Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem"

Transkrypt

1 Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy, partycypacja załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wstęp Przedmiotowa analiza traktuje w głównej mierze o dialogu społecznym. W pierwszej części analizy opisywany jest dialog społeczny na szczeblu centralnym. Jest to niezbędne z racji tego, że dialog ten odgrywa, a przynajmniej powinien odgrywać, modelową rolę wobec dialogu na poziomie zakładu pracy. Przedstawiony został zatem aktualny stan dialogu społecznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych prac nad nowymi regulacjami dotyczącymi dialogu. W dalszej części analizy podjęta została tematyka dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy. Przedstawieni zostali główni aktorzy dialogu oraz przysługujące im uprawnienia, spośród których część przynależy do kategorii władczych, a więc zapewniających załodze partycypację w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wskazano na inne, oprócz dominujących w naszym kraju związków zawodowych, instytucje zajmujące się reprezentacją pracowników wobec pracodawców zajmujące się jednak głównie działaniami o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. W podsumowaniu podkreślono problem deficytu zaufania, który odbija się negatywnie także na relacjach między pracodawcami a reprezentantami pracowników. Wskazano też na słabnącą pozycję związków zawodowych, która wynika między innymi z drastycznego spadku liczby pracowników, którzy przynależą do organizacji związkowych. Tymczasem dla dobrego funkcjonowania dialogu społecznego, jako niezbędnego czynnika umożliwiającego rozwój

2 społeczno-gospodarczy, potrzebne są zarówno silne i prężnie działające przedsiębiorstwa, jak też dobrze zorganizowane związki zawodowe. Dialog społeczny na poziomie centralnym Funkcjonowanie związków zawodowych powiązane jest ze stanem dialogu społecznego. Prowadzony na szczeblu centralnym dialog może być traktowany jako modelowy. Nie bez znaczenia jest zatem obecny kryzys dialogu trójstronnego na poziomie centralnym. Impas ten stanowi bowiem następstwo zawieszenia przez centrale związkowe (OPZZ, FZZ i NSZZ Solidarność ) 26 czerwca 2013 r. udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zerwały dialog, ponieważ strona rządowa nie spełniła stawianych przez nie żądań dotyczących m.in. wycofania nowelizacji o elastycznym czasie pracy oraz reformy podnoszącej wiek emerytalny. W ich ocenie dialog prowadzony dotychczas na forum Trójstronnej Komisji miał charakter fasadowy, dlatego też centrale związkowe zdecydowały się na taki krok. Po wielu miesiącach buntu związków, którego kulminacyjnym punktem były wrześniowe (w 2014 r.) demonstracje w stolicy, organizacje związkowe postanowiły powrócić na ścieżkę dialogu i wspólnie z przedstawicielami organizacji pracodawców przygotowały projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Związki zrozumiały, że nie będzie zgody na dyktat z ich strony i jeśli nie będą brały udziału w dialogu, to tylko ze stratą dla reprezentowanych przez nie pracowników i dla nich samych. Powrót do zinstytucjonalizowanego w drodze ustawowej dialogu jest już bliski, a ustawa o Radzie Dialogu Społecznego ma zostać uchwalona do końca obecnej kadencji Sejmu. W prace nad ustawą zaangażowała się bowiem także strona rządowa, autoryzując przygotowane przez partnerów społecznych rozwiązania. Aktualnie wypracowywane są ostatnie szczegóły i wydaje się, że w ciągu kilku tygodni ustawa trafi do Sejmu i uda się ją przyjąć przed jesiennym końcem kadencji. Powrót do dialogu społecznego, w nowej odsłonie, powinien zatem nastąpić jeszcze w tym roku. A jest o czym rozmawiać, zważywszy na fakt, że od niemal dwóch lat dialogu w formule trójstronnej w zasadzie nie było. Wśród wielu zmian, które niesie za sobą ustawa o Radzie Dialogu Społecznego, najważniejsze są te, które zwiększają wpływ partnerów społecznych na proces legislacyjny oraz zobligują przedstawicieli Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na zapytania partnerów społecznych w terminie 30 dni. Projekt ustawy zakłada również zmiany dotyczące

3 organizacji nowego gremium. Znalazły się w nim m.in. następujące propozycje: rotacyjnego pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego; koordynacji prac Rady Dialogu Społecznego przez Biuro kierowane przez Dyrektora oraz corocznego przedstawiania przed Sejmem sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego. Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy Tak szerokie omówienie dialogu społecznego na szczeblu centralnym jest niezbędne, by rozpocząć rozważania na temat dialogu na poziomie zakładu pracy. O ile bowiem dialog na szczeblu centralnym bywa skrajnie upolityczniony i emocjonalny, a przez to nierzadko jest mało konstruktywny, o tyle dialog na poziomie zakładu pracy zazwyczaj jest spokojny, racjonalny i pragmatyczny. Wpływ na tak diametralnie różny obraz dialogu ma wiele czynników, spośród których podkreślenia wymagają dwa: dialog na poziomie zakładu pracy odbywa się bez udziału przedstawicieli władzy publicznej i nazywany jest przez to dialogiem autonomicznym; kluczową funkcją dialogu na poziomie zakładu pracy jest regulacja stosunków pracy oraz godzenie interesów stron. Nie ma tu miejsca na politykę ani na politykowanie, chociaż wpływ dialogu autonomicznego na budowę pokoju społecznego nie może być niedoceniany. Owszem, na szczeblu centralnym buduje się ogólnokrajowe ramy pokoju społecznego, lecz to właśnie na poziomie zakładu pracy, a czasem poszczególnych branż, ramy te wypełnia się konkretną treścią. Zakres dialogu autonomicznego jest bardzo szeroki. W jego skład wchodzą m.in. kształtowanie warunków pracy i płacy na poziomie zakładowym (poprzez tworzenie i późniejsze zmienianie zakładowych źródeł prawa: układów zbiorowych, regulaminów pracy), reprezentacja interesów w drodze negocjacji dotyczących warunków wynagradzania bądź świadczeń pozapłacowych. Warto podkreślić, że przedmiotem dialogu może, i powinno, być także informowanie o sytuacji ekonomicznej firmy i ewentualnych zmianach organizacyjnych, czy też planach związanych z rozwojem zakładu. Należy pamiętać o tak wydawałoby się oczywistej rzeczy, iż zarówno pracodawca, jak i pracownicy, przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa. W interesie pracodawcy jest zatem przekazywanie pracownikom bezpośrednio albo za pośrednictwem rady pracowników bądź organizacji związkowej informacji o kondycji firmy i jej planach, zarówno bliższych, jak i dalszych. Działanie takie zwiększa poczucie przynależności pracownika (identyfikowanie się z zakładem pracy) i buduje poczucie współodpowiedzialności za jej losy. Dlatego bardzo istotne, o ile nie najważniejsze,

4 są stałe relacje między pracodawcą a załogą bądź jej przedstawicielami. Mowa tu o stałym dialogu, wymianie informacji i eliminacji sytuacji konfliktowych na możliwie najwcześniejszym etapie. Można zaryzykować stwierdzenie, że taki stały dialog, często pozainstytucjonalny (pozbawiony cech formalnych), ma nierzadko tak duże znaczenie jak dialog prawnie zinstytucjonalizowany. Dużą rolę odgrywa także mentalność związkowców. W Polsce zbyt często są oni nastawieni konfrontacyjnie, stawiając się w permanentnej opozycji do pracodawcy. Tymczasem nawet w silnie uzwiązkowionej Szwecji przedstawiciele organizacji związkowych pogodzili się już z realiami XXI w. - globalizacją i koniecznością nieustannego dbania o konkurencyjność branż i poszczególnych zakładów pracy. Za przykład może tu posłużyć dobrze funkcjonujący związek Johana Jarvkla, IF Metall. Celem tego związku jest dążenie do utrzymania konkurencyjności firmy Scania, która produkuje samochody ciężarowe i autobusy. W okresie spowolnienia gospodarczego w 2008 r. związek zgodził się na redukcję zatrudnienia i wprowadzenie modelu kont czasu pracy, co przyczyniło się poprawy efektywności firmy. Niewątpliwie niejeden polski pracodawca życzyłby sobie mieć w firmie związki modelu szwedzkiego, czyli odpowiedzialnego partnera u swego boku. W tym miejscu należy wspomnieć też o szczególnej i mało rozpowszechnionej formie dialogu i współpracy partnerów społecznych, jaką jest wpływ pracowników na zarządzanie zakładem pracy. Podstawę prawną stanowi tu art Kodeksu pracy. Brzmienie tego przepisu jest jednak lakoniczne: Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Pod pojęciem odrębnych przepisów kryją się tutaj ustawy: z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego oraz z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Udział pracowników zarządzaniu zakładem pracy sprowadza się głównie do możliwości wyboru przez załogę swoich przedstawicieli do zarządu i rady nadzorczej. Dotyczy to jednak tylko przedsiębiorstw państwowych podlegających komercjalizacji bądź prywatyzacji, a więc nie odnosi się do sektora prywatnego. Trudno oszacować liczbę przedsiębiorstw, w których załoga posiada swoich przedstawicieli w zarządzie lub radzie nadzorczej, lecz jest to niewielki odsetek w odniesieniu do ogółu przedsiębiorstw w Polsce. Instytucja partycypacji pracowniczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie jest też ugruntowana historycznie. Stanowi raczej, coraz mniej uzasadniony w gospodarce rynkowej, przywilej pracowników byłych przedsiębiorstw państwowych. Trudno doszukać się przykładów, które potwierdziłyby przydatność i istotną

5 rolę odgrywaną przez przedstawicieli załogi w zarządach bądź w radach nadzorczych. Ciała te, uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, nie stanowią właściwego miejsca do reprezentowania interesów pracowników. Można zatem przychylić się do dominującego w doktrynie poglądu, iż to związki zawodowe są najlepszą instytucją do reprezentowania interesów załogi wobec pracodawcy. W przeciwieństwie do umiejscowionych w zarządzie bądź w radzie nadzorczej przedstawicieli pracowników, związki zawodowe są bowiem w pełni niezależnie od pracodawcy i nie podlegają presji z jego strony. Dla związków reprezentacja pracowników stanowi też podstawowy i absolutnie fundamentalny obszar działalności, podczas gdy działający w zarządzie bądź w radzie nadzorczej przedstawiciele pracowników mają znacznie szersze spektrum działalności, przez co sprawy pracownicze nie są i nie mogą być ich priorytetem. W ostatnich latach pojawiły się projekty ustaw, które dążyły do usunięcia przepisów pozwalających na delegowanie przez pracowników swoich reprezentantów do zarządów oraz do rad nadzorczych, lecz w obliczu silnego oporu związków zawodowych nie zostały doprowadzone do końca procesu legislacyjnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w Polsce w przeciwieństwie do Niemiec model partycypacji załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem nie będzie odgrywał istotniejszej roli i zapewne, w bliższej bądź dalszej przyszłości, zostanie zniesiony. Przedstawicielstwo pracowników w świetle obowiązujących przepisów W polskim prawodawstwie można zidentyfikować wiele przepisów uprawniających pracowników bądź ich przedstawicieli do prowadzenia konsultacji z pracodawcą w określonych sprawach, a także do uzyskiwania od pracodawcy określonych informacji. Wspomniane wyżej przepisy znajdziemy w wielu aktach prawnych, zarówno krajowych, jak i unijnych, a także międzynarodowych (głównie Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy), natomiast za kluczowe należy uznać regulacje zawarte w Kodeksie pracy, ustawie o związkach zawodowych oraz przepisach dotyczących zbiorowego prawa pracy. Przedstawicielstwo pracownicze w Polsce tworzą związki zawodowe, którym ustawa o związkach zawodowych oraz Kodeks pracy przyznają liczne uprawnienia do reprezentowania pracowników wobec pracodawcy. Należy tu wymienić w szczególności obowiązek uzgodnienia przez pracodawcę regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminów nagród i premiowania z zakładową organizacją związkową. Przedstawiciele załogi mają wpływ także na sprawy z obszarów takich

6 jak: bezpieczeństwo i higiena pracy; wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnie uciążliwych, szkodliwych dla zdrowia bądź niebezpiecznych; ustalania planów urlopowych; konsultacji w przypadku zamiaru przeprowadzenia grupowego zwolnienia pracowników. Związki zawodowe i członkowie ich władz, cieszą się także szeregiem, czasem nadużywanych, przywilejów. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić związkom zawodowym warunki lokalowe do prowadzenia działalności na terenie zakładu pracy, a także zająć się potrącaniem z wynagrodzeń, a następnie przekazywaniem związkom składek członkowskich od członków związku. Natomiast liderzy związkowi cieszą się ochroną przed wypowiedzeniem umowy o pracę, co z jednej strony umożliwia im swobodne prowadzenie działalności związkowej, lecz bywa również nadużywane dla ochrony osób, których działanie bądź zachowanie można określić mianem patologicznego. Prawo przewiduje także, że w zależności od ilości członków organizacji związkowej, pracodawca powinien oddelegować wyłącznie do pracy związkowej działaczy tejże organizacji. W ten sposób pracodawca finansuje pełnoetatowych związkowców, którzy pracują na rzecz związku, a nie pracodawcy. Brakuje na ten temat całościowych danych, natomiast tylko szacunkowe koszty funkcjonowania związków zawodowych w firmach z branży górniczej wynoszą kilkadziesiąt milionów złotych (tylko dla jednej ze spółek sięgnęły 30 milionów zł). Pod względem struktury związków zawodowych możemy wyróżnić organizacje samodzielne, działające wyłącznie u jednego pracodawcy oraz jednostki organizacyjne związku zawodowego (branżowego, regionalnego, ogólnokrajowego), które obejmują swym zasięgiem działania jednego pracodawcę. Aby korzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa, organizacja związkowa musi zrzeszać przynajmniej 10 członków będących pracownikami lub osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą u pracodawcy objętego działaniem tej organizacji. Nie jest jednak wykluczone, że już wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie Trybunał Konstytucyjny na początku czerwca ma zająć się tą sprawą i być może uzna, że ograniczanie prawa koalicji do etatowców narusza ustawę zasadniczą i należy umożliwić zrzeszanie się w ramach związków zawodowych także osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych. Wracając do uprawnień związków zawodowych, można je podzielić na trzy kategorie: opiniodawcze, konsultacyjne oraz stanowcze (władcze). Nieraz ciężko rozróżnić, czy dane uprawnienie należy do pierwszej, czy do drugiej kategorii. Punktem ciężkości tych obu kategorii uprawnień jest prowadzenie dialogu z pracodawcą, przy czym opinia lub stanowisko

7 wyrażone przez związek zawodowy nie mają charakteru wiążącego. Oznacza to, że pracodawca powinien wysłuchać związku zawodowego, lecz nie ma obowiązku uwzględnić jego opinii przy podejmowaniu decyzji. W przypadku uprawnień o charakterze stanowczym (władczym), zgoda związku zawodowego jest pracodawcy niezbędna, aby czynność uzależniona od takiej zgody była skuteczna. Uczestnicy dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy Oprócz wspomnianych wyżej związków zawodowych, w dialogu społecznym na poziomie zakładu pracy mogą uczestniczyć również inni aktorzy. Pomijając zaznaczoną wcześniej przydatność prowadzenia dialogu z pracownikami (może być utrudniona w przypadku średnich i dużych przedsiębiorców z racji liczebności załogi), należy tutaj wskazać na takie podmioty jak rady pracownicze, rady zakładowe oraz społeczna inspekcja pracy. Te dwie pierwsze instytucje nie cieszą się w Polsce zbyt dużą popularnością. Konieczność prawnego usankcjonowania ich istnienia wynikała z prawodawstwa unijnego, stanowiąc część tzw. acquis communautaire (dorobku wspólnotowego), które Polska musiała przyjąć wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Poniżej zostaną opisane uprawnienia obu rodzajów rad, natomiast w tym miejscu należy podkreślić, iż w naszym kraju kompetencje przysługujące w myśl prawa unijnego radzie pracowniczej i radzie zakładowej w dużym stopniu konsumowane są przez związki zawodowe. To właśnie związki zawodowe dominują w obszarze reprezentacji pracowników wobec pracodawców. Rada pracownicza powinna być utworzona u pracodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia przynajmniej 50 pracowników. W ustawie przewidziano szereg wyjątków od obowiązku tworzenia rad pracowniczych nie muszą one powstawać u pracodawców publicznych, jak szkoły, urzędy, sądy, a także w przedsiębiorstwach państwowych. W zależności od liczby pracowników w skład rady wchodzi od 3 do 7 pracowników, przy czym ta ostatnia liczba dotyczy pracodawców zatrudniających ponad 500 osób. Koszty związane z wyborem i działalnością rady ponosi pracodawca. Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, radzie pracowniczej przysługują uprawnienia konsultacyjne. Pracodawca przekazuje radzie informacje dotyczące m.in.: działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian; stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; działań, które mogą

8 powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia. Rada może w tych obszarach przyjmować opinie i przekazywać je pracodawcy. Ideą rad pracowniczych jest prowadzenie stałego dialogu z pracodawcą w imieniu załogi zakładu. W porównaniu do uprawnień przysługujących związkom zawodowym, rady pracownicze wypadają blado. Zapewne to właśnie w głównym stopniu wpływa na niewielką popularność instytucji rady. Drugą instytucję wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w efekcie wdrożenia przepisów unijnych stanowi europejska rada zakładowa. Instytucja ta nawiązuje do niemieckiej Betriebsrat (rady zakładowej), powoływanej do reprezentacji interesów pracowniczych w zakładach przedsiębiorstw prywatnoprawnych. Betriebsrat ma zagwarantowany prawnie współudział w podejmowaniu decyzji w wielu obszarach, m.in.: socjalnym, personalnym, gospodarczym. Jej celem jest dbałość o przestrzeganie przepisów obowiązujących na korzyść pracowników, a także zapewnienie równego traktowania i reagowanie na przejawy dyskryminacji. W Niemczech instytucja Betriebsrat jest mocno zakorzeniona i bardzo skuteczna, a obie strony (pracodawcy i pracownicy) mają do siebie duże zaufanie. W efekcie tego ich działania pozbawione są, w zdecydowanej większości przypadków, elementów konfliktu, jak np. strajk czy lokaut. Uprawnienia europejskich rad zakładowych są jednak daleko mniejsze, ograniczając się do obszaru konsultacyjnoinformacyjnego. Trzeba podkreślić, że europejska rada zakładowa może powstać w przedsiębiorstwie o zasięgu wspólnotowym, a więc spełnić kryteria dotyczące minimalnej liczby zatrudnionych pracowników w państwach członkowskich. Rady te służą przede wszystkim przekazywaniu przedstawicielom pracowników informacji dotyczących istotnych aspektów funkcjonowania firmy, a także konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadgranicznym. Decyzje te nierzadko dotyczą bolesnego dla pracowników procesu zmian organizacyjnych, czy przenoszenia produkcji. Mimo tego, że formalnie w ramach rady nie ma miejsca na negocjacje, gdyż są one zastrzeżone jako wyłączna kompetencja związków zawodowych, wyzwania globalizacyjne spowodowały, że od pewnego czasu europejskie rady stają się płaszczyzną rokowań mających na celu przede wszystkim zabezpieczenie pracowników przed skutkami restrukturyzacji oraz dążenie do przeprowadzania jej w sposób społecznie akceptowalny. Europejskie rady zakładowe służą więc budowie pokoju społecznego w skali międzynarodowej. Na dziś europejskie rady zakładowe działają w ok. 900

9 przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw, reprezentując polskich pracowników w ok. 180 spośród nich. Społeczna inspekcja pracy to służba społeczna, którą pełnią pracownicy. Jej głównym celem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także ochrona uprawnień pracowniczych. Działaniem społecznej inspekcji pracy kierują związki zawodowe wchodzi to w skład ich kompetencji. Inspekcja reprezentuje interesy wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Rolę inspektora może pełnić wyłącznie pracownik danego zakładu pracy, który jest jednocześnie członkiem zakładowej organizacji związkowej, chociaż związek może dopuścić osobę spoza związku do pełnienia funkcji inspektora. Co istotne, członkowie społecznej inspekcji pracy podlegają ochronie przed zwolnieniem z pracy na warunkach analogicznych do członków zakładowej organizacji związkowej. Z jednej strony zapewnia im to mocniejszą pozycję w relacjach z pracodawcą, pomagając w realizowaniu powierzonych inspekcji zadań, lecz z drugiej może prowadzić do sytuacji patologicznych, gdy w danym zakładzie społeczna inspekcja pracy rozrasta się liczebnie tylko po to, by jej członkowie podlegali szczególnej ochronie przed zwolnieniem. Podsumowanie Konkludując powyższą analizę należy stwierdzić, że dialog społeczny odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu państwa, o czym najlepiej świadczy podkreślenie wagi dialogu w art. 20 Konstytucji RP. Dialog pozwala nie tylko zachować pokój społeczny, lecz również uregulować najważniejsze ramy rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest to możliwe z racji tego, że uczestnikami dialogu są dwie najważniejsze grupy społeczne pracownicy oraz pracodawcy, a także przedstawiciele władzy. Równocześnie z dialogiem na szczeblu centralnym w tysiącach przedsiębiorstw toczy się dialog autonomiczny, w którym nie biorą już udziału przedstawiciele władz. Ten dialog bywa zazwyczaj bardziej pragmatyczny i skuteczny, gdyż jest nastawiony nie na zbijanie kapitału politycznego co zdarza się w przypadku central związkowych działających w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a wkrótce w ramach Rady Dialogu Społecznego lecz na zapewnienie stabilnego funkcjonowania konkretnego zakładu pracy. Kluczowym elementem dialogu, bez względu na szczebel, na którym się toczy, jest wzajemne zaufanie. Tylko w atmosferze zrozumienia i zaufania można liczyć na to, że partnerzy w dialogu będą współdziałać w dobrej wierze dla realizacji wspólnych celów. Na

10 poziomie zakładu pracy jest o to dużo łatwiej niż na szczeblu centralnym, lecz nadal sporo można i trzeba poprawić. Z badań takich jak chociażby Diagnoza Społeczna jednoznacznie wynika, że w Polsce występuje poważny deficyt zaufania. Jego negatywny wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, nie może być niedoceniany. Wiele do poprawy mają zarówno pracodawcy, którzy nadal zbyt często nie chcą dzielić się z pracownikami bądź ich reprezentacją informacjami o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a czasem nawet niechętnie patrzą na jakiekolwiek formy zrzeszania się pracowników i powstawania organizacji reprezentujących załogę, jak też pracownicy i instytucje ich reprezentujące. Te ostatnie to w polskich warunkach głównie związki zawodowe. Tymczasem można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że związki zawodowe, a nawet szerzej ruch związkowy w naszym kraju znajdują się w poważnym kryzysie. Wystarczy powiedzieć, że przynależność do związków zawodowych deklaruje już mniej niż 10% pracowników, podczas gdy w 1980 r. poziom uzwiązkowienia przekraczał 65%. Tendencja spadkowa nie dotyczy wyłącznie Polski, a poziom uzwiązkowienia spadł znacząco także we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, jednak nigdzie nie był tak drastyczny jak w naszym kraju. Na drugim biegunie, w opozycji do dominującego trendu, znalazła się jednak Skandynawia. W przypadku Szwecji, największego kraju regionu, spadek uzwiązkowienia w okresie od 1980 r. do 2010 r. wyniósł ok. 10 pp. (z 78% do ponad 68%). Dramatyczny spadek poziomu uzwiązkowienia jest w dniu dzisiejszym zarówno przyczyną, jak i powodem słabnącej pozycji związków zawodowych. Organizacje związkowe powinny pochylić się nad problemem i rozważyć przeprowadzenie poważnych zmian, m.in. poszerzyć ofertę oraz dotrzeć do młodych pracowników. Tak samo, jak gospodarka potrzebuje zdrowych, silnych i prężnych przedsiębiorstw, które stanowią motor napędowy państwa, tak potrzebni są również sprawni i dobrze zorganizowani reprezentanci pracowników. Potrzebne jest także zaufanie między tymi dwiema stronami. Spełnienie tych warunków jest niezbędne dla poprawy jakości dialogu społecznego na każdym poziomie, a przez to do zapewnienia pokoju społecznego oraz warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu naszego kraju. Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez:

UZASADNIENIE. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: UZASADNIENIE Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy zawarte przez: właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej w imieniu pracodawców, zatrudniających pracowników państwowych jednostek

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Zasady współpracy przedsiębiorcy ze związkami zawodowymi. Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. Termin: 16-09-2015 Zakres: A. STATUS ZWIĄZKU

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce

Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Negocjacje płacowe ze związkami zawodowymi w praktyce Piotr Janczyk Kraków, 7 czerwca 2006 1 Zakres działania związków zawodowych 2 Do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych

Bardziej szczegółowo

22. Społeczna inspekcja pracy

22. Społeczna inspekcja pracy 22.1. Struktura SIP w zakładzie pracy 22. Społeczna inspekcja pracy 22.2. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy Informacja: Rozwinięcie powyższej tematyki w książce Poradnik społecznego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.)

USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. (Dz. U. z dnia 30 czerwca 1983 r.) Dz.U.83.35.163 1985-08-10 zm. Dz.U.85.35.162 art.3 1996-06-02 zm. Dz.U.96.24.110 art.34 1998-09-01 zm. Dz.U.98.113.717 art.7 2002-01-01 zm. Dz.U.01.128.1405 art.3 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej

Bardziej szczegółowo

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK

ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK ANNA WOLNIEWICZ-GLAPIAK adwokat kancelaria: tel. (61) 851 90 14; 0-602 44 16 42 61-730 Poznań, ul. Młyńska 12a/8 Poznań, dnia 15 lutego 2006 roku OPINIA PRAWNA I. Cel opinii. Celem wydania niniejszej opinii,

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH

UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH UPRAWNIENIA ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Poniższe zestawienie stanowi katalog uprawnień zakładowych organizacji związkowych. Podzielono je - przy założeniu stosownych kryteriów - na: stanowcze,

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012)

Obowiązki pracodawcy. wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Obowiązki pracodawcy wynikające z obowiązujących przepisów prawa (2012) Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającym się końcem roku kalendarzowego, chcielibyśmy przypomnieć i zwrócić Państwa uwagę na niektóre

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na

Pan. Donald Tusk. W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Aleje Ujazdowskie 1/3 00-071 Warszawa W związku z licznymi wątpliwościami jakie wywołała informacja o planowanym na dzień 26 stycznia 2012 r. podpisaniu przez Polskę

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU.

OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. OFERTA SZKOLENIOWA DZIAŁU PLANOWANIA I SZKOLEŃ REGIONU MAZOWSZE NSZZ SOLIDARNOŚĆ STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2016 ROKU. L.p. NAZWA I ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA ADRESACI STYCZEŃ LUTY MARZEC SZKOLENIA OBOWIĄZKOWE

Bardziej szczegółowo

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję

PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO. na IX Kadencję PROGRAM FEDERACJI NIEZALEŻNYCH SAMORZĄDNYCH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRZEMYSŁU LEKKIEGO na IX Kadencję Polska znajduje się w grupie krajów Unii Europejskiej o najwyższej stopie ubóstwa wśród osób pracujących.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA

UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA UPRAWNIENIA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO PRAWA PRACY SZKOLENIA Kancelaria Prawna REGULUS Warszawa Październik 2008 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 2 Podstawową do rozpatrywania uprawnień

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność sip jest ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. CELE DZIAŁANIA SIP Art. 1. ustawy o sip Społeczna inspekcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom, warunki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne

R E G U L A M I N. Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. 1 Postanowienia wstępne R E G U L A M I N Przyznawania przez NSZZ Solidarność Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa cel przyznawania Certyfikatu Pracodawca Przyjazny Pracownikom,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A P R A W N A

I N F O R M A C J A P R A W N A Warszawa 02.02.2010 I N F O R M A C J A P R A W N A Przedmiot informacji: Podstawa prawna informacji 1. Czy pracodawca, mając zapisaną w Pakiecie Socjalnym i Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy możliwość

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02)

Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Warszawa, dnia 16 grudnia 2002 r. Opinia prawna w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt. P. 28/02) Stosownie do zlecenia z dnia 18 listopada

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny trendy

Dialog społeczny trendy Projekt Mediator pilnie poszukiwany jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dialog społeczny trendy dr Rafał Towalski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771), tym samym wypełnia obowiązek dostosowania

Bardziej szczegółowo

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe

FORMY UCZESTNICTWA OBYWATELI W ŻYCIU PUBLICZNYM Związki zawodowe Związki zawodowe Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Cechy związków zawodowych DOBROWOLNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r.

BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. BL-112-254-TK/15 Warszawa, 30 grudnia 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 2 CZERWCA 2015 R. (SYGN. AKT K 1/13) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 23 MAJA 1991 R. O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z 1998

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków

Bardziej szczegółowo

Konsultacje związkowe kiedy?

Konsultacje związkowe kiedy? Konsultacje związkowe kiedy? Obowiązek współdziałania ze związkami zawodowymi nakłada na pracodawcę art. 23 2 Kodeksu pracy. Przepis ten mówi, że jeżeli przepisy prawa pracy - w oświacie będą to przede

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 90, poz. 419, z 1996 r. Nr 34, poz. 148) -------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według

Bardziej szczegółowo

III Kongres FZZ zakończony

III Kongres FZZ zakończony III Kongres FZZ zakończony Wręczenie medali dla zasłużonych działaczy Forum Związków Zawodowych i uroczyste wyprowadzenie sztandarów organizacji związkowych zakończyły obrady III Kongresu FZZ. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR

HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR HR Index Rynkowe badanie efektywności praktyk HR Praktyki pracodawców w obszarze prawa pracy - wyniki badania HR Index www.hrindex.pl www.hrindex.pl 2 Zakres badania 3 Korzyści 4 Ogólne wyniki HR Index

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235, z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu

Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu 2009 Izabela Nowakowska Radca prawny, Zespół Prawny, PARP Aktualne aspekty prawne związane z polityką personalną w przedsiębiorstwach w czasach kryzysu Warszawa, 25.06.2009 Rozwiązanie umowy o pracę Umowa

Bardziej szczegółowo

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę

2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę RADY 2/3. Porozumienie zmieniające rodzaj lub warunki umowy o pracę Ewa Drzewiecka Spis treści 1. Komentarz... 1 1.1. Co można zmienić porozumieniem... 1 1.2. Tryb i forma porozumienia... 2 1.3. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2012 r. Poz. 1146 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość...

www.wkds.pl Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Kontakty do wszystkich 16 Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego znajdują sie na stronie: www.wkds.pl Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego Rozwiązujemy konflikty, projektujemy przyszłość... Broszura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRAWNA. Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zapytanie Zleceniodawcy

INFORMACJA PRAWNA. Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Operator Logistyczny Paliw Płynnych. Zapytanie Zleceniodawcy Warszawa 22.042010 INFORMACJA PRAWNA Przedmiot Dodatkowa ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Podstawa prawna informacji Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U.1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność

UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia członkostwa w NSZZ Solidarność Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, działając na podstawie 61 ust. 2 i wypełniając postanowienia 10 ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Kierując się dobrem ogółu jakim jest zagwarantowanie równego dla wszystkich obywateli prawa do ochrony zdrowia stanowiącego zarazem sprawę o szczególnym znaczeniu dla Państwa jako

Bardziej szczegółowo

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-176-05 Druk nr 247 Warszawa, 9 grudnia 2005 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, w okresie programowania 2007 2013, na podstawie zapisów Szczegółowego

Bardziej szczegółowo

II. Prawo zbiorowych stosunków pracy

II. Prawo zbiorowych stosunków pracy II. Prawo zbiorowych stosunków pracy 1. Rada zakładowa (niem. Betriebsrat) a) Wstęp Znaczącą rolę w niemieckim prawie pracy zajmuje rada zakładowa. Reprezentuje ona interesy pracowników wobec pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009 2015 Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy Dialog z partnerami społecznymi Miejsce pracy główne cele strategiczne Wypracowanie i

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013

STANOWISKO NR 1 XXIII WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW KRAJOWEJ SEKCJI BRANŻY METALOWCÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z DNIA 15.05.2013 STANOWISKO NR 1 W sprawie: przywrócenia ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń Solidarność ponownie zwracają się do Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie Delegowanie pracowników do innych krajów UE Magdalena Miska st. inspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie źródła prawa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 96/71/WE z dnia 16.12.1996r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA. z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Kancelaria Sejmu s. 1/10 Dz.U. 2000 Nr 26 poz. 306 USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 254, 1645,

Bardziej szczegółowo

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy.

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy, System prawny ochrony pracy, System organizacyjny ochrony pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zespół warunków oraz czynników (organizacyjnych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej

Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Informator uro w Polsce w roku 20.?.?. Ekonomiczne, polityczne i społeczne aspekty rezygnacji z waluty narodowej Prawno-konstytucyjne aspekty wprowadzenia euro w Polsce dr Tomasz SŁOMKA Decyzję o wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli.

Porozumienie. Poszczególne organizacje związkowe reprezentowane są przez upoważnionych przedstawicieli. Porozumienie w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarte w dniu 11 stycznia 2005r. Porozumienie określa zasady współpracy

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo!

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam główne uwagi do projektu nowego rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń grupowych - w zakresie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 55 poz. 236 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 295, 1240. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA. z dnia 23 maja 1991 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234 USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 167, z 2015 r. poz. 791. Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku

UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 roku UCHWAŁA NR VI/154/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gdańskiej Rady Oświatowej Na podstawie art. 48 i 49 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011

Tekst z systemu Legalis (Wydawnictwo C.H.Beck) - 15/09/2011 brzmienie od 2009-01-01 Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1 z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych

USTAWA. z dnia 6 lipca 2001 r. Rozdział 1. Cel i zadania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego Rozdział 1 Cel i zadania Trójstronnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32

Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 Jeśli chcesz pracować w Holandii 2015-06-15 11:49:32 2 W Holandii osoby z krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EPG) mają takie same prawa jak obywatele Niderlandów dotyczące wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej

Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Podstawy prawne i zakres działania społecznej inspekcji pracy Politechniki Białostockiej Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników Politechniki Białostockiej mającą na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

organizacje związkowe (NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ) udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zawodowe uzasadniały

organizacje związkowe (NSZZ Solidarność, FZZ i OPZZ) udziału w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Związki zawodowe uzasadniały Wpływ strony pracodawców na projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zakres projektowanych zmian prawnych dotyczących funkcjonowania dialogu społecznego, dialog strony pracodawców ze związkami zawodowymi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1

USTAWA. z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Projekt z dnia 25 lutego 2015 r. USTAWA z d n ia... 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2013 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach - 1-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załacznik do Uchwały nr 30/2013 Zarządu ING Securities S.A. z dnia 21.03.2013r. POLITYKA ZMIENNYCH SKŁADNIKOW WYNAGRODZEŃ OSÓB ZAJMUJACYCH STANOWISKA KIEROWNICZE W ING SECURITIES S.A. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 8 Prawo do tworzenia związków zawodowych

Artykuł 8 Prawo do tworzenia związków zawodowych Artykuł 8 Prawo do tworzenia związków zawodowych Pytanie 1 201. Sprawozdanie z wykonywania Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych za okres 01.1995 10.2003 rozpatrzone zostało przez Komitet

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Druk nr 579 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2016 r. Poz. 1474 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP)

Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany. dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe 2013 r.- planowane zmiany dr Monika Gładoch (UKSW, Pracodawcy RP) Umowy terminowe w UE Państwo Okres Wzrost Przyrost Hiszpania 1985 1995 z 15 do 35% ok. 133% Portugalia 1992 2002 z 11 do

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie

zatrudniać pracowników. Praca społeczna oznacza, że członkowie stowarzyszenia nie W ostatnim czasie otrzymuję liczne skargi przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące projektowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacji ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-106-06 Druk nr 863 Warszawa, 24 lipca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo