Vested Outsourcing. Lepsze praktyki w celu osiągania lepszych rezultatów!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vested Outsourcing. Lepsze praktyki w celu osiągania lepszych rezultatów!"

Transkrypt

1 Vested Outsourcing. Lepsze praktyki w celu osiągania lepszych rezultatów! W ciągu ostatniej dekady wiele organizacji podchodziło krytycznie do konwencjonalnych modeli outsourcingowych. Jednym z wyników tej krytyki okazało się powstanie modelu biznesowego, określanego jako Vested Outsourcing. I jakkolwiek do tej pory nie zdarzyło się, żeby dwie umowy w duchu Vested były identyczne, to jednak wszystkie pozwalają osiągad kilka celów jednocześnie: partnerstwo osiągnięd bazujące na optymalizacji w celu tworzenia rozwiązao innowacyjnych i poprawy jakości obsługi, redukcji kosztów dla zlecającego usługi outsourcingowe oraz wyższych zyskach dla dostawcy usług outsourcingowych. W przypadku najlepszych rozwiązao klienci i dostawcy usług ściśle współpracują, tworząc rozwiązania, który są obopólnie korzystne. I, co ważne, w wyniku tej kooperacji obie strony osiągają wymierne rezultaty. W sercu kontraktacji typu Vested leży osiągnięcie porozumienia w kwestii oczekiwanych rezultatów (desired outsomes), które obydwie strony zamierzają osiągnąd. Umowa precyzuje korzyści finansowe za uzyskanie lub przekroczenie spodziewanych wyników i jednocześnie definiuje konsekwencje w przypadku ich nie osiągnięcia. W skrócie mówiąc, jeżeli dostawca osiągnie spodziewane wyniki, wówczas może spodziewad się bonusu. Należy jasno zaznaczyd, że Vested to nie jest zwykłe rozwiązanie, nakierowane na podział zysków, które ma miejsce czasami w przypadku, kiedy dostawca obniży koszty dla swojego klienta, co bazuje na miarach efektywnościowych i redukcji kosztów w przypadku określonego obszaru obsługi. Rozwiązanie Vested jest rozwiązaniem znacznie wykraczającym poza zwykły podział zysków, zawierając w sobie podział korzyści, wynikających z osiągniętych oszczędności, ale również obejmując osiąganie lepszych wyników sprzedażowych, poprawy jakości świadczonych usług, czy udoskonalanie procesów. Podczas gdy porozumienie o podziale zysków bazuje na pomiarze rentowności lub kosztów, Vested koncentruje się na pomiarze wytworzonej wartości dodatkowej: zapewniając zwiększenie całej puli do podziału. Nowe podejście zachęca dostawcę usług do innowacyjności i inwestycji w rozwiązywanie problemów klienta i tworzenie wartości dodatkowej. Jednocześnie dostawca ponosi określone ryzyko. Dostawca poszukuje rozwiązao, w formie poprawy procesów, wdrożenia nowych technologii, czy innych rozwiązao, które umożliwiają zmiany transformacyjne w ramach świadczonych usług. To właśnie ten element wdrażania nowych rozwiązao powoduje, że ryzyko przesunięte zostaje w stronę dostawcy, w zamian za co klient zobowiązuje się do wynagrodzenia dostawcy znacznie powyżej obowiązujących standardów rynkowych. W rezultacie osiągane jest rzeczywiste rozwiązanie typu wygrana wygrana dla obydwu stron kontraktacji. Tradycyjne modele outsourcingowe charakteryzują się podejściem typu WIIFMe What s In It For Me, czyli co ja z tego będę miał. Strony traktują partnerstwo jedynie jako sposób osiągnięcia swoich partykularnych interesów. W przypadku korzystania z modelu Vested strony rezygnują z podejścia WIIFMe na rzwecz podejścia WIIFWe What s In It For We, czyli co MY będziemy z tego mieli. To nowe podejście otwiera nowe możliwości, gdzie strony poszukują okazji do zwiększenia tortu do podziału, zamiast próbując jedynie maksymalizowad swój udział w istniejącym torcie. I jedynie poprzez wspólne wysiłki strony mogą osiągnąd najlepsze rezultaty. Podejście WIIFWe wyklucza konwencjonalne podejście wygrana przegrana, nieodłącznie towarzyszące kontraktacji tradycyjnej.

2 Podejście WIIFWe jest łatwiejsze do przedstawienia, niż do wdrożenia. Dla wielu organizacji najtrudniejszą częścią jest odejście od rozwiązao siłowych, gdzie dostawca jest nieustannie kontrolowany, na rzecz okazywania sobie szacunku. Prawdziwe podejście wygrana wygrana wymaga wysiłku z obydwu stron. Outsourcing nie oznacza abdykacji, lecz wzajemne partnerstwo oraz regularny i ciągły proces komunikacji, w celu zarządzania oczekiwanymi rezultatami oraz działaniami operacyjnymi. Jednym z największych problemów tradycyjnego outsourcingu jest mikrozarządzanie dostawcami przez klientów. Równie niekorzystne jest również przekazanie całego procesu dostawcy, a następnie umycie rąk od dalszych działao przez klienta. Relacje typu Vested przynoszą wspaniałe rezultaty, ponieważ strony kontraktacji pracują wspólnie aby osiągnąd wcześniej uzgodnione i korzystne dla obydwu stron procesu cele. Nowe zasady Outsourcingu Badania zespołu naukowców Uniwersytetu Tennessee pod kierownictwem Kate Vitasek wykazały, że najlepsze umowy outsourcingowe charakteryzuje jednoczesne stosowanie pięcie zasad. Stały się one podstawą do stworzenia modelu Vested. Kiedy wdrożone zostaje te 5 zasad i jednocześnie stosuje się podejście wygrana wygrana oraz mentalnośd WIIFWe, relacje outsourcingowe wkraczają w zupełnie nowe obszary.

3

4 Zasada nr 1. Model rozliczający rezultaty efekty działao, a nie czynności. Tradycyjne modele outsourcingowe zbudowane są wokół podejścia transakcyjnego. Dodatkowo, obok transakcyjności rozliczeo, relacjom outsourcingowym towarzyszy podejście cost plus, lub zapewnienie klientowi najniższej, zagwarantowanej ceny w wyniku przeprowadzania regularnych procesów przetargowych. W ramach takiego modelu rozliczeo dostawca wynagradzany jest za każdą transakcję, niezależnie od tego, czy jest ona potrzebna czy też nie. Im bardziej nieefektywny proces, tym większe pieniądze zarabia dostawca. O ile konwencjonalny model rozliczeo pozwala na osiągnięcie najniższego kosztu za pojedynczą transakcję, to jednak często nie pozwala na osiągnięcie tego, na czym firmie najbardziej zależy. Dlaczego tak się dzieje? Firm, zlecająca usługi dostaje w zamian to, co zakontraktowała; ale co w przypadku, kiedy poszukuje rozwiązania efektywnego i nisko-kosztowego? Metodyka Vested, w odróżnieniu, koncentruje się na osiąganiu celów biznesowych, a dostawca posiada motywację w osiąganiu celów, na których zależy klientowi. Zmienia to zasadniczo sposób, w jaki firmy kupują usługi. Koncepcja jest prosta: zamiast płacid dostawcy za każdą transakcję, taką jak składowanie palety w magazynie, przejechany kilometr ładowny, przesłaną częśd zapasową, godzinę pracy serwisanta, itd. firmy umawiają się na osiągnięcie określonego rezultatu. Te oczekiwany rezultaty dalej przyjmują formę wymierną, ale ich forma jest różna i może dotyczyd takich aspektów, jak: dostępnośd, wiarygodnośd, koszt, wzrost przychodów, satysfakcja pracowników lub klientów, lub rozliczanie inwestycji. Przykładowo, w relacjach transakcyjnych, firma 3PL rozlicza się z klientem za przyjęcie dostawy, palety przechowywane na magazynie, sztuki konfekcjonowane i zapakowane, zrealizowane zamówienia, itd. W przypadku rozwiązania Vested wynagrodzenie firmy 3PL uzależnione byłoby od poziomu zrealizowanych terminowo zamówieo, dostępności produktów, czy terminowych dostaw. Vested Outsourcing rozlicza efekty, nie pojedyncze transakcje.

5 Zasada nr 2. Koncentracja na CO, a nie na JAK Zaadoptowanie modelu Vested nie zmienia natury wykonywanych operacji. Na poziomie operacyjnym w dalszym ciągu trzeba towar przechowywad, zamówienia musza byd realizowane, rozmowy przychodzące odbierane, oraz dostawy musza docierad do adresatów. To co się zmienia w sposobie kupowania takich usług? W rozwiązaniach Vested kupiec określa co chce osiągnąd, a dostawca odpowiada za określenie jak ma byd dane oczekiwanie zrealizowane. Z reguły rozwiązania wewnętrzne są kosztowne oraz nieefektywne i firmy poszukują na zewnątrz kogoś, kto może dane procesy przeprowadzid w lepszy sposób. Znajdując takiego dostawcę lepiej więc pozwolid mu zarządzad procesem, nieprawdaż? Ale tutaj pojawia się problem, określany jako paradoks outsourcingowy. Znajdując kogoś, kto lepiej potrafi wykonad pracę, zlecający nie potrafią się powstrzymad od narzucania dostawcy sposobu, w jaki ma dana usługa byd wykonywana. Najbardziej efektywne rozwiązania Vested ograniczają dyskusję na temat sposobu wykonania usługi. W zamian za to koncentrując się na oczekiwanych rezultatach, pozostawiając dostawcy decyzję, jak najlepiej takie cele osiągnąd. Jak długo zlecający nie dysponuje dostępem do najnowszych rozwiązao, technologii, czy tez praktyk biznesowych, powinien pozostawid szczegóły wykonania dostawcy,

6 Zasada nr 3. Oczekiwane rezultaty i mierniki są jasno zdefiniowane Trzecią zasadą Vested Outsourcing jest jasne sformułowanie oczekiwanych rezultatów oraz określenia mierników, w jaki te rezultaty będą oceniane. Obie strony musza byd precyzyjne w ustalaniu tych rezultatów, nie jednak więcej niż 5 i to określonych na poziomie dosyd ogólnym. Firmy powinny spędzid wystarczająco dużo czasu, szczególnie w trakcie negocjacji, by zdefiniowad, jak proces współpracy będzie oceniony. Pozwala to uniknąd marnotrawienia zasobów dla osiągania niewłaściwych celów. Kiedy oczekiwane rezultaty są zdefiniowane, rolą dostawcy jest zaproponowanie rozwiązao, które pozwolą osiągnąd oczekiwane wyniki przy zapewnieniu określonego poziomu kosztowego. Wracając do przykładu usług logistycznych, oczekiwanym wynikiem może byd zrealizowanie zamówieo klientów poziomie 98%. To w sposób diametralny przekierowuje ryzyko z klienta na dostawcę. W najczystszej formie Vested Outsourcing, klient płaci jedynie za wyniki (czyli towar przygotowany i dostarczony terminowo), zamiast za każda transakcję (konfekcjonowanie, pakowania, wysyłka i dostawa). Wynagrodzenie dotyczy wartości, wytwarzanej przez dostawcę, zamiast za pojedyncze transakcje.

7 Zasada nr 4. Sposób rozliczeo, obejmujący optymalizację w zakresie kosztów i jakości obsługi, motywujący dostawcę do poszukiwania rozwiązao transformacyjnych Czwarta zasada dotyczy właściwie zbudowanego modelu rozliczeo, obejmującego obszary kosztowe i jakościowe. Baza modelu cenowego jest typ umowy (stała cena lub zwrot kosztów). Kiedy ustalona zostanie baza, dwa warunki powinny zostad spełnione: po pierwsze model musi uwzględniad ryzyko i premię za podejmowane ryzyko. Przykładowo: dostawca usług transportowych nigdy nie powinien ponosid konsekwencji wzrostu kosztów paliwa. Tak samo firma administrująca nieruchomościami nie powinna ponosid konsekwencji wzrostu kosztów energii. Po drugie, umowa musi zapewnid realizację wyniku koocowego przez dostawcę dostawa kompletna i zrealizowana terminowo a nie jedynie konfekcjonowanie, pakowanie i dostawę do klienta. Jeżeli model cenowy jest opracowany w prawidłowy sposób, Vested Outsourcing motywuje dostawcę usług do aktywnego poszukiwania rozwiązao, korzystnych dla klienta. A im lepszy dostawca jest w tworzeniu rozwiązao korzystnych dla klienta, tym lepsze wynagrodzenie mu przysługuje. W ten sposób dostawca jest zachęcany do stosowania rozwiązao innowacyjnych i efektywnych kosztowo, zmierzając do jednoczesnego obniżenia kosztów i poprawy jakości obsługi. Vested Outsourcing można porównad do zakładów, że dostawca może osiągnąd oczekiwany poziom usług przy ustalonym poziomie kosztowym: na przykład 98% przesyłek kompletnych dostarczonych terminowo. Z reguły można znaleźd trzy rodzaje celów w tym obszarze: - wyższa jakośd obsługi przy nie zmienionym koszcie, - uzyskanie niższych kosztów przy zachowaniu tego samego poziomu jakości obsługi, - jednoczesne uzyskanie niższych kosztów i lepszej jakości obsługi.

8 Warto zauważyd, że Vested Outsourcing nie gwarantuje, że dostawca osiągnie wyższe zyski. Daje jednak dostawcy autonomię w zakresie inwestycji w rozwiązania, dające możliwośd uzyskania lepszych rezultatów. Zasada nr 5. Struktura zarządzania relacjami zapewniająca motywację do przeprowadzania zmian W początkach Outsourcingu wiele firm popełniało ten sam błąd, polegający na wyrzuceniu danych procesów na zewnątrz, bez ścisłego określenia oczekiwao, czy też określenia sposobu pomiaru takiego procesu. To jednak z czasem ulega zmianie. Ale też pojawiają się jednocześnie absurdalne rozwiązania, gdzie tworzonych jest ogromna ilośd mierników. Po stronie klienta powstaje zespół projektowy, mikro-zarządzający dostawcą usług outsourcingowych. Pojawia się jednak pytanie: jeżeli dobrze wybrany został dostawca, dlaczego zlecający miałby potrzebę powołania takiego eksperckiego zespołu w ramach własnej organizacji? Okazuje się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest stworzenie warunków, w których dostawca, ściśle współpracując z klientem, sam zarządzałby w efektywny sposób daną operacją. Można dojśd do konkluzji, że obecnie zbyt dużo firm poświęca zbyt wiele zasobów mikro-zarządzając dostawcami, z jednej strony ponosząc niepotrzebne koszty, a z drugiej strony nie pozostawiając miejsca na rozwiązania innowacyjne samemu dostawcy.

9 W jaki sposób działa 5 zasad Vested. W modelach Vested Outsourcing przedsiębiorstwa współpracują ze sobą na zasadach zaufania, transparentności i wzajemnego polegania na sobie, co pozwala osiągad najlepsze rezultaty. Temu celowi służą również opracowane wspólnie i obopólnie korzystne cele biznesowe. Dostawca posiada prawo i autonomię do podejmowania działao i inwestycji, zmierzających do zmian transformacyjnych w zakresie oferowanych usług. Dla dostawcy Vested Outsourcing stanowi możliwośd uzyskania większej swobody w kreowaniu najlepszych rozwiązao, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności finansowej, dzięki długoterminowej umowie i możliwości osiągania wyższych przychodów i przede wszystkim - zysków. Dla firmy, zlecającej usługi outsourcingowe, jest to możliwośd osiągnięcia lepszych wyników operacyjnych, lepszej jakości obsługi, przy osiągnięciu niższych kosztów i zaangażowanych środków, w tym zaangażowanego kapitału. Podsumowując: Vested Outsourcing zmienia fundamentalnie konstrukcje biznesową w stosunku do typowych relacji outsourcingowych.

10

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW

VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW Piotr Polak Forum Praktyków Logistyki, maj 2010 (Do)wolne tłumaczenie, to

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Cykl życia systemu ERP

Cykl życia systemu ERP Cykl życia systemu ERP Wstęp Cel: przedstawienie wszystkich zdarzeń tworzących cykl życia systemu ERP od koncepcji do wycofania z użycia oraz kolejności w jakiej mogą wystąpić te zdarzenia Różnice: mogą

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące

wyścigu. Na swoją kolej czekają dziś wdrożenia systemów scalających niewspółpracujące Wstęp IT na trudne czasy Czy kryzys wstrząśnie branżą IT? Nic na to nie wskazuje. Co więcej, dzięki kryzysowi wielu szefów działów IT może rozważyć odrzucane wcześniej możliwości. Branża IT nie ukrywa,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ. Akademia LiveSpace

JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ. Akademia LiveSpace JAK ROZLICZAĆ PRACĘ HANDLOWCA PRAKTYCZNY PORADNIK O ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ Akademia LiveSpace Co tutaj znajdziesz? Rozdział 1 3 Dla kogo jest ten ebook? 3 Rozdział 2 4 Wyzwania w pracy handlowca 4 Na czym

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne dla różnych

Modele referencyjne dla różnych Modele referencyjne dla różnych architektur Piotrek Dąbrowski Gabriela Pietrzykowska Zawartość Wstęp... 3 Na temat tej pracy... 3 Podział pracy... 3 Modele referencyjne... 3 Czym są modele referencyjne...

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE

UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE RUCH PRAW NICZY, EKONOM ICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXIX - zeszyt 2-2007 BARTOSZ DESZCZYŃSKI UWARUNKOWANIA WDRAŻANIA CRM W PRZEDSIĘBIORSTWIE I. UWAGI WSTĘPNE W tradycyjnym marketingu zorientowanym na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk

Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk Restrukturyzacja w przemyśle energii elektrycznej - Podręcznik restrukturyzacji odpowiedzialnej społecznie wraz z przewodnikiem najlepszych praktyk WERSJA KONFERENCYJNA Raport dla EURELECTRIC, ESPU oraz

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo