Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wstęp Przedmiotowa analiza traktuje w głównej mierze o dialogu społecznym. W pierwszej części analizy opisywany jest dialog społeczny na szczeblu centralnym. Jest to niezbędne z racji tego, że dialog ten odgrywa, a przynajmniej powinien odgrywać, modelową rolę wobec dialogu na poziomie zakładu pracy. Przedstawiony został zatem aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prac nad nowymi regulacjami dotyczącymi dialogu. W dalszej części analizy podjęta została tematyka dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy. Przedstawieni zostali główni aktorzy dialogu oraz przysługujące im uprawnienia, spośród których część przynależy do kategorii władczych, a więc zapewniających załodze partycypację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazano na inne, oprócz dominujących w naszym kraju związków zawodowych, instytucje zajmujące się reprezentacją pracowników wobec pracodawców zajmujące się jednak głównie działaniami o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. W podsumowaniu podkreślono problem deficytu zaufania, który odbija się negatywnie także na relacjach między pracodawcami a reprezentantami pracowników. Wskazano też na słabnącą pozycję związków zawodowych, która wynika między innymi z drastycznego spadku liczby pracowników, którzy przynależą do organizacji związkowych. Tymczasem dla dobrego funkcjonowania dialogu społecznego, jako niezbędnego czynnika umożliwiającego rozwój

2 społeczno-gospodarczy, potrzebne są zarówno silne i prężnie działające przedsiębiorstwa, jak też dobrze zorganizowane związki zawodowe. Dialog społeczny na poziomie centralnym Funkcjonowanie związków zawodowych powiązane jest ze stanem dialogu społecznego. Prowadzony na szczeblu centralnym dialog może być traktowany jako modelowy. Nie bez znaczenia jest zatem obecny kryzys dialogu trójstronnego na poziomie centralnym. Impas ten stanowi bowiem następstwo zawieszenia przez centrale związkowe (OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność ) 26 czerwca 2013 r. udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zerwały dialog, ponieważ strona rządowa nie spełniła stawianych przez nie żądań dotyczących m.in. wycofania nowelizacji o elastycznym czasie pracy oraz reformy podnoszącej wiek emerytalny. W ich ocenie dialog prowadzony dotychczas na forum Trójstronnej Komisji miał charakter fasadowy, dlatego też centrale związkowe zdecydowały się na taki krok. Po wielu miesiącach buntu związków, którego kulminacyjnym punktem były wrześniowe (w 2014 r.) demonstracje w stolicy, organizacje związkowe postanowiły powrócić na ścieżkę dialogu i wspólnie z przedstawicielami organizacji pracodawców przygotowały projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Związki zrozumiały, że nie będzie zgody na dyktat z ich strony i jeśli nie będą brały udziału w dialogu, to tylko ze stratą dla reprezentowanych przez nie pracowników i dla nich samych. Powrót do zinstytucjonalizowanego w drodze ustawowej dialogu jest już bliski, a ustawa o Radzie Dialogu Społecznego ma zostać uchwalona do końca obecnej kadencji Sejmu. W prace nad ustawą zaangażowała się bowiem także strona rządowa, autoryzując przygotowane przez partnerów społecznych rozwiązania. Aktualnie wypracowywane są ostatnie szczegóły i wydaje się, że w ciągu kilku tygodni ustawa trafi do Sejmu i uda się ją przyjąć przed jesiennym końcem kadencji. Powrót do dialogu społecznego, w nowej odsłonie, powinien zatem nastąpić jeszcze w tym roku. A jest o czym rozmawiać, zważywszy na fakt, że od niemal dwóch lat dialogu w formule trójstronnej w zasadzie nie było. Wśród wielu zmian, które niesie za sobą ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, najważniejsze są te, które zwiększają wpływ partnerów społecznych na proces legislacyjny oraz zobligują przedstawicieli Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na zapytania partnerów społecznych w terminie 30 dni. Projekt ustawy zakłada również zmiany dotyczące

3 organizacji nowego gremium. Znalazły się w nim m.in. następujące propozycje: rotacyjnego pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego; koordynacji prac Rady Dialogu Społecznego przez Biuro kierowane przez Dyrektora oraz corocznego przedstawiania przed Sejmem sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy Tak szerokie omówienie dialogu społecznego na szczeblu centralnym jest niezbędne, by rozpocząć rozważania na temat dialogu na poziomie zakładu pracy. O ile bowiem dialog na szczeblu centralnym bywa skrajnie upolityczniony i emocjonalny, a przez to nierzadko jest mało konstruktywny, o tyle dialog na poziomie zakładu pracy zazwyczaj jest spokojny, racjonalny i pragmatyczny. Wpływ na tak diametralnie różny obraz dialogu ma wiele czynników, spośród których podkreślenia wymagają dwa: dialog na poziomie zakładu pracy odbywa się bez udziału przedstawicieli władzy publicznej i nazywany jest przez to dialogiem autonomicznym; kluczową funkcją dialogu na poziomie zakładu pracy jest regulacja stosunków pracy oraz godzenie interesów stron. Nie ma tu miejsca na politykę ani na politykowanie, chociaż wpływ dialogu autonomicznego na budowę pokoju społecznego nie może być niedoceniany. Owszem, na szczeblu centralnym buduje się ogólnokrajowe ramy pokoju społecznego, lecz to właśnie na poziomie zakładu pracy, a czasem poszczególnych branż, ramy te wypełnia się konkretną treścią. Zakres dialogu autonomicznego jest bardzo szeroki. W jego skład wchodzą m.in. kształtowanie warunków pracy i płacy na poziomie zakładowym (poprzez tworzenie i późniejsze zmienianie zakładowych źródeł prawa: układów zbiorowych, regulaminów pracy), reprezentacja interesów w drodze negocjacji dotyczących warunków wynagradzania bądź świadczeń pozapłacowych. Warto podkreślić, że przedmiotem dialogu może, i powinno, być także informowanie o sytuacji ekonomicznej firmy i ewentualnych zmianach organizacyjnych, czy też planach związanych z rozwojem zakładu. Należy pamiętać o tak wydawałoby się oczywistej rzeczy, iż zarówno pracodawca, jak i pracownicy, przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa. W interesie pracodawcy jest zatem przekazywanie pracownikom bezpośrednio albo za pośrednictwem rady pracowników bądź organizacji związkowej informacji o kondycji firmy i jej planach, zarówno bliższych, jak i dalszych. Działanie takie zwiększa poczucie przynależności pracownika (identyfikowanie się z zakładem pracy) i buduje poczucie współodpowiedzialności za jej losy. Dlatego bardzo istotne, o ile nie najważniejsze,

4 są stałe relacje między pracodawcą a załogą bądź jej przedstawicielami. Mowa tu o stałym dialogu, wymianie informacji i eliminacji sytuacji konfliktowych na możliwie najwcześniejszym etapie. Można zaryzykować stwierdzenie, że taki stały dialog, często pozainstytucjonalny (pozbawiony cech formalnych), ma nierzadko tak duże znaczenie jak dialog prawnie zinstytucjonalizowany. Dużą rolę odgrywa także mentalność związkowców. W Polsce zbyt często są oni nastawieni konfrontacyjnie, stawiając się w permanentnej opozycji do pracodawcy. Tymczasem nawet w silnie uzwiązkowionej Szwecji przedstawiciele organizacji związkowych pogodzili się już z realiami XXI w. - globalizacją i koniecznością nieustannego dbania o konkurencyjność branż i poszczególnych zakładów pracy. Za przykład może tu posłużyć dobrze funkcjonujący związek Johana Jarvkla, IF Metall. Celem tego związku jest dążenie do utrzymania konkurencyjności firmy Scania, która produkuje samochody ciężarowe i autobusy. W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 r. związek zgodził się na redukcję zatrudnienia i wprowadzenie modelu kont czasu pracy, co przyczyniło się poprawy efektywności firmy. Niewątpliwie niejeden polski pracodawca życzyłby sobie mieć w firmie związki modelu szwedzkiego, czyli odpowiedzialnego partnera u swego boku. W tym miejscu należy wspomnieć też o szczególnej i mało rozpowszechnionej formie dialogu i współpracy partnerów społecznych, jaką jest wpływ pracowników na zarządzanie zakładem pracy. Podstawę prawną stanowi tu art Kodeksu pracy. Brzmienie tego przepisu jest jednak lakoniczne: Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pod pojęciem odrębnych przepisów kryją się tutaj ustawy: z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Udział pracowników zarządzaniu zakładem pracy sprowadza się głównie do możliwości wyboru przez załogę swoich przedstawicieli do zarządu i rady nadzorczej. Dotyczy to jednak tylko przedsiębiorstw państwowych podlegających komercjalizacji bądź prywatyzacji, a więc nie odnosi się do sektora prywatnego. Trudno oszacować liczbę przedsiębiorstw, w których załoga posiada swoich przedstawicieli w zarządzie lub radzie nadzorczej, lecz jest to niewielki odsetek w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Instytucja partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie jest też ugruntowana historycznie. Stanowi raczej, coraz mniej uzasadniony w gospodarce rynkowej, przywilej pracowników byłych przedsiębiorstw państwowych. Trudno doszukać się przykładów, które potwierdziłyby przydatność i istotną

5 rolę odgrywaną przez przedstawicieli załogi w zarządach bądź w radach nadzorczych. Ciała te, uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, nie stanowią właściwego miejsca do reprezentowania interesów pracowników. Można zatem przychylić się do dominującego w doktrynie poglądu, iż to związki zawodowe są najlepszą instytucją do reprezentowania interesów załogi wobec pracodawcy. W przeciwieństwie do umiejscowionych w zarządzie bądź w radzie nadzorczej przedstawicieli pracowników, związki zawodowe są bowiem w pełni niezależnie od pracodawcy i nie podlegają presji z jego strony. Dla związków reprezentacja pracowników stanowi też podstawowy i absolutnie fundamentalny obszar działalności, podczas gdy działający w zarządzie bądź w radzie nadzorczej przedstawiciele pracowników mają znacznie szersze spektrum działalności, przez co sprawy pracownicze nie są i nie mogą być ich priorytetem. W ostatnich latach pojawiły się projekty ustaw, które dążyły do usunięcia przepisów pozwalających na delegowanie przez pracowników swoich reprezentantów do zarządów oraz do rad nadzorczych, lecz w obliczu silnego oporu związków zawodowych nie zostały doprowadzone do końca procesu legislacyjnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w Polsce w przeciwieństwie do Niemiec model partycypacji załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie będzie odgrywał istotniejszej roli i zapewne, w bliższej bądź dalszej przyszłości, zostanie zniesiony. Przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów W polskim prawodawstwie można zidentyfikować wiele przepisów uprawniających pracowników bądź ich przedstawicieli do prowadzenia konsultacji z pracodawcą w określonych sprawach, a także do uzyskiwania od pracodawcy określonych informacji. Wspomniane wyżej przepisy znajdziemy w wielu aktach prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych, a także międzynarodowych (głównie Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy), natomiast za kluczowe należy uznać regulacje zawarte w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych oraz przepisach dotyczących zbiorowego prawa pracy. Przedstawicielstwo pracownicze w Polsce tworzą związki zawodowe, którym ustawa o związkach zawodowych oraz Kodeks pracy przyznają liczne uprawnienia do reprezentowania pracowników wobec pracodawcy. Należy tu wymienić w szczególności obowiązek uzgodnienia przez pracodawcę regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminów nagród i premiowania z zakładową organizacją związkową. Przedstawiciele załogi mają wpływ także na sprawy z obszarów takich

6 jak: bezpieczeństwo i higiena pracy; wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia bądź niebezpiecznych; ustalania planów urlopowych; konsultacji w przypadku zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników. Związki zawodowe i członkowie ich władz, cieszą się także szeregiem, czasem nadużywanych, przywilejów. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić związkom zawodowym warunki lokalowe do prowadzenia działalności na terenie zakładu pracy, a także zająć się potrącaniem z wynagrodzeń, a następnie przekazywaniem związkom składek członkowskich od członków związku. Natomiast liderzy związkowi cieszą się ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę, co z jednej strony umożliwia im swobodne prowadzenie działalności związkowej, lecz bywa również nadużywane dla ochrony osób, których działanie bądź zachowanie można określić mianem patologicznego. Prawo przewiduje także, że w zależności od ilości członków organizacji związkowej, pracodawca powinien oddelegować wyłącznie do pracy związkowej działaczy tejże organizacji. W ten sposób pracodawca finansuje pełnoetatowych związkowców, którzy pracują na rzecz związku, a nie pracodawcy. Brakuje na ten temat całościowych danych, natomiast tylko szacunkowe koszty funkcjonowania związków zawodowych w firmach z branży górniczej wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych (tylko dla jednej ze spółek sięgnęły 30 milionów zł). Pod względem struktury związków zawodowych możemy wyróżnić organizacje samodzielne, działające wyłącznie u jednego pracodawcy oraz jednostki organizacyjne związku zawodowego (branżowego, regionalnego, ogólnokrajowego), które obejmują swym zasięgiem działania jednego pracodawcę. Aby korzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa, organizacja związkowa musi zrzeszać przynajmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Nie jest jednak wykluczone, że już wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie Trybunał Konstytucyjny na początku czerwca ma zająć się tą sprawą i być może uzna, że ograniczanie prawa koalicji do etatowców narusza ustawę zasadniczą i należy umożliwić zrzeszanie się w ramach związków zawodowych także osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wracając do uprawnień związków zawodowych, można je podzielić na trzy kategorie: opiniodawcze, konsultacyjne oraz stanowcze (władcze). Nieraz ciężko rozróżnić, czy dane uprawnienie należy do pierwszej, czy do drugiej kategorii. Punktem ciężkości tych obu kategorii uprawnień jest prowadzenie dialogu z pracodawcą, przy czym opinia lub stanowisko

7 wyrażone przez związek zawodowy nie mają charakteru wiążącego. Oznacza to, że pracodawca powinien wysłuchać związku zawodowego, lecz nie ma obowiązku uwzględnić jego opinii przy podejmowaniu decyzji. W przypadku uprawnień o charakterze stanowczym (władczym), zgoda związku zawodowego jest pracodawcy niezbędna, aby czynność uzależniona od takiej zgody była skuteczna. Uczestnicy dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy Oprócz wspomnianych wyżej związków zawodowych, w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy mogą uczestniczyć również inni aktorzy. Pomijając zaznaczoną wcześniej przydatność prowadzenia dialogu z pracownikami (może być utrudniona w przypadku średnich i dużych przedsiębiorców z racji liczebności załogi), należy tutaj wskazać na takie podmioty jak rady pracownicze, rady zakładowe oraz społeczna inspekcja pracy. Te dwie pierwsze instytucje nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością. Konieczność prawnego usankcjonowania ich istnienia wynikała z prawodawstwa unijnego, stanowiąc część tzw. acquis communautaire (dorobku wspólnotowego), które Polska musiała przyjąć wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Poniżej zostaną opisane uprawnienia obu rodzajów rad, natomiast w tym miejscu należy podkreślić, iż w naszym kraju kompetencje przysługujące w myśl prawa unijnego radzie pracowniczej i radzie zakładowej w dużym stopniu konsumowane są przez związki zawodowe. To właśnie związki zawodowe dominują w obszarze reprezentacji pracowników wobec pracodawców. Rada pracownicza powinna być utworzona u pracodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia przynajmniej 50 pracowników. W ustawie przewidziano szereg wyjątków od obowiązku tworzenia rad pracowniczych nie muszą one powstawać u pracodawców publicznych, jak szkoły, urzędy, sądy, a także w przedsiębiorstwach państwowych. W zależności od liczby pracowników w skład rady wchodzi od 3 do 7 pracowników, przy czym ta ostatnia liczba dotyczy pracodawców zatrudniających ponad 500 osób. Koszty związane z wyborem i działalnością rady ponosi pracodawca. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, radzie pracowniczej przysługują uprawnienia konsultacyjne. Pracodawca przekazuje radzie informacje dotyczące m.in.: działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; działań, które mogą

8 powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Rada może w tych obszarach przyjmować opinie i przekazywać je pracodawcy. Ideą rad pracowniczych jest prowadzenie stałego dialogu z pracodawcą w imieniu załogi zakładu. W porównaniu do uprawnień przysługujących związkom zawodowym, rady pracownicze wypadają blado. Zapewne to właśnie w głównym stopniu wpływa na niewielką popularność instytucji rady. Drugą instytucję wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w efekcie wdrożenia przepisów unijnych stanowi europejska rada zakładowa. Instytucja ta nawiązuje do niemieckiej Betriebsrat (rady zakładowej), powoływanej do reprezentacji interesów pracowniczych w zakładach przedsiębiorstw prywatnoprawnych. Betriebsrat ma zagwarantowany prawnie współudział w podejmowaniu decyzji w wielu obszarach, m.in.: socjalnym, personalnym, gospodarczym. Jej celem jest dbałość o przestrzeganie przepisów obowiązujących na korzyść pracowników, a także zapewnienie równego traktowania i reagowanie na przejawy dyskryminacji. W Niemczech instytucja Betriebsrat jest mocno zakorzeniona i bardzo skuteczna, a obie strony (pracodawcy i pracownicy) mają do siebie duże zaufanie. W efekcie tego ich działania pozbawione są, w zdecydowanej większości przypadków, elementów konfliktu, jak np. strajk czy lokaut. Uprawnienia europejskich rad zakładowych są jednak daleko mniejsze, ograniczając się do obszaru konsultacyjnoinformacyjnego. Trzeba podkreślić, że europejska rada zakładowa może powstać w przedsiębiorstwie o zasięgu wspólnotowym, a więc spełnić kryteria dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych pracowników w państwach członkowskich. Rady te służą przede wszystkim przekazywaniu przedstawicielom pracowników informacji dotyczących istotnych aspektów funkcjonowania firmy, a także konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadgranicznym. Decyzje te nierzadko dotyczą bolesnego dla pracowników procesu zmian organizacyjnych, czy przenoszenia produkcji. Mimo tego, że formalnie w ramach rady nie ma miejsca na negocjacje, gdyż są one zastrzeżone jako wyłączna kompetencja związków zawodowych, wyzwania globalizacyjne spowodowały, że od pewnego czasu europejskie rady stają się płaszczyzną rokowań mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracowników przed skutkami restrukturyzacji oraz dążenie do przeprowadzania jej w sposób społecznie akceptowalny. Europejskie rady zakładowe służą więc budowie pokoju społecznego w skali międzynarodowej. Na dziś europejskie rady zakładowe działają w ok. 900

9 przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw, reprezentując polskich pracowników w ok. 180 spośród nich. Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna, którą pełnią pracownicy. Jej głównym celem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrona uprawnień pracowniczych. Działaniem społecznej inspekcji pracy kierują związki zawodowe wchodzi to w skład ich kompetencji. Inspekcja reprezentuje interesy wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Rolę inspektora może pełnić wyłącznie pracownik danego zakładu pracy, który jest jednocześnie członkiem zakładowej organizacji związkowej, chociaż związek może dopuścić osobę spoza związku do pełnienia funkcji inspektora. Co istotne, członkowie społecznej inspekcji pracy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy na warunkach analogicznych do członków zakładowej organizacji związkowej. Z jednej strony zapewnia im to mocniejszą pozycję w relacjach z pracodawcą, pomagając w realizowaniu powierzonych inspekcji zadań, lecz z drugiej może prowadzić do sytuacji patologicznych, gdy w danym zakładzie społeczna inspekcja pracy rozrasta się liczebnie tylko po to, by jej członkowie podlegali szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Podsumowanie Konkludując powyższą analizę należy stwierdzić, że dialog społeczny odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu państwa, o czym najlepiej świadczy podkreślenie wagi dialogu w art. 20 Konstytucji RP. Dialog pozwala nie tylko zachować pokój społeczny, lecz również uregulować najważniejsze ramy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to możliwe z racji tego, że uczestnikami dialogu są dwie najważniejsze grupy społeczne pracownicy oraz pracodawcy, a także przedstawiciele władzy. Równocześnie z dialogiem na szczeblu centralnym w tysiącach przedsiębiorstw toczy się dialog autonomiczny, w którym nie biorą już udziału przedstawiciele władz. Ten dialog bywa zazwyczaj bardziej pragmatyczny i skuteczny, gdyż jest nastawiony nie na zbijanie kapitału politycznego co zdarza się w przypadku central związkowych działających w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a wkrótce w ramach Rady Dialogu Społecznego lecz na zapewnienie stabilnego funkcjonowania konkretnego zakładu pracy. Kluczowym elementem dialogu, bez względu na szczebel, na którym się toczy, jest wzajemne zaufanie. Tylko w atmosferze zrozumienia i zaufania można liczyć na to, że partnerzy w dialogu będą współdziałać w dobrej wierze dla realizacji wspólnych celów. Na

10 poziomie zakładu pracy jest o to dużo łatwiej niż na szczeblu centralnym, lecz nadal sporo można i trzeba poprawić. Z badań takich jak chociażby Diagnoza Społeczna jednoznacznie wynika, że w Polsce występuje poważny deficyt zaufania. Jego negatywny wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, nie może być niedoceniany. Wiele do poprawy mają zarówno pracodawcy, którzy nadal zbyt często nie chcą dzielić się z pracownikami bądź ich reprezentacją informacjami o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a czasem nawet niechętnie patrzą na jakiekolwiek formy zrzeszania się pracowników i powstawania organizacji reprezentujących załogę, jak też pracownicy i instytucje ich reprezentujące. Te ostatnie to w polskich warunkach głównie związki zawodowe. Tymczasem można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że związki zawodowe, a nawet szerzej ruch związkowy w naszym kraju znajdują się w poważnym kryzysie. Wystarczy powiedzieć, że przynależność do związków zawodowych deklaruje już mniej niż 10% pracowników, podczas gdy w 1980 r. poziom uzwiązkowienia przekraczał 65%. Tendencja spadkowa nie dotyczy wyłącznie Polski, a poziom uzwiązkowienia spadł znacząco także we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, jednak nigdzie nie był tak drastyczny jak w naszym kraju. Na drugim biegunie, w opozycji do dominującego trendu, znalazła się jednak Skandynawia. W przypadku Szwecji, największego kraju regionu, spadek uzwiązkowienia w okresie od 1980 r. do 2010 r. wyniósł ok. 10 pp. (z 78% do ponad 68%). Dramatyczny spadek poziomu uzwiązkowienia jest w dniu dzisiejszym zarówno przyczyną, jak i powodem słabnącej pozycji związków zawodowych. Organizacje związkowe powinny pochylić się nad problemem i rozważyć przeprowadzenie poważnych zmian, m.in. poszerzyć ofertę oraz dotrzeć do młodych pracowników. Tak samo, jak gospodarka potrzebuje zdrowych, silnych i prężnych przedsiębiorstw, które stanowią motor napędowy państwa, tak potrzebni są również sprawni i dobrze zorganizowani reprezentanci pracowników. Potrzebne jest także zaufanie między tymi dwiema stronami. Spełnienie tych warunków jest niezbędne dla poprawy jakości dialogu społecznego na każdym poziomie, a przez to do zapewnienia pokoju społecznego oraz warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu naszego kraju. Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady.

Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Seminarium w Warszawie, 30-31 sierpnia 2016 w ramach projektu Europe 2020 and the Baltic Region nr VS/2015/0403 Partycypacja pracownicza w Polsce - formy i przykłady. Paweł Śmigielski Dyrektor Wydziału

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM. aktualny stan prawny oraz planowane zmiany 18 listopada Warszawa 19-20 maja Warszawa 13 maja Poznań Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa WSPÓŁPRACA PRACODAWCY ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM Procedury zwolnień grupowych i indywidualnych

Bardziej szczegółowo

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

- zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-3-08 Druk nr 197 Warszawa, 30 stycznia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje

Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje Informacje dotyczące roli zakładowych organizacji związkowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy Konsultacje O ile działalność partnerów społecznych na rzecz kształtowania warunków pracy na

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami ma na celu wdrożenie dyrektywy 2002/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej

Bardziej szczegółowo

DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL. Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna

DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL. Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna DIALOG SOCJALNY NA SZCZEBLU UNII EUROPEJSKIEJ I POLSKI SOCIAL DIALOGUE ON EU AND POLISH NATIONAL LEVEL Anna Raulin Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Projekt Perfect Link jest realizowany przy wsparciu finansowym

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez:

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: UZASADNIENIE Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej w imieniu pracodawców, zatrudniających pracowników państwowych jednostek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 07.06.2016 r. Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie dialogu społecznego i uprawnień związków zawodowych w publicznych szkołach wyższych Rada

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy:

A. Do spraw wymagających uzgodnienia z zakładową organizacją związkową należy: Zakres i formy realizacji uprawnień związkowych określa ustawa o związkach zawodowych, Kodeks pracy i inne przepisy prawa - tworząc warunki zapewniające związkom zawodowym wypełnianie ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ

STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ STATUT KRAJOWEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY GEOLOGICZNEJ Rozdział I Przepisy Ogólne 1 1. Organizacja nosi nazwę Krajowy Związek Pracodawców Branży Geologicznej i zwana jest w dalszej części statutu Związkiem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA

Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: r. USTAWA Dz.U. z 2015r., poz. 192; stan prawny: 22.07.2016r. USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Art. 1. [Zakres

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW. Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia

Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW. Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia Dr hab. Krzysztof Walczak Wydział Zarządzania UW Tezy do dyskusji nt. Prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia Mówiąc o potencjalnej możliwości związania się przez Polskę postanowieniami ZEKS dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Kto jest podatnikiem VAT w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa? Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem jest Skarb Państwa, wynika, że podatnikiem VAT nie jest Skarb Państwa lecz gmina lub powiat. Z zakresu gospodarki nieruchomościami, których właścicielem

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604).

- o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk nr 1604). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-48(3)/09 Warszawa, 10 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Grupa DUON S.A. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru spółki Grupa DUON S.A. 1.2. Rada Nadzorcza wykonuje funkcje przewidziane przez Statut

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY

CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XV Literatura... XVIII CZĘŚĆ I CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY Rozdział I. Problemy części ogólnej prawa pracy Tadeusz Zieliński... 3 1. Kodyfikacja prawa pracy. Wątpliwości i dylematy...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.1983.35.163 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG

Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej. PPwG Konstytucyjne zasady działalności gospodarczej PPwG 1 Podstawy ustroju gospodarczego Zasady konstytucyjne zasady ogólne (demokratyczne państwo prawne, sprawiedliwość społeczna) zasada społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Obecny stan prawny

Uzasadnienie. Obecny stan prawny Uzasadnienie Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Powinno to umożliwić bardziej racjonalną

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r.

Dz.U zm.wyn.z Dz.U ogólne USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. Dz.U.2006.79.550 2009.07.09 zm.wyn.z Dz.U.2008.120.778 ogólne USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA Kancelaria Prawna REGULUS Warszawa Październik 2008 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 2 Podstawową do rozpatrywania uprawnień

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA

STANOWISKO nr 1 XXVI WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA STANOWISKO nr 1 W sprawie : przywrócenia uprawnień emerytalnych Delegaci Walnego Zebrania Delegatów KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO na IX Kadencję Polska znajduje się w grupie krajów Unii Europejskiej o najwyższej stopie ubóstwa wśród osób pracujących.

Bardziej szczegółowo

Pracodawca musi współpracować z radą

Pracodawca musi współpracować z radą Pracodawca musi współpracować z radą Izabela Rakowska-Boroń 14-11-2008 Szef nie może przeszkadzać podwładnym w powołaniu rady pracowników. Co więcej, musi im pomóc w organizacji wyborów. Nie ma takiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie pracy

Zmiany w prawie pracy Zmiany w prawie pracy Monika Błońska, radca prawny Warszawa, dn. 13 grudnia 2016 r. Zmiany, które już weszły w życie Zmiany, które weszły w życie 3 sierpnia 2016 r. Zmiana w zakresie zakazu zatrudniania

Bardziej szczegółowo

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

b) są zobowiązani odmówić wykonania polecenia służbowego w wypadku gdyby jego wykonanie prowadziło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, OPINIA PRAWNA Dotyczy: lekarzy weterynarii zatrudnionych na stanowiskach wojewódzkich, granicznych i powiatowych lekarzy weterynarii, w dalszej treści zwanymi lekarzami weterynarii na stanowiskach kierowniczych

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550)

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) 1) 1 Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) (zm. Dz.U. 2009 Nr 97, poz. 805, Dz.U. 2008 Nr 120, poz. 778, Dz.U. 2008 Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1)

USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550. Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ocena rozwiązań projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych pod kątem interesów Forum Związków Zawodowych

Ocena rozwiązań projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych pod kątem interesów Forum Związków Zawodowych Ocena rozwiązań projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych pod kątem interesów Forum Związków Zawodowych Propozycje zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych: 1) w art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. /projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r./ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy

Plan wykładu. Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Plan wykładu Wprowadzenie System prawny ochrony pracy w Polsce System organizacyjny ochrony pracy w Polsce Nadzór społeczny nad warunkami pracy Wprowadzenie Mówiąc o systemie ochrony pracy w Polsce, należy

Bardziej szczegółowo

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W n i o s e k Warszawa, dnia lipca 2008 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej W n i o s e k Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

- o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami.

- o informowaniu i przeprowadzaniu konsultacji z pracownikami. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-129-05 Druk nr 128 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 1 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny trendy

Dialog społeczny trendy Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialog społeczny trendy dr Rafał Towalski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Art. 1. 1. Ustawa określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.

USTAWA. z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r. Dz.U.06.79.550 2008.06.14 zm. Dz.U.2008.93.584 art. 1 USTAWA z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.) Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa

ul. Smulikowskiego 6/ Warszawa Warszawa, dnia 28 października 2016 r. L.dz. FZZ VIII 771/28/10/2016 Szanowny Pan KONSTANTY RADZIWIŁŁ MINISTER ZDROWIA OPINIA DO PROJEKTU USTAWY O SPOSOBIE USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRYWATNYCH HANDLU I USŁUG POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Organizacja pracodawców o nazwie Polski Związek Pracodawców Prywatnych Handlu i Usług, zwana dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 2 CZERWCA 2015 R. (SYGN. AKT K 1/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 23 MAJA 1991 R. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULUS OPINIA PRAWNA. Propozycje zmian w prawie pracy. Przedmiot opinii: Zleceniodawca opinii:

REGULUS OPINIA PRAWNA. Propozycje zmian w prawie pracy. Przedmiot opinii: Zleceniodawca opinii: OPINIA PRAWNA 12.01.2008 Przedmiot opinii: Zleceniodawca opinii: Propozycje zmian w prawie pracy Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawa Podstawy faktyczne opinii: Podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Raport bieżący nr 4/2008 z 2008-04-01. temat: niestosowanie niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU PRZEDSIEBIORCÓW PRZEMYSŁU MODY LEWIATAN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. 2 Organizacja pracodawców o nazwie Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan, zwana dalej "Związkiem", jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO nr 1 XXVII Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions

STANOWISKO nr 1 XXVII Kongresu Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ Solidarność. dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions STANOWISKO nr 1 dot. sprzedaży przez General Electric grupy Industrial Solutions Globalny Koncern General Electric podjął decyzję o wystawieniu na sprzedaż części swojego biznesu grupy Industrial Solutions.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ

ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ ZZMK MASZYNIS ZWIĄZEK ZAWODOWY MASZYNISTÓW PKP w JAWORZNIE - SZCZAKOWEJ 43 602 Jaworzno tel./fax 032 7107375, tel./fax. kol. 7107375 ul. Batorego 80 tel. kom. 0601289766 Regon: 276402240 e-mail: jendrek53@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 90, poz. 419, z 1996 r. Nr 34, poz. 148) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej System ochrony pracy w Polsce źródło: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena i ergonomia, Prawna ochrona pracy, inż. Jerzy Kowalski - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Mówiąc o systemie ochrony

Bardziej szczegółowo

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA 16 listopada godz. 10-18 I. Instytucje podstawowe 1. Pojęcie zakładu pracy. 2. Zatrudnienie pracownicze i tzw. zatrudnienie cywilne. 3. Podstawowe zasady prawa pracy i ich rola

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R A D Y P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N R A D Y P R A C O W N I K Ó W Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2007 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 kwietnia 2007 r. R E G U L A M I N R A D Y P R A C O W N I K Ó W zatrudnionych w: 1. Urzędzie Miejskim w K ozienicach 2. Miejsko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k

REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k REGULAMIN Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k 1 Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność przy Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie

Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki. rynku pracy w okresie Informacja na temat badania: Analiza działalności rad zatrudnienia i ich wpływ na kształtowanie polityki rynku pracy w okresie 2004-2008 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego Centrum

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ DRUGI Stosunek pracy Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771), tym samym wypełnia obowiązek dostosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016

Samorząd gospodarczy i zawodowy. PPwG 2016 Samorząd gospodarczy i zawodowy PPwG 2016 Tematyka Samorządy gospodarcze Samorządy zawodowe Udział pracowników w zarządzaniu 2 Pojęcie samorządu Podstawowe kategorie samorządów terytorialne, gospodarcze,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A P R A W N A

I N F O R M A C J A P R A W N A Warszawa 02.02.2010 I N F O R M A C J A P R A W N A Przedmiot informacji: Podstawa prawna informacji 1. Czy pracodawca, mając zapisaną w Pakiecie Socjalnym i Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy możliwość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, Nr 100, poz. 1080, Nr 128, poz. 1405,

Bardziej szczegółowo