wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina MONTPELLIER MARSYLIA"

Transkrypt

1 MARSYLIA MONTPELLIER wiek: min. 18 lat; rodzina/akademik Montpellier Marsylia wiek: min. 16 lat; rod zina FRANCUSKI FRANCJA MARSYLIA najwiêkszy port handlowy w po³udniowej Francji za³o ony przez Greków ponad dwa i pó³ tysi¹ca lat temu. Jeden z najwa niejszych oœrodków uniwersyteckich i turystycznych. Warto zwiedziæ: romañsko-gotycki koœció³ St. Victor z podziemn¹ bazylik¹ z V wieku, forty, ratusz, katedrê, muzea oraz nowoczesne budowle jak Le Corbusier. Marsylia prze y³a gwa³towny rozkwit w drugiej po³owie XVIII wieku w zwi¹zku z francuskimi podbojami kolonialnymi w Afryce Pó³nocnej. INSTYTUT JÊZYKOWY EUROPROVENCE po³o enie w centrum miasta parê minut od portu, blisko metra i centrum handlowego grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra nauczycielska laboratorium jêzykowe test wstêpny: ustny i pisemny max. 12 osób w grupie bezp³atne dodatkowe lekcje bezp³atne zajêcia pozalekcyjne przestronne, dobrze wyposa one klaso-pracownie zajêcia bezp³atne: wyjœcia z nauczycielem do muzeów, galerii, wystaw fotograficznych, dyskusje, imprezy towarzyskie kulturalne, pokazy video, wycieczki po mieœcie, wyk³ady na uniwersytecie, karnawa³ w Marsylii; raz w miesi¹cu degustacja dañ kuchni regionalnej; zajêcia p³atne: wycieczki po Lazurowym Wybrze u i Prowansji, zajêcia sportowe, eglarstwo, opera, teatr i inne rodzina francuska, pokoje 1-osobowe; œniadania, 2 posi³ki lub pe³ne wy ywienie apartamenty studenckie, pokoje 1/2-osobowe, bez wy ywienia; min. 18 lat, w³asna poœciel i rêczniki, wyposa ona kuchnia i ³azienka akademik, pokoje 1-osobowe, bez wy ywienia; max. 30 lat hotele, œniadania, w³asna ³azienka, telefon, telewizja kablowa, blisko szko³y 5 min. pieszo samolotem do Marsylii z przesiadk¹ lub bezpoœrednio autokarem MONTPELLIER to wspania³e historyczne miasto z siedzib¹ renomowanego uniwersytetu z XIII wieku licz¹ce 240 tyœ. mieszkañców. Piêkne okolice, bliskoœæ morza, œródziemnomorski klimat, wspania³a architektura oraz bogata oferta kulturalna i rozrywkowa miasta sprawiaj¹, e Montpellier jest idealnym miejscem na naukê jêzyka francuskiego. Miasto s³ynie ze znakomitego po³¹czenia tradycyjnej architektury œredniowiecznej z awangardow¹ architektur¹ wspó³czesnych obiektów u ytecznoœci publicznej: kompleks sportowo-wypoczynkowy Odysseum, biblioteka, urz¹d miasta, centrum wystawiennicze itp. INSTYTUT JÊZYKOWY ILP rok za³o enia 1982 po³o enie w centrum miasta piêæ minut od Place de la Comedie bogaty program zajêæ pozalekcyjnych grupy miêdzynarodowe wykwalifikowana kadra nauczycielska doskona³e zaplecze 6-10 osób w grupie w ci¹gu roku 7-12 osób w grupie latem rozpoczêcie kursu co dwa tygodnie nowoczesne wyposa enie laboratorium jêzykowe z CD-ROM bezp³atne dodatkowe lekcje do wyboru konwersacja, fonetyka, gramatyka, literatura dodatkowe lekcje w laboratorium jêzykowym pokazy filmowe w czwartki dyskoteki, przyjêcia, video i gry jak równie wêdrówki górskie i barbecue; zajêcia sportowe - tenis, siatkówka, basen, wieczorki towarzyskie; wycieczki: Avignon, Nimes, Camargue rodzina francuska, pokoje 1-osobowe; œniadania lub 2 posi³ki akademik, dostêpny w lipcu i sierpniu samolotem do Montpellier przez Pary autokarem bezpoœrednio do Montpellier 20 lekcji + lekcja dodatkowa + laboratorium + film 20 lekcji + 5 lekcji w mini grupie + jw. / EGZAMINACYJNY 20 lekcji/tydz. KURS AU PAIR wiek: lat 4 lekcji/tydz. 630 euro/rok praca 30 godz./tydz. = zakwaterowanie+ wy ywienie + min. 60 euro/tydz. PLUS 20 lekcji + 3 lekcje indywidualne + jw.

2 NICEA Paris PARY wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Nicea wiek: min. 16 lat rodzina/akademik NICEA nowoczesne miasto, oœrodek turystyczny o œwiatowej renomie, le y nad zatok¹, wzd³u której biegnie s³ynna Promenade des Anglais d³ugoœci 7 km., bulwar wysadzany palmami i drzewami laurowymi. Pa³ace, luksusowe hotele, wspania³a panorama miasta i promenada spacerowa to miejsca warte zobaczenia. Stare miasto zachowa³o typowy charakter œródziemnomorski, w¹skie uliczki, barwne targi na œwie ym powietrzu, restauracje, kawiarnie przyci¹gaj¹ wielu turystów. INSTYTUT JÊZYKOWY ALPHA B. budynek w stylu belle epoque ca³kowicie zmodernizowany zgodnie z normami unijnymi laboratorium multimedialne, CD-ROM, internet test wstêpny, wszystkie poziomy grupy œrednio. 4-8 osób, rodzinna atmosfera lekcja = 45 minut program zajêæ dodatkowych 10 min. jazdy autobusem od morza doœwiadczeni nauczyciele wycieczki z nauczycielami do ciekawych miejsc Riwiery; wycieczki lokalne: muzea, pla a, wêdrówki, dyskoteki, francuskie filmy, konferencje PROGRAM ZAJÊÆ SPORTOWYCH kurs eglarstwa (lipiec, sierpieñ), zajêcia 5 razy w tygodniu po 3 godz. pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów; 2 tyg. kurs nurkowania (luty - listopad), zajêcia 5 razy w tyg. po 3 godz. obejmuj¹ teoriê i praktykê; 2 tyg. przy rodzinie francuskiej; pokój 1/2-osobowy bez wy ywienia lub 2 posi³ki dziennie mieszkania, hotele na yczenie bezpoœrednio autokarem lub samolotem do Nicei mo liwoœæ nieodp³atnego odbioru z lotniska/dworca przez rodzinê PARY romantyczna stolica Francji, oferuje wiele atrakcji przyje d aj¹cym tu studentom i turystom, od architektonicznej s³awy Wie y Eiffel czy Centrum Pompidou do artystycznego cudu muzeum Louvre i religijnych wspania³oœci katedry Notre Dame albo Sacre Coeur. FRANCUSKIE CENTRUM JÊZYKOWE wykwalifikowani nauczyciele akademiccy kursy przez ca³y rok elegancka dzielnica blisko Trocadero i Etoile test wstêpny, 5 poziomów zaawansowania grupy max. 12 osób kurs D.E.L.F., business French lekcja = 50 minut bogaty program zajêæ dodatkowych centrum multimedialne, biblioteka dodatkowe wyk³ady z literatury i historii Francji ponad 20 letnie doœwiadczenie wycieczki z nauczycielami do ciekawych miejsc Pary a wycieczki lokalne: muzea, galerie, wêdrówki, dyskoteki, francuskie filmy, konferencje, teatr, opera, ceny od 5 euro; szczegó³owy wykaz organizowanych imprez w biurze. przy rodzinie francuskiej, œniadania lub 2 posi³ki dziennie, œródmieœcie lub przedmieœcia akademik uniwersytecki, bez wy ywienia lub z dwoma posi³kami bezpoœrednio autokarem lub samolotem do Pary a FRANCUSKI FRANCJA 20 lekcji/tydz. zajêcia lekcji/tydz. zajêcia jw + 3 x PLUS 20 lekcji w grupie + 5/10 lekcji indywid. LEKCJE INDYWIDUALNE 2-5 lekcji dziennie 55 euro / 1 lekcja KURS EGZAMINACYJNY DELF 8/12 tyg. 30 lekcji/tydz. 15 lekcji/tydz. grupy max. 12 osób 21/25 lekcji/tydz. + 1 impreza kulturalna

3 BRUKSELA wiek: min. 16 lat Holandia Germany Bruksela Belgia Francja rodzina BRUKSELA ekonomiczna i polityczna stolica Belgii, kojarzona przede wszystkim z NATO i Uni¹ Europejsk¹, posiada bogat¹ przesz³oœæ i ciekawe ycie kulturalne. Miasto zaskakuje nowoczesnymi budowlami ze szk³a i stali wykorzystywanymi na potrzeby pracuj¹cych tu dyplomatów oraz œwietnie zachowanych kamieniczek, krêtych ulic, placów i fontann starego miasta. Wizytówk¹ Brukseli jest Grande Place, o którym Wiktor Hugo powiedzia³, e jest najpiêkniejszym placem œwiata. Do atrakcji miasta nale y Muzeum d'art Ancien z imponuj¹c¹ kolekcj¹ dzie³ malarzy flamandzkich oraz liczne pa³ace królewskie, koœcio³y, teatry. SZKO A dogodna lokalizacja wspó³praca z Alliance Francaise nowoczesne wyposa enie dostêp do Europejskiego Centrum Jêzyka Francuskiego centrum multimedialne, CD, kasety, prasa, podrêczniki lekcje 55 minutowe grupy miêdzynarodowe max. 15 osób w grupie wykwalifikowana kadra rozpoczêcie kursu w ka dy poniedzia³ek kursy przez ca³y rok kursy z praktyk¹ w firmach: turystyka, prasa, biznes od 110 euro/tydz. wycieczki lokalne, muzea, galerie, miejsca historyczne, instytucje europejskie, wyjœcia na targi oraz wiele innych atrakcji oferowanych na miejscu przez ca³y rok rodzina belgijska - pokoje 1-osobowe; œniadania lub 2 posi³ki dziennie bezpoœrednio autobusem, samolotem, poci¹giem 15 lekcji 1 lekcja = 55 min. PRAKTYKI W FIRMACH min. 4 tyg. ró ne bran e

4 BARCELONA wiek: min. 16 lat; rodzina/akademik/apartament Madryt Barcelona MADRYT wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik HISZPAÑSKI HISZPANIA BARCELONA stolica Katalonii - usytuowana w pó³nocno - zachodniej czêœci Hiszpanii. Miasto pe³ne kontrastów, gdzie mieszaj¹ siê elementy gotyku z nowoczesn¹ sztuk¹ i architektur¹. Barcelona jest uwa ana za centrum miêdzynarodowej kultury, kojarzona ze znanymi osobistoœciami ze œwiata sztuki np. Picassem, Gaudim, Miro czy Dalim. To równie miejsce licznie odwiedzane przez turystów z ca³ego œwiata przez okr¹g³y rok. INSTYTUT JÊZYKA I KULTURY HISZPAÑSKIEJ ma³e grupy max. 12 osób internet, bezp³atny wykwalifikowani nauczyciele wszystkie poziomy ciekawe zajêcia dodatkowe bezp³atne wyk³ady miejsce do nauki w³asnej sala komputerowa œwietlica, cafe œwiadectwo ukoñczenia kursu pomoce audio - video ciekawe, stymuluj¹ce zajêcia kursy ogólne, egzaminacyjne DELE zajêcia kulturalne, sportowe, wycieczki, muzea, ogl¹danie filmów, nocne ycie Barcelony; Madrytu; 3 zajêcia dodatkowe tygodniowo w cenie kursu przy rodzinie hiszpañskiej w pokoju 1/2 osobowym w pobli u szko³y akademik uniwersytecki, lipiec, sierpieñ, po³o ony w pobli u szko³y apartamenty studenckie, pokoje 1 osobowe, wspólna kuchnia, ³azienka, living room autokarem lub samolotem bezpoœrednio z Polski odbiór z lotniska przez szko³ê (transfer) MADRYT jest jednym z najpiêkniejszych miast œwiata. Bogata historia i tradycja sprawiaj¹, e jest to odpowiednie miejsce do nauki i wypoczynku. Znane na ca³ym œwiecie Muzeum Prado, Plaza Mayor i ogrody El Retiro to tylko niektóre z miejsc godnych zobaczenia. Hiszpanie s¹ otwarci, mili, opiekuñczy - w ich œrodowisku ka dy bêdzie czu³ siê jak w domu. Wieczorami Madryt staje siê centrum rozrywek i wielu atrakcji. SZKO A JÊZYKOWA INHISPANIA lokalizacja w historycznym centrum miasta parê kroków od Puerta del Sol i Gran Via najlepsi nauczyciele z przygotowaniem metodycznym bardzo ma³e grupy - œrednio 5 osób miejsce do nauki w³asnej nowoczesne pomoce naukowe bogaty wybór kursów kursy egzaminacyjne, indywidualne ciekawe zajêcia pozalekcyjne przystêpne ceny Alumni Club - lekcje i æwiczenia przesy³ane mailem wycieczki lokalne i ca³odniowe, lekcje salsy, mambo i tanga, wyk³ady i dyskusje, filmy video, wieczorki miêdzynarodowe - fiesty; wiêkszoœæ zajêæ bezp³atnych, wycieczki za dodatkow¹ op³at¹ przy rodzinie hiszpañskiej, pok. 1- osobowe, œniadania akademiki, z innymi studentami, wyposa ona kuchnia, ³azienka, wy ywienie we w³asnym zakresie autobusem lub samolotem 20/25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min. KURS EGZAMINACYJNY DELE KURS ESPAÒOL DE NEGOCIOS 25 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min. 25 lekcji/tydz. 4 tyg. 20 lekcji/tydz. 1 lekcja = 45 min lekcji w wybranej opcji

5 ALICANTE MALAGA wiek: min. 16 lat; rod zina/akademik Salamanca Alicante Sevilla Malaga SALAMANCA SEVILLA wiek: min. 16 lat rodzina/apartament ALICANTE MALAGA Alicante swój specyficzny klimat zawdziêcza piêknemu po³o eniu. Obecnoœæ zarówno gór jak i morza tworzy Alicante bram¹ do raju dla wypoczywaj¹cych turystów. Malaga to miasto po³o one w samym centrum Andaluzji na Costa Del Sol. Piêkne pla e, b³êkitne niebo i czysta woda oraz liczne kluby, dyskoteki i centra sportowe tworz¹ niepowtarzalny klimat tego miejsca. Malaga to miasto "raj" gdzie ciep³y klimat przyci¹ga turystów spragnionych s³oñca. Malaga to miasto narodzin Picassa, Gazzpacho, sangrii i flamenco. INSTYTUT HISZPAÑSKIEGO ALHAMBRA za³o ona w 1980 roku doskonale wykwalifikowana kadra nauczycielska z wykszta³ceniem uniwersyteckim lokalizacja w centrach miast nowoczesne metody nauczania szeroki wybór kursów ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 10 osób) lekcje 55-minutowe materia³y informacyjno - turystyczne o mieœcie gratis!!! video, biblioteka, internet certyfikat potwierdzaj¹cy uczestnictwo w kursie zajêcia popo³udniowe - welcome party, zajêcia sportowe, zorganizowane wyjœcia do muzeów, lokali, restauracji, kin, dyskotek wycieczki ca³odniowe - Granada, Sevilla, Cordoba, Madryt, Valencia, Morocco u rodzin hiszpañskich - pokoje 1- lub 2-osobowe z 2 lub 3 posi³kami apartamenty studenckie - pokoje 1-, 2-, 3- lub 4- osobowe, mo liwoœæ korzystania z aneksu kuchennego oraz dwóch ³azienek hotel lub pensjonat - w wybranej opcji pokoju i wy ywienia bezpoœrednio autokarem liniowym do Malagi i Alicante loty do Malagi, Alicante i Sevilli KURS WAKACYJNY PLUS KURS EGZAMINACYJNY DELE 15 lekcji/tydz. 20 lekcji/tydz. 30 lekcji/tydz. 20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych 20 lekcji w grupie + 10 indywidualnych SALAMANCA SEVILLA Salamanca to jedno z najstarszych uniwersyteckich miast na ca³ym œwiecie. Miêdzynarodowa atmosfera, któr¹ czuæ na ka dym kroku, przyci¹ga rzeszê studentów z ca³ego œwiata. Uroku tej miejscowoœci dodaj¹ puby, tawerny i lokalne hiszpañskie restauracje. Sevilla to najgorêtsze serce po³udniowej Hiszpanii i stolica Andaluzji. Jest to jedno z najbardziej znanych i najpiêkniejszych miast tego kraju. Wszyscy odwiedzaj¹cy nie potrafi¹ zapomnieæ o urokach tego miasta. INSTYTUT HISZPAÑSKIEGO ALHAMBRA za³o ona w 1980 roku doskonale wykwalifikowana kadra nauczycielska z wykszta³ceniem uniwersyteckim lokalizacja w centrach miast nowoczesne metody nauczania szeroki wybór kursów ma³e grupy miêdzynarodowe (max. 10 osób) lekcje 55-minutowe materia³y informacyjno - turystyczne o mieœcie gratis!!! video, biblioteka, internet certyfikat potwierdzaj¹cy uczestnictwo w kursie zajêcia popo³udniowe - welcome party, zajêcia sportowe, zorganizowane wyjœcia do muzeów, lokali, restauracji, kin, dyskotek wycieczki ca³odniowe - Granada, Sevilla, Cordoba, Madryt, Valencia, Morocco u rodzin hiszpañskich - pokoje 1- lub 2-osobowe z 2 lub 3 posi³kami apartamenty studenckie - pokoje 1-, 2-, 3- lub 4- osobowe, mo liwoœæ korzystania z aneksu kuchennego oraz dwóch ³azienek hotel lub pensjonat - w wybranej opcji pokoju i wy ywienia bezpoœrednio autokarem liniowym do Malagi i Alicante loty do Malagi, Alicante i Sevilli PLUS 20 lekcji/tydz. KURS EGZAMINACYJNY DELE 30 lekcji/tydz. 20 lekcji w grupie + 5 indywidualnych 20 lekcji w grupie + 10 indywidualnych HISZPAÑSKI HISZPANIA

6 FLORENCJA wiek: min. 16 lat; rodzina/apartament Livorno Florencja LIVORNO wiek: min. 16 lat; rod zina/apartament FLORENCJA licz¹ca mieszkañców stolica Toskanii, po³o ona malowniczo w dolinie Arno, jest jednym z najwiêkszych w œwiecie skupisk dzie³ architektury, malarstwa, sztuki i rzeÿby. Miasto posiada 2 najwa niejsze oœrodki zabytkowe - Pizza del Duowo i S. Giovanni, drugi - Piazza della Sisuaria. W licznych restauracjach trzeba spróbowaæ znakomitej kuchni toskañskiej. LIVORNO to typowe miasto œródziemnomorskie Toskanii o ³agodnym klimacie, znane z goœcinnoœci mieszkañców. Miasto stosunkowo m³ode, stwarza mo liwoœæ poznania prawdziwego codziennego ycia W³ochów. Blisko st¹d do wysp archipelagu toskañskiego i takich znanych miast jak Pisa, Florencja, Siena. W OSKA AKADEMIA JÊZYKOWA 6 poziomów zaawansowania lokalizacja w historycznej czêœci miasta cz³onek ASILS, organizacji nadzoruj¹cej szko³y jêzyka w³oskiego grupy max osób kursy CILS, przygotowuj¹ce do studiów wysoko kwalifikowani nauczyciele program zajêæ dodatkowych komunikatywne podejœcie do nauki jêzyka szerokie u ycie autentycznych materia³ów do nauki biblioteka, videoteka kursy z opcj¹: opera, historia sztuki, literatura, kuchnia w³oska, kino w³oskie 1 lekcja = 50 min. wycieczki po mieœcie, wycieczki lokalne: kawiarnie, restauracje, teatr, muzea, opera, pokazy sztuki w³oskiej, kuchnia w³oska; zajêcia sportowe, dyskoteki przy rodzinie w³oskiej, pokój 1 lub 2 osobowy; œniadania lub 2 posi³ki apartamenty studenckie, wspólne ³azienki i kuchnie, pokoje 1- lub 2- osobowe, bez wy ywienia SZKO A W OSKIEGO LINGUANOVA atrakcyjne ceny 4 poziomy zaawansowania kursy dla pocz¹tkuj¹cych grupy max. 6 osób kursy egzaminacyjne CILS kurs literatura w³oska kurs w³oski handlowy kursy w domu nauczyciela wysoko wykwalifikowani nauczyciele program zajêæ dodatkowych przyjazna atmosfera doskona³e po³o enie 1 lekcja = 55 min opcje dodatkowe: sztuka w³oska, muzyka, kino, kuchnia wycieczki po mieœcie, rejsy statkiem na wyspy wycieczki lokalne: kawiarnie, restauracje, teatr, pokazy sztuki w³oskiej, kuchnia w³oska; zajêcia sportowe, eglarstwo przy rodzinie w³oskiej, pokój 1 lub 2 osobowy; œniadania lub 2/3 posi³ki dziennie apartamenty studenckie, wspólne ³azienki i kuchnie, pokoje 1- lub 2- osobowe, bez wy ywienia KURS WAKACYJNY 15 godz/tydz. 1 lekcja = 55 min. 20/30 lekcji 1 lekcja = 55 min. PLUS lekcje indywidualne 1 lekcja = 55 min. 20/30 lekcji/tydz. 1 lekcja = 50 min.

7 PISA VIAREGGIO wiek: min. 16 lat; rod zina/apartament Viareggio Pisa Rzym RZYM wiek: min. 16 lat rodzina PISA, VIAREGGIO Pisa to miasto w sercu Toskanii o d³ugiej historii i tradycjach. Do najwiêkszych atrakcji nale y Krzywa Wie a i Piazza del Duomo, ale nie s¹ to jedyne ciekawe miejsca warte zwiedzania. Pisa le y niedaleko Florencji, Lucci, Sieny i tylko 12 km od morza. W czerwcu odbywaj¹ siê tu festiwale folklorystyczne i spotkania artystyczne. Viareggio nale y do najbardziej popularnych miejscowoœci wypoczynkowych na Riwierze Tyrreñskiej. Jest to nowe i eleganckie miasto otoczone lasami z piaszczystymi pla ami, idealne miejsce, aby po³¹czyæ wypoczynek z nauk¹ w³oskiego. RZYM jedno z najpiêkniejszych miast œwiata, gdzie historia na ka dym kroku przeplata siê z nowoczesnoœci¹. Miejsca warte odwiedzenia to: Koloseum, Forum Romanum, Fontanna di Trevi i Schody Hiszpañskie oraz Watykan ze wspania³¹ bazylik¹ œw. Piotra. Rzym to równie miasto eleganckich sklepów, kin, teatrów oraz niezliczonych restauracji i ma³ych kafejek oferuj¹cych tradycyjne w³oskie cappuccino. ŒRÓDZIEMNOMORSKI INSTYTUT W OSKIEGO lokalizacja w centrum miasta oœrodek ca³oroczny w Pisie oœrodek wakacyjny we Viareggio dogodny dojazd komunikacj¹ miejsk¹ wykwalifikowana, m³oda kadra nauczycielska przyjazna atmosfera grupy miêdzynarodowe max. 12 osób dostêp do internetu certyfikat ukoñczenia kursu w cenie kursu materia³y dydaktyczne kursy z opcj¹: sztuka œredniowieczna, garncarstwo œredniowieczne kursy przygotowuj¹ce na wy sze uczelnie wycieczki lokalne: muzea, galerie sztuk; wycieczki ca³odniowe: Siena, Lucca, Florencja i inne atrakcje Toskanii; imprezy wieczorne organizowane na jachtach oraz na pla y zajêcia sportowe: tenis, golf, jazda konna i inne na terenie szko³y rodziny w³oskie, pokoje 1 lub 2 osobowe, 2 posi³ki dziennie lub œniadania apartamenty studenckie, pokoje 1 lub 2 osobowe z dostêpem do kuchni i ³azienki bezpoœrednio samolotem do Pisy lub autokarem do Florencji KURS WAKACYJNY Pisa Viareggio 20 lekcji 1 lekcja = 45 min tyg. SZKO A W OSKIEGO CIAO ITALIA rekomendacje ASILS i ELITE lokalizacja w centrum miasta (kilka minut od Koloseum) wykwalifikowana kadra nauczycielska przyjazna atmosfera grupy max. 12 osób 5 poziomów zaawansowania 1 lekcja = 55 min. kursy CILS, przygotowuj¹ce do studiów komunikatywne podejœcie do nauki jêzyka szerokie u ycie autentycznych materia³ów do nauki biblioteka, videoteka kursy z opcj¹: opera, historia sztuki, literatura, kuchnia w³oska, kino w³oskie kursy na wy sze uczelnie, egzaminacyjne CILS wycieczki po Rzymie, prezentacje filmowe, spotkania tematyczne (sztuka, muzyka, historia, kuchnia); wycieczki jednodniowe: Ostia Antica, Tivoli, Castelli Romani, Florencja rodzina, pokoje 1 lub 2 os., bez wy ywienia, œniadania lub 2 posi³ki bezpoœrednio samolotem lub autokarem Pisa 20 lekcji 1 lekcja = 55 min. min. 2 tyg. Pisa 30 lekcji 1 lekcja = 55 min. 2 tyg. PLUS Pisa 20 lekcji + 10 indywidualnych 2-4 tyg. KURS GRAMATYCZNY Pisa 10 lekcji 1 lekcja = 55 min. 4 tyg. 20 lekcji 1 lekcja = 55 min. PLUS 20 lekcji + 10 lekcji indywidualnych

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Symbol oferty: 668/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Lombardia Mediolan

Bardziej szczegółowo

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl

tel./fax 058-781-09-66, info@siesta.pl / www.siesta.pl Barcelona1 2009 Siedzibą szkoły jest nowoczesny 6 piętrowy budynek znajdujący się w centrum Barcelony w pobliżu Plaza Molina, wszystkie sale są klimatyzowane i wyposażone w sprzęt audio-video. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 68/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Madryt Madryt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Valencia w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 76/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Walencja

Bardziej szczegółowo

Ju od. roku ycia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Ju od. roku ycia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Ju od. roku ycia w Hiszpanii język sport zabawa wypoczynek wycieczki udane wakacje Obozy przeznaczone s¹ dla uczniów pochodz¹cych z ró nych krajów œwiata, w tym tak e dzieci i m³odzie y hiszpañskiej

Bardziej szczegółowo

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Już od. roku życia w Hiszpanii język sport zabawa wypoczynek wycieczki udane wakacje Obozy przeznaczone są dla uczniów pochodzących z różnych krajów świata, w tym także dzieci i młodzieży hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Urb. Monte Olivos 23 E- 29100 Coin (Málaga) Tel.: +34 952 45 56 61 Tel.: +34 649 24 28 94 www.carlatravelservice.com info@carlatravelservice.

Urb. Monte Olivos 23 E- 29100 Coin (Málaga) Tel.: +34 952 45 56 61 Tel.: +34 649 24 28 94 www.carlatravelservice.com info@carlatravelservice. Urb. Monte Olivos 23 E- 29100 Coin (Málaga) Tel.: +34 952 45 56 61 Tel.: +34 649 24 28 94 www.carlatravelservice.com info@carlatravelservice.com C.I.AN - 296517-1 Otoczenie Kiedy przyjechać Co zwiedzić

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Malaga w Hiszpanii, wiek od 16 lat (HI01) Szkoła językowa w Maladze. Hiszpański w Maladze - rodzaje kursów

Kurs języka hiszpańskiego, Malaga w Hiszpanii, wiek od 16 lat (HI01) Szkoła językowa w Maladze. Hiszpański w Maladze - rodzaje kursów Kurs języka hiszpańskiego, Malaga w Hiszpanii, wiek od 16 lat (HI01) Symbol oferty: 657/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Costa

Bardziej szczegółowo

Kursy języka francuskiego, Paryż, od 16 lat (FRP02) Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka francuskiego, Paryż, od 16 lat (FRP02) Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka francuskiego, Paryż, od 16 lat (FRP02) Symbol oferty: 49/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Francja Paryż Paryż Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN

wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG BERLIN AUGSBURG wiek: 14-16 / min. 16 lat; rodzina/akademik Berlin Augsburg BERLIN wiek: min. 17 lat; rod zina/akademik AUGSBURG to trzecie co do wielkoœci miasto Bawarii, po Monachium i Norymberdze i jedno z

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie

Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Angielski w Londynie Kursy języka angielskiego, Londyn Hampstead, od 16 lat (WBL02b) Symbol oferty: 630/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie. (powiat lęborski, województwo pomorskie) Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Łebie (powiat lęborski, województwo pomorskie) Charakterystyka położenia Łeba jest jedną z najbardziej

Bardziej szczegółowo

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka hiszpańskiego, Madryt w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 68/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Madryt Madryt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs

Bardziej szczegółowo

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka Włoskiego we Florencji, Włochy od 16 lat (WŁF 01) Symbol oferty: 667/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Toskania Florencja

Bardziej szczegółowo

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Symbol oferty: 289/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Niemcy Berlin Berlin Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Pamplona Salamanca Madrid Valencia Sevilla Cádiz Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife

Bardziej szczegółowo

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje

Już od. roku życia. w Hiszpanii. język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje 5 Już od. roku życia w Hiszpanii język - sport - zabawa - wypoczynek - wycieczki - udane wakacje Obozy przeznaczone są dla uczniów pochodzących z różnych krajów świata, w tym także dzieci i młodzieży hiszpańskiej

Bardziej szczegółowo

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka niemieckiego, Berlin, od 18 lat (NIB02) Symbol oferty: 289/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Niemcy Berlin Berlin Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja:

LAV 240809. Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09. 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol. Lokalizacja: LAV 240809 Costa del Sol,wyjątkowe okazje 24.08.09 5* Kompleks mieszkalny, okolice Benahavis, Costa del Sol Usytuowany między Benahavis a Esteponą i Marbellą. Obszar ten obejmuje elegancki kurort Puerto

Bardziej szczegółowo

Na życzenie organizujemy transport samolotem lub autokarem i transfer d/z miejsca zakwaterowania.

Na życzenie organizujemy transport samolotem lub autokarem i transfer d/z miejsca zakwaterowania. Kurs języka hiszpańskiego w Hawanie, Kuba (KUH 01) Symbol oferty: 741/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Kuba Karaiby - Kuba Havana Samolot,

Bardziej szczegółowo

Na życzenie organizujemy transport samolotem lub autokarem i transfer d/z miejsca zakwaterowania.

Na życzenie organizujemy transport samolotem lub autokarem i transfer d/z miejsca zakwaterowania. Kurs języka hiszpańskiego w Hawanie, Kuba (KUH 01) Symbol oferty: 741/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Kuba Karaiby - Kuba Havana Samolot,

Bardziej szczegółowo

Kurs Opis Daty rozpoczęcia

Kurs Opis Daty rozpoczęcia PROGRAMY FÁBRICA DE ESPAÑOL 2011 Kurs Opis Daty rozpoczęcia Wliczone w *** 20 Kurs hiszpańskiego 20h Doskonałe rozwiązanie, aby poczynić duże postępy w hiszpańskim i skorzystać z oferty kulturowej i atrakcji

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 18 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011

CENNIK KURSÓW DLA DOROSŁYCH - 2011 PPHU Centrum Języków Obcych-YLC 09-402 Płock, ul. Kościuszki 9 tel.: 24-366 55 55, 366 55 50; fax 24-268 95 60; e-mail: ylc@ylc.pl; www.ylc.pl TYP KURSU ANGIELSKI OGÓLNY INTENSYWNY ANGIELSKI ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Granada w Hiszpanii, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 64/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Andaluzja

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014

Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 DIN EN ISO 9001:2008 Oferta kursów zagranicznych MALTA 2014 MALTA Malta leży między Sycylią a wybrzeżem północnej Afryki. Tutaj mieszają się wpływy kultury arabskiej i europejskiej. Dla zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój.

LOKALIZACJA. Górą. Park leśny przed hotelem gwarantuje intymność i spokój. LOKALIZACJA Położenie hotelu przy trasie 744 (Starachowice Radom) zapewnia łatwość w dotarciu do niego. Tarasowa dolina rzeki Kamiennej nadaje miastu niepowtarzalny charakter i klimat. W południowej części

Bardziej szczegółowo

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII

kursy językowe PRZEZ CAŁY ROK INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII kursy językowe INSTYTUT Języka Hiszpańskiego SIN FRONTERAS oferuje naukę hiszpańskiego w HISZPANII PRZEZ CAŁY ROK Salamanca Madrid Valencia Sevilla Marbella Granada Málaga Alicante Tenerife alicante barcelona

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 16) Symbol oferty: 754/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Barcelona, wiek od 14 lat (HI01) Symbol oferty: 326/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Hiszpania Katalonia Barcelona Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Inny, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Hiszpania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka hiszpańskiego, Teneryfa w Hiszpanii, wiek od 17 lat (HI01) Symbol oferty: 484/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Hiszpania Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu:

Opis. Ciekawe miejsca w Wiedniu: Wiedeń Opis Cena od: 1500 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Austria Wiedeń to stolica Austrii, leży u stóp Lasów Wiedeńskich, północno-wschodniego pogórza Alp. Położony jest przy skrzyżowaniu starych szlaków

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08)

Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Cena za obóz językowy obejmuje. St. Julian s (kod oferty MA 08) Kurs języka angielskiego za granicą, Malta St.Julian's (MA08) Symbol oferty: 737/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta St. Julian'S

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Kanada - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Kanada - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Montreal, Kanada, od 18 lat (KAM03) Symbol oferty: 37/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Kanada Quebec Montreal

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Londynie, Wielka Brytania (WBL 13) Symbol oferty: 749/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Londyn

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Symbol oferty: 1186/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego w Liverpoolu, od 16 lat (kod oferty WBL18) Symbol oferty: 1186/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04)

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Niemcy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa we Frankfurcie (kod oferty NIF 04) Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Marina Park Complex: luksusowe mieszkania blisko portu jachtowego i plaży

Marina Park Complex: luksusowe mieszkania blisko portu jachtowego i plaży Marina Park Complex Cena 48 082 Lokalizacja: Święty Włas Sprzedaż Obszar mieszkalny: 42 m/kw. Typ nieruchomości: Studio, Kawalerka, Apartament dwupokojowy, Apartament trzypokojowy, Apartament Autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Rosja idealna destynacja na zagraniczne kursy językowe Kurs języka rosyjskiego, Moskwa, od 16 lat (kod oferty ROM01) Symbol oferty: 57/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Rosja Stolica Moskwa Własny

Bardziej szczegółowo

LICEA AKADEMICKIE WSAP

LICEA AKADEMICKIE WSAP LICEA AKADEMICKIE WSAP Liceum Ogólnokształcące Kreatywności i Biznesu Liceum Ogólnokształcące Służb Mundurowych Licea WSAP gwarantują Ci: zdanie matury (program Akademia Maturalna ; w wypadku niezdania

Bardziej szczegółowo

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Włochy - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka włoskiego w Mediolanie, Włochy, od 18 lat (WŁM 01) Symbol oferty: 668/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Włochy Lombardia Mediolan

Bardziej szczegółowo

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT.

informacje Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa Użytkowników AWS we współpracy ze śląską społecznością IT. 5 informacje Cloudyna jest darmową konferencją kierowaną do specjalistów z branży IT, zainteresowanych szeroko rozumianą chmurą obliczeniową (ang. cloud computing). Organizatorem Cloudyny jest Polska Grupa

Bardziej szczegółowo

WŁOCHY - obóz młodzieżowy

WŁOCHY - obóz młodzieżowy WŁOCHY - obóz młodzieżowy Miejsce: Włochy Oferta: Lato 2015 Informacje dotyczące wycieczki Cena za osobę: 880 zł + 240 Euro/os. PLN Długość: 11 Nazwa hotelu: HOTEL ARON *** Typ dojazdu: Autokar Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz

Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Kultura ludowa w turystyce wiejskiej - preferencje turystów. Ma gorzata Wyrwicz Tradycyjna kultura ludowa jest to ca okszta t dziedzictwa kulturowego, które przekazywane jest przez pokolenie ust puj ce

Bardziej szczegółowo

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu:

EXPO MEDIOLAN 03-06.06.2015. osoba do kontaktu: EXPO MEDIOLAN 2015 03-06.06.2015 osoba do kontaktu: Ecco Business Szymon Konkel ul. 10 Lutego 5, Gdynia 81-366 tel.: 58 766 62 40 kom.: 695 793 521 e-mail: szymon.konkel@eccobusiness.pl 2 EXPO MEDIOLAN

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02)

Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Kurs języka angielskiego w Nowym Jorku w słynnym Empire State Building, od 16 lat (USY02) Symbol oferty: 29/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie

Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) FRANKFURT. Niemiecki w Niemczech. Kursy niestandardowe. Zakwaterowanie i wyżywienie Kurs języka niemieckiego, Frankfurt (NIF04) Symbol oferty: 267/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Niemcy Hesja Frankfurt Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, no conv : Wyżywienie: Zakwaterowanie:

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Kursów 2011: język hiszpański

Kalendarz Kursów 2011: język hiszpański MAJ CZERWIEC 1 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 30 31 LIPIEC SIERPIEŃ 1 2 3 1

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania

CETT BARCELONA. Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT BARCELONA Turystyka & Hotelarstwo Edukacja / Badania CETT Barcelona Tourism/ Hospitality Education & Research, jednocząca Uniwersytety w Barcelonie. Został utworzony w 1969 roku, zyskała znaczącą

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego, Edynburg, od 16 lat (WBE12) Symbol oferty: 458/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Szkocja Edynburg

Bardziej szczegółowo

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe

Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Rosja idealne miejsce na zagraniczne kursy jezykowe Kurs języka rosyjskiego, Sankt Petersburg, Rosja, od 16 lat (ROS01) Symbol oferty: 325/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Rosja Sankt Petersburg Sankt Petersburg Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy,

Bardziej szczegółowo

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym

Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Rejs po Morzu Śródziemnym Dzień 1: Mikulov przejazd do Mikulova na Morawach Dzień 2: Mikulov śniadanie spacer po Mikulovie z pilotem degustacja win Morawskich w winiarni fakultatywnie

Bardziej szczegółowo

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe.

Osoby pracujące na obszarze Starego Miasta w różnym wymiarze godzin stanowią 23% respondentów, 17% odbywa na Starówce spotkania biznesowe i służbowe. Toruńska Starówka według jej mieszkańców i użytkowników podsumowanie wyników ankiety internetowej przeprowadzonej w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu RESTART. Przez kilka miesięcy

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne

Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Miejscowość. Szkoła w Londynie. Opis Kursów. Rodzaje Kursów. Zajęcia Pozalekcyjne Kursy języka angielskiego, Londyn Centrum, od 16 lat (WBL02) Symbol oferty: 631/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Wielka Brytania Londyn Londyn Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy,

Bardziej szczegółowo

CENY TWÓJ KURS HISZPAŃSKIEGO W MALADZE. Alhambra Instituto Malaga DOŚWIADCZENIE NAUKA KWALIFIKACJE JAKOŚĆ NAJLEPSZE CENY

CENY TWÓJ KURS HISZPAŃSKIEGO W MALADZE. Alhambra Instituto Malaga DOŚWIADCZENIE NAUKA KWALIFIKACJE JAKOŚĆ NAJLEPSZE CENY ALHAMBRA INSTITUTO INTERNACIONAL TWÓJ KURS HISZPAŃSKIEGO W MALADZE CENY DOŚWIADCZENIE NAUKA KWALIFIKACJE JAKOŚĆ NAJLEPSZE CENY www.alhambra-instituto.org alhambra@alhambra-instituto.org Malaga to klucz

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Eastbourne, od 16 lat (WBE11) Symbol oferty: 5/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Eastbourne

Bardziej szczegółowo

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem

Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem 1 Niedrogie mieszkanie z jedną sypialnią nad morzem Cena 29000.00 EUR Numer: 774 Cena za m2: EUR Typ transakcji: Sprzedaż nieruchomości Typ: Wtórne Typ: Dwupokojowe Typ: Niedrogie mieszkaniа Region: Neseber

Bardziej szczegółowo

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t

Western Europe Integration Camp. Language Study. 24-30th July 2016 Boston, UK. T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Western Europe Integration Camp & Language Study 24-30th July 2016 Boston, UK T h i s i s a n o f f i c i a l l y a p p r o v e d W T K F e v e n t Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Letni Obóz

Bardziej szczegółowo

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA

WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA WYJAZDOWE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO LEARN & RELAX - MALTA DLACZEGO MALTA? 7000 lat historii i dziedzictwa kulturowego, 300 słonecznych dni w roku, ok. 40 rozległych i czystych plaż, ciepłe i czyste Morze

Bardziej szczegółowo

Kurs j. francuskiego w Bordeaux, od 17 lat, kod oferty FRB06. Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs j. francuskiego w Bordeaux, od 17 lat, kod oferty FRB06. Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs j. francuskiego w Bordeaux, od 17 lat, kod oferty FRB06 Symbol oferty: 1189/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Francja Inne Bordeaux Własny

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka

Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy Ministerstwa Sprawiedliwości Albrechtówka. Albrechtówka Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy w Kazimierzu Dolnym malowniczo położony na skarpie wiślanej, jest jednym z najpiękniejszych miejsc na trasie Kazimierz Męćmierz. W otoczeniu lasu, ciszy i spokoju każdy

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego na Malcie, Gzira (MA09) Malta - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa w Gzira (kod oferty MA09)

Kurs języka angielskiego na Malcie, Gzira (MA09) Malta - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe. Szkoła językowa w Gzira (kod oferty MA09) Kurs języka angielskiego na Malcie, Gzira (MA09) Symbol oferty: 739/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Gzira Własny Wyjazd

Bardziej szczegółowo

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki}

There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII. 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem TOSKANII 7 dni (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego - Przylot

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka angielskiego, Brighton, od 16 lat (WBB10) Symbol oferty: 456/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Inne Brighton Własny

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Istituto Linguistico Mediterraneo jest centrum egzaminacyjnym CILS i DITALS organizowanych przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie.

Istituto Linguistico Mediterraneo jest centrum egzaminacyjnym CILS i DITALS organizowanych przez Uniwersytet dla Cudzoziemców w Sienie. Istituto Linguistico Mediterraneo Od 1981 roku oferujemy studentom z całego świata możliwość nauki włoskiego w jednej z najpiękniejszych okolic Toskanii Przyjemność uczenia się języka włoskiego w Toskanii

Bardziej szczegółowo

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Wielka Brytania - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kursy języka angielskiego, Oxford, od 16 lat (WBO07) Symbol oferty: 288/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Wielka Brytania Anglia Oxford Własny

Bardziej szczegółowo

Kurs j. francuskiego w Tuluzie, od 17 lat (kod oferty: FRT04) Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs j. francuskiego w Tuluzie, od 17 lat (kod oferty: FRT04) Francja - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs j. francuskiego w Tuluzie, od 17 lat (kod oferty: FRT04) Symbol oferty: 48/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Francja Inne Tuluza Własny

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07

WYJAZDY GRUPOWE Z OPIEKUNEM 2-8 tyg. 03.07; 17.07; 31.07 BOURNEMOUTH wiek: min. 16 / 11-15 lat; rodzina BOURNEMOUTH wiek: min. 16 lat; rodzina Bournemouth BOURNEMOUTH liczy 160.000 mieszkañców i jest po³o one w hrabstwie Dorset ok. 150 km od Londynu. Jest to

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!!

OFERTA DLA SENIORA. (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! OFERTA DLA SENIORA (Jedna z osób na umowie minimum 50 lat) Wyjazd: autokar ze Szczecina Szczegóły oferty poniżej!!! WYPOCZYNEK Hiszpania str. 2 4 Grecja str. 5 7 Czarnogóra str. 8 Bułgaria str. 9-10 WYPOCZYNEK

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014

HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Wyspy Medes 22.08.2014 13:43:00 HISZPANIA COSTA BRAVA WYSPY MEDES 22-29.08.2014 Położone w samym sercu Costa Brava, Wyspy Medes stanowią jeden z głównych rezerw morskiej flory i fauny w zachodniej części

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r

HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r HISZPANIA RAMOWY PROGRAM WYJAZDU EDUKACYJNO-JĘZYKOWEGO PROJEKTY W ANDALUZJI, 15 22.03.2008r Dzień pierwszy 11.00 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Terminal L 12:55 Wylot 17:00 Przylot do Malagi Transfer

Bardziej szczegółowo

Od wielu lat w ścisłej światowej czołówce w rankingach turystyki się na 2, 3 miejscu. Doskonały klimat, ponad 310 słonecznych dni w roku!

Od wielu lat w ścisłej światowej czołówce w rankingach turystyki się na 2, 3 miejscu. Doskonały klimat, ponad 310 słonecznych dni w roku! Od wielu lat w ścisłej światowej czołówce w rankingach turystyki plasuje się na 2, 3 miejscu Doskonały klimat, ponad 310 słonecznych dni w roku! 27% osób kupujących drugi dom za granicą wybiera Hiszpanię

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Portugalia - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Portugalia - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka portugalskiego, Lisbona, od 18 lat (POL01) Symbol oferty: 56/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Portugalia Lizbona i okolice Lizbona

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu

- Wylot z kraju macierzystego - Przylot do Rzymu - Transfer do Hotelu w Rzymie - Obiadokolacja i Nocleg Hotel kat. *** w Rzymie lub okolicach Rzymu There are no translations available. Program: RZYM ze zwiedzaniem Sanktuariów Włoch 8 dni - (samolot+autokar) {tab=program wycieczki/pielgrzymki} Dzień 1 - POLSKA WŁOCHY - RZYM - Wylot z kraju macierzystego

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Chiny - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe

Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Chiny - idealne miejsce na zagraniczne kursy językowe Kurs języka chińskiego, Pekin, Chiny, od 18 lat (CHP01) Symbol oferty: 327/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Chiny Pekin Pekin Własny Profil wyjazdu: Wyjazd językowy, Kurs językowy, no conv : Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia.

W rejonie tym do najważniejszych centrów turystycznych należą: Benidorm, Altea, Calpe, Teulada Moraira, Jávea oraz Denia. Północne wybrzeże Costa Blanca rozciąga się od Denii do Benidormu w południowowschodniej części Hiszpanii, czyli jednego z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc, gdzie Morze Śródziemne i góry niemalże

Bardziej szczegółowo