SZTUKA KONSERWACJI - RESTAURACJI W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZTUKA KONSERWACJI - RESTAURACJI W POLSCE"

Transkrypt

1 5-6 paÿdzierika 2007, Muzeum Pa³ac w Wilaowie CESARE BRANDI ( ), JEGO MYŒL I DEBATA O DZIEDZICTWIE. SZTUKA KONSERWACJI - RESTAURACJI W POLSCE

2 CESARE BRANDI ( ), JEGO MYŒL I DEBATA O DZIEDZICTWIE. SZTUKA KONSERWACJI - RESTAURACJI W POLSCE. Z okazji stulecia jego urodzi Koferecja miêdzyarodowa i wystawa orgaizowae przez: Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademiê Sztuk Piêkych w Warszawie Miistero per i Bei e le Attività Culturali ICR (Istituto Cetrale per il Restauro) Associazioe Amici di Cesare Bradi Associazioe Giovai Secco Suardo we wspó³pracy z: Wydzia³em Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêkych w Warszawie Wydzia³em Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêkych w Krakowie Istytutem Zabytkozawstwa i Koserwatorstwa Uiwersytetu Miko³aja Koperika w Toruiu 2

3 Koferecja i wystawa dedykowaa jest wspó³czesemu obrazowi koserwacji-restauracji dzie³ sztuki w Polsce. ¹czy polsk¹ czêœæ z miêdzyarodowym (Aglia, Belgia, Fracja, Hiszpaia, Niemcy, Portugalia, W³ochy), programem Cultura 2000, w ramach projektu Uii Europejskiej "CESARE BRANDI ( ), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY" i w³¹cza siê w urt obchodów 100-lecia urodzi Cesare Bradiego ( ). Myœli i idee Cesare Bradiego, bazuj¹ce a tradycji filozofii europejskiej od Platoa poprzez Kata, Hegla, Husserla, Bergsoa, staowi¹ po dziœ dzieñ podstawê teorii i praktyki koserwatorskiej w XX i XXI wieku. Bradi stworzy³ rzymski Istituto Cetrale per il Restauro (1939), którego by³ dyrektorem przez koleje 20 lat. Powstaie Teorii Restauracji (1963) uzawae jest za kamieñ milowy w podejœciu do zagadieñ koserwacji-restauracji dzie³ sztuki. Teoria ta ustaowi³a itelektuale fudamety i bazê filozoficzo-etycz¹ dla dzia³añ uchodz¹cych wczeœiej za aktywoœæ empirycz¹ o charakterze rzemieœliczym. Spotkaie zorgaizowae zosta³o przez Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki (IAICR). Jest to pocz¹tek cyklu koferecji trzech polskich uczeli, które w 2007 roku obchodz¹ 60-lecie swojego istieia. Uczelie te maj¹ wp³yw a kszta³towaie sztuki koserwacji w Polsce i a œwiecie. Koferecja i towarzysz¹ca jej wystawa staowi¹ rodzaj wspólej platformy aukowo-badawczej, awi¹zuj¹c tym samym do ogóloœwiatowej debaty w zakresie teorii i praktyki koserwatorskiej. Koferecja ma staowiæ ogiwo ³¹cz¹ce polsk¹ szkolê koserwacji z europejskimi dzia³aiami dotycz¹cymi spuœcizy myœli XX wieku w opiece ad dziedzictwem kultury. Tak szerokie akreœleie tematu koferecji daje mo liwoœæ przeœledzeia zaczeia myœli Bradiego i jej wp³ywu a teoriê i praktykê koserwatorsk¹. Dlatego ze szczegól¹ uwag¹ podjête bêd¹ astêpuj¹ce zagadieia: 4 recepcja teorii Cesare Bradiego, a koserwacja-restauracja w Polsce 4 koserwacja-restauracja w ujêciu krytyczym - teoria i praktyka 4 koserwacja-restauracja materii, ie formy dzie³a sztuki 4 zagadieie jedoœci potecjalej dzie³a sztuki, Przewidziaa jest publikacja materia³ów koferecyjych w jêzyku polskim, ze streszczeiami w jêzyku agielskim. 3

4 PARTNERZY W PROJEKCIE UE "CESARE BRANDI ( ), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE IN THE XX CENTURY": l Miistero per i Bei e le Attivita Culturali - W³ochy l Istituto Cetrale per il Restauro - W³ochy l Associazioe Amici di Cesare Bradi - W³ochy l Associazioe Giovai Secco Suardo - W³ochy l Akademia Sztuk Piêkych w Warszawie - Polska l Hochschule für Agewadte Wisseschaft ud Kust - Niemcy l Istitut Natioal du Patrimoie - Fracja l Uiversidad Politécica de Valecia - Hiszpaia l Uiversidade Técica de Lisboa - Portugalia l Uiversité Libre de Bruxelles - Belgia l The Hamilto Kerr Istitute i Cambridge - Aglia ORGANIZATORZY EDYCJI POLSKIEJ: l Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji-Restauracji Dzie³ Sztuki l Miistero per i Bei e le Attività Culturali - W³ochy l Istituto Cetrale per il Restauro - W³ochy l Associazioe Amici di Cesare Bradi - W³ochy l Associazioe Giovai Secco Suardo - W³ochy l Wydzia³ Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêkych w Warszawie PARTNERZY EDYCJI POLSKIEJ: l Wydzia³ Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêkych w Warszawie l Wydzia³ Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki Akademii Sztuk Piêkych w Krakowie l Istytut Zabytkozawstwa i Koserwatorstwa Uiwersytetu Miko³aja Koperika w Toruiu 4

5 DANE I HARMONOGRAM: l spotkaie orgaizacyje z przedstawicielami trzech uczei koserwatorskich: prof. Adrzej Koss, prof. W³adys³aw Zalewski, prof. Ireeusz Pluska (Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji - Restauracji Dzie³ Sztuki), prof. Jerzy Nowosielski (dzieka Wydzia³u Koserwacji - Restauracji Dzie³ Sztuki, ASP Warszawa), prof. Gra ya Korpal (dzieka Wydzia³u Koserwacji - Restauracji Dzie³ Sztuki, ASP Kraków), prof. El bieta Basiul (dyrektor Istytutu Zabytkozawstwa i Koserwatorstwa, UMK Toruñ), prof. Helea Hryszko, dr Joaa Czerichowska, dr Krzysztof Chmielewski, dr Tytus Sawicki (kierowicy katedr Wydzia³u Koserwacji - Restauracji Dzie³ Sztuki, ASP Warszawa), mgr Moika Jadziñska, mgr Magdalea Kijako (wspó³orgaizatorzy) USTANOWIONO: Komitet reprezetacyjy: Prof. Iwoa Szmelter Prof. Adrzej Koss Komitet Naukowy: Prof. Adrzej Koss Prof. Jerzy Nowosielski Prof. W³adys³aw Zalewski Prof. Gra ya Korpal Prof. Ireeusz P³uska Prof. El bieta Basiul Prof. Jadwiga ukaszewicz Dr Krzysztof Chmielewski Mgr Magdalea Kijako Komitet Orgaizacyjy: Prof. Adrzej Koss - koordyator Prof. Iwoa Szmelter Pawe³ Jaskais - Dyrektor Muzeum Pa³ac w Wilaowie Mgr Moika Jadziñska - komisarz wystawy, sekretarz koferecji Dr Marzea Ciechañska (ASP Warszawa) Dr Ma³gorzata Proobis - Bobowska (UMK Toruñ) Mgr Pawe³ Boliñski (ASP, Kraków) Mgr Magdalea Kijako 5

6 HARMONOGRAM CZASOWY: l spotkaie Rady Naukowej (akceptacja ramówki koferecji i rozes³aie korespodecji) l rejestracja tematów referatów, ustaleie wstêpego szkicu koferecji, przes³aie szkicu do AGSS i ICR l przes³aie do ASP Warszawa gotowych projektów plasz wystawowych (teksty + zdjêcia) l rejestracja tytu³ów i abstraktów referatów (w jêzyku polskim i agielskim) l ostatecza kwalifikacja ades³aych materia³ów (przez Komitet Naukowy) l ostateczy termi ades³aia pe³ej wersji referatów do publikacji [wersja cyfrowa i w wydruku (1 egz.) wraz z ilustracjami)] a adres: i Wydzia³ Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki, Akademia Sztuk Piêkych, ul. Wybrze e Koœciuszkowskie 37, Warszawa 6

7 DANE TECHNICZNE: l Tytu³: w jêzyku polskim i jêzyku agielskim l Abstrakt (streszczeie): 4000 zaków bez spacji (sprawdzoych wg. statystyki wyrazów programu Microsoft Word - w pasku arzêdzi - arzêdzi - statystyka wyrazów - zaki bez spacji), czcioka Times New Roma, rozmiar czcioki 12, odstêp 1,5 wiersza, w jêzyku polskim i jêzyku agielskim l Referat: 10 stro (max), czcioka Times New Roma, rozmiar czcioki 12, odstêp 1,5 wiersza, 3 ilustracje (300 dpi - mi). Orgaizatorzy iezw³oczie powiadomi¹ o ewetualych zmiaach (ICR i AGSS w porozumieiu z parterami zastrzegli sobie mo liwoœæ zmia). Na chwilê obec¹ ustaloy limit czasowy a wyg³oszeie referatu w³¹czie z prezetacj¹ zdjêæ wyosi 15 mi. Prosimy o przygotowaie prezetacji w wersji cyfrowej, agraej a p³ytê CD. Wersja referatu do druku mo e byæ obszeriejsza (do 10 stro) KONTAKT: Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji-Restauracji Dzie³ Sztuki (+48 22) , ASP WKiRDS, Warszawa - komisarz wystawy i sekretarz koferecji - mgr Moika Jadziñska - kom

8 1 DZIEÑ, 5 PA DZIERNIK :00-09:40 Iauguracja Wyst¹pieia: l Powitaie p. Pawe³ Jaskais (gospodarz), Prof. Iwoa Szmelter (Kultura 2000), Prof. Adrzej Koss (orgaizator) l p. Tomasz Merta (Geeraly Koserwator i Sekretarz Stau Miisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) l Prof. Ksawery Piwocki (Rektor Akademii Sztuk Piêkych w Warszawie) l Prof. Ja Pamu³a (Rektor Akademii Sztuk Piêkych w Krakowie) l Dr hab. El bieta Basiul (Dyrektor Istytutu Zabytkozawstwa i Koserwatorstwa Uiwerystetu Miko³aja Koperika w Toruiu) l Prof. Giuseppe Basile (Istituto Cetrale per il Restauro w Rzymie) 09:45-10:15 Wyk³ad iauguruj¹cy: l Prof. Giuseppe Basile (Istituto Cetrale per il Restauro w Rzymie) 10:20-11:50 l Prof. Wojciech Kurpik (ASP, Warszawa) Co w istocie restaurujemy? l Dr hab. Dusa C. Stulik (Getty Coservatio Istitute, Los Ageles) Art - Sciece - Coservatio: E Pluribus Uum. l Prof. W³adys³aw Zalewski (ASP, Kraków) Wspó³czese problemy rozwi¹zañ estetyczych stosowaych w koserwacji malowide³ œcieych w œwietle za³o eñ przyjêtych w œwietle Cesare Bradiego. l Dr hab. Jausz Krawczyk (UMK Toruñ) Teoria Cesare Bradiego jako przedmiot refleksji historyczo - koserwatorskiej. 11:50-12:20 Przerwa a kawê 12:20-13:50 l Prof. Adrzej Tomaszewski Miejsce zabytku architektury w systemie Cesare Bradiego. l Prof. Iwoa Szmelter Rewizja koceptualej ramy Cesare Bradiego dla sztuki owoczesej, patyy i iych wartoœci dziedzictwa kulturowego. l Prof. Bogumi³a Rouba Zagadieia teorii Cesare Bradiego, a uwarukowaia spo³ecze polskiej ochroy, koserwacji i restauracji zabytków. l Mgr Moika Jadziñska Autetyzm w koserwacji-restauracji sztuki wspó³czesej w œwietle teorii Cesare Bradiego. 8

9 1 DZIEÑ, 5 PA DZIERNIK :00-15:00 Przerwa a obiad 15:00-17:00 Otwarcie wystawy: CESARE BRANDI ( ), JEGO MYŒL I DEBATA O DZIEDZICTWIE. SZTUKA KONSERWACJI-RESTAURACJI W POLSCE 17:00-19:00 Prezetacja prac koserwatorskich w Muzeum Pa³acu w Wilaowie Kolacja dla zaproszoych goœci 9

10 2 DZIEÑ, 6 PA DZIERNIK :00-09:40 Prof. Adrzej Koss (Miêdzyuczeliay Istytut Koserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki) Co z dzie³em sztuki i zabytkiem po zakoñczeiu prac koserwatorskich i restauratorskich - wspó³czese mo liwoœci. Prof. Ja Marczak (Wojskowa Akademia Techicza w Warszawie) Wybrae zagadieia z fizyki we wspó³czesym rozwoju badañ istrumetalych i metod w postêpowaiu koserwatorskim. 09:40-10:50 Osi¹giêcia polskiej szko³y koserwacji - ASP Warszawa, ASP Kraków, UMK Toruñ l Prof. Jerzy Nowosielski Warszawska szko³a koserwacji-restauracji. l Prof. Gra ya Korpal Krakowska szko³a koserwacji - wczoraj i dziœ. l Prof. Jadwiga ukaszewicz Toruñska szko³a koserwacji-restauracji. 10:50-11:10 Przerwa a kawê 11:10-12:30 ASP Warszawa l Dr Joaa Czerichowska, Mgr Marci Kozarzewski, Mgr Przemys³aw Gorek Wybrae projekty badawczo - koserwatorskie zrealizowae przez pedagogów Wydzia³u Koserwacji-Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w Warszawie; Nobilitacja restauracji: Refektarz Kowetu i Wielki Refektarz a Zamku w Malborku w 100 lat po pracach Korada Steibrechta. l Dr hab. Adrzej Mazur Wspó³czese problemy w zakresie decyzji koserwatorskich, wystêpuj¹ce podczas kompleksowych prac przy dekoracjach œcieych. l Prof. Iwoa Szmelter Sztuka koserwacji w iterdyscypliarym modelu sztuki i auki wed³ug Bohdaa Marcoiego - w relacji do wspó³czesoœci. l Dr Marzea Ciechañska Podmiot czy elemet ca³oœci - sztuka kompromisu; Dekoracje œciee a papierze w restauracji wêtrz zabytkowych. 12:30-13:30 Przerwa a obiad 13:30-14:50 ASP Kraków l Prof. Mieczys³aw Stec Projektowaie koserwatorskie jako platforma porozumieia miêdzy koserwatorem, a u ytkowikiem. l Prof. Gra ya Korpal Estetycza Sytuacja Dzie³a Sztuki w Koserwacji-Restauracji. 10

11 2 DZIEÑ, 6 PA DZIERNIK 2007 l Prof. Maria Ostaszewska Józef Edward Dutkiewicz, a sztuka koserwacji. 14:50-16:10 l Dr hab. El bieta Basiul Aktuale metody badañ dzie³ sztuki, a programowaie prac koserwatorsko - restauratorskich - aaliza wybraych projektów badawczo - koserwatorskich. l Dr Halia Rosa Od dawych traktatów do owych techologii koserwacji-restauracji ksi¹ ek zabytkowych. l Prof. Bogumi³a Rouba, Mgr Jolata Korcz, Dr El bieta Szmit-Naud Potrzeba kompleksowego traktowaia zabytku i jego historyczych awarstwieñ - projekt koserwatorski dla Katedry Toruñskiej. l Prof. Józef Flik Leoard Torwirt - sztuka i auka w koserwacji zabytków Podsumowaie Dyskusja Zakoñczeie 11

Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski

Furdyna Józef, Konserwacja dekoracji malarskiej i sztukatorskiej wnêtrza bó nicy Ajzyka na Kazimierzu w Krakowie...Nr 4 s. 97 Haber Jerzy, Koz³owski SPIS TREŒCI Nr 1 14 I. ARTYKU Y Adamczyk S³awomir, Omówienie porêczeñ skarbu pañstwa na zagraniczne wystawy artystyczne. Procedura uzyskiwania zgody na wywóz za granicê..............................nr

Bardziej szczegółowo

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE

ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE ONZ DLA CIEBIE 10 LAT OŒRODKA INFORMACJI ONZ W POLSCE Organizacja Narodów Zjednoczonych osi¹gnie swoje cele wtedy, gdy ludzie na ca³ym œwiecie zostan¹ w pe³ni poinformowani o jej dzia³aniach i celach Rezolucja

Bardziej szczegółowo

medycyna praktyczna pediatria

medycyna praktyczna pediatria medycya praktycza pediatria wydaie specjale 1/2001 Rada aukowa: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk (przewodiczący) prof. dr hab. Jaga Czochańska prof. dr hab. Dauta Dzierżaowska dr hab. Krzysztof Fyderek

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Szanowni Pañstwo. Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki Rektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie Szanowni Pañstwo A kademia Ekonomiczna w Krakowie to nowoczesna instytucja edukacyjna o ponad 80 letniej tradycji w kszta³ceniu profesjonalnych kadr. Uczelnia kszta³ci swoich studentów na studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO Z ycia Uczelni Rok akademicki 2001/2002 rozpocz¹³ siê uroczyst¹ inauguracj¹. Tradycyjnie jej miejscem jest aula im. Prof. Oswalda Matei znajduj¹ca siê w budynku Wydzia³u

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki

9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki Lidia Kazimierczak Anna Gaszewska 9. Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek czy nowoczesny uk³ad kszta³towania twórczych rozwi¹zañ dla gospodarki STRESZCZENIE Mistrz i uczeñ. Œredniowieczny prze ytek

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer trzynasty, maj 2006. nr ISSN 1644-2881 numer trzynasty, maj 2006 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Goœæ Akademii Prof. Weckenmann 4 kwietnia 2006 r. odby³a siê uroczystoœæ nadania tytu³u i

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158

nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 nr 1 2/208 209 rok XXIII styczeñ luty 2004 ISSN 0860 2158 od Redakcji Drodzy Czytelnicy, Kiedy w czerwcu, w czasie 3. Kongresu Informatyki Polskiej, w sesji poœwiêconej

Bardziej szczegółowo

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny

CNG. Dostêpnoœæ i mo liwoœci wykorzystania w Polsce. Konferencja. Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Nowa alternatywa dla dro ej¹cej benzyny Zaproszeni prelegenci: Polska Izba Paliw P³ynnych Polska Izba Motoryzacji Koalicja na Rzecz Autogazu Akademia Górniczo-Hutnicza Dolnoœl¹ska Spó³ka Dolnoœl¹skie Linie

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA G ÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2003 1 Redaguj¹: El bieta Budkiewicz, Renata Mroczek, Ma³gorzata Nahotko Adres redakcji: Akademia Wychowania Fizycznego,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewi¹ty, styczeñ 2005. nr ISSN 1644-2881 numer dziewi¹ty, styczeñ 2005 AKADEMIA pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 Rektorzy w Watykanie Spotkanie z Janem Paw³em II by³o g³ównym wydarzeniem pielgrzymki

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

WSPÓ CZESNA TEORIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DÓBR KULTURY. ZARYS ZAGADNIE

WSPÓ CZESNA TEORIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DÓBR KULTURY. ZARYS ZAGADNIE TEORIA Iwona Ma gorzata Szmelter konserwator-restaurator Wydzia Konserwacji i Restauracji Dzie Sztuki Akademii Sztuk Pi knych w Warszawie WSPÓ CZESNA TEORIA KONSERWACJI I RESTAURACJI DÓBR KULTURY. ZARYS

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow

najwiêkszej sali konferencyjno-widowiskow WA NE WYDARZENIA Noworoczne op³atkowe spotkanie Prymasa Polski Ks. Kardyna³a Józefa Glempa z Rad¹ Krajow¹ FSNT-NOT l 18 stycznia br. w pierwszym dniu obrad Rady Krajowej FSNT-NOT odby³o siê spotkanie op³atkowe

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988

G OS AKADEMICKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 NR 7 (115) LIPIEC-WRZESIEÑ 2005 ROK IX ISSN 1507-9988 G OS AKADEMICKI MIESIÊCZNIK PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ G³os Akademicki nr 07/2005 1 Fascynacje nauk¹ Jak wykorzystaæ promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ

Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 11 (203) Listopad 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl

11.11.2004 w Starym Sączu STARY SĄCZ NR 146/147 LISTOPAD 2004 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 ZŁ /W TYM VAT 7%/ www.kurier.stary.sacz.pl Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Seminarium PEST CONTROL

Seminarium PEST CONTROL listopad/grudzieñ 2003 TÜV Rheinland Group Seminarium PEST CONTROL Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003 DLA TÜV Rheinland/

Bardziej szczegółowo