STARACHOWICKI WRZESIEÑ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARACHOWICKI WRZESIEÑ"

Transkrypt

1 7

2 8 Rok 1939 to bardzo wa na data w najnowszej historii Starachowic. Funkcjonuj¹ce blisko siebie miejscowoœci - posiadaj¹cy od 1624 roku prawa miejskie Wierzbnik, oraz m³oda, dynamicznie siê rozwijaj¹ca osada fabryczna Starachowice - po- ³¹czy³y siê w jeden organizm miejski. Na mocy rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych genera³a dywizji dr Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego z dnia 24 stycznia 1939 roku z gmin wiejskich Styków i W¹chock wy³¹czono obszary stanowi¹ce osiedle Starachowice Fabryczne i w³¹czono je do miasta Wierzbnika w powiecie i³ eckim, województwie kieleckim. Ponadto, z gminy wiejskiej Styków wy³¹czono enklawê o powierzchni 7 hektarów 900 metrów kwadratowych, nale ¹c¹ do gromady Starachowice Górne (Górnicze), i w³¹czono j¹ do miasta Wierzbnika. (Prawdopodobnie chodzi o tereny obecnego osiedla Pasternik, które wówczas by³y czêœci¹ wsi Starachowice Górne). W³¹czenie do Wierzbnika Starachowic Fabrycznych Rozporz¹dzenie wesz³o w ycie z dniem 1 kwietnia 1939 roku. Autor zwraca uwagê na czasownik w³¹czono, gdy powszechnie uwa a siê, e dosz³o wówczas do po³¹czenia Starachowic z Wierzbnikiem. W rzeczywistoœci, w œwietle prawa rozporz¹dzenie w³¹cza³o osadê fabryczn¹ Starachowice do miasta Wierzbnika. Co ciekawe, powiêkszone miasto mia- ³o nosiæ nazwê dotychczasow¹, to jest Wierzbnik. Jednak e dwa miesi¹ce póÿniej, 28 marca 1939 roku, ten sam Minister Spraw Wewnêtrznych wyda³ zarz¹dzenie o zmianie nazwy miasta Wierzbnika na Starachowice-Wierzbnik. Zarz¹dzenie to wesz³o w ycie równie z dniem 1 kwietnia 1939 roku. (Nie jest jasna kwestia nazw w³asnych miejscowoœci, które pojawi³y siê w rozporz¹dzeniu z 24 stycznia 1939 roku. Wymienione w tekœcie osiedle Starachowice Fabryczne to oficjalnie osada fabryczna Starachowice, zaœ Starachowice Górne (Górnicze) to wieœ Starachowice Górne.) Wierzbnik wed³ug Rocznika Politycznego i Gospodarczego 1939 WIERZBNIK pow. i³ ecki, wojew. kieleckie, mieszkañc , powierzchn. ogóln. 5.1 km 2. Rzym.-kat. diecezja sandomierska. S¹d grodz. loco, okrêg. w Radomiu, apelac. w Lublinie. Stac. Kolej. loco; bezpoœrednie po³¹cz. autob. z Opatowem, I³ ¹ i Radomiem. Zarz¹d miejski: burm. Sokó³ W³adys³aw, w-burm. TuŸnik Adam. Bud et wykon. w r. 1938/39: wp³ywy z³, wydatki z³. Elektr., telef. Banki i instytucje oszczêdnoœciowo-kredyt.: Pow. K.K.O., Kasa Oszczêdnoœciowa Okrêg., Spó³dz. Stow. Spo ywców. Zak³adów przemys³. 5, zatrudniaj¹cych 400 ludzi. Koœció³ rzym.-kat. 1. Przedszkole 1, szkó³ powsz. publ. 2. Kinoteatry 2. Biblioteka 1. Dane z 1938 r.

3 Starachowiczanie 1939 STARACHOWICKI WRZESIEÑ 9

4 10 OPIS GRANIC MIASTA ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH z dnia 24 stycznia 1939 roku w sprawie zmiany granic miasta Wierzbnika 3. Granica miasta Wierzbnika w powiecie i³ eckim, województwie kieleckim, zostaje ustalona jak ni ej. Od punktu wyjœciowego, tj. od drogi gruntowej Wierzbnik - Lipie, biegnie granica na pó³nocno-wschodzie, na wschodzie i po³udniu star¹ granic¹ miasta Wierzbnika a do linii w¹skotorowej kolejki Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, po przeciêciu której skrêca w kierunku po³udniowym i biegnie wzd³u zachodniej strony toru na d³ugoœci 60,45 m. Nastêpnie zwraca siê w kierunku zachodnim i biegn¹c na d³ugoœci 120,80 m. dochodzi do pó³nocnej krawêdzi szosy pañstwowej Bzin - Sianki w punkcie, gdzie ulica ks. Radoszewskiego ³¹czy siê z t¹ szos¹. Od tego punktu granica zwraca siê w kierunku pó³nocno-zachodnim i biegnie na d³ugoœci 2463,55 m. wzd³u pó³nocnej krawêdzi szosy pañstwowej Bzin - Sianki do punktu gdzie z szos¹ t¹ ³¹czy siê powiatowa szosa Mirzec - Starachowice. St¹d granica zwraca siê w kierunku pó³nocnym i biegnie na d³ugoœci 398 m wzd³u wschodniej krawêdzi szosy Mirzec - Starachowice, a po przeciêciu linii kolejowej Skar ysko - Sandomierz skrêca w kierunku pó³nocno-zachodnim i biegnie wzd³u pó³nocnej strony wymienionej linii kolejowej na przestrzeni 1458,10 m, po czym zwraca siê w kierunku pó³nocnym i biegnie lini¹ krzyw¹ na d³ugoœci 781,70 m do Gajówki Nr 24 lasów Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych. Od tego punktu linia graniczna zwraca siê w kierunku pó³nocnowschodnim, biegnie na d³ugoœci 699,15 m czêœciowo wzd³u drogi na strzelnicê Zak³adów Amunicji w Starachowicach oraz wzd³u granicy terenów miejscowoœci Kozaki, do przecinki leœnej lasów starachowickich, sk¹d za³amuje siê i zwraca w kierunku po³udniowym i przebiega na przestrzeni 163,00 m do w¹skotorowej kolejki Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, po czym biegnie na przestrzeni 683,60 m wzd³u po³udniowej strony tej e kolejki w kierunku po³udniowowschodnim, a do przecinki leœnej lasów starachowickich. St¹d linia graniczna zwraca siê w kierunku pó³nocnym i przebiega na d³ugoœci 1208,25 m, przecinaj¹c liniê prywatnej kolejki dojazdowej W¹chock - Zak³ady Amunicji, nale ¹cej do Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, dochodzi do drogi leœnej w lasach Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, od punktu zetkniêcia siê z t¹ drog¹, zwraca siê w kierunku po³udniowo-wschodnim i biegnie ta drog¹ na przestrzeni 1497,40 m, przecinaj¹c szosê powiatow¹ Starachowice - Mirzec, do przecinki leœnej lasów Starachowickich Zak³adów Górniczych, sk¹d zwraca siê w kierunku po³udniowym i biegnie na d³ugoœci 1722,20 m do granicy terenów Kolonii Urzêdniczej Górnej i Kolonii Klarnerowo. St¹d zwraca siê w kierunku wschodnim biegn¹c wzd³u granicy lasów starachowickich na d³ugoœci 362,65 m i przecinaj¹c po drodze liniê w¹skotorowej kolejki Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych - zmienia kierunek na po³udniowy i przebieg³szy 50,10 m, powraca nastêpnie do kierunku wschodniego, utrzymuj¹c go na przestrzeni 116,90 m po czym powtórnie skrêca w kierunku po³udniowym, przebiega dalej wzd³u granicy lasów starachowickich na przestrzeni 264,10 m i za³amuj¹c siê w koñcowym swym biegu w kierunku po³udniowo-wschodnim, a nastêpnie po³udniowym - dobiega do linii dotychczasowej granicy miasta Wierzbnika od strony pó³nocno-wschodniej, która to linia biegnie dalej a do punktu wyjœciowego, tj. do drogi Wierzbnik - Lipie.

5 1939 STARACHOWICKI WRZESIEÑ 11

6 12 Starachowice - Wierzbnik latem 39 Jak wygl¹da³y Starachowice, wówczas Starachowice- Wierzbnik, latem1939 roku? Centrum administracyjne i handlowe Wierzbnika znajdowa³o siê w Rynku. By³ on otoczony niewielkimi, piêtrowymi kamienicami. Przy pó³nocnej œcianie Rynku znajdowa³ siê budynek Zarz¹du Gminy, zwany popularnie Magistratem. By³ to skromny parterowy budynek z wejœciem od strony Rynku, sk³adaj¹cy siê z kilku pokoi. Na zapleczu budynku by³a piêtrowa oficyna, w której mieœci³ siê areszt miejski, tak zwana Starostwo Powiatowe przy ulicy Górnej. Zarz¹d Miejski w Wierzbniku. koza lub areszt D¹bka. Burmistrzem Wierzbnika od roku 1928 (a wczeœniej te w latach ) by³ W³adys³aw Sokó³. Wiceburmistrzem Wierzbnika by³ Adam TuŸnik. Obok Magistratu znajduje siê kamienica rodziny Laskowskich, w której by³ sk³ad apteczny K. Janczewskiego. W po- ³udniowej pierzei Rynku znajdowa³a siê restauracja. Jej w³aœcicielem by³ Franciszek Spytkowski. Obok znajdowa³ siê sklep spo ywczo-kolonialny, a przed nim, na placu Rynku - stacja paliw. W Rynku znajdowa³a siê stacja benzynowa. Jej w³aœcicielem by³ pan Kosowski. By³a to metalowa szafa ze szlaufem, czyli pompa obs³ugiwana rêcznie. Sta³a tam, gdzie obecnie znajduje siê pomnik poœwiêcony Papiemu i Nowakowi. Pan Kosowski mia³ sklep spo ywczy naprzeciwko, a gdy zaje d a³ samochód, wychodzi³ i osobiœcie nalewa³ benzynê (relacja Wies³awy Seremak). W kamienicy po zachodniej stronie Rynku mieœci³a siê siedziba banku - Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci. Dyrektorem banku by³ O. Tomaszewski.

7 Plac rynkowy to przede wszystkim miejsce handlu. Targ w Starachowicach odbywa³ siê w ka dy czwartek. Rynek zape³nia³ siê wówczas wozami, koñmi, p³odami ziemnymi, kramami i przenoœnymi sklepikami. Handel i rzemios³o w du ej mierze by³y opanowane przez wierzbnickich ydów. Powy ej Rynku, od strony wschodniej, wznosi siê koœció³ Œwiêtej Trójcy. Proboszczem wierzbnickiej parafii by³ ksi¹dz Jan Lipiñski. Na placu koœcielnym sta³ obszerny parterowy budynek drewniany, parafialny Dom Ludowy. By³ to rodzaj domu kultury dla organizacji katolickich, w którym odbywa³y siê, miêdzy innymi, jase³ka. Naprzeciw Domu Ludowego, w 1934 roku, wybudowano du y i nowoczesny murowany budynek, w którym umieszczono Szko³ê Powszechn¹ Nr 1 w Wierzbniku, a po w³¹czeniu Starachowic i zmianie numeracji szkó³ - Nr 4. Kierownikiem szko³y by³ Adam TuŸnik. Budynek dawnej szko³y znajduje siê obecnie w rekach prywatnych i systematycznie jest dewastowany. Id¹c w górê, za koœcio³em, na pocz¹tku obecnej ulicy Górnej, sta³ rozleg³y, nieistniej¹cy obecnie, budynek Starostwa Powiatowego I³ eckiego. Siedziba powiatu i³ eckiego zosta³a przeniesiona z I³ y do Wierzbnika w 1915 roku przez okupacyjne w³adze austro-wêgierskie. Powodem by³y zniszczenia wojenne, jakich dozna³a I³ a. Od 1932 roku starost¹ i³ eckim by³ Seweryn Weiss, zaœ wicestarost¹ - Kornel Dawidowicz. Latem 1939 roku, na kilka tygodni przed wybuchem wojny, nowym starost¹ i³ eckim zosta³ Stachiewicz. W tym samym budynku co starostwo mieœci³a siê Komenda STARACHOWICKI WRZESIEÑ 13 Koœció³ Œwiêtej Trójcy.

8 14 Zarz¹d Gminy Styków. Powiatowa Policji Pañstwowej. Komendantem Powiatowym by³ komisarz Jan Antczak. Powiatowy Zarz¹d Drogowy mieœci³ siê przy obecnej ulicy Kieleckiej. Powy ej pó³nocnej œciany Rynku, w pobli u dzisiejszej Szko³y Podstawowej Nr 10, znajdowa³ siê nieistniej¹cy obecnie budynek Urzêdu Skarbowego. Od Rynku rozchodzi³y siê na wszystkie strony œwiata ulice: I³ ecka, Koœcielna, Wysoka, Niska, Krótka. Dalej bieg³y, miêdzy innymi, ulice Kiliñskiego i Kolejowa, zaœ g³ówn¹ ulic¹ i arteri¹ spacerow¹ by³a ulica Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W budynku numer 33 przy tej ulicy mieœci³a siê siedziba Zarz¹du Gminy Styków. W sk³ad gminy Styków wchodzi³y, miêdzy innymi, s¹siednie gromady Starachowice Górne, Krzy owa Wola, Wanacja i Micha³ów. Siedziba gminy mieœci³a siê w Wierzbniku z powodu zniszczeñ wojennych, jakich doœwiadczy³ Styków w latach I wojny œwiatowej. Wójtem gminy w 1939 roku by³ Hipolit W¹sikowski. W tym samym budynku znajdowa³a siê siedziba S¹du Grodzkiego. Przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego znajdowa³y siê te zak³ady ceramiczne Rogalin, od 1936 roku nale ¹ce do Zak³adów Starachowickich. Obecnie znajduje siê tam Przedsiêbiorstwo Topienia Bazaltu Spó³ka z o.o. Stacja i przystanek PKP Przez Starachowice przebiega³a jednotorowa linia kolejowa Skar ysko Rozwadów. W granicach miasta znajdowa³a siê stacja kolejowa Wierzbnik, oraz przystanek kolejowy Starachowice. Zawiadowc¹ stacji Wierzbnik by³ Andrzej Dragan, Kolejarze z Wierzbnika.

9 Stacja kolejowa Wierzbnik. STARACHOWICKI WRZESIEÑ który mia³ do dyspozycji dy urnych ruchu i kasjerów. Zawiadowc¹ odcinka drogowego (torowisk) Polskich Kolei Pañstwowych by³ W³adys³aw Herc. Zawiadywa³ dwudziestopiêciokilometrowym odcinkiem torów na odcinku od Kunowa do Marcinkowa. Podlega³o mu dwóch kancelistów oraz piêciu torowych. Ka dy torowy opiekowa³ siê piêciokilometrowym odcinkiem torów. Od strony stacji w Brodach swój odcinek mia³ Wójcikowski, dalej W³adys³aw Lisowski, Tymoteusz Demiañczuk, W³adys³aw awrynowicz i KuŸdub. Du a czêœæ starachowickich kolejarzy zosta³a przeszkolona w ramach Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Wierzbniccy ydzi Wschodnia czêœæ Starachowic, czyli dawny Wierzbnik, w 1939 roku by³a w du ej mierze zamieszkana przez ludnoœæ pochodzenia ydowskiego. Do XVIII wieku w Wierzbniku nie mieszkali ydzi. Pojawili siê dopiero w XIX wieku. Powsta³a wówczas gmina ydowska w Wierzbniku, która istnia³a a do momentu jej likwidacji przez Niemców w 1942 roku. W 1939 roku gmina ydowska w Wierzbniku obejmowa³a ydów zamieszka- ³ych na terenach gmin Wierzbnik, W¹chock, Styków, Rzepin i Tarczek. Gmina wierzbnicka mia³a w³asny dom modlitwy (synago- 15

10 Kolonia Robotnicza. gê), ³aŸniê (mykwê) i cmentarz (kirkut). Synagoga znajdowa³a siê w drewnianym budynku przy ulicy Niskiej, spalonym przez Niemców w czasie okupacji. Cmentarz ydowski znajdowa³ siê za rzek¹ Kamienn¹, przy obecnej ulicy Bieszczadzkiej. Granica miêdzy posiad³oœciami benedyktynów i cystersów ulicy Na Szlakowisku, wed³ug miejscowych przekazów, kiedyœ oznaczaj¹cy granicê miêdzy posiad³oœciami Cystersów i Benedyktynów, a póÿniej miêdzy Wierzbnikiem i Starachowicami. Tereny osady fabrycznej w wiêkszoœci nale a³y do Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych. Jak we wszystkich miastach przemys³owych, buczki - syreny fabryczne regulowa³y rozk³ad dnia mieszkañców. Na pierwszy buczek, o 6.30 ludzie wychodzili z domów i spiesznym krokiem pod¹ ali do pracy. Drugi o 7.00, by³ sygna³em do zamykania fabrycznych bram. W po³udnie buczki informowa³y o przerwie obiadowej. Po po³udniu sygnalizowa³y zakoñczenie pracy. OSIEDLA MIESZKANIOWE Czêœæ budynków zak³adowych powsta³a jeszcze w XIX wieku. Takie zabudowania znajduj¹ siê miêdzy innymi przy ulicy Krywki (wówczas ulicy Sztolnia). Budynek obecnego Hotelu Senator przed wojn¹ pe³ni³ funkcjê fabrycznego hotelu dla in ynierów kawalerów. Kolonia Robotnicza i Urzêdnicza 16 Granica pomiêdzy Wierzbnikiem a Starachowicami bieg³a mniej wiêcej wzd³u obecnej ulicy Na Szlakowisku. Przy alei Armii Krajowej znajduje siê do dziœ drewniany krzy, u wylotu W zwi¹zku z rozbudow¹ fabryki, w latach 20. Zak³ady wybudowa³y na swoim terenie dwa nowe osiedla mieszkaniowe dla swoich pracowników: Koloniê Robotnicz¹ i Ko-

11 Kolonia Urzêdnicza ulica Pi³sudskiego. loniê Urzêdnicz¹. Kolonia Robotnicza obejmowa³a zabudowania przy ulicach: Robotniczej, Zak³adowej i Widok. W latach 30. kolonia zosta³ powiêkszona o budynki postawione przy ulicy Adama Mickiewicza (wówczas Kazimierza Raczyñskiego). Kolonia Urzêdnicza obejmowa³a zabudowania przy ulicach: Parkowej, Poprzecznej, Poznañskiej (wówczas Okólnej), Konstytucji 3 Maja (do 1 kwietnia 1939 roku ulica nosi³a nazwê Józefa Pi³sudskiego, a od 1 kwietnia - 3 Maja), Œl¹skiej i Bohaterów Westerplatte (wówczas Francuskiej). S¹ to ³adne obszerne domy dwurodzinne, wielopokojowe. Zbudowano je dla kadry kierowniczej i urzêdników Zak³adów Starachowickich w latach W latach zosta³ wybudowany przy ulicy Radomskiej (wówczas Tychowskiej) bardzo ³adny drewniany koœció³ pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych, który od 1987 roku by³ ozdob¹ miasta. W latach 30. w pobli u koœcio³a powsta³a Kolonia Urzêdnicza Nowa (zwana te Przykoœcieln¹), obejmuj¹ca ulice: Zachodni¹, Œl¹sk¹ (wówczas Zygmuntowsk¹), Warszawsk¹ i Œwiêtej Barbary (wówczas genera³a Orlicza-Dreszera). STARACHOWICKI WRZESIEÑ Kolonia Majówka i Klarnerowo Kolonia Urzêdnicza ulica Poznañska. Przy ulicy Majówka sta³y poaustriackie drewniane baraki, w których mieszka³y rodziny robotników fabrycznych (dziœ nieistniej¹ce). By³y to mieszkania bez podstawowych urz¹dzeñ sanitarnych, bez wody i kanalizacji. Wzd³u obecnej ulicy 9 Maja sta³o kilka budynków murowanych, piêtrowych, które nazywano 17

12 Dom Naczelnego Dyrektora. Kolonia Bugaj Kilkadziesi¹t metrów od Pi¹tej Bramy w kierunku pó³nocnym koñczy³ siê teren Zak³adów Mechanicznych. Tu za ogrodzeniem fabryki bieg³a w kierunku kolonii Or³owo ulica Genera³a Józefa Bema. Po prawej stronie ulicy sta³o kilkanaœcie domów drewnianych, parterowych, szeœciorodzinnych, dla robotników fabryki, wybudowanych na pocz¹tku XX wieku. Dzielnicê tê nazywano Martenami. Dalej na pó³noc, po prawej stronie ulicy Tychowskiej sta³ w stanie surowym (oszklony i z drzwiami, ale bez wody i centralnego ogrzewania) budynek nowego szpitala Ubezpieczalni Spo³ecznej. Jego budowê rozpoczêto w 1937 roku. Po drugiej stronie ulicy znajdowa³ siê 18 M³ynami ze wzglêdu na ich charakterystyczny wygl¹d: by³y one bia³e, na planie kwadratu. W latach francuska firma wybudowa³a na zlecenie Zak³adów Starachowickich koloniê domów dwurodzinnych, nazwan¹ na czeœæ Prezesa Zarz¹du Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, in. Czes³awa Klarnera - Koloni¹ Klarnerowo. Kolonia obejmuje zabudowê obecnej ulicy Partyzantów i uliczek do niej przyleg³ych. Domy te zosta³y sprzedane ich mieszkañcom na dogodne raty w cenie z³otych na trzydzieœci lat. Na skraju lasu rozpoczêto tu przed wojn¹ budowê kolejnej kolonii mieszkaniowej. Kolonia Klarnerowo.

13 Kolonia Or³owo - skrzy owanie ulicy Dubois`a z Pochy³¹. STARACHOWICKI WRZESIEÑ drewniany budynek mieszkalny dla kadry in ynierskiej Zak³adów. Na dole mieszka³ szef Wydzia³u Amunicji, zaœ na górze 4-5 in ynierów zak³adowych. Dziœ jest to siedziba Leœnictwa Bugaj. W pobli u znajdowa³a siê Kolonia Bugaj, rozbudowana w okresie miêdzywojennym. Po lewej stronie ulicy znajdowa³y siê wybudowane na pocz¹tku lat 20. drewniane domy wielorodzinne dla robotników Zak³adów Starachowickich. By³y to budynki parterowe, bez wody i kanalizacji. Czêœæ z nich przetrwa³a do dziœ. Mieszkali w nich, miêdzy innymi, rodziny robotników tartaku oraz kopalni Majówka. Po prawej stronie ulicy wybudowano w okresie miêdzywojennym domy dla kadry urzêdniczej Tartaku Zak³adów Starachowickich. W latach na koñcu kolonii Zak³ady wybudowa³y ponadto cztery drewniane domy dla rodzin robotników wykwalifikowanych. Jeszcze dalej w kierunku pó³nocnym, w lesie po lewej stronie ulicy Radomskiej, znajdowa³y siê budynki Wydzia³u Elaboracji Zak³adów Starachowickich. Nape³niano tam skorupy pocisków artyleryjskich materia³em wybuchowym. Kolonia Or³owo Na zachód od Zak³adów Starachowickich, w kierunku W¹chocka, wybudowano w latach 20. Koloniê Or³owo. Jej nazwa nawi¹zuje do nazwiska ówczesnego starosty i³ eckiego, Gustawa Or³owskiego. Kolonia zbudowana zosta³a przez pracowników fabryki, którzy z w³asnych œrodków budowali domy na dzia³kach, które odkupili od Zak³adów Starachowickich. W pobli u Or³owa znajdowa³a siê Strzelnica Zak³adów Starachowickich. 19

14 Wie a ciœnieñ Obok Szko³y Podstawowej nr 9 i nieczynnej fontanny przy ulicy Konstytucji 3 Maja, sta³a wie a ciœnieñ. Zosta³a zbudowana w latach jako zbiornik wodny dla potrzeb mieszkañców Starachowic. By³a to wie a o wysokoœci piêciu piêter, na której szczycie by³ betonowy zbiornik gromadz¹cy wodê pitn¹. Zbiornik ten usytuowany by³ w najwy szym punkcie osady dziêki czemu otrzymano odpowiednie ciœnienie wody w ruroci¹gach. Tak e ten ciekawy architektonicznie obiekt nie doczeka³ naszych czasów, w po³owie lat 70. zosta³ wysadzony w powietrze. lasów i kopalni w Lasach Starachowickich. W tym miejscu, warto przypomnieæ najm³odszym starachowiczanom, e Starachowice by³y poprzecinane sieci¹ torów kolejek w¹skotorowych, które by³y a do lat 60. swego rodzaju wizytówk¹ miasta. Szko³y powszechne W Starachowicach fabrycznych by³y dwie szko³y powszechne: Nr 1 w budynku przy ulicy Hutniczej, oraz Nr 2 w budynku przy ulicy Radomskiej (wówczas Tychowskiej). Kierownikiem jedynki by³ Micha³ Pawlik ( 1940), a dwójki Czes³aw Nowakowski ( ). W Wierzbniku by³y równie Miasto kolejek w¹skotorowych 20 W miejscu, gdzie obecnie znajduj¹ siê budynki Komendy Powiatowej Policji w 1939 roku znajdowa³y siê zabudowanie Wydzia³u Kolejek Zak³adów Starachowickich. By³a to baza wagonów towarowych i lokomotyw w¹skotorowych oraz warsztaty mechaniczne dla potrzeb transportu rudy elaza i drewna z terenu Szko³a Powszechna Nr 5.

15 dwie szko³y powszechne. We wspomnianym ju wy ej budynku obok koœcio³a Œwiêtej Trójcy znajdowa³a siê jedynka, zaœ dwójka w budynku przy ulicy Spó³dzielczej (wówczas ten fragment ulicy przynale a³ do Kolejowej). Kierownikiem jedynki by³ Adam TuŸnik, zaœ dwójki - Aleksander Burski. Na w³¹czonych 1 kwietnia 1939 roku do Starachowic-Wierzbnika terenach wsi Starachowice Górne (czyli obecnym osiedlu Pasternik) równie znajdowa³a siê szko³a powszechna, rozproszona w trzech budynkach przy obecnej alei Wyzwolenia i ulicy Radomskiej. Po w³¹czeniu Starachowic do Wierzbnika nast¹pi³a zmiana podwójnej numeracji szkó³. Szko³y w Starachowicach fabrycznych pozostawi³y swoje numery (Nr 1 i Nr 2), Szko³a Powszechna w Starachowicach Górnych otrzyma³a Nr 3, zaœ szko³y w Wierzbniku otrzyma³y nowe numery: Szko³a Powszechna Nr 1 przy ulicy Koœcielnej zmieni³a numer na 4, a Szko³a Powszechna Nr 2 przy ulicy Kolejowej - na 5. Defilada na Rynku. STARACHOWICKI WRZESIEÑ Organizacje kombatanckie W 1939 roku w Wierzbniku i Starachowicach dzia³a³y liczne organizacje kombatanckie, skupiaj¹ce uczestników ró nych formacji niepodleg³oœciowych. Miêdzy innymi, by³y to: Zwi¹zek Oficerów Rezerwy RP (prezesem zarz¹du by³ pu³kownik dr Witold Bandrowski), Zwi¹zek WiêŸniów Politycznych (prezesem by³ W. Jezierski), Zwi¹zek Kaniowczyków i Dowborczyków (prezesem by³ T. Krzy anowski), Zwi¹zek Rezerwi- 21 Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich.

16 stów (prezesem by³ porucznik rezerwy Stanis³aw Mielczarski), Zwi¹zek Peowiaków (prezesem by³ Stanis³aw Podsiad³o), Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP (prezesem by³ J. Sochaj), Zwi¹zek Legionistów Polskich (prezesem by³ kapitan rezerwy in. Antoni Wyporek), Zwi¹zek By³ych Ochotników Armii Polskiej, i innych. Ligi: Morska i Kolonialna oraz Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Defilada oddzia³u Ligi Morskiej i Kolonialnej. M³odzie skupia³a siê w organizacjach spo³eczno-wychowawczych, takich jak Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (komendantem by³ harcmistrz Stanis³aw Walenczak), Zwi¹zek Strzelecki (prezesem by³ in. Ignacy Kukliñski), Liga Morska i Kolonialna (prezesem by³ adwokat Lucjan Grabowski), Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (prezesem by³ in. Stanis³aw Brzostowicz), i innych. 22 MORZE, NASZE MORZE Chocia ka dy z nas jest m³ody lecz go starym wilkiem zw¹. My, stra nicy Wielkiej Wody, marynarze polscy to. Morze, nasze morze, wiernie ciebie bêdziem strzec. Mamy rozkaz ciê utrzymaæ, albo na dnie, na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Kompozytor i autor tekstu: kpt. Adam Kowalski W suterenie tej kamienicy znajdowa³a siê modelarnia LOPP.

17 Adwokat LUCJAN GRABOWSKI * , Pochodzi³ z Garwolina, gdzie ojciec Jan prowadzi³ kancelariê adwokack¹. Wzi¹³ udzia³ jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po wojnie ukoñczy³ studia prawnicze w Warszawie. Do Wierzbnika przyby³ w 1932 roku. Prowadzi³ kancelariê adwokack¹. Do 1939 roku by³ prezesem powiatowego Oddzia³u Ligi Morskiej i Kolonialnej w Starachowicach. By³ te cz³onkiem Zwi¹zku by³ych Uczestników Powstañ Narodowych RP. W czasie okupacji by³ prezesem powiatowego Oddzia³u Rady G³ównej Opiekuñczej w Starachowicach. Od 1939 roku dzia³a³ w konspiracji, pocz¹tkowo w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, nastêpnie w Armii Krajowej. Niós³ pomoc rodzinom walcz¹cych i wiêzionych na terenie Starachowic i I³ y. Miêdzy innymi, po zamachu na in. Witolda Hajdukiewicza na polecenie swojego dowódcy, Teodora Krzy anowskiego, pseudonim Konar, ulokowa³ zamachowców w Garwolinie i Kielcach, gdzie przetrwali do koñca wojny. 15 listopada 1941 roku w Krakowie Lucjan Grabowski zosta³ aresztowany. 30 stycznia 1942 roku zosta³ przewieziony do Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Zosta³ oznaczony jako wiêzieñ /P.POLE/ nr Zmar³ w obozie 15 marca 1942 roku. Legitymacja Zak³adów Starachowickich. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 23

18 Autobus Zak³adów Starachowickich. Bryczka zak³adowa. 24 Doro ki i samochody Podstawowy œrodek komunikacji w Wierzbniku stanowi- ³y doro ki. Natomiast w Starachowicach, ze wzglêdu na wy- szy poziom zamo noœci czêœci mieszkañców, by³o przed wojn¹ doœæ du o samochodów i motocykli. Przy Zak³adach Starachowickich prê nie rozwija³a dzia³alnoœæ Sekcja Samochodowa Automobilklubu Kieleckiego. Organizowa³a ona liczne rajdy motorowe, miêdzy innymi w okolicy Starachowic. Takim Fiatem 1500 jeÿdzi³ Szef Dzia³u Broni Zak³adów in. Stanis³aw Zieleniewski.

STARACHOWICKI WRZESIEÑ

STARACHOWICKI WRZESIEÑ 25 Zak³ady Starachowickie to nazwa obiektów prze mys³owych, których w³aœcicielem by³o Towarzystwo Starachowickich Zak³adów Górniczych Spó³ka Akcyjna. Spó³ka zosta³a za³o ona w 1875 roku przez finansistê

Bardziej szczegółowo

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie

Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie Tuszyñskie od A do Z, to rozdzia³, który ma formu³ê kalejdoskopu. Mo na go porównaæ doprzys³owiowego grochu z kapust¹. Niech jednak Czytelnik nie lekcewa y tych rozmaitoœci. W rozdziale s¹ bowiem zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA.

Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. Opracowa³a Krystyna Kater DZIEJE KA. FAKTY I WSPOMNIENIA. EK 2006 Tekst: Krystyna Kater Projekt Ok³adki: Marek J. Lejk Ilustracje: Bo ena Stosik Zdjêcia: Kronika Szko³y Podstawowej w ¹ ku, Kronika Parafii

Bardziej szczegółowo

PO CZYN-ZDRÓJ JEDNAK Z CZNIKIEM Str.7 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 2 (26) 28.05.2008 r. BOISKO PRAWIE GOTOWE RADNI ZADOWOLENI Z PRACY BURMISTRZA Podczas kwietniowej sesji Rada Miejska g³osowa³a nad

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna

Powsta³ nowy chodnik. 2 Echo Zarszyna 2 Echo Zarszyna W trosce o bezpieczeñstwo swoich mieszkañców od kilku ju lat Gmina Zarszyn podejmuje zadania z dziedziny poprawy bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Jednym z zadañ jest budowa chodników dla

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (38) Styczeñ 2010 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 gazeta bezp³atna Skazani na rolnictwo? Starania w³adz wielickiej

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (63) Luty 2012 ISSN 1898-0821 wielicki gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 6 Spalarni zwierz¹t gazeta bezp³atna Wieliczka mówi NIE! W³adze

Bardziej szczegółowo

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5.

WESELA. W numerze: Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. ISSN 1508-7298 W numerze: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2013 - str. 5. Wrzesieñ - PaŸdziernik 2004 Egzemplarz bezp³atny Do ynki powiatowe Do ynki, zwane te okrê ne, Uroczystoœci rozpoczêto na palcu

Bardziej szczegółowo

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M.

(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan, wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.) fot. archiwum UM. fot. M. POLSKA POLEN POLAND Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej, bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy. Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu i dlatego

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

ZDRÓJ POD ZNAKIEM ZAPYTANIA STR.5 POLICJA ŒCIGA A SIÊ NA ROWERACH BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 7 (23) 29.10.2007 r. RUSZY A BUDOWA HALI SPORTOWEJ W tym roku po raz pi¹ty do Po³czyna Zdroju przyjechali

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

Niezrozumia³e krainy

Niezrozumia³e krainy 1/2003 W ZAKOLU RABY I WIS Y 3 Moim zdaniem - Gdybym dziœ jeszcze raz musia³ jechaæ na zes³anie, wola³bym, eby mnie rozstrzelano - twierdzi Stefan Turaczy, ostatni yj¹cy w gminie Szczurowa zes³aniec. Jest

Bardziej szczegółowo

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe

GABINET STOMATOLOGICZNY Szwedzka 37, tel. 22 818-07-91 czynne 9-20 sobota 9-14. bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka protezy natychmiastowe Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 7 (500) 10 kwietnia 2013 roku bezp³atnie www.ngp.pl ISSN 1234-6365 nowa gazeta praska 1 Nak³ad 25 000 egz. Zbadaj s³uch Wszystkie osoby maj¹ce

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia?

Czwarta licytacja. Czekamy na werdykt. Plan na kopalniê. Niemal jak nowa. Co mo e daæ Jeremie? znowu bez rozstrzygniêcia? Bessa nas nie dotyczy Mimo trudnoœci na rynku nieruchomoœci w Bytowie ci¹gle powstaj¹ nowe budynki. Mury nowej kamienicy pn¹ siê do góry przy skrzy owaniu ulic Chojnickiej i Starochojnickiej, w miejscu,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011

26 lat, dyspozycyjna, kurs obs³ugi biur i sekretariatu, jêzyk angielski, obs³uga komputera, prawo jazdy tel. 502-968-011 g05.p65 1 2007-05-15, 13:06 P R A C A Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

Bardziej szczegółowo

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014

nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 nr 04 (54) Kwiecieñ 2014 miesiêcznik bezp³atny - nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Wywiad z Prezydentem S³awomirem Pajorem Bêd¹ nowe chodniki Plac zabaw z marzeñ ju nied³ugo strona 4-5 strona 3

Bardziej szczegółowo

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy

metod¹ kogeneracji. erañ, Kawêczyn, Wola, Pruszków ju wczeœniej stanowi³y technologicznym, pole- Kogeneracja jest procesz¹cy Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 19 (534) 5 listopada 2014 roku Nak³ad 25 000 egz. Debata bezp³atnie www.ngp.pl o przysz³oœci Ró yca Nie przypadkiem to w nowo otwartej siedzibie

Bardziej szczegółowo

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY

WYPADEK JULIANA JOKSIA. SPRAWCA BY PIJANY Plaga kradzie y w marketach Jak reaguj¹ osoby z³apane na kradzie- y? Jedni s¹ zawstydzeni, przejawiaj¹ skruchê. Inni t³umacz¹, e dan¹ rzecz wziêli przez przypadek. W krotoszyñskich marketach kradn¹ najczêœciej

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA Nowy MULTIROOM RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (938) TYGODNIK

Bardziej szczegółowo

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC

ZGIN NASTOLATEK Z WOLENIC Sypi¹ mandatami. Stra miejska wlepia codziennie mandaty za wjazd samochodami do zachodniej czêœci rynku. Obowi¹zuje tam zakaz ruchu. s. 11 Zjazd bliÿniaków. 29 par bliÿni¹t, wziê³o udzia³ w I ZjeŸdzie

Bardziej szczegółowo