Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference"

Transkrypt

1 Międzynarodowa konferencja naukowa International scientific conference Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych Monasteries and music from the Middle Ages to the present 5 8 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze 5 8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna Góra prof. Marek DERWICH o. dr Nikodem KILNAR OSPPE prof. Anna POBÓG-LENARTOWICZ prof. Remigiusz POŚPIECH Komitet Organizacyjny / Organization Committee Skrócony program obrad / Short conference programme Otwarcie konferencji. Sesja plenarna / Opening of the conference. Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music from the Middle Ages to the present [6] Sekcja I: 1. Źródła / Section I: 1. Sources [26] Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] 1a. Kijów Lwów Wiedeń Praga / Kiev Lviv Vienna Prague (6); 1b. W Małopolsce / In Małopolska (3); 1c. W Wielkopolsce i na Kujawach / In Wielkopolska and Kujawy (6); 1d. Na Śląsku / In Silesia (5); 1e. Varia / Varia (6) Sekcja II: 2. Muzyka w klasztorach / Section II: 2. Music in monasteries [21] Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] 2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym / Music in monastic laws and customs (5); 2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich) / Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries (4); 2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in female Roman Catholic monasteries (2); 2e. Muzyka w męskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in male Roman Catholic monasteries (10) Sekcja III: 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka / Section III: 3. Instruments performers composers [18] Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 3a. Instrumenty muzyczne / Musical instruments (6); 3b. Kapele klasztorne / Monastery ensembles (7); 3c. Ludzie muzyki / People of music (5) Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Muzyka a szuka / Music end art (5) Program / Programme

2 Poniedziałek / Monday, Popołudnie i wieczór przyjazdy uczestników / Afternoon and evening arrival of participants Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra] Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Codziennie rano zapraszamy chętnych do udziału w mszach porannych w Kaplicy Matki Bożej / All participants are welcome to attend morning masses celebrated every day at Our Lady Chapel: 6 00, 7 00, 7 30 Msze święte konwentualne / Conventual Masses [Kościół / Church Msza święta łacińska śpiewana z udziałem Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego Cantus / Sung Latin Mass featuring the Cantus Jasna Góra Vocal Quartet [Kościół / Church] śniadanie / breakfast [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Wtorek / Tuesday, Pierwszy dzień konferencji / First day of the conference Rejestracja uczestników / Registration of participants [Hol wejściowy w Domu Pielgrzyma / The entrance hall in the Pilgrim House] Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music or monasteries vs. music Otwarcie obrad / Opening ceremony o. Dominik JURCZAK OP (Rzym), Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? / Monasteries for music or music for monasteries? o. Roland PREJS OFMCap (Lublin), Od odrzucenia do akceptacji. Ewolucja stosunku do muzyki kościelnej u reformatów i kapucynów w XIX i XX w. / From rejection to acceptance. The evolution of the attitude to music among the Reformati and the Capuchins in the 19 th and 20 th centuries ks. Janusz KRÓLIKOWSKI (Tarnów), Ut mens concordet voci reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha śpiewu w liturgii / Ut mens concordet voci repercussions in opinions by Polish monastics on the spirit of singing in liturgy Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Holl Kaplicy Różańcowej w klasztorze / The hall of the Rosary Chapel in the monastery] Czesław GRAJEWSKI (Warszawa), Psalmodia universalis psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej / Psalmodia universalis psalmodia particularis. The psalmodic cadence as a characteristic of a musical monastic tradition Krzysztof BRACHA (Warszawa), Zakaz jarmarku na Zielone Świątki pod murami opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w świetle przywileju z 1468 r. Musica sacra a musica profana w środowisku klasztornym / The ban on the Whitsun Fair by the walls of the Holy Cross Benedictine Abby in the light of the 1468 privilege. Musica sacra and musica profana in monastic circles Vaclav KAPSA (Praga), Monasteries as a target group for the Prague music printing business in the first third of the 18 th century? / Klasztory jako grupa docelowa dla oficyn wydających muzykę w pierwszym 30. XVIII w.? Dyskusja / Discussion

3 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja popołudniowa (w 3 sekcjach) / Afternoon session (in 3 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1a. Kijów Lwów Wiedeń Praga 1a. Kiev Lviv Vienna Prague 2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym 2a. Music in monastic laws and customs 3a.. Instrumenty muzyczne 3a. Musical instruments Bogdana TARANINA = Богдана ТАРАНИНА (Kijów) Muzyczne rękopisy klasztorne w zbiorach Biblioteki Narodowej w Kijowie Musical manuscripts from monasteries in the collection of the National Library in Kiev Marek DERWICH (Wrocław) Muzyka w najstarszych klasztornych tekstach normatywnych Music in the oldest monastic normative texts Patryk FRANKOWSKI (Poznań) Znaczenie jasnogórskiej kolekcji instrumentów muzycznych dla badań nad instrumentarium kapel kościelnych The significance of the Jasna Góra collection of musical instruments to the studies of the instruments of church ensembles Walentyna ŁOŚ = ВАЛЕНТИНА ЛОСЬ (Kijów) Музичні книги в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др.пол. 18 поч. 19 ст.) Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII początek XIX w.) Music collections in the catalogues of libraries of Basilian monasteries from Volhynia and Kiev region (second half of the 18 th early 19 th century) Dominika BUDZANOWSKA-WEGLENDA (Warszawa) Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii ( Historia ecclesiastica IV 24) The Venerable Bede on the early Gregorian chant in England ( Historia ecclesiastica IV 24) Jerzy RAJMAN (Kraków) Organy i organiści w średniowiecznych klasztorach na obszarze Małopolski Organs and organists in medieval monasteries in Małopolska Magdalena UJMA (Opole) Muzykalia w inwentarzach sporządzonych w związku z kasatami klasztorów rzymskokatolickich w Galicji w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX w. Music collections in the inventories made in connection with the dissolutions of Roman Catholic monasteries in Galicia in the last quarter of the 18 th and early 19 th century Pavel KRAFL (Brno) Liturgical singing in the statutes of the Viennese monastery of Canons Regular of St. Augustine from the 15 th century Śpiew liturgiczny w piętnastowiecznych statutach wiedeńskiego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna Małgorzata MILECKA (Lublin) Losy organów z kościoła klasztornego opactwa cystersów w Sulejowie The fate of the organ from the church of the Cistercian Abbey in Sulejów Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

4 Gregor PLOCH (Wiedeń) Rękopisy i druki muzyczne opactwa benedyktynów pw. Najświętszej Marii Panny od Szkotów w Wiedniu Music manuscripts and printed scores from the Benedictine Abbey of Our Lady of the Scots in Vienna Piotr SZUKIEL (Wrocław) Cantare debet. Regulacje dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w Liber ordinarius (1440/1584 r.) opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we Wrocławiu Cantare debet. Regulations concerning singing and liturgical music in the Liber ordinarius (1440/1584) of the Abbey of the Canons Regular of St. Augustine on the Sand Island in Wrocław Sławomir KOŚCIELAK (Gdańsk) Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w. The organs and musical service in the Church of St. Bridget in Gdańsk in the 19th century Martina ŠÁROVCOVÁ (Praga) Liturgical music manuscripts from the Augustinian-ermits monastery in Dolní Ročov Liturgiczne rękopisy muzyczne z klasztoru augustianów w Dolní Ročov o. Marcin DRĄG OFMConv (Kraków) Śpiew Oficjum brewiarzowego w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w XVIII w. na podstawie rubryki Ad Cantores z Antyfonarza franciszkańskiego z 1743 r. The singing of breviary Office in Franciscan monasteries in the 18th century in the light of the Ad Cantores rubric in the 1743 Franciscan Antiphonary Petr KOUKAL (Opawa) Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach Historic organs in monasteries in Moravia Michaela FREEMANOVÁ (Praga) The Brothers Hospitallers and their music collections in Bohemia Bonifratrzy i ich muzykalia w Czechach Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Krzysztof Maciej KOWALSKI (Gdańsk) Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne Old church bells from monasteries in Pomerelia. A campanological study Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Koncert / Concert [Kościół / Church] Bankiet / Banquet [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Środa / Wednesday, Dzień drugi konferencji / Second day of the conference Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 and 3 sections): Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1b. W Małopolsce 1b. In Małopolska 3b. Kapele klasztorne 3b. Monastery ensembles

5 Jacek PARTYKA (Kraków) Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej Early printed music of monastic provenance in the Jagiellonian Library Alina MĄDRY (Poznań) Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska Monastery ensembles in 18 th -century Poland: a panorama and significance of the phenomenon Kamila FOLPRECHT (Kraków) Wzmianki o muzyce klasztornej w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie (komunikat) Monastic music in the National Archives in Cracow (communication paper) ks. Dariusz SMOLAREK (Lublin) Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w. The repertoire of instrumental music in monasteries in 18 th -century Poland Marcin A. KLEMEŃSKI (Kraków) Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po klasztorze kanoników regularnych od pokuty przy kościele św. Marka w Krakowie (komunikat) Musical evidence of the cult of Blessed Michał Giedroyć in the archives of the Monastery of Canons Regular of Penance at the Church of St. Mark in Cracow (short communication paper) Sonia WRONKOWSKA (Warszawa) Muzyczne zapożyczenia w repertuarze kapel klasztornych działających na terenie Rzeczypospolitej Musical borrowings in the repertoire of monastery ensembles in Poland Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ Chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] 1c. W Wielkopolsce i na Kujawach 1c. In Wielkopolska and Kujawy 2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich) 3. Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries 3b. Kapele klasztorne cd. 3b. Monastery ensembles cd Kamila KŁUDKIEWICZ (Poznań) Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich The fate of music collections from the dissolved monasteries in Wielkopolska Paweł WRÓBLEWSKI (Wrocław) Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizańtyjskiej psalmodii z hezychazmem Holy sounds from Mount Athos or on the relations between Byzantine psalmody and hesychasm Remigiusz POŚPIECH (Opole Wrocław) Rok liturgiczny w muzyce środowisk klasztornych na przykładzie kapeli jasnogórskiej The liturgical year in the music of monastic circles as exemplified by the ensemble of the Jasna Góra monastery ks. Piotr WIŚNIEWSKI (Lublin) Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach The music collection from the Carmelite Monastery in Obory ks. Dariusz CIOŁKA (Białystok) Bazyliańskie klasztory forpocztą rozpowszechniania zachodnich wartości muzycznych w Kościele unickim w XVIII i XIX w. Basilian monasteries as the vanguards of Western musical values in the o. Dawid KUSZ OP (Kraków) Kapela dominikanów w Gidlach w XVIII i XIX w. The musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the 18 th and 19 th centuries

6 Uniate Church in the 18th and 19th centuries Katarzyna BŁOCH (Toruń) Treść oraz stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy The contents and state of preservation of musical sources from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Trzemeszno kept in the State Archives in Bydgoszcz Beata LORENS (Rzeszów) Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w drugiej połowie XVIII w. Music in the pastoral work of the Basilians in the second half of the 18th century Maciej JOCHYMCZYK (Kraków) Repertuar kapeli oo. dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań The repertoire of the musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the light of latest research Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] ks. Anastazy NADOLNY (Pelplin) Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie Medieval Cistercian music manuscripts in the Diocesan Library in Pelplin Ivan ALMES = Іван АЛЬМЕС (Lwów) Drogi klejnocie naroda ruskiego": духовна пісня середини XVIII ст. на честь ікони Божої Матері Віцинського василіанського монастиря Drogi klejnocie naroda ruskiego": pieśń religijna z połowy XVIII w. ku czci obrazu Matki Boskiej z klasztoru bazyliańskiego w Wicyniu Drogi klejnocie naroda ruskiego": Religious hymn from the mid-18 th century in praise of the image of the Virgin Mary from the Basilian Monastery in Wicyn Dominika BURDZY (Kielce) Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza The Jesuit College ensemble and its contribution to the religious life of Sandomierz cd. / cont d 2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich 2c. Music in female Roman Catholic monasteries 3c. Ludzie muzyki 3c. People of music Mateusz MARSZAŁKOWSKI (Toruń) Dekoracje filigranowe w średniowiecznych księgach graduale ze zbiorów pelplińskich Pen flourishing in medieval graduals from the Pelplin collection Anna RYSZKA-KOMARNICKA (Warszawa) Triumphus fidei et fortitudinis we włoskich utworach oratoryjnych na okazję obłóczyn Triumphus fidei et fortitudinis in Italian oratorios for the taking the veil ceremony o. Aleksander Krzysztof SITNIK OP (Kraków) Bł. Władysław z Gielniowa twórca i popularyzator pieśni polskich Blessed Ladislaus of Gielniów composer and populariser of Polish hymns Juliusz RACZKOWSKI (Toruń) Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII interdyscyplinarny projekt badawczokonserwatorski w ramach programu MKiDzN The former Cistercian Gradual L XIII from Pelplin an interdisciplinary research and restoration project under the Ministry of Culture and National Heritage programme s. Susi FERFOGLIA (Kraków) Mandatum novum do vobis wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie. Próba interpretacji. Mandatum novum do vobis Maundy Thursday's Washing of the Feet ceremony in Gradual ms.205 at St.Clare's Convent in Krakow. (Cracow). Attempt of interpretation Agnieszka DROŻDŻEWSKA (Wrocław) Kontakty artystyczne Carla Dittersa von Dittersdorfa ze śląskimi klasztorami pijarów w Bilej Vodzie i bożogrobców w Nysie Artistic contacts between Carl Ditters von Dittersdorf and Silesian monasteries of the Piarists in Bila Voda and of the Order of the Holy Sepulchre in Nysa Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion

7 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja popołudniowa (w 2 sekcjach) / Afternoon session (in 2 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section III 3. Instrumenty wykonawcy twórcy sztuka 3. Instruments performers composers art Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma] 1d. Na Śląsku 1d. In Silesia 3c. Ludzie muzyki cd. 3c. People of music cd Adam POZNAŃSKI (Wrocław) Psallendi et cantandi modus. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu Psallendi et cantandi modus. Musical treatises from monasteries dissolved in Prussian Silesia preserved in the University Library in Wrocław Patrycja GĄSIOROWSKA (Kraków) Pod rękę z muzami. Twórcy, odtwórcy i nauczyciele muzyki w klasztorach według biogramów w Polskim słowniku biograficznym Hand in hand with the muses. The composers, performers and teachers of music in monasteries according to the Polish Biographical Dictionary Marcin MUSIAŁ (Wrocław) Muzykalia z klasztorów reformatów skasowanych na Śląsku w 1810 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu Music collections from the Reformati monasteries dissolved in Silesia in 1810 in the University Library in Wrocław Magdalena WALTER-MAZUR (Poznań) Zakonnice skryptorki i posesorski rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu Nuns scribes and possessors of musical manuscripts kept in the Diocesan Library in Sandomierz Katarzyna SPURGJASZ (Warszawa) Sposób na prawdziwe szczęście. XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu A way to true happiness. An 18th-century oratorio from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Żagań Ewa HAUPTMAN-FISCHER (Warszawa) Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej Musical gifts. Dedications in Silesian musical manuscripts of monastic provenance Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Koncert / Concert [Kościół / Church] Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Czwartek / Thursday, Trzeci dzień konferencji / Third day of the conference

8 Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 i 3 sections) Sekcja / Section Sekcja / Section I 1. Źródła 1. Sources Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House] Sekcja / Section II 2. Muzyka w klasztorach 2. Music in monasteries Sala 2 / Room 2 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House] cd. / cont d 2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich 2e. Music in male Roman Catholic monasteries Grzegorz JOACHIMIAK (Wrocław) Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich The music collection from the Cistercian Abbey in Krzeszów kept in the Ossoliński National Institute Ryszard MĄCZYŃSKI (Toruń) Z dziejów muzyki zakonnej w Warszawie XVIII i XIX stulecia On the history of monastic music in Warsaw in the 18 th and 19 th centuries Ludmiła SAWICKA (Cardiff/Lublin) Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim The music collection from the Cistercian Abbey in Kamieniec preserved in the parish Church of the Assumption and St. James the Greater in Kamieniec Ząbkowicki Iwona PIETRZKIEWICZ (Kraków) Muzyka w klasztorach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego wybrane problemy i przykłady Music in male monasteries in the Grand Duchy of Lithuania selected problems and examples Hildegard HERRMANN-SCHNEIDER (Innsbruck) Die Musikgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams/Tirol. Aktuelles zum Forschungsstand Dzieje muzyki w opactwie cysterskim Stams (Tyrol). Aktualny stan badań The history of music in the Stams Cistercian Abbey (Tyrol). Current state of research Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] 1e. Varia 1e. Varia 2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich cd 2e. Music in male Roman Catholic monasteries cd Guido KRAUS (Frankfurt am Main) Historical music sources of cloister holdings from different orders in German speaking countries. Repertories in comparison Historyczne źródła muzyczne ze zbiorów klasztornych różnych zgromadzeń z krajów niemieckojęzycznych. Porównanie repertuarów o. Maurycy Lucjan NIEDZIELA OP (Warszawa) Śpiew liturgiczny w codzienności dominikańskiej Liturgical singing in the daily life of the Dominicans Maja GĄSSOWSKA (Warszawa) Singende Frauen z Rygi okruchy muzyczne z dawnych Inflant Singenge Frauen from Riga musical remains of Livonia Aleksandra PATALAS (Kraków) Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej wybrane przykłady Musical life in the Dominican monasteries of the Polish Province selected examples

9 Fryderyk ROZEN (Warszawa) Muzyka w Missale Fratrum Eremitarum Johannesa Amerbacha Music in Johannes Amerbach s Missale Fratrum Eremitarum o. Nikodem KILNAR OSPPE (Jasna Góra) Życie muzyczne w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w latach Musical life in the Pauline Monastery of Jasna Góra in Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Jolanta BYCZKOWSKA-SZTABA (Warszawa) Makulatura czy skarby muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce Waste paper or musical treasures? The oldest surviving liturgical-musical examples of choral monody in Polish libraries, archives and museums Waldemar ROZYNKOWSKI (Toruń) Śpiew w liturgii zakonu krzyżackiego w świetle reguły, statutów oraz wybranych wizytacji Singing in the liturgy of the Teutonic Order in the light of the Order s rule, statutes and selected visitations Alicja DACEWICZ (Wilno) Informacje o muzyce i muzykach w księgach przychodów i wydatków klasztoru franciszkanów w Wilnie Information about music and musicians in the income and expenditure books of the Franciscan Monastery in Vilnius ks. Grzegorz KOPIJ (Wrocław) Liturgia i muzyka w zakonie joannitów na przykładzie komandorii w Łosiowie i Małej Oleśnicy Liturgy and music in the Order of the Knights of Saint John as seen in the Łosiów and Mała Oleśnica commandries Dorota ŻUREK (Kraków) Muzyka w krakowskich klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI XVIII w. Music in Cracow monasteries in the light of their account books from the 16 th 18 th centuries Tomasz JEŻ (Warszawa) Strategie regulacji czasu w kulturze muzycznej jezuitów śląskich The strategies of time regulation in the musical culture of the Silesian Jesuits Maksymilian KUŚKA (Kraków Cieszyn) Muzyka w życiu cieszyńskich bonifratrów Music in the life of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Cieszyn in Dyskusja / Discussion Dyskusja / Discussion Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Sesja plenarna / Plenary session Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery] Muzyka a szuka / Music end art Arkadiusz WOJTYŁA (Wrocław), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim / Musical motifs in the iconographic programmes of Baroque monasteries in Silesia and the former Country of Kłodzko Michał Antoni PIECZKA (Wrocław), Motyw orkiestry anielskiej w wystroju i wyposażeniu cysterskich kościołów klasztornych na Śląsku jako charakterystyczny element barokowego Theatrum sacrum / The angelic orchestra motif in the decorations and furnishings of Cistercian monastic churches in Silesia as a characteristic example of the Baroque theatrum sacrum

10 Dorota MATYASZCZYK (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach / Musical decorations in monastic churches selected examples Dyskusja / Discussion Przerwa na kawę / Coffee break Małgorzata KIERCZUK-MACIESZKO (Lublin), Matylda PTAK-FARMAS VEL KRÓL (Lublin), Ikonografia introitów psalmów w księgach chóralnych bernardynów krakowskich z przełomu XV i XVI w. / The iconography of psalm introits in choral books of the Cracow Bernardines from the turn of the 16 th century Helmut LOOS (Lipsk), Die Darstellung von Klöstern in Opern des 19. und 20. Jahrhunderts Przedstawienia klasztorów w operach w XIX i XX w. / Representations of monasteries in 19th- and 20th-century opera Dyskusja i podsumowanie obrad / Discussion and recapitulation of the proceedings Zakończenie części merytorycznej konferencji / Closing the scientific part of conference Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra] Kolacja / Diner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Piątek / Friday, Czwarty dzień konferencji / Fourth day of the conference Zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego / Tour of the Monastery of Jasna Góra Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House] Wyjazdy uczestników / Departure of participants

STRESZCZENIA. Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne

STRESZCZENIA. Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne MUZYKA LXIX 4/ 2014 (235) STRESZCZENIA Grzegorz Kubies Muzykujący aniołowie w obrazie Mistrza Legendy św. Łucji z Galerii Narodowej w Waszyngtonie. Studium ikonograficzno-muzykologiczne Obraz tablicowy

Bardziej szczegółowo

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem

VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs. Gaude Cantem VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Kazimierza Fobera The 8 th International Festival of Choirs Gaude Cantem Bielsko-Biała, 18 21.10.2012 Gaude Cantem Patronat/Patronage Małgorzata Handzlik Poseł do

Bardziej szczegółowo

Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century

Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century Antoni Mironowicz Faculty of History and Sociology University of Bialystok Orthodox Culture in Poland to the end XVIII century Throughout the Middle Ages and since the formation of its state structure,

Bardziej szczegółowo

4. Festiwal Muzyki Polskiej

4. Festiwal Muzyki Polskiej 4. Festiwal Muzyki Polskiej 4 th Festival of Polish Music Kraków, 9-16 XI 2008 Dyrektor Programowy / Program Director Andrzej Kosowski Dyrektor Organizacyjny / Organizational Director Paweł Orski Goście

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014

Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 Teresa Bałuk-Ulewiczowa Bibliographical CV (academic publications, university textbooks & teaching materials, major translations) 1981 2014 C. Principal Translations 1. Translations published for Zeszyty

Bardziej szczegółowo

Nysa. Art in the Former Capital of the Episcopal Principality. Edited by Ryszard Hołownia and Mateusz Kapustka

Nysa. Art in the Former Capital of the Episcopal Principality. Edited by Ryszard Hołownia and Mateusz Kapustka Nysa Art in the Former Capital of the Episcopal Principality Edited by Ryszard Hołownia and Mateusz Kapustka Wrocław 2008 Nysa Sztuka w dawnej stolicy księstwa biskupiego Pod redakcją Ryszarda Hołowni

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Wychowanie w Rodzinie Family Upbringing Konteksty historyczne i współczesne RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI Jelenia Góra-Szklarska Poręba, 15-16 maja 2014 r. Zakład Historii

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days.

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Nysa - Piotr Kimla, assisted by Maciej Skrętowicz, presenting first-aid in sign language during Nysa Days. B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ Nysa - Piotr Kimla, w ramach

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010

Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music. Kraków, 5-11 XI 2010 6. Festiwal Muzyki Polskiej 6 th Festival of Polish Music Kraków, 5-11 XI 2010 Organizatorzy / Organizers Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa / Mayor of the City of Kraków Dyrektor Programowy Program

Bardziej szczegółowo

This is the published version of a chapter published in Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej.

This is the published version of a chapter published in Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. http://www.diva-portal.org This is the published version of a chapter published in Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. Citation for the original published chapter: Teodorowicz-Hellman,

Bardziej szczegółowo

BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636

BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636 October 2, 2011 Under the administration Of the Congregation of the Resurrection Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ST. HYACINTH BASILICA BAZYLIKA p.w. ŚW. JACKA 3636 West Wolfram Street Chicago, IL

Bardziej szczegółowo

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY

W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY W I T A M Y W SZKOLE JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków, lipiec sierpień 2010 W E L C O M E TO THE JAGIELLONIAN UNIVERSITY SCHOOL OF POLISH LANGUAGE AND CULTURE Kraków, July

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska

POMOCY MALTAŃSKIEJ. Powódź w Polsce Zniszczony przez powódź obraz z głównego ołtarza w kościele w wiosce Wola Rogowska B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. K. Jarnuszkiewicz Powódź

Bardziej szczegółowo

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester

YOUNG CLASSIC. VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester YOUNG CLASSIC WRATISLAVIA VII Festiwal Młodych Orkiestr VII Young Orchestra Festival VII. Festival der Jugendorchester Agnieszka Ostapowicz dyrektor festiwalu/festival director PROGRAM www.youngclassic.pl

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA CYSTERSÓW W KRZESZOWIE W ŚWIETLE WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH Architektura wnętrza i umeblowanie biblioteki opactwa 229 PERSPECTIVA Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne Rok VIII 2009 Nr 1 (14) Rafał Werszler ARCHITEKTURA WNĘTRZA I UMEBLOWANIE BIBLIOTEKI OPACTWA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W T O R U N I U WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH ZAPISKI HISTORYCZNE POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA I KRAJÓW BAŁTYCKICH UKAZUJĄ SIĘ OD 1908 ROKU (DO ROKU 1955 JAKO ZAPISKI TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14

R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 R. 69(81) Warszawa, 31 marca - 6 kwietnia 2013 r. Nr 14 Poz. 9226-9849 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA. Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata?

MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA. Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata? MUZYKA LVIII 2/ 2013 (229) STRESZCZENIA Grzegorz Kubies Jubal, pierwszy muzyk w dziejach świata? Celem niniejszego artykułu jest ukazanie postaci Jubala (Rdz 4, 21) wraz z przypisanymi mu atrybutami -

Bardziej szczegółowo

REKONSTRUKCE TŘÍ ŘÁDOVÝCH KNIŽNÍCH FONDŮ BENEDIKTINSKÉHO V LUBINI

REKONSTRUKCE TŘÍ ŘÁDOVÝCH KNIŽNÍCH FONDŮ BENEDIKTINSKÉHO V LUBINI REKONSTRUKCE TŘÍ ŘÁDOVÝCH KNIŽNÍCH FONDŮ BENEDIKTINSKÉHO V LUBINI REKONSTRUKCJE KSIĘGOZBIORÓW TRZECH KLASZTORNYCH BIBLIOTEK BENEDYKTYNÓW W LUBINIU, JEZUITÓW W POZNANIU I KAMEDUŁÓW W BIENISZEWIE. (REKONSTRUKCE

Bardziej szczegółowo

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY

CONVENTIONS POZNAŃ AND VICINITY 2009 WYDAWCA: WORLD TRADE CENTER POZNAŃ P O Z N A Ń I O K O L I C E SALE KONFERENCYJNE CONFERENCE ROOMS MIEJSCA NOCLEGOWE LODGING KONFERENCJE W ZABYTKACH CONFERENCES IN MONUMENTS RESTAURACJE RESTAURANTS

Bardziej szczegółowo

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka

POMOCY MALTAŃSKIEJ. fot. Grzegorz Gałązka B I U L E T Y N ZWIĄZKU POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚW. JANA JEROZOLIMSKIEGO, ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM I POMOCY MALTAŃSKIEJ fot. Grzegorz Gałązka 13

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 30/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636

BIURO PARAFIALNE BIURO SZKOŁY DOM SIÓSTR 3636 West Wolfram Street Chicago, Illinois 60618 (773) 342-3636 November 13, 2011 Under the administration Of the Congregation of the Resurrection Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców ENGLISH MASS SCHEDULE ST. HYACINTH BASILICA BAZYLIKA p.w. ŚW. JACKA 3636 West Wolfram

Bardziej szczegółowo

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE

Kronika ZAMKOWA. ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Kronika ZAMKOWA ARX regia OŚRODEK WYDAWNICZY ZAMKU KRÓLEWSkiEgO W WARSZAWIE Redaktor naukowy Wydawnictw Zamku Królewskiego ANDRZEJ ROTTERMUND Sekretarz Wydawnictw Zamku Królewskiego BEATA NOWACKA Redakcja

Bardziej szczegółowo