ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE W KONTEKŚCIE IMPLEMENTACJI WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE W KONTEKŚCIE IMPLEMENTACJI WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ."

Transkrypt

1 Mateusz Jakubiak Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE W KONTEKŚCIE IMPLEMENTACJI WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ. SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT IN POLAND IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING THE EUROPEAN UNION REQUIREMENTS. Streszczenie: W drugiej połowie XX wieku problemy związane z zagospodarowywaniem odpadów stały się poważnym wyzwaniem cywilizacyjnym. Gwałtowny postęp techniczny i przemysłowy oraz wzrost demograficzny spowodowały znaczne zwiększenie popytu na dobra konsumpcyjne. Postęp techniczny w istotny sposób przyczynił się również do skrócenia cyklu życia niektórych grup produktów, szczególnie dóbr szybkozbywalnych. Rozwój gospodarczy wpłynął na wzrost produkcji odpadów. Zarówno przepisy Unii Europejskiej jak i krajowe wytyczne nakładają na samorządy lokalne obowiązek podporządkowania gospodarki odpadami zasadom zrównoważonego rozwoju. Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi wymaga kompleksowego ich traktowania z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych jak również uwarunkowań społecznych. Należy brać pod uwagę fakt, iż odpady posiadają wymierne wartości - materiałową i energetyczną. Racjonalna gospodarka wyczerpującymi się zasobami wymaga traktowania odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. Abstract: In the second half of the twentieth century the problems related to waste disposal have become a serious civilization challenge. The rapid technological and industrial progress as well as the population growth caused a significant demand increase for consumer goods. Technological advances substantially contributed to the shortening of the life cycle of some product groups, especially fast moving consumer goods. Economic development led to increased production of waste. In accordance to the European Union and national regulations it is obligatory for local authorities to coordinate and carry out sustainable waste management. It requires a comprehensive waste treatment taking into account the economic, environmental and social conditions. It is important to consider that the waste possess a measurable value - material and energetic. Rational management of exhaustible resources requires to treat waste as a valuable commodity. Waste can be reused, recycled, or energy can be recovered from it. Słowa kluczowe: zrównoważona gospodarka odpadami, recykling, przetwarzanie odpadów Key words: sustainable waste management, recycling, waste processing Wstęp Obowiązujące obecnie wytyczne i przepisy dotyczące gospodarki odpadami w Polsce wynikają ze zmian jakie zostały wprowadzone wraz ze wstąpieniem i członkostwem kraju w Unii Europejskiej. Unijna polityka kształtująca zrównoważoną gospodarkę odpadami komunalnymi opiera się na doświadczeniach rozwiniętych krajów europejskich, w szczególności Wielkiej Brytanii czy Niemiec [7, 12]. Warto jednak zaznaczyć, że to rzymska cywilizacja była pierwszą, która stworzyła zorganizowany system zbiórki odpadów komunalnych w XIV w. [18]. W starożytnym Rzymie, podobnie jak w innych miastach w tym okresie, odpady z gospodarstw domowych były wyrzucane bezpośrednio na ulice, do rzek lub do dołów na obrzeżach miasta. Zatrudnieni przez Rzym pracownicy zbierali odpady z ulic, wywozili je poza miasto i składowali w dołach zlokalizowanych w pewnej odległości od murów miejskich. Jednocześnie składowanie odpadów w bezpośrednim sąsiedztwie miasta zostało zakazane i było karane [12]. Rozwój gospodarki odpadami w Europie W średniowieczu, w nieustannie rozrastających się europejskich miastach, nie uważano odpadów zalegających na ulicach za poważny problem. Jedynie niektóre, najbardziej postępowe miasta, takie jak Londyn, ze względów sanitarnych i epidemiologicznych wprowadzały regulacje dotyczące pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych. Gospodarką odpadami, zalegającymi do tej pory na miejskich ulicach, zaczęto interesować się w szczególny sposób po pandemii dżumy, która przeszła przez Europę w latach W 1354 r. ustalono, że odpady z ulic Londynu będą wywożone raz w tygodniu przez zatrudnionych przez miasto robotników. Dodatkowo w 1388 r Parlament Brytyjski zakazał wyrzucania odpadów do rzek [16, 20]. Regulacje te stanowiły ewenement w Europie, w której większość dużych ośrodków miejskich nadal nie rozwiązywało problemu odpadów z gospodarstw domowych. Konsekwencją wzrastającego zaludnienia miast i jednoczesnego braku przetwarzania odpadów, z którym

2 związany był również brak higieny, było szybkie rozpowszechnianie się organizmów chorobotwórczych. Przyczyniło się to do spadku zaludnienia Europy w XVI w. na skutek szeregu epidemii takich chorób jak dżuma czy cholera. [15]. Wraz z rewolucją przemysłową w XIX w. pojawiły się nowe rodzaje materiałów w odpadach w niespotykanych wcześniej ilościach. Choć w części nie były to materiały biodegradowalne, nie stanowiące zagrożenia bakteriologicznego, to jednak mogły zawierać szkodliwe związki. Opieka zdrowotna czy dbałość o jakość środowiska przyrodniczego zdecydowanie nie była dla większości rządów i przedsiębiorstw kluczowym zagadnieniem. Priorytetem była produkcja przemysłowa. Dostępność surowców i ułatwienie handlu stymulowały popyt na nowe dobra, które wytwarzano coraz częściej na dużą skalę przy wykorzystaniu maszyn. Wzrost produkcji doprowadził do znacznego zwiększenia wytwarzanych ilości odpadów a także do zmiany ich składu. Przykładowo w 1892 r. głównymi składnikami odpadów miejskich były popiół i żużel (82,3 %) oraz organiczne odpady kuchenne (8,3 %). Odpady zawierały również następujące frakcje: papier - 4,3 %, metal - 1,0 %, tekstylia - 0,4 % oraz szkoło - 1,4 % [20]. Końcem XIX w. powoli zaczęto dostrzegać w odpadach źródło potencjalnie wartościowych surowców a nie tylko problem związany z ich usuwaniem i składowaniem. Pierwszy recykling odpadów był prowadzony przez indywidualne osoby przeszukujące odpady na ulicach oraz wysypiskach i wybierające z nich wartościowych materiałów. Prace te wykonywane były ręcznie, bez zachowania jakichkolwiek zasad higieny. Pierwszy miejski program zorganizowanego recyklingu powstał w Baltimore w 1874 r. jednak nie powiódł się [12, 15, 17, 18]. Pod koniec XIX w. w niektórych miastach Europy, podobnie jak w Nowym Jorku, Chicago czy Bostonie, wprowadzano trzypojemnikową, selektywną zbiórkę odpadów w celu zagospodarowania niektórych surowców. W jednym pojemniku zbierano materiały potencjalnie zbywalne takie jak tekstylia, obuwie, szkło, metal i drewno. Biodegradowalne odpady kuchenne zbierane były w osobnym koszu. Dostarczano je farmerom, którzy wytwarzali z nich kompost do nawożenia pół uprawnych. Trzeci pojemnik przeznaczony był do zbierania popiołu z kominków i pieców. Taki trzypojemnikowy system zbiórki odpadów z powodzeniem został wprowadzony miedzy innymi w Berlinie na początku XX w. Pierwsze dekady ubiegłego stulecia to również czas zakładania sortowni, w których odzyskiwano z odpadów materiały tekstylne takie jak wełna, bawełna oraz jedwab naturalny jak również skóry, papier, drewno, kości i różne rodzaje szkła oraz metalu [1, 15]. Około roku 1900 za nowatorskie, ekonomicznie opłacalne rozwiązanie z dziedziny gospodarki odpadami uznano wypas trzody chlewnej na składowiskach odpadów komunalnych. Wyliczono, że 75 zwierząt może w ten sposób w ciągu doby zutylizować około 1 tony odpadów organicznych. Wiedeńskie wysypisko było jednym z przykładów powyższego zagospodarowania odpadów [15, 16]. Ponieważ organiczną frakcję odpadów miejskich zaczęto traktować jako tani pokarm dla trzody chlewnej aż do II wojny światowej również częstym rozwiązaniem było karmienie odpadami świń na farmach. Zaprzestano tej metody utylizacji odpadów gdy naukowcy dowiedli, że pożywienie to powoduje zainfekowanie zwierząt pasożytami, które mogą przenosić się na ludzi w wyniku konsumpcji niedogotowanego mięsa [12]. Selektywna zbiórka odpadów miejskich, próby odzysku surowców a także przetwarzania niektórych frakcji były jedynie chlubnymi wyjątkami w ekonomicznym podejściu do odpadów w XIX w. Gospodarka odpadami w większość europejskich miast polegała na ich wywożeniu poza miasto i składowaniu w wyznaczonych do tego celu miejscach. Pomimo wysiłków wiele systemów gospodarowania odpadami w dużych miastach nie wytrzymywało szybkiego tempa wzrostu ilości produkowanych odpadów. Na początku XX w. produkcja odpadów miejskich per capita przekroczyła w Londynie 300 kg rocznie a w Budapeszcie, Zurichu czy Monachium ponad 230 kg [1]. W drugiej połowie XIX w. aby poradzić sobie z organizmami chorobotwórczymi znajdującymi i namnażającymi się w odpadach miejskich rozpoczęto techniczne próby nad inną strategia utylizacji odpadów jaką było ich spalanie. Pierwsza na świecie spalarnia odpadów, którą wybudowano na przedmieściach Londynu w Paddington, nie funkcjonowała długo. Zastosowana technologia spalania została niewłaściwie dobrana do niskiej kaloryczności odpadów i ich wysokiej wilgotności. Jednak już ta pierwsza instalacja udowodniła, że wysoka temperatura spalania odpadów w piecu zmniejsza nieprzyjemny zapach gazów powstających podczas spalania jak również powoduje powstanie popiołu, który może być wykorzystany jako materiał budowlany. W latach powstały pierwsze, w pełni sprawnie działające, spalarnie w Leeds, Manchesterze i Birmingham a do końca wieku spalarnie odpadów działały już w ponad 50 brytyjskich miastach. W międzyczasie trwały techniczne prace nad osiąganiem dodatkowych ekonomicznych korzyści ze spalania odpadów. W szczególności celem było opracowanie konstrukcji spalarni umożliwiającej wykorzystanie ciepła powstającego podczas spalania odpadów. W 1897 r. w Shoreditch w Londynie uruchomiono pierwszą spalarnię odpadów, która jednocześnie była elektrownią parową. Brytyjskie sukcesy w efektywnej ekonomicznie termicznej utylizacji odpadów szybko zostały dostrzeżone przez inne państwa i w wielu dużych miastach w Niemczech, Szwajcarii, Danii czy Polsce zaczęły powstawać kolejne spalarnie. Dobrym przykładem panującego wówczas trendu była spalarnia wybudowana w centrum Kopenhagi, która generowała energię elektryczną a także ciepło do ogrzewania sąsiadującego ze spalarnią szpitala. Dodatkowo popioły ze spalania były wykorzystywane do wytwarzania cegły budowlanej. Pomimo, iż takie kompleksowe podejście wygląda dość współcześnie to jednak stosowane technologie, wymagające współspalania odpadów z węglem, nie pozwalały na osiągnięcie standardów emisyjnych czy jakości pozostałości po spalaniu nawet nieco zbliżonych do wymaganych i osiąganych obecnie [1, 7, 10, 15, 16]. Zrównoważona gospodarka odpadami w Unii Europejskiej Pomimo coraz szybszego rozwoju gospodarczego, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku problemy związane z zagospodarowywaniem odpadów nie stanowiły tak poważnych i szerokich wyzwań jak obecnie. Widoczne były jedynie w największych miastach Europy. Bagatelizowany w skali globalnej problem odpadów zaczął być coraz szerzej

3 dostrzegany dopiero z początkiem drugiej połowy XX w. W okresie po II wojnie światowej nastąpił silny rozwój gospodarczy krajów przemysłowych. Nastąpiło przewartościowanie roli i miejsca konsumpcji w praktyce życia gospodarczego i społecznego. Rozwinięte, zamożne kraje weszły w fazę cywilizacji konsumpcyjnej. Nowe technologie dzięki dużej skali produkcji umożliwiły masową podaż względnie tanich towarów konsumpcyjnych. Postęp techniczny i nieustanne innowacje produktów w istotny sposób przyczyniły się do skrócenia cyklu życia niektórych grup produktów, szczególnie dóbr szybkozbywalnych. Jednocześnie wysokie zatrudnienie oraz wzrost dochodów ludności umożliwiały nabywanie wytwarzanych dóbr. Gwałtownemu zwiększaniu się popytu na dobra konsumpcyjne towarzyszył wzrost produkcji odpadów. Dodatkowo wzrost demograficzny, migracja ludzi do miast oraz rozwój budownictwa wielorodzinnego wpłynęły na powiększanie się aglomeracji miejskich. Przy dużym zagęszczeniu mieszkańców odpady w miastach zaczęły stanowić istotny problem, a gospodarka odpadami stała się jednym z kluczowych wyzwań. Problem odpadów miejskich zaczął być postrzegany przez pryzmat zanieczyszczenia środowiska i wyczerpywania nieodnawialnych zasobów przyrody dopiero wraz z zapoczątkowaniem rozwoju społecznej świadomości ekologicznej w latach 70 XX w. [21]. Kompleksową odpowiedzią na środowiskowe, ekonomiczne i społeczne wyzwania współczesnego świata, w tym również gospodarki odpadami, stała się koncepcja rozwoju zrównoważonego. Popularność założeń tej koncepcji wzrosła znacząco, gdy w 1987 roku Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (WCED) opublikowała raport Our Common Future. Raport definiował główne założenia koncepcji i wskazywał, iż zrównoważony rozwój jest interdyscyplinarnym zagadnieniem obejmującym szerokie grupy problematycznych zagadnień związanych z techniką, ekologią, ekonomią, jak również polityką czy socjologią i uwarunkowaniami społecznymi. Jego zadaniem jest integracja najważniejszych celów powyższych dziedzin w polityce państwa w taki sposób, aby prowadziły do spójności społecznej, poprawy jakości środowiska przyrodniczego poprzez świadomą konsumpcję oraz aktywnej ochrony wyczerpujących się zasobów. Transponowane do prawodawstwa polskiego przepisy Unii Europejskiej oraz krajowe regulacje wymuszają podporządkowanie gospodarki odpadami zasadom zrównoważonego rozwoju. Niewłaściwe podejście i lekceważenie gospodarki odpadami komunalnymi w dużych miastach może być katastrofalne w skutkach. Przykładem mogą być tony odpadów komunalnych zalegających na ulicach Neapolu w lecie 2008 r. Europejskie media donosiły, że miastu grozi katastrofa ekologiczna. Zaistniała sytuacja wynikała nie tylko z zaniedbania gospodarki odpadami przez instytucje samorządowe ale także z niewłaściwych ram prawnych regulujących gospodarkę odpadami [14, 19]. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju polityka odpadowa powinna zmierzać do tego aby wytwarzane odpady w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko przyrodnicze. Przepisy i wytyczne Unii Europejskiej podkreślają, że stabilizacja wytwarzania odpadów na obecnym poziomie nie jest wystarczająca dla zapewnienia zrównoważonej gospodarki odpadami. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/1600/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zakłada dążenie, przy jednoczesnym wzroście gospodarczym, do stałego ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów. Celem programu jest zerwanie powiązania między wzrostem gospodarczym a wykorzystaniem zasobów oraz osiągnięcie znacznego zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów poprzez inicjatywy zapobiegania powstawaniu odpadów, lepszą efektywność wykorzystania zasobów i przestawienie się na bardziej zrównoważone wzorce produkcji i spożycia [3]. Najważniejszym aktem prawnym Unii Europejskiej ujednolicającym wymogi dotyczące zagospodarowania odpadów we wszystkich krajach członkowskich jest Dyrektywa 2008/98/WE w sprawie odpadów. Wraz z wejściem w życie dyrektywy wiele krajów członkowskich aby umożliwić wypełnienie unijnych zobowiązań dotyczących odpowiedniego postępowania z odpadami musiało przeprowadzić reformy systemów gospodarowania odpadami. Przepisy unijne regulujące kwestie odpadów nie określają jak powinien być skonstruowany system gospodarki odpadami komunalnymi. Nie ma narzuconego jednego rozwiązania ani wytycznych czy ma być to system oparty na zasadach wolnorynkowych czy też ściśle regulowany. Jednym z kluczowych celów dyrektywy jest przerwanie powiązania pomiędzy wzrostem gospodarczym a wytwarzaniem odpadów. Dokument przedstawia szczegółowo hierarchię postępowania z odpadami a także cele zakładające selektywną zbiórkę odpadów i osiągnięcie określonych poziomów redukcji ilości składowanych odpadów oraz poziomy recyklingu odpadów nadających się do ponownego wykorzystania. Priorytetem w postępowaniu z odpadami jest możliwie jak największe zapobieganie ich powstawaniu. Jeśli zapobieganie nie jest możliwe to zgodnie z hierarchią opisaną w dyrektywie wskazane jest ponowne użycie, w dalszej kolejności recykling oraz inne metody odzysku w tym także spalanie odpadów z odzyskiem energii. Unieszkodliwianie odpadów np. poprzez składowanie na wysypiskach odpadów komunalnych jest najmniej pożądanym sposobem gospodarki odpadami. Dyrektywa zakłada, że państwa członkowskie wprowadzające rozwiązania prawne mające umożliwić implementację powyższej hierarchii do systemów gospodarki odpadami muszą brać pod uwagę ogólne zasady ochrony środowiska dotyczące ostrożności i zrównoważonego podejścia, wykonalności technicznej i opłacalności ekonomicznej, ochrony zasobów, a także całkowitego oddziaływania na środowisko, zdrowie ludzkie, gospodarkę i aspekty społeczne. Aby zmobilizować kraje członkowskie do faktycznego postepowania z odpadami zgodnie z przyjętą hierarchią dyrektywa zobowiązuje do wprowadzenia przed 2015 r. selektywnej zbiórki przynajmniej papieru, metalu, plastiku i szkła oraz do osiągnięcia do 2020 r. poziomu recyklingu i ponownego użycia tych frakcji w wysokości co najmniej 50 % masy [5, 8]. Ograniczenia co do składowania odpadów na wysypiskach również nakłada inna unijna dyrektywa /31/WE. Ograniczenia te dotyczą deponowania na składowiskach odpadów biodegradowalnych których poziom do końca 2013 r. nie może przekraczać 50%, a do końca 2020 r. 65 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r [4]. W 2012 została przyjęta dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, której zadaniem było uzupełnienie przepisów zawartych w dyrektywie 2008/98/WE o odpadach. Dyrektywa określa minimalne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego

4 i elektronicznego dla krajów członkowskich. Polska została zakwalifikowana do grupy państw nie posiadających wystarczająco rozwiniętej infrastruktury do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz o niskim poziomie zużycia tego sprzętu. Państwom tym ustalano nieco niższe wymagane poziomy zbiórki zużytego sprzętu. W 2016 r. roczny poziom zbierania musi przekroczyć 40 %, a w 2021 r. 65 %, średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w poprzednich trzech latach [6]. Wytyczne unijne regulujące system gospodarki odpadami zostały implementowane do polskiego prawa w celu dostosowania krajowego systemu prawnego do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej. Najważniejsze akty prawne nadające kształt krajowej gospodarce odpadami to Ustawa o odpadach z 2012 r. oraz Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2011 r. W celu umożliwienia sprawniejszego gospodarowania odpadami i dążenia do realizacji celów polityki unijnej system gospodarki odpadami został radykalnie zreformowany w 2013 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowy model gospodarki odpadami komunalnymi przenosząc własność wszystkich wytwarzanych odpadów komunalnych na samorządy terytorialne. Ustawa ustanowiła nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ma wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania, zwiększyć poziom recyklingu oraz wyeliminować nielegalne składowiska odpadów. Za pieniądze z opłat gmina ma za zadanie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów oraz punkty zbiórki selektywnej. Nowe przepisy wprowadziły możliwość wyboru niższej opłaty za odbiór odpadów selektywnie gromadzonych lub wyższej w przypadku niesegregowania odpadów. Zachęty ekonomiczne upowszechniły selektywną zbiórkę odpadów segregowanych u źródła. Z odpadów wstępnie posortowanych w gospodarstwach domowych w tańszy i łatwiejszy sposób można wydzielić poszczególne surowce w instalacjach do sortowania odpadów. Dzięki instalacji z mechanicznym przesiewaniem, separatorom metali i sortowaniu manualnemu w kabinach sortowniczych z odpadów odzyskuje się następujące surowce: - makulaturę w podziale na karton falisty, magazyny ilustrowane i gazety oraz mix składający się z pozostałych rodzajów makulatury, - tworzywa sztuczne w podziale na butelki PET bezbarwne, butelki PET kolorowe: zielone i niebieskie, opakowania z chemii gospodarczej (PE, PP, PS) oraz folie bezbarwne i kolorowe, - szkło z podziałem na białe i kolorowe, - metale żelazne i nieżelazne. Rozdzielone surowce są prasowane i belowane. Butelki PET dodatkowo są perforowane aby usunąć z nich ewentualną płynną zawartość. Tak przygotowane surowce sortownia przekazuje do dalszego przetwarzania do przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem. Poprzez zastosowanie systemu zbiórki segregowanych odpadów u źródła z pozyskanej frakcji suchej można odzyskiwać około 60 % - 70 % wartościowych surowców, które nadają się do wykorzystania gospodarczego. Zrównoważona gospodarka odpadami obejmuje również zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Recyklingowi organicznemu mogą być poddane pozyskiwanie u źródła kompostowalne frakcje organiczne odpadów komunalnych (odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia itd.) a także odpady z pielęgnacji terenów zieleni zorganizowanej (gałęzie, liście, ścięta trawa, pnie i konary drzew). Najczęściej stosowaną metodą zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych jest kompostowanie. Jest to naturalna metoda polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy. Wytworzony w tym procesie humus może być stosowany jako nawóz dla roślin gdyż wykazuje znaczącą zawartość azotu, potasu, fosforu i wapnia [2]. Kolejnym sposobem efektywnego ekonomicznie zagospodarowania odpadów jest recykling energetyczny. Stosuje się go tylko do części odpadów, które wobec nadrzędnych metod w hierarchii postępowania z odpadami utraciły swoje walory użytkowe, a posiadają jedynie istotne walory energetyczne. Termiczna utylizacja odpadów realizowana jest w ekologicznie bezpiecznych i energetycznie efektywnych spalarniach zapewniających odzysk i przesyłanie energii cieplnej i/lub elektrycznej. Przyjmuje się, że inwestycja w budowę zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest ekonomicznie uzasadniona, jeśli spalarnia będzie miała roczną wydajność przekraczającą 60 tys. Mg odpadów. Oznacza to, że spalarnie powinny być budowane w dużych ośrodkach miejskich (liczba mieszkańców przekracza 270 tys.) mogących zapewnić ciągłą dostawę odpowiedniej ilości paliwa [11, 13]. Gospodarka odpadami poza bezpośrednim zagospodarowaniem, segregacją, recyklingiem i przetwarzaniem odpadów obejmuje także cały system zbiórki odpadów, produkcję środków transportu i pojemników do zbierania, a także instalacje do segregowania i przetwarzania odpadów. W ostatnich latach w branży gospodarki odpadami powstało w Polsce blisko 3000 przedsiębiorstw zarówno prywatnych jak i należących do lokalnych samorządów. Wiele firm pierwotnie będących miejskimi zostało sprywatyzowanych. Na krajowym rynku pojawili się także potentaci branżowi z całego świata [9]. Podsumowanie Zarówno przepisy Unii Europejskiej jak i krajowe wytyczne nakładają na samorządy lokalne obowiązek podporządkowania gospodarki odpadami zasadom zrównoważonego rozwoju. Podstawą zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi jest kompleksowe traktowanie odpadów z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych jak również uwarunkowań społecznych. Istotnym jest fakt, iż odpady posiadają wymierne wartości - materiałową i energetyczną. Racjonalna gospodarka wyczerpującymi się zasobami naturalnymi wymaga traktowania odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z

5 nich energię. Konieczność zmiany podejścia do zagospodarowania odpadów wynika także z potrzeby ograniczenia cennej przestrzeni niezbędnej do ich unieszkodliwiania, przetwarzania i składowania. Literatura [1] Chandler A. J., Eighmy T. T., Hjelmar O., Kosson D. S., Sawell S. E., Vehlow J., Sloot H. A., Hartlén J. Municipal solid waste incinerator residues, Studies in Environment Science 67, Elsevier Science B.V., Holandia, 1997 [2] Czop M., Królikowska D., Kubik M., Siudra P., Determining of basic fertilizing properties of household waste, Archives of Waste Management and Environmental Protection Vol. 14, Is. 4, 2012., [3] Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/1600/WE z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego [4] Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów [5] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy [6] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) [7] Foltynowicz Z., Mancewicz M., Historia gospodarki odpadami. Cz. I, Recykling 9(141), 2012 [8] Gwiazdowicz M., Reforma gospodarki odpadami komunalnymi, Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych, Infos zagadnienia społeczno gospodarcze 12(149), 2013 [9] Hoppe G., Strategia wyboru technologii przetwarzania odpadów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 2012 [10] Lemann M. F., Waste Management, Peter Lang Publ, Bern, 2008 [11] Pająk T., Termiczne unieszkodliwianie opadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Systemy Gospodarki Odpadami Poznań Piła, 2001 [12] Pichtel J., Waste Management Practices: Municipal, Hazardous, and Industrial, CRS Press, USA, 2005 [13] Piaskowska-Silarska M., Analiza możliwości pozyskania energii z odpadów komunalnych, Polityka Energetyczna T.15, Z. 4, 2012 [14] Romano S., Municipal solid waste management policies and problems in Naples, CSD Intersessional Conference on Building Partnership for Moving Towards Waste, Japonia, [15] Vehlow J., Biogenic waste to energy - an overview, Bioenergy Australia 2005, Conf: Biomass for Energy, the Environment and Society, Melbourne, AUS, 2005 [16] Vehlow J., Bergfeldt B., Visser R., Wilén C., European Union waste management strategy and the importance of biogenic waste, Journal of Material Cycles and Waste Management, V. 9, Is. 2, Springer-Verlag, 2007 [17] Velis C. A., Wilson D. C., Cheeseman C. R., 19th century London dust-yards: A case study in closed-loop resource efficiency, Waste Management Vol. 29, Is. 4, Elsevier, 2009 [18] Vesilind P.A., Worrell W, Reinhart D. Solid Waste Engineering, Brooks/Cole, Pacific Grove USA, 2002 [19] Vinci A., Why Naples is drowning in garbage, CNN.com/europe, 2008 [20] Wilson D.G, Handbook of solid waste management, Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA, 1977 [21] Wilson D. C., Development drivers for waste management, Waste Manage & Reseatch Vol. 25 No. 3, UK, 2007

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZOBOWIĄZANIA UNIJNE POLSKI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Gdańsk, dnia 16 października 2012 r. Plan prezentacji 1. Dyrektywy unijne odnoszące

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska

RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI BIODEGRADOWALNYMI. Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska RYNEK BIOMASY W POLSCE ZINTEGROWANY SYSTEM GOSPODARKI KOMUNALNYMI ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI Zbigniew Grabowski Politechnika Krakowska W Krajowym planie gospodarki odpadami zgodnie z Dyrektywą składowiskową

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE CEGŁÓW PO CO ZMIENIONO USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH? Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2014 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, lipiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, Fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011

Proces Innowacji. Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska. Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska. Wrocław, 23 listopad 2011 Proces Innowacji Emilia den Boer Ryszard Szpadt Politechnika Wrocławska Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska Wrocław, 23 listopad 2011 Zakres Cel procesu innowacji na Dolnym Śląsku Przedstawienie scenariuszy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF

PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF PROBLEMATYKA PRAWNA ZAGOSPODAROWANIA RDF Kinga Załęcka-Kościukiewicz Radca prawny Elbląg, 8 października 2015 roku MIEJSCE NA RYNKU ODPADÓW - WYGRAJĄ NAJLEPSI, ZATEM REZERWUJ MIEJSCE - CZAS NA INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016. uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 uchwała Sejmu z dnia 22 maja 2009 roku (M.P. 2009.34.501.) Proces transformacji ustrojowej Polski nie uwzględniał w swoim planie

Bardziej szczegółowo

dyrektywa z dnia 19 kwietnia 2008 r. 2008/98/WE w sprawie odpadów, tzw. dyrektywa ramowa dyrektywa z dnia 16 lipca 1999 r. 999/31/WE w sprawie składowania odpadów, tzw. dyrektywa składowiskowa Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: listopad 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1)

ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA ADRESAT 1) ROCZNE SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - KOREKTA SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r.

Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole. Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Recykling moda czy konieczność? Zadbaj o środowisko w gminie, w domu i w szkole Marta Szczecińska, Kielce 2013 r. Światowe trendy: trash art, moda recyklingowa i upcycling Fakty Każdy mieszkaniec Polski

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Przegląd Komunalny 3/2001

Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI. Przegląd Komunalny 3/2001 Dr Krzysztof Skalmowski Politechnika Warszawska Eko Sanok EWOLUCJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Przegląd Komunalny 3/2001 W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się bardzo dynamiczne zmiany w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro.

Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Gospodarka Odpadami w Krakowie. Dziś i jutro. Urząd Miasta Krakowa Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu UWARUNKOWANIA PRAWNE PLANOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI zgodny z polityką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE

KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPALARNIE W EUROPIE I NA ŚWIECIE wrzesień 2009 Historia spalarni odpadów komunalnych Koncepcja niszczenia odpadów poprzez spalanie w urządzeniach specjalnie zaprojektowanych

Bardziej szczegółowo

PSZOKi i ReUse - uwarunkowania prawne

PSZOKi i ReUse - uwarunkowania prawne PSZOKi i ReUse - uwarunkowania prawne dr inż. Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska Wrocław, 29.11.2012 Zakres prezentacji Współczesne produkty i model konsumpcji

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE DĄBROWA BIAŁOSTOCKA DLACZEGO POTRZEBNA JEST REWOLUCJA? Polska wstępując do Unii Europejskiej została zobowiązana do zagospodarowania śmieci zgodnie z unijnymi wytycznymi. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami

Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Ocena cyklu życia (LCA) systemów gospodarki odpadami Emilia den Boer Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechnika Wrocławska XVI Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa - Kompleksowa gospodarka odpadami;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów

Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów Prezentacja dobrych praktyk w zakresie systemów gromadzenia odpadów i wytwarzania paliwa z odpadów Józef Mokrzycki Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A. Warszawa, 14 listopada 2012 Odpady komunalne wytwarzane w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Polskie Konsorcjum ELEKTRYCZNE ŚMIECI partner w budowaniu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) W Polsce jest 2479 gmin* 1586 gmin wiejskich 587 gminy wiejsko-miejskie 306 gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych

Rok 2014. Kod odebranych odpadów komunalnych Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rudniki zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania Rok 2014

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PO CO NAM TA SPALARNIA?

PO CO NAM TA SPALARNIA? PO CO NAM TA SPALARNIA? 1 Obowiązek termicznego zagospodarowania frakcji palnej zawartej w odpadach komunalnych 2 Blok Spalarnia odpadów komunalnych energetyczny opalany paliwem alternatywnym 3 Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Zatwierdził: /-/ Stanisław Szleter Grajewo, kwiecień 2015 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY JANÓW Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 214 SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce?

Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Gospodarka Cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce? Pałac Kultury i Nauki, 24 czerwca 2014 r. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych

Gmina Grybów. Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 4 ) 20 01 02 Szkło 90,7. 20 01 39 Tworzywa sztuczne 276,8. Opakowania z tworzyw sztucznych KOREKTA - SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 20 ROK Marszałek Województwa Małopolskiego 30-07 Kraków, ul. Racławicka

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie

Urząd Miasta i Gminy w Radzyminie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2012 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ul. Jagiellońska 26,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE MIEJSCOWOŚĆ TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZINTEGROWANA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE www.ruse-europe.org Efektywna gospodarka odpadami to zintegrowany system, który opiera się na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu

Bardziej szczegółowo

Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku

Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Jak gospodarować odpadami komunalnymi w Zabrzu w sposób zrównoważony? Studium przypadku Autorzy: Bernice Charles, Cornelia Moser, Chihiro Sawaki, Caroline Steinvig pod kierownictwem: Mikael Backman Prezentuje:

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, 4 grudnia 2013 r. Polska gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych

Technologia ACREN. Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Technologia ACREN Energetyczne Wykorzystanie Odpadów Komunalnych Profil firmy Kamitec Kamitec sp. z o.o. członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska opracowała i wdraża innowacyjną technologię

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne

Opakowanie z tworzyw sztucznych. Opakowania z metali. Opakowania wielomateriało we. Opakowania ze szkła. Lampy fluoresencyjne SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo