Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej"

Transkrypt

1 Stanisław Kucharski, Józef Głowiński Podstawy obliczeń projektowych w technologii chemicznej Wydanie II poprawione i uzupełnione Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 5

2 Recenzenci Jerzy PIOTROWSKI Jan SZYMANOWSKI Opracowanie redakcyjne i typograficzne Hanna BASAROWA Korekta Alina KACZAK Projekt okładki Dariusz GODLEWSKI Copyright by Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 7, 5-37 Wrocław ISBN Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej. Zam. nr 118/5

3 Rozdzia 1 Bilans materiaowy Podstaw wszystkich oblicze w technologii chemicznej jest bilans materiaowy. Od jego wykonania rozpoczyna si projektowanie i rachunek ekonomiczny planowanego lub istniejcego procesu, a take obliczanie dobowych (zmianowych) iloci zu- ytych lub wyprodukowanych materiaów. Chemik technolog dzieli cay proces wytwarzania na operacje, których funkcjonowanie bada si oddzielnie. Operacjami jednostkowymi s np.: przepyw pynów, reakcje chemiczne, absorpcja, destylacja itd. Operacje jednostkowe przebiegaj w urzdzeniach, zwanych jednostkami procesowymi. Typowymi jednostkami procesowymi s: reaktory, wymienniki ciepa, urzdzenia rozdzielajce, kolumny destylacyjne itp. We wszystkich jednostkach procesowych bez wzgldu na ich zoono obowizuj m.in.: zasada zachowania masy (z wyjtkiem reakcji jdrowych), zasada zachowania atomów (w reakcjach chemicznych), zasada zachowania energii. Stosuje si je do sporzdzania bilansów materiaowych i energetycznych wszystkich procesów chemicznych. Wikszo procesów chemicznych zalicza si do okresowych lub cigych. Procesy okresowe s bardziej ekonomiczne, gdy produkty wytwarza si w maej iloci (np. w przemyle farmaceutycznym lub kosmetycznym), natomiast w produkcji wielkotonaowej mamy prawie wycznie do czynienia z procesami cigymi. Prawo zachowania masy przy bilansowaniu materiaowym jednostki procesowej mona sformuowa nastpujco: [masowe natenie przepywu strumieni dopywajcych] [masowe natenie przepywu strumieni odpywajcych] = [szybko akumulacji wewntrz aparatu]

4 4 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Proces cigy przebiegajcy tak, e czon odpowiadajcy akumulacji jest równy zeru lub tak may, e mona go pomin, nazywa si procesem przebiegajcym w stanie ustalonym. Dla takiego procesu bilans materiaowy sprowadza si do prostszej postaci: [masowe natenie przepywu strumieni dopywajcych] = [masowe natenie przepywu strumieni odpywajcych] Natenie przepywu masy mona np. wyraa w kg/s lub w kmol/s. W przypadku reakcji chemicznej wygodniej jest stosowa t drug jednostk i wtedy mówimy o molowym nateniu przepywu strumienia. Termin natenie przepywu bywa czasem zastpowany okreleniem strumie i wtedy mówi si np. o strumieniu molowym bd masowym. Wikszo strumieni procesowych zawiera kilka rodzajów zwizków chemicznych, czyli skadników. Jeeli w obrbie ukadu nie zachodz reakcje chemiczne, to dla kadego z przepywajcych skadników w stanie ustalonym spenione jest równanie: [natenie przepywu skadnika dopywajcego] = [natenie przepywu skadnika odpywajcego] Zaoenie, e proces przebiega w stanie ustalonym, jest uproszczeniem. Szybko akumulacji masy w rzeczywistym procesie moe by maa, lecz nigdy nie jest dokadnie równa zeru. Natenia przepywu nie s stae, lecz zmieniaj si wokó wartoci rednich. Niemniej jednak koncepcja stanu ustalonego jest wyjtkowo przydatna do opisu redniej szybkoci produkcji w procesach chemicznych * Analiza bilansu materiaowego Równanie bilansu materiaowego dla stanu ustalonego, gdy nie przebiegaj reakcje chemiczne, wydaje si do proste. Dla procesów o duej liczbie strumieni wieloskadnikowych trudno jednak okreli liczb równa i liczb niewiadomych bez przestrzegania nastpujcych zasad postpowania (1 przykaza bilansu materiaowego), które sformuowa Himmelblau []: 1. Narysowa schemat procesu, okreli obszar bilansowania.. Zaznaczy strumienie (natenie przepywu) i ich skad. 3. Nanie wartoci znane. 4. Nanie lub wyszczególni wartoci nieznane. 5. Okreli liczb niezalenych równa bilansowych i sprawdzi, czy ukad tych równa mona rozwiza. Jeeli nie, znale dodatkowe dane lub zaoy ich wartoci. 6. Wybra ukad odniesienia (jednostek). 7. Uoy ukad równa bilansowych do rozwizania. * W dalszej czci podrcznika wszystkie rozwaania bd dotyczy procesów w stanie ustalonym.

5 1.1. Analiza bilansu materiaowego 5 8. Wybra sposób rozwizania ukadu równa. 9. Rozwiza ukad równa. 1. Sprawdzi poprawno rozwizania. Komentarza wymaga tutaj p. 6 dotyczcy wyboru jednostek, zwaszcza jednostki czasu. W ukadzie SI podstawow jednostk czasu jest sekunda, ale chemikowi technologowi trudno byoby przyj sekund za okres bilansowania procesu chemicznego. Dla przykadu instalacja produkujca Mg (ton) specyfiku rocznie naley ju raczej do instalacji duych. Wielko tej produkcji przeliczona na godzin wynosi 55,4 kg, na sekund za,715 kg produktu gównego przy zaoeniu 33 dni produkcyjnych roku. Bilansujc proces zgodnie z ukadem SI, bdziemy operowa maymi i bardzo maymi liczbami, nie dajcymi wyobraenia o skali produkcji. Poza tym mae liczby bd zaokrglane przez urzdzenia liczce, co moe odbi si na dokadnoci oblicze. W wielu przypadkach lepiej zatem jest stosowa tradycyjne jednostki natenia przepywu masy, tzn. kg/h i kmol/h. Praktyczne zastosowanie algorytmu 1 przykaza Himmelblau w obliczeniach bilansowych przedstawiono w przykadzie 1.1. Przykad 1.1. Pilotow kolumn destylacyjn zastosowano do odzyskania rozpuszczalnika z roztworu wodnego zawierajcego % molowych tego rozpuszczalnika. Molowe natenie przepywu roztworu wynosi kmol/h. Destylat zawiera 8% molowych rozpuszczalnika, a ciecz wyczerpana,8% mol. Obliczy natenie przepywu wszystkich skadników (strumienie) i ich skad. Rys Schemat bilansowy procesu do zadania 1.1

6 6 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Zestawienie wielkoci znanych Nr strumienia Wielko Uamki molowe strumienia, kmol/h Woda Rozpuszczalnik 1,98, X,,8 3 Y,999,8 Poniewa suma uamków molowych kadego strumienia wynosi 1, mona wic byo obliczy uamek molowy wody w kadym strumieniu. W ten sposób wypeniono punkty 1 4 algorytmu Himmelblau. Jak wida z tabelki, dwa parametry X i Y pozostaj nieznane. Okrelenie liczby niezalenych równa bilansowych jest stosunkowo proste. Poniewa wystpuj w ukadzie dwa skadniki rozpuszczalnik i woda istniej dwa niezalene równania bilansu materiaowego: dla rozpuszczalnika:, =,8X +,8Y, dla wody:,98 =,X +,999Y. Odpowied: Z rozwizania tego ukadu równa otrzymujemy: X =,48 kmol/h, Y = 19,5 kmol/h. Pozostaje jeszcze sprawdzenie poprawnoci rozwizania. Podany przykad zawiera wszystkie elementy trudniejszych zagadnie, zwizanych z bilansem materiaowym. Jednostk procesow opisuje N c równa bilansu materiaowego, po jednym dla kadego z N c skadników przez ni przepywajcych. Równania ogranicze dla uamków molowych oznaczaj, e suma uamków molowych (wagowych) jest równa 1 dla kadego strumienia. Równania ogranicze procesowych wynikaj np. ze skadu strumieni (powietrze ma stay stosunek zawartoci tlenu do azotu) lub charakterystyki pracy jednostki procesowej. Jeeli granice jednostki procesowej przekracza N s strumieni i kady strumie zawiera N c skadników, to cakowit liczb zmiennych N v we wszystkich równaniach obliczamy z zalenoci: N v = N s (N c + 1) + N p (1.1) w której N p jest liczb parametrów procesowych. Jeeli jeden lub wicej skadników nie wystpuje w jednym lub kilku strumieniach, równanie (1.1) nie obowizuje i cakowit liczb zmiennych N v w równaniach naley obliczy. Jest jeszcze moliwe inne zaoenie, dopuszczane przez niektórych autorów. Gdy dany skadnik nie wystpuje w strumieniu, mona zaoy jego obecno, przyjmujc, e uamek molowy (wago-

7 1.1. Analiza bilansu materiaowego 7 wy) tego skadnika naley do zespou zmiennych procesowych i jego warto równa si zeru. Mona wtedy skorzysta z równania (1.1). Jeeli istnieje N e niezalenych równa zawierajcych wszystkie N v zmiennych, to liczba zmiennych projektowych (decyzyjnych) N d wynosi N d = N v N e (1.) Liczba równa musi by bowiem równa liczbie niewiadomych. Wyraenie N d N v N e okrela liczb stopni swobody ukadu. Jeeli liczba stopni swobody jest dodatnia, ukad jest niedookrelony lub niedostatecznie okrelony. Jeeli natomiast ma ona warto ujemn, ukad jest nadokrelony i prawdopodobnie dysponujemy nadmiarem danych. Jeeli liczba stopni swobody wynosi zero, to ukad jest poprawnie okre- lony. W przykadzie 1. wyjanimy ten sposób rozumowania. Przykad 1.. Roztwór wodny acetonu zawierajcy 1% wag. acetonu podaje si do kolumny destylacyjnej w iloci 1 kg/h w celu wydzielenia technicznego acetonu w postaci destylatu o zawartoci 99% produktu. Warunki pracy kolumny s tak dobrane, aby zawarto acetonu w cieczy wyczerpanej wynosia nie wicej ni 1 ppm (,1% wag.).sporzdzi bilans materiaowy pracy kolumny. Rozwizanie. Oznaczamy strumienie cyframi 1,, 3. F 1, F, F 3 oznacza natenie przepywu strumienia, x 11 uamek wagowy skadnika 1 w strumieniu 1, x 3 uamek wagowy skadnika (wody) w strumieniu 3, pozostae oznaczenia wprowadzono wedug tej samej zasady. Rys. 1.. Schemat do przykadu 1.: 1 aceton, woda Równania bilansowe F1 x11 F x1 F3 x31 (1) F 1 x 1 = F x + F 3 x 3 ()

8 8 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Ograniczenia dla uamków wagowych x 11 + x 1 = 1 (3) x 1 + x = 1 (4) x 31 + x 3 = 1 (5) Ograniczenia procesowe : brak (N p = ). Liczba zmiennych N v N s N 1 N c p Liczba zmiennych projektowych (decyzyjnych) N d N v N e Z powyszych rozwaa wynika, e cztery z dziewiciu zmiennych s zmiennymi projektowymi. Pozostae pi zmiennych mona obliczy z piciu równa niezalenych. Po podstawieniu: F 1 = 1 kg/h, x 11 =,1, x 1 =,99 i x 31 =,1 obliczamy pozostae zmienne. F = 1,9 kg/h F 3 = 899,8 kg/h x 1 =,9 x =,1 x 3 =,9999 Czytelnik zechce sam sprawdzi, e rozwizujc to proste zadanie, stosowalimy si do 1-punktowego algorytmu Himmelblau. W przypadku bardziej skomplikowanych bilansów materiaowych otrzymamy ukad wielu równa liniowych lub (cz- ciej) nieliniowych, którego rozwizanie sposobem tradycyjnym moe by bardzo trudne lub wrcz niemoliwe. W takim przypadku naley posuy si komputerem i zastosowa odpowiednio dobrany program, jakich wiele znajduje si w posiadaniu przecitnego uytkownika komputera osobistego. Przykad 1.3. Surowiec stanowicy mieszanin wglowodorów rozdziela si na dwie frakcje przez destylacj. Skad tego surowca jest nastpujcy (w % mol.): propan %, izobutan 3%, izopentan %, pozostao stanowi za n-pentan. Do destylatu przechodzi w caoci propan i 8% izopentanu zawartego w surowcu, a ponadto destylat zawiera 4% izobutanu. W cieczy wyczerpanej odbiera si w cao- ci n-pentan. Przedstawi bilans pracy kolumny (strumienie i skady) dla strumienia zasilajcego mol/h. Rozwizanie: Rozwizanie przykadu opieramy jak zwykle na algorytmie Himmelblau. Zaczynamy od narysowania schematu, który przedstawiono na rys. 1.3.

9 1.1. Analiza bilansu materiaowego 9 Z treci zadania wynika, e tylko w strumieniu zasilajcym znajduj si wszystkie skadniki, kolumna natomiast pracuje w ten sposób, e do destylatu przechodz trzy skadniki najbardziej lotne, a w cieczy wyczerpanej nie pojawia si propan. Po naniesieniu na wykres symboli zmiennych, przystpujemy do ukadania równa bilansowych, po jednym dla kadego skadnika. Rys Schemat bilansowy procesu do przykadu 1.3. Oznaczenia skadników: 1 propan, izobutan, 3 izopentan, 4 n-pentan F (1) F F 1x11 F x1 1x1 F x F3 x3 () 1x13 F x3 F3 x33 (3) F (4) 1x14 F x34 Zapisujemy równania ogranicze dla uamków molowych (po jednym na strumie): x 11 + x 1 + x 13 + x 14 = 1 (5) x 1 + x + x 33 = 1 (6) x 3 + x 33 + x 34 = 1 (7) W ten sposób otrzymalimy 7 równa (N e ), które wi 13 zmiennych procesowych. Z treci zadania wynika, e mamy do dyspozycji 5 zmiennych decyzyjnych: natenie przepywu surowca F 1 oraz cztery uamki molowe. W tej postaci ukad ma jeden stopie swobody, czyli jest niedostatecznie okrelony. Moemy jednak wykorzysta warunek, e 8% izopentanu zawartego w surowcu przechodzi do destylatu i uoy odpowiednie równanie:,8f 1 x 13 = F x 3 (8)

10 1 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Przeanalizujmy problem jeszcze raz. Liczba zmiennych: N v = N s (N c + 1) + N p = 3(4 + 1) + = 15 jeeli uwzgldnimy, e uamki molowe skadników nie wystpujcych w strumieniach s równe zeru. Liczba zmiennych projektowych (decyzyjnych) N d = N v N e = 15 8 = 7 Liczba zmiennych N v wynosi 13, a zatem: N d = N v N e = 13 8 = 5 Zauwamy, e w obydwu przypadkach ukad ma zero stopni swobody, czyli jest poprawnie okrelony. Ukad równa rozwizano za pomoc programu komputerowego EUREKA. Otrzymano nastpujce wyniki * :... Eureka: The Solver, Version Solution: Variables Values F1 =. F = 1. F3 = 8. x11 =. x1 =.3 x13 =. x14 =.3 x1 = x =.4 x3 = x3 =.15 x33 =.1 x34 =.75 Maximum error is e Naley jeszcze sprawdzi poprawno rozwizania. A oto nastpny przykad, przedstawiajcy jeden z etapów technologii otrzymywania bieli tytanowej, w którym ograniczenia procesowe wynikaj z uwarunkowa ekologicznych. * W opracowaniach w jzyku angielskim cz uamkow liczby dziesitnej oddziela si od liczb cakowitych za pomoc kropki, w jzyku polskim za uywa si do tego celu przecinka.

11 1.1. Analiza bilansu materiaowego 11 Przykad 1.4. Biel tytanowa TiO jest biaym pigmentem kryjcym, produkowanym na potrzeby przemysu papierniczego i do wyrobu farb. W nowej instalacji produkujcej ten pigment w iloci 4 kg na dob zawiesina zawierajca pigment musi by uwolniona od nadmiaru chlorku sodu, tak aby suchy produkt zawiera nie wicej ni 1 ppm tej soli (ppm = part per million, 1 ppm = %). Sól usuwa si, myjc zawiesin wod. Surowa zawiesina bieli tytanowej zawiera 4% wag. TiO, % soli, reszt za stanowi woda. Odmyty pigment po oddzieleniu przez sedymentacj zawiera 5% staego TiO. Woda po dekantacji jest odprowadzana do przepywajcej w pobliu rzeki i agencja ochrony rodowiska nie godzi si, aby zawarto soli w odprowadzanych ciekach przekraczaa,5%. Obliczy, jakiej iloci wody naley uy, aby speni te wymagania. Rozwizanie. Po narysowaniu schematu (rys. 1.4) oraz naniesieniu symboli przedstawiajcych strumienie wpywajce i wypywajce oraz skad liczymy zmienne Rys Schemat bilansowy procesu do przykadu 1.4. Oznaczenia skadników: 1 TiO, NaCl, 3 woda opisujce ukad. Z rysunku wynika, e nie wszystkie skadniki s obecne w strumieniach wchodzcych i wychodzcych, co naley uwzgldni w obliczeniach. Omawiany ukad opisuje N v = 13 zmiennych. Postpujc wedug poznanego ju algorytmu Himmelblau, ukadamy równania bilansowe dla kadego ze skadników (oznaczenia jak na rys. 1.4). F 1 x 11 = F 4 x 41 (1) F 1 x 1 = F 3 x 3 + F 4 x 4 () F 1 x 13 + F x 3 = F 3 x 33 + F 4 x 43 (3) x 11 + x 1 + x 13 = 1 (4) x 3 = 1 (5) x 3 + x 33 = 1 (6) x 41 + x 4 + x 43 = 1 (7)

12 1 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Ukad równa (1) (7) nie jest wystarczajcy do wykonania oblicze. Moemy jednak uoy jeszcze trzy równania wynikajce z ogranicze procesowych, dotyczce zdolnoci produkcyjnej, dopuszczalnej zawartoci soli w bieli tytanowej oraz w ciekach: F 4 x 41 = 4 (8) F x F x x x3 x 33,1,5 (9) (1) W ten sposób otrzymalimy N e = 1 równa zawierajcych N v = 13 zmiennych. Wynika std, e liczba zmiennych decyzyjnych wynosi N d = 13 1 = 3. Zgodnie z treci zadania s nimi: x 11 =,4, x 1 =, oraz x 41 =,5. Do rozwizania podanego ukadu równa mona uy programu komputerowego. Oto rozwizanie, które uzyskano za pomoc programu EUREKA:... Eureka: The Solver, Version Solution: Variables Values F1 = 1. F = F3 = F4 = 8. x11 =.4 x1 =. x13 =.4 x3 = 1. x3 =.5 x33 =.995 x41 =.5 x4 =.5 x43 = Maximum error is e Odpowied: Wymagana minimalna ilo wody przemywajcej wynosi zatem kg na dzie. W dotychczasowych przykadach rozwaalimy bilanse materiaowe w obrbie jednej jednostki procesowej. W instalacjach przemysu chemicznego rzadko si zdarza, aby cay proces ogranicza si do pojedynczej jednostki procesowej. Zwykle mamy do czynienia z cigiem operacji, które przebiegaj od jednej jednostki procesowej do nastpnej, w cigach aparatów ustawionych szeregowo i równolegle. Nierzadko

13 1.1. Analiza bilansu materiaowego 13 mamy do czynienia z odzyskiwaniem materiaów i ich ponownym zawracaniem do procesu produkcyjnego. W cigu procesowym tworz si tzw. ptle, które rozsupuje si przez dobór odpowiedniego ukadu równa. Zdarza si, e jest to ukad równa liniowych, przewanie jednak musimy rozwiza ukad równa nieliniowych. Zadania przytaczane w tym podrczniku s tak ukadane, aby zawieray wszystkie informacje potrzebne do rozwizania zadania. W praktyce przemysowej jednak z powodu pomyek w doborze zmiennych projektowych uzyskiwane wyniki s czsto sprzeczne lub nie maj sensu fizycznego, np. otrzymuje si ujemne wartoci uamków wagowych lub nate przepywu. Na podstawie liczby stopni swobody mona oceni, czy rozwaany ukad jest dobrze zdefiniowany: 1. Jeeli N d (N v N e ) >, to liczba zmiennych projektowych jest niedostateczna i w ukadzie równa opisujcym proces wystpuje wiksza liczba niewiadomych ni równa.. Jeeli N d (N v N e ) <, to równa jest wicej ni niewiadomych i ukad jest nadokrelony; moe to równie doprowadzi do braku rozwizania. 3. Jeeli N d (N v N e ) =, to liczba równa odpowiada liczbie niewiadomych, ale moe wynikn problem, gdy ten ukad bdzie ukadem równa zalenych. Bilanse materiaowe procesów chemicznych, w których wystpuje wiele jednostek procesowych, wymagaj uoenia wielu równa liniowych oraz nieliniowych. W przypadku, gdy opisuj one jednoczenie przepywy masy oraz energii, ich liczba moe by znaczna. Z kolei wystpowanie równa nieliniowych moe wymaga zastosowania odpowiedniego sposobu ich rozwizywania. Dzisiaj mona korzysta ju z programów komputerowych, ale trzeba pamita, e w wielu przypadkach opracowuje si programy komputerowe do rozwizania konkretnych zada. Przykad 1.5. Ukad dwóch kolumn destylacyjnych jest uywany do rozdziau mieszaniny benzenu, toluenu i ksylenu. Skad mieszaniny jest nastpujcy (w % mol.): % benzenu, 3% toluenu, reszt stanowi ksylen. Ciecz wyczerpana z pierwszej kolumny zawiera,5% benzenu i 35% toluenu. Destylat z drugiej kolumny zawiera wszystkie trzy skadniki. Udzia benzenu wynosi 8%, a toluenu 7%. Obliczy, jakie bd przepywy materiaów w strumieniach wyjciowych z kolumn przy zaoeniu, e natenie dopywu surowca wynosi 1 kmol/h. Rozwizanie: Po narysowaniu schematu i naniesieniu symboli zmiennych okazuje si, e ukad powyszy opisywany jest przez N v = 18 zmiennych procesowych. Dla obydwu jednostek mona uoy po trzy równania bilansowe, po jednym dla kadego ze skadników, oraz pi równa wyraajcych równania ogranicze dla uamków molowych.

14 14 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Równania bilansowe: Rys Schemat bilansowy procesu do przykadu 1.5 F 1 x 11 = F x 1 + F 3 x 31 (1) F 1 x 1 = F x + F 3 x 3 () F 1 x 13 = F 3 x 33 (3) F 3 x 31 = F 4 x 41 (4) F 3 x 3 = F 4 x 4 + F 5 x 5 (5) F 3 x 33 = F 4 x 43 + F 5 x 53 (6) Równania ogranicze dla uamków molowych: x 11 + x 1 + x 13 = 1 (7) x 1 + x = 1 (8) x 31 + x 3 + x 33 = 1 (9) x 41 + x 4 + x 43 = 1 (1) x 1 + x 13 = 1 (11) Ograniczenia procesowe: brak N d = N v N e = = 7 Do rozwizania tego ukadu jedenastu równa musimy zna 7 parametrów decyzyjnych. Przyjmujemy, e zgodnie z treci zadania: F 1 = 1 kmol/h, x 11 =,, x 1 =,3, x 31 =,5, x 3 =,35, x 41 =,8, x 4 =,7. Podobnie jak w poprzednich przykadach, do rozwizania ukadu równa uywamy programu komputerowego EUREKA. Oto nasze rozwizanie:

15 1.1. Analiza bilansu materiaowego Eureka: The Solver, Version Solution: Variables Values F1 = 1. F =. F3 = 8. F4 = 5. F5 = 55. x11 =. x1 =.3 x13 =.5 x1 =.9 x =.1 x31 =.5 x3 =.35 x33 =.65 x41 =.8 x4 =.7 x43 =. x5 = x53 = Przykad 1.6. W procesie syntezy amoniaku z azotu i wodoru produkty z reaktora zawieraj amoniak, nie przereagowany azot i wodór oraz niewielkie iloci zanieczyszcze w postaci argonu i metanu, które znajduj si w strumieniu zasilajcym i przechodz przez reaktor nie zmienione. Produkty z reaktora chodzi si i rozdziela w kondensatorze czciowo skraplajcym, który pracuje w temperaturze 36,6 K pod cinieniem 13,79 MPa. Reaktor pracuje pod wysokim cinieniem, które utrzymuje si po to, aby azotu i wodoru zawracanego do reaktora nie trzeba byo spra. Obliczy wielko i skad strumieni opuszczajcych kondensator dla strumienia zasilajcego równego kmol/h. Skad strumienia zasilajcego i stae równowagi ciecz para wyznaczone dowiadczalnie s nastpujce: Skadnik Nr Uamek molowy w strumieniu zasilajcym Staa równowagi gaz ciecz Azot 1,1 1 66,67 Wodór,663 5, Amoniak 3,11,15 Argon 4, 1, Metan 5,4 33,33 T = 36,6 K P = 13,79 MPa

16 16 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Rys Schemat bilansowy kondensatora do oddzielania amoniaku (przykad 1.6). Oznaczenia skadników ukadu: 1 azot, wodór, 3 amoniak, 4 argon, 5 metan Rozwizanie: Równania bilansowe F 1 x 11 = F x 1 + F 3 x 31 (1) F 1 x 1 = F x + F 3 x 3 () F 1 x 13 = F x 3 + F 3 x 33 (3) F 1 x 14 = F x 4 + F 3 x 34 (4) F 1 x 15 = F x 5 + F 3 x 35 (5) Ograniczenia dla uamków molowych x 11 + x 1 + x 13 + x 14 + x 15 = 1 (6) x 1 + x + x 3 + x 4 + x 5 = 1 (7) x 31 + x 3 + x 33 + x 34 + x 35 = 1 (8) Ograniczenia procesowe x 1 = K 1 x 31 (9) x = K x 3 (1) x 3 = K 3 x 33 (11) x 4 = K 4 x 34 (1) x 5 = K 5 x 35 (13) Równania (9) (13) wynikaj bezporednio z definicji staych równowagi ciecz para w kondensatorze czciowo skraplajcym. Liczba zmiennych N v = N s (N c + 1) + N p = 3(5 + 1) + 5 = 3. Liczba zmiennych decyzyjnych N d = N v - N e = 3 13 = 1

17 1.1. Analiza bilansu materiaowego 17 Do rozwizania powyszego ukadu równa wybieramy jako zmienne projektowe F 1, x 11, x 1, x 13, x 15 oraz wszystkie stae równowagi. Z równania (6) obliczamy bezpo- rednio x 14, pozostaje wic ukad 1 równa nieliniowych z 1 niewiadomymi, który przed przystpieniem do numerycznego obliczania mona jeszcze uproci przed dokonanie podstawie. Posta równa (9) (13) jest podobna. Mona je przedstawi nastpujco: x j = K j x 3j, j = 1,,..., 5. Po podstawieniu w miejsce x j odpowiedniego wyraenia K j x 3j w równaniach (1) (5) otrzymamy 5 równa w nastpujcej postaci: F 1 x 1j = F K j x 3j + F 3 x 3j W równaniach tych wystpuje 7 zmiennych, aby zatem ukad mona byo rozwiza, musimy doda równania (7) oraz (8) z takim samym podstawieniem jak w równaniach (1) (5), tj. K j x 3j zamiast x j. Najdogodniej ukad ten rozwiza metod Newtona Raphsona za pomoc komputera. W tym celu ukad naley przeksztaci do postaci zblionej do zapisu macierzowego tak, aby by on zrozumiay dla programu komputerowego. W tym celu zapis zmiennych zostanie dostosowany do zapisu jzyka Pascal i zmienne X[1], X[], X[3], X[4], X[5], X6[6] i X[7] bd oznacza odpowiednio: F, F 3, x 31, x 3, x 33, x 34 i x 35. Po dokonaniu odpowiednich przelicze otrzymuje si ukad równa nieliniowych w postaci, w jakiej wprowadza si go do programu NEWT_RAPH, który omówiono na kocu niniejszego rozdziau. F[1]:= 66.67*X[1]*X[3] + X[]*X[3] - 44.; F[]:= 5*X[1]*X[4] + X[]*X[4] ; F[3]:= X[3] + X[4] + X[5] + X[6] + X[7] - 1; F[4]:= 66.67*X[3] + 5*X[4] +.15*X[5] + 1*X[6] *X[7] - 1; F[5]:=.15*X[1]*X[5] + X[]*X[5] - ; F[6]:= 1*X[1]*X[6] + X[]*X[6] -.4; F[7]:= 33.33*X[1]*X[7] + X[]*X[7] -.8; Kolejno równa F[1] F[7] moe by inna ni przedstawiona, jednak naley zwróci uwag,, aby w równaniu pierwszym bya zmienna X[1], w drugim zmienna X[] itd. Konieczno taka wynika z wybranej metody rozwizywania ukadu równa nieliniowych. Program NEWT_RAPH moe równie suy do rozwizywania innych ukadów równa po odpowiedniej modyfikacji, polegajcej na wpisaniu innego zestawu równa. Rozwizanie powyszego ukadu równa jest nastpujce: X[1] = 18,8959 X[] = 19,7141 X[3] =,367 X[4] =,1468 X[5] =,9815 X[6] =, X[7] =,13 Po obliczeniu z równa (9) (13) wartoci uamków molowych strumienia F otrzymujemy nastpujce rozwizanie:

18 18 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Tabela 1.1. Wyniki oblicze w przykadzie 1.6 Nr Strumie Wydajno [kmol/h] x ij Azot Wodór Amoniak Argon Metan 1,,1,663,11,,4 18,896,447,734,147,, ,714,367,1468,9815,,13 Przykad 1.7. W kolumnie destylacyjnej rozdziela si 1 kg/h mieszaniny zawierajcej 5% (skad w % mas.) benzenu, reszt stanowi toluen. Destylat zawiera 98,5% benzenu, ciecz wyczerpana za,3% benzenu. Stosunek orosienia wynosi,585. Sporzdzi bilans pracy kolumny. Rys Schemat bilansowy rozdziau benzenu i toluenu w kolumnie destylacyjnej (do przykadu 1.7): 1 benzen, toluen Rozwizanie. Destylacj frakcyjn mona prowadzi z wiksz efektywnoci, gdy cz destylatu jest zawracana do kolumny (zwykle na szczyt) w postaci tzw. orosienia. Przez stosunek orosienia rozumie si stosunek natenia przepywu strumienia zawracanego do kolumny (orosienia) do natenia przepywu destylatu. Jak wynika z rys. 1.7, w ukadzie kolumny destylacyjnej mona wyróni dwa obszary bilansowe A i B, zaznaczone prostoktami. Do obszaru A strumienie dochodz z zewntrz (moe by ich wicej, gdy s jeszcze inne strumienie zasilajce) i wychodz na zewntrz. W obszarze B moemy wyróni podsystem, który grupuje strumienie wewntrzne. Strumie odbierany ze szczytu kolumny rozdziela si na destylat (F 4 ) i orosienie (F 5 ). Jeeli rozdzielacz orosienia potraktuje si jako samodzieln

19 1.1. Analiza bilansu materiaowego 19 jednostk procesow, to dla kolumny moemy napisa dwa równania bilansowe dla obydwu skadników mieszaniny i dwa dla rozdzielacza. Oznacza to, e sporzdza si dwa bilanse: dla obszaru A i dla obszaru B. Dla kolumny: F 1 x 11 = F x 41 + F 3 x 31 (1) F 1 x 1 = F x 4 + F 3 x 3 () Dla rozdzielacza: F x 1 = F 4 x 41 + F 5 x 51 F x = F 4 x 4 + F 5 x 5 Przy zaoeniu równoci skadów strumieni F, F 4 i F 5 ostatnie dwa równania nie s niezalene i sprowadzaj si do nastpujcego wyraenia: F = F 4 + F 5 (3) Ograniczenia dla uamków masowych: x 11 + x 1 = 1 (4) x 31 + x 3 = 1 (5) x 41 + x 4 = 1 (6) Ograniczenia procesowe: F F 5 4,585 (7) Liczba zmiennych N v = 11 (5 nate przepywu, 6 uamków masowych), liczba równa N e = 7 (3 równania bilansowe, 3 ograniczenia dla uamków masowych, 1 ograniczenie procesowe). Liczba zmiennych decyzyjnych wynosi zatem; N d = N v - N e = 11 7 = 4 Zgodnie z treci zadania przyjmujemy: x 11, x 31, x 41 i F 1 jako zmienne decyzyjne (wiadome). Zadanie rozwizano, posugujc si znanym ju programem EUREKA.... Eureka: The Solver, Version Solution: Variables Values F1 = 1. F = F3 = F4 = F5 = 87.87

20 Rozdzia 1. Bilans materiaowy x11 =.5 x1 =.5 x31 =.3 x3 =.968 x41 =.985 x4 =.15 Maximum error is e Przykad 1.8. Dany jest proces technologiczny, w którym otrzymuje si polimer w iloci 1 kg/h. Polimeryzacj prowadzi si metod suspensyjn z uyciem czterech czci wody na jedn cz monomeru. Proces skada si z nastpujcych operacji: a) polimeryzacji, b) neutralizacji katalizatora, c) filtracji, d) suszenia polimeru, e) odzysku nieprzereagowanego monomeru. Parametry procesu: stopie konwersji w jednorazowym przejciu przez reaktor,9, ilo katalizatora 1kg/1 kg monomeru, ilo wody do przemywania polimeru na filtrze 1kg/1 kg polimeru, wydajno kolumny odzysku monomeru 98%, zawarto wody w polimerze po filtracji 5%, zawarto wody w produkcie kocowym,5%, straty polimeru w trakcie suszenia 1%, czynnik neutralizujcy katalizator w iloci,5 kg/ 1 kg nieprzereagowanego monomeru, wprowadzany do strumienia wychodzcego z reaktora. Rozwizanie. Po narysowaniu schematu procesu, oznaczamy przepywajce strumienie, numerujemy wystpujce w procesie substancje chemiczne i oznaczamy symbolami uamki masowe wedug przyjtego kryterium: 1 monomer, woda, 3 katalizator, 4 polimer, 5 czynnik neutralizujcy katalizator, 6 produkt reakcji substancji (zakadamy prost sum mas substancji 3 i 5). W procesie tym mona wyróni 5 jednostek procesowych, przez które przepywa 6 substancji, ale nie wszystkie wystpuj we wszystkich strumieniach. W takim przypadku zmienne opisujce proces trzeba policzy, co w zasadzie nie jest trudne, ale samo sformuowanie warunków zadania, gdy dotyczy ono proces zoonego z wielu jednostek procesowych w taki sposób, aby cile trzyma si podanych zasad, moe ju nie by takie proste. Podobnie jak w przypadku niektórych zada matematycznych, zadanie bilansowe mona rozwizywa wieloma sposobami. Przykadowo w podanym przykadzie oznaczono strumienie: zasilajcy i zawracany do reaktora

21 1.1. Analiza bilansu materiaowego 1 Rys Schemat bilansowy procesu do przykadu 1.8 jako strumienie mieszajce si przed wejciem do reaktora. Konsekwencj tego powinno by opisanie strumienia czonego jedn zmienn natenia przepywu oraz trzema zmiennymi skadu. Zakadajc, e obydwa strumienie wchodz równoczenie do reaktora, zmniejszylimy o cztery liczb parametrów opisujcych nasz proces. Mimo to proces jest opisywany przez 39 zmiennych (N v = 39), w tym 11 nate przepywu i 8 uamków masowych. Zgodnie z zaoeniami znanych jest 7 zmiennych: F 8, x 8, x 6, x 5, x 35, x 111 i x 11. Zakadamy, e x 11 równa si zeru, co oznacza, e ubytki monomeru podczas regeneracji znajduj si w cieczy wyczerpanej odprowadzanej z kolumny destylacyjnej. Aby rozwiza bilans materiaowy wedug procedury z poprzednich przykadów, naleaoby napisa N e = N v N d = 39 7 = 3 równania tworzce ukad niezalenych równa nieliniowych i ukad ten rozwiza. Zadanie to jest oczywicie wykonalne, ale przedstawimy nieco inny algorytm oblicze, a do zadania powrócimy jeszcze w jednym z nastpnych rozdziaów ksiki. Ostatnim etapem procesu jest suszenie polimeru. Dane, jakimi dysponujemy, umoliwiaj wykonanie bilansu masowego suszarki niezalenie od bilansu pozostaej czci procesu, w którym naley rozsupa ptl zawrotu monomeru. Równania bilansu materiaowego suszarki: F 6 x 6 = F 7 x 7 + F 8 x 8 (1) F 6 x 64 = F 7 x 74 + F 8 x 84 () Ograniczenia dla uamków masowych: x 6 + x 64 = 1 (3) x 7 + x 74 = 1 (4) x 8 + x 84 = 1 (5)

22 Rozdzia 1. Bilans materiaowy Po podstawieniu: F 8 = 1 kg/h, x 8 =,5, x 6 =,5 atwo obliczamy pozostae wartoci: x 64 =,95, x 84 =,995, x 7 =,86, x 74 =,174, F 6 = 1579,48 kg/h, F 7 = 579,48 kg/h. Inne jednostki procesowe pracuj w tzw. ptli, bilans materiaowy powinien zatem by tak wykonany, aby speni zaoenia zawrotu zregenerowanego monomeru. Mo- emy podobnie jak w przykadzie 1.7 potraktowa nasz ukad jako cao i, wziwszy pod uwag strumienie wchodzce i wychodzce, uoy najpierw równania bilansowe dla skadników procesu, tj. 6 równa dla szeciu skadników, a potem ukada równania oparte na bilansie poszczególnych jednostek procesowych, korzystajc take z równa ogranicze procesowych. Mona jednak do zagadnienia podej inaczej i zacz ukadanie równa od koca, tj. opierajc si na ograniczeniach (zaoeniach) procesowych i dodajc w miar potrzeb równania bilansowe: stosunek masowy woda monomer: F 1 x 11 + F 11 x 111 =,5F 1 x 1 (6) stopie konwersji w jednorazowym przejciu przez reaktor:,9f 1 x 11 +,9F 11 x 111 = F 6 x 64 (7) ilo katalizatora:,1f 1 x 11 +,1F 11 x 111 = F 1 x 13 (8) ilo czynnika neutralizujcego katalizator:,5,1f 1 x 11 +,5,1F 11 x 111 = F 3 x 35 (9) ilo produktu powstaego w wyniku neutralizacji katalizatora (zakadamy prost sum mas): F 1 x 13 + F 3 x 35 = F 9 x 96 (1) odzysk monomeru w kolumnie regeneracyjnej:,98f 9 x 91 = F 11 x 111 (11) Nastpnie wypisujemy równania bilansowe, np. bilans wody wokó filtru, bilans kolumny, bilans strat monomeru i bilans wody w obrbie kolumny F 1 x 1 + F 5 x 5 = F 6 x 6 + F 9 x 9 (1) F 9 x 91 + F 9 x 9 + F 9 x 96 = F 1 x 11 + F 1 x 1 + F 1x16 + F 11 x 111 (13) F 1 x 11 F 1 x 11 = 15,55 (14) F 9 x 9 = F 1 x 1 (15) Postpujc w ten sposób, tworzymy ukad równa nieliniowych. Istnieje jednak prosty sposób przeksztacenia tych równa w równania liniowe przez przyjcie F i x ij = f ij