Człowiek najlepsza inwestycja. Outsourcing. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja. Outsourcing. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Outsourcing

2 Plan prezentacji 1. Definicja outsourcingu 2. Państwo a outsourcing 3. Outsourcing a edukacja 4. Strategie outsourcingowe 5. Cykl outsourcingowy 6. Outsourcing zatrudnienia 7. Aspekty prawne outsourcingu 8. Telepraca

3 Definicja outsourcingu Outsourcing jest jedną z technik zarządzania polegającą na przekazywaniu wyspecjalizowanemu partnerowi z zewnątrz (tzw. outsourcerowi) zadań i procesów niezbędnych do funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

4 Definicja outsourcingu Nazwa Outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using (Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001). W dosłownym tłumaczeniu oznacza to korzystanie z zasobów zewnętrznych. Główna idea outsourcingu polega na przekazywaniu różnych zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji w firmie zewnętrznej.

5 Definicja outsourcingu Jest to więc wykorzystywanie zasobów zewnętrznych poprzez zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa. Zakłada się, iż zostaną one tam zrealizowane efektywniej, niż byłoby to możliwe we własnym zakresie, i pozwolą na osiągnięcie określonych wyników.

6 Definicja outsourcingu Wyróżnia się następujące rodzaje outsourcingu (Wanielista K. i in. Strategie przedsiębiorstw przemysłowych. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków2001): Zlecenie funkcji ma miejsce wówczas, gdy angażuje się zewnętrzne firmy do wykonania działań, które dotąd wykonywał wewnętrzny dział przedsiębiorstwa. Zlecenie funkcji dotyczy zazwyczaj działań pomocniczych, takich jak np. ochrona firmy, szkolenia, obsługa informatyczna, czynności administracyjne itp.

7 Definicja outsourcingu Outsourcing usług ma miejsce wówczas, gdy angażuje się zewnętrzne firmy do wykonania działań, mających istotny związek z realizowanymi w przedsiębiorstwie procesami. Motywy stosowania tego typu outsourcingu mogą wynikać ze strategii wyszczuplania firmy, braku dostatecznych własnych kompetencji w niektórych ogniwach procesu bądź też z wielu innych przyczyn.

8 Definicja outsourcingu Insourcing polega na wykonywaniu na rzecz innych firm takich działań, w których firma posiada szczególnie wysokie kompetencje. Co-sourcing jest kontraktem, w którym odbiorca usługi deleguje na okres jej wykonania, swoich pracowników do firmy świadczącej usługę. Udział w korzyściach polega na tym, że dostawca i odbiorca usług inwestują w outsourcing i dzielą się zyskami stosownie do poniesionych nakładów.

9 Państwo a outsourcing Outsourcing w Polsce Początek ery outsourcingu w Polsce szacuje się na lata 90 XX w. Obecnie outsourcing uważany jest za element długofalowej strategii rozwoju i standardowym modelem działań wielu przedsiębiorstw w Polce. Mimo iż nasz kraj stawia dotąd pierwsze kroki w tym obszarze, to jest wybierany spośród wielu bardziej znanych centrów outsourcingowych. Atuty Polski to bliskość geograficzna i kulturowa do rynków Europy Zachodniej oraz korzystne położenie w międzynarodowym układzie szlaków komunikacyjnych.

10 Państwo a outsourcing Kolejnym ważnym atutem Polski w tym obszarze jest członkostwo w Unii Europejskiej, a także ciągły przyrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Polska odznacza się również relatywnie niskimi kosztami pracy i niską rotacją pracowników (nieprzekraczającą 15%). Poza tym europejskie spółki potrzebują przede wszystkim centrów usługowych będących w stanie obsługiwać klientów w różnych europejskich językach. TakichusługniesąwstaniedostarczyćIndieiinnekrajeo najniższych kosztach pracy.

11 Państwo a outsourcing Outsourcing wykorzystywany przez państwo (rozumiane jako administracja rządowa) wykorzystywany jest przede wszystkim jako narzędzie redukcji kosztów w sektorze publicznym. Prywatne firmy mogą zająć się nie tylko sprzątaniem czy urzędowymi stołówkami, ale przejąć systemy IT, księgowość, obsługę armii czy więzień.

12 Outsourcing a edukacja Po outsourcing sięgają nie tylko przedsiębiorstwa, ale także liczne placówki edukacyjne na świecie. Outsourcing w środowisku naukowym może obejmować materie ożywioną [ludzie instytucja taka jak profesor wizytujący(visiting profesor), funkcjonuje na polskich uczelniach od wielu lat], jak i martwą (sprzęt, projekty, patenty, laboratoria etc.).

13 Outsourcing a edukacja Outsourcing w edukacji jest domeną szkół niepublicznych, bazują one na outsourcingu zasobów kadry, treści nauczania, bazy materialnej przez co mogą elastycznie reagować na popyt, od którego są całkowicie zależne. Uczelnie publiczne upatrują w outsourcingu przede wszystkim narzędzia redukcji kosztów obsługi uczelni, takich jak służby porządkowe, ochrona, pracownicy bufetów itp.

14 Strategie outsourcingowe Wybranie odpowiedniej strategii outsourcingowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Kluczowe są tutaj decyzje dotyczące wyboru liczby partnerów oraz to jaki ma być zakres outsourcingu.

15 Strategie outsourcingowe Źródło:

16 Strategie outsourcingowe Rozpatrując spectrum działań outsourcingowych możemy wybrać jedną z dwóch strategii: pełen outsourcing, który oznacza zazwyczaj outsourcing ponad 80% danej funkcji. Są to zazwyczaj duże procesy i dość ryzykowne. Ten rodzaj outsourcingu jest polecany organizacjom, które wcześniej korzystały już z modelu outsourcingowego i mają doświadczenie we współpracy z firma outsourcingową.

17 Strategie outsourcingowe outsourcing selektywny lub inaczej rzecz ujmując outsourcing wybranych funkcji, które stanowią elementy większego procesu. Są to mniejsze funkcje, które można bez większych problemów oddzielić od elementów brzegowych.

18 Strategie outsourcingowe Partnerów outsourcingowych możemy mieć jednego lub wielu, którym powierzamy ten sam proces lub wybrane elementy większego procesu. Każda z opcji ma swoje wady i zalety. W przypadku jednego partnera nasze relacje i zarządzanie outsourcingiem są budowane w modelu jeden do jednego, a nie jeden do wielu, więc sposób kontroli, zarządzania, monitoringu pracy outsourcera jest mniej skomplikowany i szybszy.

19 Strategie outsourcingowe Do tego modelu potrzeba mniejszego zaangażowania własnej kadry zarządzającej co przekłada się na niższe koszty stałe. Ryzyko jednakże również występuje, gdyż jeżeli partner outsourcingowy zawiedzie, cały projekt należy rozpocząć od początku. W przypadku współpracy z wieloma partnerami outsourcingowymi rozkładamy ryzyko operacyjne, ale zwiększamy koszty własne. Proces zarządzania wieloma partnerami jest znacznie trudniejszy.

20 Cykl outsourcingowy Cykl outsourcingowy to rozłożone w czasie etapy, które zataczając krąg pozwalają w pełni kontrolować i monitorować współpracę z zewnętrznym partnerem outsourcingowym. Na początku cyklu znajduje się analiza potrzeb.

21 Cykl outsourcingowy Źródło:

22 Cykl outsourcingowy Etapem, który występuje po takiej analizie jest wybór partnera, z którym chcemy realizować program outsourcingowy. To proces, w którym możemy sami poszukiwać partnera, rozpisywać przetargi lub korzystać z doświadczenia innych podmiotów które już na model outsourcingowy się zdecydowały. Z wybranym partnerem należy dokładnie omówić oraz udokumentować warunki umowy oraz sposób zarządzania jaki będzie stosowany w czasie współpracy.

23 Cykl outsourcingowy Po tym etapie następuje kluczowa faza, jaką jest przekazanie funkcji, popularnie etap ten nazywany jest "transition" i w ramach niego są przekazywane wszelkie kompetencje, wiedza, procedury, etc potrzebne do sprawnego realizowania zadań. Po przekazaniu wiedzy, kontrakt jest zarządzany przez relacje/współprace. W języku angielskim występuje stwierdzenie relationship management które tutaj idealnie oddaje sposób relacji i zarządzania.

24 Cykl outsourcingowy Obserwując w jaki sposób kontrakt z outsourcerem jest realizowany, dochodzimy do fazy optymalizacji procesów, kontynuacji bieżącego podejścia lub opracowania strategii wyjścia, jeżeli outsourcer nie realizuje warunków zawartej umowy. Etap ten jest ściśle powiązany ze strategiczną oceną projektu, w czego następstwie jest kolejna analiza potrzeb.

25 Cykl outsourcingowy W ten sposób cykl się zamyka i rozpoczyna ponownie. W większości przypadków umowy outsourcingowe są zawierane na okresy 3-5 letnie i w tym czasie realizowany jest cykl outsourcingowy. Nie jest to jednak sztywna reguła i cykl ten może być zarówno krótszy jak i dłuższy.

26 Cykl outsourcingowy Staranny dobór i zaangażowanie wyspecjalizowanych dostawców zewnętrznych pozwala firmie na nowo zdefiniować tę działalność, skupić się na niej i w razie potrzeby ożywić ją dzięki uzyskaniu dostępu do kompetencji i doświadczenia wykonawcy usług (Outsourcing strategiczny Koncepcja, modele i wdrażanie, Ch.L. Gay, J. Essinger Wydawnictwo Oficyna Ekonom. 2002).

27 Cykl outsourcingowy Do najczęściej wybieranych obszarów outsourcingu usług możemy zaliczyć (przede wszystkim chodzi tutaj o jakość usługi; dopiero na drugim miejscu jest koszt): outsourcing informatyczny, w zakresie PR, personalny, związany z transportem usługi biurowe(głównie archiwizacja dokumentów).

28 Outsourcing zatrudnienia Outsourcing zatrudnienia, to nowoczesna forma zarządzania firmą, polegająca na powierzeniu partnerowi zewnętrznemu - w zależności od aktualnych potrzeb - różnego typu zadań. Dzięki temu zabiegowi kierownictwo firmy może skupić swoje zasoby i środki na obszarach stanowiących istotę jej działalności.

29 Outsourcing zatrudnienia W wielu krajach Europy, także w Polsce istnieją już wyspecjalizowane firmy dysponujące szerokim wachlarzem fachowców z różnych dziedzin. Można jej powierzyć na przykład rekrutację i selekcję pracowników, obsługę kadrowo-płacową oraz profesjonalne zarządzanie personelem.

30 Aspekty prawne outsourcingu Prawna strona outsourcingu obejmuje trzy kroki: zapytanie ofertowe, wstępne porozumienie, zawarcie kontraktu(umowy).

31 Aspekty prawne outsourcingu Kontrakt powinien w szczególności uwzględniać: uzgodnione obowiązki obu stron, zakres odpowiedzialności obu stron, standardy usługi, w tym standardy jakościowe, premie i kary za niedotrzymanie warunków umowy, sposób wyceny usługi, możliwości zmian kontraktu oraz warunki rozwiązania umowy.

32 Telepraca Telepraca jest to metoda organizowania i wykonywania pracy, w której pracownik pracuje poza miejscem pracy pracodawcy przez znaczną część swojego czasu pracy, dostarczając do pracodawcy wyniki (rezultaty) pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych oraz technologii przekazywania danych, zwłaszcza Internetu (A. Grabowska, Telepraca jako nowa metoda pracy).

33 Telepraca Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje telepracę i przekazuje pracodawcy wyniki pracę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej [Komentarz dr Barbary Krzyśków (CIOP-PIB), do Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U nr 181 poz. 1288), dotyczącej telepracy].

34 Telepraca Telepraca jako elastyczny sposób realizacji czynności zawodowych, możliwy dzięki wykorzystaniu technologii ICT, mający na celu całkowitą lub częściową eliminację podróży do firmy może przybierać różny charakter organizacji pracy (M. Janiec, T. Czerniak, W. Kreft, R. Piontek, Prowadzenie działalności biznesowej z zastosowaniem telepracy - poradnik, PARP, Warszawa 2006).

35 Telepraca Wyróżniamy następujące formy telepracy: wykonywana w domu, a jej wyniki są przesyłane do firmy np. za pośrednictwem Internetu; mieszana, w tej sytuacji pracownik może wykonywać swoją pracę przemiennie w kilku miejscach: dom, telecentrum, firma klienta, pracodawca; świadczona poza miejscem zamieszkania, pracownik wykonuje swoją pracę poza siedzibą firmy, w miejscu przeznaczonym do telepracy- telecentrum.

36 Telepraca Wielu osobom w naszym kraju telepraca kojarzy się przede wszystkim z telemarketingiem, akwizycją oraz informacją telefoniczną. Jednak rzeczywistość jest inna, gdyż w ramach telepracy można wykonywać wiele zawodów, do najważniejszych grup należą: praca nad słowem, obrazem, dźwiękiem, wolne zawody: artyści, pisarze, dziennikarze, architekci,

37 Telepraca graficy komputerowi, tworzenie stron WWW, programowanie, działalność marketingowa, telemarketing, badania rynku, copywriting, usługi księgowe, prawnicze, doradztwo.

38 Telepraca Zatrudnienie na odległość może zainteresować każdego pracownika, jednak są grupy, dla których jest to forma zatrudnienia szczególnie korzystna: niepełnosprawni - dzięki pracy w domu unikają konieczności pokonywania barier architektonicznych, geograficznych i innych, w ten sposób mogą w pełni uczestniczyć w życiu zawodowym,

39 Telepraca rodzice wychowujący dzieci - system telepracy ułatwia pogodzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi, mieszkańcy małych miejscowości - mają możliwość zatrudnienia w firmach z innych regionów.

40 Telepraca Telepraca stanowi dogodną formę zatrudnienia dla wielu ludzi, gdyż charakteryzuje się dużą elastycznością realizacji zadań oraz brakiem konieczności dojazdów do pracy. Z punktu widzenia pracodawcy korzystne jest to, że zatrudniając telepracowników można ograniczyć powierzchnię biurową, co wiąże się z obniżeniem kosztów działalności firmy.

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO

OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO 643 Agnieszka Zakrzewska Bielawska Politechnika Łódzka OCENA WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU W PRZEDSIĘBIORSTWACH REGIONU ŁÓDZKIEGO Wstęp Zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI

OUTSOURCING KONCEPCJA WZMOCNIENIA KONKURENCYJNOŚCI Monika Kłos Katedra Ogólnych Problemów Zarządzania Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika 87-100 Toruń, ul. Gagarina 13 a adamczesia@wp.pl Jeśli jest coś czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING 2012-2013

OUTSOURCING 2012-2013 18 Klucz do efektywnego outsourcingu IT Outsourcing często jest odrzucany z powodu bądź to obaw o koszty, bądź przekonania, jakoby zewnętrzny wykonawca nie miał takiej wiedzy na temat danego klienta, jaką

Bardziej szczegółowo

Ewolucja koncepcji outsourcingu

Ewolucja koncepcji outsourcingu Zeszyty Naukowe nr 775 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Metod Organizacji i Zarządzania Ewolucja koncepcji outsourcingu 1. Wstęp Koncepcja outsourcingu powszechnie uważana jest za wynalazek

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK. Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Z ZASTOSOWANIEM TELEPRACY - PORADNIK Autorzy: Monika Janiec, Tomasz Czerniak, Wojciech Kreft, Radosław Piontek Konsultacja dr Jacek P. Męcina TELEPRACA. OGÓLNOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Daria Nadolna Politechnika Poznańska OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH JAKO METODA ZARZĄDZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie Postępujący proces globalizacji powodujący nasilanie się konkurencji sprawia,

Bardziej szczegółowo

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw

Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw Marek Matejun Proces outsourcingu w praktyce gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] Wstęp Outsourcing to metoda zarządzania polegająca na zawężeniu

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Elastyczne formy zatrudnienia Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym

Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym Rozdział 5 Anna Grześ Wstęp Na przestrzeni niespełna dwudziestu lat zaszły intensywne zmiany w ramach procesu outsourcingu. Zmienia się w nim zakres wydzielenia

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Zarządzanie łańcuchem dostaw metody, narzędzia, wskaźniki, kryteria oceny prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Uwarunkowania funkcjonowania ŁD: powstawanie nowych form

Bardziej szczegółowo

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI

DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI Opracowanie programu: DLA NGO DOTYCZĄCEGO PRZEJMOWANIA ZADAŃ OD GMINY ORAZ PROGRAMU SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW GMINY DOTYCZĄCEGO OUTSOURCINGU ZADAŃ W ZAKRESIE EDUKACJI 1 Szanowni Państwo, T rzymacie przed

Bardziej szczegółowo

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS

Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Outsourcing rachunkowości 03/2015 PLUS Spis treści 04 Ocena zasadności outsourcingu 10 Workflow. Elektroniczny obieg dokumentów narzędzie wspierające pracę 14 Żeby napić się mleka, nie trzeba hodować krowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Telepraca stan obecny i warunki dalszego rozwoju

Telepraca stan obecny i warunki dalszego rozwoju Zdzisław Sadowski Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Telepraca stan obecny i warunki dalszego rozwoju 1. Definicja telepracy Przez telepracę należy rozumieć formę

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej

Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej Monika Witkowska Outsourcing w działalności ubezpieczeniowej Spis treści 1. Outsourcing jako przejaw restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa... 2 1.1 Istota i rodzaje outsourcingu... 2 1.2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w e-administracji

Outsourcing w e-administracji Outsourcing w e-administracji Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji Józef Oleński Uniwersytet Warszawski Streszczenie Omówiono rodzaje outsourcingu oraz specyfikę outsourcingu systemów

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach

Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Marta Łobzowska Aspekty prawne i praktyczne outsourcingu informatycznego w bankach Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego 1 Streszczenie Niniejsza praca koncentruje się na omówieniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 DARIUSZ NOWAK Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu DZIAŁALNOŚĆ OUTSOURCINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIACH

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo