UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych. zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA nr.. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS: , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy: ,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez zwanym dalej m, a.... zwanym dalej Dostawcą. W związku z realizacją przez PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin zadań w obszarze kontroli układów pomiarowych w celu zapewnienia prawidłowości poboru energii oraz zapobiegania, wykrywania i eliminowania zjawisk nielegalnego poboru energii, strony postanawiają zawrzeć Umowę outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr IZ-. na poniŝszych warunkach: 1 Przedmiotem umowy jest outsourcing pracowniczy świadczony przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego (na terenie ZE Puławy, ZE Biała Podlaska, ZE Radzyń Podlaski, ZE Lubartów) w zakresie czynności dokonywanych poprzez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego w przedmiocie: a) kontroli stanu technicznego układów pomiarowo rozliczeniowych, dotrzymania warunków umownych i technicznych poboru energii oraz rozliczeń, b) wykrywania i likwidacji nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ujawniania stanów powodujących niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, c) dokonywania czynności kontrolnych w tym niezbędnych przeglądów, zabezpieczania materiałów dowodowych i kontrolnych, zabezpieczania instalacji, instalowania urządzeń układów pomiarowo-rozliczeniowych w miejsce zdjętych podczas kontroli (zabezpieczonych jako materiał dowodowy) oraz nakładania i uzupełniania brakujących plomb w miejscach podlegających oplombowaniu przez Zamawiającego, - zwanym dalej czynności, przedmiotowe czynności, zadania, czynności kontrolne lub kontrola.

2 2 zobowiązuje się zapewnić dla Zamawiającego wykwalifikowaną kadrę osób zwanych dalej pracownikami, które będą pełnić funkcję upowaŝnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego Zamawiającego w ramach czynności, o których mowa w 1. 3 W ramach niniejszej współpracy podstawę normatywną w szczególności stanowią: a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), b) normy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego w tym ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), c) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 89 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, d) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm), e) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 75, poz. 866), f) Instrukcja postępowania podczas kontroli oraz w przypadku wykrycia poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy obowiązująca w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o. załącznik nr 3, g) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA załącznik nr 4, h) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA załącznik nr 5, i) Instrukcja stanowiskowa nr S-105 dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej załącznik nr 6, j) Program zgodności obowiązujący w PGE Dystrybucja SA załącznik nr 7. 4 zobowiązuje się do: 1. Zatrudnienia pracowników o kwalifikacjach zgodnych z wymogami i potrzebami określonymi przez Zamawiającego w tym w szczególności w zakresie eksploatacji sieci i instalacji elektroenergetycznych, oraz dających rękojmię prawidłowego wykonywania wskazanych czynności. 2. Uwzględniania poleceń Zamawiającego w zakresie doboru pracowników. 3. Uwzględniania opinii Zamawiającego w zakresie oceny pracowników. 4. Uregulowania formy zatrudnienia zgodnie z przepisami prawa w tym w oparciu o kodeks pracy. 5. Zapewnienia i realizacji zgodnie z prawem wszelkich obowiązków wobec pracowników, w tym w szczególności rozliczania i wypłacania wynagrodzeń pracownikom, ewidencji i dokumentacji pracowniczej w tym czasu pracy, ubezpieczenia pracowników, świadczeń urlopowych i socjalno-pracowniczych, regulowania naleŝności wobec ZUS i Urzędów Skarbowych, wstępnych i okresowych badań lekarskich, szkolenia BHP pracowników, sprawdzania poziomu absencji. 6. Ponoszenia pełnej odpowiedzialności wobec pracowników za wszelkie roszczenia i zobowiązania wynikające ze świadczonej pracy przez pracowników w tym związanej z niniejszą umową oraz kontrolą. 7. Zapewnienia i wyposaŝenia pracowników we wszelki niezbędny, profesjonalny sprzęt techniczno logistyczny umoŝliwiający prawidłowe przeprowadzanie przedmiotowych czynności, w tym w szczególności w urządzenia kontrolno-pomiarowe, zabezpieczające i utrwalające materiał dowodowy (m.in. urządzenia umoŝliwiające Strona 2

3 sporządzenie dokumentacji fotograficznej), środki łączności i transportu oraz środki ochrony osobistej i bezpieczeństwa. 8. Zapoznania pracowników z wszelkimi unormowaniami w zakresie przeprowadzania czynności w tym z treścią niniejszej umowy i zapewnienia przestrzegania przez nich tych norm w tym poprzez stosowne uregulowanie zakresu ich obowiązków słuŝbowych. 9. Bezwzględnego stosowania / przestrzegania w tym zapewnienia oraz egzekwowania zgodności, przestrzegania i stosowania przez pracowników: a) przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów wewnętrznych, a w szczególności norm wskazanych w 3, wymagań i regulacji wewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego oraz zapisów niniejszej umowy, b) profesjonalizmu oraz naleŝytej staranności przy wykonywaniu umowy i przeprowadzaniu przedmiotowych czynności, c) zasad, procedur i instrukcji - dotyczących przeprowadzania przedmiotowych czynności określonych przez Zamawiającego, d) obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych i tajemnicy Zamawiającego w tym w zakresie zachowania tajemnicy danych osobowych kontrolowanych osób, informacji uzyskanych w związku z niniejszą umową w tym w toku przeprowadzanych czynności, e) ochrony interesu i dobrego imienia Zamawiającego oraz poszanowania praw, godności i wolności osób kontrolowanych lub innych osób uczestniczących w czynnościach, f) zabezpieczenia w tym przed uŝyciem przez osoby niepowołane, zaginięciem, kradzieŝą lub zniszczeniem otrzymanego od Zamawiającego wyposaŝenia oraz wszelkiej dokumentacji i informacji / danych. g) udzielania Zamawiającemu terminowo wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących przedmiotowych czynności w tym niezbędnych do prawidłowego wyjaśnienia danej sprawy, zdarzenia, ustalenia opłaty, obowiązków odbiorcy, rozpatrzenia odwołania, badania, rozliczenia oraz dochodzenia naleŝności. h) bezpieczeństwa i higieny pracy w tym bezpieczeństwa pracy na sieci elektroenergetycznej i) nie stwarzania niebezpieczeństwa dla zdrowia i Ŝycia osób oraz mienia w tym środowiska. j) nie dokonywania poboru oraz egzekwowania od dłuŝnika/osób kontrolowanych jakichkolwiek naleŝności wynikających z przedmiotowych czynności. 10. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującym niniejszą umowę i czynności kontroli mając na względzie w szczególności odpowiedzialność z 4 pkt 6, 9 umowy. 5 zobowiązuje się do: 1. Przeszkolenia pracowników w ustalonym zakresie BHP oraz Programu zgodności, 2. Dodatkowego przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących u Zamawiającego wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących wykonywanych czynności, 3. Prowadzenia ewidencji ewentualnego powierzonego pracownikom mienia, za które ponoszą odpowiedzialność, 4. Dodatkowego przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i wewnętrznych aktów normatywnych Zamawiającego w tym przedmiocie. 5. Wydawania pracownikom upowaŝnień do przetwarzania danych osobowych, przyjmowanie oświadczeń o obowiązku zachowania tajemnicy, prowadzenia ewidencji upowaŝnień. 6. Wydawania legitymacji słuŝbowych do przeprowadzania kontroli, 7. Wydawania pracownikom kaŝdorazowo do wskazanej przez Zamawiającego Strona 3

4 czynności upowaŝnienia do kontroli oraz dyspozycji. 8. Prowadzenia ewidencji przeprowadzanych kontroli, wydawanych upowaŝnień, legitymacji w związku z realizacją niniejszej umowy. 9. WyposaŜenia pracowników w niezbędne druki protokółów kontroli, zleceń OT, plomby oraz inne dokumenty związane z przedmiotem czynności kontrolnych zobowiązuje się przedstawić listę pracowników (według załącznika nr 8), którzy będą wykonywali przedmiotowe czynności wraz z dokumentami potwierdzającymi wymogi wskazane przez Zamawiającego oraz pisemnym oświadczeniem pracownika według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Strony dopuszczają dokonywanie za porozumieniem zmiany listy pracowników, jednakŝe o takiej potrzebie wynikającej jedynie z woli Dostawcy, zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego za 10 dniowym wyprzedzeniem. 2. Pracownicy będą wykonywali czynności kontrolne w odpowiednich zespołach w imieniu i na rzecz Zamawiającego jako jego upowaŝnieni przedstawiciele. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pracownicy będą mogli korzystać z pomocy słuŝb techniczno ruchowych Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu z nim niezbędnego zakresu czynności do wykonania. 3. W skład danego zespołu w razie konieczności lub decyzji Zamawiającego moŝe wejść dodatkowo lub zamiennie inna osoba wskazana przez Zamawiającego. w sposób przez siebie określony moŝe dokonywać sprawdzenia prawidłowości przeprowadzanych przez pracowników czynności. 4. KaŜdorazowo o kaŝdej kontroli w tym o jej zakresie, celu, miejscu, czasie, odbiorcy u którego ma być ona przeprowadzona, będzie decydował wyłącznie. Wskazanie pracowników mających dokonać danej czynności oraz termin czynności będzie uprzednio uzgadniany z Dostawcą. 5. Kontrola moŝe być dokonywana tylko i wyłącznie według wskazań oraz na podstawie dyspozycji Zamawiającego. 6. Wskazania Zamawiającego, o których mowa w pkt 4, 5 będzie przedkładał pracownikom w formie pisemnej dyspozycji wraz z niezbędnymi dokumentami bezpośrednio lub za pośrednictwem osoby wyznaczonej do kontaktów ze strony Dostawcy. Wzór dyspozycji stanowi załącznik Nr zobowiązuje się w tym zapewnia niezaleŝnie od innych postanowień umowy, iŝ kontrola zostanie dokonana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 8. zapewnia gotowość pracowników do przeprowadzenia wskazanych czynności. 9. Z kaŝdej przeprowadzonej według wystawionej dyspozycji kontroli wyznaczeni do czynności pracownicy sporządzają niezbędną dokumentację kontroli, w tym protokół zgodnie z obowiązującymi u Zleceniodawcy zasadami. Dokumentację niezwłocznie, a wyjątkowo nie później niŝ w terminie 2 dni od czynności wyznaczeni pracownicy zwracają Zamawiającemu wraz z inną dokumentacją, wyposaŝeniem, upowaŝnieniami, legitymacjami i zabezpieczonymi dowodami. 10. W przypadku wykrycia nielegalnego poboru energii, stanów powodujących niebezpieczeństwo dla osób lub mienia, konieczności wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub wstrzymania dostaw energii pracownicy niezwłocznie poinformują odpowiednie osoby wyznaczone ze strony Zamawiającego do kontaktu, w tym jego odpowiednie słuŝby. 11. Weryfikacje, decyzje pokontrolne lub potwierdzające dokonane czynności, w tym w zakresie uznania zdarzenia za nielegalny pobór energii, przeprowadza i podejmuje samodzielnie. 12. W przypadku niezachowania profesjonalizmu i naleŝytej staranności w zakresie sporządzania dokumentacji kontrolnej, Kierownik Wydziału Technicznej Obsługi Strona 4

5 Klienta (TT) właściwego Zakładu Energetycznego ma prawo odmówić przyjęcia dokumentacji stwierdzonego przypadku. 13. W czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy ze strony Dostawcy nie mogą uczestniczyć osoby spoza listy o której mowa w do końca kaŝdego 5 dnia następnego po danym miesiącu przedkłada Dostawcy za poprzedni miesiąc zbiorcze zestawienie zawierające informacje o ilości dokonanych kontroli oraz ich efektach w postaci decyzji, stwierdzających nielegalny pobór energii elektrycznej lub potwierdzających dokonane czynności, a takŝe dane dotyczące kwot naliczonych opłat oraz kwot wpłaconych przez dłuŝnika wynikających z tych decyzji. 2. udzieli Dostawcy na jego wniosek innych niezbędnych informacji niŝ wskazane w pkt 1 a w szczególności koniecznych do realizacji przez Dostawcę obowiązków wobec pracowników z wyłączeniem danych osobowych dotyczących kontrolowanego odbiorcy Osobami wyznaczonymi do kontaktów ze strony Dostawcy będą osoby wymienione według załącznika nr 8. Do osób tych stosuje się wymogi i zapisy umowy dotyczące pracowników w tym osoby te przedłoŝą oświadczenie, o którym mowa w 6 pkt Osobami wyznaczonymi do kontaktów oraz umocowanymi do koordynowania działań, podejmowania decyzji, wystawiania oraz wydawania dokumentów ze strony Zamawiającego są osoby wymienione w załączniku nr Zmiany w załączniku nr 8 wymagają formy pisemnej oraz nie powodują konieczności zmian umowy, z uwzględnieniem zapisu 6 pkt ponosi i przyjmuje pełną odpowiedzialność za niewykonanie i nienaleŝyte wykonanie umowy oraz wszelkie roszczenia, zdarzenia i szkody wyrządzone Zamawiającemu, innym osobom, pracownikom lub dotyczące pracowników powstałe w związku z wykonywaniem umowy i kontroli, w tym za wszelkie zachowania, działania lub zaniechania pracowników w tym zakresie. 2. NiezaleŜnie od powyŝszego pkt 1, w przypadku naruszenia przepisów prawa lub umowy z przyczyn leŝących po stronie Dostawcy lub pracowników w następstwie którego zostanie zobowiązany m.in. do odszkodowania, zadośćuczynienia, opłaty, ukarany grzywną, kary administracyjnej, sankcji lub innej naleŝności, zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego pokryć wszelkie powyŝsze koszty, w tym zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie poniesione straty i utracone korzyści z tego tytułu zapłaci Dostawcy miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie, które wyniesie. zł (.. złotych) netto, powiększone o kwotę dodatkowego wynagrodzenia w wysokości.. % wpłaconych w danym miesiącu przez dłuŝników i zaewidencjonowanych u Zamawiającego kwot netto opłat związanych z czynnościami i przypadkami nielegalnego poboru energii objętymi niniejszą umową zgodnie z zestawieniem zbiorczym, o którym mowa w zobowiązuje się wystawić fakturę do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 3. zobowiązuje się do dokonania płatności w formie przelewu bankowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Za dzień płatności uwaŝa się dzień Strona 5

6 obciąŝenia rachunku Zamawiającego. 4. oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT, NIP.. i wskazuje nr rachunku bankowego.. 5. W przypadku, gdy dłuŝnik dokona opłat w części lub dłuŝnik będzie uiszczał naleŝności ratami, to będzie uprawniony do stosownego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu o którym mowa w pkt 1 proporcjonalnie do uzyskanej przez Zamawiającego wpłaty. 6. nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieterminowość płatności jakichkolwiek naleŝności od dłuŝnika. 7. Zabrania się Dostawcy lub pracownikom pobierania jakichkolwiek naleŝności wynikających z niniejszej umowy i kontroli od dłuŝników / osób kontrolowanych jak równieŝ dokonywania jakichkolwiek czynności zmierzających do ich poboru lub egzekucji. 8. Dodatkowe wynagrodzenie o którym w pkt 1, będzie rozliczał z Dostawcą na zasadach określonych w niniejszej umowie niezaleŝnie od rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. 10. W sytuacji opisanej w punkcie 12 6 niniejszej umowy, następuje wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 10 punkt 1, do czasu przedstawienia prawidłowo sporządzonej dokumentacji Umowa zostaje zawarta na okres liczony od daty zawarcia umowy do czasu osiągnięcia przez Dostawcę limitu naleŝności (o których mowa w 10 pkt 1 umowy) od Zamawiającego łącznie w wysokości do ,83 zł, jednakŝe nie dłuŝej niŝ do dnia r. 2. Umowa moŝe być rozwiązana przez kaŝdą ze stron za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, bez względu na przyczynę. 3. KaŜda ze stron moŝe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez drugą stronę przepisów prawa, zapisów umowy lub w przypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, o czym poinformuje drugą stronę na piśmie. 4. W dniu rozwiązania umowy zobowiązuje się oraz zapewnia w stosunku do pracowników, zwrócić wszystkie druki, wyposaŝenia, dokumenty, informacje nie przekazane do Zamawiającego a otrzymane od niego bądź uzyskane w związku z niniejszą umową i kontrolami. 12 Oświadczenie o niekonkurencyjności i poufności oraz szczegółowe obowiązki w zakresie ochrony tajemnicy i danych osobowych 1. NiezaleŜnie od obowiązków wynikających z przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1053), zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, do zachowania w tajemnicy oraz nie ujawniania i nie wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących lub uzyskanych w związku z realizacją umowy i kontrolą, w tym danych osobowych. 2. PowyŜsze postanowienie dotyczy równieŝ prowadzonych negocjacji mających na celu zawarcie niniejszej umowy. 3. zobowiązuje się i zapewnia przestrzeganie tajemnicy informacji i danych osobowych o których mowa w pkt 1 oraz sposobów ich zabezpieczenia. 4. oświadcza, Ŝe przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych osobowych podjął środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art , oraz spełnił wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Strona 6

7 5. W związku z wykonaniem niniejszej umowy wskaŝe pracownikom w tym osobie wyznaczonej do kontaktów z Dostawcą niezbędne dane umoŝliwiające dokonanie kontroli w tym dane dotyczące odbiorców kontrolowanych a zobowiązuje się zapewnić dokonywanie czynności przez pracowników w sposób nienaruszający przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa za co będzie takŝe ponosił pełną odpowiedzialność. Dane osób kontrolowanych / odbiorcy to Imię i Nazwisko oraz dane adresowe wskazywane w dyspozycji i upowaŝnieniu do kontroli. 6. poprzez pracowników zobowiązuje się przetwarzać wskazane dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu wykonania niniejszej umowy oraz przedmiotowych czynności, kontroli. 7. zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu przez pracowników wskazanych danych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, co najmniej w zakresie określonym wymaganym ustawą o ochronie danych osobowych. 8. zobowiązuję się i zapewnia przestrzeganie przez pracowników postanowień zawartych w dokumentach: Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi słuŝącymi do przetwarzania danych osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. Polityka Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna.. 9. W sytuacjach nadzwyczajnych, nieprzewidzianych w umowie, zapewnia i zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych mając na uwadze ochronę danych osobowych oraz interes Zamawiającego. 10. Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych, odbiegające od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności. 11. JeŜeli wejdzie w posiadanie informacji, dokumentów lub danych osobowych pochodzących lub dotyczących czynności związanych z niniejszą umową, co do których posiadania nie jest uprawniony, zobowiązany jest je niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu zachowując postanowienia niniejszej umowy w zakresie zachowania danych i informacji w tajemnicy. 12. W przypadku wygaśnięcia, rozwiązania umowy lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej umowy poprzez pracowników jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii danych, będących w posiadaniu Dostawcy lub pracowników oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania moŝliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy. 13. Obowiązki w zakresie zachowania danych i informacji w tajemnicy wiąŝą Dostawcę bezterminowo niezaleŝnie od wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy. 14. KaŜde odstępstwa od zapisów niniejszego paragrafu wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego a w przypadku konieczności dokonania odstępstw wynikających z prowadzonych postępowań przed sądami, organami państwowymi i administracji publicznej, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tych okolicznościach Zamawiającego. 13 Strony ustalają, Ŝe podczas realizacji niniejszej umowy będą ze sobą ściśle współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich z zastrzeŝeniach wynikających z umowy oraz okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy oraz kontroli. 14 Strona 7

8 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa energetycznego wraz z aktami wykonawczymi oraz unormowaniami wewnętrznymi Zamawiającego. 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy obie strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a sprawy nierozwiązane poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwy dla Zamawiającego. 3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 4. nie moŝe przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią, praw i obowiązków w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem niewaŝności. 15 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. Załączniki: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 wzór oświadczenia pracownika wzór dyspozycji Instrukcja postępowania podczas kontroli oraz w przypadku wykrycia poboru energii elektrycznej niezgodnie z warunkami umowy obowiązująca w PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o Instrukcja Ruchu i Eksploatacji sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA Instrukcja stanowiskowa nr S-105 dla pracowników zatrudnionych przy eksploatacji układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej Program zgodności obowiązujący w PGE Dystrybucja SA. Wykaz osób wyznaczonych przez strony umowy Strona 8

9 Załącznik nr 1 do UMOWY nr... outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych Dane pracownika PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin OŚWIADCZENIE Zobowiązuję się wobec PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21, Lublin do bezwzględnego zachowania w tajemnicy i nie udostępniania innym osobom danych osobowych osób kontrolowanych oraz informacji dotyczących realizacji umowy outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr... z dnia... w tym otrzymanych lub uzyskanych w związku z wykonywaniem tej umowy lub czynności kontroli układów pomiarowych. data i czytelny podpis pracownika OŚWIADCZENIE WyraŜam zgodę PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu realizacji umowy outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych nr... z dnia... w tym przygotowania i przeprowadzania czynności kontroli układów pomiarowych zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.). Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, Ŝe PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna, ul. Garbarska 21A, Lublin, Oddział Lublin, ul. Garbarska 21, Lublin będzie administratorem moich danych oraz, Ŝe mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, Ŝądania informacji o zakresie ich przetwarzania, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe jak równieŝ wyraŝenia w określonych ustawą przypadkach sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania. data i czytelny podpis pracownik Strona 9

10 Załącznik nr 2 do UMOWY nr outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych... (data wystawienia)... (termin kontroli) DYSPOZYCJA WYKONANIA KONTROLI nr D /. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) wyznacza się:... legitymującego się legitymującego się... (imiona i nazwiska pracowników oraz oznaczenie rodzaju i cech dowodu toŝsamości) do przeprowadzenia kontroli (oznaczenie odbiorcy i miejsca kontroli) Zakres kontroli obejmuje:... Dyspozycja jest waŝna wraz z upowaŝnieniem nr: z dnia.... (podpis, stanowisko słuŝbowe osoby wystawiającej dyspozycję) Dodatkowe informacje i ustalenia dotyczące kontroli oraz wydane wyposaŝenie i druki... POTWIERDZENIE WYKONANIA DYSPOZYCJI.. (podpis) Potwierdzam wykonanie dyspozycji bez uwag / z następującymi uwagami:..... Nr sporządzonego protokołu kontroli:... (podpis, stanowisko słuŝbowe osoby wystawiającej dyspozycję) Strona 10

11 Załącznik nr 8 do UMOWY nr. outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli układów pomiarowych WYKAZ OSÓB WYZNACZONYCH PRZEZ STRONY UMOWY A. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ORAZ UPOWAśNIONE DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz i dane teleadresowe osób upowaŝnionych do występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wraz z zakresem udzielonego im upowaŝnienia: Lp. Imię i nazwisko/komórka organizacyjna Zakres upowaŝnienia Dane teleadresowe 1.. w CE 2. TT w ZE.. Koordynacja realizacji umowy. BieŜące uzgodnienia dotyczące realizuj umowy bez prawa zmiany jej postanowień. Realizacja umowy w zakresie jak niŝej. Realizacja umowy w zakresie: - wystawianie oraz wydawanie dokumentów, - wydawania plomb, - przyjmowanie od Dostawcy dokumentów i dowodów rzeczowych, - ewidencjonowania wykonanych prac, podlegających wynagrodzeniu. 3. ZDR w ZE. 4. Realizacja umowy w zakresie: - przyjmowania zgłoszeń o kontrolach, - przyjmowania zgłoszeń o konieczności wstrzymania dostaw energii, demontaŝu lub wymiany elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego i delegowania pracowników Zamawiającego. B. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW ZE STRONY DOSTAWCY ORAZ OSOBY WYZNACZONE DO REALIZACJI ZADAŃ ZAMAWIAJACEGO (czynności kontrolnych) Wykaz i dane teleadresowe wyznaczonych przez Dostawcę osób wraz z zakresem udzielonego im upowaŝnienia: Lp. Imię i nazwisko Zakres upowaŝnienia Dane teleadresowe 1. Koordynacja realizacji umowy, wymiana informacji. BieŜące uzgodnienia dotyczące realizacji umowy bez prawa zmiany jej postanowień. 2. Realizacja zadań. 3. Realizacja zadań. 4. Realizacja zadań. GSM: GSM: GSM: GSM: - do listy B załączyć wymagane dokumenty dot. wskazanych osób min: świadectwa uprawnień energetycznych, ubezpieczenia OC, BHP, oświadczenia. Strona 11

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie:

W Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 8 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Piastów, dnia 02.12.2016 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: 5/2016 na: Rozbudowę systemu informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej PIASTUN Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie, na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. 1. Przedmiot umowy

UMOWA NR. 1. Przedmiot umowy UMOWA NR zawarta w dniu... 20.. r. w Lublinie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

Ciechanów, ul. Gostkowska 83

Ciechanów, ul. Gostkowska 83 06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 83 tel./fax: (023) 672-22-42, 672-23-05 http://www.pukciechanow.pl e-mail: puk@pukciechanow.pl Umowa Nr / 2013 dotycząca windykacji należności /Projekt/ zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 PROJEKT UMOWY UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr SA.271.8.2015 W dniu r. w Przemkowie pomiędzy: Skarbem Państwa PGL LP Nadleśnictwem Przemków, z siedzibą Szklarki, ul. Ceglana 3, 59-170 Przemków,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY

Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ RAMOWY WZÓR UMOWY 1 Przedmiot umowy. Postanowienia ogólne. 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron związanych ze sprzedaŝą Zamawiającemu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej,

w poszczególnych punktach poboru, c) bilansowania handlowego w zakresie sprzedaży energii elektrycznej, Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZASADY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy Rozdział I 1. W związku z zawarciem Umowy na świadczenie usług wykonywania wydruków masowych (zwanej dalej Umową na świadczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / projekt /

UMOWA NR / projekt / Załącznik nr 4a Znak sprawy: PREK-251-XXVII-2010 UMOWA NR / projekt / Zawarta w dniu. w Krakowie w wyniku przetargu nieograniczonego pomiędzy: Przewozy Regionalne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10

Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 Wzór umowy Umowa Nr 2310/ 8 /10 O świadczenie usługi pośrednictwa finansowego, polegającej na przekazywaniu za pośrednictwem Wykonawcy świadczeń emerytalno-rentowych na konta osobiste beneficjentów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych UMOWA nr... na zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2013r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką

Bardziej szczegółowo

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu

NIP: Urząd Skarbowy... Wpisanym w dniu. do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w. Wydział.. Gospodarczy Rejestrowy wpisanym w dniu Załącznik nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zakupu energii elektrycznej dla obiektów użytkowych Gminy Turawa, obiektów Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz zasilania

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul..,

PROJEKT UMOWY. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr..... z siedzibą w.. przy ul.., Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr... W dniu r. w.. pomiędzy:.. z siedzibą w.. przy ul..,., NIP:, reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15

Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 Wzór- Umowa powierzenia nr OC/0/02/15 w trybie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) zawarta w dniu reprezentowaną przez: 1.. 2..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie

WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... roku w Warszawie Załącznik nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu...... roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej z siedzibą w Warszawie, zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014

WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 WZÓR UMOWY Nr WF/AO/ /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Katowicach, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40-035 Katowice ul. Plebiscytowa 19, NIP: 954-22-39-831, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Ogłoszenia UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NR zawarta w Krakowie, w dniu r. pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielickiej 267, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie

U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie Znak sprawy: B D G - I I I - 3 8 2 0-2 1 / 0 7 Załącznik nr 1 do SIWZ U M O W A Nr... WZÓR zawarta w dniu... 2007 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy

Umowa nr 50/SRSM/11. zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Umowa nr 50/SRSM/11 Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu 2011 r. w Poznaniu, pomiędzy Sądem Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, Sądem Rejonowym Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2015 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną.

Umowa nr.../2017. zwanych dalej łącznie Stronami, a kaŝda z osobna Stroną. Umowa nr.../2017 zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE

UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE UMOWA NA DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W PTASZKOWEJ I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CIENIAWIE Zawarta w Urzędzie Gminy w Grybowie w dniu...2009 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a firmą. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne

Wzór UMOWA NR.. 1 Przedmiot Umowy i Postanowienia ogólne Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu... r. w, pomiędzy: Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą: ul. Główna 1, 49-330 Łosiów, NIP 7471002433, REGON 004515965 w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem

GMINA I MIASTO RUDNIK NAD SANEM ul. Rynek Rudnik nad Sanem Część 2. Wzór umowy. UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr W dniu.. 2012 r. w Rudniku nad Sanem pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:. a zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10]

Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] WSPRiTS/ZP/168/2010 Warszawa dn. 05.11.2010 r. Dotyczy: konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.10.2010 r. na świadczenie usług medycznych [Nr postępowania: WSPRiTS/ZP/51/10] Zgodnie z Rozdziałem VI Szczegółowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w Raciążu pomiędzy:.. (NIP ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

UMOWA NR. NIP, REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, Załącznik nr 5 UMOWA NR zawarta w dniu.. r. w Sochaczewie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew, AL.600-Lecia 90, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Listopad 2014 r. dzień podpisania umowy. 30 listopada 2014 r. 2 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NA ORGANIZACJĘ I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ MISJI BRANŻOWEJ MECHANIZMY WSPARCIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ NA PRZYKŁADZIE HISZPANII W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. ŚWIĘTOKRZYSKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 5 WZÓR. Oryginał/Kopia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 5 WZÓR Oryginał/Kopia UMOWA (wzór) zawarta w Krakowie w dniu 2008 roku pomiędzy: Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Wzór umowy Załącznik nr 4 UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ zawarta w dniu.. 2016r. w Inowrocławiu pomiędzy Kujawską Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Inowrocławiu, al. Kopernika 7, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy.

1. Przedmiot umowy. 2. Nadzór umowy. UMOWA nr. Zał. nr 2 (Wzór) zawarta w dniu. roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Komunikacji Autobusowej Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Platynowa 19/21, 81 154 Gdynia spółką zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zał nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr. zawarta w dniu 2015 r. w Brodach pomiędzy: Gminą Brody z siedzibą w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody reprezentowana przez Wójta Gminy - Ryszarda

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr...

Znak sprawy: CIOR 4/34/10 Wzór Załącznik nr 3 do siwz. UMOWA nr... UMOWA nr... na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zawarta w dniu... 2010r. pomiędzy: Pocztą Polską

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3

U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 Projekt współfinansowany ze U M O W A NR /CZĘŚĆ NR 3 zawarta w dniu... r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030,

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy:

Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y. zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Zał. nr 3 do postępowania nr. P.M.341(26) 2014 PROJEKT U M O W Y zawarta w dniu w Józefowie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Przychodnią Miejską w Józefowie (05-420), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./ /2017 WZÓR

UMOWA NR./ /2017 WZÓR UMOWA NR./ /2017 WZÓR zawarta w dniu... 2017 r. w Katowicach, pomiędzy: Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów Spółka Akcyjna, 40 026 Katowice, ul. Wojewódzka 19, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr... reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWA nr... reprezentowanym przez: Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWA nr. zawarta w dniu roku w.. pomiędzy:.. reprezentowanym przez:. zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015

WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 Załącznik nr 2 do Regulaminu WZÓR UMOWY WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, NIP: 5732299604 REGON:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ Załącznik nr 2 do umowy ramowej nr.. Wzór umowy wykonawczej Umowa wykonawcza nr... zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: NR WSzS/DLL/ UMOWA /2015 (projekt) zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR

ZAŁĄCZNIK Nr 2 PROJEKT UMOWA NR PROJEKT UMOWA NR ZAŁĄCZNIK Nr 2 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych

UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych Załącznik..nr. UMOWA o przetwarzaniu danych osobowych zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą: 01-170 Warszawa, ul. Młynarska 43/45, NIP 526-21-50-068,

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr../2014

Projekt umowy nr../2014 Projekt umowy nr../2014 zawarta w Łodzi w dniu.... 2014 r. pomiędzy następującymi Stronami: Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190, 90-368 Łódź, NIP 725-19-06-517,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL

UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL ZAŁĄCZNIK NR 3- WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL Zawarta w dniu.-.-. r. w Gliwicach pomiędzy : firmą Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44 100 Gliwice, wpisaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr /2014

PROJEKT UMOWA Nr /2014 PROJEKT UMOWA Nr /2014 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Powiatem Rzeszowskim mającym siedzibę w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, reprezentowanym przez Starostę Rzeszowskiego i Wicestarostę Rzeszowskiego - zwanego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo