WPŁYW OUTSOURCINGU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW OUTSOURCINGU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 14, Nr specjalny/2010 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach R o zw ó j r e g i o n ów Karolina Kolińska, Adam Koliński 1 WPŁYW OUTSOURCINGU NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Outsourcing (Outside resource using) polega na wykorzystaniu zasobów zewnętrznych, a więc na przekazaniu zewnętrznemu partnerowi biznesowemu realizacji poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Outsourcing moŝe dotyczyć róŝnych dziedzin, m.in. zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, technologii informatycznych, księgowości czy transportu. Outsourcing oznacza jednak więcej niŝ tylko zakup surowców i znormalizowanie dóbr pośrednich. Dotyczy równieŝ analizy i klasyfikacji partnerów biznesowych, z którymi firma moŝe ustanowić dwustronną relację partnerską, na mocy której moŝna oczekiwać od partnerów towarów i usług spełniających konkretne potrzeby 3. Decyzje o outsourcingu niosą za sobą radykalną restrukturyzację całej struktury przedsiębiorstwa, a są wynikiem działań polegających na redukcji kosztów. Outsourcing jest wprowadzany w przedsiębiorstwach ze względu na 4 : obniŝenie kosztów (brak kosztów tworzenia i utrzymania stanowisk pracy, ubezpieczeń zdrowotnych itp.), 1 Mgr inŝ. Karolina Kolińska, młodszy specjalista, Instytut Logistyki i Magazynowania Poznań, mgr inŝ. Adam Koliński, asystent, WyŜsza Szkoła Logistyki. 2 B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, WyŜsza Szkoła Logistyki, Poznań 2007, s G. Grossman, E. Helpman, Outsourcing in a Global Economy, Review of Economic Studies (2005) 72, s M. Stajniak, Outsourcing logistyczny szansą poprawy efektywności funkcjonowania firmy, Logistyka 5/2006, s

2 powierzenie części organizacji firmy grupie fachowców, którzy przewyŝszają wiedzą i doświadczeniem pracowników firmy stosującej outsourcing, uzyskanie większej stabilności nadzoru nad powierzonym majątkiem i funkcjami organizacyjnymi, moŝliwość korzystania z usług ekspertów w danej dziedzinie, bez konieczności ich pełnoetatowego zatrudniania, moŝliwość korzystania z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy, łatwiejszy dostęp do nowoczesnych technologii informatycznych (ryzyko starzenia się technologii spada na barki firmy outsourcingowej), zwiększenie wydajności pracy poprzez oddelegowanie rutynowych i czasochłonnych zadań na zewnątrz. Przedstawione powyŝej cechy są charakterystyczne dla przedsiębiorstw zlecających wykonanie pewnych procesów na zewnątrz. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe z punktu widzenia przedsiębiorstw przyjmujących zlecenia wykonania pewnych czynności bądź usług, outsourcing jest szansą wejścia na nowe rynki oraz na zdobycie przewagi konkurencyjnej w regionie. Rozwój zakresu outsourcingu w przedsiębiorstwie przedstawia rys. 1. Rysunek 1. Rozwój zakresu outsourcingu. Źródło: A. Grandys, Czy outsourcing nie poszedł za daleko?, CIO: Magazyn Dyrektorów IT, 3/2005. Badania przeprowadzone przez autorów dotyczą analizy stopnia przekazywania poszczególnych procesów działalności gospodarczej firmom zewnętrznym. W badaniach wzięło udział 128 przedsiębiorstw niezaleŝnie od wielkości, z róŝnych branŝ, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego. Celem badań było określenie obszarów przedsiębiorstwa, które naj- 322

3 częściej stawały się przedmiotem outsourcingu oraz przyczyn tych decyzji, zarówno z punktu widzenia firmy wydzielającej procesy, jak równieŝ z punktu widzenia firmy wykonawczej. Jednym z zagadnień, o które byli pytani ankietowani, była rola outsourcingu jaką odgrywa w przedsiębiorstwie. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na rys. 2. Rysunek 2. Rola outsourcingu w przedsiębiorstwie. Źródło: badania własne. Największa liczba przedsiębiorstw przekazuje pewne zadania do realizacji na zewnątrz (50% przedsiębiorstw). Istnieje spora część firm (21%), które nie podejmują Ŝadnych działań outsourcingowych, ani nie zlecają zadań, ani nie realizują działań dla innych przedsiębiorstw. Na rys. 3 przestawiono funkcje (działy), które najczęściej są przekazywane przez przedsiębiorstwa w outsourcing, a co za tym idzie, to w przedstawionych obszarach działalości moŝna dopatrywać się moŝliwości rozwoju przedsiębiorstw. Natomiast na rys. 4 przedstawiono zadania/usługi, które są przyjmowane przez przedsiębiorstwa do realizacji. MoŜna zauwaŝyć, Ŝe zarówno w outsourcingu zlecanym, jak i przyjmowanym dominuje Transport (odpowiednio 33% i 38%). W duŝym stopniu przyjmowane są równieŝ usługi produkcyjne, jednak do realizacji takich działań niezbędne jest zaplecze techniczne, co najczęściej wiąŝe się z duŝymi nakładami finansowymi. Warto równieŝ zwrócić uwagę na fakt, iŝ tylko 2% przedsiębiorstw przyjmuje jako usługę Finanse/księgowość, a 10% zleca jego wykonanie. Świadczy to o pewnych moŝliwościach dla przedsiębiorstw, które zastanawiają się nad przyjęciem w swoje zadania prowadzenia Finansów/księgowości innych firm. Zaletą tej usługi jest nieznaczny koszt realizacji w porównaniu np. z produkcją czy transportem. 323

4 Rysunek 3.Rodzaje działań zlecanych. Źródło: badania własne. Rysunek 4. Rodzaje działań przyjmowanych do realizacji. Źródło: badania własne. Dodatkowo przeprowadzono analizę w celu stwierdzenia ile przedsiębiorstw z sektora MSP zleca, a ile przyjmuje zadania do realizacji. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe 50% przedsiębiorstw przekazuje na zewnątrz do wykonania część usług, a 38% przyjmuje czynności do wykonania. Przyczyną takiej sytuacji jest brak moŝliwości i opłacalności realizacji wszystkich zadań w ramach struktury przedsiębiorstwa. Najczęściej przekazywanymi w outsourcing usługami są transport, produkcja i administracja, czyli te dziedziny, które wymagają duŝego nakładu finansowego, aby wykonywać je we własnym zakresie. Na rys. 5 przedstawiono argumenty, które decydują o tym, Ŝe przedsiębiorstwa nie przekazują/nie przyjmują zadań do realizacji. Głównym powodem takiej decyzji są zbyt wysokie koszty, jakie musi ponieść przedsiębiorstwo w związku z przyjęciem usługi do realizacji. Natomiast z punku widzenia przedsiębiorstw, które 324

5 zlecają zadania do wykonania na zewnątrz, są wyŝsze koszty jakie przedsiębiorstwo mogłoby ponieść zlecając procesy, niŝ w przypadku realizacji tychŝe czynności własnymi zasobami. Rysunek 5. Powody nie podejmowania działań outsourcingowych. Źródło: badania własne. Badania potwierdzają jednak, Ŝe w gospodarce moŝna spotkać przedsiębiorstwa, które w przeszłości korzystały z usług firm outsourcingowej, a obecnie zrezygnowały z tych usług na rzecz wykonania określonych procesów własnymi zdolnościami wytwórczymi. Inne przedsiębiorstwa w ogóle nie korzystały podczas prowadzonej działalności gospodarczej z usług firm outsourcingowych. Przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu wskazywały, Ŝe nie stosują outsourcingu, poniewaŝ: koszty wykonania wszystkich czynności (usług) we własnym zakresie są niŝsze w porównaniu z firmami zewnętrznymi (74%), w pobliŝu nie występują firmy zainteresowane przejęciem pewnych czynności (usług) wykonywanych przez przedsiębiorstwo (26%). Innymi bardzo istotnymi zagroŝeniami, jakie niesie za sobą outsourcing, są 5 : moŝliwość uzaleŝnienia się od outsourcera, utrata części kompetencji, osłabienie kontroli wizerunku produktu, niepewność poufności przekazywanych informacji, zagroŝenie utraty pozycji konkurencyjnej, utrata kontroli nad częścią kosztów, pogorszenie kontaktów z klientami. Z punktu widzenia controllingu naleŝy zatem zadać pytanie, czy przekazanie danego procesu na zewnątrz wygeneruje większy zysk w porównaniu z własnym wykonaniem tego procesu. Analizy controllingowe mają na celu określenie progu decyzyjnego, na podstawie którego naleŝy podjąć decyzję o samodzielnym wyko- 5 B. Śliwczyński, Controlling w decyzjach outsourcingu, Logistyka 3/2006, s

6 naniu procesu, bądź przekazaniu go firmie zewnętrznej. Rachunek porównawczy outsourcingu i samodzielnej realizacji przedstawia rys. 6. Rysunek 6. Obraz rachunku porównawczego outsourcingu i samodzielnej realizacji procesów. Źródło: B. Śliwczyński, Controlling w decyzjach outsourcingu, Logistyka 3/2006, s. 24. Wartość progu decyzyjnego wyznacza się z następującego wzoru 6 : próg decyzyjny = gdzie: K SW Koszty stałe własne K SO Koszty stałe outsourcingu K ZW Koszty zmienne własne K ZO Koszty zmienne outsourcingu. K K SW ZO K K SO ZW, Wartość progu decyzyjnego mówi, Ŝe przy określonej wartości koszt produkcji własnej i koszt zakupu jest identyczny. Jeśli przygotowane prognozy planują większy popyt od wartości progu decyzyjnego, korzystniejszym rozwiązaniem jest rozbudowanie mocy produkcyjnych i produkcja własna. W przeciwnym wypadku korzystniejszy jest zakup wyrobów. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe rachunek porównawczy kosztów produkcji własnej i zakupu, jest jedynie jednym z wielu kryteriów oceny analizy outsourcingu. In- 6 B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, op.cit., s

7 nymi narzędziami wspomagającymi podjęcie decyzji o outsourcingu jest między innymi analiza SWOT, analiza sektorowa Portera, czy analizy jakościowe. Przekazanie pewnych procesów działalności gospodarczej w outsourcing niesie za sobą nie tylko optymalizację kosztów, ale równieŝ wzrost płynności finansowej przedsiębiorstwa, zmniejszenie poziomu kapitału zamroŝonego w zapasach oraz poprawę zarządzania kapitałem. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe oszczędności naleŝy szukać w całym procesie działalności przedsiębiorstwa, a nie jedynie w jego poszczególnych elementach 7. Literatura przedmiotu wskazuje pewną prawidłowość: Na początku działalności gospodarczej, kiedy przedsiębiorstwo charakteryzuje się niskim poziomem sprzedaŝy, brakiem kapitału i brakiem stabilnych perspektyw rozwoju outsourcing wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem nie tylko korzystnym, ale równieŝ zalecanym. Wraz z rozwojem sprzeda- Ŝy, ekspansją na nowe rynki, umacnianiem marki i stabilizacją pozycji konkurencyjnej, przedsiębiorstwa powinny weryfikować ukształtowaną strukturę działalności gospodarczej i realizacji procesów biznesowych z wykorzystaniem firmy outsourcingowej 8. Przykładem wpływu outsourcingu na rozwój regionu, jest budowa centrów logistycznych 9, które gwarantując swoim klientom nie tylko procesy związane z magazynowaniem, ale równieŝ motel, gastronomię, serwis samochodowy itp., zleca wykonanie tych czynności i usług firmom zewnętrznym. Ze względu na ciągły rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego, nie tylko w sektorze logistyki, outsourcing staje jedną z głównych perspektyw rozwoju szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które pełnią rolę wykonawców wydzielonych procesów działalności gospodarczej. Bibliografia 1. Grandys A., Czy outsourcing nie poszedł za daleko?, CIO: Magazyn Dyrektorów IT, 3/ Grossman G., Helpman E., Outsourcing in a Global Economy, Review of Economic Studies (2005) Kolińska K., Koliński A., Rozpoznanie moŝliwych alokacji przyszłych powierzchni magazynowych w województwie pomorskim, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/ Koliński A., Przekazanie usług logistycznych w outsourcing, Dodatek: Porady Ekspertów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/ Stajniak M., Outsourcing logistyczny szansą poprawy efektywności funkcjonowania firmy, Logistyka 5/ Śliwczyński B., Controlling w decyzjach outsourcingu, Logistyka 3/ A. Koliński, Przekazanie usług logistycznych w outsourcing, Dodatek: Porady Ekspertów, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 2/2010, s B. Śliwczyński, Controlling w decyzjach outsourcingu, Logistyka 3/2006, s Szerzej na temat sposobów lokalizacji powierzchni magazynowych: K. Kolińska, A. Koliński, Rozpoznanie moŝliwych alokacji przyszłych powierzchni magazynowych w województwie pomorskim, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 7/2009, s

8 7. Śliwczyński B., Controlling w zarządzaniu logistyką, WyŜsza Szkoła Logistyki, Poznań Abstrakt Działalność gospodarcza wielu przedsiębiorstw opiera się na outsourcingu. W zaleŝności od wielkości firm oraz od jej pozycji konkurencyjnej na rynku, wyróŝnia się przedsiębiorstwa zlecające określone procesy na zewnętrz oraz przyjmujące takie zlecenia. Autorzy w niniejszym artykule przedstawiają wyniki badań outsourcingu w województwie wielkopolskim, jednocześnie upatrując jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości w regionie. Impact of outsourcing on the development of entrepreneurship in the Wielkopolska Province The economic activity of many businesses relies on outsourcing. Depending on the size of a company and its competitive position on the market, there are companies that either commission orders to external subcontractors or accept such order. The authors of this article present the results of outsourcing in Wielkopolska in order to assess its impact on business development in the region. MSc engineer Karolina Kolińska, junior specialist, Institute of Logistics and Warehousing in Poznań, PhD engineer Adam Koliński, junior lecturer, Poznań School of Logistics. 328

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Studia Gdańskie, t. IV, 146 159 Tomasz Naspiński * Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Teoretyczne podstawy koncepcji outsourcingu logistycznego Outsourcing usług logistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP dr inż. Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO 643 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO Wstęp Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wstęp Outsourcing to metoda zarządzania polegająca na zawężeniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 DARIUSZ NOWAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu DZIAŁALNOŚĆ OUTSOURCINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIACH

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Tytuł publikacji: Miejsce publikacji: Adam KOLIŃSKI, Justyna TROJANOWSKA, Karolina KOLIŃSKA Analiza wykorzystania metod i technik zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym w celu minimalizowania

Bardziej szczegółowo

Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 1

Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Karolina Kalinowska Outsourcing jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 1 Outsourcing as the method of company management Przedstawione

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Rozdział 5 Anna Grześ Wstęp Na przestrzeni niespełna dwudziestu lat zaszły intensywne zmiany w ramach procesu outsourcingu. Zmienia się w nim zakres wydzielenia

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1188 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 57 2014 ANNA JUŹWICKA AGNIESZKA ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Ewolucja koncepcji outsourcingu

Ewolucja koncepcji outsourcingu Zeszyty Naukowe nr 775 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Ewolucja koncepcji outsourcingu 1. Wstęp Koncepcja outsourcingu powszechnie uważana jest za wynalazek

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING SŁUŻB FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Nr 1188 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, z. 57 2014 ANNA JUŹWICKA AGNIESZKA ZAKRZEWSKA-BIELAWSKA Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW A OUTSOURCING

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Wpływ outsourcingu ROLNICTWA na konkurencyjność I AGROBIZNESU przedsiębiorstwa Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 29 Katarzyna Budzyńska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP dr inż. Danuta Janczewska Społeczna Akademia Nauk w Łodzi WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA MŚP Streszczenie: Tematyka zarządzania procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Efektywność outsourcingu w hotelarstwie

Efektywność outsourcingu w hotelarstwie Zeszyty Naukowe nr 788 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Efektywność outsourcingu w hotelarstwie 1. Uwagi wstępne Outsourcing należy do najszybciej rozwijających

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 4. redakcja Helena Kościelniak ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 4 redakcja Helena Kościelniak Częstochowa 2011 1 Redaktor naukowy Zeszytu dr hab. Helena Kościelniak prof. PCz Komitet naukowy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym

Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym rynek e-commerce, outsourcing, technologie IT, handel elektroniczny Grzegorz Chodak, Łukasz Latus * Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008

Ocena szkolenia w świetle normy ISO 9001:2008 Katarzyna Szumowska - absolwentka studiów podyplomowych "MenedŜer Jakości" studentka I roku msu, specjalność ekonomia menedŝerska i doradztwo finansowe I roku msu, zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo