I AWA. Centra Krainy Kana u Elbl skiego. geograficznie. historycznie. Zielono mi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I AWA. Centra Krainy Kana u Elbl skiego. geograficznie. historycznie. Zielono mi"

Transkrypt

1 Centra Krainy Kana u Elbl skiego I AWA geograficznie I awa le y na Pojezierzu I awskim, na po udniowym kra cu najd u szego polskiego jeziora Jezioraka. W granicach administracyjnych miasta le y Wielka u awa najwi ksza wyspa na Jezioraku, o powierzchni 8,4 ha. Znajduje si na niej kilka o rodków wypoczynkowych oraz relikty staropruskiego grodu, którego okres u ytkowania okre lany jest na ok. X XIII w. Nieopodal miasta znajduj si jeszcze trzy inne jeziora: I awskie, ab d i Szymbarskie. Pojezierze I awskie pod wzgl dem przyrodniczym nale y do najciekawszych terenów w naszym kraju. Oprócz ukszta towania terenu wyró nia je bogactwo fauny i flory oraz czysto rodowiska (zob. ramka Zielono mi). Utworzono tu park krajobrazowy, w którym yj rzadkie zwierz ta, szczególnie ptaki i ryby, oraz ro liny (zob. s. 10). I awa le y przy krajowej szesnastce, od po udnia prowadzi do miasta droga wojewódzka nr 536, a od pó nocy nr 51. I awa to du y w ze kolejowy, zapewniaj cy bezpo rednie po czenia m.in. z Gda skiem, Toruniem, Warszaw, Krakowem, Wroc awiem i Poznaniem.? Zielono mi Trzydziestodwutysi czna I awa le y na terenach Zielonych P uc Polski, czyli obszarów w pó nocno-wschodniej cz ci kraju charakteryzuj cych si czystym powietrzem, ró norodno ci systemu przyrodniczego oraz atrakcyjnymi kompleksami lasów, jezior i u ytków zielonych. historycznie Miasto, le ce na styku ziem pruskich plemion Pomezanów, Pogezanów i Sasinów, wzi o swoj nazw od pruskiego s owa ilis ( b oto, bagno ). Okolice te obfituj w zabytki archeologiczne, z których cz (grodziska anioch i Gulb oraz kopiec stra niczy w Lasecznie Ma ym) wpisano do rejestru zabytków. I aw za o- y krzy acki komtur na pocz tku XIV w., wtedy te miasto otrzyma o prawa miejskie. Przyjmuje si, e w redniowieczu I awa liczy a mieszka ców, wi kszo z nich trudni a si rzemios em i handlem. Najstarsze przywileje lokacyjne i dokumenty wymieniaj istnienie aw szewskich, sukienniczych, rze nickich i piekarskich. Wraz z up ywem lat pojawia y si kolejne cechy, w tym krawiecki. Bardzo dobrze prosperowa o w I awie browarnictwo, wszyscy mieszka cy mieli prawo produkowania i sprzedawania tego niezwykle popularnego wtedy trunku. Rozwija o si równie rybo ówstwo i bartnictwo. Zapotrzebowanie na ryby, nie tylko w pa stwie krzy- ackim, ale i w s siedniej Polsce by o du e, zw aszcza w okresie ko cielnych postów. Monotoni miejskiego ycia o ywia y jarmarki, które by y okazj nie tylko do wymiany handlowej, ale i biesiad organizowanych w jednej z dwóch karczm Pod Czarnym Or em lub w Bia ym ab dziu. Jeszcze w redniowieczu wzniesiono dwie wa ne budowle krzy acki zameczek i ko ció, którego pierwszym proboszczem by niejaki Andreas. Przy ko ciele funkcjonowa a szko a. W kolejnych latach I awa rozwija a si powoli ze wzgl du na liczne wojny, kl ski nieurodzaju i epidemie. Po pokoju toru skim w 1466 r. miasto znalaz o si w Prusach Zakonnych, a potem Ksi cych. W 1706 r., jak donosi topograf pruski Johann Friedrich Goldbeck, I awa sp on a ca kowicie za wyj tkiem ko cio a i trzech domów. Miasto po po arze odbudowano i jeszcze w tym samym wieku za o ono w nim garnizon wojskowy. Systematycznie ros a te liczba ludno ci i w 1795 r. I awa mia a ju 10 mieszka ców. Oko o 10% z nich by o Polakami, którzy nap yn li z okolicznych ziem po ostatniej wojnie polsko-krzy ackiej. W wiek XIX I awa wesz a ju jako drugie co do zamo no ci miasto w Górnych Prusach. Wtedy rozpocz a si jednak kolejna fala wojen i epidemii: ludno zdziesi tkowa a cholera. Jednak i po tym ciosie miastu uda o si podnie, m.in. za spraw budowy Kana u Elbl skiego, koszar wojskowych, kolei elaznej i dróg. W 1910 r. liczba mieszka ców si gn a 10 tys. I awa sta a si nie tylko wa nym w z em komunikacyjnym, ale i pr nym o rodkiem przemys owym. W. po. XIX w. dzia a y tu fabryki maszyn, papy, myd a, dwa tartaki, odlewnia elaza, octownia i browary. Powsta a 1

2 1 Centra Krainy Kana u Elbl skiego? te pierwsza gazeta Deutsch-Eylauer Tageblatt i zacz a rozwija si turystyka. I awa zosta a w czona do Polski dopiero w 1945 r., kompletnie zniszczona w wyniku dzia a wojennych. sportowo Spod I awy po Nobla W awicach pod I aw urodzi si Emil Adolf von Behring twórca immunologii, laureat pierwszej Nagrody Nobla z dziedziny medycyny (1901). Z Japo czykiem Shibasaburo Kitasato opracowa surowice antytoksyczne: przeciwb onicz i przeciwt cow, a nast pnie upowszechni swoje wynalazki, tworz c za pieni dze z nagrody jedn z najwi kszych wówczas w Europie wytwórni surowic i szczepionek Behring-Werke. I awa ze wzgl du na swoje po o enie jest du ym o rodkiem sportów wodnych. W mie cie jest wiele przystani jachtowych i dzia a sporo wypo yczalni sprz tu wodnego. Na Jezioraku mo na uprawia eglarstwo, windsurfing, kitesurfing i kajakarstwo. Wypocz mo na na jednej z dwóch miejskich pla. I awskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji (www.sport-ilawa.pl) organizuje w okresie letnim rejsy po jeziorze. Na Ma ym Jezioraku odbywaj si Regaty Oldbojów w Klasie Optymist Yellow Cup. Idea tych regat jest wyj tkowa doro li ludzie cigaj si na najmniejszych aglówkach na wiecie. Impreza przyci ga rzesze fanów, zarówno mieszka ców, jak i turystów. Ch tni mog korzysta z wypo yczalni rowerów oraz znajduj cych si w okolicy miasta o rodków je dzieckich, fani tenisa korty znajd w lasku przy stadionie miejskim. Tutejsze okolice to tak e raj dla w dkarzy i nurków. W I awie istniej równie dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Lasy i zamarzni te jeziora to wietne miejsce dla mi o ników narciarstwa biegowego, skiringu, bojerów, kuligów, a nawet curlingu, nurkowania podlodowego czy hokeja na lodzie. W miejskiej hali sportowej odbywa si wiele halowych imprez, m.in. turnieje ta ca towarzyskiego. 1 K pielisko pla a miejska 3 Pensjonat Barakuda 4 Hotel Kormoran 5 Hotel Pod Omeg 6 Mi dzyszkolny O rodek Sportowy 7 O rodek Wypoczynkowy Le na Le na 8 Przysta eglarska Perkoz 9 Cerkiew w Jana eologa 10 Korty tenisowe 11 Schronisko m odzie owe 1 Informacja turystyczna 13 Ratusz 14 Galeria Na Wprost 15 Galeria Sztuki Wspó czesnej 16 ajazd Wielka u awa 17 Ko ció Przemienienia Pa skiego 18 Kino Pasja 19 Hala Sportowo-Widowiskowa 0 Bar Ryba Fryta 1 abytkowe rze by Gimnazjum nr 1 3 Bar Bistro Gastro 4, 38 Dworzec kolejowy 5 Hotel Stary artak 6 Restauracja La Stella 7 M yn wodny 8 Restauracja Yellow 9 Pizzeria Da Grasso 30 awerna Kaper 31 M yn elektryczny 3 Restauracja Smocza Jama 33 Shisha Bar Kebab 34 Oddzia P K 35 Pizzeria Nil 36 Szpital 37, 39 Wie a ci nie Biskupska Kwidzy ska I awa 5 10 Sienkiewicza Bydgoska Grudzi dzka Elbl ska Chodkiewicza m 4 Nowomiejska M awska Wiejska N 6 Maja Konstytucji 3 5 Gda ska 8 Bulwar Paw a Jana II Mickiewicza Bodnicka Maja D browskiego Sk odowskiej-curie Narutowicza Niepodleg o ci Kasprowicza Smolki Polna Barlickiego Jana III Sobieskiego Andersa Brzozowa a a Ko ciuszki Wyszy skiego Jagie y Polskiego Wojska 39 Lubawska Dworcowa 7 16 Owocowa Ostródzka 38

3 Centra Krainy Kana u Elbl skiego turystycznie W I awie mo na te uzupe ni wiedz historyczn. Na Wielkiej u awie znajduje si wczesno redniowieczne grodzisko, w mie cie mo na zobaczy gotycki ko- ció Przemienienia Pa skiego z fragmentem murów miejskich, najstarszy w regionie m yn wodny na rzece I awce, zabytkowe wie e ci nie czy neobarokowy ratusz. Poni ej prezentujemy opis najwa niejszych atrakcji miasta. Ko ció Przemienienia Pa skiego w I awie ZABYTKI ARCHITEKTURY SAKRALNEJ Wzniesiony w latach w najwy szym punkcie i awskiego starego miasta z palonej ceg y gotyckiej (st d potoczna nazwa czerwony ), poza sakralnymi mia pe ni tak e funkcje obronne. Pierwszym wzmiankowanym proboszczem by niejaki Andreas, kolejni byli ju duchownymi zakonu krzy- ackiego, chocia sama parafia znajdowa a si w gestii zamo nych mieszczan. Od 155 r. wi tynia by a u ytkowana przez ewangelików, wróci a do katolików w 195 r. Gmach by wielokrotnie odbudowywany i dzisiaj mo na tu dostrzec elementy wielu stylów gotyckiego (portale, dzwon spi owy), barokowego (okucia drzwi), rokokowego (o tarz g ówny), neogotyckiego (chrzcielnica). Piecz nad nim sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. W przyko cielnej 300-letniej plebanii ma w przysz o ci powsta muzeum. W s siedztwie ko cio a zachowa y si fragmenty murów miejskich, które stanowi y niegdy wraz z fos cz systemu obronnego I awy. Wzniesiono je z kamieni i cegie, a spojono zapraw wapienn. Cerkiew w. Jana Teologa w I awie Neogotycki budynek dzisiejszej cerkwi greckokatolickiej zosta wzniesiony w 1899 r. jako cz kompleksu gazowni miejskiej, pó niej znajdowa si w nim gara i warsztat autobusowy przy zajezdni komunikacji miejskiej. W latach 90. XX w. w adze miasta zdecydowa y ostatecznie, e powinien pe ni funkcje sakralne. Jego u ytkownikiem jest obecnie parafia bizantyjsko-ukrai ska. Reprezentacyjny budynek wzniesiony w latach przy g ównej ulicy miasta. Na jego budow ówczesna rada miasta wy o y a niebagateln sum 00 tys. marek. W czasie wojny nie uchroni si przed zniszczeniami, a za PRL-u pe ni funkcj handlow. Do dawnej wietno ci wróci w 1995 r. po generalnym remoncie. Od tamtej pory jest siedzib m.in. burmistrza, rady miasta, informacji turystycznej, komendy stra y miejskiej i urz du stanu cywilnego. ZABYTKI ARCHITEKTURY WIECKIEJ Ratusz w I awie 3

4 1 Centra Krainy Kana u Elbl skiego Wie e ci nie w I awie Na terenie I awy znajduj si cztery wie e ci nie dwie w okolicy dworca kolejowego, jedna przy ulicy 1 Maja i jedna przy ulicy Wojska Polskiego. Wie e s u y y kiedy do zapewnienia stabilnego ci nienia w wodoci gu poprzez pokrywanie chwilowego wzrostu zapotrzebowania na wod. Ze wzgl du na ciekaw, charakterystyczn bry i neogotycki styl zosta y wpisane do rejestru zabytków i na sta e zros y si z krajobrazem miasta. M yn na I awce Istnienie m yna na I awce potwierdza dokument lokacyjny I awy z 1317 r. Budynek zosta zniszczony w trakcie wojen i odbudowano go dopiero w 1676 r. W zespole m y skim znajdowa y si tak e dom mieszkalny, stajnia i stodo y. Jeszcze w latach 50. ubieg ego stulecia m yn by w u yciu, potem przej o go pa stwo. Obecnie spory budynek z czerwonej ceg y stoi pusty. Dworzec PKP w I awie Neogotycki budynek i awskiego dworca wybudowano w 1900 r. na planie zbli- onym do prostok ta. Gmach z czerwonej ceg y nie jest otynkowany, jedynie niewielkie fragmenty elewacji pomalowano na bia o. Kto nie spieszy si na poci g, mo e zerkn w gór, bo w g ównym holu pod sufitem znajduj si freski przedstawiaj ce herby miast oraz motywy ro linne. M yn elektryczny w I awie Budowla pochodzi z XIX w. i znajduje si przy bulwarach nad Ma ym Jeziorakiem, przy ulicy Sobieskiego. M yn wzniesiono z czerwonej ceg y, fragmenty elewacji pomalowane s na bia o. Budynek kina Pasja w I awie Wzniesiony w latach 1916 pocz tkowo spe nia funkcj hali miejskiej. W latach 30. XX w. zosta przebudowany w stylu neoklasycystycznym, a od lat 60. mie ci si w nim kino. 4

5 Centra Krainy Kana u Elbl skiego Budynek Gimnazjum nr 1 w I awie Neogotycki budynek z 1898 r. okre lany jest przez mieszka ców I awy mianem czerwonej szko y, poniewa od 1899 r. mie ci a si w nim szko a miejska. W 1945 r. utworzono tu tymczasowy szpital wojskowy. W 1946 r. ponownie umieszczono tu szko podstawow, której w 1969 r. nadano imi Miko aja Kopernika. Budynek wzniesiony na planie podkowy ma charakterystyczne okna na pó pi trze. Rze by Jowisza, Junony, Herkulesa i Wenery w I awie Unikatowe, XVIII-wieczne rze by barokowe, przedstawiaj ce rzymskich bogów zdobi plac przy ulicy Niepodleg o ci naprzeciwko parku miejskiego w I awie. Wykonane z piaskowca figury pochodz z frontonu zespo u pa acowego w Kamie cu k. Susza. kulturalnie Wi kszo imprez organizowana jest przez I awskie Centrum Kultury, maj ce wietn wizytówk w postaci strony internetowej, wartej odwiedzenia cho by tylko dla jej walorów estetycznych (www.ickilawa.pl). Spragnionym dobrej muzyki miasto proponuje m.in. Fam Rock Festiwal, Festiwal Jeziorak Szanty, Old Jazz Meeting Z ota Tarka. W mie cie dzia- a te chór Camerata laureat wielu konkursów. Smutasów rozchmurz I awskie Spotkania Kabaretowe, wielbiciele teatru mog wybra si na Impresje Teatralne, fani sportu na Broken Ball, czyli Ogólnopolski Turniej Koszykówki, a bardziej tradycyjnym gustom sprostaj Popo udnie z Biesiad, Jarmark Sztuki fot. archiwum Urz du Miasta w I awie Ludowej i Popo udnie z Kultur Ukrai sk. W I awie dzia a ponadto kinoteatr Pasja (zob. s. 4), a przy nim dyskusyjny klub filmowy. Oprócz tego organizowane s ró norakie koncerty, festiwale i wystawy. Warto zajrze równie do tutejszych galerii. W I awie wydaje si kilka gazet, dzia a te lokalna telewizja. Festiwal Old Jazz Meeting 5

6 1 Centra Krainy Kana u Elbl skiego rozrywkowo i praktycznie Nocne ycie I awy t tni w wielu miejscach s to m.in.: Alcatras, czyli typowa dyskoteka, na której dominuj brzmienia techno i dance, klub Piwnica 13, gdzie did eje graj czasami reggae i hip-hop. Klub organizuje te koncerty zespo ów rockowych. Duchowej strawy dostarczaj te lokale gastronomiczne. W restauracji Yellow odbywaj si liczne koncerty i prezentowane s prace plastyczne wspó czesnych artystów. W I awie funkcjonuje zreszt z powodzeniem I awski Szlak Kulinarny, na trasie którego mo na zje potrawy tematycznie zwi zane z miastem i jeziorem Jeziorak. I AWA fot. istockphoto.com Miasto ma bardzo dobrze rozwini t sie hoteli, pensjonatów oraz kempingów. Ka dy turysta znajdzie tu co dla siebie. Na i awskich pla ach NOCLEGI Hotel Kormoran, ul. Chodkiewicza 3, tel.: , Hotel Pod Omeg, ul. Sienkiewicza 4, tel.: , Hotel Stary Tartak, ul. Biskupska 5, tel.: , O rodek Wypoczynkowy Le na, ul. Sienkiewicza 9, tel.: , Pensjonat Barakuda, ul. Chodkiewicza 1, tel.: , Tawerna Kaper, ul. Sobieskiego 10, tel.: , Zajazd Wielka u awa, ul. Ostródzka 3, tel.: , Schronisko m odzie owe, ul. Mieros awskiego 10a, tel.: Kemping Bosman, Wyspa Wielka u awa, tel.: , Kemping Jeziorak, Wyspa Wielka u awa, tel.: , O rodek Wypoczynkowy U Zosi, Wyspa Wielka u awa, tel.: , GASTRONOMIA Bar restauracyjny Bistro Gastro, ul. Niepodleg o ci 1i (park miejski), tel.: , , Bar Ryba Fryta, ul. Niepodleg o ci 3, tel.: Shisha Bar Kebab, ul. Kopernika 4a, tel.: Pizzeria Da Grasso, ul. Sobieskiego 1, tel.: Pizzeria Nil, ul. Sobieskiego 55, tel.: Restauracja IMD, ul. Ostródzka 54, tel.: Restauracja La Stella, ul. Królowej Jadwigi 6 (Galeria Jeziorak), tel.: , Restauracja Smocza Jama, ul. Sobieskiego 1d, tel.: , , Restauracja Yellow, ul. Sobieskiego a, tel.: GALERIE Galeria Na Wprost, ul. Niepodleg o ci 8, tel.: , Galeria Sztuki Wspó czesnej, ul. Niepodleg o ci 4, tel.: AKTYWNY WYPOCZYNEK Wypo yczalnie sprz tu wodnego i czartery jachtów Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Niepodleg o ci 11b, tel.: , Mi dzyszkolny O rodek Sportowy, ul. Chodkiewicza 5, tel.: , Przysta eglarska Biskaje, ul. Malczewskiego 4, tel.: , , , Przysta eglarska Perkoz, ul. Konstytucji 3 Maja, tel.: Przysta eglarska Pod Omeg, ul. Sienkiewicza 4, tel.: , Przysta eglarska Skarbek, ul. Wa kowicza 1, tel.: , aglówka, ul. Sienkiewicza 3, tel.: , Wypo yczalnie rowerów O rodek Wypoczynkowy Le na, ul. Sienkiewicza 9, tel.: , Wypo yczalnia Ozzy Piotr Bobrzyn, tel.: , , Pla a miejska, ul. Pla owa Pla a miejska, tzw. Dzika Pla a, ul. Kajki Towarzystwo Tenisa Ziemnego w I awie, ul. Sobieskiego 47b/18, korty tenisowe: ul. Sienkiewicza 1, , Pogotowie ratunkowe, policja, stra po arna: telefon alarmowy 11 PKP, tel.: , , PKS, tel.: , TAXI, tel.: , , , Informacja Turystyczna, ul. Niepodleg o ci 13, tel.: , czynne: w sezonie: pn-pt , sb-nd , poza sezonem: pn-pt , w weekendy zamkni te Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza I awskiego i Dorzecza Drw cy, ul. Chodkiewicza 5 (do koresponderncji, punkt IT ul. Niepodleg o ci 13), tel.: , PTTK I awa, ul. 1 Maja 7b, tel.:

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025

STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO-GOSPODARCZEGO ZIEMI KO CIERSKIEJ NA LATA 2010-2025 DIAGNOZA SYTUACJI WYJ CIOWEJ Opracowanie: zespó konsultantów firmy Doradztwo i Szkolenia TREK w sk adzie: dr hab. Jacek So

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie. Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN PI A miastem sportu na europejskim poziomie MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Bardziej szczegółowo

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie lekcewa y tych rozmaitoœci. W rozdziale s¹ bowiem zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Budownictwo okr towe w Gda sku

Budownictwo okr towe w Gda sku Budownictwo okr towe w Gda sku jest nierozerwalnie zwi zane z histori miasta. Ju redniowieczni gda scy szkutnicy konstruowali nie tylko ma e jednostki przybrze ne, jak barki i balingery, ale równie wspania

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

J zyk alba ski. Literatura

J zyk alba ski. Literatura W Albanii niezb dne s znajomo ci. Dzi ki nim mo na za atwi wszystko. Przez wspomnienie nazwiska wspólnego znajomego wi cej osi gniemy ni przez pokazanie banknotów. J zyk alba ski Albania wielokrotnie by

Bardziej szczegółowo

Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA.

Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. EK 2006 Tekst: Krystyna Kater Projekt Ok³adki: Marek J. Lejk Ilustracje: Bo ena Stosik Zdjêcia: Kronika Szko³y Podstawowej w ¹ ku, Kronika Parafii

Bardziej szczegółowo

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO

POGRZEB POLEG EGO W AFGANISTANIE KPT. DANIELA AMBROZI SKIEGO ZWI ZKOWCY OBRADUJ, PRACOWNICY SZUKAJ POMOCY Przysz a katastrofa dla Kotlina Czytaj na str. 7 Likwidator w szpitalu Czytaj na str. 3 ERKÓW Wojewoda wybierze szefa gminy Czytaj na str. 5 Nr ISSN 1230-851X

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Pawe Dzieka ski 1 Instytut Ekonomii i Administracji

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

TRADYCJA MAZOWSZA. powiat żuromiński. Przewodnik subiektywny

TRADYCJA MAZOWSZA. powiat żuromiński. Przewodnik subiektywny TRADYCJA MAZOWSZA powiat żuromiński Przewodnik subiektywny Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki Agencja Wydawnicza Egros Warszawa 2012 powiat zurominski.indd 1 2012-11-23 21:08:28 Autor: Adam Dylewski

Bardziej szczegółowo

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa

- pogorszenie stanu bezpiecze stwa 9 MIEJSKA GÓRKA Nauczyciele przeciwko propozycji burmistrza POMYS PRZEKAZANIA SZKÓ I PRZEDSZKOLI STOWARZYSZENIU, AUTORSTWA KAROLA SKRZYPCZAKA USTAWI JEGO SAMEGO ORAZ NAUCZYCIELI I CZ RODZICÓW PO DWÓCH

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 09 pa dziernika 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 09 pa dziernika 2006 r. Nr 21/160/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Per³a Morza Œródziemnego Majorka

Per³a Morza Œródziemnego Majorka ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 1(15)/2010 KAROLINA NAZIMEK* Per³a Morza Œródziemnego Majorka S ³ o w a k l u c z o w e: Majorka, Katedra La Seu, Fryderyk Chopin,

Bardziej szczegółowo

Informacje z o rodka kultury

Informacje z o rodka kultury Informacje z o rodka kultury *** Wakacje na Dwornej M iejski O rodek Animacji Kultury w Wasilkowie zaprasza dzieci i młodzie przez całe wakacje do wietlicy przy ul. Dwornej. Codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Kwesta na cmentarzu ju siódma!

Kwesta na cmentarzu ju siódma! æ Kwesta na cmentarzu ju siódma! T radycyjnie w dniach 1-2 listopada odb dzie si kolejna, ju siódma Kwesta na Rzecz Renowacji Pomników Wasilkowskiego Cmentarza. Pomysłodawc i organizatorem zbiórki jest

Bardziej szczegółowo

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15

romdom 3 remont odbudowa modernizacja adres redakcji: ul. Hetmaƒska 38 85-039 Bydgoszcz tel. 52 322-67-70 tel. 52 323-07-15 I znów te same emocje! Wielka sala Zamku Królewskiego w Warszawie wype niona po brzegi, za chwil kolejna Gala Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku i kolejny werdykt w tej wspania ej rywalizacji.

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo