Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych"

Transkrypt

1 Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych Zarządzanie Witold Czudec Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych Streszczenie: Artykuł jest wynikiem badao empirycznych autora na temat znaczenia outsourcingu w działalności gospodarczej. W ankiecie której respondentami byli klienci Spółdzielni Outsourcingowej Innowacja wzięło udział 30 przedsiębiorstw z powiatu ropczycko-sędziszowskiego oraz rzeszowskiego. Należy zaznaczyd, że partnerzy outsourcingowi Spółdzielni Outsourcingowej Innowacja to małe firmy w których zatrudnienie nie przekracza 50 osób. Słowa kluczowe: outsourcing, znaczenia outsourcingu, wydzielanie czynności z firmy, korzyści i zagrożenia outsourcingu Pojęcie outsourcingu Outsourcing wywodzi się od dwóch słów angielskich: outside zewnętrzny, recourse - zasoby, zapasy, środki oraz using - stosowanie. Outsourcing oznacza przekazanie funkcji wykonywanej dotychczas przez pracowników danego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, czyli tzw. usługodawcy, niezwiązanemu bezpośrednio z naszą firmą, ale specjalizujący się w konkretnie określonej dziedzinie 1. Michał Trocki 2 tak definiuje outsourcing przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym. Z kolei M. Paokowska 3 outsourcing rozumie jako oddelegowanie na podstawie umowy kontraktowej całości lub części zasobów materialnych, zasobów ludzkich i odpowiedzialności zarządczej do dyspozycji zewnętrznej dostawcy. Z kolei Józef Penc 4 outsourcing określa jako korzystanie z kompleksowych usług, będących kombinacją różnorodnych usług cząstkowych i rozliczanych jako jednostka, jakie oferują zewnętrzni wykonawcy (oferenci). Polska bez wątpienia stała się w ostatnich miesiącach jedną z najpopularniejszych na świecie lokalizacji outsourcingowych. Nasz kraj wygrywa z azjatyckimi konkurentami dzięki bliskości geograficznej i kulturowej do bogatych rynków Europy Zachodniej twierdzi Marcin Pijaczyoski z Outsourcing-center.pl 5. Wyniki badao empirycznych W tej części artykułu przedstawione zostaną dane empiryczne. Najczęściej wydzielanymi czynnościami były prace związane z tworzeniem i obsługą stron internetowych (86,21%) oraz 1 Czudec W., Outsourcing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, [w] Narzędzie Ekonomiczno - inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, pod red. M.J. Króla, M. Woźniaka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa, Paokowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, Dane za stroną internetową:

2 Witold Czudec przygotowywanie i wydruk materiałów promocyjno reklamowych (72,41%). Najrzadziej oddawana firmom zewnętrznym pod opiekę jest obsługa sieci informacyjnych. Pełny obraz tego, jakie rodzaje usług wykonuje outsourcer daje wykres 1. Taki podział wydzielonych czynności może wiązad się z łatwością zlecenia tego typu zadao, jak również z dużym kosztem utrzymania specjalistów: programistów stron internetowych oraz grafików komputerowych. Wykres 1. Rodzaje wydzielanych czynności z firmy. Równocześnie 51,72% respondentów przyznało, że w ciągu najbliższych trzech lat planuje rozszerzyd zakres wydzielanych funkcji z przedsiębiorstwa i powierzyd je firmie outsourcingowej. Oznacza to iż ponad 48% ankietowanych była zdania, że w prowadzonej przez nich firmie nie zajdzie potrzeba wyoutsourcingowania żadnej funkcji. Określone zostały również przyczyny takiego przewidywania. Są to stwierdzenia, iż kadra zarządzająca nie widzi takiej potrzeby, lub też już w chwili obecnej większośd funkcji nie związanych z core business wykonywana jest przez podmioty zewnętrzne. Respondenci proszeni o wskazanie jaka częśd dotychczasowej działalności wykonywana własnymi zasobami, może zostad oddana w outsourcing najczęściej wskazali księgowośd (42,86%) oraz zaopatrzenie w surowce (28,57%). Szkolenia oraz organizacja transportu produktów zostały wskazane przez 7,14% pytanych. Warto podkreślid iż zaledwie 14,29% przedsiębiorców bierze pod uwagę zlecenie firmie zewnętrznej wykonanie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych. Jest to tym bardziej dziwne iż wg statystyk Ministerstwa Rozwoju Regionalnego najczęstszą przyczyną nieubiegania się o dofinansowanie było zbyt trudne jak dla przedsiębiorców opracowanie wniosku. Pełny obraz usług które w ciągu trzech lat mogą zostad wyoutsourcingowane przedstawia wykres 2. Na potrzeby badania zostało wybranych pięd procesów, którym respondenci przypisywali wagi, gdzie 1 znaczyło najmniej gotowy zaś 5 najbardziej przygotowany do wydzielania. Wyniki prezentuje wykres 3. Do procesów tych zaliczono: administrację kadrami zaopatrzenie w materiały zarządzanie infrastrukturą IT zarządzanie obiegiem dokumentów procesy finansowe i administracyjne.

3 Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych Wykres 2. Usługi przeznaczone do wyoutsourcingowania w ciągu najbliższych 3 lat. Wykres 3. Poziom przygotowania do wyoutsourcingowania poszczególnych procesów. Według opinii respondentów, w firmach przez nich prowadzonych najlepiej przygotowanym procesem do wyoutsourcingowania jest zarządzanie infrastrukturą IT (3,59 pkt.) oraz procesy finansowe i administracyjne (3,38pkt.). Najmniej gotowym procesem jest zarządzanie obiegiem dokumentów (2,42pkt.). Kolejnym etapem ankietyzacji było wskazanie przez respondentów czynników które zadecydowały o wyborze oferty outsourcera, wskazanie głównych słabych stron związanych z wdrażaniem outsourcingu oraz określenie zalet słabych stron w relacji między partnerami. Sformułowanie tego typu pytao miało na celu udzielenie odpowiedzi na jeden z celów szczegółowych założonych na początku tej pracy, a związanym z oceną outsourcingu przez przedsiębiorstwa korzystające z niego. Na pytanie o przewidywane korzyści jakie daje korzystanie z usług firmy outsourcingowej najczęściej respondenci (przypisując odpowiednie wagi) zakładali zmniejszenie kosztów (waga wskaźnika: 7,69 pkt.) oraz zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (5,69 pkt.). Najmniej ważnym czynnikiem wynikającym z outsourcingu ankietowani wskazali dostęp do lepszej technologii (3,38pkt.) oraz ulepszenie metody realizacji usługi (3,48 pkt.). Graficznym przedstawieniem wyników jest wykres 4. W analizowaniu wyników związanych z oceną zastosowania outsourcingu i jego wpływu na poprawę efektywności przedsiębiorstwa warto przytoczyd wyniki badao przeprowadzonych przez

4 Witold Czudec agencję Shreeveport 6. Wśród najczęściej wymienianych czynników motywujących decyzję o wydzieleniu funkcji była chęd obniżenia kosztów usługi (84%), co pokrywa się z badaniami wśród polskich przedsiębiorców. Jednak zaraz po obniżeniu brytyjscy przedsiębiorcy zwracają uwagę na zwiększenie elastyczności działania (66%), która to elastycznośd wśród polskich respondentów zajmuje odległe miejsce (zaledwie 3,86 pkt.). Natomiast to co w polskich firmach jest drugim co do ważności czynnikiem zmniejszenie nakładów inwestycyjnych (5,69 pkt.) w Wielkiej Brytanii wskazywane jest przez najmniejszą liczbę przedsiębiorstw (19%). Co warto podkreślid dla brytyjskich firm również najmniej oczekiwanymi korzyściami jakie mogą zostad osiągnięte dzięki współpracy z outsourcerem to dostęp do specjalistycznej wiedzy (24%), polepszenie technologii (25%) oraz ulepszone metody realizacji usługi(28%). Podobnie twierdzą ankietowani w Polsce, dla których wyżej wymienione czynniki uzyskują najmniej punktów. Można zatem stwierdzid, iż czynniki decydujące o wyborze oferty outsourcingowej zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii są podobne. Wykres 4. Oczekiwane korzyści z outsourcingu. Należy jednak pamiętad, iż outsourcing, tak samo jak każdy inny rodzaj podejmowanej działalności gospodarczej niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. Wykres 5. obrazuje to obawy przedsiębiorców związane z wdrażaniem outsourcingu. Najczęściej padającą odpowiedzią respondentów, określającą słabe strony związane z wdrażaniem outsourcingu, było uzależnienie od dostawcy (79,31%). Jako kolejne obawy związane z wydzielaniem funkcji z przedsiębiorstwa wymieniane były: czas przeznaczony na zarządzanie realizacją umowy (37,93%) oraz czas przeznaczony na przygotowania (31,03%). Są to wyniki zupełnie odwrotne aniżeli obawy jakie wymieniane są przez brytyjskich przedsiębiorców w śród których uzależnienie od dostawcy wymienione zostało przez 19 procent respondentów, czas przeznaczony na zarządzanie realizację to 13% wskazao, zaś niewystarczające zdolności dostawcy to zaledwie 5% odpowiedzi. W badaniu agencji Shreeveport 7 najczęściej wymienianymi obawami przed wprowadzeniem outsourcingu były: utrata kontroli (65%) skutki redukcji stanowisk pracy (60%) utrata personelu (52%) Polscy przedsiębiorcy te czynniki zaliczyli do grupy o niższym znaczeniu, bowiem utraty kontroli nad wydzieloną czynnością obawiało się 24,14% respondentów, skutków redukcji stanowisk pracy również identyczny procent ankietowanych, zaś utrata personelu to problem dla zaledwie 3,45% badanych przedsiębiorstw. Warto również wspomnied iż z badania agencji 6 por. Badanie Agencji Shreeveport Outsourcing: wykorzystanie szansy, realizacja zysków 7 ibidem

5 Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych Shreeveport wynika, że obawy związane z utratą kontroli były nieuzasadnione, bowiem tylko w przypadku 1% firm okazały się prawdziwe. Wykres 5. Obawy związane z wdrażaniem outsourcingu. Taka rozbieżnośd w odpowiedziach respondentów obydwu badao może mied swoje podstawy w fakcie postrzegania przez polskie małe firmy outsourcingu jako działania doraźnego, w przeciwieostwie do przedsiębiorstw brytyjskich, gdzie outsourcing ma podstawy strategiczne. Te dwa różne podejścia doskonale charakteryzują dwie różne od siebie gospodarki w których funkcjonują badane przedsiębiorstwa. W gospodarkach o wysokim poziomie rozwoju, gdzie działalnośd usługowa zajmuje główne miejsce w dziedzinach gospodarki, outsourcing jest pojmowany jako system strategicznego podejścia do poprawy konkurencyjności firm. W warunkach polskiej gospodarki, gdzie rynek usług świadczonych innym firmom cały czas się rozwija takie podejście do outsourcingu jest jeszcze niemożliwa, chod coraz więcej menedżerów i przedstawicieli kadr zarządzających rozumie koncepcje outsourcingu strategicznego, dzięki któremu zostanie usprawnione zarządzanie przedsiębiorstwem. Jednakże główną rolę w powodzeniu outsourcingu stanowią relacje między stronami outsourcingu. Również i ten aspekt był badany podczas ankietyzacji. Respondenci byli pytani o czynniki które można uważad za zalety dostawcy kształtujące dobrą relację (wykres 6.) oraz o słabe strony relacji pomiędzy stronami outsourcingu (wykres 7.). Nacisk na jakośd (79,31%), utrzymanie standardu usługi (58,62%) oraz dobre metody realizacji usługi (55,17%) w największym stopniu kształtują dobre relacje pomiędzy zleceniodawcą a outsourcingobiorcą. W przypadku brytyjskich przedsiębiorców utrzymanie standardu usługi (64%) jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na relacje stron kontraktu. Jest to porównywalny udział procentowy jak w przypadku polskich przedsiębiorstw, podobnie jak dobór właściwych metod realizacji usługi (57%). Natomiast to co w firmach polskich uważane jest za najważniejszą zaletę czyli nacisk na jakośd, w badaniu agencji Shreeveport 8 jest czynnikiem najmniej ważnym, z zaledwie 14% udziałem odpowiedzi. Natomiast dla Brytyjczyków zarządzających firmami równie ważne jak utrzymanie standardu usługi są dobre stosunki międzyludzkie (63%), gdzie polska kadra menedżerska w 31% uznała to za ważną cechę w relacjach nabywców z dostawcami. 8 ibidem

6 Witold Czudec Wykres 6. Czynniki kształtujące dobrą relację między stronami outsourcingu. Można również z wykresu 6. wyczytad iż brak znajomości przedsiębiorstwa nie ma dużego wpływu na pogorszenie relacji między stronami outsourcingu. 20,69% respondentów uważa jednak że znajomośd przedsiębiorstwa może byd uznana za zaletę dostawcy. Podobnie twierdzą brytyjscy przedsiębiorcy dla których znajomośd przedsiębiorstwa przez outsourcera może w 30% przyczynid się do polepszenia relacji. Wykres 7. Czynniki determinujące pogorszenie się relacji nabywca-dostawca. Równocześnie respondenci wymieniają jako najczęstszą przyczynę złych relacji pomiędzy stornami outsourcingu problemy przy negocjowaniu kosztów dodatkowych (58,62%) oraz brak wspólnych celów strategicznych oraz zdolności techniczne (po 41,38%). W badaniach przeprowadzonych na Wyspach Brytyjskich odpowiedzi te uzyskały następujący udział procentowy: negocjowanie kosztów dodatkowych 28% brak wspólnych celów strategicznych 34% zdolności techniczne 26% co plasowało te czynniki w grupie najmniej wpływających na słabe strony relacji nabywcy z dostawcą. Najwyżej sklasyfikowane były poza ilością czasu przeznaczonego na zarządzanie relacją (68%), pominiętą w przeprowadzonych badaniach, procedury rozwiązywania konfliktów (39%) oraz wrogośd relacji (35%). Wśród polskich przedsiębiorstw te czynniki mają niewielki wpływ na pogorszenie relacji z dostawcą, bowiem procedury rozwiązywania kontraktu zostały wskazane przez 6,9% respondentów zaś wrogośd relacji przez 3,45%. Inne postrzeganie tych czynników przez menedżerów polskich i brytyjskich może mied związek z faktem, iż w Polsce decyzja o wydzieleniu części działalności związana jest

7 Działalnośd outsourcingowa wyniki badao empirycznych z przełamaniem niechęci kadry zarządzającej (2,5% przyczyn niewydzielenia funkcji to niechęd menedżerów 9 ) poprzez dogłębną analizę outsourcingobiorcy, w tym również poznanie jego firmy. Zatem zanim polscy menedżerowie zlecą usługę podmiotowi zewnętrznemu poznają poza jego zdolnościami technicznymi również kulturę organizacyjną wykonawcy usługi na którą składają się m.in. rodzaje relacji pomiędzy nią a jej dotychczasowymi kontrahentami oraz relacje wewnątrz organizacyjne. W specyfice polskich firm jest również dokładne opisanie możliwych wariantów konfliktów, co ma swoje odzwierciedlenie w budowie kontraktu outsourcingowego, w którym zawarte są różne warianty rozwiązywania konfliktów. Warto również wspomnied o takim czynniku jak brak innowacji, gdzie zaledwie 3,45% respondentów z polskich przedsiębiorstw uznało to jako czynnik mogący w sposób negatywny zmienid jego relację z dostawcą, przy 31% takiej odpowiedzi udzielonej agencji Shreeveport 10. Podsumowanie Z przeprowadzonych badao wynika iż przedsiębiorcy po zastosowaniu outsourcingu oczekują redukcji kosztów ponoszonych przez firmę dzięki znalezieniu odpowiedniego partnera biznesowego. Obniżenie kosztów powinno byd związane m.in. z oddelegowaniem części procesów w ręce ekspertów o dużym doświadczeniu oraz fachowcom zatrudnionym w firmie wykonującej usługę, a zatrudnienie których było by zbyt drogie dla outsourcingodawcy. Duży nacisk położony jest na utrzymanie dotychczasowego standardu świadczonej usługi, doboru odpowiedniej metody jej realizacji. Jednocześnie menedżerom zależy na poprawie jakości związanej z wydzieleniem danego procesu z firmy. Jest to możliwe dzięki specjalizacji outsourcera, dla którego przedmiot zlecenia jest działalnością podstawową oraz fakcie, że zatrudnia u siebie wielu specjalistów, którzy korzystają nawzajem ze swojego doświadczenia oraz wiedzy. Wiąże się to jednak z uzależnieniem od dostawcy, ale dzięki temu możliwy jest do zrealizowania inny cel outsourcingu, którym jest zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, poprzez ograniczenie inwestowania w te dziedziny działalności gospodarczej które nie są procesami głównymi. Do korzyści wynikających z zastosowania koncepcji outsourcingu strategicznego to również bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy. Pomimo że firma outsourcingowa ponosi pełną odpowiedzialnośd za wykonywaną przez siebie usługę, to przedsiębiorcy jako możliwą przyczynę niepowodzenia układu outsourcingowego wskazują niewystarczające zdolności techniczne outsourcera oraz brak wspólnych celów strategicznych. Ważny jest jednak fakt iż prawie 52% badanych firm przewiduje w ciągu najbliższych trzech lat poszerzenie wydzielanej działalności, a jednocześnie menedżerowie mają świadomośd że korzyści wynikające z zastosowania outsourcingu są korzyściami długoterminowymi, które mogą się ujawnid dopiero po 18 miesiącach od momentu wprowadzania tego systemu zarządzania. Zatem poprzez obniżenie kosztów działalności, podniesienie jakości poprzez dostęp do nowej technologii i specjalistycznej wiedzy, poprawa możliwości finansowych firmy oraz zwiększenie elastyczności działania powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa. Bibliografia 1. Czudec W., Outsourcing jako czynnik poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, [w] Narzędzie Ekonomiczno - inżynieryjne w stymulowaniu wzrostu gospodarczego, pod red. M.J. Króla, M. Woźniaka, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, Czudec W.: Znaczenie outsourcingu w działalności gospodarczej, praca magisterska, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa, por. Raport Outsourcing w bankach, Magazyn CFO, CIO, firma Accenture; Listopad por. Badanie Agencji Shreeveport op.cit.

8 4. Paokowska M., Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informatycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice Penc J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, Dane za stroną internetową: Badanie Agencji Shreeveport Outsourcing: wykorzystanie szansy, realizacja zysków 8. Raport Outsourcing w bankach, Magazyn CFO, CIO, firma Accenture; Listopad 2005 Witold Czudec Outsourcing activity results of empirical research The following article is the result of the author s empirical research concerning outsourcing s meaning in business activity. In the survey which respondents were clients of Innovation Outsourcing Cooperative took part 30 companies from Ropczycko-Sędziszowski and Rzeszów Poviats. It should be emphasized that the businesses in question are small enterprises which employ no more than 50 employees. Keywords: outsourcing, meaning of outsourcing, profits and risks

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO 643 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO Wstęp Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym

Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym rynek e-commerce, outsourcing, technologie IT, handel elektroniczny Grzegorz Chodak, Łukasz Latus * Outsourcing technologii IT w handlu elektronicznym W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących

Bardziej szczegółowo

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO

Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka OUTSOURCING RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 1. Pojęcie outsourcingu rachunkowości i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży drzewnomeblarskiej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Stowarzyszenie Polski Instytut Biznesu Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wstęp Outsourcing to metoda zarządzania polegająca na zawężeniu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 DARIUSZ NOWAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu DZIAŁALNOŚĆ OUTSOURCINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIACH

Bardziej szczegółowo

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Potrzeby usługowo-produktowe firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła - Kierownik

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Rozdział 5 Anna Grześ Wstęp Na przestrzeni niespełna dwudziestu lat zaszły intensywne zmiany w ramach procesu outsourcingu. Zmienia się w nim zakres wydzielenia

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej

Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Instytut Zarządzania Politechnika Łódzka Zagrożenia wynikające z outsourcingu dla firmy macierzystej [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 3(15) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2011 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE... 5 1. Bartłomiej TWAROWSKI Metody redukowania luki kompetencyjnej charakterystyka,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Ewolucja koncepcji outsourcingu

Ewolucja koncepcji outsourcingu Zeszyty Naukowe nr 775 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Ewolucja koncepcji outsourcingu 1. Wstęp Koncepcja outsourcingu powszechnie uważana jest za wynalazek

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Daria Nadolna Politechnika Poznańska OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie Postępujący proces globalizacji powodujący nasilanie się konkurencji sprawia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012

PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 2012 RAPORT Z BADANIA PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MOTORYZACYJNEJ ORAZ INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Z DOLNEGO ŚLĄSKA DOLNY ŚLĄSK, POLSKA SIERPIEŃ 0 Autorzy: Prof. Janusz Zaleski Zbigniew Mogiła

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

OeconomiA copernicana. Ilona Fałat Kilijańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

OeconomiA copernicana. Ilona Fałat Kilijańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu OeconomiA copernicana 2012 Nr 1 ISSN 2083-1277 Ilona Fałat Kilijańska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu INWESTYCJE PRIVATE EQUITY A KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Klasyfikacja JEL: G23, G24,

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie ROLA SYSTEMU ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ W OSIĄGANIU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara Szkoła Główna Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw

Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Wanda Karpińska-Mizielińska * Tadeusz Smuga * Magdalena Echaust * Wpływ pomocy z funduszy strukturalnych na konkurencyjność przedsiębiorstw Uwagi wstępne Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH W BADANIACH CZĘSTOCHOWSKICH BIUR RACHUNKOWYCH

OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH W BADANIACH CZĘSTOCHOWSKICH BIUR RACHUNKOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 ELŻBIETA WYSŁOCKA Politechnika Częstochowska OUTSOURCING USŁUG KSIĘGOWYCH W BADANIACH CZĘSTOCHOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw

Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Studia Gdańskie, t. IV, 146 159 Tomasz Naspiński * Outsourcing usług logistycznych w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw Teoretyczne podstawy koncepcji outsourcingu logistycznego Outsourcing usług logistycznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP

ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP dr inż. Marek Matejun Katedra Zarządzania Politechnika Łódzka ZAKRES WSPÓŁPRACY W RAMACH OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl

Bardziej szczegółowo