Outsourcing trzeciej generacji jako najnowocześniejsza forma organizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Outsourcing trzeciej generacji jako najnowocześniejsza forma organizacji"

Transkrypt

1 Kinga BYRSKA, Szczepan OPACH, Sławomir HERMA Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, Katedra InŜynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej E mail: Outsourcing trzeciej generacji jako najnowocześniejsza forma organizacji 1. Wstęp do zagadnienia Temat outsourcingu 3 generacji, czy innymi słowy wirtualnej organizacji, rozpocząć naleŝy od studium niejednoznacznie brzmiącej w języku polskim terminologii oraz genezy formowania się współpracy tego szczególnego typu. Wykorzystanie outsourcingu jest właściwe dla organizacji, które odczuwają potrzebę koncentracji na wybranych działaniach i wyłączeniu mniej istotnych z zakresu ich obowiązków. W pierwotnym swym znaczeniu był ukierunkowany na redukcję kosztów, podczas gdy w wirtualnych organizacjach orientancja dotyczy realizacji wspólnego celu, którego skutkiem pobocznym jest redukcja kosztów. Współpraca moŝe dotyczyć bardzo wielu obszarów działalności firmy. Wykonywanie półproduktów lub części, wykonywanie usług, wymiana doświadczeń i wiedzy, prace badawczo rozwojowe, wspólne finansowanie i wykorzystywanie rzadkich lub kapitałochłonnych zasobów, budowa kanałów zbytu. Zastosowanie takiej formy prowadzenia działalności w sposób znaczący uelastycznia przedsiębiorstwo. Rozwijające się nauki o zarządzaniu skłaniają do podjęcia refleksji nad modyfikacją teorii zarządzania i poświęcenia więcej uwagi i miejsca kwestii działania organizacji sieciowych i wirtualnych. Od typowego outsourcingu nowe podejście róŝni się takŝe skłonnością członków do dzielenia się wiedzą a nie tylko wykonywaniem bardzo dobrze prezdefiniowanych co do jakości, czasu i kosztów usług. Rozwijając outsourcing kompetencji oraz zarządzanie nimi moŝna uzyskac strategię koncetrancji na kluczowych kompetencjach. Taki rodzaj współpracy nazywamy outsourcingiem strategicznym czy teŝ outsorcingiem trzeciej generacji stanowiącym podstawę organizacji wirtualnych. Od wielu lat zauwaŝa się tendencję scalania i zacieśniania więzi pomiędzy organizacjami. Dokonywanie tych zabiegów dawało okazję zwiększania swoich moŝliwości produkcyjnych czy powiększanie udziału rynku a więc przyczyniało się do sukcesu i dynamicznego wzrostu. Związki pomiędzy organizacjami coraz częściej zawierane są w poprzek granic państwowych, przemysłów, sfer działania a współpracujące jednostki coraz częściej są małymi jednostkami skupiającymi się wokół kluczowych dla siebie umiejętności nadającymi im znaczną konkurencyjność. W ostatnim czasie rozwinęły się głównie wyŝsze formy wspólnej realizacji celów, jakim są organizacje sieciowe. Krokiem dalej zgodnie z wytycznymi rynku jest czasowe łączenie się organizacji w celu kreacji wartości, wykorzystania niszy rynkowej a następnie dekonstrukcja struktury i ponownego formowania się nowej struktury w celu realizacji kolejnego projektu. PoniewaŜ współpraca opiera się w duŝym stopniu na elementach strategicznych takich, jak wiedza, zaufanie, know-how, kluczowe umiejętności czy teŝ heterogeniczności organizacji pojawiło się określenie na ten rodzaj więzi jak juŝ nadmieniono outsorcing trzeciej generacji czy teŝ organizacja wirtualna. 29

2 Organizacje sieciowe mogą przybierać następujące formy: Sieć przedsiębiorstw, Kontrakt / alians strategiczny, Franchising, Outsourcing, I inne (w tym wymieniane przez niektórych autorów jako rodzaj organizacji sieciowej organizacje wirtualne, przez innych ze względu na charakterystykę typowane jako nowy rodzaj związku). NaleŜy podkreślić istniejącą niejednoznaczność w podejściu do sieciowości organizacji wirtualnej nie jest ona nastawiona w swych działaniach na budowę trwałej współpracy i marki, lecz na proces identyfikacji, szybkiej innowacji i odpowiedzi na potrzeby rynku a następnie jej struktura zostaje rozszeregowana. Jest więc swoistym rodzajem antynomii klasyfikowanie i rozumienie organizacji wirtualnej jako organizacji sieciowej. Analiza 19 najwaŝniejszych pozycji literatury przedmiotu pozwoliła na zebranie informacji w jaki sposób przez róŝnych autorów rozumiana jest definicja organizacji wirtualnej. Znajdujemy tu sformułowania, Ŝe jest to rodzaj sieci, dobrowolnych związków, aliansu, formy kooperacji, kombinacji kluczowych kompetencji, zinstytucjonalizowana i ciągła zmiana, optymalizacja gry na zasobach niematerialnych, podejście strategiczne od strony zarządzania a takŝe, Ŝe jest to działanie lub zdolność. 2. Geneza pojęcia organizacji wirtualnej Genezy tego kierunku moŝna upatrywać się w latach 30 ubiegłego wieku, kiedy po raz pierwszy zostały omówione koszty transakcyjne. Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych rozumiany jest jako postępujący proces operacjonalizacji początkowych koncepcji teoretycznych Johna R. Hicksa dziedzina wymiany, Ronalda Coase a dziedzina zarządzania oraz Armena Alchiana i Harolda Demsetza dziedzina mierzenia. Traktując łącznie tą problematykę wyróŝnić moŝna nurty badawcze, jakimi były dziedziny: wymiany, czyli prowadzenia transakcji, zarządzania ex-post kontraktu, gdy ten wymaga inwestycji w specyficzne aktywa; i zamierzenia koncentrujące się na stronie ex-ante transakcji i na problemie pomiaru zaangaŝowania (produktywności) podmiotów kontraktujących. zwłaszcza w pracy ekonomisty Oliviera Williamsona Markets and hierarchies w którym zawarta została koncepcja rozwoju teorii w kontekście analizy kosztów transakcyjnych w relacjach pomiędzy partnerami biznesowymi. Owe zmiany dotyczyły poszukiwania optymalizacji kosztów związanych z poszukiwaniem i pozyskiwaniem informacji, podejmowaniem decyzji o zawarciu umowy, monitorowaniem i modyfikacją transakcji a takŝe egzekwowaniem zobowiązań. Za twórcę pojęcia organizacji wirtualnej uznaje się Mowshowitza, który w latach 1986 jako pierwszy uŝył terminu wirtualna organizacja w artykule Social dimension of office automation. Dopiero w roku 1992 pojawiła się ksiąŝka The virtual cooperation: Structuring and revitalizing the corporation fot the 21st Century autorów Davidof i Malone, której przewodnim tematem była organizacja wirtualna. Uznano wtenczas ją za połączenie róŝnych koncepcji zarządzania takich jak lean management, just in time oraz zarządzania zaufaniem. 3. Znamienne cechy organizacji wirtualnych Trudności nastręczało wytłumaczenie zlepki słownej, która w języku polskim okazuje się być myląca organizacja wirtualna bowiem jak juŝ to było wytłumaczone nie dotyczy wprost jej związku z Internetem, biznesem elektronicznym, telepracy czy szeroko pojmowanym IT wspieranym przez technologię informacyjno-komunikacyjną (ICT). 30

3 Obiekt analizy wykazuje się w swej charakterystyce cechami, które poniŝej zostaną szerzej omówione. Temporalność, określa skłonność wykorzystania współpracy interorganizacyjnej. Chcąc symbolicznie zobrazować cykl Ŝycia struktury organizacji wirtualnej określić naleŝy to jako ciąg wydarzeń: wyłonienia się z niebytu organizacji ulegającej transformacjom w nowe organizacje lub anihilacji a następnie wyłanianie się nowych organizacji. Jest to proces ciągły, zachodzące cyklicznie uczestnictwo uwarunkowane zapotrzebowaniem czy czasem realizacji zadania/usługi. Kolejną cechą są zachodzące wielokrotne powiązania i sprzęŝenia zwrotne pomiędzy elementami struktury. Tutaj pojęcie wirtualności moŝe być interpretowane na kilku płaszczyznach. Podstawowe determinanty to przestrzeń, czas i struktura: organizacja jako całość nie istnieje, tak jest odbierane na zewnątrz, w rzeczywistości jest połączeniem niezaleŝnych partnerów, moŝe być kreowana przez wirtualne produkty nieposiadające fizycznej postaci, organizacja nie działa w sposób permanentny lecz ad hoc gdy pojawi się okazja rynkowa, struktura organizacji wirtualnej jest dynamiczna, progresywna, jej stałą cechą jest rekonfiguralność. Paradygmatami wirtualizacji według Mowshitza jest rozumienie jej jako podejścia do opartego na kategorycznym rozróŝnieniu pomiędzy wymaganiami zadania a elementami, które je mogą wypełnić. Polega na wspieraniu dynamicznej zmiany (switching) pomiędzy satysfaktorami tych samych wymagań, gdyŝ zmiany uŝyte właściwie i systematycznie powodują radykalne usprawnienia wykonywania działań. Konsekwencjami abstrakcyjnych wymagań względem organizacji wirtualnej jest jej modularność oraz heterogeniczność, dynamiczne dopasowanie satysfaktorów do wymagań klientów prowadzi do powstania luźnych sieci, gdzie mechanizmem koordynacji jest zaufanie między modułami sieci. Tym co odróŝnia organizacje wirtualne od wszelkich organizacji sieciowych to zdolność do rezygnacji z części własnych korzyści dla realizacji wspólnie ustalonych celów. W strukturze sieciowej uczestnicy mają tendencję do maksymalizowania lub choć utrzymywania własnych korzyści ze współpracy. Koncepcję kluczowych kompetencji zaproponował Prahald Hamel w 1990 roku. Kompetencja taka musi być unikatowa, tworzyć wartość dodaną dla klienta i stanowić szansę dla rynków jutra. O kluczowych kompetencjach mówimy, podczas gdy organizacja koordynuje odmiennymi umiejętnościami produkcji czy teŝ technologiami, gdy są one odmienne na tle konkurencji, łatwo dają się obronić i moŝna je pogłębiać dąŝąc do perfekcji. MoŜna wyróŝnić 4 poziomy kompetencji: wyróŝniający pozwalający na osiągnięcie ponadprzeciętnej zyskowności; kluczowy obecna wśród bezpośrednich konkurentów, ale specyficzna i wymagająca określonych środków produkcyjnych i technologicznych; rutynowy właściwa dla większości organizacji obecnych na rynku oraz kompetencje w ramach prostych czynności, których wykonywanie nie przynosi korzyści ekonomicznych dla organizacji. Modularność określa stopień, w jakim komponenty budujące system mogą być zrekonfigurowane, charakteryzując stopień, w jakim architektura umoŝliwia modyfikacje. Im większa modularność tym większa elastyczność organizacji. Heterogeniczność modułów zapewnia umoŝliwienie przedstawienia zróŝnicowanych produktów zgodnie z oczekiwaniami klienta, określając stopień róŝnicy profili kompetencji połączonych organizacji. Związane jest to z zasadą synergii. 31

4 Interorganizacyjna forma współpracy Alians strategiczny Konglomerat Konsorcjum Franczyza Joint venture Keiretsu Główne atrybuty interorganizacyjnej formy współpracy Zwykle duŝe korporacje (2,3 członków). Specyficzny sektor biznesu skoncentrowany na działalności operacyjnej. Zawiera sformalizowane kontrakty. Współpraca długoterminowa lub doraźna. Połączenie pakietów większościowych, scentralizowane zarządzanie. Obecność formalnych uzgodnień. Zwykle firmowane przez instytucje finansowe. Długotrwałe porozumienie o zaleŝności, Brak kolaboracji pomiędzy członkami. Ustanowienie nowego biznesu. Wspólna własność zasobów. Sformalizowana przez prawo. Orientacja długookresowa. Ustanowienie nowej kultury organizacyjnej. Stabilna sieć. Permanentna współpraca. Zamknięte członkostwo. ZaleŜność partnerów. Atrybuty organizacji wirtualnej Nieokreślona co do ilości członków. Jakikolwiek sektor biznesu. Tworzenie łańcucha wartości. RównieŜ nieoperacyjny. Formalne lub nieformalne umowy. Współpraca doraźna. Zorientowana na projekt. Zdecentralizowane zarządzanie. Nieograniczona przez przemysł i rozmiar. Nieformalne lub formalne umowy. Orientacja doraźna. Współpraca pomiędzy członkami. Połączenie istniejących biznesów. Nie ma zmiany własności. Formalne lub nieformalne umowy. Doraźna orientacja. Raczej nowy produkt lub marka niŝ nowa kultura organizacyjna. Dynamiczna sieć. Doraźna współpraca. Otwartość. NiezaleŜność partnerów. Rys. 1. RóŜnice pomiędzy interorganizacyjnymi formami współpracy a wirtualną organizacją Fig. 1. Differences between interorganizational forms of cooperation and wirtual organization W organizacji wirtualnej nie sposób przecenić rolę zaufania i budowy wiarygodności, gdyŝ jasne kryteria w tym względzie umoŝliwiają niezaleŝnym organizacjom realizację zadań. ZaleŜności, niepewności i ryzyko pomiędzy partnerami musi być minimalizowane. Korzyści płynące z wysokiego stopnia zaufania to redukcja kosztów transakcyjnych, lepsza koordynacja działań, motywowanie do decyzji, twórcze myślenie, promowanie wymiany informacji i uczenia, zwiększanie zdolności do przetrwania sytuacji kryzysowej. W wirtualnych organizacjach zaufanie pełni rolę podobną jak kontroling w tradycyjnych zapewnia wykonanie działań zgodnie z harmonogramem, korygowanie nieprawidłowości w przebiegu procesów. Strategiczne dopasowanie to jeden z istotniejszych elementów umoŝliwiających dynamiczne rekonfigurowanie działań pomiędzy organizacjami. Potrzebny jest w tym celu związek pomiędzy domenami zewnętrzną i wewnętrzną, czyli pomiędzy strategią biznesu a procesami i infrastrukturą organizacyjną oraz strategią IT a jej infrastrukturą. Innowacyjność organizacji jest cechą, na którą równieŝ naleŝy uznać za zagadnienie wielowymiarowe. W kontekście organizacji jest to zdolność do kreowania i efektywnego wdraŝania innowacji technicznych, rynkowych i organizacyjnych, umoŝliwiającą mu 32

5 zrealizowanie celów strategicznych w konkurencyjnym otoczeniu. Konkurencyjność oznacza zyskowność jej produkcji wyŝszą od obowiązującej stopy procentowej i znaczne szanse długotrwałego rozwoju na skutek skłonności przedsiębiorstwa do innowacji technologicznych, technicznych i organizacyjnych, umoŝliwiających osiągnięcie odpowiednich rent, a w konsekwencji umoŝliwiających przywództwo w danej dziedzinie wytwórczości. Zgodnie z rozumieniem innowacji przez Komisję Europejską ma ona miejsce podczas wprowadzenia na rynek ulepszonego produktu lub produktu z ulepszonego procesu, jeśli proces ten ulepszony z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Obszarem innowacyjności moŝe być takŝe wprowadzenie modyfikacji w marketingu lub zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie. Innowacja produktowa to wprowadzenie na rynek znacząco usprawnionych (dotyczy specyfikacji, komponentów, materiałów, oprogramowaniu, charakterystyk funkcjonalnych) lub zupełnie nieznanych dóbr. Innowacja procesowa jest implementacją nowych sposobów i technik produkcji lub dostawy. Innowacja organizacyjna związana jest z wdroŝeniem zmian w zakresie organizacji stanowisk, praktyk biznesowych i relacji zewnętrznych. Innowacja marketingowa związana jest ze zmianami w ustalaniu cen, sposobie promocji czy teŝ wzornictwie. Aspekt organizacji wirtualnych i innowacyjności implikuje kolejne nowe pojęcie szybkiej innowacyjności fast innovation. WiąŜe się to z szybkością kreowania nowych produktów i czasowi, w którym zwrot z inwestycji i produkcji (w której organizacja wyprzedza teraźniejszych i przyszłych konkurentów) jest wysoki. Konieczne jest odejście od modelu innowacji zamkniętych to znaczy tworzonych przez organizację w ramach swojej struktury, współczesne myślenie kładzie nacisk na wspólne sojusze strategiczne i przedsięwzięcia pozwalające wykorzystać zalety wolnego rynku Przytoczone pojęcie innowacyjności zostało oparte na podręczniku wydanym w 2005 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD oraz Eurostat. Prawidłowe podejście do analizy organizacji wirtualnej to podejście oparte na wiedzy. Organizacja dysponuje pewnego rodzaju umiejętnościami, zasobami, kompetencjami, zdolnościami. MoŜna tutaj wyróŝnić trzy rodzaje zdolności techniczne, ludzkie i konceptualne. Istotnym jest takŝe wiedza z zakresu know-how i jej wyszczególnione kategorie know how standardowe potrzebne do zapewnienia działalności operacyjnej, zasadnicze trudne do ochrony, stanowi źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej, kluczowe oraz nieodkryte, czyli takie, którego na dzień dzisiejszy przedsiębiorstwo nie jest świadome. 4. Zarządzanie personelem organizacji wirtualnej Proces zmian zachodzić musi nie tylko w strukturze organizacyjnej, ale takŝe w umysłach i motywacji pracowników. Udział w takim rodzaju współpracy jest wyzwalający, stwarza moŝliwość odzyskania kreatywności, którą często zatraca się podczas rutynowego wykonywania obowiązków. Koncepcja ta jest elastyczną, pozwalającą na dopasowanie się do konkretnych sytuacji. Nie jest procesem skostniałym. WiąŜe się przynajmniej w takim samym stopniu ze sztuką, jak z naukami ścisłymi. Potrzeba tu takiego sposobu myślenia o zmianie, który moŝna przedstawić w sposób złudnie prosty: w rozwiązywaniu problemów, praktycznie dowolnego rodzaju, moŝna uzyskać najlepsze wyniki dzięki wyobraŝaniu sobie idealnego rozwiązania, a następnie cofnięciu się aŝ do miejsca, w którym znajdujemy się w chwili obecnej. Dzięki temu unika się urojonych przez siebie przeszkód, zanim jeszcze w ogóle określony zostanie precyzyjnie ideał, do którego zmierza organizacja. 33

6 W związku z tym moŝemy mówić o trzech postawach podejścia do tego, co dzieje się aktualnie w organizacji: Reagowanie postawa polegająca na poszukiwaniu takich rozwiązań problemów organizacyjnych, które okazały się skuteczne w przeszłości. Często nostalgiczne odnoszenie się do stanu, w których organizacje znajdowały się, określanej mianem dawne dobre czasy. Bezczynność konserwatywne zadowolenie z istniejącego stanu rzeczy i próŝna nadzieja, Ŝe problemy, które aktualnie się pojawiają znikną same. Porównywane do postawy bohatera z Kandyda Françoisa Voltaire a profesora Panglossa nasz świat jest najlepszy ze światów. Działania na rzecz przyszłości poszukiwanie rozwiązań w przyszłości, traktowanie jej jako okazji do ulepszeń, okazję która naleŝy wykorzystać. Słabą stroną tego podejścia jest konieczność przewidywania jaka będzie przyszłość. Jak mądrze zauwaŝył Yogi Berra trudno prognozować, zwłaszcza na temat przyszłości. Takie podejścia tylko czasem okazywały się skuteczne. Były mało przydatne wówczas, gdy organizacja musiała się dostosować go gwałtownych zmian w swoim środowisku na rynku, w technologii, w stosunku do konkurentów, czy w innych czynnikach wywierających na nią wpływ. Doprowadziło to do podejścia interaktywnego. Stosuje się tutaj planowanie od tyłu miejsca, w którym organizacja chce się znaleźć, jaką niszę rynkową czy okazję wykorzystać a następnie planują zadania wstecz do miejsca, w którym aktualnie się znajdują. Nie planują na rzecz przyszłości, ale na rzecz tego, gdzie chcieliby, aby ich firma znajdowała się obecnie. Organizacje muszą sobie zdawać sprawę iŝ popełniane przez nie błędy powinny je uczyć. MoŜemy mówić o dwóch rodzajach błędów: błędach w działaniu, czyli robieniu czegoś czego nie naleŝało zrobić przejęcia innej firmy, które doprowadza do zmniejszenia rentowności przedsiębiorstwa oraz błędu zaniechania nie przejęcie organizacji, która mogła doprowadzić do powstania organizacji bardziej rentownej. Jak wynika z badań firmy częściej popadają w kłopoty finansowe na skutek popełniania błędów zaniechania niŝ błędów w działaniu, przy czym systemy księgowe rozpoznają tylko błędy w działaniu. Proces planowania interaktywnego składa się z idealizacji (określenia zamętu czyli szczegółowa analiza przeszkód w dalszym prowadzeniu organizacji w kształcie jaki posiada obecnie, planowania celów) oraz realizacja, która obejmuje planowanie środków i zasobów, projektowanie wdroŝenia oraz instrumentów kontrolnych. Nic nie stwarza dla pracowników organizacji tak dobrych moŝliwości samodoskonalenia, okazji do zwiększania morale oraz motywacji do pracy jak uczestnictwo w podejmowaniu decyzji ich dotyczących. W konwencjonalnych relacjach zazwyczaj wiązałoby się to z zerwaniem struktury organizacyjnej, zaburzenie relacji hierarchicznych i w konsekwencji brak jednoznaczności. Z punktu widzenia wprowadzania rozwiązań bliskich idealnym w organizacji wirtualnej waŝne jest przyjęcie strategii uczenia się i dostosowania do środowiska zmieniającego się rynku. W procesie zarządzania opartym na wiedzy wyróŝniamy kilka kluczowych terminów: dane, informacje, wiedza, zrozumienie, mądrość. Dane przedstawiają właściwości przedmiotów, muszą być przetworzone aby reprezentować sobą przydatne informacje. Informacje jako przetworzone w uŝyteczną postać dane odpowiadają na pytania co, kto, gdzie, kiedy i ile. Wiedza zawiera się w odpowiedziach na pytania jak. Zrozumienie zawiera się w wyjaśnieniach z pytania dlaczego. Mądrość związana jest z efektami, sprawność zaś z działaniem w naleŝyty sposób. Terminy te składają się na hierarchię wartości, w których akcent naleŝy kłaść na szczeble najwyŝsze. Podczas funkcjonowania organizacji pracownicy mało uczą się jeśli pracują cały czas w sposób prawidłowy, wiele kiedy coś zrobione jest źle. Wynika z tego wniosek, 34

7 Ŝe z popełnianych w organizacji błędów naleŝy szybko i wiele skorzystać, jak najszybciej błędy te rozpoznawać i korygować. W wyniku ciągłego powtarzania pracownikom, Ŝe poczynianie błędów jest naganne sprawia, Ŝe najlepszym sposobem maksymalizacji bezpieczeństwa jest robienie minimum tego co od nas się wymaga. Indywidualne osoby w organizacji mogą się dostosowywać i uczyć, jednakŝe ich wzrastająca efektywność będzie zauwaŝalna dopiero wtedy kiedy będą posiadać stanowiska, które mogą wywrzeć na innych wpływ. Organizacja jako całość uczy się jedynie wówczas, gdy pracownicy mają dostęp do wiedzy jaką posiadają inne osoby związane z firmą. Konieczne jest zatem gromadzenie i przechowywanie w pamięci, w postaci dostępnej dla innych, wiedzy, która moŝe okazać się potrzebna. Dedykowany system komputerowy musi monitorować wszystkie waŝne decyzje i załoŝenia na których zostały oparte, w celu wprowadzania ewentualnych działań korekcyjnych. Działania korekcyjne równieŝ wiąŝą się z podejmowaniem decyzji a więc muszą być monitorowane i ewentualnie ponownie korygowane co przyśpiesza proces uczenia się. 5. Wybrane wyniki badań sondaŝowych i analiz statystycznych dostępnych w literaturze przedmiotu Podczas badań ankietowych najwaŝniejszą cechą organizacji wirtualnej były: 101 wskazań na 108 przypadków 94% - niezaleŝność współpracujących podmiotów, 82% - wykorzystanie technologii informacyjnej, 57% - koncentracja na kluczowych kompetencjach, 40% - rozmyta toŝsamość, 32% - zaufanie. ASPEKT: Dyspersja UŜycie IT Czas trwania Rozmiar Innowacyjność WspółzaleŜność Zaufanie Przejrzystość projektu Wysoki poziom Niski poziom Organizacje o wysokim poziomie wirtualności Organizacje o niskim poziomie wirtualności Rys. 2. Studium przypadków trzech organizacji według Bosch-Sijtsemy Fig. 2. Organisation case studies by Bosch-Sijtsema 35

8 Ustalono, iŝ 70% organizacji dąŝy do budowania strategii specjalizacji, a tylko 27% dywersyfikacji. Sprawia to, Ŝe organizacje angaŝują cały swój potencjał w jedną wybraną dziedzinę. W celu oceny wpływu wirtualnego organizowania na innowacyjność organizacji podjęto badania z zastosowaniem weryfikacji statystycznej i sondaŝy między innymi pośród 108 z 500 według PAN najbardziej innowacyjnych organizacji polskich. Z przeprowadzonych badań sondaŝowych wśród 45 polskich najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw wynika fakt, iŝ 73% organizacji uwaŝa, Ŝe stosowanie koncepcji organizacji wirtualnej będzie źródłem przewagi konkurencyjnej. Z badań sondaŝowych wśród menadŝerów wynika, iŝ w swojej współpracy między organizacjami najczęściej wskazywanym krytycznym czynnikiem sukcesu jest szybkość reagowania na zmiany rynku (76%), tuŝ za plasuje się atmosfera zaufania (70%). Badania Bosch-Sijtsemy wykonane podczas studium przypadków organizacji o małym, średnim i wysokim poziomie wirtualizacji sugerują, iŝ wysoka wirtualizacja pociąga za sobą wysoką innowacyjność. Sam udział w organizacji wirtualnej sprzyja procesowi uczenia. 6. Przykłady organizacji wirtualnych Agile Web amerykańska organizacja zajmująca się tworzeniem dedykowanego oprogramowania komputerowego oraz do telefonów. Na współpracę interorganizacyjną postawiła od roku 1993, w roku 1999 osiągając obroty na poziomie 3,5 miliona dolarów, co po odjęciu kosztów własnych i opodatkowania przyniosło zysk 75 tysięcy dolarów. W jej skład wchodzi 9 specjalistów z róŝnych dziedzin i technik informatycznych, firma współpracuje z róŝnymi partnerami w celu dopasowania się do specyficznych potrzeb klientów. Przykładowe produkty firmy Agila Web to oprogramowanie typu 1Password czy TextExpander. Sikrosky Aircraft Company amerykański producent śmigłowców mający swoją główną siedzibę w Nowym Yorku lecz zakłady rozsiane na całym świecie. Korporacja skupia w sobie wytwarzanie ale równieŝ technologie kompozytowe i prowadzenie badań rozwojowych na zlecenie. W Polsce jest związana z zakładem PZL Mielec. Walden Paddlers, amerykańska organizacja skupiająca się na produkcji i remonetach łodzi, załoŝona w 1992 roku. Firma zasłynęła z faktu, iŝ jako jedna z pierwszych stosowała w swych wyrobach plastik pozyskany z procesów recyklingu. Jako organizacja wirtualna kooperuje z innymi organizacjami w tak kluczowych obszarach jak projektowanie, część procesu produkcyjnego oraz dystrybucja. Inne przykłady organizacji wirtualnych: emmediate, Prolion, Tectonet. 7. Podsumowanie Emergencja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w formie organizacji wirtualnej jest konsekwencją wspólnego prowadzenia badań nad rozwojem technologii, wzrostu kompleksowości i multidyscyplinarności nowych technologii, konieczności redukcji i dzielenia kosztów badań i rozwoju. Wynika takŝe ze specyfiki procesów innowacyjnych woli pozyskiwania wiedzy ukrytej, redukowania czasu wykreowania pomysłu i jego komercjalizacji. Stanowi wyznacznik prawidłowego rozumienia i pracy zespołowej na poziomie interogranizacyjnym przyczyniając się do konkurencyjności, innowacyjności a w konsekwencji sukcesu rynkowego organizacji przyszłości. 36

9 Literatura 1. Anna Sankowska: Organizacja Wirtualna Koncepcja i jej wpływ na innowacyjność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Russell L. Ackoff, Jason Magdison, Herbert J. Addison: Projektowanie Ideału. Kształtowanie przyszłości organizacji, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Streszczenie W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące nowych form struktur organizacyjnych, znanych jako tzw. organizacje wirtualne. Opisano genezę tego terminu oraz scharakteryzowano najwaŝniejsze cechy (atrybuty) takich organizacji. Poświęcono uwagę problematyce zarządzania personelem w organizacjach stosujących outsourcing trzeciej generacji oraz zamieszczono wyniki wybranych badań sondaŝowych i przykłady organizacji posiadających formę wirtualną. Third generation outsourcing as the most modern of organisation form. Summary The article presents the issues of new forms of organizational structures, known as the virtual organizations.tthe genesis of this concept, and the most important features (attributes) of such organizations was also described. The problems of personnel management in an organization using third-generation outsourcing and some examples of organizations with a virtual form, were given in this paper. 37

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAŁGORZATA KIEŻEL ANNA KWIECIEŃ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KAPITAŁ RELACYJNY I CUSTOMER RELATIONSHIP

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy

Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel Rozdział Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy Anna Wildowicz-Giegiel 1 Streszczenie Koncepcja współczesnej gospodarki opartej na wiedzy to pewna wizja

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych

Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Rozdział i. Popytowe podejście do innowacji (user-driven innovation) jako czynnik sukcesu w korzystaniu z funduszy unijnych Wojciech Burzyński 1 Streszczenie Celem rozwaŝań jest scharakteryzowanie współczesnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE. Nr 1 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZARZĄDZANIE Nr 1 Częstochowa 2011 1 REDAKTOR NAUKOWY dr hab. Helena Kościelniak, prof. nadzw. Komitet naukowy prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji KAZIMIERZ KRUPA Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia) NR 76 2004 Liczba znaków/stron = 783 732 zn. / 356 stron 18.07.2005 do I korekty 31.08.2005 do

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ]

OUTSOURCING. 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu. Marek Matejun. [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] OUTSOURCING Marek Matejun [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 14.1. Istota i teoretyczne podstawy outsourcingu W ujęciu ogólnym outsourcing jest metodą (koncepcją) zarządzania, która sprowadza

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access

INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ. Open Access INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ Open Access MINIB, 2014, Vol. 11, Issue 1 INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INSTYTUCJI NAUKOWO-BADAWCZEJ THE INFORMATION DETERMINANTS

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Dokument realizowany w ramach Projektu pn. Wprowadzenie do oferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o. kompleksowej usługi doradczej świadczonej na rzecz podmiotów sektora

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Hauke-Lopes ROLA TRANSFERU WIEDZY W PROCESIE WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK ZAGRANICZNY PODEJŚCIE SIECIOWE. Rozprawa doktorska

Aleksandra Hauke-Lopes ROLA TRANSFERU WIEDZY W PROCESIE WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK ZAGRANICZNY PODEJŚCIE SIECIOWE. Rozprawa doktorska Aleksandra Hauke-Lopes ROLA TRANSFERU WIEDZY W PROCESIE WEJŚCIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNEK ZAGRANICZNY PODEJŚCIE SIECIOWE. Rozprawa doktorska Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Fonfara Poznań 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo