PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH"

Transkrypt

1

2 PRJEKTWANIE PRCESÓW TECHNLGICZNYCH? C to znaczy opracować proces technologiczny (technologię)? kompleksowość JAK opracować technologię? metodyka CZYM opracować technologię? warsztat

3 Powiększanie skali procesu chemicznego

4

5

6

7

8 Wykład: obejmuje 15 jednostek 2 h i jest prowadzony przez: prof. dr hab. inż. Ludwika Synoradzkiego i dr inz Jerzego Wisialskiego. Na wykładzie przedstawiane są zagadnienia niezbędne do opracowania procesu chemicznego oraz do opracowania projektu procesowego. Elementy projektu, do których opracowania potrzebne są programy komputerowe studenci wykonują w ramach laboratorium komputerowego (w tym samym semestrze). Na zakończenie wykładu przeprowadzany jest pisemny egzamin testowy, ewentualnie dodatkowo ustny. ceny egzaminacyjne wystawia i wpisuje wykładowca koordynator. Laboratorium komputerowe: obejmuje 15 jednostek 2 h i jest prowadzone w pięciu grupach dziekańskich (dzielonych na dwie podgrupy). 1. Nie przewiduje się zmian przynależności do grupy w trakcie semestru. W wyjątkowych przypadkach na zmianę może wyrazić zgodę kierownik laboratorium, pod warunkiem pozytywnych opinii prowadzących. 2. Zajęcia prowadzone są w laboratorium komputerowym Wydziału Chemicznego z wykorzystaniem zainstalowanego tam oprogramowania. 3. Zaliczanie laboratorium jest oparte na dwóch kolokwiach, oba muszą być zaliczone. Nie przewiduje się kolokwiów poprawkowych. 4. cenę końcową stanowi średnia z ocen z kolokwiów. 5. ceny zaliczeniowe wystawiają i wpisują wykładowcy w swoich grupach. 6. Należy ściśle przestrzegać podanych w harmonogramie terminów poszczególnych ćwiczeń, ponieważ nie ma możliwości zaliczania ćwiczeń z inną grupą. 7. becność na zajęciach jest obowiązkowa. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności powodują niezaliczenie laboratorium.

9 cena zintegrowana: Z=(2*W+1*L)/3 (z dokładnością do 0,5). Warunek zaliczenia przedmiotu: zdanie egzaminu i zaliczenie laboratorium. ceny zaliczeniową i z egzaminu wpisuje się do indeksu w tym samym wierszu. cenę zintegrowaną wpisuje się do indeksu w oddzielnym wierszu w poz. egzamin. ceny zintegrowane wystawia i wpisuje wykładowca koordynator. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje wykładowca koordynator. Harmonogram ćwiczeń: ICHEM Pokazy bazy elektroniczne PW, SciFinder, CrossFire, baza patentów RP Wzory i równania chemiczne (tworzenie dużych dokumentów) Ćwiczenia indywidualne Schemat ideowy Bilans masowy Kolokwium Schemat Sankeya Ćwiczenia indywidualne Ćwiczenia indywidualne Schemat technologiczno-pomiarowy Ćwiczenia indywidualne Ćwiczenia indywidualne Schemat Gantta Kolokwium

10 Literatura podstawowa: S. Bretsznajder i inni, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1973 Anderson N.G., Practical Process Research & Development, Academic Press, 2012 Projektowanie Procesów Technologicznych, ficyna Wydawnicza PW, Warszawa Literatura uzupełniająca: K. W. Szewczyk, Technologia biochemiczna, ficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003 L. Synoradzki i inni, Przem. Chem., 56(1977)525, 63(1984)302, 65(1986)141, 179 Miesięczniki: Przemysł Chemiczny rganic Process Research & Development, Industrial Engineering Chemical Research Chemical& Engineering News (unexpected, hazardous reactions) Prerekwizyty: (Inżynieria Chemiczna i Procesowa) Sposób zaliczenia: egzamin pisemny i ustny

11

12

13

14

15 TYTUŁY WYKŁADÓW Kompleksowość Projektowania Procesów Technologicznych Komputerowe bazy danych w badaniach literaturowych mgr Jolanta Gola BG PW Klasyfikacja i czystość patentowa dr inż. Grażyna Padée rzecznik patentowy Schemat ideowy. Bilans masowy Dobór aparatury. Schemat technologiczny pis schematu technologicznego. Założenia dla branż. Bilans cieplny Cykl Badawczo-Projektowo-Wdrożeniowy ptymalnie od Laboratorium do Instalacji Przemysłowej KNCEPCJA CHEMICZNA KNCEPCJA TECHNLGICZNA

16 TYTUŁY WYKŁADÓW c.d. Zagrożenie pożarem i wybuchem dr inż. Marek Woliński, Kierownik Z-du Zagrożeń biektów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej Zagrożenie toksyczne dr inż. Leszek Łukasik Zagrożenie elektrycznością statyczną dr Jan Maria Kowalski, b. Kierownik Pracowni Elektryczności Statycznej, Instytut Przemysłu rganicznego Komputerowa obsługa procesu inż. Stanisław Szymczak, MetaSoft LPT Warsztat do opracowywania technologii Ekonomika. Kalkulacja ceny Dojrzałość projektu EGZAMIN ZERWY Ciekawostki technologiczne, Ważni specjaliści, Laboratoryjne rozwiązania aparaturowe

17

18

19

20

21 Prawdopodobieństwo sukcesu na drodze od laboratorium do instalacji przemysłowej jest tym większe im czas fazy badania + rozwój (b+r) jest krótszy, pod warunkiem, że otrzymamy proces dojrzały do wdrożenia.

22

23

24

25

26

27 pracowywanie technologii to przykład badań stosowanych prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu praktycznego. propozycja rozwiązania umożliwiającego produkcję w sposób najtańszy. Por. badania podstawowe to badania naukowe prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb poznawczych (nie mające określonego celu praktycznego). postęp wiedzy, uogólnienia np. struktura związku chemicznego, mechanizm reakcji itp. pracowanie technologii chemicznej jest procesem bardzo złożonym. Z jednej strony to przeprowadzenie różnych badań niezbędnych do określenia koncepcji chemicznej, a następnie technologicznej procesu. Z drugiej strony to projektowanie związane z powiększaniem skali prowadzące do kompletnego opisu procesu i stworzenia koncepcji instalacji produkcyjnej.

28 H H C H C H C Ph Ph C CH C Ph C CH KW BDBW KDBW Ph Nowe związki C Ph NR Ph C IMIDY Struktura H NH Mechanizmy reakcji Aktywność biologiczna NWY LEK PRZECIWGRUŹLICZY CH CH PLIMRFIZM H 2 N CH KG S N H KTG CH KTG

29 BADANIA LABRATRYJNE ANALITYKA EKNMIKA MARKETING PWIĘKSZANIE BEZPIECZEŃSTW SKALI AUTMATYKA

30 DZIAŁ / ZAKŁAD Chemia Procesowa: KLUCZWE ZADANIA Zainicjowanie prac rozwojowych dla procesu chemicznego Inżynieria Procesowa: Znalezienie praktycznych rozwiązań potrzebnych do efektywnego powiększania skali Półtechnika: Przeprowadzenie eksperymentów powiększania skali i wyprodukowanie partii próbnej Produkcja: Wyprodukowanie farmaceutycznej substancji aktywnej (FSA) (API!!!) Chemia Farmaceutyczna: Regulacje prawne: Kontrola jakości: Analiza jakościowa: Analiza badań: Przekształcenie FSA w formę leku Współpraca z Min. Zdrowia i jednost. opiniującymi zgodność rozwiązań z przepisami Zagwarantowanie dobrej jakości leku do testów klinicznych Neal G. Anderson, Practical Progress Research&Development, Academic Press, 2012 Gwarancja, że do prod. FSA i kluczowych półprod. zostaną użyte surowce wys. jakości Krytyczna analiza materiałów dostarczonych przez poszczególne działy

31 Powiększanie skali procesu chemicznego

32

33 Porównanie operacji w skali laboratoryjnej i powiększonej

34 Zadania chemików: JAKIE związki otrzymać? Chemik odkrywca: dodatkowo aktywność bio i nowe właściwości związku - JAK otrzymać wybrane związki? Chemik technolog/producent: praktyczna realizacja i elegancja procesu produkcyjnego Różne podejścia do chemii, ale cel wspólny: przedłużenie życia ludzkiego przy pomocy nowych i efektywnych leków

35

36

37 płacalność nadrzędna cecha, która charakteryzuje proces dojrzały do wdrożenia. W trakcie badań należy ją wielokrotnie sprawdzać. Po pierwsze przed rozpoczęciem badań, ostatecznie przed rozpoczęciem inwestycji (weryfikacja analizy ekonomicznej). Przykład: Mimo opracowania projektu technicznego wytwórni estrocynowych stabilizatorów termicznych PCW i zakupienia znacznej części aparatury, technologii nie wdrożono ze względu na negatywny wynik analizy ekonomicznej. Zmieniła się radykalnie sytuacja rynkowa, wzrósł koszt kredytu, zapotrzebowanie na produkt było niewystarczające.

38 Zespołowość opracowywania technologii chemicznej wynika z konieczności rozwiązania wielu zagadnień z różnych branż. Zespołem kieruje najpierw badacz technolog, potem projektant technolog. W trakcie realizacji inwestycji koordynacją i nadzorem zajmuje się specjalista wyznaczony przez inwestora (project manager). Twórcze alternatywne rozwiązywanie problemów (TARP) to zasada mająca na celu dążenie do rozwiązań obiektywnie najlepszych bez przyzwyczajania się i upartego bronienia własnych nie zawsze trafnych koncepcji, szczególnie trudne w zaawansowanym etapie prac, kiedy zmiany wcześniejszych założeń zmuszają do dodatkowego wysiłku zespoły badawcze czy projektowe.

39

40

41 NARZĘDZIA Matematyczne Metody Planowania Eksperymentów MINIATURWE INSTALACJE MDELWE (MIM-y) Instalacje ½-Techniczne w Hali Technologicznej

42 INSTALACJE ½-TECHNICZNE Hala technologiczna (laboratorium półtechnik) wyposażona jest w kilka instalacji badawczo-produkcyjnych infrastrukturę techniczną tzw. instalacje ogólne. oraz w całą Stosowane media energetyczne i pomocnicze oraz aparatura i zabezpieczenia mają charakter przemysłowy i umożliwiają stosowanie łatwopalnych rozpuszczalników organicznych, które jak wiadomo mogą stwarzać zagrożenie wybuchem.

43 Posiadanie takiego kompletnego warsztatu na uczelniach należy do rzadkości Laboratorium Procesów Technologicznych (LPT)

44 D UZUPEŁNIENIA: sprawdzić regulamin i program PYTANIA: czym różni się technologia chemiczna od technologii biochemicznej (biotechnologii)?

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU

FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU FUNKCJONOWANIE I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE STUDIUM PRZYPADKU Mariusz KOŁOSOWSKI, Piotr STASZEWSKI Streszczenie: W artykule zaprezentowano działanie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r.

Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. Uchwała nr 7/2008/2009 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uruchomienia dwusemestralnych Studiów Podyplomowych: Chemia Kosmeceutyczna, od

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Katedra Zarządzania Międzynarodowego Joanna Sokołowska-Więcek Uwarunkowania skuteczności pracy kierownika w zarządzaniu międzynarodowymi projektami badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia

Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia Wydział Nauk o Żywności kierunek: technologia żywności i żywienia człowieka studia stacjonarne drugiego stopnia zał. 1 opis modułów kształcenia i wchodzących w ich skład przedmiotów (sylabusy) wraz ze

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Część pierwsza PODSTAWY PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Rozdział 1. Interpretacja 1 Panorama i zakres ryzyka metodologii projektowania 17 Rozdział 1 Interpretacja i zakres metodologii

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP

WYBRANE PROBLEMY URUCHAMIANIA NOWEJ PRODUKCJI SELECTED PROBLEMS OF NEW PRODUCTION STARTING UP ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 56 Nr kol. 1845 Krzysztof PAŁUCHA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo