Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy"

Transkrypt

1 R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Tychy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

2 Raport współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Raport został opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego ul. Barbary 21 a Katowice tel Raport opracowany przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. sp. k. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Łódź tel

3 Spis treści SPIS TABEL... 3 SPIS WYKRESÓW... 3 WSTĘP ANALIZA POTENCJAŁU LUDZKIEGO W TYCHACH ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI W TYCHACH RYNEK PRACY DOCHODY LUDNOŚCI PODMIOTY GOSPODARCZE RYNEK NIERUCHOMOŚCI ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY TYCHY PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ŹRÓDŁA DANYCH Spis tabel Tabela 1. Procesy demograficzne w Tychach w latach Tabela 2. Procesy migracyjne w Tychach w latach Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Tychach (w tys. zł) w latach Tabela 4. Największe firmy w Tychach w 2011 r Tabela 5. Miasta GZM z najwyższą i najniższą ceną mieszkań za 1 m 2 w latach Tabela 6. Rynek nieruchomości w Tychach w latach Spis wykresów Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny w Tychach w latach Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Tychach i GZM (w promilach) w latach Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Tychy) za rok 2002, 2007, Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, Wykres 5. Struktura ludności Tychów według wieku w 2012 r Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Tychach za rok 2002 i Wykres 7. Liczba pracujących w Tychach (w tys. osób) w latach Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Tychy) za rok 2007, 2010, Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Tychach i GZM według sekcji PKD w 2012 r

4 Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Tychach (w tys. osób) w latach Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Tychach, woj. śląskim i Polsce w latach Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Tychów PIT (w tys. zł), w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców PIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 15. Struktura dochodów ludności według źródła dochodów w Tychach za rok 2004, 2008, Wykres 16. Średnie roczne dochody na 1 firmę CIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 17. Stopa przedsiębiorczości (liczba podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w Tychach i GZM w latach Wykres 18. Stopa wejścia i wyjścia przedsiębiorstw w Tychach w latach Wykres 19. Cena za 1 m 2 mieszkania w Tychach i GZM w latach Wykres 20. Dochody i wydatki Tychów ogółem (ceny bieżące) w latach Wykres 21. Udział wydatków majątkowych inwestycyjnych w wydatkach ogółem w Tychach i GZM w latach Wykres 22. Nadwyżka operacyjna (w mln zł) w Tychach w latach Wykres 23. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (w zł) w Tychach i GZM w latach Wykres 24. Dochody własne na mieszkańca w Tychach i GZM w latach

5 Wstęp Przedmiotowy Raport opracowany został w ramach I etapu prac nad realizacją w latach tzw. projektu gospodarczego, pt.: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w kontekście dynamiki rozwoju społeczno-gospodarczego miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z opracowaniem Programu Rozwoju Gospodarczego Metropolii "Silesia" do 2025 roku, na wniosek Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I etap prac w projekcie gospodarczym to: Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miast GZM przeprowadzona na podstawie danych pozyskanych z różnych źródeł, m.in.: Izba Skarbowa w Katowicach, Główny Urząd Statystyczny, w tym Narodowy Spis Powszechny. W ramach tego zadania wykonano: a) narzędzie internetowe (http://statystyka.gzm.org.pl/) stanowiące bazę danych społeczno-ekonomicznych dla miast GZM i gmin sąsiednich, b) Syntezę z badań Oceny kondycji ekonomicznej obejmującą łącznie wszystkie miasta GZM oraz c) Przedmiotowy Raport (sporządzony indywidualnie dla każdego z miast GZM). Raport składa się z trzech rozdziałów: pierwszy przedstawia dane dotyczące struktury oraz procesów demograficznych i migracyjnych na potrzeby analizy potencjału ludzkiego w opisywanym mieście; drugi zawiera analizę konkurencyjności gospodarki uwzględniono w nim m.in. opis sytuacji na rynku pracy i nieruchomości; trzeci prezentuje analizę sytuacji finansowej opisywanego miasta (w szczególności skoncentrowano się na strukturze dochodów i wydatków w budżecie miasta). Wartości wskaźników dla danego miasta przedstawiono w Raporcie na tle GZM oraz w wybranych przypadkach województwa śląskiego i Polski, w celu określenia pozycji i potencjału każdego z miast. II etap prac w projekcie gospodarczym to opracowanie pt.: Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych w kontekście potrzeb rozwojowych Metropolii Silesia. Wyniki i wnioski z analiz z I i II etapu stanowią materiał bazowy do docelowego III etapu projektu, tj. opracowania pt.: Program Rozwoju Gospodarczego Metropolii Silesia do 2025 r., ukierunkowanego na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej i na dalszy rozwój tego obszaru. 5

6 TYCHY liczba mieszkańców (stan na 2012 r.) powierzchnia miasta 81,91 km 2 jednostki sąsiadujące 1. Katowice 2. gminy spoza GZM Rysunek 1. Tychy na tle GZM Bytom Piekary Śląskie Dąbrowa Górnicza Gliwice Zabrze (1) Ruda Śląska Chorzów (2) Sosnowiec Katowice Jaworzno (1) Świętochłowice (2) Siemianowice Śląskie Mysłowice Tychy Źródło: opracowanie własne 6

7 1. Analiza potencjału ludzkiego w Tychach W 2002 r. Tychy zamieszkiwało osób, natomiast w 2012 r. już osób. W ciągu 10 lat liczba ludności miasta zmniejszyła się więc o 3438 osób, tj. o 2,6%. Co jednak istotne, wyludnianiu się miasta nie towarzyszyło jak w większości miast GZM zjawisko ujemnego przyrostu naturalnego. We wszystkich analizowanych latach liczba urodzeń w Tychach przewyższała liczbę zgonów, występował więc dodatni przyrost naturalny, oscylujący między 1,1 a 2,8. Powyższe zjawisko należy ocenić jako zdecydowanie pozytywne, nie tylko na tle Metropolii Silesia, ale i całego kraju. Przewaga urodzeń w Tychach stopniowo zwiększała się, a najsilniejszy wzrost notowano w okresie Ta pozytywna tendencja uległa jednak załamaniu w kolejnych latach. W 2012 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 1,1, co stanowiło znaczny spadek w stosunku do lat ubiegłych i najniższą wartość notowaną od 2002 r. Pomimo pogorszenia sytuacji, procesy demograficzne obserwowane w Tychach były wciąż korzystniejsze niż w GZM i Polsce. Wskaźnik przyrostu naturalnego w Tychach przyjmował wyższe, dodatnie wartości, podczas gdy w GZM notowano jedynie wartości ujemne. Z kolei w całym kraju, gdzie od 2006 r. również występował dodatni przyrost naturalny, wskaźniki były wciąż niższe niż w Tychach, także w 2012 r. (0,04 wobec 1,1 dla Tychów). Liczba ludności* Tabela 1. Procesy demograficzne w Tychach w latach Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Wskaźnik przyrostu naturalnego Wskaźnik przyrostu naturalnego dla GZM Wskaźnik przyrostu naturalnego dla Polski ,3-2,04-0, ,5-2,10-0, ,9-1,97-0, ,9-2,09-0, ,9-1,70 0, ,8-1,64 0, ,7-1,01 0, ,7-1,05 0, ,8-0,88 0, ,4-1,88 0, ,1-1,97 0,04 * według faktycznego miejsca zamieszkania 7

8 tys. osób promile Wykres 1. Liczba ludności i przyrost naturalny w Tychach w latach ,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0, ,0 Liczba ludności Przyrost naturalny Zmniejszaniu się liczby ludności Tychów towarzyszyło natomiast ujemne saldo migracji oznaczające, że w każdym roku analizowanego okresu wymeldowania z miasta przeważały zameldowania. Saldo migracji w podanym przedziale czasowym wynosiło od 354 do 951 osób, przy czym najniższe saldo migracji odnotowano w 2006 i 2007 r. wyniosło ono wtedy odpowiednio 951 i 812 osób (tabela 2.). Napływ ludności (zameldowania) Tabela 2. Procesy migracyjne w Tychach w latach Odpływ ludności (wymeldowania) Saldo migracji Wskaźnik salda migracji Wskaźnik salda migracji dla GZM Wskaźnik przyrostu rzeczywistego ,47-3,71-3, ,10-3,63-3, ,79-3,65-4, ,03-3,72-3, ,29-4,63-5, ,26-4,61-5, ,13-3,36-2, ,73-3,26-0, ,34-3,38 0, ,81-3,33-1, ,23-3,41-1,63 W porównaniu do GZM, wskaźniki salda migracji były znacznie niższe. Przykładowo, w latach 2006 i 2007 w Metropolii Silesia również odnotowano najniższe w całym analizowa- 8

9 promile nym okresie wartości wskaźnika, jednak wyniósł on wtedy odpowiednio 4,63 i 4,61, podczas gdy w Tychach 7,29 i 6,26. Oznacza to, że przewaga odpływu ludności nad jej napływem w Tychach jest większa niż w GZM. Powyższa, negatywna tendencja wpływa na ujemny wskaźnik przyrostu rzeczywistego, który informuje o rzeczywistej zmianie liczby ludności na 1000 mieszkańców na określonym terenie. W latach współczynnik ten dla Tychów oscylował między 5,52 a 0,45, przy czym najniższy poziom przypadł na okres wtedy liczba mieszkańców zmniejszyła się o około 5 osób na każde 1000 mieszkańców. Dodatnią wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego odnotowano jedynie w 2010 r. Wykres 2. Współczynnik salda migracji w Tychach i GZM (w promilach) w latach , ,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00 Tychy GZM Zmiany demograficzne obserwowane w Tychach znajdują odzwierciedlenie także w strukturze ludności według wieku produkcyjnego (wykres 3). W latach w Tychach zwiększył się odsetek mieszkańców w wieku poprodukcyjnym (o 4,9 pkt. proc) oraz zmniejszył odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym (o 1,1 pkt. proc.) i produkcyjnym (o 3,8 pkt. proc.). Tendencja ta charakterystyczna jest dla całego GZM (wykres 4.), gdzie w analogicznym okresie udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności miasta zwiększył się (o 4,5 pkt. proc), zaś udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym zmniejszył się (odpowiednio o 2 pkt. proc. i 2,6 pkt. proc.). 9

10 lata Wykres 3. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (Tychy) za rok 2002, 2007, 2012 Wykres 4. Struktura ludności według wieku produkcyjnego (GZM) za rok 2002, 2007, ,2% 14,0% 17,1% 15,0% 17,0% 19,5% 72,8% 72,9% 69,0% 70,0% 69,9% 67,4% 15,0% 13,1% 13,9% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym 15,0% 13,1% 13,0% ludność w wieku przedprodukcyjnym ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym Dane dla Tychów i GZM, prezentowane na wykresie 3. i 4. potwierdzają zatem ogólnokrajowe tendencje, wskazujące na systematyczne postępowanie procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Wykres 5. Struktura ludności Tychów według wieku w 2012 r. 85 i więcej mężczyźni kobiety tys. osób 10

11 Poddając analizie strukturę ludności Tychów według wieku, można również zauważyć, że liczba kobiet i mężczyzn do 45. roku życia jest wyrównana. Mężczyźni nieznacznie przeważają w następujących grupach wiekowych: 15 19, 25 29, 30 34, 35 39, 40 44, natomiast ich udział w ogólnej liczbie ludności znacząco maleje po 45. roku życia. Wśród osób powyżej 70. roku życia liczba kobiet jest zdecydowanie większa niż liczba mężczyzn (wykres 5.). Analogiczne zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa zaobserwowano w innych miastach GZM i w całej Polsce. Wykres 6. Struktura ludności według wykształcenia w Tychach za rok 2002 i % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Odsetek osób z wyksz. wyższym w populacji % 20% Odsetek osób z wyksz. średnim i wyższym w populacji % 58% Odsetek osób z wyksz. zasadniczym zawodowym w populacji % 25% Zmiany w strukturze mieszkańców Tychów dotyczą także poziomu wykształcenia. W okresie w populacji osób po 20 roku życia w Tychach liczba osób z wykształceniem średnim i wyższym zwiększyła się o 10 pkt. proc., przy czym odsetek mieszkańców z wykształceniem wyższym wzrósł o 8 pkt. proc. Jednocześnie udział osób legitymujących się kwalifikacjami na poziomie zasadniczym zawodowym zmalał o 4 pkt. proc. Analogiczne tendencje obserwowano w całej Metropolii Silesia, gdzie między 2002 a 2011 r. odsetek osób z wykształceniem średnim i wyższym zwiększył się o 10 pkt. proc., a z wykształceniem wyższym o 8 pkt. proc. W przypadku odsetka osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmiany były podobne (spadek o 2 pkt. proc.). Wszystkie analizowane wskaźniki były jednak wyższe w Tychach niż w całym GZM. 11

12 tys. osób 2. Analiza konkurencyjności gospodarki w Tychach 2.1. Rynek pracy Analizując sytuację na rynku pracy w Tychach, uwzględniono dane dotyczące zarówno osób pracujących, jak również zarejestrowanych jako bezrobotne. W latach liczba osób pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrastała. W 2005 r. wyniosła 38,1 tys. osób i do 2010 r. zwiększyła się do 49,6 tys. osób, tj. łącznie o 30,2%. Kolejne dwa lata przerwały obserwowaną dotąd tendencję wzrostową do 2012 r. liczba osób pracujących zmalała o 3 tys. osób tj. o 6% w stosunku do 2010 r. Analogiczne zmiany dotyczyły udziału osób pracujących wśród ogółu mieszkańców w wieku produkcyjnym między 2005 a 2010 r. odnotowano wzrost o 14 pkt. proc., a w okresie spadek o 3 pkt. proc. Wykres 7. Liczba pracujących w Tychach (w tys. osób) w latach % ,1 40,1 44,2 48,1 49,3 49,6 47,0 46,6 90% 80% 70% % 42% 47% 51% 53% 54% 52% 52% 60% 50% 40% 30% % liczba pracujących udział pracujących w ludności w wieku produkcyjnym Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Dotyczy podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Strukturę osób pracujących w Tychach cechuje zróżnicowanie ze względu na płeć. Dane przedstawione na wykresie 8. pokazują, że w ostatnich latach kobiety stanowiły mniejszość na rynku pracy (od 43,2% w 2007 r. do 44,8% w 2012 r.), jednak ich udział stopniowo zwiększał się (łącznie o 1,6 pkt. proc.). Powyższe stanowi odzwierciedlenie sytuacji w całej Metropolii Silesia, gdzie odsetek pracujących kobiet między 2007 a 2012 r. również zwiększył się o 1,6 pkt. proc. (wykres 9.). Wskaźniki dla Tychów wciąż pozostają jednak niższe, a więc udział kobiet wśród osób pracujących jest tam wciąż mniejszy niż w innych miastach GZM. 12

13 Wykres 8. Struktura pracujących według płci (Tychy) za rok 2007, 2010, % Wykres 9. Struktura pracujących według płci (GZM) za rok 2007, 2010, % 75% 56,8% 57,4% 55,2% 75% 55,8% 54,8% 54,2% 50% 50% 25% 43,2% 42,6% 44,8% 25% 44,2% 45,2% 45,8% 0% % kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. Wykres 10. Struktura zatrudnionych w Tychach i GZM według sekcji PKD w 2012 r.1 60% 50% 49% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 0,1% 0,1% 0% 21% 12% 11% 6% 2% 2% 6% 6% 5% 4% 5% 5% 1% 1% 1% 1% 3% 4% 4% 2% 3% 4% 3% 1% 2% 10% 7% 6% 4% 2% 0,2% 1% 0,2% Tychy GZM Wśród ogółu pracujących, najwięcej osób w 2012 r. zatrudniano w przetwórstwie przemysłowym (sekcja C) zarówno w Tychach, jak i GZM (odpowiednio 49% i 21% pracujących), przy czym jest to obszar zatrudnienia dominujący zwłaszcza w Tychach (wskaźnik dla miasta 1 A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B Górnictwo i wydobywanie, C Przetwórstwo przemysłowe, D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F Budownictwo, G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H Transport i gospodarka magazynowa, I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J Informacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa, T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby, U Organizacje i zespoły eksterytorialne. 13

14 tys. osób dwukrotnie przewyższa wartość wskaźnika dla GZM). Dominację przetwórstwa przemysłowego w Tychach determinuje głównie silny rozwój przemysłu motoryzacyjnego (m.in. Fiat Auto Poland), rolno-spożywczego (m.in. obecność spółki Tyskie Browary Książęce S.A) oraz elektronicznego i elektrotechnicznego (Zakład Elektroniki Górniczej i Carboautomatyka). Prowadzenie działalności w Tychach przez spółki o dużym znaczeniu na rynku krajowym (a także zagranicznym Fiat) stanowi znaczący potencjał rozwojowy dla miasta i jego mieszkańców. Oprócz przetwórstwa przemysłowego dość istotne znaczenie ma też handel hurtowy i detaliczny (sekcja G) zatrudniający 11% pracujących w Tychach (12% w GZM). Pozostałe rodzaje działalności zatrudniają od 0,1% do 6% pracujących mieszkańców miasta. Analizie poddano również zmiany w strukturze i liczbie bezrobotnych w latach Zilustrowane na wykresie 11. dane wskazują dwie główne tendencje spadek liczby bezrobotnych w latach i wzrost w okresie Między 2003 a 2008 r. liczba zarejestrowanych w PUP w Tychach zmalała aż o 71,8%, przy czym najbardziej dynamiczne zmiany zaobserwowano na przełomie 2006 i 2007 r. (spadek o 38%). Po 2008 r. nastąpiło załamanie tego pozytywnego trendu w 2009 r. liczba bezrobotnych wzrosła aż o 45,5%, a do 2012 r. o kolejne 34%, czyli łącznie rejestry bezrobotnych między 2008 a 2012 r. zasiliło 2,1 tys. osób. Gwałtowny wzrost odsetka bezrobotnych w Tychach na przełomie 2008 i 2009 r. był związany z odczuwalnymi w Polsce efektami kryzysu gospodarczego. Wykres 11. Liczba bezrobotnych w Tychach (w tys. osób) w latach ,8 7,2 6,6 5,0 4,3 3,7 3,1 3,2 3,6 2, Liczba osób bezrobotnych Powyższe zmiany odzwierciedla także notowana w latach stopa bezrobocia rejestrowanego. Podobnie jak w przypadku liczby osób bezrobotnych, zaobserwowano spadek stopy bezrobocia w latach oraz jej wzrost w okresie Najniższy współ- 14

15 czynnik przypadł tym samym na 2008 r. wyniósł wtedy zaledwie 3,6%. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że każdego roku analizowanego okresu wskaźnik bezrobocia w Tychach był niższy niż w województwie śląskim średnio o 4 pkt. proc. i niż w całym kraju średnio o 6,2 pkt. proc. Co więcej, mimo wzrostu stopy bezrobocia w Tychach od 2008 r., jest ona nadal stosunkowo niska w porównaniu do wartości tego wskaźnika notowanych dla województwa śląskiego i dla kraju. Świadczy to o dobrej sytuacji na rynku pracy w Tychach i wiąże się m.in. z istnieniem Tyskiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której prowadzą działalność podmioty o dużym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy. Wykres 12. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Tychach, woj. śląskim i Polsce w latach % 18% 16% 14% 12% 10% 19,0% 16,9% 13,1% 17,6% 15,5% 12,0% 14,8% 12,7% 11,2% 9,2% 9,5% 12,1% 12,4% 12,5% 9,4% 10,0% 10,2% 13,4% 11,1% 8% 6% 4% 8,8% 5,2% 6,9% 3,6% 5,1% 5,8% 5,8% 6,9% 2% 0% Tychy województwo śląskie Polska 2.2. Dochody ludności Lata przyniosły wzrost dochodów nominalnych mieszkańców Tychów i całego GZM (wykres 13.). W 2004 r. średni roczny dochód ludności miasta wyniósł 20,7 tys. zł, zaś do 2011 r. wzrósł do 33,3 tys. zł tj. o 60,8%. Jednak aby stwierdzić faktyczny wzrost zamożności mieszkańców Tychów, należy poddać analizie średnie roczne dochody w ujęciu realnym, tzn. w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (ang. Consumer Price Index, CPI) oraz przez zamianę indeksów łańcuchowych na indeksy jednopodstawowe (rok 2003 = 100). Dochody realne mieszkańców Tychów w 2004 r. wyniosły 20,1 tys. zł rocznie i do 2012 r. wzrosły do poziomu 26,9 tys. zł rocznie, tj. łącznie o 34%. Analizując dynamikę zmian, należy zauważyć, że po 2008 r. nastąpił gwałtowny spadek dochodów realnych (do 2,91%) i nominalnych (do 6,92% w 2009 r.) 15

16 tys. zł dochody w tys. zł dynamika zmian Wykres 13. Średni roczny dochód mieszkańców Tychów PIT (w tys. zł), w ujęciu nominalnym oraz realnym (w cenach stałych z 2003 r.) oraz dynamika zmian (rok poprzedni = 100) w latach ,322 31,482 30,315 28,353 25,072 26,340 26,885 20,746 23,209 25,972 21,543 25,239 23,189 21,937 20,103 20, dochody nominalne dochody realne dynamika zmian - nominalnie dynamika zmian - realnie Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej oraz GUS, BDL. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% W porównaniu z GZM, średni roczny dochód mieszkańców Tychów był w każdym z analizowanych lat wyższy średnio o 1,5 tys. zł i każdego roku przewaga Tychów w tym zakresie zwiększała się (wykres 13.). Powyższe pozwala wnioskować o dobrej sytuacji finansowej mieszkańców Tychów na tle GZM. Wykres 14. Średni roczny dochód mieszkańców PIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach ,7 21,5 20,7 19,6 23,2 22,2 25,1 24,1 28,4 26,7 31,5 30,3 28,4 29,1 33,3 30, Tychy GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Najwyższe dochody dostarczały mieszkańcom Tychów prace na własny rachunek (średnio 80,8 tys. zł rocznie w okresie ), przy czym ich wartość stale rosła (łącznie o 84%). Drugie miejsce pod względem dochodowości zajęła praca najemna (średnio 30,5 tys. zł rocz- 16

17 nie w analizowanym okresie), jednak cechował ją najmniejszy stopień wzrostu (52%). Na podobnym poziomie dochody przynosiły renty i emerytury (średnio 21,6 tys. zł) oraz zyski kapitałowe (średnio 19,8 tys. zł rocznie w omawianym okresie), jednak te ostatnie cechował najsilniejszy wzrost (na poziomie 145%). Dość znaczący wzrost między 2004 a 2011 r. odnotowano też w odniesieniu do dochodów z umów zleceń i o dzieło (65,7%), jednak praca w ramach tych umów nadal była najmniej dochodowym źródłem utrzymania dla mieszkańców Tychów zapewniała średnio tylko 4,5 tys. zł rocznie. Tabela 3. Średnie roczne dochody osób fizycznych w Tychach (w tys. zł) w latach z pracy na własny rachunek z pracy najemnej z rent i emerytur z zysków kapitałowych z umów zlecenie i o dzieło ,3 24,6 17,0 8,0 3, ,4 25,3 18,0 12,2 3, ,1 26,3 19,4 40,5 3, ,7 28,1 20,2 40,6 4, ,0 32,0 22,0 15,4 4, ,1 34,5 24,1 13,2 5, ,1 36,0 25,5 9,0 5, ,0 37,4 26,9 19,6 5,8 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Wykres 15. Struktura dochodów ludności według źródła dochodów w Tychach za rok 2004, 2008, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ,5% 62,9% 2,7% 20,6% 0,4% ,8% 63,8% 3,0% 15,2% 0,2% ,7% 62,5% 3,0% 16,1% 0,8% z pracy na własny rachunek z pracy najemnej z umów zlecenie i o dzieło z rent i emerytur z zysków kapitałowych Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Analizując strukturę dochodów mieszkańców Tychów, należy zauważyć, że ich głównym źródłem zarobków jest praca najemna (62,5% w 2011 r.). W dość znacznym stopniu mieszkańcy miasta polegają też na dochodach z tytułu pracy na własny rachunek (17,7% w 2011 r. wobec 13,5% w 2004 r.) oraz z rent i emerytur, jednak te ostatnie stanowią źródło 17

18 dochodów dla coraz mniejszej części pracującej ludności miasta (16,1% w 2011 r. wobec 20,6% w 2011 r.). Fakt zwiększenia odsetka ludności czerpiącej dochody z tytułu pracy na własny rachunek należy uznać za zdecydowanie pozytywne zjawisko, świadczące o rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców miasta Podmioty gospodarcze W Tychach dominuje przemysł samochodowy, gdyż największym pracodawcą w mieście jest Zakład Tychy należący do spółki Fiat Auto Poland S.A. (produkcja i montaż samochodów osobowych) zatrudniający ponad 3,3 tys. osób i generujący przychód ze sprzedaży przewyższający 13 mld zł. Do pozostałych firm z branży motoryzacyjnej o przychodach przewyższających 1 mld zł w 2012 roku należą: Nexteer Automotive Poland (produkcja układów kierowniczych), Denso Thermal Systems Polska (produkcja części zamiennych do samochodów osobowych) oraz Lear Corporation Poland II (produkcja siedzeń i systemów elektronicznych dla branży motoryzacyjnej). Oprócz branży motoryzacyjnej, miasto znane jest również z Tyskich Browarów Książęcych tj. przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży piwowarskiej należących do koncernu Kompania Piwowarska S.A., zarejestrowanego w Poznaniu. Nazwa firmy Tabela 4. Największe firmy w Tychach w 2012 r. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Liczba pracujących Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy* Nexteer Automotive Poland sp. z o.o Denso Thermal Systems Polska sp. z o.o b.d. Lear Corporation Poland II sp. z o.o b.d. Kompania Piwowarska S.A. Tyskie Browary Książęce* b.d. 700 Navo Polska Grupa Dystrybucyjna sp. z o.o DP Metal Processing sp. z o.o b.d. Hilton Foods Ltd sp. z o.o Moris sp. z o.o b.d. Ekoland sp. z o.o Sandvik Mining And Construction sp. z o.o b.d. Huf Polska sp. z o.o b.d. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z listy 2000 największych firm w Polsce. Dane dotyczą przychodów oraz zatrudnienia w całej spółce, bądź (*) oddziałów/zakładów zlokalizowanych na terenie miasta.. Zmiany sytuacji finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie Tychów ilustruje natomiast wykres 16. Średnie roczne dochody przypadające na 1 tyską firmę 18

19 tys. zł zmniejszyły się między 2007 a 2011 r. łącznie o 23,8 tys. zł., tj. o 23,4%, przy czym najbardziej intensywny spadek odnotowano na przełomie 2007 i 2008 r. (o 16,6 tys. zł). W tym samym czasie w GZM średnie roczne dochody w przeliczeniu na 1 firmę podlegały wahaniom wzrost odnotowano w latach (o 4,2%) i (o 8%), zaś spadek w okresie (o 22%) i (o 35%). W niektórych latach średnie roczne dochody firm w GZM były wyższe niż w Tychach (2008, 2010 i 2011), a w niektórych niższe (2007 i 2009). O ile więc trudno jednoznacznie stwierdzić, że sytuacja dochodowa firm w GZM jest lepsza od sytuacji tyskich przedsiębiorstw, o tyle różnice w dochodach podmiotów z Tychów i z GZM w ostatnich dwóch latach analizowanego okresu zwiększają się średnie roczne dochody tyskich przedsiębiorstw w 2010 r. były o 4,8 tys. zł niższe niż w GZM, a w 2011 r. już o 6,5 tys. zł w przeliczeniu na 1 firmę. Na tej podstawie można wnioskować o pogarszającej się kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw z Tychów na tle pozostałych firm w Metropolii Silesia. Wykres 16. Średnie roczne dochody na 1 firmę CIT (w tys. zł) w Tychach i GZM w latach ,9 97,4 85,3 101,5 85,2 80,0 78,8 80,4 84,6 78, Tychy GZM Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej. Korzystniej wypada natomiast analiza innego wskaźnika kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych z Tychów stopy przedsiębiorczości, tj. liczby podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym. Notowana dla Tychów stopa przedsiębiorczości właściwie w każdym analizowanym roku była wyższa niż stopa przedsiębiorczości w GZM (średnio o 6,1 firm na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach ). Wyjątek stanowiły lata 2010 i 2011, kiedy analizowany wskaźnik przyjmował niższe wartości niż w GZM, jednak różnice te były niewielkie (odpowiednio na poziomie 3 i 1 firmy na 1000 mieszkańców). 19

20 liczba podmiotów prywatnych na 1000 osób w wieku produkcyjnym Zarówno w Tychach, jak i w GZM, w latach poziom stopy przedsiębiorczości zwiększał się (wykres 17.) łącznie o 9,2% w przypadku analizowanego miasta i o 16,6% w przypadku GZM. Jest to zdecydowanie pozytywne zjawisko, świadczące o rozwoju inicjatywności i przedsiębiorczości w Tychach i zwiększonym zainteresowaniu mieszkańców prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Wykres 17. Stopa przedsiębiorczości (liczba podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 1000 osób w wieku produkcyjnym) w Tychach i GZM w latach Tychy GZM W tym miejscu warto również przeanalizować stopę wejścia netto, tj. różnicę między firmami, które rozpoczęły działalność w danym roku, a tymi, które ją zakończyły, w stosunku do liczby jednostek według stanu na koniec roku poprzedzającego. W latach stopa wejścia w Tychach podlegała wahaniom. W 2010 r. na 10 tys. mieszkańców zarejestrowano 100 nowych podmiotów gospodarczych, a 62 wyrejestrowano, czego efektem była dodatnia stopa wejścia netto (o wartości 4). W kolejnym roku więcej przedsiębiorstw zakończyło działalność (94 firmy), niż ją rozpoczęło (87 firm), przez co analizowany wskaźnik przyjął ujemną wartość ( 1) r. przyniósł ponowny wzrost analizowanego wskaźnika (86 firm rozpoczęło działalność, a 61 ją zakończyło), jednak nie osiągnął on już wartości sprzed 2011 r. 20

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie

Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie R A P O R T Z B A D A Ń Ocena kondycji ekonomicznej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych miasta Siemianowice Śląskie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego Spis treści 1. Charakterystyka obszaru... 3 1.1. Położenie... 3 1.3. Powierzchnia... 5 2. Sfera ekonomiczna... 6 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim

Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Nyskim Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Opracowanie: Instytut Badań i Analiz Grupa OSB Nysa 2009 Spis treści I. WSTĘP...4 II. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw DIAGNOZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W TORUNIU Dokument zawiera wyniki badań wtórnych, wyniki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7

Spis treści. Wstęp 2. Wnioski 3. Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4. Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Spis treści Wstęp 2 Wnioski 3 Potencjał kapitału ludzkiego w Małopolsce 4 Sytuacja gospodarcza w Małopolsce w 2012 roku 7 Wpływ sytuacji gospodarczej na regionalny rynek pracy 19 1 Wstęp Druga część opracowania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasta Radomia na lata 2014-2020 Spis treści: RADOM 2014 I. Wstęp... 4 II. Procedura tworzenia... 6 II.1 Uwarunkowania prawno - systemowe... 6 II.2

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009

Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie. pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na. inwestycje w latach 2004 2009 Charakterystyka przedsiębiorstw w województwie pomorskim korzystających z Funduszy Europejskich na inwestycje w latach 2004 2009 Raport przygotowany przez Pentor Research International Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Bydgosko- Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Wersja wstępna Warszawa, 28.05.2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A 2 Spis treści Spis treści... 3

Bardziej szczegółowo

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE

Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE Szczecin MEMORANDUM FINANSOWE MEMORANDUM FINANSOWE MIASTA SZCZECINA Szczecin 2014 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE O MIEŚCIE... 3 1. Podstawowe dane o Szczecinie... 5 2. Infrastruktura... 6 2.1. Transport i komunikacja...

Bardziej szczegółowo

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego

Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza statystyczna: Tychy na tle wybranych powiatów w latach 2002-2012 Analiza danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego Analiza realizowana na zlecenie: Urząd Miasta Tychy 43 100 Tychy Al.

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim

Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Kierunki rozwoju przedsiębiorstw w województwie lubelskim Raport z badania ankietowego przedsiębiorstw Instytut Badań Strukturalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012

ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do 2016 r. w 2013 r. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ EŁKU W LATACH 2008-2012 Opracował W ydział Strategii i Rozwoju MARZEC 2014 SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów

Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Zabierzów Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020 Uchwała Nr LI/457/14 Rady Gminy z dnia 7 listopada 2014 r. Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020, 2013

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo