Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy"

Transkrypt

1 R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Raport współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport został opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ul. Barbary 21 a Katowice tel Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Łódź tel

3 Spis treści SPIS TABEL... 3 SPIS WYKRESÓW... 3 WSTĘP ANALIZA POTENCJAŁU LUDZKIEGO W TYCHACH ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W TYCHACH RYNEK PRACY DOCHODY LUDNOŚCI PODMIOTY GOSPODARCZE RYNEK NIERUCHOMOŚCI ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TYCHY PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁA DANYCH Spis tabel Tabela 1. Procesy demograficzne w Tychach w latach Tabela 2. Procesy migracyjne w Tychach w latach Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Tychach (w tys. zł) w latach Tabela 4. Największe firmy w Tychach w 2011 r Tabela 5. Miasta GZM z najwyższą i najniższą ceną mieszkań za 1 m 2 w latach Tabela 6. Rynek nieruchomości w Tychach w latach Spis wykresów Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny w Tychach w latach Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Tychach i GZM (w promilach) w latach Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Tychy) za rok 2002, 2007, Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, Wykres 5. Struktura ludności Tychów według wieku w 2012 r Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Tychach za rok 2002 i Wykres 7. Liczba pracujących w Tychach (w tys. osób) w latach Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Tychy) za rok 2007, 2010, Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Tychach i GZM według sekcji PKD w 2012 r

4 Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Tychach (w tys. osób) w latach Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Tychach, woj. śląskim i Polsce w latach Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Tychów PIT (w tys. zł), w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców PIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 15. Struktura dochodów ludności według źródła dochodów w Tychach za rok 2004, 2008, Wykres 16. Średnie roczne dochody na 1 firmę CIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 17. Stopa przedsiębiorczości (liczba podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w Tychach i GZM w latach Wykres 18. Stopa wejścia i wyjścia przedsiębiorstw w Tychach w latach Wykres 19. Cena za 1 m 2 mieszkania w Tychach i GZM w latach Wykres 20. Dochody i wydatki Tychów ogółem (ceny bieżące) w latach Wykres 21. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Tychach i GZM w latach Wykres 22. Nadwyżka operacyjna (w mln zł) w Tychach w latach Wykres 23. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (w zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 24. Dochody własne na mieszkańca w Tychach i GZM w latach

5 Wstęp Przedmiotowy Raport opracowany został w ramach I etapu prac nad realizacją w latach tzw. projektu gospodarczego, pt.: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 roku, na wniosek Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I etap prac w projekcie gospodarczym to: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miast GZM przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych z różnych źródeł, m.in.: Izba Skarbowa w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny, w tym Narodowy Spis Powszechny. W ramach tego zadania wykonano: a) narzędzie internetowe (http://statystyka.gzm.org.pl/) stanowiące bazę danych społeczno-ekonomicznych dla miast GZM i gmin sąsiednich, b) Syntezę z badań Oceny kondycji ekonomicznej obejmującą łącznie wszystkie miasta GZM oraz c) Przedmiotowy Raport (sporządzony indywidualnie dla każdego z miast GZM). Raport składa się z trzech rozdziałów: pierwszy przedstawia dane dotyczące struktury oraz procesów demograficznych i migracyjnych na potrzeby analizy potencjału ludzkiego w opisywanym mieście; drugi zawiera analizę konkurencyjności gospodarki uwzględniono w nim m.in. opis sytuacji na rynku pracy i nieruchomości; trzeci prezentuje analizę sytuacji finansowej opisywanego miasta (w szczególności skoncentrowano się na strukturze dochodów i wydatków w budżecie miasta). Wartości wskaźników dla danego miasta przedstawiono w Raporcie na tle GZM oraz w wybranych przypadkach województwa śląskiego i Polski, w celu określenia pozycji i potencjału każdego z miast. II etap prac w projekcie gospodarczym to opracowanie pt.: Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia. Wyniki i wnioski z analiz z I i II etapu stanowią materiał bazowy do docelowego III etapu projektu, tj. opracowania pt.: Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r., ukierunkowanego na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej i na dalszy rozwój tego obszaru. 5

6 TYCHY liczba mieszkańców (stan na 2012 r.) powierzchnia miasta 81,91 km 2 jednostki sąsiadujące 1. Katowice 2. gminy spoza GZM Rysunek 1. Tychy na tle GZM Bytom Piekary Śląskie Dąbrowa Górnicza Gliwice Zabrze (1) Ruda Śląska Chorzów (2) Sosnowiec Katowice Jaworzno (1) Świętochłowice (2) Siemianowice Śląskie Mysłowice Tychy Źródło: opracowanie własne 6

7 1. Analiza potencjału ludzkiego w Tychach W 2002 r. Tychy zamieszkiwało osób, natomiast w 2012 r. już osób. W ciągu 10 lat liczba ludności miasta zmniejszyła się więc o 3438 osób, tj. o 2,6%. Co jednak istotne, wyludnianiu się miasta nie towarzyszyło jak w większości miast GZM zjawisko ujemnego przyrostu naturalnego. We wszystkich analizowanych latach liczba urodzeń w Tychach przewyższała liczbę zgonów, występował więc dodatni przyrost naturalny, oscylujący między 1,1 a 2,8. Powyższe zjawisko należy ocenić jako zdecydowanie pozytywne, nie tylko na tle Metropolii Silesia, ale i całego kraju. Przewaga urodzeń w Tychach stopniowo zwiększała się, a najsilniejszy wzrost notowano w okresie Ta pozytywna tendencja uległa jednak załamaniu w kolejnych latach. W 2012 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 1,1, co stanowiło znaczny spadek w stosunku do lat ubiegłych i najniższą wartość notowaną od 2002 r. Pomimo pogorszenia sytuacji, procesy demograficzne obserwowane w Tychach były wciąż korzystniejsze niż w GZM i Polsce. Wskaźnik przyrostu naturalnego w Tychach przyjmował wyższe, dodatnie wartości, podczas gdy w GZM notowano jedynie wartości ujemne. Z kolei w całym kraju, gdzie od 2006 r. również występował dodatni przyrost naturalny, wskaźniki były wciąż niższe niż w Tychach, także w 2012 r. (0,04 wobec 1,1 dla Tychów). Liczba ludności* Tabela 1. Procesy demograficzne w Tychach w latach Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Wskaźnik przyrostu naturalnego Wskaźnik przyrostu naturalnego dla GZM Wskaźnik przyrostu naturalnego dla Polski ,3-2,04-0, ,5-2,10-0, ,9-1,97-0, ,9-2,09-0, ,9-1,70 0, ,8-1,64 0, ,7-1,01 0, ,7-1,05 0, ,8-0,88 0, ,4-1,88 0, ,1-1,97 0,04 * według faktycznego miejsca zamieszkania 7

8 tys. osób promile Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny w Tychach w latach ,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0, ,0 Liczba ludności Przyrost naturalny Zmniejszaniu się liczby ludności Tychów towarzyszyło natomiast ujemne saldo migracji oznaczające, że w każdym roku analizowanego okresu wymeldowania z miasta przeważały zameldowania. Saldo migracji w podanym przedziale czasowym wynosiło od 354 do 951 osób, przy czym najniższe saldo migracji odnotowano w 2006 i 2007 r. wyniosło ono wtedy odpowiednio 951 i 812 osób (tabela 2.). Napływ ludności (zameldowania) Tabela 2. Procesy migracyjne w Tychach w latach Odpływ ludności (wymeldowania) Saldo migracji Wskaźnik salda migracji Wskaźnik salda migracji dla GZM Wskaźnik przyrostu rzeczywistego ,47-3,71-3, ,10-3,63-3, ,79-3,65-4, ,03-3,72-3, ,29-4,63-5, ,26-4,61-5, ,13-3,36-2, ,73-3,26-0, ,34-3,38 0, ,81-3,33-1, ,23-3,41-1,63 W porównaniu do GZM, wskaźniki salda migracji były znacznie niższe. Przykładowo, w latach 2006 i 2007 w Metropolii Silesia również odnotowano najniższe w całym analizowa- 8

9 promile nym okresie wartości wskaźnika, jednak wyniósł on wtedy odpowiednio 4,63 i 4,61, podczas gdy w Tychach 7,29 i 6,26. Oznacza to, że przewaga odpływu ludności nad jej napływem w Tychach jest większa niż w GZM. Powyższa, negatywna tendencja wpływa na ujemny wskaźnik przyrostu rzeczywistego, który informuje o rzeczywistej zmianie liczby ludności na 1000 mieszkańców na określonym terenie. W latach współczynnik ten dla Tychów oscylował między 5,52 a 0,45, przy czym najniższy poziom przypadł na okres wtedy liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 5 osób na każde 1000 mieszkańców. Dodatnią wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego odnotowano jedynie w 2010 r. Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Tychach i GZM (w promilach) w latach , ,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00 Tychy GZM Zmiany demograficzne obserwowane w Tychach znajdują odzwierciedlenie także w strukturze ludności według wieku produkcyjnego (wykres 3). W latach w Tychach zwiększył się odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o 4,9 pkt. proc) oraz zmniejszył odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (o 1,1 pkt. proc.) i produkcyjnym (o 3,8 pkt. proc.). Tendencja ta charakterystyczna jest dla całego GZM (wykres 4.), gdzie w analogicznym okresie udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności miasta zwiększył się (o 4,5 pkt. proc), zaś udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejszył się (odpowiednio o 2 pkt. proc. i 2,6 pkt. proc.). 9

10 lata Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Tychy) za rok 2002, 2007, 2012 Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, ,2% 14,0% 17,1% 15,0% 17,0% 19,5% 72,8% 72,9% 69,0% 70,0% 69,9% 67,4% 15,0% 13,1% 13,9% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym 15,0% 13,1% 13,0% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym Dane dla Tychów i GZM, prezentowane na wykresie 3. i 4. potwierdzają zatem ogólnokrajowe tendencje, wskazujące na systematyczne postępowanie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Wykres 5. Struktura ludności Tychów według wieku w 2012 r. 85 i więcej mężczyźni kobiety tys. osób 10

11 Poddając analizie strukturę ludności Tychów według wieku, można również zauważyć, że liczba kobiet i mężczyzn do 45. roku życia jest wyrównana. Mężczyźni nieznacznie przeważają w następujących grupach wiekowych: 15 19, 25 29, 30 34, 35 39, 40 44, natomiast ich udział w ogólnej liczbie ludności znacząco maleje po 45. roku życia. Wśród osób powyżej 70. roku życia liczba kobiet jest zdecydowanie większa niż liczba mężczyzn (wykres 5.). Analogiczne zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa zaobserwowano w innych miastach GZM i w całej Polsce. Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Tychach za rok 2002 i % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Odsetek osób z wyksz. wyższym w populacji % 20% Odsetek osób z wyksz. średnim i wyższym w populacji % 58% Odsetek osób z wyksz. zasadniczym zawodowym w populacji % 25% Zmiany w strukturze mieszkańców Tychów dotyczą także poziomu wykształcenia. W okresie w populacji osób po 20 roku życia w Tychach liczba osób z wykształceniem średnim i wyższym zwiększyła się o 10 pkt. proc., przy czym odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym wzrósł o 8 pkt. proc. Jednocześnie udział osób legitymujących się kwalifikacjami na poziomie zasadniczym zawodowym zmalał o 4 pkt. proc. Analogiczne tendencje obserwowano w całej Metropolii Silesia, gdzie między 2002 a 2011 r. odsetek osób z wykształceniem średnim i wyższym zwiększył się o 10 pkt. proc., a z wykształceniem wyższym o 8 pkt. proc. W przypadku odsetka osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmiany były podobne (spadek o 2 pkt. proc.). Wszystkie analizowane wskaźniki były jednak wyższe w Tychach niż w całym GZM. 11

12 tys. osób 2. Analiza konkurencyjności gospodarki w Tychach 2.1. Rynek pracy Analizując sytuację na rynku pracy w Tychach, uwzględniono dane dotyczące zarówno osób pracujących, jak również zarejestrowanych jako bezrobotne. W latach liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrastała. W 2005 r. wyniosła 38,1 tys. osób i do 2010 r. zwiększyła się do 49,6 tys. osób, tj. łącznie o 30,2%. Kolejne dwa lata przerwały obserwowaną dotąd tendencję wzrostową do 2012 r. liczba osób pracujących zmalała o 3 tys. osób tj. o 6% w stosunku do 2010 r. Analogiczne zmiany dotyczyły udziału osób pracujących wśród ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym między 2005 a 2010 r. odnotowano wzrost o 14 pkt. proc., a w okresie spadek o 3 pkt. proc. Wykres 7. Liczba pracujących w Tychach (w tys. osób) w latach % ,1 40,1 44,2 48,1 49,3 49,6 47,0 46,6 90% 80% 70% % 42% 47% 51% 53% 54% 52% 52% 60% 50% 40% 30% % liczba pracujących udział pracujących w ludności w wieku produkcyjnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Dotyczy podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Strukturę osób pracujących w Tychach cechuje zróżnicowanie ze względu na płeć. Dane przedstawione na wykresie 8. pokazują, że w ostatnich latach kobiety stanowiły mniejszość na rynku pracy (od 43,2% w 2007 r. do 44,8% w 2012 r.), jednak ich udział stopniowo zwiększał się (łącznie o 1,6 pkt. proc.). Powyższe stanowi odzwierciedlenie sytuacji w całej Metropolii Silesia, gdzie odsetek pracujących kobiet między 2007 a 2012 r. również zwiększył się o 1,6 pkt. proc. (wykres 9.). Wskaźniki dla Tychów wciąż pozostają jednak niższe, a więc udział kobiet wśród osób pracujących jest tam wciąż mniejszy niż w innych miastach GZM. 12

13 Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Tychy) za rok 2007, 2010, % Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, % 75% 56,8% 57,4% 55,2% 75% 55,8% 54,8% 54,2% 50% 50% 25% 43,2% 42,6% 44,8% 25% 44,2% 45,2% 45,8% 0% % kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Tychach i GZM według sekcji PKD w 2012 r.1 60% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 0,1% 0,1% 0% 21% 12% 11% 6% 2% 2% 6% 6% 5% 4% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 4% 2% 3% 4% 3% 1% 2% 10% 7% 6% 4% 2% 0,2% 1% 0,2% Tychy GZM Wśród ogółu pracujących, najwięcej osób w 2012 r. zatrudniano w przetwórstwie przemysłowym (sekcja C) zarówno w Tychach, jak i GZM (odpowiednio 49% i 21% pracujących), przy czym jest to obszar zatrudnienia dominujący zwłaszcza w Tychach (wskaźnik dla miasta 1 A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F Budownictwo, G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa, T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U Organizacje i zespoły eksterytorialne. 13

14 tys. osób dwukrotnie przewyższa wartość wskaźnika dla GZM). Dominację przetwórstwa przemysłowego w Tychach determinuje głównie silny rozwój przemysłu motoryzacyjnego (m.in. Fiat Auto Poland), rolno-spożywczego (m.in. obecność spółki Tyskie Browary Książęce S.A) oraz elektronicznego i elektrotechnicznego (Zakład Elektroniki Górniczej i Carboautomatyka). Prowadzenie działalności w Tychach przez spółki o dużym znaczeniu na rynku krajowym (a także zagranicznym Fiat) stanowi znaczący potencjał rozwojowy dla miasta i jego mieszkańców. Oprócz przetwórstwa przemysłowego dość istotne znaczenie ma też handel hurtowy i detaliczny (sekcja G) zatrudniający 11% pracujących w Tychach (12% w GZM). Pozostałe rodzaje działalności zatrudniają od 0,1% do 6% pracujących mieszkańców miasta. Analizie poddano również zmiany w strukturze i liczbie bezrobotnych w latach Zilustrowane na wykresie 11. dane wskazują dwie główne tendencje spadek liczby bezrobotnych w latach i wzrost w okresie Między 2003 a 2008 r. liczba zarejestrowanych w PUP w Tychach zmalała aż o 71,8%, przy czym najbardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano na przełomie 2006 i 2007 r. (spadek o 38%). Po 2008 r. nastąpiło załamanie tego pozytywnego trendu w 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła aż o 45,5%, a do 2012 r. o kolejne 34%, czyli łącznie rejestry bezrobotnych między 2008 a 2012 r. zasiliło 2,1 tys. osób. Gwałtowny wzrost odsetka bezrobotnych w Tychach na przełomie 2008 i 2009 r. był związany z odczuwalnymi w Polsce efektami kryzysu gospodarczego. Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Tychach (w tys. osób) w latach ,8 7,2 6,6 5,0 4,3 3,7 3,1 3,2 3,6 2, Liczba osób bezrobotnych Powyższe zmiany odzwierciedla także notowana w latach stopa bezrobocia rejestrowanego. Podobnie jak w przypadku liczby osób bezrobotnych, zaobserwowano spadek stopy bezrobocia w latach oraz jej wzrost w okresie Najniższy współ- 14

15 czynnik przypadł tym samym na 2008 r. wyniósł wtedy zaledwie 3,6%. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że każdego roku analizowanego okresu wskaźnik bezrobocia w Tychach był niższy niż w województwie śląskim średnio o 4 pkt. proc. i niż w całym kraju średnio o 6,2 pkt. proc. Co więcej, mimo wzrostu stopy bezrobocia w Tychach od 2008 r., jest ona nadal stosunkowo niska w porównaniu do wartości tego wskaźnika notowanych dla województwa śląskiego i dla kraju. Świadczy to o dobrej sytuacji na rynku pracy w Tychach i wiąże się m.in. z istnieniem Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której prowadzą działalność podmioty o dużym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy. Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Tychach, woj. śląskim i Polsce w latach % 18% 16% 14% 12% 10% 19,0% 16,9% 13,1% 17,6% 15,5% 12,0% 14,8% 12,7% 11,2% 9,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 9,4% 10,0% 10,2% 13,4% 11,1% 8% 6% 4% 8,8% 5,2% 6,9% 3,6% 5,1% 5,8% 5,8% 6,9% 2% 0% Tychy województwo śląskie Polska 2.2. Dochody ludności Lata przyniosły wzrost dochodów nominalnych mieszkańców Tychów i całego GZM (wykres 13.). W 2004 r. średni roczny dochód ludności miasta wyniósł 20,7 tys. zł, zaś do 2011 r. wzrósł do 33,3 tys. zł tj. o 60,8%. Jednak aby stwierdzić faktyczny wzrost zamożności mieszkańców Tychów, należy poddać analizie średnie roczne dochody w ujęciu realnym, tzn. w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI) oraz przez zamianę indeksów łańcuchowych na indeksy jednopodstawowe (rok 2003 = 100). Dochody realne mieszkańców Tychów w 2004 r. wyniosły 20,1 tys. zł rocznie i do 2012 r. wzrosły do poziomu 26,9 tys. zł rocznie, tj. łącznie o 34%. Analizując dynamikę zmian, należy zauważyć, że po 2008 r. nastąpił gwałtowny spadek dochodów realnych (do 2,91%) i nominalnych (do 6,92% w 2009 r.) 15

16 tys. zł dochody w tys. zł dynamika zmian Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Tychów PIT (w tys. zł), w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach ,322 31,482 30,315 28,353 25,072 26,340 26,885 20,746 23,209 25,972 21,543 25,239 23,189 21,937 20,103 20, dochody nominalne dochody realne dynamika zmian - nominalnie dynamika zmian - realnie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej oraz GUS, BDL. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% W porównaniu z GZM, średni roczny dochód mieszkańców Tychów był w każdym z analizowanych lat wyższy średnio o 1,5 tys. zł i każdego roku przewaga Tychów w tym zakresie zwiększała się (wykres 13.). Powyższe pozwala wnioskować o dobrej sytuacji finansowej mieszkańców Tychów na tle GZM. Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców PIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach ,7 21,5 20,7 19,6 23,2 22,2 25,1 24,1 28,4 26,7 31,5 30,3 28,4 29,1 33,3 30, Tychy GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Najwyższe dochody dostarczały mieszkańcom Tychów prace na własny rachunek (średnio 80,8 tys. zł rocznie w okresie ), przy czym ich wartość stale rosła (łącznie o 84%). Drugie miejsce pod względem dochodowości zajęła praca najemna (średnio 30,5 tys. zł rocz- 16

17 nie w analizowanym okresie), jednak cechował ją najmniejszy stopień wzrostu (52%). Na podobnym poziomie dochody przynosiły renty i emerytury (średnio 21,6 tys. zł) oraz zyski kapitałowe (średnio 19,8 tys. zł rocznie w omawianym okresie), jednak te ostatnie cechował najsilniejszy wzrost (na poziomie 145%). Dość znaczący wzrost między 2004 a 2011 r. odnotowano też w odniesieniu do dochodów z umów zleceń i o dzieło (65,7%), jednak praca w ramach tych umów nadal była najmniej dochodowym źródłem utrzymania dla mieszkańców Tychów zapewniała średnio tylko 4,5 tys. zł rocznie. Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Tychach (w tys. zł) w latach z pracy na własny rachunek z pracy najemnej z rent i emerytur z zysków kapitałowych z umów zlecenie i o dzieło ,3 24,6 17,0 8,0 3, ,4 25,3 18,0 12,2 3, ,1 26,3 19,4 40,5 3, ,7 28,1 20,2 40,6 4, ,0 32,0 22,0 15,4 4, ,1 34,5 24,1 13,2 5, ,1 36,0 25,5 9,0 5, ,0 37,4 26,9 19,6 5,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Wykres 15. Struktura dochodów ludności według źródła dochodów w Tychach za rok 2004, 2008, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ,5% 62,9% 2,7% 20,6% 0,4% ,8% 63,8% 3,0% 15,2% 0,2% ,7% 62,5% 3,0% 16,1% 0,8% z pracy na własny rachunek z pracy najemnej z umów zlecenie i o dzieło z rent i emerytur z zysków kapitałowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Analizując strukturę dochodów mieszkańców Tychów, należy zauważyć, że ich głównym źródłem zarobków jest praca najemna (62,5% w 2011 r.). W dość znacznym stopniu mieszkańcy miasta polegają też na dochodach z tytułu pracy na własny rachunek (17,7% w 2011 r. wobec 13,5% w 2004 r.) oraz z rent i emerytur, jednak te ostatnie stanowią źródło 17

18 dochodów dla coraz mniejszej części pracującej ludności miasta (16,1% w 2011 r. wobec 20,6% w 2011 r.). Fakt zwiększenia odsetka ludności czerpiącej dochody z tytułu pracy na własny rachunek należy uznać za zdecydowanie pozytywne zjawisko, świadczące o rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta Podmioty gospodarcze W Tychach dominuje przemysł samochodowy, gdyż największym pracodawcą w mieście jest Zakład Tychy należący do spółki Fiat Auto Poland S.A. (produkcja i montaż samochodów osobowych) zatrudniający ponad 3,3 tys. osób i generujący przychód ze sprzedaży przewyższający 13 mld zł. Do pozostałych firm z branży motoryzacyjnej o przychodach przewyższających 1 mld zł w 2012 roku należą: Nexteer Automotive Poland (produkcja układów kierowniczych), Denso Thermal Systems Polska (produkcja części zamiennych do samochodów osobowych) oraz Lear Corporation Poland II (produkcja siedzeń i systemów elektronicznych dla branży motoryzacyjnej). Oprócz branży motoryzacyjnej, miasto znane jest również z Tyskich Browarów Książęcych tj. przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży piwowarskiej należących do koncernu Kompania Piwowarska S.A., zarejestrowanego w Poznaniu. Nazwa firmy Tabela 4. Największe firmy w Tychach w 2012 r. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Liczba pracujących Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy* Nexteer Automotive Poland sp. z o.o Denso Thermal Systems Polska sp. z o.o b.d. Lear Corporation Poland II sp. z o.o b.d. Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce* b.d. 700 Navo Polska Grupa Dystrybucyjna sp. z o.o DP Metal Processing sp. z o.o b.d. Hilton Foods Ltd sp. z o.o Moris sp. z o.o b.d. Ekoland sp. z o.o Sandvik Mining And Construction sp. z o.o b.d. Huf Polska sp. z o.o b.d. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z listy 2000 największych firm w Polsce. Dane dotyczą przychodów oraz zatrudnienia w całej spółce, bądź (*) oddziałów/zakładów zlokalizowanych na terenie miasta.. Zmiany sytuacji finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie Tychów ilustruje natomiast wykres 16. Średnie roczne dochody przypadające na 1 tyską firmę 18

19 tys. zł zmniejszyły się między 2007 a 2011 r. łącznie o 23,8 tys. zł., tj. o 23,4%, przy czym najbardziej intensywny spadek odnotowano na przełomie 2007 i 2008 r. (o 16,6 tys. zł). W tym samym czasie w GZM średnie roczne dochody w przeliczeniu na 1 firmę podlegały wahaniom wzrost odnotowano w latach (o 4,2%) i (o 8%), zaś spadek w okresie (o 22%) i (o 35%). W niektórych latach średnie roczne dochody firm w GZM były wyższe niż w Tychach (2008, 2010 i 2011), a w niektórych niższe (2007 i 2009). O ile więc trudno jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja dochodowa firm w GZM jest lepsza od sytuacji tyskich przedsiębiorstw, o tyle różnice w dochodach podmiotów z Tychów i z GZM w ostatnich dwóch latach analizowanego okresu zwiększają się średnie roczne dochody tyskich przedsiębiorstw w 2010 r. były o 4,8 tys. zł niższe niż w GZM, a w 2011 r. już o 6,5 tys. zł w przeliczeniu na 1 firmę. Na tej podstawie można wnioskować o pogarszającej się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw z Tychów na tle pozostałych firm w Metropolii Silesia. Wykres 16. Średnie roczne dochody na 1 firmę CIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach ,9 97,4 85,3 101,5 85,2 80,0 78,8 80,4 84,6 78, Tychy GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Korzystniej wypada natomiast analiza innego wskaźnika kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych z Tychów stopy przedsiębiorczości, tj. liczby podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Notowana dla Tychów stopa przedsiębiorczości właściwie w każdym analizowanym roku była wyższa niż stopa przedsiębiorczości w GZM (średnio o 6,1 firm na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach ). Wyjątek stanowiły lata 2010 i 2011, kiedy analizowany wskaźnik przyjmował niższe wartości niż w GZM, jednak różnice te były niewielkie (odpowiednio na poziomie 3 i 1 firmy na 1000 mieszkańców). 19

20 liczba podmiotów prywatnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym Zarówno w Tychach, jak i w GZM, w latach poziom stopy przedsiębiorczości zwiększał się (wykres 17.) łącznie o 9,2% w przypadku analizowanego miasta i o 16,6% w przypadku GZM. Jest to zdecydowanie pozytywne zjawisko, świadczące o rozwoju inicjatywności i przedsiębiorczości w Tychach i zwiększonym zainteresowaniu mieszkańców prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wykres 17. Stopa przedsiębiorczości (liczba podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w Tychach i GZM w latach Tychy GZM W tym miejscu warto również przeanalizować stopę wejścia netto, tj. różnicę między firmami, które rozpoczęły działalność w danym roku, a tymi, które ją zakończyły, w stosunku do liczby jednostek według stanu na koniec roku poprzedzającego. W latach stopa wejścia w Tychach podlegała wahaniom. W 2010 r. na 10 tys. mieszkańców zarejestrowano 100 nowych podmiotów gospodarczych, a 62 wyrejestrowano, czego efektem była dodatnia stopa wejścia netto (o wartości 4). W kolejnym roku więcej przedsiębiorstw zakończyło działalność (94 firmy), niż ją rozpoczęło (87 firm), przez co analizowany wskaźnik przyjął ujemną wartość ( 1) r. przyniósł ponowny wzrost analizowanego wskaźnika (86 firm rozpoczęło działalność, a 61 ją zakończyło), jednak nie osiągnął on już wartości sprzed 2011 r. 20

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Świętochłowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Katowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Zabrze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Mysłowice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Sosnowiec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Dąbrowa Górnicza Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Bytom Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Piekary Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Chorzów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Ruda Śląska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Gliwice Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa

4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa 4. Analiza porównawcza potencjału Ciechanowa Analiza potencjału rozwojowego powinna się odnosić między innymi do porównywalnych danych z miast o zbliżonych parametrach. Dlatego też do tej części opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego"

Projekt Kapitał ludzki i społeczny jako czynniki rozwoju regionu łódzkiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Prognoza popytu na pracę według sekcji PKD oraz

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2012 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2012 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2013r. Źródło: WUP Źródło: WUP 2 16 14 Stopa bezrobocia 13,4 13,4 13,4 13,3 12 10

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM

WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM WYNIKI SONDAŻU W ZESTAWIENIU TABELARYCZNYM SONDAŻ WŚRÓD PRACODAWCÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Badanie zrealizowane w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 215

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r.

Nakłady inwestycyjne i środki trwałe w województwie śląskim w 2011 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Nakłady inwestycyjne i środki trwałe

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

krzysztof.gwosdz@uj.edu.pl slawomir.sitek@us.edu.pl 1 25 lat przemian: od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego do Metropolii Silesia 1993 Ubytek migracyjny po raz pierwszy od 200 lat 1996 Powstaje Katowicka

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r.

Informacja sygnalna. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 2016 r. Sierpień 216 r. Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Katowicach oraz w niektórych miastach aglomeracji śląskiej II kwartał 216 r. NBP Oddział Okręgowy w Katowicach Katowice, 216 r. Synteza Synteza Informację

Bardziej szczegółowo

Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji

Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Zmiany demograficzne i ich wpływ na przemiany społecznogospodarcze na przykładzie wybranych obszarów wzrostu i stagnacji Ekspertyza naukowa

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 29.05.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks

Bardziej szczegółowo

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RAPORT Z BADANIA DOTYCZĄCEGO OCENY TRWAŁOŚCI UDZIELONEGO WSPARCIA W POSTACI JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ JEGO WPŁYWU NA OBECNĄ SYTUACJĘ DOTACJOBIORCY NA RYNKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7834-052-2

ISBN 978-83-7834-052-2 Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, 90 248 Łódź tel. 42 633 17 19 www.inse.org.pl Raport opracowała: Beata Socha Redakcja: Mariusz

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku MIASTO GDAŃSK Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014 r. Źródło: WUP Źródło: WUP 1 Stopa bezrobocia 14 12 10 8 6 4 2 0 13,2 13,2 12,0

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna w Polsce

Działalność innowacyjna w Polsce GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS AKTYWNOŚĆ INNOWACYJNA Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych,

Bardziej szczegółowo

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych

6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych 6. Wynagrodzenia jako element sytuacji społeczno-ekonomicznej gospodarstw domowych Wielkość i regularność otrzymywanych wynagrodzeń pełni niezwykłą rolę społeczną. Pozwala na realizację potrzeb, kształtując

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo