STARACHOWICKI WRZESIEÑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STARACHOWICKI WRZESIEÑ"

Transkrypt

1 7

2 8 Rok 1939 to bardzo wa na data w najnowszej historii Starachowic. Funkcjonuj¹ce blisko siebie miejscowoœci - posiadaj¹cy od 1624 roku prawa miejskie Wierzbnik, oraz m³oda, dynamicznie siê rozwijaj¹ca osada fabryczna Starachowice - po- ³¹czy³y siê w jeden organizm miejski. Na mocy rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych genera³a dywizji dr Felicjana S³awoja Sk³adkowskiego z dnia 24 stycznia 1939 roku z gmin wiejskich Styków i W¹chock wy³¹czono obszary stanowi¹ce osiedle Starachowice Fabryczne i w³¹czono je do miasta Wierzbnika w powiecie i³ eckim, województwie kieleckim. Ponadto, z gminy wiejskiej Styków wy³¹czono enklawê o powierzchni 7 hektarów 900 metrów kwadratowych, nale ¹c¹ do gromady Starachowice Górne (Górnicze), i w³¹czono j¹ do miasta Wierzbnika. (Prawdopodobnie chodzi o tereny obecnego osiedla Pasternik, które wówczas by³y czêœci¹ wsi Starachowice Górne). W³¹czenie do Wierzbnika Starachowic Fabrycznych Rozporz¹dzenie wesz³o w ycie z dniem 1 kwietnia 1939 roku. Autor zwraca uwagê na czasownik w³¹czono, gdy powszechnie uwa a siê, e dosz³o wówczas do po³¹czenia Starachowic z Wierzbnikiem. W rzeczywistoœci, w œwietle prawa rozporz¹dzenie w³¹cza³o osadê fabryczn¹ Starachowice do miasta Wierzbnika. Co ciekawe, powiêkszone miasto mia- ³o nosiæ nazwê dotychczasow¹, to jest Wierzbnik. Jednak e dwa miesi¹ce póÿniej, 28 marca 1939 roku, ten sam Minister Spraw Wewnêtrznych wyda³ zarz¹dzenie o zmianie nazwy miasta Wierzbnika na Starachowice-Wierzbnik. Zarz¹dzenie to wesz³o w ycie równie z dniem 1 kwietnia 1939 roku. (Nie jest jasna kwestia nazw w³asnych miejscowoœci, które pojawi³y siê w rozporz¹dzeniu z 24 stycznia 1939 roku. Wymienione w tekœcie osiedle Starachowice Fabryczne to oficjalnie osada fabryczna Starachowice, zaœ Starachowice Górne (Górnicze) to wieœ Starachowice Górne.) Wierzbnik wed³ug Rocznika Politycznego i Gospodarczego 1939 WIERZBNIK pow. i³ ecki, wojew. kieleckie, mieszkañc , powierzchn. ogóln. 5.1 km 2. Rzym.-kat. diecezja sandomierska. S¹d grodz. loco, okrêg. w Radomiu, apelac. w Lublinie. Stac. Kolej. loco; bezpoœrednie po³¹cz. autob. z Opatowem, I³ ¹ i Radomiem. Zarz¹d miejski: burm. Sokó³ W³adys³aw, w-burm. TuŸnik Adam. Bud et wykon. w r. 1938/39: wp³ywy z³, wydatki z³. Elektr., telef. Banki i instytucje oszczêdnoœciowo-kredyt.: Pow. K.K.O., Kasa Oszczêdnoœciowa Okrêg., Spó³dz. Stow. Spo ywców. Zak³adów przemys³. 5, zatrudniaj¹cych 400 ludzi. Koœció³ rzym.-kat. 1. Przedszkole 1, szkó³ powsz. publ. 2. Kinoteatry 2. Biblioteka 1. Dane z 1938 r.

3 Starachowiczanie 1939 STARACHOWICKI WRZESIEÑ 9

4 10 OPIS GRANIC MIASTA ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNÊTRZNYCH z dnia 24 stycznia 1939 roku w sprawie zmiany granic miasta Wierzbnika 3. Granica miasta Wierzbnika w powiecie i³ eckim, województwie kieleckim, zostaje ustalona jak ni ej. Od punktu wyjœciowego, tj. od drogi gruntowej Wierzbnik - Lipie, biegnie granica na pó³nocno-wschodzie, na wschodzie i po³udniu star¹ granic¹ miasta Wierzbnika a do linii w¹skotorowej kolejki Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Radomiu, po przeciêciu której skrêca w kierunku po³udniowym i biegnie wzd³u zachodniej strony toru na d³ugoœci 60,45 m. Nastêpnie zwraca siê w kierunku zachodnim i biegn¹c na d³ugoœci 120,80 m. dochodzi do pó³nocnej krawêdzi szosy pañstwowej Bzin - Sianki w punkcie, gdzie ulica ks. Radoszewskiego ³¹czy siê z t¹ szos¹. Od tego punktu granica zwraca siê w kierunku pó³nocno-zachodnim i biegnie na d³ugoœci 2463,55 m. wzd³u pó³nocnej krawêdzi szosy pañstwowej Bzin - Sianki do punktu gdzie z szos¹ t¹ ³¹czy siê powiatowa szosa Mirzec - Starachowice. St¹d granica zwraca siê w kierunku pó³nocnym i biegnie na d³ugoœci 398 m wzd³u wschodniej krawêdzi szosy Mirzec - Starachowice, a po przeciêciu linii kolejowej Skar ysko - Sandomierz skrêca w kierunku pó³nocno-zachodnim i biegnie wzd³u pó³nocnej strony wymienionej linii kolejowej na przestrzeni 1458,10 m, po czym zwraca siê w kierunku pó³nocnym i biegnie lini¹ krzyw¹ na d³ugoœci 781,70 m do Gajówki Nr 24 lasów Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych. Od tego punktu linia graniczna zwraca siê w kierunku pó³nocnowschodnim, biegnie na d³ugoœci 699,15 m czêœciowo wzd³u drogi na strzelnicê Zak³adów Amunicji w Starachowicach oraz wzd³u granicy terenów miejscowoœci Kozaki, do przecinki leœnej lasów starachowickich, sk¹d za³amuje siê i zwraca w kierunku po³udniowym i przebiega na przestrzeni 163,00 m do w¹skotorowej kolejki Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, po czym biegnie na przestrzeni 683,60 m wzd³u po³udniowej strony tej e kolejki w kierunku po³udniowowschodnim, a do przecinki leœnej lasów starachowickich. St¹d linia graniczna zwraca siê w kierunku pó³nocnym i przebiega na d³ugoœci 1208,25 m, przecinaj¹c liniê prywatnej kolejki dojazdowej W¹chock - Zak³ady Amunicji, nale ¹cej do Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, dochodzi do drogi leœnej w lasach Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, od punktu zetkniêcia siê z t¹ drog¹, zwraca siê w kierunku po³udniowo-wschodnim i biegnie ta drog¹ na przestrzeni 1497,40 m, przecinaj¹c szosê powiatow¹ Starachowice - Mirzec, do przecinki leœnej lasów Starachowickich Zak³adów Górniczych, sk¹d zwraca siê w kierunku po³udniowym i biegnie na d³ugoœci 1722,20 m do granicy terenów Kolonii Urzêdniczej Górnej i Kolonii Klarnerowo. St¹d zwraca siê w kierunku wschodnim biegn¹c wzd³u granicy lasów starachowickich na d³ugoœci 362,65 m i przecinaj¹c po drodze liniê w¹skotorowej kolejki Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych - zmienia kierunek na po³udniowy i przebieg³szy 50,10 m, powraca nastêpnie do kierunku wschodniego, utrzymuj¹c go na przestrzeni 116,90 m po czym powtórnie skrêca w kierunku po³udniowym, przebiega dalej wzd³u granicy lasów starachowickich na przestrzeni 264,10 m i za³amuj¹c siê w koñcowym swym biegu w kierunku po³udniowo-wschodnim, a nastêpnie po³udniowym - dobiega do linii dotychczasowej granicy miasta Wierzbnika od strony pó³nocno-wschodniej, która to linia biegnie dalej a do punktu wyjœciowego, tj. do drogi Wierzbnik - Lipie.

5 1939 STARACHOWICKI WRZESIEÑ 11

6 12 Starachowice - Wierzbnik latem 39 Jak wygl¹da³y Starachowice, wówczas Starachowice- Wierzbnik, latem1939 roku? Centrum administracyjne i handlowe Wierzbnika znajdowa³o siê w Rynku. By³ on otoczony niewielkimi, piêtrowymi kamienicami. Przy pó³nocnej œcianie Rynku znajdowa³ siê budynek Zarz¹du Gminy, zwany popularnie Magistratem. By³ to skromny parterowy budynek z wejœciem od strony Rynku, sk³adaj¹cy siê z kilku pokoi. Na zapleczu budynku by³a piêtrowa oficyna, w której mieœci³ siê areszt miejski, tak zwana Starostwo Powiatowe przy ulicy Górnej. Zarz¹d Miejski w Wierzbniku. koza lub areszt D¹bka. Burmistrzem Wierzbnika od roku 1928 (a wczeœniej te w latach ) by³ W³adys³aw Sokó³. Wiceburmistrzem Wierzbnika by³ Adam TuŸnik. Obok Magistratu znajduje siê kamienica rodziny Laskowskich, w której by³ sk³ad apteczny K. Janczewskiego. W po- ³udniowej pierzei Rynku znajdowa³a siê restauracja. Jej w³aœcicielem by³ Franciszek Spytkowski. Obok znajdowa³ siê sklep spo ywczo-kolonialny, a przed nim, na placu Rynku - stacja paliw. W Rynku znajdowa³a siê stacja benzynowa. Jej w³aœcicielem by³ pan Kosowski. By³a to metalowa szafa ze szlaufem, czyli pompa obs³ugiwana rêcznie. Sta³a tam, gdzie obecnie znajduje siê pomnik poœwiêcony Papiemu i Nowakowi. Pan Kosowski mia³ sklep spo ywczy naprzeciwko, a gdy zaje d a³ samochód, wychodzi³ i osobiœcie nalewa³ benzynê (relacja Wies³awy Seremak). W kamienicy po zachodniej stronie Rynku mieœci³a siê siedziba banku - Komunalnej Kasy Oszczêdnoœci. Dyrektorem banku by³ O. Tomaszewski.

7 Plac rynkowy to przede wszystkim miejsce handlu. Targ w Starachowicach odbywa³ siê w ka dy czwartek. Rynek zape³nia³ siê wówczas wozami, koñmi, p³odami ziemnymi, kramami i przenoœnymi sklepikami. Handel i rzemios³o w du ej mierze by³y opanowane przez wierzbnickich ydów. Powy ej Rynku, od strony wschodniej, wznosi siê koœció³ Œwiêtej Trójcy. Proboszczem wierzbnickiej parafii by³ ksi¹dz Jan Lipiñski. Na placu koœcielnym sta³ obszerny parterowy budynek drewniany, parafialny Dom Ludowy. By³ to rodzaj domu kultury dla organizacji katolickich, w którym odbywa³y siê, miêdzy innymi, jase³ka. Naprzeciw Domu Ludowego, w 1934 roku, wybudowano du y i nowoczesny murowany budynek, w którym umieszczono Szko³ê Powszechn¹ Nr 1 w Wierzbniku, a po w³¹czeniu Starachowic i zmianie numeracji szkó³ - Nr 4. Kierownikiem szko³y by³ Adam TuŸnik. Budynek dawnej szko³y znajduje siê obecnie w rekach prywatnych i systematycznie jest dewastowany. Id¹c w górê, za koœcio³em, na pocz¹tku obecnej ulicy Górnej, sta³ rozleg³y, nieistniej¹cy obecnie, budynek Starostwa Powiatowego I³ eckiego. Siedziba powiatu i³ eckiego zosta³a przeniesiona z I³ y do Wierzbnika w 1915 roku przez okupacyjne w³adze austro-wêgierskie. Powodem by³y zniszczenia wojenne, jakich dozna³a I³ a. Od 1932 roku starost¹ i³ eckim by³ Seweryn Weiss, zaœ wicestarost¹ - Kornel Dawidowicz. Latem 1939 roku, na kilka tygodni przed wybuchem wojny, nowym starost¹ i³ eckim zosta³ Stachiewicz. W tym samym budynku co starostwo mieœci³a siê Komenda STARACHOWICKI WRZESIEÑ 13 Koœció³ Œwiêtej Trójcy.

8 14 Zarz¹d Gminy Styków. Powiatowa Policji Pañstwowej. Komendantem Powiatowym by³ komisarz Jan Antczak. Powiatowy Zarz¹d Drogowy mieœci³ siê przy obecnej ulicy Kieleckiej. Powy ej pó³nocnej œciany Rynku, w pobli u dzisiejszej Szko³y Podstawowej Nr 10, znajdowa³ siê nieistniej¹cy obecnie budynek Urzêdu Skarbowego. Od Rynku rozchodzi³y siê na wszystkie strony œwiata ulice: I³ ecka, Koœcielna, Wysoka, Niska, Krótka. Dalej bieg³y, miêdzy innymi, ulice Kiliñskiego i Kolejowa, zaœ g³ówn¹ ulic¹ i arteri¹ spacerow¹ by³a ulica Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. W budynku numer 33 przy tej ulicy mieœci³a siê siedziba Zarz¹du Gminy Styków. W sk³ad gminy Styków wchodzi³y, miêdzy innymi, s¹siednie gromady Starachowice Górne, Krzy owa Wola, Wanacja i Micha³ów. Siedziba gminy mieœci³a siê w Wierzbniku z powodu zniszczeñ wojennych, jakich doœwiadczy³ Styków w latach I wojny œwiatowej. Wójtem gminy w 1939 roku by³ Hipolit W¹sikowski. W tym samym budynku znajdowa³a siê siedziba S¹du Grodzkiego. Przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego znajdowa³y siê te zak³ady ceramiczne Rogalin, od 1936 roku nale ¹ce do Zak³adów Starachowickich. Obecnie znajduje siê tam Przedsiêbiorstwo Topienia Bazaltu Spó³ka z o.o. Stacja i przystanek PKP Przez Starachowice przebiega³a jednotorowa linia kolejowa Skar ysko Rozwadów. W granicach miasta znajdowa³a siê stacja kolejowa Wierzbnik, oraz przystanek kolejowy Starachowice. Zawiadowc¹ stacji Wierzbnik by³ Andrzej Dragan, Kolejarze z Wierzbnika.

9 Stacja kolejowa Wierzbnik. STARACHOWICKI WRZESIEÑ który mia³ do dyspozycji dy urnych ruchu i kasjerów. Zawiadowc¹ odcinka drogowego (torowisk) Polskich Kolei Pañstwowych by³ W³adys³aw Herc. Zawiadywa³ dwudziestopiêciokilometrowym odcinkiem torów na odcinku od Kunowa do Marcinkowa. Podlega³o mu dwóch kancelistów oraz piêciu torowych. Ka dy torowy opiekowa³ siê piêciokilometrowym odcinkiem torów. Od strony stacji w Brodach swój odcinek mia³ Wójcikowski, dalej W³adys³aw Lisowski, Tymoteusz Demiañczuk, W³adys³aw awrynowicz i KuŸdub. Du a czêœæ starachowickich kolejarzy zosta³a przeszkolona w ramach Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. Wierzbniccy ydzi Wschodnia czêœæ Starachowic, czyli dawny Wierzbnik, w 1939 roku by³a w du ej mierze zamieszkana przez ludnoœæ pochodzenia ydowskiego. Do XVIII wieku w Wierzbniku nie mieszkali ydzi. Pojawili siê dopiero w XIX wieku. Powsta³a wówczas gmina ydowska w Wierzbniku, która istnia³a a do momentu jej likwidacji przez Niemców w 1942 roku. W 1939 roku gmina ydowska w Wierzbniku obejmowa³a ydów zamieszka- ³ych na terenach gmin Wierzbnik, W¹chock, Styków, Rzepin i Tarczek. Gmina wierzbnicka mia³a w³asny dom modlitwy (synago- 15

10 Kolonia Robotnicza. gê), ³aŸniê (mykwê) i cmentarz (kirkut). Synagoga znajdowa³a siê w drewnianym budynku przy ulicy Niskiej, spalonym przez Niemców w czasie okupacji. Cmentarz ydowski znajdowa³ siê za rzek¹ Kamienn¹, przy obecnej ulicy Bieszczadzkiej. Granica miêdzy posiad³oœciami benedyktynów i cystersów ulicy Na Szlakowisku, wed³ug miejscowych przekazów, kiedyœ oznaczaj¹cy granicê miêdzy posiad³oœciami Cystersów i Benedyktynów, a póÿniej miêdzy Wierzbnikiem i Starachowicami. Tereny osady fabrycznej w wiêkszoœci nale a³y do Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych. Jak we wszystkich miastach przemys³owych, buczki - syreny fabryczne regulowa³y rozk³ad dnia mieszkañców. Na pierwszy buczek, o 6.30 ludzie wychodzili z domów i spiesznym krokiem pod¹ ali do pracy. Drugi o 7.00, by³ sygna³em do zamykania fabrycznych bram. W po³udnie buczki informowa³y o przerwie obiadowej. Po po³udniu sygnalizowa³y zakoñczenie pracy. OSIEDLA MIESZKANIOWE Czêœæ budynków zak³adowych powsta³a jeszcze w XIX wieku. Takie zabudowania znajduj¹ siê miêdzy innymi przy ulicy Krywki (wówczas ulicy Sztolnia). Budynek obecnego Hotelu Senator przed wojn¹ pe³ni³ funkcjê fabrycznego hotelu dla in ynierów kawalerów. Kolonia Robotnicza i Urzêdnicza 16 Granica pomiêdzy Wierzbnikiem a Starachowicami bieg³a mniej wiêcej wzd³u obecnej ulicy Na Szlakowisku. Przy alei Armii Krajowej znajduje siê do dziœ drewniany krzy, u wylotu W zwi¹zku z rozbudow¹ fabryki, w latach 20. Zak³ady wybudowa³y na swoim terenie dwa nowe osiedla mieszkaniowe dla swoich pracowników: Koloniê Robotnicz¹ i Ko-

11 Kolonia Urzêdnicza ulica Pi³sudskiego. loniê Urzêdnicz¹. Kolonia Robotnicza obejmowa³a zabudowania przy ulicach: Robotniczej, Zak³adowej i Widok. W latach 30. kolonia zosta³ powiêkszona o budynki postawione przy ulicy Adama Mickiewicza (wówczas Kazimierza Raczyñskiego). Kolonia Urzêdnicza obejmowa³a zabudowania przy ulicach: Parkowej, Poprzecznej, Poznañskiej (wówczas Okólnej), Konstytucji 3 Maja (do 1 kwietnia 1939 roku ulica nosi³a nazwê Józefa Pi³sudskiego, a od 1 kwietnia - 3 Maja), Œl¹skiej i Bohaterów Westerplatte (wówczas Francuskiej). S¹ to ³adne obszerne domy dwurodzinne, wielopokojowe. Zbudowano je dla kadry kierowniczej i urzêdników Zak³adów Starachowickich w latach W latach zosta³ wybudowany przy ulicy Radomskiej (wówczas Tychowskiej) bardzo ³adny drewniany koœció³ pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych, który od 1987 roku by³ ozdob¹ miasta. W latach 30. w pobli u koœcio³a powsta³a Kolonia Urzêdnicza Nowa (zwana te Przykoœcieln¹), obejmuj¹ca ulice: Zachodni¹, Œl¹sk¹ (wówczas Zygmuntowsk¹), Warszawsk¹ i Œwiêtej Barbary (wówczas genera³a Orlicza-Dreszera). STARACHOWICKI WRZESIEÑ Kolonia Majówka i Klarnerowo Kolonia Urzêdnicza ulica Poznañska. Przy ulicy Majówka sta³y poaustriackie drewniane baraki, w których mieszka³y rodziny robotników fabrycznych (dziœ nieistniej¹ce). By³y to mieszkania bez podstawowych urz¹dzeñ sanitarnych, bez wody i kanalizacji. Wzd³u obecnej ulicy 9 Maja sta³o kilka budynków murowanych, piêtrowych, które nazywano 17

12 Dom Naczelnego Dyrektora. Kolonia Bugaj Kilkadziesi¹t metrów od Pi¹tej Bramy w kierunku pó³nocnym koñczy³ siê teren Zak³adów Mechanicznych. Tu za ogrodzeniem fabryki bieg³a w kierunku kolonii Or³owo ulica Genera³a Józefa Bema. Po prawej stronie ulicy sta³o kilkanaœcie domów drewnianych, parterowych, szeœciorodzinnych, dla robotników fabryki, wybudowanych na pocz¹tku XX wieku. Dzielnicê tê nazywano Martenami. Dalej na pó³noc, po prawej stronie ulicy Tychowskiej sta³ w stanie surowym (oszklony i z drzwiami, ale bez wody i centralnego ogrzewania) budynek nowego szpitala Ubezpieczalni Spo³ecznej. Jego budowê rozpoczêto w 1937 roku. Po drugiej stronie ulicy znajdowa³ siê 18 M³ynami ze wzglêdu na ich charakterystyczny wygl¹d: by³y one bia³e, na planie kwadratu. W latach francuska firma wybudowa³a na zlecenie Zak³adów Starachowickich koloniê domów dwurodzinnych, nazwan¹ na czeœæ Prezesa Zarz¹du Towarzystwa Starachowickich Zak³adów Górniczych, in. Czes³awa Klarnera - Koloni¹ Klarnerowo. Kolonia obejmuje zabudowê obecnej ulicy Partyzantów i uliczek do niej przyleg³ych. Domy te zosta³y sprzedane ich mieszkañcom na dogodne raty w cenie z³otych na trzydzieœci lat. Na skraju lasu rozpoczêto tu przed wojn¹ budowê kolejnej kolonii mieszkaniowej. Kolonia Klarnerowo.

13 Kolonia Or³owo - skrzy owanie ulicy Dubois`a z Pochy³¹. STARACHOWICKI WRZESIEÑ drewniany budynek mieszkalny dla kadry in ynierskiej Zak³adów. Na dole mieszka³ szef Wydzia³u Amunicji, zaœ na górze 4-5 in ynierów zak³adowych. Dziœ jest to siedziba Leœnictwa Bugaj. W pobli u znajdowa³a siê Kolonia Bugaj, rozbudowana w okresie miêdzywojennym. Po lewej stronie ulicy znajdowa³y siê wybudowane na pocz¹tku lat 20. drewniane domy wielorodzinne dla robotników Zak³adów Starachowickich. By³y to budynki parterowe, bez wody i kanalizacji. Czêœæ z nich przetrwa³a do dziœ. Mieszkali w nich, miêdzy innymi, rodziny robotników tartaku oraz kopalni Majówka. Po prawej stronie ulicy wybudowano w okresie miêdzywojennym domy dla kadry urzêdniczej Tartaku Zak³adów Starachowickich. W latach na koñcu kolonii Zak³ady wybudowa³y ponadto cztery drewniane domy dla rodzin robotników wykwalifikowanych. Jeszcze dalej w kierunku pó³nocnym, w lesie po lewej stronie ulicy Radomskiej, znajdowa³y siê budynki Wydzia³u Elaboracji Zak³adów Starachowickich. Nape³niano tam skorupy pocisków artyleryjskich materia³em wybuchowym. Kolonia Or³owo Na zachód od Zak³adów Starachowickich, w kierunku W¹chocka, wybudowano w latach 20. Koloniê Or³owo. Jej nazwa nawi¹zuje do nazwiska ówczesnego starosty i³ eckiego, Gustawa Or³owskiego. Kolonia zbudowana zosta³a przez pracowników fabryki, którzy z w³asnych œrodków budowali domy na dzia³kach, które odkupili od Zak³adów Starachowickich. W pobli u Or³owa znajdowa³a siê Strzelnica Zak³adów Starachowickich. 19

14 Wie a ciœnieñ Obok Szko³y Podstawowej nr 9 i nieczynnej fontanny przy ulicy Konstytucji 3 Maja, sta³a wie a ciœnieñ. Zosta³a zbudowana w latach jako zbiornik wodny dla potrzeb mieszkañców Starachowic. By³a to wie a o wysokoœci piêciu piêter, na której szczycie by³ betonowy zbiornik gromadz¹cy wodê pitn¹. Zbiornik ten usytuowany by³ w najwy szym punkcie osady dziêki czemu otrzymano odpowiednie ciœnienie wody w ruroci¹gach. Tak e ten ciekawy architektonicznie obiekt nie doczeka³ naszych czasów, w po³owie lat 70. zosta³ wysadzony w powietrze. lasów i kopalni w Lasach Starachowickich. W tym miejscu, warto przypomnieæ najm³odszym starachowiczanom, e Starachowice by³y poprzecinane sieci¹ torów kolejek w¹skotorowych, które by³y a do lat 60. swego rodzaju wizytówk¹ miasta. Szko³y powszechne W Starachowicach fabrycznych by³y dwie szko³y powszechne: Nr 1 w budynku przy ulicy Hutniczej, oraz Nr 2 w budynku przy ulicy Radomskiej (wówczas Tychowskiej). Kierownikiem jedynki by³ Micha³ Pawlik ( 1940), a dwójki Czes³aw Nowakowski ( ). W Wierzbniku by³y równie Miasto kolejek w¹skotorowych 20 W miejscu, gdzie obecnie znajduj¹ siê budynki Komendy Powiatowej Policji w 1939 roku znajdowa³y siê zabudowanie Wydzia³u Kolejek Zak³adów Starachowickich. By³a to baza wagonów towarowych i lokomotyw w¹skotorowych oraz warsztaty mechaniczne dla potrzeb transportu rudy elaza i drewna z terenu Szko³a Powszechna Nr 5.

15 dwie szko³y powszechne. We wspomnianym ju wy ej budynku obok koœcio³a Œwiêtej Trójcy znajdowa³a siê jedynka, zaœ dwójka w budynku przy ulicy Spó³dzielczej (wówczas ten fragment ulicy przynale a³ do Kolejowej). Kierownikiem jedynki by³ Adam TuŸnik, zaœ dwójki - Aleksander Burski. Na w³¹czonych 1 kwietnia 1939 roku do Starachowic-Wierzbnika terenach wsi Starachowice Górne (czyli obecnym osiedlu Pasternik) równie znajdowa³a siê szko³a powszechna, rozproszona w trzech budynkach przy obecnej alei Wyzwolenia i ulicy Radomskiej. Po w³¹czeniu Starachowic do Wierzbnika nast¹pi³a zmiana podwójnej numeracji szkó³. Szko³y w Starachowicach fabrycznych pozostawi³y swoje numery (Nr 1 i Nr 2), Szko³a Powszechna w Starachowicach Górnych otrzyma³a Nr 3, zaœ szko³y w Wierzbniku otrzyma³y nowe numery: Szko³a Powszechna Nr 1 przy ulicy Koœcielnej zmieni³a numer na 4, a Szko³a Powszechna Nr 2 przy ulicy Kolejowej - na 5. Defilada na Rynku. STARACHOWICKI WRZESIEÑ Organizacje kombatanckie W 1939 roku w Wierzbniku i Starachowicach dzia³a³y liczne organizacje kombatanckie, skupiaj¹ce uczestników ró nych formacji niepodleg³oœciowych. Miêdzy innymi, by³y to: Zwi¹zek Oficerów Rezerwy RP (prezesem zarz¹du by³ pu³kownik dr Witold Bandrowski), Zwi¹zek WiêŸniów Politycznych (prezesem by³ W. Jezierski), Zwi¹zek Kaniowczyków i Dowborczyków (prezesem by³ T. Krzy anowski), Zwi¹zek Rezerwi- 21 Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich.

16 stów (prezesem by³ porucznik rezerwy Stanis³aw Mielczarski), Zwi¹zek Peowiaków (prezesem by³ Stanis³aw Podsiad³o), Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP (prezesem by³ J. Sochaj), Zwi¹zek Legionistów Polskich (prezesem by³ kapitan rezerwy in. Antoni Wyporek), Zwi¹zek By³ych Ochotników Armii Polskiej, i innych. Ligi: Morska i Kolonialna oraz Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Defilada oddzia³u Ligi Morskiej i Kolonialnej. M³odzie skupia³a siê w organizacjach spo³eczno-wychowawczych, takich jak Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (komendantem by³ harcmistrz Stanis³aw Walenczak), Zwi¹zek Strzelecki (prezesem by³ in. Ignacy Kukliñski), Liga Morska i Kolonialna (prezesem by³ adwokat Lucjan Grabowski), Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (prezesem by³ in. Stanis³aw Brzostowicz), i innych. 22 MORZE, NASZE MORZE Chocia ka dy z nas jest m³ody lecz go starym wilkiem zw¹. My, stra nicy Wielkiej Wody, marynarze polscy to. Morze, nasze morze, wiernie ciebie bêdziem strzec. Mamy rozkaz ciê utrzymaæ, albo na dnie, na dnie twoim lec, albo na dnie z honorem lec. Kompozytor i autor tekstu: kpt. Adam Kowalski W suterenie tej kamienicy znajdowa³a siê modelarnia LOPP.

17 Adwokat LUCJAN GRABOWSKI * , Pochodzi³ z Garwolina, gdzie ojciec Jan prowadzi³ kancelariê adwokack¹. Wzi¹³ udzia³ jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Po wojnie ukoñczy³ studia prawnicze w Warszawie. Do Wierzbnika przyby³ w 1932 roku. Prowadzi³ kancelariê adwokack¹. Do 1939 roku by³ prezesem powiatowego Oddzia³u Ligi Morskiej i Kolonialnej w Starachowicach. By³ te cz³onkiem Zwi¹zku by³ych Uczestników Powstañ Narodowych RP. W czasie okupacji by³ prezesem powiatowego Oddzia³u Rady G³ównej Opiekuñczej w Starachowicach. Od 1939 roku dzia³a³ w konspiracji, pocz¹tkowo w Zwi¹zku Walki Zbrojnej, nastêpnie w Armii Krajowej. Niós³ pomoc rodzinom walcz¹cych i wiêzionych na terenie Starachowic i I³ y. Miêdzy innymi, po zamachu na in. Witolda Hajdukiewicza na polecenie swojego dowódcy, Teodora Krzy anowskiego, pseudonim Konar, ulokowa³ zamachowców w Garwolinie i Kielcach, gdzie przetrwali do koñca wojny. 15 listopada 1941 roku w Krakowie Lucjan Grabowski zosta³ aresztowany. 30 stycznia 1942 roku zosta³ przewieziony do Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Zosta³ oznaczony jako wiêzieñ /P.POLE/ nr Zmar³ w obozie 15 marca 1942 roku. Legitymacja Zak³adów Starachowickich. STARACHOWICKI WRZESIEÑ 23

18 Autobus Zak³adów Starachowickich. Bryczka zak³adowa. 24 Doro ki i samochody Podstawowy œrodek komunikacji w Wierzbniku stanowi- ³y doro ki. Natomiast w Starachowicach, ze wzglêdu na wy- szy poziom zamo noœci czêœci mieszkañców, by³o przed wojn¹ doœæ du o samochodów i motocykli. Przy Zak³adach Starachowickich prê nie rozwija³a dzia³alnoœæ Sekcja Samochodowa Automobilklubu Kieleckiego. Organizowa³a ona liczne rajdy motorowe, miêdzy innymi w okolicy Starachowic. Takim Fiatem 1500 jeÿdzi³ Szef Dzia³u Broni Zak³adów in. Stanis³aw Zieleniewski.

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 403 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4/FK/13 BURMISTRZA MIASTA CHEŁMśY z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzenia skonsolidowanego bilansu gminy miasta ChełmŜy. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza I Jaworzno, 2010 Przedsięwzi wzięcie zlokalizowane jest w gminie Jaworzno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE o wyniku postępowania w ie N.II.AP.0-9/0, dnia 9 września 00 r. OGŁOSZENIE o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 07-09-00 r. na wykonanie robót geodezyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic:

1. Ustalenia przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących ulic: Łomża dnia. marca 2009r. GKO.7040-9-3/09 Rada Miejska Łomży W załączeniu przedstawiam projekty Uchwał Rady Miejskiej w Łomży w sprawie dotyczącej ustalenia przebiegów dróg gminnych i powiatowych oraz zaliczenia

Bardziej szczegółowo

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY

[3. W klasie XI piśmienne egzaminy dojrzałości odbędą się DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY 932, Si DZIENNIK URZĘDOWY MINISTERSTWA OŚWIATY Warszawa, 25 kwietnia 1955 Nr 6 Poz. 49 56 49 ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY z 2 IV 1955 r. w sprawie organizacji egzaminów w szkołach podstawowych i liceach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 13:35:53 Numer KRS: 0000088627

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.04.2016 godz. 13:35:53 Numer KRS: 0000088627 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.04.2016 godz. 13:35:53 Numer KRS: 0000088627 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r.

Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r. Uzasadnienie do Uchwały nr 217 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie: inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej nadania Gimnazjum nr 96 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 919 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 30 czerwca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 112 8611 Poz. 919 Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 paêdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Pytania na Konkurs na temat JULIANÓW MARYSIN - ROGI. 3. Od kogo Juliusz Heinzel kupił folwark na Marysinie, który zaczęto nazywać Julianowem?

Pytania na Konkurs na temat JULIANÓW MARYSIN - ROGI. 3. Od kogo Juliusz Heinzel kupił folwark na Marysinie, który zaczęto nazywać Julianowem? Pytania na Konkurs na temat JULIANÓW MARYSIN - ROGI 1. Jakie imię nosi park julianowski? 2. Czyje imię nosi cmentarz w parku julianowskim? 3. Od kogo Juliusz Heinzel kupił folwark na Marysinie, który zaczęto

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku

Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku Zarządzenie Nr 189/WF/2015 Burmistrza Skarszew z dnia 27 października 2015roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Skarszewach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r.

UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 12 września 2012 r. UCHWAŁA NR CXVIII/505/2012 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 12 września 2012 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubińskiego na rok 2013 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29. Rozporządzenie. z dnia 23 grudnia 2011 r. 1491). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Pozycja 29 Nr 248, poz. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział klasyfikacji budżetowej

Rozdział klasyfikacji budżetowej WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I. REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW CENTRUM Nałęczowa- ZADANIA OD 1 DO 9 Lp. Nazwa zadania Rozdział klasyfikacji budżetowej Plan dotychczasow y Załącznik nr 5 do uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 1 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2012 r. Poz. 911 ROZPORZĄDZENIE NR 1/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2014 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2015 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję!

Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII. Segreguję Mazury ratuję! Zespół Szkół w Drygałach Szkoła Podstawowa im. St. Palczewskiego w Drygałach SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEJ KAMPANII Segreguję Mazury ratuję! Drygały, 2012 Zadania zrealizowane w ramach szkolnej kampanii Segreguję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU

WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU ZAŁĄCZNIK NR 1 "ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 15 SZEFA KANCELARII SENATU Z DNIA 7 MARCA 2008 R. WYPEŁNIA KANCELARIA SENATU DATA WPŁYWU NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU 5 październik 2011 r. (PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY)

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

zarządzam, co następuje Ustala się zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 55 / V /08 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

1922-1939 KALENDARIUM

1922-1939 KALENDARIUM 1922-1939 KALENDARIUM 1918 Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który o lekarzach s³u ¹cych w wojsku stwierdza, i...s¹ oficerami i pos³uguj¹

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy:

zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: zał. nr 2 do zaproszenia U M O W A Nr /2015 W dniu... 2015 r. w Bolkowie, pomiędzy: Gminą Bolków, ul. Rynek 1, 59-420 Bolków, w imieniu której występuje: Jarosław Wroński Burmistrz Bolkowa przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska).

Ppłk ks. Konstanty Pogłódek (1893-1944) KAPELAN WOJSKA POLSKIEGO W RYBNIKU. Urodził się 26 czerwca 1893 w Wolbromiu, pow. Olkusz (Małopolska). Witam, w załączeniu przesyłam materiały dokumentujące historię życia i śmierci oficera w sutannie (mieszkańca Wolbromia), z prośbą o rozpropagowanie, za co z góry dziękuję. Z poważaniem Kazimierz Pogłódek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 552 UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2014 RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 16/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Tczewie Nr. Z dnia. PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2015 2017 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8 83-110 Tczew 2 PLAN ROZWOJU I

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi

Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi Techniczny przebieg szlaku W KRAINIE BIZONÓW: Godkowo Kolonia Szymbory Osiek Dobry Łępno Podągi - Lesiska Godkowo, kolor znaków czerwony, oznakowany 31,5 km, Odcinek Opis Km Km Nawierzchnia Uwagi 0,0 Godkowo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU dla oznakowania tras rowerowych nr 1 i 2 w Będzinie realizowanych w ramach projektu subregionalnego Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zleceniodawca: Wykonawca: Zarząd Dróg Wojewódzkich 30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56 PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. 30-079 Kraków, al. Kijowska 16a Rok założenia 1951 PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 284/VII/16 BURMISTRZA Namysłowa w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446),

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo