UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez zwanym dalej m, a.... zwanym dalej Dostawcą. W związku z realizacją przez PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin zadań w obszarze kontroli układów pomiarowych w celu zapewnienia prawidłowości poboru energii oraz zapobiegania, wykrywania i eliminowania zjawisk nielegalnego poboru energii, strony postanawiają zawrzeć Umowę outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr IZ-. na poniŝszych warunkach: 1 Przedmiotem umowy jest outsourcing pracowniczy świadczony przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego (na terenie ZE Puławy, ZE Biała Podlaska, ZE Radzyń Podlaski, ZE Lubartów) w zakresie czynności dokonywanych poprzez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego w przedmiocie: a) kontroli stanu technicznego układów pomiarowo rozliczeniowych, dotrzymania warunków umownych i technicznych poboru energii oraz rozliczeń, b) wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ujawniania stanów powodujących niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, c) dokonywania czynności kontrolnych w tym niezbędnych przeglądów, zabezpieczania materiałów dowodowych i kontrolnych, zabezpieczania instalacji, instalowania urządzeń układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejsce zdjętych podczas kontroli (zabezpieczonych jako materiał dowodowy) oraz nakładania i uzupełniania brakujących plomb w miejscach podlegających oplombowaniu przez Zamawiającego, - zwanym dalej czynności, przedmiotowe czynności, zadania, czynności kontrolne lub kontrola.

2 2 zobowiązuje się zapewnić dla Zamawiającego wykwalifikowaną kadrę osób zwanych dalej pracownikami, które będą pełnić funkcję upowaŝnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego Zamawiającego w ramach czynności, o których mowa w 1. 3 W ramach niniejszej współpracy podstawę normatywną w szczególności stanowią: a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), b) normy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego w tym ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), c) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 89 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm), e) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 75, poz. 866), f) Instrukcja postępowania podczas kontroli oraz w przypadku wykrycia poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy obowiązująca w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. załącznik nr 3, g) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA załącznik nr 4, h) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA załącznik nr 5, i) Instrukcja stanowiskowa nr S-105 dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej załącznik nr 6, j) Program zgodności obowiązujący w PGE Dystrybucja SA załącznik nr 7. 4 zobowiązuje się do: 1. Zatrudnienia pracowników o kwalifikacjach zgodnych z wymogami i potrzebami określonymi przez Zamawiającego w tym w szczególności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznych, oraz dających rękojmię prawidłowego wykonywania wskazanych czynności. 2. Uwzględniania poleceń Zamawiającego w zakresie doboru pracowników. 3. Uwzględniania opinii Zamawiającego w zakresie oceny pracowników. 4. Uregulowania formy zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa w tym w oparciu o kodeks pracy. 5. Zapewnienia i realizacji zgodnie z prawem wszelkich obowiązków wobec pracowników, w tym w szczególności rozliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom, ewidencji i dokumentacji pracowniczej w tym czasu pracy, ubezpieczenia pracowników, świadczeń urlopowych i socjalno-pracowniczych, regulowania naleŝności wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, wstępnych i okresowych badań lekarskich, szkolenia BHP pracowników, sprawdzania poziomu absencji. 6. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec pracowników za wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające ze świadczonej pracy przez pracowników w tym związanej z niniejszą umową oraz kontrolą. 7. Zapewnienia i wyposaŝenia pracowników we wszelki niezbędny, profesjonalny sprzęt techniczno logistyczny umoŝliwiający prawidłowe przeprowadzanie przedmiotowych czynności, w tym w szczególności w urządzenia kontrolno-pomiarowe, zabezpieczające i utrwalające materiał dowodowy (m.in. urządzenia umoŝliwiające Strona 2

3 sporządzenie dokumentacji fotograficznej), środki łączności i transportu oraz środki ochrony osobistej i bezpieczeństwa. 8. Zapoznania pracowników z wszelkimi unormowaniami w zakresie przeprowadzania czynności w tym z treścią niniejszej umowy i zapewnienia przestrzegania przez nich tych norm w tym poprzez stosowne uregulowanie zakresu ich obowiązków słuŝbowych. 9. Bezwzględnego stosowania / przestrzegania w tym zapewnienia oraz egzekwowania zgodności, przestrzegania i stosowania przez pracowników: a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych, a w szczególności norm wskazanych w 3, wymagań i regulacji wewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego oraz zapisów niniejszej umowy, b) profesjonalizmu oraz naleŝytej staranności przy wykonywaniu umowy i przeprowadzaniu przedmiotowych czynności, c) zasad, procedur i instrukcji - dotyczących przeprowadzania przedmiotowych czynności określonych przez Zamawiającego, d) obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych i tajemnicy Zamawiającego w tym w zakresie zachowania tajemnicy danych osobowych kontrolowanych osób, informacji uzyskanych w związku z niniejszą umową w tym w toku przeprowadzanych czynności, e) ochrony interesu i dobrego imienia Zamawiającego oraz poszanowania praw, godności i wolności osób kontrolowanych lub innych osób uczestniczących w czynnościach, f) zabezpieczenia w tym przed uŝyciem przez osoby niepowołane, zaginięciem, kradzieŝą lub zniszczeniem otrzymanego od Zamawiającego wyposaŝenia oraz wszelkiej dokumentacji i informacji / danych. g) udzielania Zamawiającemu terminowo wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotowych czynności w tym niezbędnych do prawidłowego wyjaśnienia danej sprawy, zdarzenia, ustalenia opłaty, obowiązków odbiorcy, rozpatrzenia odwołania, badania, rozliczenia oraz dochodzenia naleŝności. h) bezpieczeństwa i higieny pracy w tym bezpieczeństwa pracy na sieci elektroenergetycznej i) nie stwarzania niebezpieczeństwa dla zdrowia i Ŝycia osób oraz mienia w tym środowiska. j) nie dokonywania poboru oraz egzekwowania od dłuŝnika/osób kontrolowanych jakichkolwiek naleŝności wynikających z przedmiotowych czynności. 10. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym niniejszą umowę i czynności kontroli mając na względzie w szczególności odpowiedzialność z 4 pkt 6, 9 umowy. 5 zobowiązuje się do: 1. Przeszkolenia pracowników w ustalonym zakresie BHP oraz Programu zgodności, 2. Dodatkowego przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących wykonywanych czynności, 3. Prowadzenia ewidencji ewentualnego powierzonego pracownikom mienia, za które ponoszą odpowiedzialność, 4. Dodatkowego przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego w tym przedmiocie. 5. Wydawania pracownikom upowaŝnień do przetwarzania danych osobowych, przyjmowanie oświadczeń o obowiązku zachowania tajemnicy, prowadzenia ewidencji upowaŝnień. 6. Wydawania legitymacji słuŝbowych do przeprowadzania kontroli, 7. Wydawania pracownikom kaŝdorazowo do wskazanej przez Zamawiającego Strona 3

4 czynności upowaŝnienia do kontroli oraz dyspozycji. 8. Prowadzenia ewidencji przeprowadzanych kontroli, wydawanych upowaŝnień, legitymacji w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. WyposaŜenia pracowników w niezbędne druki protokółów kontroli, zleceń OT, plomby oraz inne dokumenty związane z przedmiotem czynności kontrolnych zobowiązuje się przedstawić listę pracowników (według załącznika nr 8), którzy będą wykonywali przedmiotowe czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi wymogi wskazane przez Zamawiającego oraz pisemnym oświadczeniem pracownika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie za porozumieniem zmiany listy pracowników, jednakŝe o takiej potrzebie wynikającej jedynie z woli Dostawcy, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego za 10 dniowym wyprzedzeniem. 2. Pracownicy będą wykonywali czynności kontrolne w odpowiednich zespołach w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego upowaŝnieni przedstawiciele. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownicy będą mogli korzystać z pomocy słuŝb techniczno ruchowych Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu z nim niezbędnego zakresu czynności do wykonania. 3. W skład danego zespołu w razie konieczności lub decyzji Zamawiającego moŝe wejść dodatkowo lub zamiennie inna osoba wskazana przez Zamawiającego. w sposób przez siebie określony moŝe dokonywać sprawdzenia prawidłowości przeprowadzanych przez pracowników czynności. 4. KaŜdorazowo o kaŝdej kontroli w tym o jej zakresie, celu, miejscu, czasie, odbiorcy u którego ma być ona przeprowadzona, będzie decydował wyłącznie. Wskazanie pracowników mających dokonać danej czynności oraz termin czynności będzie uprzednio uzgadniany z Dostawcą. 5. Kontrola moŝe być dokonywana tylko i wyłącznie według wskazań oraz na podstawie dyspozycji Zamawiającego. 6. Wskazania Zamawiającego, o których mowa w pkt 4, 5 będzie przedkładał pracownikom w formie pisemnej dyspozycji wraz z niezbędnymi dokumentami bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Dostawcy. Wzór dyspozycji stanowi załącznik Nr zobowiązuje się w tym zapewnia niezaleŝnie od innych postanowień umowy, iŝ kontrola zostanie dokonana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 8. zapewnia gotowość pracowników do przeprowadzenia wskazanych czynności. 9. Z kaŝdej przeprowadzonej według wystawionej dyspozycji kontroli wyznaczeni do czynności pracownicy sporządzają niezbędną dokumentację kontroli, w tym protokół zgodnie z obowiązującymi u Zleceniodawcy zasadami. Dokumentację niezwłocznie, a wyjątkowo nie później niŝ w terminie 2 dni od czynności wyznaczeni pracownicy zwracają Zamawiającemu wraz z inną dokumentacją, wyposaŝeniem, upowaŝnieniami, legitymacjami i zabezpieczonymi dowodami. 10. W przypadku wykrycia nielegalnego poboru energii, stanów powodujących niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, konieczności wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wstrzymania dostaw energii pracownicy niezwłocznie poinformują odpowiednie osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do kontaktu, w tym jego odpowiednie słuŝby. 11. Weryfikacje, decyzje pokontrolne lub potwierdzające dokonane czynności, w tym w zakresie uznania zdarzenia za nielegalny pobór energii, przeprowadza i podejmuje samodzielnie. 12. W przypadku niezachowania profesjonalizmu i naleŝytej staranności w zakresie sporządzania dokumentacji kontrolnej, Kierownik Wydziału Technicznej Obsługi Strona 4

5 Klienta (TT) właściwego Zakładu Energetycznego ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji stwierdzonego przypadku. 13. W czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Dostawcy nie mogą uczestniczyć osoby spoza listy o której mowa w do końca kaŝdego 5 dnia następnego po danym miesiącu przedkłada Dostawcy za poprzedni miesiąc zbiorcze zestawienie zawierające informacje o ilości dokonanych kontroli oraz ich efektach w postaci decyzji, stwierdzających nielegalny pobór energii elektrycznej lub potwierdzających dokonane czynności, a takŝe dane dotyczące kwot naliczonych opłat oraz kwot wpłaconych przez dłuŝnika wynikających z tych decyzji. 2. udzieli Dostawcy na jego wniosek innych niezbędnych informacji niŝ wskazane w pkt 1 a w szczególności koniecznych do realizacji przez Dostawcę obowiązków wobec pracowników z wyłączeniem danych osobowych dotyczących kontrolowanego odbiorcy Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Dostawcy będą osoby wymienione według załącznika nr 8. Do osób tych stosuje się wymogi i zapisy umowy dotyczące pracowników w tym osoby te przedłoŝą oświadczenie, o którym mowa w 6 pkt Osobami wyznaczonymi do kontaktów oraz umocowanymi do koordynowania działań, podejmowania decyzji, wystawiania oraz wydawania dokumentów ze strony Zamawiającego są osoby wymienione w załączniku nr Zmiany w załączniku nr 8 wymagają formy pisemnej oraz nie powodują konieczności zmian umowy, z uwzględnieniem zapisu 6 pkt ponosi i przyjmuje pełną odpowiedzialność za niewykonanie i nienaleŝyte wykonanie umowy oraz wszelkie roszczenia, zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu, innym osobom, pracownikom lub dotyczące pracowników powstałe w związku z wykonywaniem umowy i kontroli, w tym za wszelkie zachowania, działania lub zaniechania pracowników w tym zakresie. 2. NiezaleŜnie od powyŝszego pkt 1, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub umowy z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy lub pracowników w następstwie którego zostanie zobowiązany m.in. do odszkodowania, zadośćuczynienia, opłaty, ukarany grzywną, kary administracyjnej, sankcji lub innej naleŝności, zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego pokryć wszelkie powyŝsze koszty, w tym zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione straty i utracone korzyści z tego tytułu zapłaci Dostawcy miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie, które wyniesie. zł (.. złotych) netto, powiększone o kwotę dodatkowego wynagrodzenia w wysokości.. % wpłaconych w danym miesiącu przez dłuŝników i zaewidencjonowanych u Zamawiającego kwot netto opłat związanych z czynnościami i przypadkami nielegalnego poboru energii objętymi niniejszą umową zgodnie z zestawieniem zbiorczym, o którym mowa w zobowiązuje się wystawić fakturę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 3. zobowiązuje się do dokonania płatności w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień płatności uwaŝa się dzień Strona 5

6 obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, NIP.. i wskazuje nr rachunku bankowego.. 5. W przypadku, gdy dłuŝnik dokona opłat w części lub dłuŝnik będzie uiszczał naleŝności ratami, to będzie uprawniony do stosownego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu o którym mowa w pkt 1 proporcjonalnie do uzyskanej przez Zamawiającego wpłaty. 6. nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieterminowość płatności jakichkolwiek naleŝności od dłuŝnika. 7. Zabrania się Dostawcy lub pracownikom pobierania jakichkolwiek naleŝności wynikających z niniejszej umowy i kontroli od dłuŝników / osób kontrolowanych jak równieŝ dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do ich poboru lub egzekucji. 8. Dodatkowe wynagrodzenie o którym w pkt 1, będzie rozliczał z Dostawcą na zasadach określonych w niniejszej umowie niezaleŝnie od rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 10. W sytuacji opisanej w punkcie 12 6 niniejszej umowy, następuje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 10 punkt 1, do czasu przedstawienia prawidłowo sporządzonej dokumentacji Umowa zostaje zawarta na okres liczony od daty zawarcia umowy do czasu osiągnięcia przez Dostawcę limitu naleŝności (o których mowa w 10 pkt 1 umowy) od Zamawiającego łącznie w wysokości do ,83 zł, jednakŝe nie dłuŝej niŝ do dnia r. 2. Umowa moŝe być rozwiązana przez kaŝdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, bez względu na przyczynę. 3. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę przepisów prawa, zapisów umowy lub w przypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, o czym poinformuje drugą stronę na piśmie. 4. W dniu rozwiązania umowy zobowiązuje się oraz zapewnia w stosunku do pracowników, zwrócić wszystkie druki, wyposaŝenia, dokumenty, informacje nie przekazane do Zamawiającego a otrzymane od niego bądź uzyskane w związku z niniejszą umową i kontrolami. 12 Oświadczenie o niekonkurencyjności i poufności oraz szczegółowe obowiązki w zakresie ochrony tajemnicy i danych osobowych 1. NiezaleŜnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1053), zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, do zachowania w tajemnicy oraz nie ujawniania i nie wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących lub uzyskanych w związku z realizacją umowy i kontrolą, w tym danych osobowych. 2. PowyŜsze postanowienie dotyczy równieŝ prowadzonych negocjacji mających na celu zawarcie niniejszej umowy. 3. zobowiązuje się i zapewnia przestrzeganie tajemnicy informacji i danych osobowych o których mowa w pkt 1 oraz sposobów ich zabezpieczenia. 4. oświadcza, Ŝe przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art , oraz spełnił wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Strona 6

7 5. W związku z wykonaniem niniejszej umowy wskaŝe pracownikom w tym osobie wyznaczonej do kontaktów z Dostawcą niezbędne dane umoŝliwiające dokonanie kontroli w tym dane dotyczące odbiorców kontrolowanych a zobowiązuje się zapewnić dokonywanie czynności przez pracowników w sposób nienaruszający przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa za co będzie takŝe ponosił pełną odpowiedzialność. Dane osób kontrolowanych / odbiorcy to Imię i Nazwisko oraz dane adresowe wskazywane w dyspozycji i upowaŝnieniu do kontroli. 6. poprzez pracowników zobowiązuje się przetwarzać wskazane dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania niniejszej umowy oraz przedmiotowych czynności, kontroli. 7. zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu przez pracowników wskazanych danych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym wymaganym ustawą o ochronie danych osobowych. 8. zobowiązuję się i zapewnia przestrzeganie przez pracowników postanowień zawartych w dokumentach: Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.. 9. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w umowie, zapewnia i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych osobowych oraz interes Zamawiającego. 10. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 11. JeŜeli wejdzie w posiadanie informacji, dokumentów lub danych osobowych pochodzących lub dotyczących czynności związanych z niniejszą umową, co do których posiadania nie jest uprawniony, zobowiązany jest je niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu zachowując postanowienia niniejszej umowy w zakresie zachowania danych i informacji w tajemnicy. 12. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej umowy poprzez pracowników jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii danych, będących w posiadaniu Dostawcy lub pracowników oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania moŝliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 13. Obowiązki w zakresie zachowania danych i informacji w tajemnicy wiąŝą Dostawcę bezterminowo niezaleŝnie od wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy. 14. KaŜde odstępstwa od zapisów niniejszego paragrafu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego a w przypadku konieczności dokonania odstępstw wynikających z prowadzonych postępowań przed sądami, organami państwowymi i administracji publicznej, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tych okolicznościach Zamawiającego. 13 Strony ustalają, Ŝe podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich z zastrzeŝeniach wynikających z umowy oraz okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy oraz kontroli. 14 Strona 7

8 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi oraz unormowaniami wewnętrznymi Zamawiającego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy obie strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a sprawy nierozwiązane poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwy dla Zamawiającego. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. nie moŝe przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, praw i obowiązków w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŝności. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 wzór oświadczenia pracownika wzór dyspozycji Instrukcja postępowania podczas kontroli oraz w przypadku wykrycia poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy obowiązująca w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Instrukcja stanowiskowa nr S-105 dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej Program zgodności obowiązujący w PGE Dystrybucja SA. Wykaz osób wyznaczonych przez strony umowy Strona 8

9 Załącznik nr 1 do UMOWY nr... outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych Dane pracownika PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się wobec PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21, Lublin do bezwzględnego zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom danych osobowych osób kontrolowanych oraz informacji dotyczących realizacji umowy outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr... z dnia... w tym otrzymanych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem tej umowy lub czynności kontroli układów pomiarowych. data i czytelny podpis pracownika OŚWIADCZENIE WyraŜam zgodę PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu realizacji umowy outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr... z dnia... w tym przygotowania i przeprowadzania czynności kontroli układów pomiarowych zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.). Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, Ŝe PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin będzie administratorem moich danych oraz, Ŝe mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, Ŝądania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe jak równieŝ wyraŝenia w określonych ustawą przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania. data i czytelny podpis pracownik Strona 9

10 Załącznik nr 2 do UMOWY nr outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych... (data wystawienia)... (termin kontroli) DYSPOZYCJA WYKONANIA KONTROLI nr D /. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) wyznacza się:... legitymującego się legitymującego się... (imiona i nazwiska pracowników oraz oznaczenie rodzaju i cech dowodu toŝsamości) do przeprowadzenia kontroli (oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli) Zakres kontroli obejmuje:... Dyspozycja jest waŝna wraz z upowaŝnieniem nr: z dnia.... (podpis, stanowisko słuŝbowe osoby wystawiającej dyspozycję) Dodatkowe informacje i ustalenia dotyczące kontroli oraz wydane wyposaŝenie i druki... POTWIERDZENIE WYKONANIA DYSPOZYCJI.. (podpis) Potwierdzam wykonanie dyspozycji bez uwag / z następującymi uwagami:..... Nr sporządzonego protokołu kontroli:... (podpis, stanowisko słuŝbowe osoby wystawiającej dyspozycję) Strona 10

11 Załącznik nr 8 do UMOWY nr. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ STRONY UMOWY A. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ORAZ UPOWAśNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz i dane teleadresowe osób upowaŝnionych do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wraz z zakresem udzielonego im upowaŝnienia: Lp. Imię i nazwisko/komórka organizacyjna Zakres upowaŝnienia Dane teleadresowe 1.. w CE 2. TT w ZE.. Koordynacja realizacji umowy. BieŜące uzgodnienia dotyczące realizuj umowy bez prawa zmiany jej postanowień. Realizacja umowy w zakresie jak niŝej. Realizacja umowy w zakresie: - wystawianie oraz wydawanie dokumentów, - wydawania plomb, - przyjmowanie od Dostawcy dokumentów i dowodów rzeczowych, - ewidencjonowania wykonanych prac, podlegających wynagrodzeniu. 3. ZDR w ZE. 4. Realizacja umowy w zakresie: - przyjmowania zgłoszeń o kontrolach, - przyjmowania zgłoszeń o konieczności wstrzymania dostaw energii, demontaŝu lub wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego i delegowania pracowników Zamawiającego. B. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ZE STRONY DOSTAWCY ORAZ OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI ZADAŃ ZAMAWIAJACEGO (czynności kontrolnych) Wykaz i dane teleadresowe wyznaczonych przez Dostawcę osób wraz z zakresem udzielonego im upowaŝnienia: Lp. Imię i nazwisko Zakres upowaŝnienia Dane teleadresowe 1. Koordynacja realizacji umowy, wymiana informacji. BieŜące uzgodnienia dotyczące realizacji umowy bez prawa zmiany jej postanowień. 2. Realizacja zadań. 3. Realizacja zadań. 4. Realizacja zadań. GSM: GSM: GSM: GSM: - do listy B załączyć wymagane dokumenty dot. wskazanych osób min: świadectwa uprawnień energetycznych, ubezpieczenia OC, BHP, oświadczenia. Strona 11

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych

UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych zawarta w Toruniu, w dniu.r.. pomiędzy: UMOWA NR. o wykonanie prac budowlano-montażowych ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ

Umowa -projekt- Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa -projekt- W dniu... 2009 r. pomiędzy 1. Gminą Olsztynek zwaną dalej Zamawiającym lub Inwestorem, reprezentowaną przez Burmistrza Olsztynka Pana Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV SIWZ WZÓR UMOWY Część IV SIWZ Wzór umowy Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A._wewnętrzne potrzeby Spółki Strona 1 z 14 Wzór Umowy UMOWA Nr.. na świadczenie usług tłumaczeniowych dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi i rozliczania transakcji opłacanych kartami płatniczymi (elektroniczną, embosowaną,zbliŝeniową) w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wybór Inwestora Zastępczego ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Inwestora Zastępczego Tytuł Projektu: Utworzenie Domu Muzyka Seniora w Kątach w gminie Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim pod Warszawą Działanie 7.3 Infrastruktura słuŝąca

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 Rozdział I Postanowienia wstępne... 2 1.1 Słowniczek... 2 1.2 Podstawy prawne wykonywania pośrednictwa... 2 1.3 Stosowanie OWW... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy :

UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w dniu...pomiędzy : UMOWA Nr /Tomograf/2013 o wykonywanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu...pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski, im. Jana Garduły z siedzibą w Świnoujściu, (72-600

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

- P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: - P R O J E K T - UMOWA Nr SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu 2015 r. w pomiędzy: z siedzibą w, NIP, REGON zwaną w treści Umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: a z siedzibą w, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej czynnej Nr. Dane adresowe Klienta., siedziba. w., (..- ).., ul., numer NIP..., REGON. Załącznik Nr 3 do SIWZ Uwaga! Poniższą umowę Odbiorcy końcowi zobowiązani są zawrzeć z wybranym w przetargu Sprzedawcą w terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia umowy generalnej Załącznik Nr 3 do Umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy:

Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: UMOWA NR.. (PROJEKT) Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu... 2013 r. w Michałowicach pomiędzy: Biblioteką Publiczną Gminy Michałowice 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II 1, NIP 513-01-41-960, REGON

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Projekt. UMOWA nr../2014 r.

Projekt. UMOWA nr../2014 r. Projekt UMOWA nr../2014 r. zawarta w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie z art. 26, art. 27 Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Numer sprawy: PREK-0251-15/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO przetargu nieograniczonego na wykonanie w ramach zamówień sektorowych usługi w zakresie agencyjnej sprzedaŝy biletów

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Łańcut, dnia lutego 2014 r. REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA

Bardziej szczegółowo