KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW DLA MOTORYZACJI PRZY ZASTOSOWANIU NOWEJ GENERACJI CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW DLA MOTORYZACJI PRZY ZASTOSOWANIU NOWEJ GENERACJI CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH"

Transkrypt

1 MOTROL, 2006, 8, KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW DLA MOTORYZACJI PRZY ZASTOSOWANIU NOWEJ GENERACJI CIEKŁYCH MAS CERAMICZNYCH Zakład Technologii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie Streszczenie. W artykule zaprezentowano proces wykonania aluminiowych odlewów szczęki hamulcowej oraz elementu chłodnicy. Do zaprojektowania i wykonania zestawów modelowych zastosowano wspomaganie komputerowe. Ceramiczne formy odlewnicze sporządzono zgodnie z technologią wytapianych modeli. Do ich wykonania zastosowano ciekłą masę ceramiczną o składzie zapewniającym odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz przepuszczalność formy odlewniczej. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, symulacje komputerowe, metoda wytapianych modeli, ciekła masa ceramiczna, forma ceramiczna WSTĘP Testowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego, w skład którego wchodzi odlew wymaga szybkiego wykonania prototypowych elementów. Odlewy muszą spełniać wymagania projektantów. Czas realizacji zamówienia jest liczony w dniach, natomiast liczba zamawianych odlewów jest niewielka, od kilku do kilkunastu sztuk. Konieczny jest natychmiastowy wybór rozwiązania technologicznego. Wykorzystanie nowych osiągnięć i rozwiązań jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu przedsięwzięcia. W przestawionym artykule opisano wariant technologii odlewania precyzyjnego przy zastosowaniu nowej generacji mas ceramicznych, modelu wykonanego technologią LOM. Przy opracowaniu i wykonaniu odlewów ze stopu aluminium dla przemysłu motoryzacyjnego wykorzystano wspomaganie komputerowe. WYKONANIE MODELI Instytut Odlewnictwa w Krakowie posiada stanowisko szybkiego prototypowania wyposaŝone w urządzenie LOM-2030E firmy HELISYS, USA, które zostało zaprojektowane do wykonywania bryłowych (w układzie 3D) modeli i form z materiału drewnopodobnego, wykorzystujące technikę komputerową i pliki CAD. Do budowy modelu

2 102 uŝywa się papieru laminowanego specjalnym klejem utwardzanym termicznie. Obiekty wykonane w technice LOM są łatwo obrabialne, moŝna je piaskować, wiercić, malować itp. jak z drewna. Narysowany model w systemie CAD jest przekazywany do urządzenia i w technice kolejnych warstw (rys. 1) wycinane są laserem kontury w papierze, które klejone jedna na drugą tworzą pakiet. Po skończeniu pracy pakiet jest rozbierany i czyszczony w celu uzyskania dobrej powierzchni odlewu. Dodatkowo jest on impregnowany Ŝywicą, aby uniknąć jego rozwarstwiania pod wpływem wilgoci. Tak przygotowany model słuŝy do wykonania ceramicznej formy odlewniczej zgodnie z metodą wytapianych modeli. Rys. 1. Schemat działania urządzenia LOM-2030E Fig. 1. Schematic representation of operation of a LOM-2030E system Wykorzystując tę technikę, wykonano modele odlewów szczęki hamulcowej (rys. 2) oraz model elementu chłodnicy (rys. 3). Rys. 2. Rysunek i model wykonany techniką LOM odlewu szczęk hamulcowych Fig. 2. Drawing and pattern of brake jaws made by LOM technique

3 KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW Rys. 3. Rysunek CAD oraz model papierowy wykonany techniką LOM Fig. 3. CAD drawing and paper pattern made by LOM technique Istota zastosowania tej techniki polega na bezpośrednim wykorzystaniu modelu do wykonania warstwowej formy ceramicznej, następnie wypaleniu jej i zalaniu wnęki metalem. Unika się czasochłonnego, tradycyjnego oprzyrządowania modelowego matrycy do modelu woskowego. WaŜne jest, aby ciekła masa ceramiczna dobrze pokrywała powierzchnię modelu w celu dokładnego odwzorowania kształtu. Ponadto podczas wypalania modelu papierowego forma ceramiczna musi wytrzymać napręŝenia cieplne i nie ulec uszkodzeniu. OPRACOWANIE TECHNOLOGII I WYKONANIE OPRZYRZĄDOWANIA Opracowanie technologii poprzedziła analiza numeryczna, która miała na celu wyznaczenie odpowiedniego układu wlewowo zasilającego. Głównym problemem w przypadku odlewu chłodnicy, który jest elementem cienkościennym było wypełnienie wnęki formy. Dlatego w symulacji skupiono się na opracowaniu prawidłowego systemu wlewowego oraz rozmieszczeniu odpowietrzeń. A B Rys. 4. Technologia odlewania: A w układzie pionowym, B w układzie poziomym Fig. 4. Casting technology: A in vertical system, B in horizontal system

4 104 Analizowano technologię odlewania odlewu w pozycji pionowej (rys. 4A) oraz w pozycji poziomej (rys. 4B). Technologia odlewania w pozycji pionowej z wprowadzanymi kaskadowo wlewami pozwala na wypełnienie wnęki formy spokojnie w kolejnych etapach. Jednak wynik symulacji pokazuje, iŝ w cienkich ściankach, pomimo stosowania przelewów, następuje spręŝanie powietrza, które nie zostało w porę usunięte z formy (rys. 4A, miejsca zaznaczone strzałkami). Stawarza to niebezpieczeństwo powstawania niedolewów. Technologia odlewania poziomo wydaje się korzystniejsza. Jak pokazano to na rys. 4B. Metal przepływa spokojniej przez wnękę, a powietrze jest ewakuowane przez liczne przelewy, które są rozmieszczone na odlewie. Dlatego do realizacji wytypowano to rozwiązanie. W przypadku odlewu szczęki hamulcowej rozpatrywano dwa warianty układów wlewowych: z boku i z dołu. Wyniki symulacji wykazały, Ŝe korzystniej jest doprowadzać metal od dołu. W przypadku wprowadzania metalu z boku uderza on o środkowy rdzeń, co powoduje, Ŝe struga metalu jest rozbijana i następuje gwałtowne jej wyhamowanie (rys. 5). Do wykonania odlewów wytypowano konstrukcję z układem wlewowym od dołu. Przygotowano rysunki technologii oraz model bryłowy płyty modelarskiej, którą wykonano metodami szybkiego prototypowania (rys. 6). Rys. 5. Przepływający metal we wnęce formy wraz z rozkładem prędkości z układem wlewowym z boku odlewu Fig. 5. Metal flowing in mould cavity with distribution of flowing rates and gating system on the casting side

5 KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW B A C Rys. 6. Kolejne etapy powstawania oprzyrządowania Fig. 6. The successive stages of the pattern tooling making process Model papierowy całego zestawu odlewniczego (rys. 6A) posłuŝył do wykonania ceramicznej formy warstwowej. Model papierowy wypalono i powstała ceramiczna forma odlewnicza, gotowa do zalania ciekłym metalem. Drugim sposobem wykorzystania metody szybkiego prototypowania do wykonania odlewu szczęk hamulcowych było wykonanie na bazie modelu matki (rys. 6B) Ŝywicznej płyty modelowej (rys. 6C). Płyta jako oprzyrządowanie słuŝyła do wykonywania form piaskowych zgodnie z klasyczną technologią. WYKONANIE WARSTWOWYCH FORM CERAMICZNYCH Metoda usuwania modelu wykonanego techniką RP LOM powoduje konieczność uzyskania formy ceramicznej odpornej na szoki termiczne. Przygotowanie formy do zalewania ciekłym metalem wymaga przynajmniej dwukrotnego wygrzewania w temperaturze 800 do 900 o C. Taki zabieg powoduje, Ŝe zbędne jest stosowanie kwarcu krystalicznego. W prezentowanych pracach naleŝało dodatkowo uwzględnić to, Ŝe odlewy wykonywane były ze stopu aluminium tworzywa o stosunkowo małej masie właściwej. Wymagane właściwości technologiczne spowodowały to, Ŝe dobór składu ciekłej masy ceramicznej prowadzono w ten sposób, aby otrzymać formę ceramiczną o wysokiej wytrzymałości mechanicznej na surowo i po wypaleniu, a jednocześnie posiadającą stosunkowo duŝą przepuszczalność. Podstawowe materiały stosowane do wykonania form ceramicznych w wariancie technologicznym, w którym model jest wykonany techniką LOM stanowiło wodne spoiwo nieorganiczne krzemianowe Ekosil o zawartości 24% SiO 2 oraz jako materiał

6 106 ceramiczny glinokrzemianowy molochit o trzech róŝnych składach granulometrycznych, a mianowicie: poniŝej 120 mesh jako składnik ciekłej masy ceramicznej, od 30 do 80 mesh jako materiał do obsypywania na pierwszą warstwę, od 16 do 30 mesh jako materiał do obsypywania na dalsze warstwy formy. Przeprowadzono próby poprawienia właściwości technologicznych formy poprzez dodatek ceramicznych włókien glinokrzemianowych (rysunek 7) do ciekłej masy ceramicznej. Rys. 7. Włókna glinokrzemianowe (powiększenie 100x) Fig. 7. Aluminiosilicate fibres (enlargement 100x) Ceramiczne glinokrzemianowe włókna ogniotrwałe produkowane są głównie z czystego Al 2 O 3, piasku kwarcowego, kaolinu,oraz dodatków stabilizujących np. Cr 2 O 3 czy ZrO 2 (średnica włókien 3 4 µm). Ciekłe masy ceramiczne przygotowano do badań w ten sposób, Ŝe mieszano molochite z róŝną ilością włókien ceramicznych, a następnie z mieszaniny materiałów ceramicznych i wodnego spoiwa EKOSIL sporządzano ciekłą masę ceramiczną o lepkości pozornej około 500 cp (pomiar kubkiem Forda). Przygotowano ciekłe masy ceramiczne zawierające 0, 3 i 6% wag. włókien ceramicznych w materiale ceramicznym. Dla wszystkich próbek ustalono początkową lepkość pozorną na poziomie 500 cp (pomiar przy pomocy kubka Forda φ = 4 mm). Dla tak przygotowanych próbek przeprowadzono pomiary: zwilŝalności powierzchni modelu przez ciekłą masę ceramiczną, wytrzymałości na rozrywanie cienkiej warstwy ceramicznej. Pomiary kąta zwilŝania w czasie rozpływu kropli ciekłej masy ceramicznej na niemodyfikowanej środkami powierzchniowo czynnymi powierzchni modelu przedstawia rysunek 8. Wzrost zawartości włókiem w ciekłej masie ceramicznej powoduje zmniejszenie kąta zwilŝania, czyli poprawia zwilŝalność powierzchni modelu woskowego.

7 KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW _24 3_24 6_24 0_48 3_48 6_48 50,0 45,0 47,5 42,5 kąt zwilŝania 45,0 42,5 40,0 kąt zwilŝania 40,0 37,5 37, czas rozpływu kropli, min 35, czas rozpływu kropli, min Rys. 8. Zmiany wielkości kąta zwilŝania powierzchni modelu woskowego: A po 24 godzinach, B po 48 godzinach Fig. 8. Changes in the size of wetting angle on the surface of wax pattern A after 24 hours, B after 48 hours Do pomiarów wytrzymałości na rozrywanie cienkich warstw ceramicznych przygotowano dwie serie próbek. Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1. Zmiany wytrzymałości na rozrywanie w zaleŝności od zmian zawartości włókien w warstwie ceramicznej I Table 1. Changes in resistance to tearing depending on changes in fiber content in the ceramic layer Numer serii seria pomiarów II seria pomiarów Zawartość włókien ceramicznych w % wag. Wytrzymałość na rozrywanie próbki surowe w MPa próbki wypalone w temp C 2,5 2,43 3,46 5,0 2,97 3,76 7,5 3,56 3,28 0 2,84 2,33 3 3,45 2,70 6 3,53 2,45 W obydwu seriach pomiarów zaobserwowano wzrost wytrzymałości mechanicznej warstwy ceramicznej wraz ze wzrostem zawartości włókien ceramicznych w ciekłej masie ceramicznej. ZaleŜność taka występuje w przypadku surowych próbek, to znaczy utwardzonych, ale nie wypalonych. Zastosowanie dodatku włókien ceramicznych związane jest ze wzrostem wytrzymałości mechanicznej surowej warstwy ceramicznej. W przypadku wypalanych próbek zmiany wytrzymałości są niejednoznaczne, natomiast zauwaŝalna jest zmniejszona skłonność do mikropęknięć warstwy ceramicznej zanotowano zdecydowanie mniejszą liczbę próbek pękniętych w czasie wypalania.

8 108 Mniejszą skłonność do pękania a takŝe poprawę zwilŝalności moŝna tłumaczyć lepszą homogenizacją suspensji ceramicznej, co pozwala na usunięcie napręŝeń występujących w ciekłej masie ceramicznej. WYKONANIE ODLEWÓW Na podstawie przeprowadzonych badań określono przebieg procesu wykonania ceramicznych form warstwowych. Poszczególne warstwy (nakładane na model wykonany techniką RP-LOM) stanowiły ciekłą masę ceramiczną składającą się ze spoiwa Ekosil oraz mączki molochitowej z dodatkiem 5% wag. włókien glinokrzemianowych, którą osypywano molochitem o wymaganym uziarnieniu. Warstwy nakładano co 6 godzin. NałoŜono 6 warstw. Po 48 godzinach od nałoŝenia 6. warstwy formę załadowano do komory pieca do temperatury 300 o C i następnie grzano do temperatury 850 o C. Po ostudzeniu formy usunięto (poprzez otwory technologiczne) z niej przy pomocy spręŝonego powietrza resztki po spaleniu modelu. Następną operacją było zamknięcie otworów słuŝących do usunięcia resztek modeli masą ceramiczną i ponowne wypalenie formy w temperaturze 850 o C. Wypalaną formę, po ostudzeniu do wymaganej temperatury, zalano ciekłym metalem. Rysunki 9 i 10 przedstawiają wykonane formy ceramiczne oraz odlewy ze stopu Al. Rys. 9. Forma ceramiczna i odlew szczęki hamulcowej Fig. 9. Ceramic mould and casting of brake jaw Rys. 10. Forma ceramiczna i odlew elementu chłodnicy Fig. 10. Ceramic mould and casting of a cooler element

9 KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE PROCESU WYKONANIA ODLEWÓW UWAGI KOŃCOWE Zastosowanie dodatku włókien ceramicznych zapewnia wzrost wytrzymałości mechanicznej surowej formy ceramicznej. W przypadku form wypalanych mniejsza jest skłonność do mikropęknięć warstwy ceramicznej zanotowano zdecydowanie mniejszą liczbę próbek pękniętych w czasie wypalania. Prace prezentowane w referacie wykonano w ramach projektu badawczego nr 4 T08B LITERATURA Adamczyk Z., Karwiński A., Para G. 1999: Charakterystyka fizykochemiczna spoiw i ciekłych mas ceramicznych stosowanych w odlewnictwie precyzyjnym. Monografia, Instytut Odlewnictwa, Kraków. Karwiński A., Przybylski J., Tybulczuk J. 2001: Investigations of dimensional relations in casting manufactured directly from RPS LOM patterns X Międzynarodowy Kongres Odlewniczy CONAF, Sao Paulo, Brazylia, May Karwiński A., Fajkiel A., Pysz S. 2004: The application of investment casting process to cast of magnesium alloys. X Międzynarodowa Konferencja Spolupraca 2004, , Tatrzańska Łomnica, Słowacja. Karwiński A., Leśniewski W., Wieliczko P. 2004: Wpływ dodatku włókien ceramicznych na przebieg procesu powstawania warstwy ceramicznej w metodzie wytapianych modeli. VI Międzynarodowa Konferencja Zjawiska powierzchniowe w procesach odlewniczych, , Kołobrzeg. Krokosz J. i in. 1999: MoŜliwości wykorzystania technologii RPS LOM w odlewnictwie. Acta Metallurgica Slovaca, 5, Krokosz J., Przybylski J., Pączek Z. 2000: Niektóre aspekty wykorzystania metody szybkiego prototypowania(rps) technika LOM w odlewnictwie. Przeg. Odlewnictwa, 50, 5, 175. Linexe D. 2003: Simulation numerique et prototypage rapide. CTIF, Fonderie Foundeur d'aujourd, Nr 228. Pączek Z., Karwiński A. Pysz S., i in. 2003: Zastosowanie techniki LOM do wykonywania odlewów. MoŜliwości, szanse, problemy. Monografia. Instytut Odlewnictwa, Kraków. COMPUTER-AIDED DESIGNING OF THE PROCESS OF MAKING CASTINGS FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY USING LIQUID CERAMIC SLURRIES OF NEW GENERATION Summary. The article describes studies aiming at the development of a process of making aluminum castings of brake jaws and of an element of the cooler. In designing and making of pattern tooling a computer-aided process was used. The ceramic casting moulds were prepared according to the investment casting technology, using liquid ceramic slurries of a composition ensuring the required mechanical strength and permeability of the mould. Key words: computer-aided design and computer-aided manufacture, liquid ceramic slurrries, automotive industry, Rapid Prototyping System Recenzent: prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom L Rok 2010 Zeszyt 4 PROCES WYKONANIA I MECHANICZNE WŁAŚCIWOŚCI ODLEWANYCH, UPORZĄDKOWANYCH KONSTRUKCJI KOMÓRKOWYCH ZE STOPU Al-Si MANUFACTURING PROCESS AND MECHANICAL PROPERTIES

Bardziej szczegółowo

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

4/2010 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 4/2010 ISSN 1898-7257 Technologia wykonywania odlewów artystycznych z wykorzystaniem modeli wykonanych z niekonwencjonalnych materiałów

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z Z AS TOSOW ANIEM MO DELI Z POLISTYRENU SPIENIONEGO POLISTYRENU Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ODLEWÓW Z ZASTOSOWANIEM MODELI ZE SPIENIONEGO POLISTYRENU Dr inż. W. Jankowski, Dr inż. J. Mocek Ćwiczenie 3 v. 2.0 1. ZASADY PROCESU Technologia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH

ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Aneta Mager, Grzegorz Moryson 1) Andrzej Cellary, Lidia Marciniak 2) ZASTOSOWANIE TECHNIK RAPID PROTOTYPING DO WYTWARZANIA WYROBÓW METALOWYCH Streszczenie: W zakładach przetwórstwa metali wielokrotnie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D ZASTOSOWANIE DRUKU 3D w odlewnictwie autoryzowany przedstawiciel 3D Lab s.c. 02-949 Warszawa // ul. Ostra 13C T/F: (+48 22) 885 63 23 // M: +48 505 10 10 33 Formy odlewnicze z piasku kwarcowego Budowa

Bardziej szczegółowo

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD

1/2011 ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD ODLEWNICTWO WSPÓŁCZESNE POLSKA I ŚWIAT MODERN FOUNDRY POLAND AND THE WORLD 1/2011 ISSN 1898-7257 Metody ograniczania emisji lotnych związków organicznych do środowiska Odlewane pomniki Jana Pawła II w

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH

WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH 6/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WIRTUALIZACJA WYTWARZANIA MODELI ODLEWNICZYCH ST. M. DOBOSZ 1 Wydział

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku

Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 12 / 2013 Halina Syrek Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Zastosowanie drukarek 3D do wytwarzania modeli woskowych w procesie odlewania metodą traconego wosku W artykule

Bardziej szczegółowo

4. Charakterystyka programów symulacyjnych

4. Charakterystyka programów symulacyjnych 4. Charakterystyka programów symulacyjnych Poniżej opisane są główne cechy programów używanych do symulacji przepływów termicznych. Opis rozpoczyna omówienie programów komercyjnych specjalizowanych pod

Bardziej szczegółowo

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH

Pracownia Technologii Form. Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Pracownia Technologii Form Laboratorium TECHNOLOGIA FORM SKORUPOWYCH Dr inż. W. Jankowski Ćwiczenie 5 v. 2.0 1. Wprowadzenie. Proces formowania skorupowego został opracowany przez I. Croninga w 1944r.

Bardziej szczegółowo

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych

Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych NAFTA-GAZ, ROK LXX, Nr 2 / 2014 Mateusz Masłowski Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut Badawczy Materiały podsadzkowe do zabiegów hydraulicznego szczelinowania złóż niekonwencjonalnych W artykule została

Bardziej szczegółowo

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania PROJEKTOWANIE I BADANIA Mgr inŝ. Wojciech CHUCHNOWSKI Dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

Bardziej szczegółowo

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego PROJEKTOWANIE I BADANIA Dr inŝ. Bogdan GICALA Dr inŝ. Marek LENARTOWICZ Instytut Techniki Górniczej KOMAG Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumomechanicznego

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Postęp w technologiach lutowania Wrocław, 20-22 września 2010 1 2 Wydawca F O R U M S P A W A L N I K Ó W P O L S K I C H Redakcja PRZEGLĄD SPAWALNICTWA

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE

TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Praca dofinansowana przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE SZYBKIE WYKONYWANIE PROTOTYPÓW (Rapid Prototyping, Rapid Tooling) Zasięg

Bardziej szczegółowo

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne

Oferta. Szybkie prototypowanie. Badania wysokotemperaturowe. Certyfikacja wyrobów. Akredytowane laboratoria. Żeliwo, staliwo. Odlewy artystyczne Biuro Certyfikacji i Normalizacji Szybkie prototypowanie Badania wysokotemperaturowe Akredytowane laboratoria Certyfikacja wyrobów Żeliwo, staliwo Technologie odlewnicze Metale nieżelazne, kompozyty Odlewy

Bardziej szczegółowo

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy

Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku pracy mgr inŝ. Kamil SZEWERDA mgr inŝ. Wojciech WOŁCZYK dr inŝ. Jarosław TOKARCZYK dr inŝ. Dariusz MICHALAK Instytut Techniki Górniczej KOMAG Odtwarzanie relacji człowiek maszyna środowisko w wirtualnym środowisku

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA WYKONANIA TARCZY HAMULCOWEJ

TECHNOLOGIA WYKONANIA TARCZY HAMULCOWEJ Prof. dr hab. inż. Krzysztof TUBIELEWICZ DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.309 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu Katedra Podstaw Konstrukcji Protetycznych Mgr inż. Hubert

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI CZASU BUDOWANIA MODELI OD ZMIAN PARAMETRÓW WYTWARZANIA W TECHNOLOGII FDM

ANALIZA ZALEŻNOŚCI CZASU BUDOWANIA MODELI OD ZMIAN PARAMETRÓW WYTWARZANIA W TECHNOLOGII FDM Mgr inż. Maciej CADER Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa Telefon: +48 22 8740 341, e-mail: mcader@piap.pl Maria USZYŃSKA Politechnika Warszawska, Wydział

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion]

Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Centrum Informacji i Promocji [Center for Information and Promotion] Vademecum of cast metal matrix composite materials - a set of basic concepts Vademecum odlewanych metalowych materiałów kompozytowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie Z. Rudnicki Techniki skracające czas projektowania i wytwarzania Sukces rynkowy nowego produktu zależy od jego jakości i szybkości pojawienia się w sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02

Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Pierzchalski Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo