wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA"

Transkrypt

1 MARSYLIA MONTPELLIER wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina FRANCUSKI FRANCJA MARSYLIA najwiêkszy port handlowy w po³udniowej Francji za³o ony przez Greków ponad dwa i pó³ tysi¹ca lat temu. Jeden z najwa niejszych oœrodków uniwersyteckich i turystycznych. Warto zwiedziæ: romañsko-gotycki koœció³ St. Victor z podziemn¹ bazylik¹ z V wieku, forty, ratusz, katedrê, muzea oraz nowoczesne budowle jak Le Corbusier. Marsylia prze y³a gwa³towny rozkwit w drugiej po³owie XVIII wieku w zwi¹zku z francuskimi podbojami kolonialnymi w Afryce Pó³nocnej. INSTYTUT JÊZYKOWY EUROPROVENCE po³o enie w centrum miasta parê minut od portu, blisko metra i centrum handlowego grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra nauczycielska laboratorium jêzykowe test wstêpny: ustny i pisemny max. 12 osób w grupie bezp³atne dodatkowe lekcje bezp³atne zajêcia pozalekcyjne przestronne, dobrze wyposa one klaso-pracownie zajêcia bezp³atne: wyjœcia z nauczycielem do muzeów, galerii, wystaw fotograficznych, dyskusje, imprezy towarzyskie kulturalne, pokazy video, wycieczki po mieœcie, wyk³ady na uniwersytecie, karnawa³ w Marsylii; raz w miesi¹cu degustacja dañ kuchni regionalnej; zajêcia p³atne: wycieczki po Lazurowym Wybrze u i Prowansji, zajêcia sportowe, eglarstwo, opera, teatr i inne rodzina francuska, pokoje 1-osobowe; œniadania, 2 posi³ki lub pe³ne wy ywienie apartamenty studenckie, pokoje 1/2-osobowe, bez wy ywienia; min. 18 lat, w³asna poœciel i rêczniki, wyposa ona kuchnia i ³azienka akademik, pokoje 1-osobowe, bez wy ywienia; max. 30 lat hotele, œniadania, w³asna ³azienka, telefon, telewizja kablowa, blisko szko³y 5 min. pieszo samolotem do Marsylii z przesiadk¹ lub bezpoœrednio autokarem MONTPELLIER to wspania³e historyczne miasto z siedzib¹ renomowanego uniwersytetu z XIII wieku licz¹ce 240 tyœ. mieszkañców. Piêkne okolice, bliskoœæ morza, œródziemnomorski klimat, wspania³a architektura oraz bogata oferta kulturalna i rozrywkowa miasta sprawiaj¹, e Montpellier jest idealnym miejscem na naukê jêzyka francuskiego. Miasto s³ynie ze znakomitego po³¹czenia tradycyjnej architektury œredniowiecznej z awangardow¹ architektur¹ wspó³czesnych obiektów u ytecznoœci publicznej: kompleks sportowo-wypoczynkowy Odysseum, biblioteka, urz¹d miasta, centrum wystawiennicze itp. INSTYTUT JÊZYKOWY ILP rok za³o enia 1982 po³o enie w centrum miasta piêæ minut od Place de la Comedie bogaty program zajêæ pozalekcyjnych grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra nauczycielska doskona³e zaplecze 6-10 osób w grupie w ci¹gu roku 7-12 osób w grupie latem rozpoczêcie kursu co dwa tygodnie nowoczesne wyposa enie laboratorium jêzykowe z CD-ROM bezp³atne dodatkowe lekcje do wyboru konwersacja, fonetyka, gramatyka, literatura dodatkowe lekcje w laboratorium jêzykowym pokazy filmowe w czwartki dyskoteki, przyjêcia, video i gry jak równie wêdrówki górskie i barbecue; zajêcia sportowe - tenis, siatkówka, basen, wieczorki towarzyskie; wycieczki: Avignon, Nimes, Camargue rodzina francuska, pokoje 1-osobowe; œniadania lub 2 posi³ki akademik, dostêpny w lipcu i sierpniu samolotem do Montpellier przez Pary autokarem bezpoœrednio do Montpellier 20 lekcji + lekcja dodatkowa + laboratorium + film 20 lekcji + 5 lekcji w mini grupie + jw. / EGZAMINACYJNY 20 lekcji/tydz. KURS AU PAIR wiek: lat 4 lekcji/tydz. 630 euro/rok praca 30 godz./tydz. = zakwaterowanie+ wy ywienie + min. 60 euro/tydz. PLUS 20 lekcji + 3 lekcje indywidualne + jw.

2 NICEA Paris PARY wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Nicea wiek: min. 16 lat rodzina/akademik NICEA nowoczesne miasto, oœrodek turystyczny o œwiatowej renomie, le y nad zatok¹, wzd³u której biegnie s³ynna Promenade des Anglais d³ugoœci 7 km., bulwar wysadzany palmami i drzewami laurowymi. Pa³ace, luksusowe hotele, wspania³a panorama miasta i promenada spacerowa to miejsca warte zobaczenia. Stare miasto zachowa³o typowy charakter œródziemnomorski, w¹skie uliczki, barwne targi na œwie ym powietrzu, restauracje, kawiarnie przyci¹gaj¹ wielu turystów. INSTYTUT JÊZYKOWY ALPHA B. budynek w stylu belle epoque ca³kowicie zmodernizowany zgodnie z normami unijnymi laboratorium multimedialne, CD-ROM, internet test wstêpny, wszystkie poziomy grupy œrednio. 4-8 osób, rodzinna atmosfera lekcja = 45 minut program zajêæ dodatkowych 10 min. jazdy autobusem od morza doœwiadczeni nauczyciele wycieczki z nauczycielami do ciekawych miejsc Riwiery; wycieczki lokalne: muzea, pla a, wêdrówki, dyskoteki, francuskie filmy, konferencje PROGRAM ZAJÊÆ SPORTOWYCH kurs eglarstwa (lipiec, sierpieñ), zajêcia 5 razy w tygodniu po 3 godz. pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów; 2 tyg. kurs nurkowania (luty - listopad), zajêcia 5 razy w tyg. po 3 godz. obejmuj¹ teoriê i praktykê; 2 tyg. przy rodzinie francuskiej; pokój 1/2-osobowy bez wy ywienia lub 2 posi³ki dziennie mieszkania, hotele na yczenie bezpoœrednio autokarem lub samolotem do Nicei mo liwoœæ nieodp³atnego odbioru z lotniska/dworca przez rodzinê PARY romantyczna stolica Francji, oferuje wiele atrakcji przyje d aj¹cym tu studentom i turystom, od architektonicznej s³awy Wie y Eiffel czy Centrum Pompidou do artystycznego cudu muzeum Louvre i religijnych wspania³oœci katedry Notre Dame albo Sacre Coeur. FRANCUSKIE CENTRUM JÊZYKOWE wykwalifikowani nauczyciele akademiccy kursy przez ca³y rok elegancka dzielnica blisko Trocadero i Etoile test wstêpny, 5 poziomów zaawansowania grupy max. 12 osób kurs D.E.L.F., business French lekcja = 50 minut bogaty program zajêæ dodatkowych centrum multimedialne, biblioteka dodatkowe wyk³ady z literatury i historii Francji ponad 20 letnie doœwiadczenie wycieczki z nauczycielami do ciekawych miejsc Pary a wycieczki lokalne: muzea, galerie, wêdrówki, dyskoteki, francuskie filmy, konferencje, teatr, opera, ceny od 5 euro; szczegó³owy wykaz organizowanych imprez w biurze. przy rodzinie francuskiej, œniadania lub 2 posi³ki dziennie, œródmieœcie lub przedmieœcia akademik uniwersytecki, bez wy ywienia lub z dwoma posi³kami bezpoœrednio autokarem lub samolotem do Pary a FRANCUSKI FRANCJA 20 lekcji/tydz. zajêcia lekcji/tydz. zajêcia jw + 3 x PLUS 20 lekcji w grupie + 5/10 lekcji indywid. LEKCJE INDYWIDUALNE 2-5 lekcji dziennie 55 euro / 1 lekcja KURS EGZAMINACYJNY DELF 8/12 tyg. 30 lekcji/tydz. 15 lekcji/tydz. grupy max. 12 osób 21/25 lekcji/tydz. + 1 impreza kulturalna

3 BRUKSELA wiek: min. 16 lat Holandia Germany Bruksela Belgia Francja rodzina BRUKSELA ekonomiczna i polityczna stolica Belgii, kojarzona przede wszystkim z NATO i Uni¹ Europejsk¹, posiada bogat¹ przesz³oœæ i ciekawe ycie kulturalne. Miasto zaskakuje nowoczesnymi budowlami ze szk³a i stali wykorzystywanymi na potrzeby pracuj¹cych tu dyplomatów oraz œwietnie zachowanych kamieniczek, krêtych ulic, placów i fontann starego miasta. Wizytówk¹ Brukseli jest Grande Place, o którym Wiktor Hugo powiedzia³, e jest najpiêkniejszym placem œwiata. Do atrakcji miasta nale y Muzeum d'art Ancien z imponuj¹c¹ kolekcj¹ dzie³ malarzy flamandzkich oraz liczne pa³ace królewskie, koœcio³y, teatry. SZKO A dogodna lokalizacja wspó³praca z Alliance Francaise nowoczesne wyposa enie dostêp do Europejskiego Centrum Jêzyka Francuskiego centrum multimedialne, CD, kasety, prasa, podrêczniki lekcje 55 minutowe grupy miêdzynarodowe max. 15 osób w grupie wykwalifikowana kadra rozpoczêcie kursu w ka dy poniedzia³ek kursy przez ca³y rok kursy z praktyk¹ w firmach: turystyka, prasa, biznes od 110 euro/tydz. wycieczki lokalne, muzea, galerie, miejsca historyczne, instytucje europejskie, wyjœcia na targi oraz wiele innych atrakcji oferowanych na miejscu przez ca³y rok rodzina belgijska - pokoje 1-osobowe; œniadania lub 2 posi³ki dziennie bezpoœrednio autobusem, samolotem, poci¹giem 15 lekcji 1 lekcja = 55 min. PRAKTYKI W FIRMACH min. 4 tyg. ró ne bran e

4 BARCELONA wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik/apartament Madryt Barcelona MADRYT wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik HISZPAÑSKI HISZPANIA BARCELONA stolica Katalonii - usytuowana w pó³nocno - zachodniej czêœci Hiszpanii. Miasto pe³ne kontrastów, gdzie mieszaj¹ siê elementy gotyku z nowoczesn¹ sztuk¹ i architektur¹. Barcelona jest uwa ana za centrum miêdzynarodowej kultury, kojarzona ze znanymi osobistoœciami ze œwiata sztuki np. Picassem, Gaudim, Miro czy Dalim. To równie miejsce licznie odwiedzane przez turystów z ca³ego œwiata przez okr¹g³y rok. INSTYTUT JÊZYKA I KULTURY HISZPAÑSKIEJ ma³e grupy max. 12 osób internet, bezp³atny wykwalifikowani nauczyciele wszystkie poziomy ciekawe zajêcia dodatkowe bezp³atne wyk³ady miejsce do nauki w³asnej sala komputerowa œwietlica, cafe œwiadectwo ukoñczenia kursu pomoce audio - video ciekawe, stymuluj¹ce zajêcia kursy ogólne, egzaminacyjne DELE zajêcia kulturalne, sportowe, wycieczki, muzea, ogl¹danie filmów, nocne ycie Barcelony; Madrytu; 3 zajêcia dodatkowe tygodniowo w cenie kursu przy rodzinie hiszpañskiej w pokoju 1/2 osobowym w pobli u szko³y akademik uniwersytecki, lipiec, sierpieñ, po³o ony w pobli u szko³y apartamenty studenckie, pokoje 1 osobowe, wspólna kuchnia, ³azienka, living room autokarem lub samolotem bezpoœrednio z Polski odbiór z lotniska przez szko³ê (transfer) MADRYT jest jednym z najpiêkniejszych miast œwiata. Bogata historia i tradycja sprawiaj¹, e jest to odpowiednie miejsce do nauki i wypoczynku. Znane na ca³ym œwiecie Muzeum Prado, Plaza Mayor i ogrody El Retiro to tylko niektóre z miejsc godnych zobaczenia. Hiszpanie s¹ otwarci, mili, opiekuñczy - w ich œrodowisku ka dy bêdzie czu³ siê jak w domu. Wieczorami Madryt staje siê centrum rozrywek i wielu atrakcji. SZKO A JÊZYKOWA INHISPANIA lokalizacja w historycznym centrum miasta parê kroków od Puerta del Sol i Gran Via najlepsi nauczyciele z przygotowaniem metodycznym bardzo ma³e grupy - œrednio 5 osób miejsce do nauki w³asnej nowoczesne pomoce naukowe bogaty wybór kursów kursy egzaminacyjne, indywidualne ciekawe zajêcia pozalekcyjne przystêpne ceny Alumni Club - lekcje i æwiczenia przesy³ane mailem wycieczki lokalne i ca³odniowe, lekcje salsy, mambo i tanga, wyk³ady i dyskusje, filmy video, wieczorki miêdzynarodowe - fiesty; wiêkszoœæ zajêæ bezp³atnych, wycieczki za dodatkow¹ op³at¹ przy rodzinie hiszpañskiej, pok. 1- osobowe, œniadania akademiki, z innymi studentami, wyposa ona kuchnia, ³azienka, wy ywienie we w³asnym zakresie autobusem lub samolotem 20/25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min. KURS EGZAMINACYJNY DELE KURS ESPAÒOL DE NEGOCIOS 25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min. 25 lekcji/tydz. 4 tyg. 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min lekcji w wybranej opcji

5 ALICANTE MALAGA wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Salamanca Alicante Sevilla Malaga SALAMANCA SEVILLA wiek: min. 16 lat rodzina/apartament ALICANTE MALAGA Alicante swój specyficzny klimat zawdziêcza piêknemu po³o eniu. Obecnoœæ zarówno gór jak i morza tworzy Alicante bram¹ do raju dla wypoczywaj¹cych turystów. Malaga to miasto po³o one w samym centrum Andaluzji na Costa Del Sol. Piêkne pla e, b³êkitne niebo i czysta woda oraz liczne kluby, dyskoteki i centra sportowe tworz¹ niepowtarzalny klimat tego miejsca. Malaga to miasto "raj" gdzie ciep³y klimat przyci¹ga turystów spragnionych s³oñca. Malaga to miasto narodzin Picassa, Gazzpacho, sangrii i flamenco. INSTYTUT HISZPAÑSKIEGO ALHAMBRA za³o ona w 1980 roku doskonale wykwalifikowana kadra nauczycielska z wykszta³ceniem uniwersyteckim lokalizacja w centrach miast nowoczesne metody nauczania szeroki wybór kursów ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 10 osób) lekcje 55-minutowe materia³y informacyjno - turystyczne o mieœcie gratis!!! video, biblioteka, internet certyfikat potwierdzaj¹cy uczestnictwo w kursie zajêcia popo³udniowe - welcome party, zajêcia sportowe, zorganizowane wyjœcia do muzeów, lokali, restauracji, kin, dyskotek wycieczki ca³odniowe - Granada, Sevilla, Cordoba, Madryt, Valencia, Morocco u rodzin hiszpañskich - pokoje 1- lub 2-osobowe z 2 lub 3 posi³kami apartamenty studenckie - pokoje 1-, 2-, 3- lub 4- osobowe, mo liwoœæ korzystania z aneksu kuchennego oraz dwóch ³azienek hotel lub pensjonat - w wybranej opcji pokoju i wy ywienia bezpoœrednio autokarem liniowym do Malagi i Alicante loty do Malagi, Alicante i Sevilli KURS WAKACYJNY PLUS KURS EGZAMINACYJNY DELE 15 lekcji/tydz. 20 lekcji/tydz. 30 lekcji/tydz. 20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych 20 lekcji w grupie + 10 indywidualnych SALAMANCA SEVILLA Salamanca to jedno z najstarszych uniwersyteckich miast na ca³ym œwiecie. Miêdzynarodowa atmosfera, któr¹ czuæ na ka dym kroku, przyci¹ga rzeszê studentów z ca³ego œwiata. Uroku tej miejscowoœci dodaj¹ puby, tawerny i lokalne hiszpañskie restauracje. Sevilla to najgorêtsze serce po³udniowej Hiszpanii i stolica Andaluzji. Jest to jedno z najbardziej znanych i najpiêkniejszych miast tego kraju. Wszyscy odwiedzaj¹cy nie potrafi¹ zapomnieæ o urokach tego miasta. INSTYTUT HISZPAÑSKIEGO ALHAMBRA za³o ona w 1980 roku doskonale wykwalifikowana kadra nauczycielska z wykszta³ceniem uniwersyteckim lokalizacja w centrach miast nowoczesne metody nauczania szeroki wybór kursów ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 10 osób) lekcje 55-minutowe materia³y informacyjno - turystyczne o mieœcie gratis!!! video, biblioteka, internet certyfikat potwierdzaj¹cy uczestnictwo w kursie zajêcia popo³udniowe - welcome party, zajêcia sportowe, zorganizowane wyjœcia do muzeów, lokali, restauracji, kin, dyskotek wycieczki ca³odniowe - Granada, Sevilla, Cordoba, Madryt, Valencia, Morocco u rodzin hiszpañskich - pokoje 1- lub 2-osobowe z 2 lub 3 posi³kami apartamenty studenckie - pokoje 1-, 2-, 3- lub 4- osobowe, mo liwoœæ korzystania z aneksu kuchennego oraz dwóch ³azienek hotel lub pensjonat - w wybranej opcji pokoju i wy ywienia bezpoœrednio autokarem liniowym do Malagi i Alicante loty do Malagi, Alicante i Sevilli PLUS 20 lekcji/tydz. KURS EGZAMINACYJNY DELE 30 lekcji/tydz. 20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych 20 lekcji w grupie + 10 indywidualnych HISZPAÑSKI HISZPANIA

6 FLORENCJA wiek: min. 16 lat; rodzina/apartament Livorno Florencja LIVORNO wiek: min. 16 lat; rod zina/apartament FLORENCJA licz¹ca mieszkañców stolica Toskanii, po³o ona malowniczo w dolinie Arno, jest jednym z najwiêkszych w œwiecie skupisk dzie³ architektury, malarstwa, sztuki i rzeÿby. Miasto posiada 2 najwa niejsze oœrodki zabytkowe - Pizza del Duowo i S. Giovanni, drugi - Piazza della Sisuaria. W licznych restauracjach trzeba spróbowaæ znakomitej kuchni toskañskiej. LIVORNO to typowe miasto œródziemnomorskie Toskanii o ³agodnym klimacie, znane z goœcinnoœci mieszkañców. Miasto stosunkowo m³ode, stwarza mo liwoœæ poznania prawdziwego codziennego ycia W³ochów. Blisko st¹d do wysp archipelagu toskañskiego i takich znanych miast jak Pisa, Florencja, Siena. W OSKA AKADEMIA JÊZYKOWA 6 poziomów zaawansowania lokalizacja w historycznej czêœci miasta cz³onek ASILS, organizacji nadzoruj¹cej szko³y jêzyka w³oskiego grupy max osób kursy CILS, przygotowuj¹ce do studiów wysoko kwalifikowani nauczyciele program zajêæ dodatkowych komunikatywne podejœcie do nauki jêzyka szerokie u ycie autentycznych materia³ów do nauki biblioteka, videoteka kursy z opcj¹: opera, historia sztuki, literatura, kuchnia w³oska, kino w³oskie 1 lekcja = 50 min. wycieczki po mieœcie, wycieczki lokalne: kawiarnie, restauracje, teatr, muzea, opera, pokazy sztuki w³oskiej, kuchnia w³oska; zajêcia sportowe, dyskoteki przy rodzinie w³oskiej, pokój 1 lub 2 osobowy; œniadania lub 2 posi³ki apartamenty studenckie, wspólne ³azienki i kuchnie, pokoje 1- lub 2- osobowe, bez wy ywienia SZKO A W OSKIEGO LINGUANOVA atrakcyjne ceny 4 poziomy zaawansowania kursy dla pocz¹tkuj¹cych grupy max. 6 osób kursy egzaminacyjne CILS kurs literatura w³oska kurs w³oski handlowy kursy w domu nauczyciela wysoko wykwalifikowani nauczyciele program zajêæ dodatkowych przyjazna atmosfera doskona³e po³o enie 1 lekcja = 55 min opcje dodatkowe: sztuka w³oska, muzyka, kino, kuchnia wycieczki po mieœcie, rejsy statkiem na wyspy wycieczki lokalne: kawiarnie, restauracje, teatr, pokazy sztuki w³oskiej, kuchnia w³oska; zajêcia sportowe, eglarstwo przy rodzinie w³oskiej, pokój 1 lub 2 osobowy; œniadania lub 2/3 posi³ki dziennie apartamenty studenckie, wspólne ³azienki i kuchnie, pokoje 1- lub 2- osobowe, bez wy ywienia KURS WAKACYJNY 15 godz/tydz. 1 lekcja = 55 min. 20/30 lekcji 1 lekcja = 55 min. PLUS lekcje indywidualne 1 lekcja = 55 min. 20/30 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min.

7 PISA VIAREGGIO wiek: min. 16 lat; rod zina/apartament Viareggio Pisa Rzym RZYM wiek: min. 16 lat rodzina PISA, VIAREGGIO Pisa to miasto w sercu Toskanii o d³ugiej historii i tradycjach. Do najwiêkszych atrakcji nale y Krzywa Wie a i Piazza del Duomo, ale nie s¹ to jedyne ciekawe miejsca warte zwiedzania. Pisa le y niedaleko Florencji, Lucci, Sieny i tylko 12 km od morza. W czerwcu odbywaj¹ siê tu festiwale folklorystyczne i spotkania artystyczne. Viareggio nale y do najbardziej popularnych miejscowoœci wypoczynkowych na Riwierze Tyrreñskiej. Jest to nowe i eleganckie miasto otoczone lasami z piaszczystymi pla ami, idealne miejsce, aby po³¹czyæ wypoczynek z nauk¹ w³oskiego. RZYM jedno z najpiêkniejszych miast œwiata, gdzie historia na ka dym kroku przeplata siê z nowoczesnoœci¹. Miejsca warte odwiedzenia to: Koloseum, Forum Romanum, Fontanna di Trevi i Schody Hiszpañskie oraz Watykan ze wspania³¹ bazylik¹ œw. Piotra. Rzym to równie miasto eleganckich sklepów, kin, teatrów oraz niezliczonych restauracji i ma³ych kafejek oferuj¹cych tradycyjne w³oskie cappuccino. ŒRÓDZIEMNOMORSKI INSTYTUT W OSKIEGO lokalizacja w centrum miasta oœrodek ca³oroczny w Pisie oœrodek wakacyjny we Viareggio dogodny dojazd komunikacj¹ miejsk¹ wykwalifikowana, m³oda kadra nauczycielska przyjazna atmosfera grupy miêdzynarodowe max. 12 osób dostêp do internetu certyfikat ukoñczenia kursu w cenie kursu materia³y dydaktyczne kursy z opcj¹: sztuka œredniowieczna, garncarstwo œredniowieczne kursy przygotowuj¹ce na wy sze uczelnie wycieczki lokalne: muzea, galerie sztuk; wycieczki ca³odniowe: Siena, Lucca, Florencja i inne atrakcje Toskanii; imprezy wieczorne organizowane na jachtach oraz na pla y zajêcia sportowe: tenis, golf, jazda konna i inne na terenie szko³y rodziny w³oskie, pokoje 1 lub 2 osobowe, 2 posi³ki dziennie lub œniadania apartamenty studenckie, pokoje 1 lub 2 osobowe z dostêpem do kuchni i ³azienki bezpoœrednio samolotem do Pisy lub autokarem do Florencji KURS WAKACYJNY Pisa Viareggio 20 lekcji 1 lekcja = 45 min tyg. SZKO A W OSKIEGO CIAO ITALIA rekomendacje ASILS i ELITE lokalizacja w centrum miasta (kilka minut od Koloseum) wykwalifikowana kadra nauczycielska przyjazna atmosfera grupy max. 12 osób 5 poziomów zaawansowania 1 lekcja = 55 min. kursy CILS, przygotowuj¹ce do studiów komunikatywne podejœcie do nauki jêzyka szerokie u ycie autentycznych materia³ów do nauki biblioteka, videoteka kursy z opcj¹: opera, historia sztuki, literatura, kuchnia w³oska, kino w³oskie kursy na wy sze uczelnie, egzaminacyjne CILS wycieczki po Rzymie, prezentacje filmowe, spotkania tematyczne (sztuka, muzyka, historia, kuchnia); wycieczki jednodniowe: Ostia Antica, Tivoli, Castelli Romani, Florencja rodzina, pokoje 1 lub 2 os., bez wy ywienia, œniadania lub 2 posi³ki bezpoœrednio samolotem lub autokarem Pisa 20 lekcji 1 lekcja = 55 min. min. 2 tyg. Pisa 30 lekcji 1 lekcja = 55 min. 2 tyg. PLUS Pisa 20 lekcji + 10 indywidualnych 2-4 tyg. KURS GRAMATYCZNY Pisa 10 lekcji 1 lekcja = 55 min. 4 tyg. 20 lekcji 1 lekcja = 55 min. PLUS 20 lekcji + 10 lekcji indywidualnych

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN AUGSBURG wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik Berlin Augsburg BERLIN wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG to trzecie co do wielkoœci miasto Bawarii, po Monachium i Norymberdze i jedno z

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / 11-15 lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy 160.000 mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to

Bardziej szczegółowo

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce

Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT. Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Nowy S¹cz WCZASY WYCIECZKI WYCIECZKI SZKOLNE IMPREZY INTEGRACYJNE EVENT Œwiat jest pe³en miejsc, których piêkno cieszy oko i rozgrzewa serce Szanowni Pañstwo, Zgodnie z naszym mottem zrobimy wszystko,

Bardziej szczegółowo

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

Costa Brava. Lloret de Mar

Costa Brava. Lloret de Mar Costa Brava Girona Lloret de Mar Calella Malgrat de Mar Lloret de Mar Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych kurortów na Costa Brava, gdzie króluje s³oñce i dobry humor. Miasteczko s³ynie z niezwyk³ego,

Bardziej szczegółowo

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015

Obóz językowy w Maladze dla młodzieży 13-17 lat Wyjazdy indywidualne co tydzień w terminach: 21.06.2015-30.08.2015 Parent & Child Nowość! Obóz z dziećmi hiszpańskimi! Wiek: 5-18 lat Lekcje: grupy międzynarodowe Kurs: 20 lekcje w tygodniu 1 lekcja = 45 minut Zakwaterowanie: Rodziny i kampus Wyżywienie: 3 posiłki Malaga,

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny? 50-1 Wro cław, ul. Oław ska 5 tel./fax: (+8 71) 5 99, 7 5 9 www.lek tor.com.pl e -ma il: biu ro@lek tor.com.pl nr kon ta: 5 1600 1156 000 0606 7 5001 Jak uczyć się języka w sposób przyjemny i skuteczny?

Bardziej szczegółowo

w ł o s k i Włochy 110

w ł o s k i Włochy 110 w ł o s k i Włochy Włochy to zarazem kolebka cywilizacji europejskiej, jak i malowniczy kraj słynący z pięknych krajobrazów, otwartych mieszkańców oraz doskonałej kuchni. Niezliczone muzea i zabytki przypominają,

Bardziej szczegółowo

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM

23 LATA NA RYNKU TURYSTYCZNYM 23 LT N RYNKU TURYSTYZNYM FIRST MINUTE - KUPUJĄ WZEŚNIEJ PŁISZ MNIEJ PROMOJ DO 28 LUTEGO 2013 LU WYZERPNI SIĘ MIEJS WZSY Z DOJZDEM UTOKREM / zniżka 100 zł / osoba WZSY Z DOJZDEM WŁSNYM / zniżka 50 zł /

Bardziej szczegółowo

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA

www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl LONDYN EASTBOURNE BRIGHTON BOURNEMOUTH MALTA www.angielski.travel.pl Infolinia Językowa 223 000 222 www.study.com.pl OBÓZ JĘZYKOWY LONDYN 1990 PLN LONDYN wiek: 16+ wiek: 14-18 lat wyjazd grupowy, autokar lub samolot już od 3590 PLN / 2 tyg. rodzina

Bardziej szczegółowo

Rozk ad jazdy autokarów

Rozk ad jazdy autokarów Rozk ad jazdy autokarów Numery tras - godziny odjazdów - dop aty MiejscowoÊç Miejsce zbiórki Trasa 1 Trasa 2 Trasa 3 Trasa 4 Trasa 5 Trasa 6 godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz. dop ata godz.

Bardziej szczegółowo

angielski Anglia Szkocja

angielski Anglia Szkocja angielski Szkocja Anglia Gdzież będzie lepsze miejsce do nauki angielskiego niż w miejscu narodzin kultury anglosaskiej? Ten fascynujący kraj to jedno z niewielu miejsc na świecie, gdzie historia i tradycja

Bardziej szczegółowo

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY

JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Informacje o kursach Opłata za kurs obejmuje 1 JAK UCZYĆ SIĘ JĘZYKA W SPOSÓB PRZYJEMNY I SKUTECZNY Gdzie uczestnicy kursów mieszkają Szkoły zapewniają u starannie dobranych miejscowych rodzin lub w akademikach/mieszkaniach

Bardziej szczegółowo

a n g i e l s k i USA Kanada

a n g i e l s k i USA Kanada angielski USA Kanada Od przeszło dwustu lat Stany Zjednoczone przyciągały jak magnes ludzi szukających bogactwa, wolności, przygody... Tak powstał naród, który tworzy dzisiaj barwną mozaikę ras i kultur,

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS

MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS MŁODZIEŻ 2013 PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! EOS LANGUAGES PLUS 1983 TM ANGLIA Malta usa Kanada NIEMCy HISZPANIA MeKSYK FrancJA WŁOCHY chiny - PRZYlaCZ, SIe, DO ROZMOWy WAKACJE JeZYKOWE, Fun factor Hi! Hola!

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

GOTOWI NA WYCIECZKE,?

GOTOWI NA WYCIECZKE,? GOTOWI NA WYCIECZKE,? ZIELONE SZKOLY i WYCIECZKI KRAJOWE WYCIECZKI ZAGRANICZNE BUXIDA RADO PODRÓ OWANIA! Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić naszą nową ofertę turystyczną skierowaną do grup

Bardziej szczegółowo

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia

Boœnia i Hercegowina. Bu³garia. Czarnogóra. Rumunia Rumunia Rumunia. S³owacja S³owenia Albania Austria - S³owacja Benelux Boœnia i Hercegowina Chorwacja Czarnogóra Czechy Czechy Czechy Czechy Francja Hiszpania - Portugalia Litwa otwa - Estonia Niemcy Niemcy Niemcy - Czechy Polska Polska

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! 2015 & 2016 ANGLIA, MALTA USA, KANADA HISZPANIA KUBA, MEKSYK FRANCJA NIEMCY WŁOCHY MAROKO CHINY PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! TM 1 ORGANIZACJA A 7 JĘZYKÓW 29 SZKÓŁ NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA UCZ SIĘ Z NAMI JĘZYKÓW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr?

euroinfo Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej Siatkówki! Dlaczego wieje wiatr? euroinfo Zabierz mnie N do domu! asz magazyn jest dla Ciebie Magazyn pasa erów Nr 2 (2) sierpie 2011 Gdañsk nadmorska stolica wolnoœci Dlaczego wieje wiatr? Zostali my Oficjalnym Przewo nikiem Polskiej

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner

CHORWACJA REJSY. TRASA I: Zatoka Kvarner CHORWACJA REJSY TRASA I: Zatoka Kvarner CHO1111 Opatija Krk Rab Zadar Molat (Ilovik) Lošinj Cres Opatija Rejs klasycznym aglowcem przez Zatok Kvarner, wzdłu wspaniałego adriatyckiego wybrze a od Opatiji

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice:

Spis treści: Konkurs fotograficzny! Zapraszamy! Drodzy Rodzice: Spis treści: Hiszpania Lloret de Mar - W rytmie disco... 3 Bułgaria Złote Piaski - Uśmiech i słońce na letnie miesiące... 4 Bułgaria Słoneczny Brzeg - Po słonecznej stronie życia... 5 Grecja Paralia -

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już siedem lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

www.jaworzyna.com.pl

www.jaworzyna.com.pl www.jaworzyna.com.pl Ważne informacje dla rodziców i opiekunów...str. 3 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Złoty Róg", obóz młodzieżowy 12-18 lat (autokarem)...str. 4 BUŁGARIA, Złote Piaski hotel "Dana Palace",

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Izba Historii Kana³u Ostródzko- Elbl¹skiego przy pochylni Buczyniec: 50% Czynna: codziennie 1.V 30.IX 10 18. Kana³ Ostródzko-Elbl¹ski dzie³o techniki,

Bardziej szczegółowo