Spis treści. Wstęp... 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... 7"

Transkrypt

1 Spis treści Wstęp Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego Istota outsourcingu Etapy outsourcingu informatycznego Przesłanki stosowania outsourcingu Rodzaje outsourcingu Zakres funkcji informatycznych realizowanych w ramach outsourcingu Zarządzanie outsourcingiem Znaczenie zarządzania relacją outsourcingową Modelowe ujęcie zarządzania kooperacją outsourcingową Korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów Organizacyjno-ekonomiczne uwarunkowania outsourcingu Analiza decyzyjna wyboru outsourcingu informatycznego Analiza kosztów, korzyści i ryzyka outsourcingu IT Analiza finansowa outsourcingu Miary efektywności usług informatycznych Planowanie outsourcingu Wdrażanie outsourcingu Organizowanie przedsięwzięć outsourcingowych Wybór dostawcy usług Formułowanie kontraktu Umowy SLA w outsourcingu IT Transfer personelu, sprzętu i oprogramowania Zarządzanie informacją i wiedzą w przedsięwzięciach outsourcingowych Czynniki sukcesu outsourcingu informatycznego Motywowanie dostawcy usług Monitorowanie i kontrola współpracy outsourcingowej Czynniki sukcesu w układzie: outsourcingodawca outsourcingobiorca Spis treści 5 Księga1.indb :44:24

2 6. Strategiczne scenariusze rozwoju outsourcingu informatycznego Outsourcing informatyczny w Polsce Perspektywy rozwoju outsourcingu Offshoring jako szczególny typ outsourcingu informatycznego Zakończenie Literatura Spis rysunków Spis tabel Księga1.indb :44:24

3 Jeśli przedsiębiorstwo produkuje wewnętrznie coś, co inni mogą kupić lub wyprodukować wydajniej i skuteczniej, wyrzeka się przewagi konkurencyjnej. James Quinn, Thomas Doorley, Penny Paquette 1990 [DOMB98, s. 33] Wstęp Własnościowe, funkcjonalne i organizacyjne przekształcenia w polskiej gospodarce końca lat dziewięćdziesiątych oraz przejmowanie zachowań i rozwiązań strukturalnych z krajów wysoko rozwiniętych spowodowały gwałtowny wzrost zainteresowania technologią informatyczną. Zasoby informacyjne przedsiębiorstw i instytucji zaczęły być traktowane jako czynnik strategiczny, decydujący często o przewadze konkurencyjnej. Technologia informatyczna zdominowała tradycyjne środki komunikacji i przetwarzania danych. Różnorodne badania prowadzone w rozwiniętych ekonomicznie krajach wykazują, że warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizacji w coraz większym stopniu staje się nowoczesny zintegrowany system zarządzania wspomagany technologią informatyczną. Jedynie zunifikowany technologicznie, wydajny w eksploatacji i stosunkowo efektywny system gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i dystrybuowania informacji może sprostać wygórowanym wymaganiom współczesnego zarządzania. Outsourcing jest obecnie uznawany za jedno z najskuteczniejszych narzędzi podnoszenia efektywności działania organizacji. Staje się elementem strategii, która polega na odchudzaniu struktur organizacyjnych w celu skupienia zasobów i środków finansowych na działalności podstawowej, decydującej o jej przewadze konkurencyjnej. Organizacje dążą w coraz większym stopniu do stworzenia tzw. rdzenia biznesu (business core), czyli skupienia się na kluczowym elemencie lub elementach funkcjonowania przy równoczesnym współdziałaniu z zewnętrznymi partnerami na zasadach kontraktu. Taka strategia współdziałania, inaczej mówiąc: strategia zleceń lub outsourcing, powinna być realizowana jako zamierzenie długofalowe (wieloletnie). Nie może być traktowana jedynie jako doraźny sposób obniżania kosztów lub środek zaradczy przeciw trudnościom wewnętrznym w ramach bieżącej działalności organizacji. Outsourcing systemu informatycznego, jak każde inne przedsięwzięcie, niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Niewłaściwe zastosowania outsourcingu mogą wynikać z powierzchownego potraktowania problemu spowodowanego brakiem dostatecznej wiedzy. Przedsiębiorstwa często nie dostrzegają wielostronnych uwarunkowań outsourcingu, stosują uproszczone metody analizy celowości wydzielania działalności, skupiają się na przewidywanych korzyściach, zapominając o kosztach i ryzyku. Wstęp 7 Księga1.indb :44:24

4 Outsourcing, chociaż w wąskim zakresie i pod inną nazwą, był stosowany w Polsce już od dawna. Polska znalazła się wśród krajów, które bardzo wcześnie stworzyły centra obliczeniowe, znane pod takimi skrótami, jak ZETO (Zakłady Elektronicznej Techniki Obliczeniowej) czy COIG (Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa). Mimo to jest on metodą niewystarczająco opisaną w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Chęć poznania tej koncepcji i określenia właściwości działalności outsourcingowej w polskiej rzeczywistości skłoniła autorkę do zajęcia się problematyką badawczą outsourcingu. Celem niniejszego opracowania jest zapoznanie czytelnika z zagadnieniem outsourcingu informatycznego, a przede wszystkim podkreślenie roli, jaką mają rzetelna analiza decyzyjna przedsięwzięcia outsourcingowego oraz zarządzanie współpracą w trakcie trwania kontraktu. Podręcznik adresowany jest przede wszystkim do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunków: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz informatyka i informatyka i ekonometria, a także dla słuchaczy specjalistycznych studiów podyplomowych i kursów dokształcających dla absolwentów wyższych uczelni. Może on też stanowić pomoc dla praktyków gospodarczych przy rozwiązywaniu przez nich problemów outsourcingowych. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzenia w problematykę outsourcingu, przedstawia najważniejsze motywy decyzji outsourcingowych, rodzaje outsourcingu oraz opis zakresu funkcji obejmowanych outsourcingiem informatycznym. W rozdziale drugim autorka podkreśla rolę, jaką odgrywa właściwe zarządzanie współpracą outsourcingową. Zawiera on propozycję modelu kształtowania relacji outsourcingowej oraz przybliża kwestie związane z wyborem dostawcy usług. Opisany w nim został również bardzo istotny aspekt, jakim jest korzystanie z usług zewnętrznych konsultantów. Główne zagadnienia trzeciego rozdziału to analiza kosztów, korzyści i ryzyka oraz analiza finansowa wydzielania usług informatycznych. Poruszono w nim także kwestie planowania współpracy z zewnętrznym dostawcą oraz ustalania mierników oceny zlecanych usług. Rozdział czwarty dotyczy tak istotnych aspektów, jak organizowanie procesu przejścia do outsourcingu, dobór dostawcy usług oraz formułowanie kontraktu, a w nim tzw. umów SLA. Znaczna część tego rozdziału została poświęcona transferowi wiedzy między stronami umowy outsourcingowej, nabierającego coraz większego znaczenia, zwłaszcza w organizacjach, które zarządzają wiedzą i które nie traktują outsourcingu jedynie jako narzędzia umożliwiającego redukcję kosztów, lecz jako alternatywny sposób zdobywania wiedzy i umiejętności. Rozdział piąty porusza kwestię motywowania dostawcy usług oraz problematykę zarządzania informacją i wiedzą w przedsięwzięciach outsourcingowych. Opisywane w nim zagadnienia to również zasady monitorowania i kontroli współpracy z zewnętrznym dostawcą oraz czynniki decydujące o sukcesie bądź porażce outsourcingu. Celem rozdziału szóstego była próba wska- 8 Wstęp Księga1.indb :44:24

5 zania kierunków rozwoju outsourcingu informatycznego w Polsce na tle trendów na rynku globalnym. Przedstawiono zatem najważniejsze przesłanki, jakimi kierują się polskie przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu, ofertę wybranych dostawców usług oraz silne i słabe strony rynku usług outsourcingowych w Polsce. Opisano w nim również szczególny typ outsourcingu offshoring usług informatycznych. Opracowanie kończą wnioski będące podsumowaniem podjętej tematyki. Praca oparta została na literaturze zawierającej wiele pozycji anglojęzycznych. Duża liczba sporządzonych przez autorkę rysunków, tabel i wykresów uzupełnia i obrazuje przedstawione w pracy zagadnienia. Autorka ma nadzieję, że omówiona w książce tematyka wzbudzi zainteresowanie czytelników i wzbogaci ich wiedzę z zakresu coraz powszechniej stosowanego outsourcingu informatycznego. Jednocześnie pragnie serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Katedry Zarządzania Informacją i Wiedzą oraz Katedry Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania za wiele wspólnych dyskusji i wartościowych uwag dotyczących poruszanych w książce problemów. Małgorzata Sobińska Księga1.indb :44:24

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie metod i technik rachunkowości zarządczej

Wprowadzenie metod i technik rachunkowości zarządczej Książka zawiera bogate kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, której dynamiczny rozwój w praktyce światowej rozpoczął się pod koniec XX w., pod wpływem internacjonalizacji i globalizacji

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański

Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara. Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Recenzenci: Dr hab. Prof. UG Zbigniew Kreft Dr hab. Prof. PW Zbigniew Malara Redakcja techniczna: Mgr Marek Szymański Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im E. Kwiatkowskiego w Gdyni ISBN

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw

Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw SYLWIA KONECKA Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem dr hab. Anny Łupickiej, prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

MARKETING STRATEGICZNY NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM

MARKETING STRATEGICZNY NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM MARKETING STRATEGICZNY NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk Małgorzata Michalik 4. wydanie Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2014 Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego

Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego 180 prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska Katedra Zarządzania Zasobami Pracy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego WPROWADZENIE Najważniejszym

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO 643 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO Wstęp Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Małgorzata Sobińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INNOWACYJNE MODELE BIZNESU DLA IT WYZWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

instrument finansowania działalności MSP

instrument finansowania działalności MSP 81 Jacek Czarecki, Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP Review of the book by Jacek Czarecki, Factoring as an Instrument of Financing the Operations of SMEs Wydawnictwo Naukowe PWN,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING STRATEGICZNY WSPÓŁCZESNA OPCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

OUTSOURCING STRATEGICZNY WSPÓŁCZESNA OPCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 11 (272) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego adam.weinert@ue.poznan.pl OUTSOURCING STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2

Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych Sp. z o.o. Łódź, ul. Żwirki 2 Wydawca Agnieszka Suchenia Redaktor Paweł Ciok Redaktor techniczny Janina Burek Korekta Anna Szulczyńska Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007 ISBN 83-7416-756-4 Wydane przez: Wolters Kluwer

Bardziej szczegółowo