Outsourcing aktywizacji bezrobotnych okiem agencji zatrudnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing aktywizacji bezrobotnych okiem agencji zatrudnienia"

Transkrypt

1 w dziale Baza wiedzy Warto przeczytać! Regulaminy i procedury w firmie Jarosław Marciniak Wolters Kluwer 2014 Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Eksperci Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiadają na pytania Czytelników s. 114 Outsourcing aktywizacji bezrobotnych okiem agencji zatrudnienia Zupełną nowością wprowadzoną nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest możliwość zlecania przez urzędy pracy działań aktywizacyjnych funkcjonującym na rynku agencjom zatrudnienia i rozliczania ich usług na podstawie konkretnych efektów, czyli liczby miejsc zatrudnienia znalezionych dla poszukujących pracy. Czy jednak rzeczywiście outsourcing aktywizacji bezrobotnych będzie dla agencji zatrudnienia złotym interesem? 102 Personelplus sierpień2014

2 Patrząc całościowo na znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jej ocena jest zdecydowanie pozytywna. Atrakcyjnie wygląda duży zakres odrębnych rozwiązań i ulg dla różnych grup poszukujących pracy (pracowników poniżej 30. roku życia czy starszych z grupy 50+), jak też pracodawców. Dorota Strzelec, czytaj w tekście poniżej. Dorota Strzelec ZZapowiadana od dawna jako przełom w aktywnej walce z bezrobociem nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy weszła w życie 27 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 598), dalej ustawa nowelizująca. Zmienione przepisy wprowadzają nowe rozwiązania stymulujące aktywność urzędów pracy, pracodawców i samych bezrobotnych. Zaraz po uchwaleniu ustawy nowelizującej przez Sejm w mediach pojawiły się nagłówki: Będzie można zarobić miliony na bezrobotnych, Pomogą bezrobotnym czy na nich zarobią?, Wystarczy znaleźć zatrudnienie dla 200 bezrobotnych, aby zainkasować 2 miliony złotych!. Czy jednak rzeczywiście agencje zatrudnienia ustawią się w kolejce do podpisywania kontraktów z urzędami pracy? Aby poznać odpowiedź, warto najpierw dokładnie przyjrzeć się zapisom znowelizowanej ustawy. Profilowanie pomocy Obecnie każda osoba rejestrująca się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna będzie niezwłocznie sprofilowana pod kątem własnego potencjału oraz niezbędnego zakresu wsparcia przy znalezieniu pracy (profile dla osób już zarejestrowanych zostaną sporządzone do końca 2014 r.). Ustawa nowelizująca określa trzy profile pomocy (patrz tabela: Profile pomocy osobom bezrobotnym ). Osoba, która nie wyrazi zgody na określenie jej profilu pomocy lub odmówi bez sierpień2014 Personelplus 103

3 Rozwiązania stymulujące rynek pracy uzasadnionej przyczyny udziału w zaleconych przez PUP działaniach aktywizacyjnych, może stracić status bezrobotnego. Urzędy pracy liczą, że narzędzie to umożliwi im w pierwszej kolejności zidentyfikowanie osób, które nie są zainteresowane znalezieniem pracy (bo często pracują na czarno lub mają inne źródło utrzymania), lecz wyłącznie nabyciem prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Planowane są dalsze zmiany dotyczące nabywania prawa do świadczeń zdrowotnych, które zweryfikują faktyczną liczbę osób bezrobotnych i poszukujących pracy. To z kolei pozwoli urzędom pracy na bardziej efektywne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie skuteczności w aktywizacji bezrobotnych. Urealnienie liczby osób faktycznie poszukujących pracy oraz bardziej zindywidualizowane i skuteczne wsparcie osób z profilu I powinny pozwolić na istotne zredukowanie liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Profilowanie poszukujących pracy wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem. Urzędy pracy jednak obawiają się, czy do końca 2014 r. zdążą zakończyć procedurę w stosunku do osób już zarejestrowanych i określić dla nich indywidualne plany działania. Według Profile pomocy osobom bezrobotnym Formy aktywizacji Profil I Pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub inne formy pomocy. Profil II Usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy oraz inne formy pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. Profil III Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez urząd pracy, programy specjalne, skierowanie do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz, w uzasadnionych przypadkach, poradnictwo zawodowe. Źródło opracowanie własne Autora. Grupa docelowa Osoby silnie zmotywowane i dobrze radzące sobie na rynku pracy. Osoby potrzebujące większego zakresu wsparcia ukierunkowanego zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Osoby długotrwale bezrobotne, gorzej wykształcone, słabo zmotywowane, oddalone od rynku pracy, wymagające zastosowania zaawansowanych metod wsparcia i aktywizacji (np. osoby w wieku 50+, niepełnosprawni, samotni rodzice itp.), także we współpracy z instytucjami pomocy społecznej. znowelizowanej ustawy za osiągnięcie ustalonych wskaźników aktywizacji bezrobotnych są przewidziane premie dla pracowników urzędów pracy. Wymagania wobec agencji Jak się okazuje, ustawa nowelizująca określa warunki, których spełnienie może nastręczyć agencjom pewnych trudności. Przede wszystkim aktywizacja bezrobotnych może być zlecona jedynie agencjom już istniejącym na rynku, tj. realizującym usługi pośrednictwa pracy co najmniej przez poprzedni rok kalendarzowy (co potwierdzi składany do wojewódzkiego urzędu pracy w styczniu każdego roku raport roczny z działalności agencji zatrudnienia). Wojewódzkie urzędy pracy (WUP) będą przygotowywać i przeprowadzać procedurę wyboru agencji do realizowania projektów aktywizacji. W tym celu prawdopodobnie zostaną ogłoszone przetargi. Wybrana agencja będzie zawierała z marszałkiem województwa oraz z PUP umowę o świadczenie działań aktywizacyjnych na ustalony okres. Załóżmy, że średniej wielkości agencja pozytywnie oceniła swój potencjał i podjęła decyzję o zgłoszeniu lokalnemu PUP gotowości aktywizacji grupy bezrobotnych na początek może to być 30 lub 50 osób tak by poświęcić każdej osobie maksimum wysiłku i osiągnąć wysoki wskaźnik skuteczności. Brzmi realistycznie, prawda? Ale jest niemożliwe. Dlaczego? Otóż ustawodawca przewidział, że w ramach programu aktywizacji do agencji zatrudnienia może być skierowana grupa nie mniej niż 200 bezrobotnych! Dlaczego akurat tylu tego nikt nie wie. Po zbadaniu tego wymogu ustawy nowelizującej i zapoznaniu się z wieloma opiniami organizacji branżowych i ekspertów trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie przyjęcia takiego limitu. Eksperci nie potrafią też wskazać korzyści takiego rozwiązania. Wymieniają natomiast wiele jego wad jedną z najważniejszych jest wyeliminowanie z grupy oferentów mniejszych agencji i organizacji pozarządowych, które mają doświadczenie w projektach outplacementowych. Mogłyby więc skutecznie aktywizować małe grupy 104 Personelplus sierpień2014

4 długotrwale bezrobotnych. Wykluczenie ich przez ustalony limit 200 osób może zatem skazać cały pomysł outsourcingu na niepowodzenie. Ustawa nowelizująca zakłada, że do programów realizowanych przez agencje będą kierowani przede wszystkim najtrudniejsi klienci PUP, czyli długotrwale bezrobotni, dla których ustalono profil pomocy II lub III. To naprawdę niezwykle trudne zadanie, a PUP płaci agencjom za konkretne efekty. Potencjalne przychody z aktywizacji Wynagrodzenie dla agencji zatrudnienia za aktywizację jednego bezrobotnego nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy o świadczenie działań aktywizacyjnych (czyli obecnie ponad 11 tys. zł). Będzie ono wypłacane agencji maksymalnie w czterech transzach stosownie do osiąganych efektów [patrz ramka: Wynagrodzenie agencji zatrudnienia za aktywizację jednego bezrobotnego (w podziale na transze) ]. Agencja jest zobowiązana do dokumentowania działań aktywizacyjnych podejmowanych wobec bezrobotnych i podlega kontroli WUP. Wynagrodzenie jest wypłacane na wniosek agencji składany do WUP wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku uprawniającego do wypłaty danej transzy. Z ustawy nowelizującej wynika, że o ile transze pierwsza i druga będą wypłacane niezwłocznie, to na rozliczenie kolejnych przyjdzie agencji trochę poczekać. WUP wypłaci trzecią transzę w ciągu 90 dni od dnia zakończenia realizacji działań aktywizacyjnych określonych umową, a czwartą transzę w ciągu 180 dni od dnia zakończenia realizacji działań. W praktyce oznacza to, że agencja musi zapewnić rezerwy finansowe na realizację programu (w tym na wynagrodzenia swoich specjalistów) i uzbroić się w cierpliwość. W przypadku nieosiągnięcia ustalonego w umowie wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej agencja musi zwrócić WUP nienależną część wynagrodzenia danej transzy w ciągu 14 dni od daty doręczenia jej wezwania do ich zwrotu. Wynagrodzenie agencji zatrudnienia za aktywizację jednego bezrobotnego (w podziale na transze) 1) 20 proc. wynagrodzenia (około 2,5 tys. zł za bezrobotnego) za dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych mających na celu podjęcie przez niego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 2) 20 proc. wynagrodzenia (około 2,5 tys. zł za bezrobotnego) za doprowadzenie bezrobotnego do podjęcia odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, trwającej przez okres co najmniej 14 dni; 3) 30 proc. wynagrodzenia (około 3 tys. zł za bezrobotnego) za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, podjętej w wyniku działań agencji, przez okres minimum 90 dni; 4) 30 proc. wynagrodzenia (około 3 tys. zł za bezrobotnego) za utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej, podjętej w wyniku działań agencji przez okres minimum 180 dni. Faktyczny koszt aktywizacji Czy ponad 11 tys. zł to wystarczający budżet na aktywizację osoby długotrwale bezrobotnej i z niskim potencjałem? Trudno to wycenić. Według oficjalnych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej koszt aktywizacji jednego bezrobotnego wynosił w latach przeciętnie 9 13 tys. zł 1. Jednak analizy Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazują, że ministerstwo nie mierzy precyzyjnie skuteczności urzędów pracy 2. Statystyki biorą pod uwagę jedynie fakt znalezienia pracy przez bezrobotnego, a nie analizują, jakie są jego dalsze losy. Jeśli więc zgodnie z wyliczeniami NIK uznać, że faktyczna skuteczność urzędów pracy to nie około 60 proc., ale tylko 10 proc., to analogicznie koszt aktywizacji jednego bezrobotnego wyniesie aż około tys. zł. Dodajmy jeszcze, że jest to koszt przeciętny, a agencje zatrudnienia będą aktywizować najtrudniejsze grupy bezrobotnych, więc ich zysk może być minimalny. Agencje realizujące usługi aktywizacyjne dla osób z profilu III muszą uwzględnić w swoich programach realne wyzwania (patrz ramka: Wyzwania agencji zatrudnienia związane z aktywizacją bezrobotnych z profilu III ). Po zsumowaniu kosztów, jakie agencja musi przeznaczyć na wynagrodzenia swoich specjalistów bądź zatrudnienie podwykonawców 1 -bezrobotnego html, dostęp: 14 lipca 2014 r. 2 Wystąpienie pokontrolne NIK 27 września 2013 r., ok2013/#akapit4, dostęp: 14 lipca 2014 r. sierpień2014 Personelplus 105

5 Rozwiązania stymulujące rynek pracy Wyzwania agencji zatrudnienia związane z aktywizacją bezrobotnych z profilu III Niedopasowanie kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb lokalnego rynku pracy często może to być brak konkretnego zawodu lub posiadanie kwalifikacji, które są już nieprzydatne, itd. Trudno w ramach przewidzianego budżetu sfinansować takie przeszkolenie, które zagwarantuje osobie bezrobotnej długotrwały powrót na rynek pracy (czyli zdobycie nowego zawodu), chyba że nakłady te poniesie przyszły pracodawca. Brak odpowiednich miejsc pracy na lokalnym rynku to może być poważna bariera nawet przy bardzo dużym zaangażowaniu agencji w docieraniu do potencjalnych pracodawców, a w grę wchodzi wyłącznie legalne, długotrwałe zatrudnienie lub założenie własnej działalności gospodarczej. Niski potencjał i motywacja samych zainteresowanych w przypadku wielu bezrobotnych z tej grupy konieczna będzie kompleksowa opieka wyspecjalizowanych psychologów i doradców zawodowych, często we współpracy ze służbami pomocy społecznej. (np. trenerów czy psychologów), i innych kosztów operacyjnych, budżet określony ustawą nowelizującą nie przyprawia o zawrót głowy. Może się więc zdarzyć, że zatrudniając do projektu aktywizacji specjalistów bądź podwykonawców, agencja będzie musiała kierować się wyłącznie kryterium ceny, a nie jakości czy doświadczenia. Nie jest to obawa na wyrost na portalach pracy już można zauważyć ogłoszenia o naborze doradców zawodowych: warunek konieczny przy złożeniu aplikacji to oczekiwane wynagrodzenie za godzinę pracy. Rewolucja czy martwy przepis? Czy stworzenie możliwości outsourcingu aktywizacji bezrobotnych przez prywatne agencje jest rzeczywiście rozwiązaniem tak rewolucyjnym i skutecznym, jak zapowiadało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Czy agencje zatrudnienia będą mogły zarobić na bezrobotnych? Czy wreszcie, jak podejrzewają związki zawodowe, urzędy pracy pozbędą się problemu poprzez prywatyzację pomocy bezrobotnym, a duże sumy pieniędzy popłyną bez kontroli do prywatnych firm? Wydaje się, że żadna z powyższych wizji nie stanie się faktem, a długo zapowiadana rewolucja na rynku pracy ma spore szanse stać się martwym przepisem. W tym momencie wydaje się, że większość średnich i dużych agencji zatrudnienia nie jest zainteresowana taką formą działalności. Ustalony limit aktywizacji grupy wynoszący minimum 200 bezrobotnych oraz wysokie kryteria efektywności (biorąc pod uwagę, z jak trudnymi klientami będą pracować) mogą sprawić, że zderzenie zapisów prawa z rzeczywistością przekreśli zamierzenia rządu. Jednak in plus Patrząc całościowo na znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jej ocena jest jednak zdecydowanie pozytywna. Atrakcyjnie wygląda duży zakres odrębnych rozwiązań i ulg dla różnych grup poszukujących pracy (młodych pracowników poniżej 30. roku życia czy starszych z grupy 50+), jak też pracodawców. Skala działań i przeznaczone środki są naprawdę znaczące. Nowością jest też podkreślanie zindywidualizowanego podejścia do osób poszukujących pracy oraz rozliczanie wszystkich instytucji rynku pracy z efektów, a nie tylko starannego działania. W kolejnych nowelizacjach warto byłoby podjąć postulowane przez pracodawców urealnienie obowiązku zapewnienia uczniom doradztwa zawodowego na każdym szczeblu edukacji, tak jak to ma miejsce w krajach Europy Zachodniej. Niezwykle ważna jest także lepsza wymiana informacji między szkołami, uczelniami a pracodawcami wszystko po to, by optymalnie dopasować kwalifikacje do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Słychać wprawdzie głosy krytyki, że od samego mieszania herbata nie stanie się bardziej słodka. Jeśli więc nie zwiększy się dynamika tworzenia nowych miejsc pracy oraz nie zmniejszą się obciążenia nakładane na pracodawców, z dużym prawdopodobieństwem niewiele się zmieni. Jakie będą skutki wprowadzenia nowelizacji w obecnej sytuacji rynkowej czas pokaże. Dorota Strzelec psycholog-doradca zawodowy, dyrektor agencji zatrudnienia StaffPoland Sp. z o.o. Jest konsultantem prowadzącym projekty rekrutacyjne i outplacementowe dla specjalistów i menedżerów. 106 Personelplus sierpień2014

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r.

UZASADNIENIE. Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?...

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy nie otrzymuje się go od razu?... ZMIANY ZMIANY... Były przygotowywane od dawna. Ostatecznie weszły w życie 27 maja bieżącego roku. ich celem jest usprawnienie i modyfikacja istniejących dotychczas rozwiązań w zakresie organizacji Urzędów

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce

Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce 2011 Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy w Małopolsce Badanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - wersja rozszerzona Dotacje na założenie firmy wpływ na rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4)

Stopa bezrobocia (%) Od 17,4 do 19,7 (1) Od 15,1 do 17,4 (3) Od 12,8 do 15,1 (4) Od 10,5 do 12,8 (4) Od 8,2 do 10,5 (4) 1/2015 STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO POLSKA (1) zmiana stopy bezrobocia w okresie styczeń 2014 r. - styczeń 2015 r. Zachodniopomorskie 16,4% Lubuskie 13,4% Dolnośląskie 11,1% Pomorskie 11,8% Kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce

KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce KAPITAŁ LUDZKI w Wielkopolsce nr 3/2012 Człowiek - najlepsza inwestycja Kształcenie ustawiczne Rozpoczęcie działalności gospodarczej wsparcie w ramach PO KL Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych

Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych Podręcznik dla pracowników powiatowych urzędów pracy Do użytku wewnętrznego maj 2014 r. Podręcznik został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Usługi przez Internet

Usługi przez Internet 2 Usługi przez Internet Sukcesywnie wzrasta liczba spraw jakie można załatwić w Powiatowym Urzędzie Pracy przez Internet. Od 03.06.2014r. na stronie www.praca.gov.pl zostały uruchomione nowe formularze

Bardziej szczegółowo

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY

Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY Pomysł dla mamy innowacyjny projekt współpracy Publicznych Służb Zatrudnienia z przedsiębiorcami na rzecz aktywizacji młodych matek RAPORT KOŃCOWY z badania uwarunkowań i stanu współpracy Publicznych Służb

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie POLITYKA RYNKU PRACY W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU KONTRAKTACJI USŁUG

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12

Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e Kontrole młodych przedsiębiorców wypadły na plus 12 lipiec sierpień 2014 NUMER 4 (60) 2014 rok (XI) ISSN 2082-856X Czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Miasta Gdańska z dnia.. w sprawie uchwalenia miejskiego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2014-2015 Na podstawie art. 12 pkt 9c ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DLA ORGANIZACJI PO KL dla początkujących Poradnik dla organizacji pozarządowych Joanna Szymańska Jakub Zgierski

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych

Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Regulamin konkursu na inkubację innowacji społecznych Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo