Cena ogłoszeń miejscowych wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce. W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena ogłoszeń miejscowych wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce. W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y."

Transkrypt

1 Nr OlUUił, u n i a u u /a u c.ib Ł iiii\u «Cena ogłoszeń miejeao- Cena ogłoszeń miejscowych za wiersz milimtr. wyeh za wiersz milimtr. (Mam) lub jego miejsce (1-lam) lub jegomiejsoe 10 groszy. Orędownik Powiatowy W y c h o d z i w ś r o d y I s o b o l y. 10 groszy. K r o t o s z y ń s k i Administracja i R e d a k c ja : DRUKARNIA K.K.O. KROTOSZYN, UL. FLORJAŃSKA 1. TELEP REDAKCJA DZIAŁU URZĘDOWEGO STAROSTW O W KROTOSZYNIE TELEFON 39. I Zbiórka publiczna. Pan Wojewoda Poznański zarządzeniem z dnia 7. X r. Nr. SPB. VI. 9a,/72 zezwolił Zarządowi Katu], Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Poznaniu na urządzenie zbiórki publicznej pod golem niebem datków pieniężnych do puszek na całym terenie Województwa Poznańskiego w dnia 17 listopada 1935 r. Osoby przeprowadzające zbiórkę, obowiązane są posiadać przy sobie dowód osobisty z fotografią, legitymację upoważniającą daną osobę do przeprowadzenia zbiórki, wydaną przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej a potwierdzoną przez Starostwo terytorjalne oraz vr zamknięte puszki, zaopatrzone w otwór do wrzucania pieniędzy, w nazwę Stowarzyszenia urządzającego zbiórkę, numer kolejny i opieczętowane przez tę instytucję. Krotoszyn, dnia 25. X r. Nr. B. 32/70/35. Dział nieupsędowy. Starosta powiatowy : ( - ) WILIMOWSKI. 71NIEBIESKI PTAK WYŁADOWAŁ W J ARS W sobotę południe mjr. Karpiński wylądował w największym porcie nad Zatoką Perską, Buszehr. Lotnicy zostali zmuszeni do lądowania, celem naprawy uszkodzenia silnika. Reperacja silnika nastąpiła w ciągu soboty, poezem Niebieski Ptak wystartował do dalszego lotu. W czasie dalszego lotu silnik pracował przez óaiy czas doskonale. Początkowo lot odbył Bię przy bardzo dobrej pogodzie i zupełnie ćzystem niebie. W drugiej połowie trasy pojawiły się niskie chmury. Mjr. Karpiński wylądował w Jask, mieście nad zatoką Oman, o godz. 12,30 po 6-oiu godzinach lotu z przeciętną szybkością 157 km na godzinę. R o z w ią z a n ie parlamentu angielskiego i mowa tronowa. Podczas uroczystości odroczenia parlamentu na iftzas nieograniczony co równa się jego rozwiązaniu, wobeo połączonych izb odczytana została w Izbie lordów mowa tronowa, w której król podkreśla, iż W. Brytanję nadal łączą przyjazne stosunki z innemi mocarstwami. Konflikt pomiędzy Wiochami a Abisynją powiedział król wywołał jak najpoważniejsze zaniepokojenie. Wysiłki mego rządu w współpracy l innemi rządami oraz z Ligą Narodów, czynione w celu doprowadzenia do pokojowego załatwienia konfliktu nie zdołały zapobiec zastosowania siły. Rząd mój popiera lojalne wysiłki Ligi Narodów w celu przywrócenia pokoju i załatwienia sporu zgodnie z duchem paktu Ligi. Rząd brytyjski, dążąc do ograniczenia zbrojeń w duchu układu międzynarodowego, nie mógł iednak odkładać nadal sprawy wzmocnienia lotnictwa wojskowego Wielkiej Brytanji do poziomu, który pozwoli jej wypełnić zadania obrony narodowej i imperialnej. Król wspomniał o postępie gospodarczym Wielkiei Brytanji, ekspansji handlu zagranicznego, zawarciu układów handlowych, zmniejszeniu bezrobocia, rozwoju lotnictwa komunikacyjnego w całem imperjam i wresłoie o zarządzeniaoh, dotyczących rolnictwa i m arynarki handlowej. CO DMOiLIffllA (HOCKOM PROWADZENIE 0OJIN <0 ABI79KJ1 a : SB* gigantycznemi przygotowaniami, które trwały była w ruch maszynerja puszczona osiem miesięcy. Do Afryki wysłano przeszło ćwierć Na pytanie to odpowiada korespondem Anri

2 Gri w bukareszteuskiem Parerea Noastra. Odpowiedź jest bardzo obszerna. Miałem szczęście, pisze korespondent wspomnianego pisma bowiem mogłem zaglądnąć tam, gdzie znajduje sio mózg tego aparatu. Dokładniej powiedziawszy, nie cały mózg, ale jedna jego ważna część, ta mianowicie, gdzie wiedza trjumfuje nad tropikalną śmiercią i gdzie poczyniła niezbędne zarządzenia, aby przy życiu utrzymać ćwierć miljona ludzi. Mam na myśli siynuy Instytut chorób tropikalnych w Rzymie. Chociaż zdaje się to być uieprawdopodobnem, to jednak przedewazystkiem istnienie tego małego gmachu w cienistym parku rzymskiej politechniki umożliwiło prowadzenie wojny w Afryce. Różne myśli przesuwają się przez mózgownice kiedy siedzi siq w poczekalni i widzi młodych lekarzy przy praoy. Walka i pokój obecnie w wielkiej mierze zależne są od wiedzy i wiedza może obecnie ułatwić każdą wojnę. Jak gigantyczne przygotowania, jakiego gigantycznego dzieła dokonał ten instytut. Od lutego bieżącego roku do Erytrei i Somali szły transporty żołnierzy i robotników. W kolonjach włoskioh, w których skoncentrować się miała armja włoska, było tylko dla kilka zaledwie tysięcy ludzi medykamentów przeciw chorobom tropikalnym. Obecnie do krajów tych ciągnie znaczna liczba ludzi. Ciągną przez kraje przesycone malarją. Niektóre transporty wysadzają robotników, gdz:e niebezpieczeństwo to jest największe. Po raz pierwszy Europejcaycy skazani są pracować dłuższy czas w takich warunkach, Piawdą jest, że wśród Włochów, których odtransportowano na roboty w tych krajach grf.suje śmierć, ale zjawisko to niczem nie różni się od warunków, w jakich pracować muszą robotnicy nawet w krajach europejskich. Większość wypadków śmierci przypisuje się nie chorobom tropikalnym, ale udarowi słonecznemu. Jak wytłumaczyć tę odporność żołnierzy i robotników wobec chorób tropikalnych? Trzolm przypomnieć sobie twierdzenia, że kolonjalna wojna w gorących krajach pochłania o wiele więcej ofiar niż najkrwawsza bitwa na placu boju. Mussolini przetu poczynił niezbędne zarządzenia. Do Afryki setkami wprost wysyłano lekarzy i pielęgniarki, całe okręty załadowane medykamentami i różnemi Przyborami lekarekiemi. Do Erytrei i Somali wysłano kilka tysięcy robotników, którzy budują szpitale. To jednak nie wyczerpuje przygotowań. Każdy żołnierz, każdy robotnik, który wyjeżdża do Afryki wschodniej musiał poddać się szczepieniu przeciw tyfusowi, paratyfusowi i cholerze. I to nie wszystko. Do Afryki wysiano najlepszych fachowców, doświadczonych w walce z malarją. Lioene rejony w Afryce wschodniej, których woda zdawała się podejrzaną, zostały zdesinfikowane. Wodę nio do picia pokryto warstwą nafty. Roboty te są dotychczas prowadzone i prowadzone będą dalej. Obozy wojskowe codziennie są wypalane, każdy żołnierz otrzymuje codziennie poreję chininy i zobowiązany jest używać chininy jcszaze 15 dni po odejściu z malarycznych krajów. A obecnie stoję w centrum tych olbrzymich przygotowań dla włoskiej armji, w Instytucie chorób tropikalnych. Instytut ten założony został przed dziesięcioma laty, ale znaczenie jogo obecnio jest tak wielkie, że zaliczany jest do największych tego rodzaju na świecie. Mimo woli ciśnie się na usta pytanie: Czy Włosi, budując ten instytut, uświadamiali już wtedy sobie że czeka ich wojna w Afryce, do której należy się przygotować w dziedzinie medycyny? Któż odważyłby się dać na to pytanie odpowiedź? Jest możliwem, że Mussolini, który zapewne patrzy w daloką przyszłość, wiedział, jakie znaczenie będzie miał taki instytut. Ale to tylko przypuszczenie. Pewncm tylko jest, że gdyby nie było tego instytutu, nie byłoby wojny w Abisynji. Profesor Aldo Castellani, szef instytutu, bawi obscnie w Erytrei. W roku 1902, bawiąc w Ugandzie odkrył zarazek śpiączki. Jogo to zasługa, że równocześnie można szczepić przeciw tyfusowi, paratyfusowi i cholerze. C/istellani pracował, naukowo w Londynie, kiedy Mussolini zaprosił go do Włoch. Obecnie zamianowany został najwyższym komisarzem leczniczym dla Erytrei i Somali i pracojfs dla armji walczącej w Abisynji. Pod jego kierownictwem wiedza lekarska prowadzi wojnę na drugim froncie, na froncie walki z chorobami tropikalnemi. Urządzane są kursa lekarskie, gromadzi się medykamenty i t. d. Obecnie każdy lekarz wojskowy wie, jakich środków używać przeciw chorobom tropiva!nym. Dzięki temu właśnie pozycja włoska w Abisynji jest znacznie ułatwiona. Przewodcik w IriBtytucie objaśnił pod koniec dziennikarz«: tu dajemy naszym żołnierzom bron, która jest tak samo ważna jak działa. YAMHfiH MAfłHM tt IllAi 1 MflMftrfll n P rz y z n a n ie ulg z p o w o d u k lę s k i p o su c h y za ro k TErmin ponon O U1 I i P O ufo uu 1935 u p ły w a z d n ie m 31 p a ź d z ie r n ik a r. b. Zazuacza się przytem, że drobniejsi rolnicy mogą wnosić posucby. prośby również zbiorowe. Za Naczelnika Urzędu Urząd Skarbowy donosi, że w myśl odnośnych ( ) PILZ przepisów ostateczny termin dla wnoszenia podań podreferendurz. Hucznie stfpslia dcłc piersszg lodnosfftę finty wojennej. 0. R. P. Me w i całkow icie wyhontiny w kraju. W stoczni gdyńskiej w obecności władz v<.j przy dźwiękach hymnu narodowego, skowyoh na czele z dowódcą floty wojennej kontr- Mewo jest pierwszą jednostką floty wojennej admirałem Unrugiem. przedetawic:eli komisrjatu zbudowaną w stoczni gdyńskiej wyłącznie z krsjorządu i urzędu morskiego, zaproszonych gości wego materjału i przez polskich robotników według oraz rady dyrekcji i pracowników stoczni odbyło planów polskich inżynierów, się uroczyste podniesienie bandery na nowo zbudo- * *» wanym trawierze Mewa. Bandere podniesiono O. R. P. Mewa jest jednym ze aerji 4-eh

3 trawlerów (poławiaczy min), jakie zostały przed rokiem zamówione w stoczniach krajowych miano wicie w dwu warsztatach marynarki wojennej w Modlinie Rybitwa i Czajka, jeden w warsztatach marynarki wojennej w Gdyni Jaskółka'1 i jeden w stoczni gdyńskiej M(wa". Są to mniejsze jednostki o długości 45 m i wyporności około 200 ton. Służą one do oczyszczania wód z zagród minowych. Poza urządzeniami do wyrzucania i wyciągania sieci stalowych, któremi wyławia się mioy, maje, te statki także przyrządy do wyrzucaniu torped, a więc mogą pełnić również pomocniczą rolę jako torpedowca. Uzbrojenie ieli stanowią działa 37-milimetrowe i ciężkie karabiny maszynowe. Załoga składa się z 3 oficerów i 37 marynarzy. Wazystkie 4 nowe okręty wojenne są całkowicie wykonane w kraju i z krajowych materiałów. Trzeba zaznaczyć, że jednostki ts weszły w skład polskiej marynarki wojennej na miejsce wycofanych ze służby starych trawlerów o identycznych nazwach. Trawlery te zakupione były we Finlandji w r PILSKI Agencja Iskra donos-: Po 5-dmowym pobycie w Warszawie będzie zawarcie w najbliższym czasie opuścili Warszawę f.rzcdstawioele Hambros-Banku pewnych transakcyj kredytowych, związanych w Londynie, pp. płt- Hainbro i ayr. Smith. z finansowaniem przemysłu polskiego za pośredni- Rezultatem pobytu angielskich bankierów ctwem jednego z większych baaków warszawskich. Polski harcerz przybył na jachcie do wysp Fidżi. Do Katowic nadeszła wiadomość z wysp Fidżi Harcerz Wagner wyjechał ca jachcie Zjawa na Oceanie Spokojnym, że przybył tiim n,i jachc.e Nr. 2'* z Glyni, przepłynął Ocean Atlantycki i do- Zjawa Nr. 2", polski harcerz Władysław Wagner, tarł do karuln Pauamskiego, skąd popłynie w kiektóry dokonuje tu naprawy jachtu. runku Australji. g ^ i n o - T e a l r R f t g f I ^ 6S O d 31. X. do 5. X!. r.b. ICrefoszyn W o widowisko cudów! Fascynująca treść! Miljonowa w ystaw a! Przebojowe melodje! S P W rolach g łó w n y c h asy kranu: RS FRSfiCIS D O L O R K S D E L. R I O licmdo m i l AL J0LS8H Egipt robi interes u ficesełnie. polski o ^ ie l Dis JU S O M i. Reuter donosi, że ze względu na spodziawane bliskie wprowadzenie sankcyj skupują eksporterzy aleksandryjscy wszystkie rozporządzalne zapasy bawełny egipskiej do natychmiestowego ładowania do Włoch. Ta wytoka koniunktura rozpoczęła się przed tygodniem, kiedy się Włochy zdecydowały do płacenia gotówką za bawełnę. Od 17 do 24 b m. przywieziono z głębi kraju bal bawełny do Aleksandrii, podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego miesiąca przyszło tylko bal. Polskin firmy węglowe prowadzą rokowania o dostawę węgla polskiego do Jugosławii. Rozmowy posunęły się tak daleko, że odnośny układ ma być podpisany w połowie listopada. Pertraktacje toczą aię obecnie nad uregulowaniem kwestyj transportowych. Węgiel polski ma być przesłany koleją do portów na Dunaju, stamtąd zaś rzeką do Belgradu. OSłGszfiMe sig w Kroi. O r e ^ n. Powiat.

4 AH G LJA ÎTOSIIJE f A U K C JI F 1 «Û M io I. M. Jak podaje Agencja Reutera, sankcje finanso- Skarb brytyjski wybrai ien dzień, jako datę, którą we przeciwko Włochom wejdą w życie w Wielkiej prawdopodobnie ustalą i inne ośrodki finansowe Brytanji 29 października. Wszelkie pożyczki i kre- świata, tak, aby akcja zbiorowa była o ile modyty dla Wioch zostaną w ten sposób zabronione, żnoiei najskuteczniejsza. M i donnée lotniczy 0 Leningradzie. W najbliższych dniach rozpocznie się w Leningradzie budowę specjalnego dworca lotniczego. W gmachu dworcowym urządzone będą poczekalnie, restauracje, bufety, pokoje odpoczynkowe, w których pasażerowie mogą odpocząć podczas przerw w locie. Oprócz tego w budynku znajdować się będą biura i mieszkania dla personelu administra- Cyjuego. R. W. D. 13 «W propagandowej podróży po niektórych krajach europejskich, przybyli tam?. Wiednia inż. Rogalski! p. Wedryehowaki na samolocie B.W.D. 13. Przybyłych pt,witali sekretarz pocelstwa polskiego p. Nyeielski oraz przedstawiciele tutejszych władz lotniczych. W poniedziałek odbędzie się na lotnisku pokaz samolotu, we wtorek z e ś geście odlecą do Białogrodu. ItojsieKszy Dom W Leningradzie rozpoczęto w tych dniach budowę największego domu handlowego, juki w Rosji sowieckiej nazywa się uniwersalnym sklepem". Dom handlowy znajdować się będzie obok Dworu i Fińskiego a składać się będzie z 24 oddziałów. Sale sprzedaży będą tak wielkie, że jednocześnie pojąć moga kupujących. Budowa ukończona będzie w 1937 roku a koszta budowy «ynosić będą około 7, rubli. Będzie to olbrzymi kolos, który stanowić będzie jeszcze jedną atrakcję tc^o wielkiego miasta sowieckiego. Przy budowie tego gmachu zatrudnionych będzie kilku set robotników. Urządzenie wewnętrzne będzie najnowocześniejsze. Tajemnicze transporty Jeden z pułków, który miał odpłynąć z Indyj do Sudanu w grudniu, otrzymał rozkaz niezwłocznego wyjazdu w niewiadomym kierunku. Pułk odpłynął już z Bombaju specjalnym transportowcem. Drugi pułk odpłynął już z Karachi prawdopodobnie do Egiptu. Władze angielskie w Indjach zakontraktowały kilka transportowców dla wojska. Transportowce te stoją w pogotowiu w poroio Bombaju. Ołów Gdlryto ks ulicy Kielc. W czasie robót budowlanych przy ul. Dymińskiej w Kielcach natrafiono na pokłady rudy ini neralnej. Ekspertyza przeprowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny wykazała, iż rada ta zawiera w znacznym procencie ołów. W przypuszczeniu, że na terenie Kielc znajdują się większe pokłady ołowiu, nadającego się do eksploataoji, wysiano geologów celem przeprowadzenia wierceń. W wywierconym szybie 12-metrowym natrafiono na znacząc pokłady rudy. Brak mleka i m asła w Niemczech. Fabryki mleka otrzymały wezwanie produkcji. kondensowanego w Rzeszy do możliwego ograniczenia Jak wiadomo, ostatnio mleczarnie niemieckie otrzymały zlecenie ograniczenia produkcji śmietany i śm;otanki o 40 proc. Według..Deutsche Allgrmoine Ztg, produkcja, masła w Niemczech spadła w okresie od 12 do 18 b. m. o G00 ctn., eo wynosi 1.1 procent. i «U P U J C I B o d ff m m TYLKO SIĘ STALE (0 Krotsszyttkin O r ę d o w n i k u Powiatowym. K ronika m iejsco w a, Kino Promień wyświetla od cswartku 31. bm. począwszy wspaniały film produkcji

5 JNr. ją.ror. u ręg o w n is re w ia t. sir. W arner Brna. First National p. t. WONDER- BAB. Akcja tego filmu sensacyjno-rewjowego rozgrywa się w ciągu kilku godzin i przeważnie w lokalu Wonder Bara. To ogreniesenie w czasie i przestrzeni nadaje filmowi ipecyficzny urok. Pozatem obraz odznacza sie dużemi walorami czysto kinematografionnemi. Aparat jest w ustawicznym rucliu. Eewja imponuje rozmachem wystawy i bogactwem przemysłów. Obssda ról Wonder Baru jest pierwszorzędna, na czele całego szeregu gwiazd występują takie asy jak Dolores del Bio, Kay Francis, Bicerdo Cortez, Diok Poweli i Al Jolson. Beżyserował Lloyd Bacon. tydzień w niu 3. XI. br. nabożeństwem w kościele garnizonowym z udziałem władz, urzędów i stowarzyszeń o godz. 9,30 oraz zbiórką uliczną. By uświadomić P. T. obywateli o celaoh istnienia P. B. K. podajemy do wiadomości, żo pracą P. B. K. jest opieka nad żołnierzem przez: kursy dla analfabetów, pracą świetlicową w czasie wolnym od zajęć służbowych, prowadzenie bib!jotek żołnierskich i urządzanie imprez jak: gwiazdka dla żołnierzy i t. p. zastępujących im opiekę dnmovrą, O konieczności istnienia tego stowarzyszenia Zehrauie plenarne Z, R, odbędzie się w dniu przemawia fakt, że władze Centralne naswały Polski Biały Krzyż stowarzyszeniem wyższej uiyteez- 9. XI. br. o godz. 11-tej w świetlicy Koła w Parku. ności na równi z Polskim Czerwonym Krzyżem, Po zagajeniu zebrania odśpiewany będzis hymn L. O. P. P., Ligi Morskiej i Kolonialnej. narodowy pod batutą p. Matyniaka. Następnie p. Dlatego obowiązkiem każdego obywatela jest kpt. Kapaia wygłosi bardzo ciekawy odczyt ną temat Obecne zagadnienia wojskowe '. Ze wzglądu popieranie moralno i materialne wszelkich jego należenie do P. B. K. w charakterze członka orsz na ważność spraw, przewidzianych w programie poczynań. zebrania, obecność wszystkich ozłonków obowiązkowa. br. kino Bałtyk wyświetli film Syn Marno W ciągu tygodnia to jest od dnia XI. T y d z ie ń Polskiego Białego Krzyża Tutejsze trawny dla szkół i wojska i z dochodu przeznacza Koło Polskiego B>ałego Krzyża rozpoczyna swój część na eele P. B. K. HA tlle p o le w y : najnowsze materjały na ubrania, płaszcze, ulstry, mundurki i płaszcze szkolne. Koszule, trykoty, skarpetki, pończochy w wielkim wyborze. R tip e t a meskie najnowszych fasonów, Krawnfy ifti. po cen ach k o n k u re n c y jn y c h. DLA J e ż e li e h c e iz Krotoszyn Rynek 14 OBOK KAWIARNI P. HEILA URZĘDÓW - HANDLU - PRZEMYSŁU jak i TOW ARZYSTW wykonuje spieszniei po bardzo niskich cenach Drukarnia K. K. 0. miasta Krotoszyna E aioirafocoać łatwe dobrze tanio obejrzyj aparat s, O D A i 6 B B zdjęcia 4 x 672 cm. objektyw Doublet zt 12,50. w Centralnej Droęerji A. Antoszkiewicz. Krotoszyn. Rynek Telefon 164 W KROTOSZYNIE Florjańska 1 Km. nr. 60/35 O & w igm n ie nieruchomości. Komornik Sądu Grodzkiego w Koźminie urzędujący przy ul. Klasztornej nr. 20 na zasadzie art. 676 k. p. c. obwieszcza, że w flaiu «-8 0 grudnia 1935 r. o oodz. 10-tsj rano w sali posiedzeń Sąd a Grodzkiego w Koźminie pokój numer 1. odbędzie się sprzedaż z publicznej licytacji nieruchomości Trzemeszno Tom III. karta 118 składającej się z domu mieszkalnego nadającego się na coścjniee, chlewa i ogrodu domowego, położonej w Trzemesznie powiecie Krotoszyńskim, wojew. Poznańskiem zapisanych w księdze wieizys!ej Trzemeszno Tom III. karta 118 obejmującej powieizehai ha. która stanowi własność Józefa Wieczorka zamieszkałego w Poznaniu. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę hipoteczną w Sądzie Grodzkim w Koźminie. Powyższa nieruchomość została oszacowana na sumę 3348, zł. Sprzedaż zaś rozpocznie się od ceny wywołania t. j. kwoty 2511, zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złozye rękojmię w goiowiżnie 334, zl, albo w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych, instytucji, w których wolno umieszczać fundusze osób małoletnich i że papiery wartościowe przyjęte będą w wartości s/i części ceny giełdowej. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne o ile doilatkowem publicznein obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne; że prawa o- sao trzecich nie będą przeszkodą do lieytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu ze wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskał postanowienie właściwego sądu nakazując«zawieszenie egzekucji; że w ciąga ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8 18, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie. Koźmin, dnia 25 października 1935 r. BERNARD GLEMA, Komornik Sądu Grodzk. w Koźminie.

6 Czy pomyślałeś \ m 8 zaiezpleczeniii mego Dylu Czy i o s z k s i s i e e z K ę o s z c z e t f n s i c i o f a n KOMUMLHEJ I M 9 SfflĘDS9 SCI *» W dobie obecnego kryzysu jesteśmy narażeni ustawicznie na niepow odzenia finansow e. J a k zaradzić tym kłopotom finansowym? Jeden tylko środek może uchronić nas skutecznie przed nieszczęsnem i skutkami kryzysu, a mianowicie: wytrwała o s z c z ę d n o ś ć. Gdy będziemy odkładali z naszych dochodów co miesiąc pewną kwotę na rezerwy oszczędnościowy uwolnimy się od kłopotów materialnych, zatruwających nam niepotrzebnie nasze i tak niełatwe dzisiaj życie. Rezerwa oszczędnościowa zapewni nam SPGROjiiO ftyfou/ohis, a temsamem przywróci nam niezbędny w czasach obecnych s p o k ó j d u c h a. Spróbuj o s z c z ę d z a ć W K O M U N A L N E J K A S I E O S Z C Z Ę D N O Ś C I która jest specjalnie powołana do ułatwienia Tobie i Twoim bliźnim składania oszczędności. Niezależnie od korzystnego oprocentowania i bezpieczeństwa wkładów, książeczka oszczędnościowa zapewnia Ci szereg innych przywilejów jak np. tajemnicę wkładu, zwolnienie od egzekucji sum do zł i t. p. korzyści. Pieniądz złożony przez Ciebie W K O M U N A L N E J K A S I E O S Z C Z Ę D N O Ś C I dostaje się do rąk rolnika, przemysłowca, kupca i rzemieślnika Twojego okręgu, przyczynia się zatem do wzmocnienia finansowego placówek gospodarczych, wśród których mieszkasz, co pośrednio Tobie i Twej rodzinie wyjdzie na dobre Nie zwlekaj zatem zacznij oszczędzać we własnym interesie od dzisiaj. Komunalna łasa Oszczędności posłuży Ci wszelkiemi radami i wskazówkami, jak najlepiej zabezpieczyć sobie przyszłość. Komunalna Kasa Oszczędności pow, krotoszyńskiego Centrala Krotoszyn Oddział Koźmin _ ul. Piastowska tel. 50. ul. Borecka tel. 58. K.K.O. m. Krotoszyna K.K.D. m. Zduny K.K.O. ni. Kobylin K.K.O. m. Sulm ierzyce Rynek 30, tel. 7. Ratusz, tel. 1. Ratusz, tel. 17 Ratusz, tel. 19.

7 Nr. 87 K rot. O rędow nik Pow iat. S tr. 7 UwagaS Odzież kupuj tylko u fachow ca Uwaga! fole n a j l e p s z e po n a j n i ż s z e j cenie. Kilka przykładów: Pasta damskie 35 fesasi^ fissrajarssą Eleganckie fasony - m odele W arszawskie 22y0-2Bu(i - 39(!0 56M 69'"' - 7S " 98!,n Prima Bietskie P łaszcze m ęskie dobrego kroju ig0l> - 28I!U - 390fl ou - 15 " - 89 P u ltit, K i i d u r b i i i R i i z l i l a e. P ł o s z c i e dzieciece. MJWIĘMZ!) PVBÓ8i CW liajmlzsze! m a g a z y n k o n f e k c j i i g a l a n t e r j i Krotoszyn ST» NO "WIC KI R y n e k 13. KROTOSZyfiSKA FABRyKA TEHTDRy DUCHOWEJ J. Sierodzka i Ska. ul. Koźmińska 56 tel. Kr. 1 poleca po cenach konkurencyjnych w doborowe] jakości asfaltową tekturę dachową, lepnik, smolę. n i o u m k sæ'nîë m m m m GRECZHIEL, fabryka mnszyn - Dobrzyca, telef. l i. nowości na sezon jesienne-zimowy: DEa P ań: najnowsze materjały na płaszcze, suknie, blu2ki. Wielki wybór płaszczy damskich w najnowszych fasonach i kolorach. Wielki w ybór jedwabi. Dla Panów: najnowsze materjały na garnitury i płaszcze. Na zmianę mieszkań polecam firany dywany chodniki. C e n y k o n k u re n c y jn ie niskie. Alforss Herdach Krotoszyn, Rynek 10. AUGUSTYN PFLANTZ Telefon 125 KROTOSZYN Rynek 31 Handel towarów kglonjtm, deiik., wódek i win. hui*t detał g i K 5 " Ä S l l» l M Q i l W I I 'Â (NAO J O 105* I A ł f 9? Â J S ÎE i w S > to.ij EIUSMOJOZS o p A5 q A zs o p a M O M u o ia! j ) j o > i s liejauu o p u /t ł^ PU iiqauu e U B?3 M çpo o p à ^ n ) ( jo,j uiboajod H3áuu2!sar ü i p G ï z a o d im n M J P M y je B H le J S H P0B9T, smaczne ciastka, wyborną kawę, przy koncercie, zapewni tylko CuRiernit! ikacoiarnla Warszawienlu" Rynek 11 J a n D u d e k Eynek 11 Wielki wybór ciastek deserowych, drożdżowych i t. p. Codziennie świeży chleb i bulki własnego wypieku. 5 W B * e i e m i przyjmuję nadal codziennie od godz i od tej (3 6 po poł.) Antoni Horyza Dentysta Krotoszyn, Rynkowa 4. finjkorzęsiniejsze źródło sd; z e R u p u na artykuły piśmienne przybory szkolne biurowe oraz gry towarzyskie i zabawki dla dzieci Czesław Stróżew ski Krotoszyn, ul. Zdunowska 8. Reklama jest d ź u itt handlu i przem ysłu

8 PUSZCZE DAMSKIE KUPUJ TYLKO W RZETELNEJ FIRMIE przy obsłudze fachow ej. Fasony najnowsze! NajaięKszy s y b i r! Najniższe eony! Naprzykład: PŁASZCZE DAMSKIE Z OBSADĄ FUTRZANĄ zł. 19,00 2 3, , ,0 0 e,oo 71,00 30,oo. D l a P a n i D l a P a n ó w polecam najnowsze materiały na sukienki i płaszcze oraz swetry, szale, rękawiczki, pończochy i torebki. Bielskie m aterjały na ubrania i palta, oraz pulow ery, rę k a w ic zk i i kraw aty. Specjalność: Bielizna damska i męska. N A G A Z y t i B ł A O A T G G ) K O N F E K C J I D A M S K I E J i H E S K I E J P. R Y D R Y C H K R O T O S Z Y N, - R Y N K O W A Nr. 7. PARTER. I. PIĘTRO.

PI E RW S ZA LI CYTAC JA

PI E RW S ZA LI CYTAC JA Śrem, 2015-07-21 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

O B W I E S Z C Z E N I E P I E R W S Z A L I C Y T A C J A Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

Chcesz pracować w wojsku?

Chcesz pracować w wojsku? Praca w wojsku Chcesz pracować w wojsku? Marzysz o pracy w służbie mundurowej, ale nie wiesz, jak się do niej dostać? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Charakterystyka Sił Zbrojnych RP Siły Zbrojne Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E P R A S O W E O G Ł A S Z A. o d b ę d z i e s i ę PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

O G Ł O S Z E N I E P R A S O W E O G Ł A S Z A. o d b ę d z i e s i ę PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI że dnia 01.02.2016r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym we Włocławku, Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Powierzchnia użytkowa lokalu 28,46 m2 do lokalu przynależy

Bardziej szczegółowo

Maciej Bakun 1910-1945 LOTNICTWO NA ZIEMI GDAŃSKIEJ. adam piarszafclf

Maciej Bakun 1910-1945 LOTNICTWO NA ZIEMI GDAŃSKIEJ. adam piarszafclf Maciej Bakun LOTNICTWO NA ZIEMI GDAŃSKIEJ 1910-1945 adam piarszafclf Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁI. GDAŃSKIE LOTNICTWO DO 1920 ROKU 17 PIERWSZE SAMOLOTY W GDAŃSKU I ZAŁOŻENIE STACJI LOTNICZEJ WE WRZESZCZU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 5098 nr KW 5098 Komornik S ądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015r. o godz. 9:30 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie, w budynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi

PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Usługi 1/5 PL-Katowice: Usługi agencji ściągających należności 2009/S 231-331591 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Komunikacyjny Związek Komunalny

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 1 października 2014 r. Druk nr 720 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 12 poz. 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych. Na podstawie art. 53

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 14 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY W LUBLINIE Służba przygotowawcza Narodowe Siły Rezerwowe Służba kandydacka - Szkolnictwo wojskowe Zawodowa Służba Wojskowa Służba przygotowawcza to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 1626 USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Windykacja należności pochodzących z tytułu nałożonych opłat

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu

Bardziej szczegółowo

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH TRYB I TERMINY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH Podstawa prawna: art. 25c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, z późn. zm.) Art. 25c. 1. Radny, członek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz. U. 2004 r. Nr 115, poz. 1199 zmiany: 2010-06-05 Dz.U.2010.87.568 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy Bogdaniec ul. Mickiewicza 45 tel./fax: (95) 7510209/210, e-mail: urzad@bogdaniec.pl www.bogdaniec.pl SYMBOL ZK 1 NAZWA SPRAWY POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYPŁATY

Bardziej szczegółowo

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego

Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Ulica majora pilota Jana Michałowskiego Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2001 r. nadano imieniem majora pilota Jana Michałowskiego nazwę ulicy w Białymstoku. Jest to odcinek drogi

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, 7 czerwca 2013 r. IR.III-6.71190-14/10 DECYZJA o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu,

Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, Warunki przetargu Dębieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Orzechowej 20 w Poznaniu, o powierzchni użytkowej 51,09 m2 (III piętro) składającego

Bardziej szczegółowo

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ WIERZYCIELA W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO ASPEKTY PRAKTYCZNE ŁUKASZ GRZEGRZÓŁKA BANK BPH S.A. STAN FAKTYCZNY Dłużnicy: Małżeństwo Adam Malinowski lat 45 i Anna Malinowska

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tarnów: Modernizacja i doposażenie budynku stacji kontroli pojazdów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Tarnowie Numer ogłoszenia: 417454-2014; data zamieszczenia: 22.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych

Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Powiatu Żarskiego z dnia 22.02.2011r. w sprawie nadania regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Komunikat Prasowy. Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego Szczecin, dnia 16 czerwca 2015 r. 12 SZCZECIŃSKA DYWIZJA ZMECHANIZOWANA SEKCJA PRASOWA Patronat medialny Komunikat Prasowy Jubileusz 70-lecia 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU

INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA W JW 4213 ORAZ PODODDZIAŁACH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU DOWÓDCA JW 4213 (-) płk Jan BEREZA Nr 1235/WOG/14 z dnia 16.01.2014 r. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4213 Pion Głównego Księgowego INSTRUKCJA W ZAKRESIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I PRACOWNIKÓW WOJSKA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 732 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiórkach publicznych 1. Na

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ULG USTAWOWYCH:

WYKAZ ULG USTAWOWYCH: WYKAZ ULG USTAWOWYCH: Poseł lub Senator Rozporządzenie określa tryb korzystania przez posłów i senatorów z uprawnień, na terenie kraju, do bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik Nr 2 Wymagania dotyczące danych sprawozdawczych z zakresu działania Departamentu Administracji Podatkowej część 2 Nr Nazwa sprawozdania Informacje szczegółowe 17 Sposób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych Dz.U.2015.258 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2015 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE POWIATU SŁUPSKIEGO W 2015 ROKU 1. Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY Warszawa, ul. Rynek Starego Miasta 15 (gmina: m.st. Warszawa, powiat Warszawa M., województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy/ o powierzchni użytkowej 235,70 m 2 /miesięcznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. W dniach 13 27 lipca 2013 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędą się zajęcia Akademii Językowej CIOR.

INFORMACJA. W dniach 13 27 lipca 2013 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędą się zajęcia Akademii Językowej CIOR. INFORMACJA W dniach 13 27 lipca 2013 r. na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbędą się zajęcia Akademii Językowej CIOR. Główną misją Akademii Językowej CIOR jest nauka języka, jako dwóch języków

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł

OFERTA. Wykaz ulg ustawowych. Tczew, 21 stycznia 2011 r. II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki. 3,60 zł 105,00 zł Tczew, 21 stycznia 2011 r. OFERTA II. TARYFA BILETOWA: a) Sobowidz-Pszczółki miesięczny 3,60 zł 105,00 zł b) linia 50 (relacji Tczew Gdańsk) Pasażerowie za okazaniem biletu miesięcznego obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umww.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umww.pl z 5 2015-12-10 15:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umww.pl Poznań: Sukcesywne świadczenie usług transportowych dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ SZTAB GENERALNY WOJSKA POLSKIEGO KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW WOJSKA POLSKIEGO W PÓŁMARATONIE Piła, 2014 r. Stowarzyszenie Biegów Ulicznych w Pile ZATWIERDZAM SZEF ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości

KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości KARTA INFORMACYJNA do zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości 1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Aby otrzymać potrzebne zaświadczenie należy wypełnić stosowny

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ

WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ WYKAZ KONWENCJI MOP RATYFIKOWANYCH PRZEZ POLSKĘ 1. Konwencja Nr 2 dotycząca bezrobocia, z 1919 r. (Dz.U. z 1925 r., Nr 54, poz. 364). 2. Konwencja Nr 5 dotycząca określenia najniższego wieku dopuszczania

Bardziej szczegółowo

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej

Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Raport z Ogólnopolskiego Badania Zdolności Kredytowej Ogólnopolskie Badanie Zdolności Kredytowej pokazało, że wciąż ogromne jest zainteresowanie Polaków kredytami mieszkaniowymi. W ciągu dwóch dni, swoją

Bardziej szczegółowo

Archiwa elektroniczne dostęp do ich zasobów w dobie sieci Internet. Grzegorz Szczechowiak Madkom Sp. z o.o.

Archiwa elektroniczne dostęp do ich zasobów w dobie sieci Internet. Grzegorz Szczechowiak Madkom Sp. z o.o. Archiwa elektroniczne dostęp do ich zasobów w dobie sieci Internet Grzegorz Szczechowiak Madkom Sp. z o.o. Słowo wstępu To co najważniejsze nie może być na łasce tego, co mniej ważne GOETHE Archiwa elektroniczne

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO.

POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Nr. 37. Pszczyna, dnia 12. września 1936. GAZETA URZĘDOWA h POWIATU PSZCZYŃSKIEGO. Wychodzi w każdą sobotę. Prenumerata miesięczna 1,20 zł. bez portorjum. Ogłoszenia za wiersz dwułamowy lub jego miejsce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Ogłoszenie o zamówieniu było przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Ogłoszenie o zamówieniu było przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Usługi transportowe 2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie o zamówieniu było przedmiotem publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 25739-2012; data zamieszczenia: 31.01.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Transport sanitarny. Numer ogłoszenia: 75987-2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Transport sanitarny. Numer ogłoszenia: 75987-2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Transport sanitarny. Numer ogłoszenia: 75987-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: INFOR RAPORTY W RAPORCIE ZNAJDZIESZ ODPOWIEDZI M.IN. NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA: Jaka jest wysokość wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze? Jak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace Katowice: Windykacja należności pochodzących z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Dz.U.2004.135.1448 zmiany: 2011-04-21 Dz.U.2011.73.393 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębów: Wincentów i Wola Wiązowa, położonych w gminie Rusiec, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Numer

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Gminne lokale użytkowe Ilość lokali i struktura własności Gminne lokale użytkowe Zestawienie miesięcznych kosztów Gminne lokale użytkowe Licytacja

Bardziej szczegółowo

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ

MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ MARIAN BEŁC MIESZKANIEC WSI PAPLIN BOHATER BITWY O ANGLIĘ BIOGRAFIA MARIANA BEŁCA Marian Bełc urodził się 27 stycznia 1914 r. w Paplinie, zginął 27 sierpnia 1942 r., miał 28 lat. Rodzicami jego byli Jan

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2010 ZASADY KONTROLI OSÓB I ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE TERMINALA PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2010 ZASADY KONTROLI OSÓB I ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE TERMINALA PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2010 ZASADY KONTROLI OSÓB I ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE TERMINALA PROMOWEGO ŚWINOUJŚCIE I. ZASADY OGÓLNE OCHRONY 1. Teren Terminala Promowego Świnoujście, przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl 1 z 5 2015-12-10 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.supraholding.pl Krotoszyn: Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Krotoszyńskiego

Bardziej szczegółowo

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów,

W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, W dniach 28 i 29 stycznia br. w Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach pożegnaliśmy 6 cio osobową grupę oficerów i podoficerów, którzy służbę w kieleckim garnizonie, a potem w Centrum,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO Miejsce na pieczęć oddziału Miejscowość Data Data wpływu do Oddziału (wypełnia pracownik kancelarii oddziału) DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO Agencji Mienia Wojskowego w. WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

korwetę zwalczania okrętów podwodnych

korwetę zwalczania okrętów podwodnych szkolenia Anna Niwczyk Marynarka Wojenna zorganizowała paradę okrętów i lotnictwa morskiego w Zatoce Gdańskiej 26 czerwca 2011 roku. Pierwszy raz od kilkunastu lat marynarka wojenna prezentowała swoją

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Dziennik Ustaw Nr 56 5010 Poz. 343 343 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wojskowych dokumentów osobistych żołnierzy zawodowych Na podstawie art. 48 ust. 8 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 143 8693 Poz. 840 840 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek

Bardziej szczegółowo

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora?

- Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? - Z jakimi problemami mierzą się przedsiębiorcy z domów seniora? Jacek Czernecki Centrum Seniora Droginia 1.Problem VAT a zwolnienie z podatku VAT a/ na etapie zakupu działki czy adaptacji b/ na etapie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 1 z 5 2013-08-12 15:40 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalspec2.bytom.ids.pl/przetargi/prowadzone.htm Bytom: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Nr sprawy... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Nr sprawy...... (miejscowość i data) WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Imię dziecka: Nazwisko dziecka: Data urodzenia dziecka:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Remont pomieszczeń i sanitariatów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r.

Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. Koncepcja strategiczna obrony obszaru północnoatlantyckiego DC 6/1 1 grudnia 1949 r. I Preambuła 1. Osiągnięcie celów Traktatu Północnoatlantyckiego wymaga integracji przez jego państwa-strony takich środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska)

LATAJĄCE REPLIKI SAMOLOTÓW HISTORYCZNYCH. Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) Ryszard Kędzia (Polskie Stowarzyszenie Motoszybowcowe) Tomasz Łodygowski (Politechnika Poznańska) 1. Zapomniana historia, nieznane fakty 2. Przywrócenie pamięci Czynu Wielkopolan 3. Latające repliki samolotów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o.

Andrzej Józefiak. Dyrektor Lloyd s Register (Polska) Sp. z o.o. Pięćdziesiąt lat temu, we wrześniu 1957 roku inspektorzy brytyjskiego Towarzystwa Klasyfikacji Statków Lloyd s Register of Shipping wrócili do Polski po kilkuletniej nieobecności. Kontakty LRS z przemysłem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: sekretariat@ekonomik-kielce.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: sekretariat@ekonomik-kielce.edu. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: sekretariat@ekonomik-kielce.edu.pl Kielce: Świadczenie usług transportowych na przewóz uczniów wraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie a inwestowanie..

Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie a inwestowanie.. Oszczędzanie to zabezpieczenie nadmiaru środków finansowych niewykorzystanych na bieżącą konsumpcję oraz czerpanie z tego tytułu korzyści w postaci odsetek. Jest to czynność

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej: Starostwo Powiatowe w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, tel. (22) 756-62 -10 CO TO JEST KWALIFIKACJA WOJSKOWA I CO WARTO O

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Ujednolicony tekst wystąpienia uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Komisji Odwoławczej z dnia 17.11.2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 19 października 2011 r. Pan Edmund

Bardziej szczegółowo