Wartość rynku produktów leasin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość rynku produktów leasin"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Leasing i wynajem w roku kryzysu przegląd rynku Ty decydujesz, z kim zainwestujesz Wartość rynku produktów leasin gowych w 2008 roku sięgnęła 33,1 mld złotych. W porówna niu z rokiem 1995 wzrost wielkości ryn ku wyniósł aż 95,59 proc. (z 1,46 mld zł). Na przestrzeni tych 15 lat poza okre sem każdego roku rynek no tował kilkumiliardowy skok w górę, aż do roku 2008, kiedy to, w porównaniu z ro kiem 2007, różnica wyniosła zaledwie 0,5 mld zł. Najlepszym rokiem był 2007 nastąpił w nim aż 60 proc. wzrost popy tu. Czasy spektakularnych zakupów cię żarówek liczących jednorazowo jednostek to właśnie ten okres. Gdyby nie kryzys Anno Domini 2008 tendencja wzro stowa być może nie zdobyłaby kolejnego rekordu, ale mogłaby sięgnąć 38 mld zł. Tym czasem przedstawiamy produk ty największych krajowych graczy. Leasing? Proszę bardzo 14 MILLENIUM LEASING Oferta leasingowa MILLENIUM LEASING dla transportu obejmuje finansowanie po jazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep oraz autobusów, zarówno w wersji operacyjnej i finansowej. Poza pełnym ubez pieczeniem MILLENIUM LEASING pro ponuje także podatek drogowy w całym okresie trwania umowy zawarty w poszcze gólnych ratach leasingowych. Okres finan sowania zawiera się między 24 a 60 mie sięcy. Opłata wstępna zaczyna się od 0%. Waluta umowy dostosowywana jest do potrzeb klienta. Leasing dostępny jest we wszystkich 40 placówkach Banku Millen nium S.A., gdyż spółka należy do grupy kapitałowej Banku Millennium. VB LEASING/WIELTON FINANCE Największy krajowy producent naczep wspólnie z VB Leasing Polska uruchomił w Rosji usługę Wielton Finance. Partne rem finansowym w Rosji jest VR Leasing AG niemiecki udziałowiec holdingu VB Leasing International. Na rynku krajowym Wielton oferuje leasing operacyjny i finan sowy zarówno w naszej walucie narodo wej, jak i w dewizach. Okres trwania umowy to miesięcy. Wpłata własna uzależ niona jest od kondycji finansowej wnio skodawcy. Dostępne są różne systemy spłat rat leasingowych: równe, degresywne, se zonowe lub indywidualnie dobrane do

2 potrzeb klienta. Ubezpieczenia oraz pakiet Truck Assistance (w pierwszym roku trwa nia umowy gratis) to dodatkowe korzyści współpracy z Wielton Finance. Umowa może być sfinalizowana w siedzibie wnio skodawcy oraz wymaga minimum formal ności. Oferta jest dostępna zarówno w oddziałach Wielton oraz VB Leasing na terenie całego kraju. VB LEASING do zawarcia umowy wymaga jedynie doku mentów założycielskich firmy (NIP, do kument rejestracyjny), umowę spółki lub statut (dla spółki cywilnej) oraz deklara cję podatkową PIT/CIT za ostatni rok potwierdzoną przez urząd skarbowy i oświadczenie wnioskodawcy o przychodach uzyskanych w roku bieżącym. VB LEASING przygotował także ofertę leasingu używanych środków transportu. Sprzęt dostępny jest od ręki, można go nieodpłatnie ubezpieczyć (OC+AC) na czas trwania umowy. RAIFFEISEN LEASING Raiffeisen Leasing Polska S.A. poza ty powymi środkami transportu (nowymi i używanymi) finansuje także ciężki trans port drogowy oraz pojazdy specjalistycz ne. W leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wpłatę początkową, raty leasingowe, koszty eksploatacyjne, koszty ubezpieczenia. Można odliczyć 60 proc. kwoty podatku VAT od raty lub innych płatności wynikających z umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku VAT, w całym okresie użytko wania jednego pojazdu, nie może przekro czyć 6000 zł. Najkrótszy okres finanso wania wynosi 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego. Pozostałe umowy podpisywane są na miesięcy. Zale ty to m.in.: nieograniczona górna wartość przedmiotu, leasing zwrotny, atrakcyjne warunki ubezpieczeniowe w Uniqua lub PZU S.A. (OC, AC, NNW, dodatkowe pakiety specjalne Raiffeisen Assistance) oraz możliwość negocjowania indywidualnych warunków. Zabezpieczenie standardowo weksel własny in blanco. MASTERLEASE Masterlease proponuje finansowanie róż nych środków oferując bogatą gamę pro duktów okołoleasingowych. Jednym z nich jest opieka Centrum Technicznego w całym okresie trwania umowy. Leasing Plus to produkt rozszerzający umowę leasingu o ubezpieczenie likwidacji szkód, serwis, opony zimowe, samochód zastępczy. Rata Leasing Plus jest atrakcyjniejsza od kre dytu czy standardowego leasingu. Po za kończeniu umowy można leasingować kolejny nowy pojazd, wykupić go lub le asingować dalej na podstawie kolejnej umowy leasingu. Dla osób fizycznych i spółek cywilnych wymagane są: wpis do ewidencji działalności, umowa spółki, za świadczenie NIP i REGON, ksero dowo dów osobistych leasingobiorcy i ew. wspól ników i poręczycieli. Spółki prawa han dlowego muszą dostarczyć: wypis z KRS (ważny 3 m ce), umowę spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami, zaświad czenie o numerze NIP i REGON. EFL LEASING Należący do jednej z największych grup finansowych świata, grupy Credit Agri cole. Jeden z największych krajowych le asingodawców dla stałych klientów pro ponuje zerową stawkę wpłaty własnej. Formalności są załatwiane w 24 godziny, a w przypadku pojazdów używanych ofe rowane są warunki równie dogodne jak w przypadku pojazdów nowych. EFL korzysta z 3 procedur: standardowej, uproszczo nej i dla firm transportowych. W przypadku tej ostatniej okres leasingu wynosi miesięcy. Wartość pojazdu nie ma ogra niczeń, a minimalna wpłata wynosi 5 proc. Agencja Ratingowa Moody s Investors Se rvice uznała EFL S.A. za jedyną instytu cję finansową w Polsce godną oceny Aa3. GETIN LEASING Firma przygotowała specjalny produkt fi nansowy dla branży transportowej easy TRANS. Z myślą o przewoźnikach mini malna wpłata wstępna wynosi 1 proc. w przypadku pojazdu nowego i 5 proc. przy pojeździe używanym. W przypadku uży wanych pojazdów wycena dokonywana jest przez GETIN Leasing, a nie przez rzeczo znawcę. Kolejnym produktem jest faktura VAT marża. To oferta skierowana do tych, którzy zainteresowani są zakupem pojaz dów za pośrednictwem komisów samocho dowych i od dostawców, którzy nie mogą wystawiać faktur VAT na sprzedawane samochody. Główne zalety produktu to: podatek VAT naliczany tylko od części odsetkowej harmonogramu, całkowity koszt leasingu niższy o naliczony VAT w sto sunku do klasycznego leasingu operacyj nego, koszt amortyzacji przedmiotu leży po stronie klienta oraz część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu, po mniejszając tym samym podstawę opodat kowania klienta. Razem z firmą Wielton, GETIN Leasing proponuje w trakcie 1 roku trwania umowy nieodpłatne ubezpieczenie komunikacyjne. Wymagane dokumenty ograniczają się tylko do danych rejestro wych, bez badania zdolności kredytowej leasingobiorcy. Leasing z UE i USA finan suje zakupy z tych krajów zapewniając bez pieczeństwo transakcji, ocenę rzeczoznaw ców, potwierdzenie pochodzenia, ochronę przed wadami prawnymi (np. zastawem). BRE LEASING BREL72 i BREL48 to produkty leasingo we gwarantujące podpisanie umowy leasin gowej w ciągu 72 godzin (dla MŚP) lub do starczenia pojazdu w ciągu 48 godzin. Cie kawym produktem BRE Leasing jest usłu ga BREL Flota. Stworzono ją w celu zapew nienia pełnej kontroli nad flotą samochodów służbowych, zawierającą optymalizację kosz tów zarządzania (eksploatacji) i finanso wania. Usługa przynosi korzyści w tym kontrolę celowości, zakresu i cen serwi sowania pojazdów. W BREL Flota samo chody mogą być finansowane także poprzez leasing pozabilansowy. Full Service Le asing, jakim jest BREL Flota, ma charak ter modułowy, co oznacza elastyczność oferty dodatkowych usług. Dla korpora cji BREL Flota oferuje następujące kom binacje: leasing pozabilansowy dzięki wysokiej wartości resztowej finansowana jest jedynie utrata wartości samochodu, leasing bilansowy w trakcie umowy finansowana jest cała wartość pojazdu, zarządzanie w wariancie kosztów zryczałtowanych dla samochodów nowych, zarządzanie w wariancie kosztów rzeczywistych dla samochodów nowych i używanych. 15

3 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów SG EQUIPMENT Leasing Polska Firma działa na rynku polskim od 1997 roku. Od początku działalności koncentruje się na finansowaniu maszyn i urządzeń, środków trans portu oraz IT. SG Equipment Leasing Polska jest częścią struktur SG Equipment Finance, naj większej grupy leasingowej w Europie (wg danych Leaseurope (the European Federation of Leasing Company Associations) uzyskanych w corocznie przeprowadzanym badaniu wyłaniającym czo łówkę europejskich firm leasingowych), nale żącej do międzynarodowej grupy kapitałowej Société Générale. SG EQUIPMENT Leasing Polska zwraca uwagę na ofertę finansowania środków transportu drogowego o wartości do 250 tys. EUR. Leasingowane są ciągniki sio dłowe, samochody ciężarowe, zabudowy, przy czepy, naczepy. Jest to propozycja dla nowych i dotychczasowych klientów firmy. Finansowane są nowe i używane środki transportu, a w przy padku tych drugich przy zakupie od autoryzo wanych dostawców nie jest wymagana wyce na. Wyjątkowo długi jest okres umowy plus maksymalny wiek sprzętu, które mogą wyno sić razem nawet 9 lat. Sam okres finansowania wynosi maksymalnie 5 lat. Czas prowadzenia działalności przez klienta, niezbędny do nawią zania umowy, wynosi jedynie 1 rok. Zdolno ści finansowe SG EQUIPMENT umożliwiają leasingowanie pojazdów specjalistycznych, a nawet samolotów i helikopterów. sprzedaży środków trwałych, a także poprawę wskaźników efektywności. PEKAO LEASING Leasing środków transportu w PEKAO Leasing charakteryzuje się możliwością skorzystania z rabatów na zakup pojazdu przyznanych PE KAO Leasing jako kupującemu. Nie ma też konieczności ustanawiania zabezpieczeń i zwią zanych z tym kłopotliwych formalności, gdyż do końca umowy PEKAO Leasing pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu. Kolejnym pro duktem PEKAO Leasing jest Ubezpieczenie Spłaty Leasingu, dzięki któremu w przypad ku czasowej niezdolności do pracy, hospitali zacji, a także śmierci ubezpieczonego leasingo biorcy zapewnia wypłatę świadczenia, równe go kwocie pozostałego do spłaty zobowiąza nia. Produkt zabezpiecza całkowitą spłatę przed miotu leasingu i gwarantuje możliwość przeję cia przez spadkobierców na własność tego przed miotu lub otrzymania jego rynkowej wartości bez ponoszenia żadnych kosztów. Ta unikalna w skali rynku oferta powstała wspólnie z Amplico Life oraz Domem Brokerskim Pro gres. Składka z tytułu tego ubezpieczenia jest doliczana do raty miesięcznej. uzależnione od rodzaju finansowanego przedmiotu. Samochody ciężarowe i au tobusy mogą być leasingowane przez okres miesięcy, a ciągniki siodłowe, na czepy, przyczepy i wózki widłowe przez okres miesięcy. Procedura ekspre sowa (formalności załatwiane są nawet w jeden dzień, a maksymalnie do dwóch tygodni) wymaga jedynie złożenia doku mentów założycielskich, umowy spółki lub statutu, bankowej karty wzorów podpisów oraz dokumentów potwierdzonych przez urząd skarbowy (deklaracja PIT/CIT za ostatni miesiąc i ostatni rok). Leasing udzielany jest wyłącznie w PLN. SCANIA FINANCE Scania Finance Polska Sp. z o.o. jest pod miotem działającym w ramach koncernu Scania, zajmującym się finansowaniem sprzedaży nowych i używanych pojazdów Scania. Biura leasingowe znajdują się bez pośrednio przy punktach dealerskich. Oferta Scanii obejmuje leasing operacyjny przy zastosowaniu stopy stałej i zmiennej oraz leasing finansowy przy zastosowaniu stopy stałej na okres 24, 48 i 60 miesięcy. 16 ING Lease Polska Grupa ING finansuje transakcje powyżej 150 tys. zł (w ramach limitów leasingowych mi nimum 50 tys. zł), w tym floty transportowe. Umowy leasingu zawierane są na okres do 60 miesięcy. Zgodnie ze standardami US GAAP i IFRS umowy leasingowe mogą mieć charak ter operacyjny pozabilansowy lub operacyjny bilansowy. Zgodnie z ww. standardami leasing operacyjny oznacza uznanie rat leasingowych (wraz z opłatami początkowymi) za koszt uzy skania przychodu, poprawę wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA), finansowanie pozabilan sowe oraz finansowanie długoterminowe. ING Lease Polska oferuje także leasing zwrotny (fi nansowy lub operacyjny) zapewniający dodat kowe korzyści dla klienta uwolnienie ka pitału zamrożonego w środku trwałym (można go wykorzystać na inne inwestycje lub dzia łalność operacyjną), możliwość zysku na BANKOWY LEASING. PKO BP przygotował Program Europejski skierowany do firm pragnących realizować projekty inwestycyjne przy współudziale fun duszy unijnych. Celem programu jest zwięk szenie konkurencyjności MŚP poprzez unowo cześnienie ich oferty produkcyjnej i technolo gicznej. Jednorazowo lub w półrocznych tran szach (tylko w leasingu) wypłacane są środki, które w przypadku kwot powyżej 125 tys. zł wymagają minimalnego finansowania 25 proc. leasingiem lub kredytem. Promowane są nowe środki trwałe maszyny i środki transportu. Nieprzewidziany jest leasing zwrotny. Umowy są zawierane po złożeniu wniosku do PARP. 24LEASING.PL Oferta 24leasing.pl dla firm transportowych obejmuje leasing operacyjny i finansowy MAN FINANCE MAN Finance zachęca do skorzystania z produktu CombiContract łączącego leasing z dodatkowymi pakietami usług np. połą czenie leasingu z kontraktem serwisowym MAN Comfort w zakresie obsługi warsz tatowej i napraw pojazdu. Inną opcją jest połączenie finansowania z usługami MAN TeleMatics czy szkoleniami ProfiDrive. Pakiety można swobodnie komponować w celu budowy optymalnego instrumentu finansowego. MERCEDES BENZ LEASNIG Produkty MERCEDES BENZ LEASNIG zawierają leasing operacyjny i finansowy. Leasing może być denominowany, czyli wy sokość rat określonych w euro jest spła

4 cana w złotówkach. Pojazdy będące przed miotem leasingu nie są obciążone zasta wem bankowym z tytułu zabezpieczenia za ciągniętych kredytów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu pojazdu za wartość końcową. VFS USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O. Firma powstała w 1994 roku w celu wspo magania sprzedaży produktów Volvo na polskim rynku. Oferta obejmuje leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Przy leasingu finansowym VFS zachowuje prawa do pojazdu przez cały okres trwania umowy, natomiast klient ma gwarancję przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. VFS dostarcza pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego o rozsze rzonym zakresie. Przy leasingu operacyj nym minimalny okres finansowania wy nosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli dla samochodów cięża rowych jest to minimum 24 miesięcy, dla ciągników siodłowych, naczep i przyczep minimum 35 miesięcy. W leasingu opera cyjnym podatek VAT pobierany jest suk cesywnie od każdej opłaty leasingowej. Wspólne działania Volvo Trucks i Renault Trucks zaowocowały wspólną polityką finansową prowadzoną na rzecz obu ma rek przez VFS. IKB LEASING IKB Leasing oferuje usługi leasingu part nerskiego i przemysłowego. Pierwszy przy gotowany jest jako instrument wspoma gający sprzedaż poprzez raty leasingowe, a nie przez kredyt kupiecki. Ryzyko opła calności przejmuje wówczas IKB Leasing, który analizuje zdolność kredytową part nera klienta. Oferta skierowana jest do sprze dających dobra inwestycyjne o cenie sprze daży powyżej PLN. EWT/Schmitz Cargobull Finance Finansowanie naczep Schmitz Cargo bull organizuje dywizja Cargobull Finance, obecna na naszym rynku poprzez EWT Trucks & Trailers sp. z o.o. Oferowany produkt dotyczy na czep marki Schmitz i obejmuje leasing tradycyjny z minimalnymi wartościa mi końcowymi, leasing operacyjny z opcją full service, Leasing Cargobull zawierający podatek i ubezpieczenie w racie oraz leasing pozabilansowy. Dla stałych i solidnych klientów pierwsza wpłata od 0 proc. Produkty finanso we oparte są na złotówkach, euro lub frankach szwajcarskich. Przykładowa niska rata za naczepę SKO24/L wynosi 799 euro, czyli 26,63 euro dziennie. 17

5 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Samochód do wynajęcia Globalne zjawisko jakim jest outso urcing, czyli koncentrowanie się przedsiębiorstwa na głównej jego działalności, poprzez przekazanie działań nieproduktywnych na zewnątrz firmy, dotknął także transport. W rzeczywistości podmioty parające się przewozami powinny się skupiać na poszukiwaniu zleceń, re alizacji przewozów i logistyce, a nie na ser wisowaniu, ubezpieczaniu i administrowaniu pojazdem ciężarowym. Instrumentem umoż liwiającym nowoczesne prowadzenie fir my transportowej może być wynajem zarówno krótko, jak i długoterminowy. W Polsce rynek tego typu usług rozwija się ciekawie, pomimo niedawnych głosów sceptyków. Oferta firm wynajmujących prezentuje się następująco. 18 PEMA PEMA jest największą europejską firmą rodzinną, zajmującą się kompleksowym wynajmem ciągników i naczep z obsługą. Założona w 1976 roku przez Petera Man na dysponuje ponad pojazdami. PEMA obecna jest w 5 krajach europej skich: w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Danii i Szwajcarii. PEMA oferuje kom pleksową obsługę, zajmując się również wszelkimi sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi: uiszcza opłaty związane z użytkowaniem dróg, ubezpiecza pojaz dy, opłaca podatki, indywidualnie uzgad niając z klientem parametry pojazdu. PEMA Full Service Rent dostarcza pojazdy zgodne z Corporate Design klienta, wymienia opo ny, troszczy się o zachowanie wszelkich przeglądów i konserwacji pojazdu. W ra zie potrzeby organizuje pojazd zastępczy. Umowy najmu zawierane z PEMA są ela styczne i można je w trakcie ich trwania modyfikować, zgodnie z zapotrzebowaniami klienta i zmianami przepisów prawnych. Swoją działalność w Polsce PEMA Pol ska rozpoczęła w 2007 roku. Gama do stępnych pojazdów: ciągniki siodłowe:4x2/ 6x4/6x2, z układem hydraulicznym wywro tu, opcja ADR, wyposażone w kompre sor do artykułów chemicznych i spożyw czych typu Low Deck; samochody cięża rowe o masie całkowitej 7,5 24 t, z nadwoziem furgonowym, z pomostem ładunkowym, z nadwoziem typu izoterma, do nadwozi wymiennych, z dźwigiem za ładowczym w tylnej części, zabudową typu bramowiec, zabudową typu hakowiec, z zabudową specjalną np. do przewozu na pojów; naczepy przyczepy z dachem su wanym typu Edscha, typu Coil, kurtyno we (plandekowe) typu Tautliner, typu izo terma, typu Jumbo, wywrotki: 24/36/50 m sześc., typu working floor, do przewozu szkła w taflach, kontenerowe. HAMA TRUCKS HAMA TRUCKS Polska powstała z połączenia kapitałów DBK Sp. z o.o. oraz HAMA Gro up GmbH (HAMA TRUCKS). Firma oferuje usługi typu CFM (Central Fleet Management) krótko, średnio i długoterminowego wynajmu. HAMA TRUCKS jest liderem wynajmu w Niemczech, Austrii, Szwecji i Hiszpanii, gdzie posiada 15 filii trudniących się wynajmem i ser wisowaniem pojazdów. W Polsce przedsiębior stwo specjalizuje się w wynajmie pojazdów po wyżej 16 ton DMC, ale na życzenie klienta może dostarczyć każdy rodzaj pojazdu ciężarowego lub dostawczego. Preferowane marki to DAF, a w naczepach KOGEL ( kurtynowe ) i Schmitz (chłodnie). HAMA TRUCKS proponuje finan sowanie i zakup kompletnego pojazdu, pełne ubezpieczenie z likwidacją szkód, rejestrację i przygotowanie pojazdu do wydania, serwis ogu mienia (z zakupem, wymianą i przechowywa niem), poniesienie opłat drogowych, przeglą dy rejestracyjne, opłacenie podatków, planowe przeglądy, pełną opiekę techniczna, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne z częściami za miennymi oraz robocizną, pojazdy zastępcze w razie awarii. Wynajęte samochody nie figurują w bilansie, co zachowuje zdolności finansowe firmy, a koszty zagwarantowane są z wyprze dzeniem. Cenną zaletą jest brak opłaty wstęp nej przy zawieraniu umowy najmu. Flota HAMA Polska liczy ok. 200 pojazdów dostępnych w 6 krajowych filiach w Gdańsku, Toruniu, Szcze

6 cinie, Białymstoku, Jankach k/warszawy i we Wrocławiu. Pojazdy wynajmowane przez HAMA rejestrowane są w Polsce, przez co faktura VAT jest wystawiana przez polskiego podatnika i umoż liwia zwrot podatku VAT. Atutem są szybko załatwiane formalności wynajmu, nawet w pół godziny, gdy pojazd znajduje się na placu HAMA Trucks, a klient wniesie kaucję i pierwszą ratę. MASTERLEASE Masterlease (należąca do GM Poland) kieruje swoją ofertę do firm traktujących samochody jako narzędzie pracy, podle gające okresowej wymianie, nietraktujące ich jako podbudowy wartości czy też ka pitału przedsiębiorstwa. Najem długoter minowy gwarantuje szereg korzyści, takich jak zachowanie płynności finansowej i brak problemów z administrowaniem pojazdu. Oferta Masterlease eliminuje kumulację wydatków i wprowadza liniowy charak ter opłat, a co za tym idzie precyzyjną gospodarkę wydatkami firmy. Masterlease jako duży posiadacz samochodów wypra cował szereg rabatów na usługi motory zacyjne, co przekłada się na niskie kosz ty dla klientów. W zależności od sytuacji prawno finansowej klienta kontrakt może być umową dzierżawy lub leasingu ope racyjnego z elementami serwisu pojazdu. Dodatkowo oferta obejmuje dostęp do pojazdów zastępczych i kart paliwowych. Możliwe jest także odkupienie floty klienta (w całości lub w części) i ponowne jej przekazanie w ramach umowy dzierżawy lub leasingu klientowi. Oferta składa się z pełnego pakietu serwisowego, ubezpie czeniowego i opieki Centrum Technicznego. LUCAS CAR RENTAL Poznańska firma Lucas Car Rental w swojej ofercie odwołuje się do częstej bolączki wielu przedsiębiorców, jaką jest angażo wanie się pracowników w działania nie produktywne np. serwisowanie samo chodu lub opiekę nad nim. Lucas Car Rental proponuje najem długoterminowy już od 3 miesięcy. Oferta obejmuje: zakup (finan sowanie) pojazdu, rejestrację i pełne ubez pieczenie, wyposażenie dodatkowe, zabu dowy podwozi ciężarowych, naniesienie loga czy kolorów firmowych klienta, or ganizację i finansowanie napraw, samochód zastępczy na czas awarii, opiekę assistan ce na trasie, likwidację szkód, sezonową wymianę ogumienia, jedną kompleksową fakturę w miesiącu, monitoring GPS. Dodatkowe korzyści i opcje: karty pali wowe, dostęp do innych (większych) aut do wynajęcia w razie nagłych potrzeb, telematykę w niskich cenach (radio CB, nawigację, telefon GSM). Dostępne są sa mochody wielu marek i typów, w tym oso bowe, dostawcze, mikrobusy, terenowe. PTTS RENTING Pochodząca z krajów Beneluxu firma PTTS RENTING specjalizuje się w wynajmie dłu goterminowym. Produkt o nazwie opcja pełnej obsługi pokrywa koszty rejestra cji pojazdu, badań technicznych, podatku od środków transportu, konserwacji, wy miany opon i płynów technicznych. Oferta nie obejmuje kosztów parkowania, grzy wien i mandatów, napraw niewynikających z prawidłowej eksploatacji pojazdu te wydatki ponosi klient. Istnieje też opcja bez obsługi, w trakcie której ww. wy datki eksploatacyjne i ubezpieczeniowe ponosi klient. Ubezpieczenie może być zlecone PTTS RENTING lub poniesione osobiście przez klienta. Cena produktu jest uzależniona od czasu trwania umowy, wybranej opcji oraz liczby wynajętych aut. Okres trwania umowy waha się do 1 do 60 miesięcy, w zależności od wybranej opcji i wymagań klienta. ALD AUTOMOTIVE ALD AUTOMOTIVE dla firm planujących zakup lub rozbudowę swojej floty przy gotowała wynajem długoterminowy z za rządzaniem flotą. ALD AUTOMOTIVE jest jedną z największych w Europie firm świad czących usługi wynajmu długoterminowego firma działa w 39 krajach, zatrudnia 3600 osób i zarządza flotą pojazdów. Przy zawieraniu umowy istnieje możliwość ujęcia opcji zarządzania serwisem, która umożliwia zaplanowanie w czasie rzeczy wistych kosztów użytkowania samocho dów. Poza pełną ofertą serwisową (prze glądy, bieżące naprawy, gospodarka ogu mieniem, likwidacja szkód komunikacyj nych) ALD AUTOMOTIVE dostarcza pełen monitoring szkód komunikacyjnych, assistance 24h, raporty z eksploatacji po jazdów oraz samochód zastępczy w przy padku awarii lub wypadku na drodze. Ubez pieczenie uwzględnione jest w racie. Po siadacze własnej floty mogą ją odsprze dać i korzystać z niej w formie wynajmu zwrotnego z pełną obsługą serwisową. DAIMLER FLEET MANAGEMENT Daimler Fleet upraszcza procedury wynajmu redukując do minimum formalności, np. przez jednego partnera do rozmów i współ pracy oraz jedną opłatę miesięczną, skła dającą się z części finansowej i serwiso wej. Produkt jest skierowany do małych i średnich firm. Zaletą jest m.in.: ryzyko utraty wartości pojazdu przejęte przez DFM oraz ryzyko związane ze wzrostem szko dowości i samej stawki ubezpieczeniowej. ING CAR LEASE ING Car Lease dostarcza na wynajem pojazdy z jedną miesięczną fakturą. Oprócz tego po zakończeniu umowy odbiera po jazdy używane i bez żadnych przestojów zapewnia nowe. W trakcie realizacji umowy można nieodpłatnie modyfikować warun ki umowy takie jak okres trwania umowy lub ustalony przebieg pojazdu. Raty finan sowe kalkulowane są od ceny netto. Ko rzyścią jest też uwolnienie gotówki zamro żonej we własnej flocie umożliwiającej uru chomienie dodatkowej linii kredytowej dla klienta. Można także przenieść prace ad ministracyjno księgowe na ING Car Le ase Polska przy pozostawieniu sobie pra wa własności na pojazdy. VOLKSWAGEN LEASING POLSKA Jeden z największych producentów pojaz dów w Europie także w Polsce świadczy usługę wynajmu długoterminowego. Propo 19

7 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów zycja VLP opiewa na następujące procesy: nadzór nad procesem zamawiania i do staw, rejestracje pojazdów, pełny pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, NW, opiekę serwisową w autoryzowanych stacjach obsługi, zarządzanie kartami paliwowymi. FRAIKIN Wynajem długoterminowy w firmie Fra ikin jest planowany na okresy 36, 48 i 60 miesięcy. Gama pojazdów objętych usługą jest bardzo bogata: samochody do stawcze, podwozia samochodów dostaw czych i ciężarowych z zabudowami kon tenerowymi, skrzyniowymi, izotermicz nymi i chłodniczymi, samochody specja listyczne, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy i am bulanse, a także wszystkie rodzaje cią gników siodłowych i naczep o masach całkowitych od 3,5 do 44 ton DMC. KBC AUTOLEASE Full Service Leasing KBC Autolease to narzędzie dla firm prowadzących doraźne projekty biznesowe, a także często wy mieniających pojazdy. Jest to szczegól nie opłacalne rozwiązanie, gdy firma pro wadzi kilkumiesięczne projekty, zatrud niając w tym czasie kontraktowych spe cjalistów, albo gdy zatrudniani są na okres próbny lub określony np. przedstawiciele handlowi. Jednocześnie usługa stanowi znacznie ciekawszą opcję niż typowy krót koterminowy rent a car. Ze względu na krótki okres umowy, poniżej 24 miesięcy, umowa wynajmu jest kwalifikowana według przepisów podatkowych, jako najem, dzierżawa, a nie jako leasing ope racyjny. Jako członek Grupy KBC fir ma zapewnia stabilność ubezpieczenio wo finansową. Użytkownikowi udostęp niana jest karta serwisowa do identyfi kacji pojazdu oraz bezgotówkowej ob sługi serwisowej w sieci współpracują cych warsztatów. Dodatkowe atuty to usługi typu VIP i door to door (wyrę czanie użytkowników w dostarczaniu sa mochodów do serwisu). Ogumienie do bierane jest według preferencji użytkow nika (klasy budget, medium i premium). Dostępny jest też program Assistance24h oraz karty paliwowe Routex, Orlen, Shell. VOLVO FINANCE SERVICE Szwedzki koncern dla swoich klientów przygotował produkt wyręczający z pro blemów administracyjnych i finansowych związanych z posiadaniem pojazdu. Na jemca biorąc wynajem w VFS ograni cza się do opłat paliwowych, podatku dro gowego i kosztów zatrudnienia kierow cy lub operatora (w przypadku maszyn). 20

8 Koszty umowy najmu można odpisać od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Po wygaśnięciu umowy najemca zwra ca pojazd do VFS bez dodatkowych opłat. Volvo Truck Rental to krótkotermino wy najem pojazdu ciężarowego na okres od 1 dnia do 1 roku. W ramach tej oferty dostępne są ciągniki Volvo FH, Volvo FH X LOW z naczepami typu MEGA, wywrot ki Volvo FM8x4, Volvo FL z zabudową typu izoterma i do dystrybucji napojów. SCANIA FINANCE Oferta Scania skierowana jest także do użytkowników pojazdów innych marek i stanowi świetną okazję do zapoznania się ze szwedzką marką. Wynajem umoż liwia wypróbowanie pojazdów Scania we własnej flocie w rzeczywistych warun kach, odmiennych od testowych. Scania Finance promuje wynajem w okresach wzmożonego zapotrzebowania na usługi transportowe. Pojazdy Scania można wy nająć nawet na 1 dzień, a maksymalnie na 12 miesięcy. Wszystkie posiadają pełne ubezpieczenie, opłacony podatek drogowy i winietę. Do dyspozycji klientów przy gotowano ok. 5 pojazdów, w tym naj popularniejsze ciągniki siodłowe Scania R420LA4x2HNA Euro4/Euro5. jazdu dostawczego w charakterze kaucji może być przyjęty samochód najemcy. Wy jazdy zagraniczne muszą być zgłaszane i muszą uzyskać akceptację. BANKOWY WYNAJEM Propozycja PKO BP skierowana jest za równo do firm liczących kilka, jak i kil kaset samochodów. Zakup samochodów jest w pełni finansowany przez Bankowy Fun dusz Leasingowy S.A. Wynajem udziela ny jest na okres 24 lub 36 miesięcy, z rocznym limitem kilometrów. Strona ser wisowa to pełna opieka techniczna, prze glądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, wymiana części eksploata cyjnych. Na okres trwania umowy przy znawany jest pakiet pełnego ubezpiecze nia AC, OC, NW, a w razie wypadku li kwidacja szkód komunikacyjnych. Usłu ga obejmuje wymianę sezonową lub eks ploatacyjną ogumienia. W przypadku na praw mechanicznych i blacharskich, gdy samochód jest zatrzymany w serwisie na dłużej niż 48 godzin, przyznawany jest na okres 5 dni pojazd zastępczy. Na terenie całego kraju funkcjonuje 24 godzinne Assistance i karta serwisowa. MICAR Wrocławska firma Micar Michael s Car Rental oferuje najniższe ceny w Euro pie na wynajem krótko i długoterminowy pojazdów m.in.: Fiatów Ducato o najbar dziej popularnych parametrach, przez co najbardziej poszukiwanych na rynku. Aby skorzystać z oferty konieczne jest posia danie prawa jazdy od co najmniej roku, minimalny wiek 21 lat, a maksymalny 70. Płatność ponoszona jest z góry gotówką, kartą kredytową lub przelewem. W przy padku posiadaczy kart kredytowych na koncie karty blokowana jest kaucja na czas najmu samochodu. Anulowanie autoryza cji następuje przy zwrocie nieuszkodzonego auta i braku innych należności. W przy padku zwrotu pojazdu zabrudzonego lub po zmierzchu anulowanie zastawu nastę puje następnego dnia. W przypadku po MAN Rental MAN Rental przygotowało ofertę dla wy najmujących od 1 dnia do 24 miesięcy. Cenę można skalkulować za dzień, tydzień lub miesiąc użytkowania pojazdu. Istnieje też możliwość zaliczenia opłat do kosztów po datkowych. Podobnie jak przy umowach leasingowych ofertę wynajmu można wzbo gacić o usługę CombiContract MAN Te lematics, ProfiDrive, czy MAN Comfort. Wśród propozycji MAN Rental są pojaz dy spełniające normy Euro 5. Oferta obej muje ciągniki siodłowe 4x2 ze standardowym wyposażeniem, jak również podwozia ni skie pod nadwozia wymienne oraz pojaz dy różnych klas i o różnej mocy silników, skonfigurowane według indywidualnych potrzeb. Do floty pojazdów MAN Rental obok aktualnie oferowanego typoszeregu ciężkie go TGX/TGS dołączą klasy TGM i TGL. OPR. GRZEGORZ TEPEREK 21

9 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Branża czeka na odtrąbienie kryzysu Rozmowa z Dawidem Charkiewiczem, odpowiedzialnym w SG Equipment za finansowanie środków transportu. 22 Truck Auto.pl: Jak przedstawiają się obecnie struktury SG Equipment w Polsce? Dawid Charkiewicz: Pod tym względem jesteśmy bardzo stablini. Strukturę sprzedaży budowaliśmy kilka lat temu. Jesteśmy podzieleni na regiony centralny, zachodni, północny, południowy. Pod region cen tralny podlega centrala w Warszawie oraz przedstawicielstwa w Białymstoku, Lu blinie i Łodzi. Do regionu południowego należą Kraków, Rzeszów, Katowice i Kielce. Region zachodni to Poznań, Wro cław, Szczecin i Kalisz, zaś region pół nocny to Gdańsk, Olsztyn i Bydgoszcz. Nasze regiony działają na zasadach oddziałów i co często jest ważne dla transportowców, od działy rejestrują samochody w swoich regio nach. Swoim działaniem obejmujemy dziś całą Polskę, będąc bardzo blisko klienta. Truck Auto.pl: Jak ważny w waszej działal ności jest segment transportu drogowego? Dawid Charkiewicz, odpowiedzialny w SG Equipment za finansowa nie środków transportu Dawid Charkiewicz: Środki transportu w ubiegłym roku stanowiły ok 41% nasze go portfela. W bieżącym roku udział ten jednak na pewno spadnie w związku z ogólnie znanymi problemami przewoźni ków międzynarodowych, jak i branży budowlanej na rynku praktycznie ustał popyt na nowe pojazdy ciężarowe i ciągniki sio dłowe. Sprzedaż tych pojazdów jest ogra niczona, a w związku z tym zapotrzebo wanie na finansowanie tych pojazdów również. Truck Auto.pl: Jak dajecie sobie radę w dobie kryzysu, jakim piętnem odbił się on na waszej działalności? Dawid Charkiewicz: Rynek leasingu notuje spadek wartości oddawanych w leasing aktywów o nieco ponad 38% (I półrocze 2008 do I półrocze 2009). W tym czasie pojazdów ciężarowych sfinansowano aż o 66% mniej. To pokazuje jak głęboka jest zapaść rynku transportowego w naszym kraju. Te fakty mają też przełożenie na nasz portfel. Struktura finansowanych przed miotów leasingu się zmienia na korzyść sprzętu nietransportowego. Mniej wię cej na tym samym poziomie, może na wet z lekką tendencją wzrostową utrzy muje się finansowanie małych pojazdów osobowych i dostawczych oraz innych pojazdów. W tym segmencie mogę wy mienić wagony, czy samoloty. Obecna sytuacja na rynku sprawiła też, że nie co ostrożniej podchodzimy do finanso wania przewoźników międzynarodowych i branży budowlanej. Jednak cały czas finansujemy pojazdy ciężkie i nie za przestaliśmy tego nawet na moment, mimo, że część naszej konkurencji to uczyniła. Nadal aktywnie uczestniczy my w spotkaniach organizowanych przez ZMPD, czy inne organizacje przewoź ników lub dostawców pojazdów. Ten bez pośredni kontakt z potencjalnymi klien tami przynosi nam najwięcej korzyści w czasie kryzysu, ponieważ dzięki temu lepiej poznajemy problemy rynku trans portowego i potrafimy dostosować struk turę transakcji do bieżących potrzeb prze woźników. Poza kontaktem bezpośred nim ważnym źródłem pozyskiwania klien tów stały się przetargi publiczne. Prze suwamy również ciężar biznesu w kie runku mniejszych transakcji na pojedyn cze auta osobowe, bądź dostawcze. Truck Auto.pl: Który z waszych produk tów cieszy się na chwilę obecną najwięk szym zainteresowaniem? Który segment pojazdów jest obecnie najczęściej finan sowany? Dawid Charkiewicz: Jak wspomniałem wcześniej obecnie finansujemy więcej transakcji mniejszych, a więc pojedyn czych samochodów osobowych, dostaw czych, samochodów używanych. Często finansujemy te transakcje przy wykorzy staniu naszych uproszczonych produk

10 ale wzrosty te były naprawdę marginal ne. Ponadto przewoźnicy również wy nieśli ważną naukę z obecnego kryzysu i dużo ostrożniej i racjonalniej podchodzą do nowych inwestycji. W ubiegłych la tach kupowali sercem, teraz kupują głową. Struktura SG Equipment w Polsce Truck Auto.pl: Czy macie w tej chwili produkt, który byłby specjalnie dedyko wany dla transportu drogowego? Dawid Charkiewicz: Mamy uproszczone procedury na finansowanie pojazdów cię żarowych, wywrotek, samochodów do 3,5 t oraz sprzętu specjalistycznego, jak np. wózki widłowe. Dla transportu drogo wego przewidzieliśmy uproszczoną pro cedurę na finansowanie ciągników sio dłowych i naczep do łącznej kwoty euro, szybko i jedynie na pod stawie podstawowych dokumentów fir my. Nasze umowy są specjalnie przy gotowane pod pojazdy dla transportu. ZBIGNIEW WITAMBORSKI tów. Ich uproszczenie polega na tym, że klienci dostarczają nam praktycznie je dynie podstawowe dokumenty firmy. Jest to bardzo szybka ścieżka dla klienta wejścia w użytkowanie pojazdu. Truck Auto.pl: Jak wygląda rynek finan sowania autobusów? Dawid Charkiewicz: Sprzedaż nowych autobusów ogółem, bez rozróżniania po szczególnych segmentów, również znacz nie spadła i wynosi mniej więcej 50% sprzedaży ubiegłorocznej. Jeszcze mocniej spadła sprzedaż w segmencie autobusów miejskich. Spadek sprzedaży powoduje też, że my mniej tego typu pojazdów fi nansujemy. Jednak potrafimy się znaleźć i w tej sytuacji. Dzięki dobrej jakości usługi leasingu, którą oferujemy i bli skiej współpracy z dostawcami z tej branży zwiększamy swój udział w ryn ku finansowania autobusów. Dzięki ta kim transakcjom, jak sfinansowanie kil kunastu autobusów MAN dla PKS Gdańsk, czy też kilku innych spółek samorządowych i prywatnych na pew no staniemy się w tym roku liderem fi nansowania tego typu pojazdów. Truck Auto.pl: Kiedy oczekujecie poprawy na rynku transportowym? Dawid Charkiewicz: Pierwsze symptomy poprawy obserwujemy już dziś, być może ożywienie w zakupach nowego sprzętu nastąpi już na jesieni bieżącego roku. Sprzyjającym temu zjawiskiem jest znaczne obniżenie cen nowych pojazdów przez importerów. Ponadto spodziewamy się, że jednostki samo rządowe również zwiększą zakupy sprzętu, głównie chodzi o zakupy pojazdów komunikacji miejskiej w świe tle zbliżającego się EURO W au tobusach turystycznych też powinno na stąpić odreagowanie po kryzysowym bieżącym roku. Impuls organizacji EURO 2012 i rozstrzygnięcie nowych przetargów na budowę dróg również powinny zwiększyć zakupy pojazdów przez firmy z branży budowlanej. Truck Auto.pl: Czy branża transportu drogowego opatrzona jest dużą dozą ryzyka? Dawid Charkiewicz: Myślałem, że będzie gorzej. Sądziłem, że będziemy zmusze ni restrukturyzować wiele umów, zaś licz ba pojazdów zwindykowanych będzie bar dzo duża. Tymczasem nasi przewoźni cy radzą sobie z kryzysem bardzo do brze mimo bardzo złej sytuacji na ryn ku. Owszem zauważyliśmy lekkie wy dłużenie nieterminowości spłaty rat oraz wzrost liczby zwindykowanych pojazdów, 23

Wartość rynku produktów leasin

Wartość rynku produktów leasin DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Leasing i wynajem w roku kryzysu przegląd rynku Ty decydujesz, z kim zainwestujesz Wartość rynku produktów leasin gowych w 2008 roku sięgnęła 33,1 mld złotych. W porówna

Bardziej szczegółowo

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU 31 Wartość sprzętu i oprogramowania IT kwartale 2015 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka IT 1. Europejski Fundusz 19,34 2. Millennium Leasing Sp. z o.o. 15,23 3. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 14,74 4. SG Equipment

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Oszczędza, pomaga i kontroluje

Oszczędza, pomaga i kontroluje Władysław Wilkiel Oszczędza, pomaga i kontroluje / / Codzienna praktyka w procesie zarządzania flotą samochodów firmowych potwierdza, że korzystanie #kart paliwowych jest opłacalne. Korzyści pojawiają

Bardziej szczegółowo

Rynek kart paliwowych ma ogromny

Rynek kart paliwowych ma ogromny DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Rynek kart paliwowych ma ogromny potencjał. Firma analityczna Data Monitor podała, że zaledwie jedna dzie siąta paliwa w Polsce jest kupowana na sta cjach przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową 24 FLOTA Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową Niemal każda prężnie rozwijająca się firma potrzebuje samochodów dla swoich pracowników, aby mogli oni realizować wyznaczone im cele. Istnieje wiele

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym 16 BIZNES RAPORT 4 10 września 2015 r. PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCY Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym Nowoczesne narzędzia z zakresu automatyki, robotyki i IT dla przemysłu

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

Efektywna gra siły z gracją

Efektywna gra siły z gracją DODATEK SPECJALNY: Mercedes Benz w Polsce Test Podczas jazdy te stowej, imponujący V8 o pojemności 16 litrów, zachwy cał siłą spokoju przebiegu oraz nie mal zwierzęcą mocą, dostępną już przy niskim pozio

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo.

NAJLEPSZE PRODUKTY LA BIZNESU. plan. technologia. plan. standard. bank. us ugi. ota. przedsi biorstwo. szko a biznesu. rma. logo. doradztwo. Gazeta Finansowa wspó praca sprzeda bank zakupy produkty inwestycyjne przedsi biorstwo NAJLEPSZE PRODUKTY plan DLA BIZNESU grupa promocja telekomunikacja publikacja karta paliwowa telekomunikacja technologia

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE dr inż. Małgorzata Smolarek dr Joanna Dzieńdziora Instytut Zarządzania i Ekonomii, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu WYBRANE ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Jacek Makowski Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Cele i strategia Czy warto rozwodzić się nad zagadnieniem wyznaczania celów w życiu? Uff, brzmi filozo ficznie i ciężko, ale

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 21 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 22 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 150 NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 2014. Ranking 250. najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP. Najlepsze produkty dla MSP. Najlepszy produkt DLA MSP 30 maja 5 czerwca 2014 r. 29 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI 2014 Ranking 250 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 30 30 maja 5

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo