DARIUSZ LIPSKI - Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DARIUSZ LIPSKI - Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach."

Transkrypt

1 DARIUSZ LIPSKI - Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. W każdym przedsiębiorstwie codziennie napotykamy na ryzyko niedotrzymania warunków kontraktowych w umowach z Klientem - szczególnie jeśli chodzi o czas realizacji. W związku z czym powstał szereg ogólnych strategii zarządzania ryzykiem, aby ograniczać straty finansowe generowane przez przedsiębiorstwo rys.1. Rys.1 Grupy strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Jednakże nie każdą z powyższych strategii zawsze można odnieść do danego przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności. Najważniejszym takim przykładem mogą być opóźnienia produkcyjne wynikające ze strat spowodowanych brakiem odpowiedniej wydajności pracy, których żaden krajowy ubezpieczyciel nie ubezpieczy na żadnych warunkach. Dlatego ważna staje się tutaj kwestia kontroli realizowanych zadań produkcyjnych, oraz wprowadzanych działań korygujących i zapobiegawczych, mająca właśnie na celu zachowanie dyscypliny i rygoru pracy. Dla każdego przedsiębiorstwa ważne jest utrzymanie portfela projektów a nie pojedynczych projektów - w celu zrównoważonego dysponowania zasobami własnymi przedsiębiorstwa. Stąd też staje się tutaj bardzo ważne podejście procesowe w realizacji projektów. Na podstawie [1] taka procesowa realizacja projektów powinna składać się z czterech podstawowych płaszczyzn zarządzania (rys.2): 1. Projektowanie procesów - Na poziomie pierwszym następuje modelowanie procesów gospodarczych oraz ich reengineering za pomocą takich narzędzi jak: benchmarking, normatywy, symulacja, narzędzia kontroli jakości. Na tym poziomie wykorzystuje się również dostępne modele referencyjne. Spotkania, burze mózgów, analiza zdarzeń w procesach, analiza scenariuszy.

2 Okresowa aktualizacja cen (benchmarków, normatywów) obserwacja trendów, analiza wpływu na planowane przychody i koszty. Usystematyzowane przedstawienie systemu zarządzania spółką wraz z aktualną dokumentacją procesową. Monitorowanie na bieżąco struktury procesów i ich modelowanie. 2. Zarządzanie procesami - Na tym poziomie ma miejsce planowanie i sterowanie aktualnymi procesami z punktu widzenia właściciela procesu. Właściciel procesu ma możliwość korzystania z narzędzi umożliwiających zarządzanie czasem przebiegów procesów i kosztami procesów, a za pomocą systemu monitoringu jest informowany o stanie realizacji procesu. Analiza procesów, analiza operacji w procesach, zarządzanie operacyjne; Kontrola procesów, analiza procesów, usprawnianie procesów Statystyczna kontrola procesów (SPC) Wartość Earned Value (EV) - zgodnie z metodyka PMI PMBOK wykorzystywaną od ok. 1960roku Analiza planowanych i rzeczywistych kosztów w budżecie Firmy Próg rentowności 3. Sterowanie przepływem pracy - Na poziomie trzecim następuje transport elektronicznych dokumentów obiektów danego procesu, np. zlecenia klienta z jednego stanowiska pracy na drugie. Transport realizowany jest przez specjalne systemy sterujące przepływem pracy (np.: systemy workflow, kanban). Kontrola kierownicza, właścicielski nadzór nad procesami Modele coso I / coso II. Optymalizacja ścieżki krytycznej, teoria ograniczeń 4. Przetwarzanie - Na poziomie czwartym przetwarzanie oznacza konkretne przetwarzanie danych i funkcji przez jednostki organizacyjne, a więc realizacje funkcji procesów gospodarczych. Na tym poziomie wykorzystuje się systemy użytkowe, poczynając od edytorów tekstów, poprzez zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie aż po aplikacje internetowe i intranetowe. Intranet, Internet, Serwery Możliwość łączenia danych z różnych programów Infrastruktura komputerowa

3 Rys.2 Schemat zarządzania procesami opracowanie własne na podstawie [1] KSIĘGA JAKOŚCI ISO 9001:2008 I PROJEKTOWANIE PROCESÓW CENNIK PROCESÓW KSIĘGA JAKOŚCI HURTOWNIA PROCESÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE K O N FI G U R A C J A II ZARZĄDZANIE PROCESAMI POMIARY i ANALIZY MONITORING CONTROLLING III STEROWANIE PRZEPŁYWEM PRACY MODEL COSO II ŚCIEŻKA KRYTYCZNA PROCESU IV PRZETWARZANIE REPOZYTORIA, FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMÓW BAZY DANYCH HURTOWNIE DANYCH Korzyści jakie daje nam Księga Jakości ISO 9001 połączona z Six Sigma i Lean Kazein. Aby skutecznie zarządzać ryzykiem poprzez jego kontrolę, racjonalizację, oraz działania korygujące (zapobiegające) i naprawcze autor pragnie powiązać w tym podejściu trzy metodologie TABELA.1,2,3: 1) ISO ) Lean Management Lean Kaizen 3) Six Sigma Podejście ISO 9000 pokazuje ciągłe doskonalenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem zgodnie z kołem PDCA, oraz późniejszymi jego rozwinięciami jak np. DMAIC Six Sigma zgodnie ze schematem przedstawionym na rys.3. Podejście to przedstawia sposób działania spółki na każdym etapie realizacji zadań poprzez dokładne opisanie i zmapowanie działań.

4 Rys.3. Schemat zarządzania procesami zgodnie z ISO 9001 Zarządzanie Procesami Klient (wejście) Proces Główny P r o c e s y O p e r a c y j n e Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Klient (wyjście) Procesy Administracyjne Procesy Systemowe ISO 9001 Lean Management na tym etapie wprowadzona mapowanie i wycenę procesów oraz wskaźnik OEE (Overall Equipment Effectiveness) / OLE (Overall Labor Effectiveness) do zarządzania przedsiębiorstwem - pokazujący całkowitą efektywność zasobów przede wszystkim maszynowych, ale można go również odnieść do zasobów ludzkich dla produkcji nisko zautomatyzowanej. Six Sigma daje możliwość stosowania rozkładów statystycznych dla czasów realizacji zadań produkcyjnych i usługowych, oraz ich ocenę za pomocą wskaźników Cp, Cpk, Pp, Ppk (rys.4, 5). Co powoduje że analiza wydajności wskaźnikami Cp, Cpk, Pp, Ppk jest dużo bardziej efektywna od analizy OEE. TABELA 1. Korzyści płynące z wykorzystania połączenia narzędzi ISO 9001, Six Sigma i Lean. Systematyzuje dokumenty i pokazuje ich strukturę Pokazuje odpowiedzialnych za dokumenty, procesy i raporty oraz zainteresowanych zmianami Standaryzuje procesy, usztywnienia ich wykonywanie i kontrole zmian procesu Pokazuje obieg dokumentów Dynamiczni e odnosi się do wycen procesów (uelastyczni a ceny w cenniku) Odpowiada na pytanie czy fakturujemy wszystkie wykonywan e czynności? Grupa X X X X X X X Poprawia jakość, terminowość, pracochłonność, efektywność i obniża koszty świadczonych usług Spółka X X X X X X X Działy X X X X X X X

5 TABELA2. Działania DMAIC w dokumentach ISO przedsiębiorstwa. TABELA 3. Przykład działania koła DMAIC

6 Powyższe działania szczególnie wyraźnie widać w księdze jakości systemu ISO 9001 gdzie wprowadzono procedurę systemową Pomiar, analiza i doskonalenie procesów TABELA.1,2,3. Która mówi w skrócie, że w spółce zaplanowano, wdrożono i dostosowano do specyfiki jej działalności procesy monitorowania, pomiarów, analizy i doskonalenia procesów operacyjnych w celu: wykazania zgodności realizowanych zadań z ustalonymi wymaganiami, zapewnienia właściwego systemu zarządzania i nieustannego doskonalenia jego skuteczności. Rys.4. Harmonogram realizacji projektów, na podstawie prospektu reklamowego stoczni Ulstein (Norwegia) - Analiza wskaźnika Cp (Pp) - skoncentrowanie na minimalizowaniu opóźnień w realizacji. De facto jest to wzrost wydajności organizacji pracy. Rys.5. Analiza wskaźnika Cpk (Ppk) - skoncentrowanie na realizacji właściwych projektów zgodnie z harmonogramem, wskaźnik pokazuje dryf czyli odchylenie od planu. (wcześniej / później w stosunku do planu)

7 Standardowy sposób pomiaru zgodnie z tą metodologią odbywa się na podstawie kart kontrolnych czasu realizacji zadań (rys.6,7,8). Dla przykładu zakładamy, że każde zadanie ma trwać 10 dni. Pomiaru dokonujemy w odniesieniu do planu lub do wykonania - analizujemy różnicę w czasach ile dni wcześniej / później zakończono zadanie jeśli norma (benchmark) zakładał 10 dni [2]. Rys.6 Analiza i kontrola procesów i projektów za pomocą programu MiniTab14 Proces produkcji Proces dokumentacji Proces zaopatrz. Materiałowego Proces realizacji projektu MiniTab14 pozwala również na ocenę wskaźnikową za pomocą średniej, odchylenia standardowego, ilości błędów na milion możliwości, wskaźników Pp (Cp), Ppk (Cpk) i wielu innych w formie tabelarycznej, co znacznie przyśpiesza ocenę i decyzję na podstawie tak skonstruowanych raportów.

8 Rys.7. Karty kontrolne projektu Rys.8. Karty kontrolne procesu

9 Wnioski Analiza czasu realizacji zadań produkcyjnych jest doskonałym narzędziem służącym ograniczaniu ryzyka produkcyjnego. Optymalizuje procesy i poprawia płynność finansową szczególnie przy kontraktach płaconych za etapy realizacji czy nawet po zakończeniu realizacji w momencie oddania do użytku. Jeśli wskaźnik Pp (Cp) potraktujemy jako wydajność w ujęciu procentowym to w każdej chwili można go odnieść do budżetu, do produkcji zaplanowanej i wykonanej oraz strat finansowych związanych ze złą organizacją produkcji, dostaw materiałowych, dostaw dokumentacji wykonawczej, przepływami finansowymi itp. Doskonałym uproszczeniem tej metody obliczeń jest funkcja strat Taguchi ego. Zaś jej rozwinięciem może być analiza portfelowa z portfelem godzin potrzebnych do realizacji zadań, która pokazuje na podstawie działań opłacalność inwestycji. Analiza portfelowa pokazuje projekty o mniejszym ryzyku godzinowym przez co bardziej opłacalne, jak również pokazuje przedział opłacalności projektów. O ile Cp (Pp) obliczamy jako procent wykorzystania budżetu i wtedy funkcja strat Taguchi ego przedstawia wyniki bardzo zbliżone, to analiza portfelowa portfela roboczogodzin pokazuje dużo mniejsze straty. Dzieje się tak dlatego że niektóre zadania kończymy przed terminem kontraktowym a niektóre po tym terminie. Pierwsze dwie metody bazujące na rozkładach statystycznych nie sumują dodatnich i ujemnych różnic finansowych, analiza portfelowa sumuje te różnice przez co zmniejsza stratę całkowitą, a więc i ryzyko projektu. Podejście pokazane z wykorzystaniem analizy portfelowej autor uznaje za gorsze ponieważ : - zadania zakończone przed planowanym terminem prawdopodobnie zostały rozpoczęte również przed planowanym terminem rozpoczęcia. Nasuwa się przypuszczenie, że nie można było w tym czasie realizować zadań zgodnie z harmonogramem w kolejce technologicznej, ponieważ pojawiły się jakieś utrudnienia. Zmiana harmonogramu powoduje zaburzenia w realizacji zadań, które z niego wypadły, musi nastąpić aktualizacja planu, analiza opóźnień i przesunięć, dostosowanie zasobów do nowej sytuacji. Literatura [1] Aris Easy Design podręcznik użytkownika [2] Lipski D. Wieloczynnikowa kontrola wydajności procesu Zarządzanie Jakością nr 1/2007 (7)

KARTY KONTROLNE SPC. 1. Wstęp

KARTY KONTROLNE SPC. 1. Wstęp KARTY KONTROLNE SPC Dariusz Lipski TERMINÓW REALIZACJI ZADAŃ PRODUKCYJNYCH 1. Wstęp Od wielu lat mówi się o ryzyku przedsiębiorstw, a nawet o zarządzaniu nim, jednak nie podaje się, jak je obliczyć. Zakładamy,

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce

Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce MATERIAŁY SZKOLENIOWE Podyplomowe Studia Systemy informatyczne w logistyce PROWADZĄCY: dr inż. Alicja Gębczyńska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja

SERWIS. Controlling. i raportowanie zarządcze. Nr 1/2008. Spis treści. Nr 2/2006. Autorzy. Redakcja CONTROLLING SERWIS I RAPORTOWANIE ZARZĄDCZE Nr 1/2008 Autorzy Paweł Bender Współwłaściciel spółki Specjalista w dziedzinie modeli i metodologii controllingu Artur Adamczyk Współwłaściciel spółki Specjalista

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA?

LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA? 5 Dekalog skutecznego wdrożenia 6-7 Bez reform polska gospodarka przestanie się rozwijać NEWS 10 Czy w Polsce można odchudzić administrację i zmniejszyć liczbę urzędników? LEAN MANAGEMENT LEKIEM DLA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia?

impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? impuls powerproject Szukasz dobrego narzędzia? i m p u l s p o w e r p r o j e c t to zintegrowany system klasy ERP stworzony dla potrzeb budownictwa. Architektura systemu umożliwia sprawne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania

poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT W bankach raport z badania Współpraca: Patronat: Zawartość 1 Wstęp 2 2 Charakterystyka badania 4 Grupa docelowa 4 Przyjęta metodyka 4 Cykl zarządzania zmianą 5

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10. UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 10 UCHWAŁA Nr 413/2014 KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych dotyczących

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH STRATEGIE EKSPLOATACJI KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Mariusz ŻÓŁTOWSKI Streszczenie: Istnieje potrzeba ciągłego doskonalenia metod badań eksploatacyjnych całych konstrukcji budowlanych narażonych na destrukcję.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS

Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS Funkcjonalność i scenariusze zastosowań BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 www.boc-group.com boc@boc-group.com

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji Warszawa,

Bardziej szczegółowo