KSIĄŻKA REFERENCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĄŻKA REFERENCYJNA"

Transkrypt

1 KSIĄŻKA REFERENCYJNA Sensat ions 1

2 3

3 Spis treści Wprowadzenie 7 Dom mieszkalny, Hallwang 63 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Berlinie 65 Projekty zewnętrzne 8 Projekt Domino, Berlin 67 Pałac Chateau Nyon 11 Starówka, Dordrecht 13 Projekty wewnętrzne 69 Domek myśliwski, Bad Mitterndorf 15 Muzeum Mönchehaus, Goslar 71 Koornburg, Lejda 17 Kościół Św. Dominika, Malaga 73 Palazzo Moriggia, Mediolan 19 Katedra Św. Michała, Hamburg 75 Pałac Królewski, Antwerpia 21 Cafeteria de Versailles, Wersal 77 Urząd Rady Miejskiej, Malaga 23 Rijksmuseum, Amsterdam 81 Rynek, Graus 25 Stadsfeestzaal, Antwerpia 85 Rynek, Estadilla 29 Festspielhaus, Salzburg 87 Osiedle Area de Rehabilitación Integral, Ponferrada 31 Kursaal, Ostenda 91 Portofino 33 Szpital Uniwersytecki, Gandawa 93 Młyn Grands Moulins, Paryż 35 Kościół Dives, Misericordia 95 Karuzela "diabelski młyn", Wiedeń 37 Muzeum Historyczne, Berlin 97 Wieża japońska, Bruksela 39 Restauracja La Granada, Saragossa 99 Caserne Chabran, Awinion 41 Szpital Martini, Groningen 101 Fondazione Bioparco, Rzym Dom mieszkalny, Linz Blumenhotel, Karyntia Kompleks targowy, Dusseldorf Chile Haus, Hamburg 47 Muzeum van Gogha, Amsterdam 107 Osiedle mieszkaniowe, Lerchenfeld 49 Palavela, Turyn 51 Projekty zewnętrzne/wewnętrzne 109 Obserwatorium na górze Mont Ventoux 53 Opera La Scala, Mediolan 111 Budynek starostwa powiatowego, Starnberg 55 Hotel uzdrowiskowy, Domburg 113 Szkoła Pięciu Jezior i św. Franciszka, Stranberg 57 Vulcano Buono, Neapol 117 Osiedle Ribera de Arlequin, Kadyks 59 Teatr Agora, Lelystad 119 Mediateka, Biarritz 61 Kraanspoor, Amsterdam 121 5

4 WPROWADZENIE Nasza firma codziennie uczestniczy w wielu niezwykle interesujących projektach na całym świecie. Współpracując ściśle z naszymi inspirującymi klientami, fantastycznymi architektami, wspaniałymi rzemieślnikami, kierujemy się wspólną pasją i wspólnym celem, jakim jest osiągnięcie perfekcyjnego wyniku! W tym katalogu chcemy przedstawić Państwu kilka projektów, w których braliśmy udział i w których udało się nam osiągnąć właśnie te perfekcyjne wyniki. Są to projekty, z których jesteśmy naprawdę dumni i które były szeroko dyskutowane w naszej branży. Prezentują one sposób, w jaki pracujemy oraz to, jak nasze produkty i usługi wpisują się w te zadziwiające projekty. Realizacja każdego z tych projektów zaczęła się od zaangażowanego zespołu, dysponującego ogromnymi umiejętnościami, od inspirujących kolorów i ścisłej współpracy. Bez tego nie udałoby się zrealizować żadnego z tych spektakularnych projektów. Nie mielibyśmy też szansy na swój drobny wkład w historię. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się wspólnie osiągnąć i myślimy już o przyszłych wyzwaniach i projektach. Jednak najpierw, chcielibyśmy zaprosić Państwa do zapoznania się z wynikami naszych wspólnych starań, które będą inspiracją do dalszych działań. Zapraszamy do lektury krótkich opisów wybranych projektów Sikkens, które realizowaliśmy na całym świecie. Wraz z naszymi partnerami wykonaliśmy wspaniałą pracę, a jej wyniki są naprawdę niezwykłe! 6 7

5 PROJEKTY ZEWNĘTRZNE P A Ł A C " C H Â T E A U D E N Y O N " S T A R Ó W K A, D O R D R E C H T D O M E K M Y Ś L I W S K I, B A D M I T T E R N D O R F K O O R N B R U G, L E J D A P A L A Z Z O M O R I G G I A, M E D I O L A N P A Ł A C K R Ó L E W S K I W A N T W E R P I I U R Z Ą D R A D Y M I E J S K I E J W M A L A D Z E R Y N E K, G R A U S C A S E R N E C H A B R A N, A W I N I O N F O N D A Z I O N E B I O P A R C O, R Z Y M D O M M I E S Z K A L N Y, L I N Z C H I L E H A U S, H A M B U R G O S I E D L E M I E S Z K A N I O W E L E R C H E N F E L D P A L A V E L A, T U R Y N O B S E R W A T O R I U M N A M O N T V E N T O U X B U D Y N E K S T A R O S T W A P O W I A T O W E G O W S T A R N B E R G U R Y N E K, E S T A D I L L A A R E A D E R E H A B I L I T A C I Ó N I N T E G R A L, P O N F E R R A D A P O R T O F I N O M Ł Y N G R A N D S M O U L I N S, P A R Y Ż " D I A B E L S K I M Ł Y N " W W I E D N I U W I E Ż A J A P O Ń S K A W B R U K S E L I S Z K O Ł A P I Ę C I U J E Z I O R I Ś W. F R A N C I S Z K A W S T R A N B E R G U O S I E D L E R I B E R A D E A R L E Q U I N, K A D Y K S M E D I A T E K A W B I A R R I T Z D O M M I E S Z K A L N Y W H A L L W A N G A M B A S A D A S T A N Ó W Z J E D N O C Z O N Y C H W B E R L I N I E P R O J E K T D O M I N O, B E R L I N 8 9

6 PAŁAC CHÂTEAU DE NYON POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Znajdujący się w samym środku miasta Nyon i przeglądający się w wodach Jeziora Genewskiego pałac Château de Nyon jest charakterystycznym elementem miejscowego krajobrazu. Budynek ten początkowo wykorzystywany był jako budynek administracyjny przez rodzinę Savoy, a później przez administrację kantonu Berno. Pełnił on również funkcje siedziby sądu miejskiego, a nawet więzienia. Obecnie, w tym średniowiecznym zamku zorganizowano publiczne muzeum prezentujące przedmioty z porcelany wyprodukowane w Nyonie w latach Podczas renowacji obiektu przeprowadzonej w 2010 roku, w celu utrzymania tej historycznej budowli, konieczne było zachowanie jej charakterystycznych cech i zapewnienie przy tym dobrego dopasowania tego obiektu do jego miejskiego otoczenia. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Charles Auer Sàrl, Granges-près-Marnand Alpha Chalix, Alpha Setaliet Zastosowane w celu zabezpieczenia elewacji, przy zachowaniu historycznej struktury budynku Obiekt: Château de Nyon Lokalizacja: Nyon, Szwajcaria Wybudowany w: XII wieku Renowacja: 2010 r

7 STARÓWKA W DORDRECHCIE POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Renowacja najstarszego miasta Holandii - Dordrechtu, mająca na celu przywrócenie jego pierwotnej kolorystyki, wymagała intensywnych badań starodruków, obrazów, zabytkowych domów i historii stosowanych barw. Dzięki tym pracom można było zidentyfikować odpowiednie kolory i odtworzyć je w palecie 55 barw. Powodzenie tego projektu stało się katalizatorem dla podobnych przedsięwzięć, realizowanych później w innych holenderskich miastach i miasteczkach. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Pracownia architektoniczna: Kees Rouw and Hendrik Groeneweg różne produkty z rodziny farb zewnętrznych Sikkens Obiekt: Dordtse Kleuren Lokalizacja: Dordrecht, Holandia Wybudowany w: na przełomie XIV i XV wieku Renowacja: w toku 10 13

8 DOMEK MYŚLIWSKI, BAD MITTERNDORF POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Pełniący niegdyś funkcję domku myśliwskiego, obiekt ten jest obecnie budynkiem mieszkalnym. Budynek ten znajduje się na wysokości niemal metrów n.p.m, w austriackim regionie Styria. Ze względu na surowe i śnieżne zimy, konieczne było zastosowanie do jego renowacji środków ochrony drewna odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Stan drewnianej fasady wymagał zastosowania bezbarwnej farby oraz imitacji struktury drewna, aby zachować jej szczególny charakter. RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ: Firma malarska Christian Pichler z Bad Mitterndorf Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva) Wykorzystany do impregnacji Rubbol DSA (obecnie Cetol DSA) Wykorzystany, jako pierwsza warstwa Cetol HLS plus Wykorzystany, jako warstwa wierzchnia Obiekt: Jagdhaus (Domek myśliwski) Lokalizacja: Bad Mitterndorf, Austria Wybudowany w: 1514 r. Renowacja: 2007 r

9 KOORNBRUG, LEJDA POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Most ten zbudowano pierwotnie, aby pomóc w transporcie zboża przez kanał Nowy Ren, w centrum Lejdy. Koornbrug, to charakterystyczna zadaszona budowla, wpisana na listę zabytków. Badanie stanu mostu przeprowadzone w 2004 roku ujawniło poważne problemy wskazujące na konieczność przeprowadzenia kompleksowej renowacji. Słupy wykonane z sosny oregońskiej wymagały wymiany i impregnacji, która zapewniłaby ich trwałość na przyszłość, przy zachowaniu oryginalnej estetyki. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architektura: Veldman, Rietbroek, Smit Wykonawstwo: Burgy Roboty szklarskie i malarskie: Van Leyden BV Muiden Sikkens Sikkens Componex Wykorzystana do zapewnienia stabilności wymienianych elementów drewnianych Sikkens Rubbol XD Obiekt: Koornbrug (Most Zbożowy) Lokalizacja: Lejda, Holandia Wybudowany w: 1642 r. Renowacja: lipiec 2004 r

10 PALAZZO MORIGGIA, MEDIOLAN POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Palazzo Moriggia, należący pierwotnie do bogatych rodzin mediolańskich, jest obecnie siedzibą Museo del Risorgimento (Muzeum Zjednoczenia Włoch). Budynek ten odrestaurowano z okazji obchodów upamiętniających 150-lecie zjednoczenia Włoch. W uroczystościach związanych z tą rocznicą uczestniczył Prezydent Włoch, Giorgio Napolitano, były burmistrz miasta, Letizia Moratti oraz inni przedstawiciele lokalnych władz. Marka Sikkens była głównym sponsorem technicznym projektu, świadczącym pomoc techniczną i dostarczającym produkty, które umożliwiły przywrócenie barw elewacjom zewnętrznych głównego dziedzińca budynku. PRODUKTY SIKKENS Alpha Setaliet, Sil Grund, Alpha Supraliet, Alpha Tex Acryl, Cetol DSA, Rubbol BL Satin, Cetol Filter 7 plus Obiekt: Palazzo Moriggia Lokalizacja: Mediolan, Włochy Wybudowany w: XVIII w. Architekt, autor obiektu: Giuseppe Piermarini Renowacja: 2011 r

11 PAŁAC KRÓLEWSKI W ANTWERPII POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Pałac ten, wybudowany na zamówienie bogatego kupca, Johna Alexandra van Susterena, w swojej bogatej historii przechodził w ręce Cesarza Napoleona, Cara Rosyjskiego Aleksandra I, Króla Holandii Wilhelma I, a na koniec został zarekwirowany przez Prowizoryczny Rząd Belgijski. Po okresie użytkowania przez monarchów belgijskich, w 1969 roku został przekazany Ministerstwu Kultury i od tego czasu wykorzystywany jest do organizacji imprez kulturalnych, przedstawień i wystaw. Oczywiście warunkiem restauracji elewacji było zachowanie wyjątkowych cech tego budynku. Marka Sikkens zadbała o zastosowanie odpowiedniego systemu farb, który nadawał się do rozpylania z pistoletów malarskich oraz zajęła się koordynacją działań spółki malarskiej oraz zleceniodawcy/wykonawcy. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Van den Branden Marynen/Antwerpia Alphaloxan Wykorzystana na ścianach zewnętrznych. Wybrana ze względu na mineralne właściwości i bardzo wysoką przepuszczalność pary wodnej. Rubbol BL Satura Wykorzystana do malowania żaluzji. Wybrana ze względu na bardzo dobrą odporność na uszkodzenia i ścieranie. Obiekt: Pałac Królewski Lokalizacja: Antwerpia, Belgia Wybudowany w: 1745 r. Architekt, autor obiektu: Jan Pieter van Baurscheidt de Jonge Renowacja: 2009 r

12 URZĄD RADY MIEJSKIEJ W MALADZE POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Miasto Málaga ma wiele charakterystycznych budynków, takich jak choćby budynek Banku Hiszpanii (Banco de Espańa), historyczny budynek urzędu celnego (Palacio de la Aduana) i budynek Uniwersytetu w Maladze (Málaga University). Renowacja tych budynków została zrealizowana w ramach większego projektu, którego celem było odtworzenie dynamizmu i energii całego historycznego centrum miasta. Marka Sikkens przeprowadziła szczegółowe badania historii kolorów budynków objętych projektem, których architektura kształtowała się na przestrzeni 250 lat, starając się opracować specjalną kolorystykę dla tego projektu. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Constructora CLAR Pintura Industrial Mario S.L. Obiekt: Urząd Rady Miejskiej Lokalizacja: Málaga, Hiszpania Renowacja: 2006 r. Alpha Desinfector Wykorzystana do usunięcia grzybów Alpha Neutralisator Wykorzystana do usunięcia soli i dopasowania Ph miejsc napraw, aby uniknąć pojawiania się plam podczas nakładania warstwy wykończeniowej. Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex Wykorzystane do wzmocnienia powierzchni i nadania jej maksymalnej oddychalności. Rubbol Reno+Rubbol EPS Wykorzystane na elementach stolarskich. Redox AK Primer+Redox AK Ferroflake Wykorzystane na powierzchniach metalowych

13 24 25 RYNEK, GRAUS

14 RYNEK, GRAUS POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Rynek (Plaza Mayor) w miejscowości Graus jest głównym placem, na którym obchodzone są wszystkie imprezy regionu Ribagorza. Jego charakterystyczne cechy sprawiły, że jest on popularną lokalizacją, wybieraną często do kręcenia reklam telewizyjnych. Ponieważ elewacje niektórych budynków zostały zaklasyfikowane, jako posiadające szczególną wartość kulturalną - proces renowacji musiał zachować zgodność z pierwotną kolorystyką, jednocześnie zapewniając trwałą ochronę barw. Marka Sikkens przeprowadziła szczegółowe badania elewacji historycznych, uwzględniając w swoich analizach próbki oryginalnych farb, starając się dobrać najwłaściwsze produkty zarówno pod względem właściwości ochronnych, jak i zgodności kolorystyki. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architektura: Ramón Solana Montero Pinturas Laporta Comercial Moré Constructora Tecnigestión Farby Alphaloxan, Alpha Setaliet Obiekt: Rynek główny (Plaza Mayor) Lokalizacja: Graus, Huesca, Hiszpania Renowacja: 2007 r

15 RYNEK, ESTADILLA POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Plaza de Estadilla to najważniejszy punkt małego średniowiecznego miasteczka Estadilla, położonego 80 km na południe od stoków Pirenejów. Jego krużganki i historyczne budynki przyozdobiono różnymi elementami dekoracyjnymi, z których część malowana była farbami wapiennymi. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Pinturas Laporta de Barbastro Comercial Moré Constructora Tecnigestión farba Alphaloxan Obiekt: Rynek w miejscowości Estadilla Lokalizacja: Estadilla, Huesca, Hiszpania Architekt, autor obiektu: Roberto Sagarra de Barbastro Renowacja: 2005 r

16 OSIEDLE AREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Area de Rehabilitación Integral to kompleks mieszkaniowy, który w roku 2006 przeszedł gruntowną renowację. ZESPÓŁ RENOWACYJNY ECK Bierzo Raúl Parra Mateos Fachadas Difer DC Pintores Rocarma Alberto González Decoración Noroeste de Pinturas y Decoración Contratas CRS CMT Algar Ramiro y Daniel CB farba Alphaloxan Obiekt: ARI (Area de Rehabilitación Integral) Lokalizacja: Ponferrada, Hiszpania Architekt, autor obiektu: José Luis Velasco Renowacja: 2006 r

17 PORTOFINO POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Portofino to modny kurort na Riwierze Liguryjskiej, będący jedną z bardziej wyjątkowych i malowniczych miejscowości nadmorskich. Aby zagwarantować utrzymanie jej wyjątkowego charakteru i dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, władze Portofino opracowały plan zagospodarowania miasta, który opisuje kolory i materiały, jakie mogą być wykorzystywane do dekoracji ścian zewnętrznych budynków. W oparciu o wnioski z badań tradycyjnych kolorów, technik i materiałów, które stosowano na budynkach miasteczka w ciągu ostatnich kilkuset lat, marka Sikkens wraz ze znanym i cenionym architektem z Genui, p. Massimo Poggi, opracowała ostateczną paletę kolorów. Wybierając z palety określonych kolorów Sikkens, które są oferowane społeczności lokalnej po specjalnych promocyjnych cenach, mieszkańcy Portofino mogą bez problemu odświeżać elewacje swoich domów, zachowując historyczny charakter miejsca. PRODUKTY SIKKENS Alpha Chalix Alpha Setaliet Projekt: Plan zagospodarowania miasta Lokalizacja: Portofino (Zatoka Genueńska), Włochy Zarządzanie: Massimo Poggi - kierownik i nadzorca projektu Riccardo Zanetta - architekt. Rok realizacji projektu: 2006 r

18 MŁYN GRANDS MOULINS, PARYŻ POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Młyn ten został wybudowany w XIX wieku, aby zapewnić ludności Paryża dostawy mąki produkowanej z ziarna pochodzącego z równin Brie and Beauce. W ramach przeprowadzonej w 2007 roku renowacji, użyto farb Sikkens do pokrycia m2 ścian od strony frontowej elewatorów zbożowych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Spie Batignolles Alpha Diwatop Mat I.3 (biała) Obiekt: Młyn i elewatory Les Grands Moulins de Paris Lokalizacja: Verneuil l Etang, Francja Wybudowany w: XIX wieku Renowacja: 2007 r

19 KARUZELA W WIEDNIU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Ten olbrzymi diabelski młyn zbudowano pod koniec XIX wieku, dla uczczenia 50-tych urodzin Cesarza Franciszka Józefa I. Dziś jest on charakterystycznym punktem stolicy Austrii i symbolem słynnego na cały świat wiedeńskiego wesołego miasteczka w dzielnicy Prater. Jego wyjątkowa sylwetka jest wyraźnie widoczna z daleka. Marka Sikkens udzieliła porad i dostarczyła produkty niezbędne do renowacji kabin, którą przeprowadzono w 2008 roku. Ponieważ renowacja dotyczyła jednej z bardziej znanych atrakcji Wiednia, prace prowadzone były po godzinach pracy lunaparku. Oznaczało to, że renowację kabin przeprowadzano wyłącznie w nocy i z uwagi na szczególną konstrukcję atrakcji, kabin nie można było malować jednocześnie. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Sikkens Cetol Aktiva Concentrate (Cetol Aktiva) Rubbol Grund, Rubbol AZ Obiekt: Wiedeński diabelski młyn Lokalizacja: Wiedeń, Austria Autorzy: Walter B. Basset i Harry Hitchins Wybudowany w: 1896 r. Renowacja: 2008 r

20 WIEŻA JAPOŃSKA W BRUKSELI POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zbudowana na zamówienie Króla Leopolda II i inspirowana budowlami orientalnymi prezentowanymi na paryskiej wystawie światowej w 1900 roku, Wieża Japońska jest połączeniem europejskiej sztuki budowlanej z przedmiotami i elementami dekoracyjnymi sprowadzonymi z Dalekiego Wschodu. Wieża ta została początkowo wzniesiona wyłącznie dla funkcji ozdobnych, jednak obecnie wykorzystywana jest, jako miejsce prezentacji japońskiej i chińskiej porcelany i sztuki. Marka Sikkens głęboko zaangażowała się w renowację. Jej zadania obejmowały zdefiniowanie specyfikacji technicznej oraz zaproponowanie systemu malarskiego, który pozwoliłby osiągnąć wymaganą wyjątkową trwałość i łatwość nakładania - za pomocą pistoletów malarskich. ZESPÓŁ RENOWACYJNY TV Decorteam Meuleman Iris Painting Services Sikkens Componex WR Wykorzystana do wypełnienia spękań i ubytków Onol HS Wykorzystana jako grunt Rubbol EPS HS 2 warstwy, jako wykończenie. Wybrana z uwagi na swoją trwałość i łatwość stosowania Obiekt: Wieża japońska Lokalizacja: Bruksela, Belgia Wybudowany w: 1905 r. Renowacja: 2007 r. i 2008 r

21 CASERNE CHABRAN, AWINION POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Wzniesione u stóp murów miejskich Awinionu, aby pomieścić żołnierzy, którzy wcześniej stacjonowali na terenie Pałacu Papieskiego (Palais des Papes) przekształconego w koszary. W roku 2007 budynek ten został przekształcony na biura administracji francuskiej i Prefektury departamentu Vaucluse. Jednocześnie budynek rozbudowano, starając się nadać nowym obiektom własny charakter i jednocześnie scalając je z głównym budynkiem i wtapiając w prestiżową okolicę. Dlatego na ścianach zewnętrznych starego, jak i nowego budynku konieczne było użycie tych samych barw. Wybrano markę Sikkens, która zobowiązała się opracować idealne połączenie. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Indigo Bâtiment Alphaloxan solo, kolor HN Wykorzystana do malowania ścian frontowych, gdzie jej zdolność krycia mikro-pęknięć okazała się bardzo przydatna Alphaloxan extra, kolor HN Wykorzystana do malowania nowych ścian frontowych Alphatop taloché plus, kolor HN Wykorzystana do malowania dachów dwuspadowych Obiekt: Caserne Chabran Lokalizacja: Awinion, Francja Wybudowany w: 1906 r. Renowacja: 2007 r

22 FONDAZIONE BIOPARCO, RZYM POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Jeden z najstarszych w Europie ogrodów zoologicznych - Fondazione Bioparco - został otwarty w 1911 roku pod nazwą Rzymskiego Ogrodu Zoologicznego. Ogród zajmował wówczas 12-hektarowy park, zaprojektowany przez Carla Hagenbecka, po którym swobodnie poruszały się zwierzęta. W owych czasach była to zupełnie nowa koncepcja. W 1935 ogród powiększono do jego obecnych rozmiarów: 17 hektarów. Do ogrodu dołączono wówczas nowe tereny, zaprojektowane przez architekta Raffaele De Vico, z terrarium i dużą, ukształtowaną geodezyjnie wolierą, która nadal jest jedyną w swoim rodzaju. Zakrojona na szeroką skalę renowacja i wprowadzenie nowych zasad zarządzania przekształciły ogród zoologiczny Bioparco w nowoczesne zoo, które odgrywa aktywną rolę w edukacji ekologicznej i w ochronie zagrożonych gatunków. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architekt odpowiedzialny za projekt renowacji budowli: Giacomo Bessio Architekt współpracujący: Stefano Raybaudi Sil Grund Marmorino ai silicate Rubbol AZ Wykorzystane do malowania części drewnianych głównych drzwi wejściowych Wapex 660 Użyta do malowania podłóg w barze wewnątrz parku oraz innych pomieszczeń i obiektów dla zwierząt 10 Obiekt: Fondazione Bioparco Lokalizacja: Rzym, Włochy Data otwarcia: 1911 r. 43 Impregnat Alphatex Acrilmat

23 DOM MIESZKALNY, LINZ POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Renowacja tego obiektu mieszkalnego wymagała dopasowania nowych farb do pierwotnej specyfikacji kolorów. RENOWACJA PRZEPROWADZONA PRZEZ: Karl Kaindleinsberger (Leonding) Sikkens Super Aktivator Wykorzystana, jako pierwsza warstwa Alpha TopSil Wykorzystana, jako warstwa wierzchnia Obiekt: Budynek mieszkalny Lokalizacja: Linz, Austria Wybudowany w: lata 20-te XX wieku Renowacja: 2006 r

24 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A CHILE HAUS, HAMBURG POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Budynek ten został wybudowany na zlecenie magnata transportowego, Henryego B. Slomana, który zbił fortunę na handlu chilijską saletrą. CHILE HAUS jest wyjątkowym obiektem będącym doskonałym przykładem popularnego w latach 20-tych ubiegłego wieku stylu architektonicznego zwanego ekspresjonizmem ceglanym. Jego ostro zakończony dach, który ma przypominać dziób statku i krzywolinijna elewacja nadają budynkowi lekkości i powabu pomimo dość dużych rozmiarów. Malowanie okien było wręcz monumentalnym zadaniem, choćby ze względu na niezwykle wysoki koszt ustawienia rusztowań przy obiekcie tego typu. Z tego powodu okna malowano kolejno, bez stosowania dużych rusztowań i stosując farby Sikkens. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Rubbol Ventura Satin Wybrana ze względu na swoją niezwykłą odporność na czynniki atmosferyczne, przepuszczalność i właściwości regulujące poziom wilgoci Obiekt: CHILE HAUS Lokalizacja: Hamburg, Niemcy Architekt, autor obiektu: Fritz Höger Wybudowany w: 1924 r

25 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A OSIEDLE MIESZKANIOWE LERCHENFELD POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Osiedle Lerchenfeld powstało w latach 30-tych ubiegłego wieku. Było to osiedle przeznaczone dla pracowników huty stali Voest w Linzu. Renowację budynków ukończono w 2008 roku. W jej toku użyto kolorowych farb Sikkens w celu nadania świeżego, nowego wyglądu budynkom tego osiedla. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Maler Schmied GmbH / Krems Sikkens Sil Grund, Grunt Alphaloxan Primer, Alphaloxan Obiekt: Budynki mieszkalne Lerchenfeld Lokalizacja: Krems, Austria Wybudowany w: 1937 r. Renowacja: 2008 r

26 M O S T Z B O Ż O W Y, L E J D A PALAVELA, TURYN POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zwana dawniej "Palazzo delle Mostre" i "Palazzo a Vel", Palavela jest halą widowiskową, znajdującą się w Turynie, we Włoszech, na brzegu rzeki Po. Została ona zbudowana na wystawę Italia '61. Znana jest między innymi ze słynnej sceny z filmu The Italian Job" z 1969 roku, w której po jej charakterystycznym dachu jeżdżą samochody Mini Cooper. Marka Sikkens odegrała kluczową rolę podczas renowacji Palaveli przed imprezami łyżwiarskimi Olimpiady Zimowej z 2006 roku, realizując wizje projektanta, który chciał, aby beton pomalować farbą, która nie ukryje go i która pozwoli uzyskać konkretny odcień na malowanych na czerwono powierzchniach budynku. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Architekt: Gae Aulenti Rubbol BL Satin Rozpuszczalna emalia akrylowa (woda satynowa) Wykorzystana do dekoracji czerwonych powierzchni budynku Obiekt: Palavela Lokalizacja: Turyn, Włochy Autor budynku: inżynier Franco Levi i pracownia architektoniczna Annibale i Giorgio Ricotti Renowacja: 2002 r

27 OBSERWATORIUM NA MONT VENTOUX POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Przekaźnikowa wieża radiowa na górze Mount Ventoux jest cały czas narażona na skrajne warunki klimatyczne: gwałtowne wiatry, wiejące z prędkościami powyżej 90 km/h przez 242 dni w roku. Ochrona tego obiektu wymagała więc zastosowania produktu o wysokich parametrach. Marce Sikkens powierzono kierowanie całością prac renowacyjnych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Indigo Bâtiment Alphatop intermédiaire, kolor G Wykorzystana, jako powłoka pośrednia; wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Diwatop mat et intermédiaire, kolor G Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa; wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Grunt Redox AK, kolor G Wykorzystany, jako powłoka pierwotna dla części metalowych, wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Redox AK Ferrotop, kolor G Wykorzystana, jako powłoka wykończeniowa dla części metalowych, wybrana ze względu na swoją doskonałą odporność na czynniki atmosferyczne. Obiekt: Wieża radiowa na górze Mount Ventoux Lokalizacja: Mont Ventoux, Francja Wybudowany w: 1970 r. Renowacja: 2007 r

28 BUDYNEK STAROSTWA POWIATOWEGO W STARNBERGU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Budynek biura starostwa powiatowego w Starnbergu, to udane połączenie stylu azjatyckiego budownictwa świątynnego z europejskim modernizmem w obiekcie stwarzającym przyjazną atmosferę dla społeczności, której służy. Za ten budynek, jego autorzy: biuro Auer+Weber otrzymali w 1989 roku Nagrodę Architektury Niemieckiej. Po 20 latach nadeszła pora na renowację budynku. Z uwagi na niewielką odległość od Jeziora Starnberskiego, wysoka wilgotność i duże wahania temperatur były ważnymi czynnikami decydującymi o wyborze materiałów renowacyjnych. Podczas prac skorzystano z pomocy technicznej marki Sikkens, która dopilnowała odpowiedniego wyboru glazur, lakierów i farb zewnętrznych. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Landratsamt Starnberg, firma malarska Schlüter z Monachium Cetol HLS extra Użyta na m² belek i kolumn. Wybrana ze względu na swoją zdolność głębokiej penetracji drewna oraz ze względu na swoją odporność na szkodliwe substancje i grzyby atakujące drewno. Rubbol Ventura, półmat Plus, Kodrin Seal, Cetol Aktiva, Cetol HLS extra 006, Kodrin Seal Cetol Novatech 006 Wykorzystane do malowania ram i skrzydeł okiennych Cetol Aktiva, Cetol HLS extra, Cetol HS-color, Kodrin Seal Wykorzystane do malowania słupów i belek dla zapewnienia całorocznej ochronny wrażliwych struktur drewnianych Obiekt: Budynek starostwa powiatowego Lokalizacja: Starnberg, Niemcy, Autorzy budynku: Auer + Weber Wybudowany w: 1988 r. Renowacja: 2008 r

29 SZKOŁA PIĘCIU JEZIOR I SZKOŁA ŚW. FRANCISZKA W STRANBERGU POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka (Franziskusschule) to dwie szkoły specjalne znajdujące się w jednym budynku. Szkoły te służą dzieciom z trudnościami w nauce i dzieciom z upośledzeniami umysłowymi i fizycznymi. Budynek mieszczący szkoły ma otwartą budowę i wpuszcza do swojego wnętrza dużo naturalnego światła, stapiając się harmonijnie z urokliwym otoczeniem, dając uczniom poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Wzajemne relacje pomiędzy formą, materiałami i kolorami zostały starannie dobrane pod kątem ich zdolności stymulowania i kojenia dziecięcych zmysłów. Gdy nadszedł czas remontu i malowania elewacji, okien, drzwi, poręczy i balustrad, zwrócono się o pomoc do marki Sikkens, która zapewniła kompleksowy serwis wspomagając proces renowacji. ZESPÓŁ RENOWACYJNY Heinrich Höpfl wraz z zespołem Kierownik projektu: Karin Mertens z Förderschulzentrum Starnberg Cetol Aktiva, Rubbol Grund, Rubbol Ventura semi-gloss Te produkty zapewniły maksymalną odporność na czynniki atmosferyczne elewacjom i strukturom z belek. Alphacaso Farba charakteryzująca się doskonałą przyczepnością i płynnością, co miało szczególnie znaczenie podczas malowania 250m² płyt elewacyjnych budynku. Cetol Aktiva, Cetol HLS plus 006, Redox AK Primer, Rubbol Azura Wykorzystane do malowania laminowanego drewna, balustrad i poręczy oraz wsporników metalowych 10 Obiekt: Szkoła Pięciu Jezior (Fünfseen) i Szkoła Św. Franciszka (Franziskusschule) Lokalizacja: Starnberg, Niemcy Architekt, autor obiektu: Dipl.-Ing. Horst Teppert Wybudowany w: 1989 r. Renowacja: 2008 r. 57

30 OSIEDLE RIBERA DE ARLEQUIN, KADYKS POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE - RENOWACJA Zespół Ribera de Arlequín, to osiedle mieszkaniowe z nabrzeżem do cumowania jachtów i łodzi, znajdujące się w miejscowości Sotogrande Port, położonej w Cieśninie Gibraltarskiej. Miejsce to narażone jest na skrajne warunki klimatyczne charakteryzujące się dużym nasłonecznieniem, wysoką wilgotnością i zasoleniem powietrza, które powodują uszkodzenia elewacji i płowienie kolorów. Marka Sikkens przeprowadziła badania techniczne mające na celu zidentyfikowanie najlepszych rozwiązań konsolidacji wymaganych kolorów, przy jednoczesnym zapewnieniu oddychalności. ZESPÓŁ RENOWACYJNY José MŞ Gutiérrez (Sotogrande, S.A.) Pinturas Antonio Franco Ruiz Alpha Desinfector Wykorzystana do usunięcia grzybów Alpha Neutralisator Wykorzystana do neutralizacji soli Alpha Fix Dispersiegrond Wykorzystana do konsolidacji stref, w których zaprawa pokruszyła się Alphaloxan Primer + Alphaloxan Flex Redox AK Primer, Rubbol Azura Wykorzystane na powierzchniach metalowych. Obiekt: Zespół mieszkaniowy Ribera de Arlequín Lokalizacja: Puerto de Sotogrande, Kadyks, Hiszpania Wybudowany w: 1991 r. Renowacja: 2006 r

31 M E D I A T E K A W B I A R R I T Z POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE - NOWY OBIEKT Budowa biblioteki multimedialnej w Biarritz była częścią dużego projektu mającego na celu rewitalizację dzielnicy Biarritz Rocailles, jako całości i przekształcenie jej w centrum kulturalne. Nowa biblioteka jest bardzo nowoczesnym budynkiem, utrzymanym w stylistyce morskiej i żeglarskiej, podkreślonej inteligentnym zastosowaniem materiałów budowlanych. Marce Sikkens powierzono zadanie zapewnienia trwałej ochrony drewnianych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz obiektu. ZREALIZOWANO Z WYKORZYSTANIEM: Cetol Filter 7, kolor 085 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania zewnętrznych elementów drewnianych Cetol THB, kolor 006 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania wewnętrznych elementów drewnianych Cetol 21, kolor 006 Wybrana ze względu na swoją doskonałą trwałość, do malowania wewnętrznych elementów drewnianych Obiekt: Biblioteka Multimedialna w Biarritz (Médiathèque de Biarritz) Lokalizacja: Biarritz, Francja Architektura: Cabinet d Architecture HPL François Lombard & Patrice Loirat Budowa ukończona w: 2005 r.

REPORT #16. Budynek oddaje. szkoły. Dynamiczna architektura. Thomas Carr College W TYM WYDANIU. RAPORT MIEJSKI Stambuł PROJEKT. Współczesny spokój

REPORT #16. Budynek oddaje. szkoły. Dynamiczna architektura. Thomas Carr College W TYM WYDANIU. RAPORT MIEJSKI Stambuł PROJEKT. Współczesny spokój W TYM WYDANIU RAPORT MIEJSKI Stambuł #16 Architektoniczny magazyn firmy Reynaers Aluminium PROJEKT Las PALMERAS Współczesny spokój Thomas Carr College Dynamiczna architektura Budynek oddaje aspiracje dotyczące

Bardziej szczegółowo

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań

glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań glass in building Numer 10 Szkło przeciwsłoneczne Asortyment produktów przykłady zastosowań THE INTERNATIONAL MAGAZINE FOR GLASS AND DESIGN W TYM NUMERZE GLASS IN BUILDING uwagę koncentrujemy na szkle

Bardziej szczegółowo

Siła natury Subtelna gra kolorów nadaje wyrazistość elewacji Aalter/Belgia. Imponujący monolit Ceramiczne dachówki niczym rybie łuski Kłajpeda/Litwa

Siła natury Subtelna gra kolorów nadaje wyrazistość elewacji Aalter/Belgia. Imponujący monolit Ceramiczne dachówki niczym rybie łuski Kłajpeda/Litwa 2010 wydanie 11 Miedzynarodowy magazyn o architekturze dachów www.architectum.com Siła natury Subtelna gra kolorów nadaje wyrazistość elewacji Aalter/Belgia Imponujący monolit Ceramiczne dachówki niczym

Bardziej szczegółowo

SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu

SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu 12 (30) / 2012 ISSN: 2081-6413 W SZKLE I KAMIENIU Galeria Rzeszów SZKLANA PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI ASP we Wrocławiu SZKŁO W ARCHITEKTURZE Wywiad z Tomaszem Urbanowiczem PRODUCT HIGHLIGHTS HELIOS D PL Beleuchtung

Bardziej szczegółowo

PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie. ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE

PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie. ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE 10 (17) / 2011 ISSN: 2081-6413 PIASKOWIEC W NOWOCZESNYCH FORMACH Nowy Dom Jabłkowskich w Warszawie ŚWIECĄCY PUNKT W PRZESTRZENI Stadion Miejski we Wrocławiu KAMIEŃ W ARCHITEKTURZE Hala Stulecia, Wrocław

Bardziej szczegółowo

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku

IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie. PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku 8 (26) / 2012 ISSN: 2081-6413 IDEA WIELOFUNKCYJNOŚCI Hala widowiskowo-sportowa w Częstochowie PRZESTRZEŃ DLA HOSPITALIZACJI Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku OBIEKTY SPORTOWE ARCHITEKTURA EMOCJI Nowość

Bardziej szczegółowo

NOWE MIASTO MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ. Kompleks biurowy w Warszawie

NOWE MIASTO MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ. Kompleks biurowy w Warszawie 5 / 2010 ISSN: 2081-6413 NOWE MIASTO Kompleks biurowy w Warszawie MIĘDZYNARODOWE CENTRUM CERAMIKI W BOLESŁAWCU Miejsce, w którym architektura spotyka się z rzeźbą JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ Inne oblicze artysty

Bardziej szczegółowo

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok XVI Nr 1/2012 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rozmowa z architektem:jackiem Szczęsnym Zachować charakter miejsca 2 5 Filharmonia nowej ery 6 7 Muzeum sztuki współczesnej MAXXI w Rzymie

Bardziej szczegółowo

20 lat. na polskim rynku. Budownictwo w wymiarze nano. Krajobraz polskich miast Rozstrzygnięcie Konkursu Baumit Fasada Roku 2013!

20 lat. na polskim rynku. Budownictwo w wymiarze nano. Krajobraz polskich miast Rozstrzygnięcie Konkursu Baumit Fasada Roku 2013! 1/2014 (1) Baumit Magazyn dla Partnerów & Przyjaciół 20 lat na polskim rynku Budownictwo w wymiarze nano Krajobraz polskich miast Rozstrzygnięcie Konkursu Baumit Fasada Roku 2013! Słowem wstępu Drodzy

Bardziej szczegółowo

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA

5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413. PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie. MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA 5 (35) / 2013 ISSN: 2081-6413 PŁYWAJĄCY OBIEKT Filharmonia Kaszubska w Wejherowie MIĘDZY STARYM A NOWYM Le Palais w Warszawie PIĄTA ELEWACJA SPRAWDZONA JAKOŚĆ Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL Idealne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ

RESOPAL INSPIROWANY SZTUKĄ 7 / 2010 ISSN: 2081-6413 STADION LEGII Warszawska realizacja pracowni JSK Architekci NOWE SUKIENNICE Historia z teraźniejszością TAK ZNACZY WIĘCEJ Wywiad z Kai-Uwe Bergmannem WIĘCEJ NIŻ LAMINAT RESOPAL

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi

Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Historia i science fi ction EC1 w Łodzi 05 (45) / 2014 ISSN: 2081-6413 Nowoczesny monumentalizm Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Historia i science fi ction EC1 w Łodzi Pozornie najprostszy Cosmopolitan w Warszawie Fot. Lech

Bardziej szczegółowo

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka. PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 4 (22) / 2012 ISSN: 2081-6413 ZNIKAJĄCE CHMURY Biura zarządu Kopalni Bogdanka PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej KSZTAŁTOWANIE ELEWACJI Od teraz

Bardziej szczegółowo

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU

2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413. NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu. CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU 2 (9) / 2011 ISSN: 2081-6413 NIECODZIENNE ZESTAWIENIA Hala sportowa we Wrocławiu CENTRUM NAUKI KOPERNIK Kultura i nauka BETON W PROJEKTOWANIU SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA KSZTAŁTUJĄCE PRESTIŻOWĄ PRZESTRZEŃ Beton

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Magazyn Oświetleniowy Lipiec 2009/3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Czy liczy się tylko rezultat? RENZO PIANO Bliżej natury

Międzynarodowy Magazyn Oświetleniowy Lipiec 2009/3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Czy liczy się tylko rezultat? RENZO PIANO Bliżej natury Międzynarodowy Magazyn Oświetleniowy Lipiec 2009/3 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Czy liczy się tylko rezultat? RENZO PIANO Bliżej natury OGÓLNY PLAN OŚWIETLENIA WSTĘP Dobry projekt oświetleniowy a zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

o architekturze dachów i fasad Międzynarodowy magazyn 2013 www.architectum.com #13

o architekturze dachów i fasad Międzynarodowy magazyn 2013 www.architectum.com #13 #13 Międzynarodowy magazyn o architekturze dachów i fasad 2013 www.architectum.com 02 Od Wydawcy Impressum Od Wydawcy 12 MIROSŁAW JAROSZEWICZ Członek Zarządu Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

REPORT #11. Imponujący budynek w kształcie statku. W kierunku zrównoważonej urbanizacji. Przykład projektowania budownictwa zintensyfikowanego

REPORT #11. Imponujący budynek w kształcie statku. W kierunku zrównoważonej urbanizacji. Przykład projektowania budownictwa zintensyfikowanego #11 REPORT Magazyn firmy Reynaers Aluminium W centrum uwagi W kierunku zrównoważonej urbanizacji Pierres Vives Imponujący budynek w kształcie statku bloemhof Przykład projektowania budownictwa zintensyfikowanego

Bardziej szczegółowo

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER

1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu. MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER 1 (8) / 2011 ISSN: 2081-6413 MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Opolu MIEJSCE ZAPOMNIANE - PRZYPOMNIANE w Poznaniu ARCHITEKT I KOMPUTER Darmstadtium, Wissenschafts- und Kongresszentrum Darmstadt, Germany Architekci:

Bardziej szczegółowo

REPORT. TECHNICZNA SZKOŁA ZAWODOWA Wysokiej jakości. W CENTRUM UWAGI Postęp w zakresie komfortu

REPORT. TECHNICZNA SZKOŁA ZAWODOWA Wysokiej jakości. W CENTRUM UWAGI Postęp w zakresie komfortu #9 REPORT Magazyn firmy Reynaers Aluminium dla architektów i inwestorów W CENTRUM UWAGI Postęp w zakresie komfortu TECHNICZNA SZKOŁA ZAWODOWA Wysokiej jakości architektura w Visp MOULINS DE PANTIN Sukces

Bardziej szczegółowo

Komunikacja z korzyścią dla firmy i klientów

Komunikacja z korzyścią dla firmy i klientów CEMENT magazyn dla klientów Lafarge Cement nr 1 (12) / 2010 TM Cementujemy więzi Komunikacja z korzyścią dla firmy i klientów Rozmowa z Jolantą Ciesielską, dyrektorem działu komunikacji Lafarge Cement

Bardziej szczegółowo

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce. PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 3 / 2010 ISSN: 2081-6413 U SCHEIBLERA Apartamenty w byłej fabryce PARAGRAF Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego MEDIA CENTRUM Siedziba redakcji Dziennika Zachodniego I TATTILI DOTYK GŁĘBI

Bardziej szczegółowo

Dla studentów i melomanów. Rytm i harmonia w pejzażu Lusławic. Genius loci. Sala koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Dla studentów i melomanów. Rytm i harmonia w pejzażu Lusławic. Genius loci. Sala koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu 9 (38) / 2013 ISSN: 2081-6413 Dla studentów i melomanów Sala koncertowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu Rytm i harmonia w pejzażu Lusławic Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego Genius loci

Bardziej szczegółowo

PĘDZĄCY OKRĘT Jet Office w Poznaniu. DRUGI BURSZTYN Centrum wystawienniczo-kongresowe Amber Expo w Gdańsku PROJEKTOWANIE BIUR 9 (27) / 2012

PĘDZĄCY OKRĘT Jet Office w Poznaniu. DRUGI BURSZTYN Centrum wystawienniczo-kongresowe Amber Expo w Gdańsku PROJEKTOWANIE BIUR 9 (27) / 2012 9 (27) / 2012 ISSN: 2081-6413 PĘDZĄCY OKRĘT Jet Office w Poznaniu DRUGI BURSZTYN Centrum wystawienniczo-kongresowe Amber Expo w Gdańsku PROJEKTOWANIE BIUR DESIGN UNLIMITED ALUCOBOND ALUG Lech Godlewski

Bardziej szczegółowo

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ.

Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. Elwiz Newsletter + PRZEGLĄD WIADOMOŚCI Z BRANŻY BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZĘDNEGO ORAZ WIELE WIĘCEJ. NR1 ŚWIDNICA PAŹDZIERNIK 2014 WERSJA ELEKTRONICZNA WYDANIE BEZPŁATNE Szanowni Państwo! Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Centrum Profilaktyki Nowotworów. Raport Oświetlenie w przemyśle str. 30. w Warszawie. Oprawy biurowe LED 600x600. Organiczne światło nad Narwią

Centrum Profilaktyki Nowotworów. Raport Oświetlenie w przemyśle str. 30. w Warszawie. Oprawy biurowe LED 600x600. Organiczne światło nad Narwią nr 08 lipiec wrzesień 2013 ISSN 2300-5158 cena 15 zł (w tym 8% vat) www.luxmagazyn pl Oprawy biurowe LED 600x600 CZASOPISMO OŚWIETLENIOWE str. 56 Organiczne światło nad Narwią str. 49 Technologia OLED

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011

FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont. ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH 3 (10) / 2011 3 (10) / 2011 ISSN: 2081-6413 FILHARMONIA PODKARPACKA Przebudowa, rozbudowa i remont ROZŁOŻONE SKRZYDŁA Muzeum Lotnictwa Polskiego BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH Niezawodny budynek Bezpieczeństwo w architekturze

Bardziej szczegółowo

Zasada działania płyt iq-therm

Zasada działania płyt iq-therm remmers Czerwiec 2009 news Gazetka Remmers Polska Sp. z o. o. Nr 4 Inteligentna termoizolacja wewnętrzna Płyta z pianki poliuretanowej o bardzo wysokich parametrach termoizolacyjnych, z przebiegającymi

Bardziej szczegółowo

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136

nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 BUDOWNICTWO DOLNOŚLĄSKIE nr 4 (5) grudzień 2011 ISSN 2083-4136 Czasopismo Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa X L A T D O L N O Ś L Ą S K I E J O K R Ę G O W E J I Z B Y I N Ż Y N I E R

Bardziej szczegółowo

Rok XV Nr 1/2011. Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów

Rok XV Nr 1/2011. Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rok XV Nr 1/2011 Czasopismo projektantów, architektów i inwestorów Rozmowa z architektem Bolesławem Stelmachem Staram się nie mieć pomysłów 2 7 Czarna Pantera Biurowiec MP09 w Grazu 8 11 Musée Hergé w

Bardziej szczegółowo

EKSPONOWANA LOGIKA KONSTRUKCJI Termy Maltańskie w Poznaniu. LUDOWE MOTYWY PERFORACJI Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku

EKSPONOWANA LOGIKA KONSTRUKCJI Termy Maltańskie w Poznaniu. LUDOWE MOTYWY PERFORACJI Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku 3 (21) / 2012 ISSN: 2081-6413 EKSPONOWANA LOGIKA KONSTRUKCJI Termy Maltańskie w Poznaniu LUDOWE MOTYWY PERFORACJI Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku BEZPIECZEŃSTWO W BUDYNKACH NIERUCHOMOŚĆ

Bardziej szczegółowo