Cena ogłoszeń miejscowych wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce. W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena ogłoszeń miejscowych wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce. W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y."

Transkrypt

1 Nr OlUUił, u n i a u u /a u c.ib Ł iiii\u «Cena ogłoszeń miejeao- Cena ogłoszeń miejscowych za wiersz milimtr. wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce (1-lam) lub jegomiejsoe 10 groszy. Orędownik Powiatowy W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y. 10 groszy. K r o t o s z y ń s k i Administracja i R e d a k c ja : DRUKARNIA K.K.O. KROTOSZYN, UL. FLORJAŃSKA 1. TELEP REDAKCJA DZIAŁU URZĘDOWEGO STAROSTW O W KROTOSZYNIE TELEFON 39. I Zbiórka publiczna. Pan Wojewoda Poznański zarządzeniem z dnia 7. X r. Nr. SPB. VI. 9a,/72 zezwolił Zarządowi Katu], Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Poznaniu na urządzenie zbiórki publicznej pod golem niebem datków pieniężnych do puszek na całym terenie Województwa Poznańskiego w dnia 17 listopada 1935 r. Osoby przeprowadzające zbiórkę, obowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty z fotografią, legitymację upoważniającą daną osobę do przeprowadzenia zbiórki, wydaną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej a potwierdzoną przez Starostwo terytorjalne oraz vr zamknięte puszki, zaopatrzone w otwór do wrzucania pieniędzy, w nazwę Stowarzyszenia urządzającego zbiórkę, numer kolejny i opieczętowane przez tę instytucję. Krotoszyn, dnia 25. X r. Nr. B. 32/70/35. Dział nieupsędowy. Starosta powiatowy : ( - ) WILIMOWSKI. 71NIEBIESKI PTAK WYŁADOWAŁ W J ARS W sobotę południe mjr. Karpiński wylądował w największym porcie nad Zatoką Perską, Buszehr. Lotnicy zostali zmuszeni do lądowania, celem naprawy uszkodzenia silnika. Reperacja silnika nastąpiła w ciągu soboty, poezem Niebieski Ptak wystartował do dalszego lotu. W czasie dalszego lotu silnik pracował przez óaiy czas doskonale. Początkowo lot odbył Bię przy bardzo dobrej pogodzie i zupełnie ćzystem niebie. W drugiej połowie trasy pojawiły się niskie chmury. Mjr. Karpiński wylądował w Jask, mieście nad zatoką Oman, o godz. 12,30 po 6-oiu godzinach lotu z przeciętną szybkością 157 km na godzinę. R o z w ią z a n ie parlamentu angielskiego i mowa tronowa. Podczas uroczystości odroczenia parlamentu na iftzas nieograniczony co równa się jego rozwiązaniu, wobeo połączonych izb odczytana została w Izbie lordów mowa tronowa, w której król podkreśla, iż W. Brytanję nadal łączą przyjazne stosunki z innemi mocarstwami. Konflikt pomiędzy Wiochami a Abisynją powiedział król wywołał jak najpoważniejsze zaniepokojenie. Wysiłki mego rządu w współpracy l innemi rządami oraz z Ligą Narodów, czynione w celu doprowadzenia do pokojowego załatwienia konfliktu nie zdołały zapobiec zastosowania siły. Rząd mój popiera lojalne wysiłki Ligi Narodów w celu przywrócenia pokoju i załatwienia sporu zgodnie z duchem paktu Ligi. Rząd brytyjski, dążąc do ograniczenia zbrojeń w duchu układu międzynarodowego, nie mógł iednak odkładać nadal sprawy wzmocnienia lotnictwa wojskowego Wielkiej Brytanji do poziomu, który pozwoli jej wypełnić zadania obrony narodowej i imperialnej. Król wspomniał o postępie gospodarczym Wielkiei Brytanji, ekspansji handlu zagranicznego, zawarciu układów handlowych, zmniejszeniu bezrobocia, rozwoju lotnictwa komunikacyjnego w całem imperjam i wresłoie o zarządzeniaoh, dotyczących rolnictwa i m arynarki handlowej. CO DMOiLIffllA (HOCKOM PROWADZENIE 0OJIN <0 ABI79KJ1 a : SB* gigantycznemi przygotowaniami, które trwały była w ruch maszynerja puszczona osiem miesięcy. Do Afryki wysłano przeszło ćwierć Na pytanie to odpowiada korespondem Anri

2 Gri w bukareszteuskiem Parerea Noastra. Odpowiedź jest bardzo obszerna. Miałem szczęście, pisze korespondent wspomnianego pisma bowiem mogłem zaglądnąć tam, gdzie znajduje sio mózg tego aparatu. Dokładniej powiedziawszy, nie cały mózg, ale jedna jego ważna część, ta mianowicie, gdzie wiedza trjumfuje nad tropikalną śmiercią i gdzie poczyniła niezbędne zarządzenia, aby przy życiu utrzymać ćwierć miljona ludzi. Mam na myśli siynuy Instytut chorób tropikalnych w Rzymie. Chociaż zdaje się to być uieprawdopodobnem, to jednak przedewazystkiem istnienie tego małego gmachu w cienistym parku rzymskiej politechniki umożliwiło prowadzenie wojny w Afryce. Różne myśli przesuwają się przez mózgownice kiedy siedzi siq w poczekalni i widzi młodych lekarzy przy praoy. Walka i pokój obecnie w wielkiej mierze zależne są od wiedzy i wiedza może obecnie ułatwić każdą wojnę. Jak gigantyczne przygotowania, jakiego gigantycznego dzieła dokonał ten instytut. Od lutego bieżącego roku do Erytrei i Somali szły transporty żołnierzy i robotników. W kolonjach włoskioh, w których skoncentrować się miała armja włoska, było tylko dla kilka zaledwie tysięcy ludzi medykamentów przeciw chorobom tropikalnym. Obecnie do krajów tych ciągnie znaczna liczba ludzi. Ciągną przez kraje przesycone malarją. Niektóre transporty wysadzają robotników, gdz:e niebezpieczeństwo to jest największe. Po raz pierwszy Europejcaycy skazani są pracować dłuższy czas w takich warunkach, Piawdą jest, że wśród Włochów, których odtransportowano na roboty w tych krajach grf.suje śmierć, ale zjawisko to niczem nie różni się od warunków, w jakich pracować muszą robotnicy nawet w krajach europejskich. Większość wypadków śmierci przypisuje się nie chorobom tropikalnym, ale udarowi słonecznemu. Jak wytłumaczyć tę odporność żołnierzy i robotników wobec chorób tropikalnych? Trzolm przypomnieć sobie twierdzenia, że kolonjalna wojna w gorących krajach pochłania o wiele więcej ofiar niż najkrwawsza bitwa na placu boju. Mussolini przetu poczynił niezbędne zarządzenia. Do Afryki setkami wprost wysyłano lekarzy i pielęgniarki, całe okręty załadowane medykamentami i różnemi Przyborami lekarekiemi. Do Erytrei i Somali wysłano kilka tysięcy robotników, którzy budują szpitale. To jednak nie wyczerpuje przygotowań. Każdy żołnierz, każdy robotnik, który wyjeżdża do Afryki wschodniej musiał poddać się szczepieniu przeciw tyfusowi, paratyfusowi i cholerze. I to nie wszystko. Do Afryki wysiano najlepszych fachowców, doświadczonych w walce z malarją. Lioene rejony w Afryce wschodniej, których woda zdawała się podejrzaną, zostały zdesinfikowane. Wodę nio do picia pokryto warstwą nafty. Roboty te są dotychczas prowadzone i prowadzone będą dalej. Obozy wojskowe codziennie są wypalane, każdy żołnierz otrzymuje codziennie poreję chininy i zobowiązany jest używać chininy jcszaze 15 dni po odejściu z malarycznych krajów. A obecnie stoję w centrum tych olbrzymich przygotowań dla włoskiej armji, w Instytucie chorób tropikalnych. Instytut ten założony został przed dziesięcioma laty, ale znaczenie jogo obecnio jest tak wielkie, że zaliczany jest do największych tego rodzaju na świecie. Mimo woli ciśnie się na usta pytanie: Czy Włosi, budując ten instytut, uświadamiali już wtedy sobie że czeka ich wojna w Afryce, do której należy się przygotować w dziedzinie medycyny? Któż odważyłby się dać na to pytanie odpowiedź? Jest możliwem, że Mussolini, który zapewne patrzy w daloką przyszłość, wiedział, jakie znaczenie będzie miał taki instytut. Ale to tylko przypuszczenie. Pewncm tylko jest, że gdyby nie było tego instytutu, nie byłoby wojny w Abisynji. Profesor Aldo Castellani, szef instytutu, bawi obscnie w Erytrei. W roku 1902, bawiąc w Ugandzie odkrył zarazek śpiączki. Jogo to zasługa, że równocześnie można szczepić przeciw tyfusowi, paratyfusowi i cholerze. C/istellani pracował, naukowo w Londynie, kiedy Mussolini zaprosił go do Włoch. Obecnie zamianowany został najwyższym komisarzem leczniczym dla Erytrei i Somali i pracojfs dla armji walczącej w Abisynji. Pod jego kierownictwem wiedza lekarska prowadzi wojnę na drugim froncie, na froncie walki z chorobami tropikalnemi. Urządzane są kursa lekarskie, gromadzi się medykamenty i t. d. Obecnie każdy lekarz wojskowy wie, jakich środków używać przeciw chorobom tropiva!nym. Dzięki temu właśnie pozycja włoska w Abisynji jest znacznie ułatwiona. Przewodcik w IriBtytucie objaśnił pod koniec dziennikarz«: tu dajemy naszym żołnierzom bron, która jest tak samo ważna jak działa. YAMHfiH MAfłHM tt IllAi 1 MflMftrfll n P rz y z n a n ie ulg z p o w o d u k lę s k i p o su c h y za ro k TErmin ponon O U1 I i P O ufo uu 1935 u p ły w a z d n ie m 31 p a ź d z ie r n ik a r. b. Zazuacza się przytem, że drobniejsi rolnicy mogą wnosić posucby. prośby również zbiorowe. Za Naczelnika Urzędu Urząd Skarbowy donosi, że w myśl odnośnych ( ) PILZ przepisów ostateczny termin dla wnoszenia podań podreferendurz. Hucznie stfpslia dcłc piersszg lodnosfftę finty wojennej. 0. R. P. Me w i całkow icie wyhontiny w kraju. W stoczni gdyńskiej w obecności władz v<.j przy dźwiękach hymnu narodowego, skowyoh na czele z dowódcą floty wojennej kontr- Mewo jest pierwszą jednostką floty wojennej admirałem Unrugiem. przedetawic:eli komisrjatu zbudowaną w stoczni gdyńskiej wyłącznie z krsjorządu i urzędu morskiego, zaproszonych gości wego materjału i przez polskich robotników według oraz rady dyrekcji i pracowników stoczni odbyło planów polskich inżynierów, się uroczyste podniesienie bandery na nowo zbudo- * *» wanym trawierze Mewa. Bandere podniesiono O. R. P. Mewa jest jednym ze aerji 4-eh

3 trawlerów (poławiaczy min), jakie zostały przed rokiem zamówione w stoczniach krajowych miano wicie w dwu warsztatach marynarki wojennej w Modlinie Rybitwa i Czajka, jeden w warsztatach marynarki wojennej w Gdyni Jaskółka'1 i jeden w stoczni gdyńskiej M(wa". Są to mniejsze jednostki o długości 45 m i wyporności około 200 ton. Służą one do oczyszczania wód z zagród minowych. Poza urządzeniami do wyrzucania i wyciągania sieci stalowych, któremi wyławia się mioy, maje, te statki także przyrządy do wyrzucaniu torped, a więc mogą pełnić również pomocniczą rolę jako torpedowca. Uzbrojenie ieli stanowią działa 37-milimetrowe i ciężkie karabiny maszynowe. Załoga składa się z 3 oficerów i 37 marynarzy. Wazystkie 4 nowe okręty wojenne są całkowicie wykonane w kraju i z krajowych materiałów. Trzeba zaznaczyć, że jednostki ts weszły w skład polskiej marynarki wojennej na miejsce wycofanych ze służby starych trawlerów o identycznych nazwach. Trawlery te zakupione były we Finlandji w r PILSKI Agencja Iskra donos-: Po 5-dmowym pobycie w Warszawie będzie zawarcie w najbliższym czasie opuścili Warszawę f.rzcdstawioele Hambros-Banku pewnych transakcyj kredytowych, związanych w Londynie, pp. płt- Hainbro i ayr. Smith. z finansowaniem przemysłu polskiego za pośredni- Rezultatem pobytu angielskich bankierów ctwem jednego z większych baaków warszawskich. Polski harcerz przybył na jachcie do wysp Fidżi. Do Katowic nadeszła wiadomość z wysp Fidżi Harcerz Wagner wyjechał ca jachcie Zjawa na Oceanie Spokojnym, że przybył tiim n,i jachc.e Nr. 2'* z Glyni, przepłynął Ocean Atlantycki i do- Zjawa Nr. 2", polski harcerz Władysław Wagner, tarł do karuln Pauamskiego, skąd popłynie w kiektóry dokonuje tu naprawy jachtu. runku Australji. g ^ i n o - T e a l r R f t g f I ^ 6S O d 31. X. do 5. X!. r.b. ICrefoszyn W o widowisko cudów! Fascynująca treść! Miljonowa w ystaw a! Przebojowe melodje! S P W rolach g łó w n y c h asy kranu: RS FRSfiCIS D O L O R K S D E L. R I O licmdo m i l AL J0LS8H Egipt robi interes u ficesełnie. polski o ^ ie l Dis JU S O M i. Reuter donosi, że ze względu na spodziawane bliskie wprowadzenie sankcyj skupują eksporterzy aleksandryjscy wszystkie rozporządzalne zapasy bawełny egipskiej do natychmiestowego ładowania do Włoch. Ta wytoka koniunktura rozpoczęła się przed tygodniem, kiedy się Włochy zdecydowały do płacenia gotówką za bawełnę. Od 17 do 24 b m. przywieziono z głębi kraju bal bawełny do Aleksandrii, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego miesiąca przyszło tylko bal. Polskin firmy węglowe prowadzą rokowania o dostawę węgla polskiego do Jugosławii. Rozmowy posunęły się tak daleko, że odnośny układ ma być podpisany w połowie listopada. Pertraktacje toczą aię obecnie nad uregulowaniem kwestyj transportowych. Węgiel polski ma być przesłany koleją do portów na Dunaju, stamtąd zaś rzeką do Belgradu. OSłGszfiMe sig w Kroi. O r e ^ n. Powiat.

4 AH G LJA ÎTOSIIJE f A U K C JI F 1 «Û M io I. M. Jak podaje Agencja Reutera, sankcje finanso- Skarb brytyjski wybrai ien dzień, jako datę, którą we przeciwko Włochom wejdą w życie w Wielkiej prawdopodobnie ustalą i inne ośrodki finansowe Brytanji 29 października. Wszelkie pożyczki i kre- świata, tak, aby akcja zbiorowa była o ile modyty dla Wioch zostaną w ten sposób zabronione, żnoiei najskuteczniejsza. M i donnée lotniczy 0 Leningradzie. W najbliższych dniach rozpocznie się w Leningradzie budowę specjalnego dworca lotniczego. W gmachu dworcowym urządzone będą poczekalnie, restauracje, bufety, pokoje odpoczynkowe, w których pasażerowie mogą odpocząć podczas przerw w locie. Oprócz tego w budynku znajdować się będą biura i mieszkania dla personelu administra- Cyjuego. R. W. D. 13 «W propagandowej podróży po niektórych krajach europejskich, przybyli tam?. Wiednia inż. Rogalski! p. Wedryehowaki na samolocie B.W.D. 13. Przybyłych pt,witali sekretarz pocelstwa polskiego p. Nyeielski oraz przedstawiciele tutejszych władz lotniczych. W poniedziałek odbędzie się na lotnisku pokaz samolotu, we wtorek z e ś geście odlecą do Białogrodu. ItojsieKszy Dom W Leningradzie rozpoczęto w tych dniach budowę największego domu handlowego, juki w Rosji sowieckiej nazywa się uniwersalnym sklepem". Dom handlowy znajdować się będzie obok Dworu i Fińskiego a składać się będzie z 24 oddziałów. Sale sprzedaży będą tak wielkie, że jednocześnie pojąć moga kupujących. Budowa ukończona będzie w 1937 roku a koszta budowy «ynosić będą około 7, rubli. Będzie to olbrzymi kolos, który stanowić będzie jeszcze jedną atrakcję tc^o wielkiego miasta sowieckiego. Przy budowie tego gmachu zatrudnionych będzie kilku set robotników. Urządzenie wewnętrzne będzie najnowocześniejsze. Tajemnicze transporty Jeden z pułków, który miał odpłynąć z Indyj do Sudanu w grudniu, otrzymał rozkaz niezwłocznego wyjazdu w niewiadomym kierunku. Pułk odpłynął już z Bombaju specjalnym transportowcem. Drugi pułk odpłynął już z Karachi prawdopodobnie do Egiptu. Władze angielskie w Indjach zakontraktowały kilka transportowców dla wojska. Transportowce te stoją w pogotowiu w poroio Bombaju. Ołów Gdlryto ks ulicy Kielc. W czasie robót budowlanych przy ul. Dymińskiej w Kielcach natrafiono na pokłady rudy ini neralnej. Ekspertyza przeprowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazała, iż rada ta zawiera w znacznym procencie ołów. W przypuszczeniu, że na terenie Kielc znajdują się większe pokłady ołowiu, nadającego się do eksploataoji, wysiano geologów celem przeprowadzenia wierceń. W wywierconym szybie 12-metrowym natrafiono na znacząc pokłady rudy. Brak mleka i m asła w Niemczech. Fabryki mleka otrzymały wezwanie produkcji. kondensowanego w Rzeszy do możliwego ograniczenia Jak wiadomo, ostatnio mleczarnie niemieckie otrzymały zlecenie ograniczenia produkcji śmietany i śm;otanki o 40 proc. Według..Deutsche Allgrmoine Ztg, produkcja, masła w Niemczech spadła w okresie od 12 do 18 b. m. o G00 ctn., eo wynosi 1.1 procent. i «U P U J C I B o d ff m m TYLKO SIĘ STALE (0 Krotsszyttkin O r ę d o w n i k u Powiatowym. K ronika m iejsco w a, Kino Promień wyświetla od cswartku 31. bm. począwszy wspaniały film produkcji

5 JNr. ją.ror. u ręg o w n is re w ia t. sir. W arner Brna. First National p. t. WONDER- BAB. Akcja tego filmu sensacyjno-rewjowego rozgrywa się w ciągu kilku godzin i przeważnie w lokalu Wonder Bara. To ogreniesenie w czasie i przestrzeni nadaje filmowi ipecyficzny urok. Pozatem obraz odznacza sie dużemi walorami czysto kinematografionnemi. Aparat jest w ustawicznym rucliu. Eewja imponuje rozmachem wystawy i bogactwem przemysłów. Obssda ról Wonder Baru jest pierwszorzędna, na czele całego szeregu gwiazd występują takie asy jak Dolores del Bio, Kay Francis, Bicerdo Cortez, Diok Poweli i Al Jolson. Beżyserował Lloyd Bacon. tydzień w niu 3. XI. br. nabożeństwem w kościele garnizonowym z udziałem władz, urzędów i stowarzyszeń o godz. 9,30 oraz zbiórką uliczną. By uświadomić P. T. obywateli o celaoh istnienia P. B. K. podajemy do wiadomości, żo pracą P. B. K. jest opieka nad żołnierzem przez: kursy dla analfabetów, pracą świetlicową w czasie wolnym od zajęć służbowych, prowadzenie bib!jotek żołnierskich i urządzanie imprez jak: gwiazdka dla żołnierzy i t. p. zastępujących im opiekę dnmovrą, O konieczności istnienia tego stowarzyszenia Zehrauie plenarne Z, R, odbędzie się w dniu przemawia fakt, że władze Centralne naswały Polski Biały Krzyż stowarzyszeniem wyższej uiyteez- 9. XI. br. o godz. 11-tej w świetlicy Koła w Parku. ności na równi z Polskim Czerwonym Krzyżem, Po zagajeniu zebrania odśpiewany będzis hymn L. O. P. P., Ligi Morskiej i Kolonialnej. narodowy pod batutą p. Matyniaka. Następnie p. Dlatego obowiązkiem każdego obywatela jest kpt. Kapaia wygłosi bardzo ciekawy odczyt ną temat Obecne zagadnienia wojskowe '. Ze wzglądu popieranie moralno i materialne wszelkich jego należenie do P. B. K. w charakterze członka orsz na ważność spraw, przewidzianych w programie poczynań. zebrania, obecność wszystkich ozłonków obowiązkowa. br. kino Bałtyk wyświetli film Syn Marno W ciągu tygodnia to jest od dnia XI. T y d z ie ń Polskiego Białego Krzyża Tutejsze trawny dla szkół i wojska i z dochodu przeznacza Koło Polskiego B>ałego Krzyża rozpoczyna swój część na eele P. B. K. HA tlle p o le w y : najnowsze materjały na ubrania, płaszcze, ulstry, mundurki i płaszcze szkolne. Koszule, trykoty, skarpetki, pończochy w wielkim wyborze. R tip e t a meskie najnowszych fasonów, Krawnfy ifti. po cen ach k o n k u re n c y jn y c h. DLA J e ż e li e h c e iz Krotoszyn Rynek 14 OBOK KAWIARNI P. HEILA URZĘDÓW - HANDLU - PRZEMYSŁU jak i TOW ARZYSTW wykonuje spieszniei po bardzo niskich cenach Drukarnia K. K. 0. miasta Krotoszyna E aioirafocoać łatwe dobrze tanio obejrzyj aparat s, O D A i 6 B B zdjęcia 4 x 672 cm. objektyw Doublet zt 12,50. w Centralnej Droęerji A. Antoszkiewicz. Krotoszyn. Rynek Telefon 164 W KROTOSZYNIE Florjańska 1 Km. nr. 60/35 O & w igm n ie nieruchomości. Komornik Sądu Grodzkiego w Koźminie urzędujący przy ul. Klasztornej nr. 20 na zasadzie art. 676 k. p. c. obwieszcza, że w flaiu «-8 0 grudnia 1935 r. o oodz. 10-tsj rano w sali posiedzeń Sąd a Grodzkiego w Koźminie pokój numer 1. odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości Trzemeszno Tom III. karta 118 składającej się z domu mieszkalnego nadającego się na coścjniee, chlewa i ogrodu domowego, położonej w Trzemesznie powiecie Krotoszyńskim, wojew. Poznańskiem zapisanych w księdze wieizys!ej Trzemeszno Tom III. karta 118 obejmującej powieizehai ha. która stanowi własność Józefa Wieczorka zamieszkałego w Poznaniu. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteczną w Sądzie Grodzkim w Koźminie. Powyższa nieruchomość została oszacowana na sumę 3348, zł. Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywołania t. j. kwoty 2511, zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złozye rękojmię w goiowiżnie 334, zl, albo w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych, instytucji, w których wolno umieszczać fundusze osób małoletnich i że papiery wartościowe przyjęte będą w wartości s/i części ceny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne o ile doilatkowem publicznein obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne; że prawa o- sao trzecich nie będą przeszkodą do lieytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu ze wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskał postanowienie właściwego sądu nakazując«zawieszenie egzekucji; że w ciąga ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8 18, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie. Koźmin, dnia 25 października 1935 r. BERNARD GLEMA, Komornik Sądu Grodzk. w Koźminie.

6 Czy pomyślałeś \ m 8 zaiezpleczeniii mego Dylu Czy i o s z k s i s i e e z K ę o s z c z e t f n s i c i o f a n KOMUMLHEJ I M 9 SfflĘDS9 SCI *» W dobie obecnego kryzysu jesteśmy narażeni ustawicznie na niepow odzenia finansow e. J a k zaradzić tym kłopotom finansowym? Jeden tylko środek może uchronić nas skutecznie przed nieszczęsnem i skutkami kryzysu, a mianowicie: wytrwała o s z c z ę d n o ś ć. Gdy będziemy odkładali z naszych dochodów co miesiąc pewną kwotę na rezerwy oszczędnościowy uwolnimy się od kłopotów materialnych, zatruwających nam niepotrzebnie nasze i tak niełatwe dzisiaj życie. Rezerwa oszczędnościowa zapewni nam SPGROjiiO ftyfou/ohis, a temsamem przywróci nam niezbędny w czasach obecnych s p o k ó j d u c h a. Spróbuj o s z c z ę d z a ć W K O M U N A L N E J K A S I E O S Z C Z Ę D N O Ś C I która jest specjalnie powołana do ułatwienia Tobie i Twoim bliźnim składania oszczędności. Niezależnie od korzystnego oprocentowania i bezpieczeństwa wkładów, książeczka oszczędnościowa zapewnia Ci szereg innych przywilejów jak np. tajemnicę wkładu, zwolnienie od egzekucji sum do zł i t. p. korzyści. Pieniądz złożony przez Ciebie W K O M U N A L N E J K A S I E O S Z C Z Ę D N O Ś C I dostaje się do rąk rolnika, przemysłowca, kupca i rzemieślnika Twojego okręgu, przyczynia się zatem do wzmocnienia finansowego placówek gospodarczych, wśród których mieszkasz, co pośrednio Tobie i Twej rodzinie wyjdzie na dobre Nie zwlekaj zatem zacznij oszczędzać we własnym interesie od dzisiaj. Komunalna łasa Oszczędności posłuży Ci wszelkiemi radami i wskazówkami, jak najlepiej zabezpieczyć sobie przyszłość. Komunalna Kasa Oszczędności pow, krotoszyńskiego Centrala Krotoszyn Oddział Koźmin _ ul. Piastowska tel. 50. ul. Borecka tel. 58. K.K.O. m. Krotoszyna K.K.D. m. Zduny K.K.O. ni. Kobylin K.K.O. m. Sulm ierzyce Rynek 30, tel. 7. Ratusz, tel. 1. Ratusz, tel. 17 Ratusz, tel. 19.

7 Nr. 87 K rot. O rędow nik Pow iat. S tr. 7 UwagaS Odzież kupuj tylko u fachow ca Uwaga! fole n a j l e p s z e po n a j n i ż s z e j cenie. Kilka przykładów: Pasta damskie 35 fesasi^ fissrajarssą Eleganckie fasony - m odele W arszawskie 22y0-2Bu(i - 39(!0 56M 69'"' - 7S " 98!,n Prima Bietskie P łaszcze m ęskie dobrego kroju ig0l> - 28I!U - 390fl ou - 15 " - 89 P u ltit, K i i d u r b i i i R i i z l i l a e. P ł o s z c i e dzieciece. MJWIĘMZ!) PVBÓ8i CW liajmlzsze! m a g a z y n k o n f e k c j i i g a l a n t e r j i Krotoszyn ST» NO "WIC KI R y n e k 13. KROTOSZyfiSKA FABRyKA TEHTDRy DUCHOWEJ J. Sierodzka i Ska. ul. Koźmińska 56 tel. Kr. 1 poleca po cenach konkurencyjnych w doborowe] jakości asfaltową tekturę dachową, lepnik, smolę. n i o u m k sæ'nîë m m m m GRECZHIEL, fabryka mnszyn - Dobrzyca, telef. l i. nowości na sezon jesienne-zimowy: DEa P ań: najnowsze materjały na płaszcze, suknie, blu2ki. Wielki wybór płaszczy damskich w najnowszych fasonach i kolorach. Wielki w ybór jedwabi. Dla Panów: najnowsze materjały na garnitury i płaszcze. Na zmianę mieszkań polecam firany dywany chodniki. C e n y k o n k u re n c y jn ie niskie. Alforss Herdach Krotoszyn, Rynek 10. AUGUSTYN PFLANTZ Telefon 125 KROTOSZYN Rynek 31 Handel towarów kglonjtm, deiik., wódek i win. hui*t detał g i K 5 " Ä S l l» l M Q i l W I I 'Â (NAO J O 105* I A ł f 9? Â J S ÎE i w S > to.ij EIUSMOJOZS o p A5 q A zs o p a M O M u o ia! j ) j o > i s liejauu o p u /t ł^ PU iiqauu e U B?3 M çpo o p à ^ n ) ( jo,j uiboajod H3áuu2!sar ü i p G ï z a o d im n M J P M y je B H le J S H P0B9T, smaczne ciastka, wyborną kawę, przy koncercie, zapewni tylko CuRiernit! ikacoiarnla Warszawienlu" Rynek 11 J a n D u d e k Eynek 11 Wielki wybór ciastek deserowych, drożdżowych i t. p. Codziennie świeży chleb i bulki własnego wypieku. 5 W B * e i e m i przyjmuję nadal codziennie od godz i od tej (3 6 po poł.) Antoni Horyza Dentysta Krotoszyn, Rynkowa 4. finjkorzęsiniejsze źródło sd; z e R u p u na artykuły piśmienne przybory szkolne biurowe oraz gry towarzyskie i zabawki dla dzieci Czesław Stróżew ski Krotoszyn, ul. Zdunowska 8. Reklama jest d ź u itt handlu i przem ysłu

8 PUSZCZE DAMSKIE KUPUJ TYLKO W RZETELNEJ FIRMIE przy obsłudze fachow ej. Fasony najnowsze! NajaięKszy s y b i r! Najniższe eony! Naprzykład: PŁASZCZE DAMSKIE Z OBSADĄ FUTRZANĄ zł. 19,00 2 3, , ,0 0 e,oo 71,00 30,oo. D l a P a n i D l a P a n ó w polecam najnowsze materiały na sukienki i płaszcze oraz swetry, szale, rękawiczki, pończochy i torebki. Bielskie m aterjały na ubrania i palta, oraz pulow ery, rę k a w ic zk i i kraw aty. Specjalność: Bielizna damska i męska. N A G A Z y t i B ł A O A T G G ) K O N F E K C J I D A M S K I E J i H E S K I E J P. R Y D R Y C H K R O T O S Z Y N, - R Y N K O W A Nr. 7. PARTER. I. PIĘTRO.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej

Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Studia Gdańskie, t. VII, s. 237 265 Zbigniew Machaliński * Morska prasa techniczna Drugiej Rzeczypospolitej Wstęp Po 1945 roku w Polsce nastąpił gigantyczny rozwój gospodarki i techniki morskiej, trwający

Bardziej szczegółowo

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw.

Ceno numeru 25 groszu. Dalszo redukcja budżetu państwa? Przedłożony Izbom preliminarz budwojennej, jest pozatem zmniejszenie t. zw. mm. E Y motywy Ceno numeru 25 groszu ^ Z S 3/ $tflojffllj Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. I L U S T R O W A N A 6 Naukowego str. Republiki", i 8 str. dodatku 8 str. Dodatku p.t, Panorama" Literacko-

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009

B0001 B0002 B0003 B0004 B0005 B0006 B0007 B0008 B0009 B0001 Dziennik Bałtycki 05.01.1963 str. 5 kol. 1 Wychodząc z założenia, że różne są właściwości i różne możliwości zakładów pracy, organizatorzy konkursu przedstawili do wyboru szereg propozycji, ujętych

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie

PIAST. Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych. Ekonomia dla początkujących Światowa Rada Unii Kredytowych. Służymy Tobie 23/2013 PIAST Zjednoczenie dla wspólnego dobra Międzynarodowy Dzień Unii Kredytowych W tym numerze polecamy Spółdzielcze kasy kredytowe, zwane też związkami lub uniami kredytowymi, na pamiątkę swojej historii

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 2 (2 2 4 ) ISSN 1 2 3 0-8 5 1 X 13 stycznia 1995 r. 7 0 0 0 zł W numerze: 2 Czy burmistrz boi się urzędników? rozmowa z Pawłem Jachowskim s.5 Nie jestem

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

AKC. St. Majewski S. A.

AKC. St. Majewski S. A. WIADOMOŚCI POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO informują czytelników o wszystkich zamierzeniach w sprawach normalizacji wyrobów przemysłowych i ustalania jednolitych warunków technicznych dostawy materjałów

Bardziej szczegółowo

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI

Jledem. i.grom P I E M E PO REKORDOWO NISKICH CENACH 1 NADER DOGODNYCH WARUNKACH PŁATNOŚCI Jledem d z i e n n i k i l u s t r o w a n y d l a w s z y s t k ic h Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL.1 0 GROSZY i.grom O WSZVSTK! E M Wia d o m o ś c i z e ś w ia t a -se n sa c y jn e p o w ie śc

Bardziej szczegółowo

Dowód uzdolnienia w handlu. Firma Józef J a c o b s o h n Kraków, Wrzesińska L. 3. aktualne sprawy. p o leca do natychm iastow ej dostaw y

Dowód uzdolnienia w handlu. Firma Józef J a c o b s o h n Kraków, Wrzesińska L. 3. aktualne sprawy. p o leca do natychm iastow ej dostaw y KWAS SOLNY 20[22 Bme. KWAS SIARKOWY 65 Bme- i innych koncentracje i KWAS AZOTOWY 27 i 36 Bme. KWAS MRÓWKOWY 80 technicznie czyste KWAS AKUMULATOROWY 22 Bm«. KWAS OCTOWY 80 proc. chem. czysty. SOL glauberską

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

Krach na giełdzie w Nowym Jorku

Krach na giełdzie w Nowym Jorku Dßlata pocztowa uiszczona ryczałtem. I ä I m Cena numeru 15 groszu ^^^^ JBLtWtWk^^f mktoł ILUSTROWANA Dzisiejszy nunnr zw]m 12 stron Rok XV. ŁÓDŹ, ŚRODA, 20 PAŹDZIERNIKA 1937 R. CENA NUMERU 15 GROSZY.

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOLNA REDAKCJI

PRACA SZKOLNA REDAKCJI Rok IX. Warszawa* Wrzesień 1931 r. Nr. 7 PRACA SZKOLNA DODATEK -MIESIĘCZNY Jfci&^Efii D0>GŁO5U ŃAUCZYCIELSKIEOOr KjigE POŚWIĘCONY SPRAWOM Mp Ml MEDAGCKJONOWDAKTYCZhIYM W1MM9 wrmagmzpraktykacszkolwą. M

Bardziej szczegółowo

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str.

Sportowiec Roku. Pożegnanie Kordona Staszica bez remontu WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ W NUMERZE. bez zmian. poszukiwany str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 7 (1171) 18.02.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Sportowiec Roku Usługi

Bardziej szczegółowo

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r.

Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu. TYLKO DZIŚ 3 0-0 0 MIJA 0 0 G0DZ. 12-TEJ przyjmujemy ogłoszenia do. 31 maja b. r. Jledem Wydanie 0 CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GPi D Z IE N N IK ILUSTROWANY DLA O WSZYSTKIEM WIADOMOŚCI ZE ŚWIATA-SENSA g n a z u ROK V. SOBOTA, 30 MAJA 1936 NR. 148 Śmierć m łodego członka Śląskiego Aeroklubu

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN

NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOŚĆ NR 2 (64) KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 ISSN 1426-1006 Motto życiowe i pożyteczne: Ludzie są często głupi, nielogiczni i dbają tylko

Bardziej szczegółowo

Ludzie na bruk, ceny rosną

Ludzie na bruk, ceny rosną 1 5 ISSN 1898-0112 www.7dni.com.pl indeks 385913 Dystrybucja w sieciach: Ruch, Garmond, Kolporter - 1 zł (w tym 8% VAT) 15 (465) 11.04-17.04.2013 TYGODNIK REGIONALNY Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski,

Bardziej szczegółowo