2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W OPARCIU O KONCEPCJĘ REENGINEERINGU I X-ENGINEERINGU Ireneusz Durlik Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego. Transfer Wiedzy Streszczenie W pracy przedstawiono zarys nowej metody projektowania procesów gospodarczych firm i instytucji. Metoda ta nazwana Reengineeringiem Dynamicznym opiera się na koncepcji klasycznego Reengineeringu i X-Engineeringu. Zakłada ona równieŝ, Ŝe równolegle wykonuje się dwie części projektowe: część techniczno-organizacyjną i część społeczną. Słowa kluczowe: procesy gospodarcze, Reengineering X-Engineering, projektowanie restrukturyzacyjne 1. Wstęp i sformułowanie problemu Projektowanie i wdraŝanie wysokiej sprawności procesów gospodarczych jest wciąŝ aktualnym i frapującym problemem naukowym, a takŝe istotnym obszarem praktyki menedŝerskiej w przestrzeni światowego i międzynarodowego biznesu. Znana i wykorzystywana od ponad 10 lat koncepcja Reengineeringu (Business Process Reengineering BPR) oraz ogłoszona przed niespełna trzema laty koncepcja X Engineeringu są tu bardzo pomocne. Nowoczesne wyposaŝenie komputerowe biur i ośrodków projektowania wraz z oprogramowaniem umoŝliwiają wielowariantowe projektowanie i wybór najlepszych rozwiązań. 2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej W warunkach współczesnej globalnej gospodarki rynkowej, kiedy to produkty wraz z ich rozwiązaniami technicznymi mogą być łatwo kopiowane, firma nie ma gwarancji trwałego sukcesu na rynku. Sukces daje orientacja procesowa, bowiem procesy są znacznie trudniejsze do skopiowania. Dlatego teŝ twierdzi się, Ŝe strategia oparta na efektywnych i nowoczesnych procesach daje większą gwarancję osiągnięcia powodzenia., szczególnie we wstępnym okresie wdraŝania innowacyjnego.

2 42 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Pierwszym etapem kompleksowo pojmowanego BPR jest ponowne określenie misji, wizji i celów strategicznych firmy. Wymaga się takŝe odpowiedzi na szereg podstawowych pytań, jeśli chodzi o cele strategiczne. Pytania te dotyczą: nowych technologii produkcyjnych, a szczególnie dotyczących strategii badań i studiów, wytwarzania, strategii automatyzacji produkcji, strategii informatycznej, strategii dystrybucji i obsługi klienta gotowości do elastycznego i innowacyjnego działania firmy, spoŝytkowania doświadczenia, jakie uzyskała firma we wdraŝaniu innowacji i wniosków, analizy osiągniętych sukcesów i zaistniałych pomyłek, trendów w otoczeniu ekonomicznym firmy, a szczególnie podatków, ograniczeń celnych, eksportowo-importowych, moŝliwości pozyskania i transferu kapitału, a takŝe poziomu inflacji, siły nabywczej pieniądza, rozwoju rynków zbytu i rynku zaopatrzeniowego, nowych technologii marketingowych i obsługi klienta Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest łatwe, poniewaŝ przedsiębiorstwo dąŝy do wielu celów. Pomimo tego, konieczne jest udzielenie sobie przynajmniej prowizorycznych odpowiedzi, ułatwiających konsultantom zewnętrznym sporządzenie powaŝniejszych opracowań wyjaśniających poszczególne kwestie. Strategię taką moŝna przecieŝ przeformułować, jeŝeli zajdą określone okoliczności wynikające z analiz szczegółowych lub wyraźnej zmiany warunków funkcjonowania. Posiadanie wizji, misji i celów strategicznych pozwala spojrzeć rzetelnie w przyszłość, ocenić własne moŝliwości i sformułować perspektywy istnienia firmy w realnym horyzoncie czasowym. 3. Podstawowe koncepcje budowania strategii procesów gospodarczych Istnieje kilka najwaŝniejszych sposobów podejść do budowania tych strategii. Niektóre z nich to: a. Intensyfikacja (intensification) b. Rozszerzenie (extension) c. Powiększenie i przedłuŝenie (augmentation) d. Przekształcenie (conversion) e. Dywersyfikacja ( diversification) 4. Rodzaje procesów podlegających restrukturyzacji według zmodernizowanej koncepcji dynamicznej (BPR-D) Zmodernizowana koncepcja, podobnie jak klasyczny Reengineering, dzieli procesy na trzy grupy:

3 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych procesy podstawowe procesy pomocnicze procesy zarządzania Procesy te występują we wzajemnym związku w ramach firmy, przedsiębiorstwa. Tkwią one takŝe w otoczeniu systemowym, zewnętrznym stopnia I, czyli w przedsiębiorstwach, firmach współpracujących zajmują określone miejsce w otoczeniu zewnętrznym, stopnia II. Oczywiście otoczenie II-go stopnia, a więc dotyczące regionu, okręgu gospodarczego tkwi w otoczeniu stopnia III-go (np. kraj), to z kolei w otoczeniu stopnia IV np.: Europy. MoŜna wyobrazić sobie jeszcze otoczenie stopnia V, czyli globalne. Stąd teŝ wymagania klienta naleŝy określać bardzo ostroŝnie i przyjmować wielkości faktycznie wynikające z badań rynku, korygując je o wskaźnik ufności dotyczący przyszłości. Wymagania klienta mogą dotyczyć otoczenia stopnia I i są to tzw. wymagania (potrzeby) wewnętrzne. Mogą teŝ być określone jako wymagania klienta regionalnego, krajowego, europejskiego, globalnego. Ostatnio, koncepcja X-Engineeringu zaprezentowana przez Jamesa Champy podkreśla rolę złoŝonych procesów gospodarczych realizowanych w kilku czy wielu organizacjach. Chodzi o to, aby klient uzyskiwał jak najszybciej i jak najlepszy wyrób i tym samym poŝądaną satysfakcję z zaspokojenia swoich potrzeb. 5. Megaprocesy jako obiekty radykalnej restrukturyzacji Radykalne przekształcenie procesów ma charakter przede wszystkim strategiczny i ten fakt ma konsekwencje w metodzie postępowania. Chodzi przy tym o radykalne przemyślenia i przekształcenia procesów biznesu w celu wyraźnej poprawy kosztów, jakości produktu i jakości obsługi klientów oraz tempa przekształceń. Radykalne przekształcenia dotyczą poprawy produktywności, której nie da się osiągnąć zwykłymi tradycyjnymi metodami w szybkim tempie i która przez rozmiar restrukturyzowanych procesów ma charakter strategiczny. Punktem wyjścia dla tej radykalnej poprawy produktywności są oddziałujące na przedsiębiorstwo siły rynku, takie jak: nowe potrzeby klientów niedostateczny zysk z zainwestowanego kapitału brak konkurencyjności produktu, słabej jego dystrybucji, przestarzałych form obsługi klientów itp. KaŜdy sposób na poprawę wywołuje w efekcie zmianę systemów socjotechnicznych, stąd szczególne znaczenie ma zarządzanie zmianami, a takŝe angaŝowanie bezpośrednich wykonawców do współuczestniczenia. Zwłaszcza, Ŝe osiąganie lepszych wyników w przedsiębiorstwie musi mieć swoją wartość wymierną, aby moŝna było równieŝ ilościowo ocenić efektywność i skuteczność wyda-

4 44 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu nych środków na poprawę. Dlatego wymaga to równieŝ precyzyjnych metod pomiaru. Konieczną jest więc potrzeba znalezienia praktycznej metody postępowania, która moŝe doprowadzić do określenia pola działania i dokonania selekcji procesów. Na podstawie tych parametrów moŝna z dość duŝym prawdopodobieństwem dokonać wyboru megaprocesów, które dadzą najlepsze efekty dla firmy, jednocześnie zaspokajając wymagania klienta. Jako następstwo restrukturyzacji procesów podstawowych i pomocniczych, w kaŝdym przypadku powinna nastąpić restrukturyzacja procesów zarządzania w odniesieniu do struktur wewnętrznych i do otoczenia. MoŜliwości polepszenia wyników funkcjonowania przedsiębiorstwa są związane z misją, wizją i celami strategicznymi, mają teŝ oczywiste odniesienie do hierarchii procesów. (rys. 1) Interesy właściciela kapitału Wymagania klienta Misja Wizja Oczekiwania personelu 1 N Cele 2 3 strategiczne Cele strategiczne: 1. Strategia rozwoju produktu 2. Strategia procesów produkcyjnych podstawowych i pomocniczych 3. Strategia procesów badań i rozwoju 4. Strategia marketingowa oraz procesów dystrybucji i obsługi klienta 5. Strategia informacyjna i aplikacji TI 6. Strategia przygotowania personelu i kultury organizacyjnej 7. Strategia jakości i kontroli 8. Strategia finansowa i controlling... N. Inne strategie

5 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Restrukturyzacja na poziomie strategicznym Megaprocesy N Restrukturyzacja na poziomie taktycznym Procesy Restrukturyzacja na poziomie operatywnym Subprocesy i operacje N 1.21 RYSUNEK 1. Hierarchia procesów i powiązania w koncepcji BPR-D Największe efekty osiąga się przy restrukturyzacji procesów na poziomie strategicznym, czyli na poziomie restrukturyzacji megaprocesów. Na tym poziomie rozpoczyna się radykalna restrukturyzacja realizowana z góry na dół poprzez poziom taktyczny do usprawnień i modernizacji na poziomie operatywnym. 6. Reengineering dynamiczny jako metoda technicznoorganizacyjnej restrukturyzacji procesów gospodarczych Reengineering dynamiczny oparty na klasycznym BPR i X-Engineeringu stanowi istotny element składowy usprawnionej metodyki projektowania procesów gospodarczych w warunkach High-Technology (BPR-D). Reenginering dynamiczny zasługuje na szersze rozpowszechnienie jako metoda technicznoorganizacyjnej restrukturyzacji szczególnie przydatna w warunkach polskich. Wymaga on nie tylko głębokiej znajomości nowoczesnych kierunków organizacji i zarządzania, ale równieŝ umiejętności praktycznych twórczego rozwiązywania problemów metodami inŝynierskimi i socjotechnicznymi. Jednocześnie technika komputerowa sprawia, Ŝe jest on moŝliwy do wdroŝenia przez wyszkolonych ekspertów i doradców zatrudnionych w danej firmie lub pracujących na zlecenie jednostek gospodarczych.

6 46 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 6.1 Elementy składowe Reengineeringu dynamicznego (BPR - D) Za podstawę opracowania modelu RD przyjmuje się co najmniej siedem zmieniających się czynników składowych. Pierwszy zestaw czynników stanowią: personel, który podlega procesowi adaptacji do nowych zadań dysponowana technika wytwarzania i zarządzania wykorzystująca miniaturyzację, komputeryzację i sterowanie numeryczne dysponowana technika informatyczna-ti, rozumiana jako kompleks osiągnięć nauki i praktyki w zakresie hardware i software wraz z sieciami informatycznymi właściwie uporządkowany ciąg czynności procesu, w wyniku którego powstaje produkt lub jego fragment zaspokajający potrzeby klienta czas, który ma do dyspozycji- właściciel kapitału na jego obieg; zarządzający projektami restrukturyzacji; dostawca na dostarczenie surowców, półwyrobów i czynników energetycznych; producent na wytworzenie produktu; projektant rozwoju produktu i przygotowania wytwarzania oraz dystrybucji; dystrybutor na dostarczenie produktu uŝytkownikowi, przygotowanie go do eksploatacji, a takŝe na realizację usług gwarancyjnych. Drugim zestawem czynników są trzy rodzaje zmian: zmiany strategiczne obejmujące megaprocesy, których wykonawcą jest zarząd przedsiębiorstwa lub zespół kierujący składający się z ekspertów własnych i zewnętrznych zmiany taktyczne obejmujące procesy wchodzące w skład megaprocesów, które są proponowane lub realizowane przez zespoły procesowe zmiany na poziomie operacji i czynności dokonywane przez personel obsługujący poszczególne stanowiska robocze lub moduły wytwórcze z własnej inspiracji pod kontrolą zespołu procesowego. Zmiany te określamy często jako operacyjne. Trzecim zestawem czynników są moŝliwości elastycznego uzgadniania granic między działaniami wchodzącymi w obszar zmian strategicznych, taktycznych i operacyjnych jednakŝe przyjmując zasadę, Ŝe jeden zespół kierujący nadzoruje i koordynuje zakresy przypisane poszczególnym poziomom niezaleŝnie od tego jakiego przedsiębiorstwa wiodącego lub współpracującego ta zmiana dotyczy. Na kaŝdym poziomie moŝe być zainicjowana zmiana pojedynczego megaprocesu, procesu bądź grupy procesów powiązanych mapą procesów i megaprocesów. Czwartym zestawem czynników są następujące po sobie lub występujące w układzie symultanicznym etapy realizacji i charakter czynności wykonywanych w ramach poszczególnych etapów. Liczba etapów i czynności moŝe być lub zazwyczaj jest - zmienna.

7 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Piątym zestawem czynników jest integracja procesu projektowego i procesu wdroŝenia wraz z controllingiem w jeden cykl BPR-D. Obowiązuje tu zasada, Ŝe opracowanie projektowe powinno zawierać wyłącznie minimalny zakres informacji niezbędny do wdroŝenia i realizacji wizji koncepcji projektowej. Szósty zestaw czynników to zarządzanie innowacyjne i nowa kultura organizacji. Koniecznością staje się zazwyczaj zaprojektowanie nowej struktury systemu zarządzania. Jest to najczęściej przechodzenie (zmiana) od struktury hierarchicznej do struktury macierzowej lub sieciowej, a czasami tylko wystarcza drastyczne ograniczenie szczebli zarządzania. Równoległym działaniem jest zmiana kultury pracy i kultury zarządzania. Siódmy zestaw czynników to zmiana mentalności kierownictwa i personelu poprzez szkolenia, samodoskonalenie i treningi mentalności. 6.2 Lista czynności w dynamicznym Reengineeringu Reengineering dynamiczny (BPR D) charakteryzuje się jednoczesnym (symultanicznym) wykonywaniem dwóch projektów, projektu technicznego i projektu społecznego. Kroki Reengineeringu dynamicznego BPR-D Projekt techniczny Krok 1 A. Rozpoznanie megaprocesów i procesów, wybór megaprocesów, określenie celów do osiągnięcia i sformułowania zadania projektowego. Krok 2 A. Sporządzenie mapy megaprocesów i procesów oraz kolejności prac. Krok 3 A. Radykalne przeprojektowanie megaprocesów i procesów. Optymalizacja lub projektowanie wariantów. Krok 4 A. Symulacja i ocena wariantów. Krok 5 A. Selekcja rozwiązań i wybór wariantu. Kroki Reengineeringu dynamicznego BPR-D Projekt społeczny Krok 1 B.Rozpoznanie sytuacji społecznej w firmie i sformułowanie zadań. Analiza i rozpowszechnienie przyjętej misji, wizji, i celów strategicznych. Krok 2 B. Trening mentalności kierowników i wykonawców, a głównie: - zespołów kierowniczych, zespołów procesowych, - głównych dostawców, głównych klientów. Krok 3 B. Uzyskanie przyzwolenia społecznego na dokonywanie zmian, tj. pozyskanie załogi i czynników społecznych dla przeprowadzenia zmian. Krok 4 B. Sformułowanie zasad nowej kultury organizacji. Zmiana systemu organizacyjnego i struktury zarządzania. Krok 5 B. Dobór personelu do Top Managementu i operatorów dla poszczególnych megaprocesów i procesów. Systemy motywacji, ścieŝki kariery wdra- Ŝanie. Krok 6 B. Ocena projektu i negocjacje z siłami społecznymi. Uzyskanie akceptacji społecznej. Wybór rozwiązania.

8 48 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 7. Projektowanie optymalizacyjne i tworzenie wariantów Jest to w istocie najwaŝniejszy etap projektu restrukturyzacji. Zazwyczaj postępuje się według koncepcji sformułowanej przez Nadlera. W projektowaniu tym naleŝy równieŝ zaproponować mapy procesów i nowe przepływy informacji, materiałów i kapitału z optymalnym wykorzystaniem TI. Mogą tu być takŝe zaprojektowane nowe struktury organizacyjne zarządzania. Warianty procesów tworzy się w dość specyficzny sposób w przypadku integracji projektowania produktu i procesu. Aby stworzyć projekt nowego procesu (megaprocesu), równolegle z projektem produktu wygodnie jest na wstępie dokonać oceny istniejącej mapy tego procesu lub zapoznać się z innymi, podobnymi, spotykanymi na zewnątrz pozwoli to zaakceptować całość lub część celów projektu. Zmiany znajdą wówczas odzwierciedlenie w przepływie roboczym kaŝdego objętego zmianą produktu. Następnie nowy przepływ roboczy w kaŝdym odcinku jest optymalizowany. W ten sposób przeprojektowany proces i zoptymalizowany przepływ roboczy tworzą razem nową jakość procesu lub subprocesu. 8. Symulacja i zastosowanie systemów ekspertowych i ocena wariantów Dotychczas znane i stosowane w praktyce empiryczne podejście do projektowania operacji i procesów okazuje się niewystarczające przy projektowaniu megaprocesów. ZłoŜoność i kompleksowość operacji i procesów występujących w ramach megaprocesów jest przyczyną odróŝniającą dynamikę zachowania megaprocesów zaprojektowanych w układzie transfunkcyjnym od tradycyjnych procesów składowych zaprojektowanych w ramach poszczególnych funkcji lub oddziałów. Konieczne jest przy tym: uwzględnienie dynamiki funkcjonowania magaprocesów symulacja komputerowa zastosowanie systemów ekspertowych ES Przebieg projektowania dynamiki zachowania procesów i powiązania z innymi megaprocesami przedstawiono na rys. 2.

9 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Zbiór nowych rozwiązań megaprocesów Analiza rozwiązania projektowego wariantu megaprocesu Zbudowanie modelu sytuacyjnego Test wstępny Ocena, czy model właściwie odzwierciedla proces Nie Uściślenie modelu Tak Symulacja zaprojektowanego megaprocesu Test końcowy Ocena funkcjonowania procesu i powiązania z innymi procesami Nie Czy otrzymane wyniki są satysfakcjonujące Uściślenie rozwiązania projektowego Selekcja i wybór wariantów RYSUNEK 2. Schemat symulacji dynamiki megaprocesów

10 50 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 9. Ocena rozwiązań, wybór rozwiązań, prace wdroŝeniowe, utrwalanie zmian na lepsze Są to następne etapy działań projektowych, które nie są tu zapisane i czytelnik znajdzie je równieŝ w publikacjach autora. 10. Podsumowanie W niniejszym referacie zaprezentowano nową metodę radykalnego projektowania procesów gospodarczych w ujęciu transfunkcjonalnym. Metoda ta uwzględnia nowe podejście do problemów gospodarowania w warunkach technologii informatycznej i nowej globalnej ekonomii. Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, Ŝe wyboru dokonuje i decyzję wdroŝeniową podejmuje właściciel kapitału lub upowaŝniony przez niego menedŝer. Projektant nie dokonuje wyboru, moŝe najwyŝej wskazać na najlepszy jego zdaniem wariant. Warszawa- Gdańsk, kwiecień 2004 Literatura Champy J.: X-Engineering, Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa Davenport T.H.: Process Innovation. Reengineering Work Through Information Technology, Harward Business School Press, Boston Durlik I.: Projektowanie techniczno-organizacyjne zakładów przemysłowych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Durlik I.: Projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzanie projektami, Wyd. AMP, Kraków Katowice Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Durlik I.: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Kapcia B.: ABC-metoda zarządzania kosztami, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2, Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Müller R., Rupper P.: Process Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Wyd. ASTRUM, Wrocław Obłój K.: Srategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa Riggs J.: Production systems: Planning, Analisis and Control, J.Willey, New York Rummeler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

11 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych RESTRUCTURING DESIGNING OF ECONOMIC PROCESSES BASED ON THE REENGINEERING AND X-ENGINEERING CONCEPTION. Abstract In this article there has been presented a new method of designing of companies and institutions' economic processes. This method is called Dynamic Reengineering and is based on a conception of classic Reengineering and X- Engineering. It also assumes that there have been simultaneously carried out two project parts: technical-organizational part and social one. Key words: economic processes, Reengineering, X-Engineering, restructuring designing.

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji

Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji KAZIMIERZ KRUPA Teoria zmian organizacyjnych przedsiębiorstw ery informacji (wybrane aspekty i narzędzia) NR 76 2004 Liczba znaków/stron = 783 732 zn. / 356 stron 18.07.2005 do I korekty 31.08.2005 do

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Studia z zarządzania międzykulturowego

Studia z zarządzania międzykulturowego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 3 http://piz.san.edu.pl Studia z zarządzania międzykulturowego Redakcja Michał Chmielecki Łódź 2014 Całkowity koszt wydania Zeszytu 3 sfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny

STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE. Poradnik metodyczny STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU FIRMY OPARTY O TECHNOLOGIE I INNOWACJE Poradnik metodyczny Główni autorzy dr inż. Jerzy Koszałka (redaktor) dr inż. Jacek Jettmar mgr inż. Tomasz Klajbor Współautorzy prof. dr

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0

ZARZĄDZANIE. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński. Gdańsk 2007 ISBN 978-83-886179-8-0 ISBN 978-83-886179-8-0 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Zarządzania i Ekonomii Redakcja naukowa Andrzej Szuwarzyński 50+ ZARZĄDZANIE Gdańsk 2007 Recenzent: prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki Autorzy: dr

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego

4. STRUKTURA I FUNKCJE PROGRAMU KOPUTEROWEGO WSPOMAGAJĄCEGO DOBÓR OBRABIAREK W ESP CZĘŚCI KLASY KORPUS... 104 4.1. Struktura programu komputerowego POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Arkadiusz Gola METODYKA DOBORU PODSYSTEMU OBRABIAREK W ELASTYCZNYM SYSTEMIE PRODUKCYJNYM CZĘŚCI KLASY KORPUS Promotor: dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi

Organizacje wirtualne jako sieć partnerstwa wspomagana technologiami informatycznymi 84 Marta Mądry, Sebastian Saniuk, Mariusz Mądry Marta MĄDRY*, Sebastian SANIUK*, Mariusz MĄDRY** *Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny, Uniwersytet Zielonogórski; **Instytut

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1 Etapy rozwoju funkcji personalnej w przedsiębiorstwach Rozwój funkcji personalnej w przedsiębiorstwach rozpoczął się w najwyŝej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie KOMUNIKACJA W PROCESACH ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego Kraków 2011 Redakcja naukowa:

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa

Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa A R T Y K U ł Y Andrzej R. Chrzanowski, Iwona Głażewska* Aktywa niematerialne jako istotna determinanta wartości przedsiębiorstwa Streszczenie Analizując źródła wartości przedsiębiorstwa, można zauważyć,

Bardziej szczegółowo