2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE PROCESÓW GOSPODARCZYCH W OPARCIU O KONCEPCJĘ REENGINEERINGU I X-ENGINEERINGU Ireneusz Durlik Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego. Transfer Wiedzy Streszczenie W pracy przedstawiono zarys nowej metody projektowania procesów gospodarczych firm i instytucji. Metoda ta nazwana Reengineeringiem Dynamicznym opiera się na koncepcji klasycznego Reengineeringu i X-Engineeringu. Zakłada ona równieŝ, Ŝe równolegle wykonuje się dwie części projektowe: część techniczno-organizacyjną i część społeczną. Słowa kluczowe: procesy gospodarcze, Reengineering X-Engineering, projektowanie restrukturyzacyjne 1. Wstęp i sformułowanie problemu Projektowanie i wdraŝanie wysokiej sprawności procesów gospodarczych jest wciąŝ aktualnym i frapującym problemem naukowym, a takŝe istotnym obszarem praktyki menedŝerskiej w przestrzeni światowego i międzynarodowego biznesu. Znana i wykorzystywana od ponad 10 lat koncepcja Reengineeringu (Business Process Reengineering BPR) oraz ogłoszona przed niespełna trzema laty koncepcja X Engineeringu są tu bardzo pomocne. Nowoczesne wyposaŝenie komputerowe biur i ośrodków projektowania wraz z oprogramowaniem umoŝliwiają wielowariantowe projektowanie i wybór najlepszych rozwiązań. 2. Opracowanie misji, wizji i celów strategicznych organizacji gospodarczej W warunkach współczesnej globalnej gospodarki rynkowej, kiedy to produkty wraz z ich rozwiązaniami technicznymi mogą być łatwo kopiowane, firma nie ma gwarancji trwałego sukcesu na rynku. Sukces daje orientacja procesowa, bowiem procesy są znacznie trudniejsze do skopiowania. Dlatego teŝ twierdzi się, Ŝe strategia oparta na efektywnych i nowoczesnych procesach daje większą gwarancję osiągnięcia powodzenia., szczególnie we wstępnym okresie wdraŝania innowacyjnego.

2 42 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Pierwszym etapem kompleksowo pojmowanego BPR jest ponowne określenie misji, wizji i celów strategicznych firmy. Wymaga się takŝe odpowiedzi na szereg podstawowych pytań, jeśli chodzi o cele strategiczne. Pytania te dotyczą: nowych technologii produkcyjnych, a szczególnie dotyczących strategii badań i studiów, wytwarzania, strategii automatyzacji produkcji, strategii informatycznej, strategii dystrybucji i obsługi klienta gotowości do elastycznego i innowacyjnego działania firmy, spoŝytkowania doświadczenia, jakie uzyskała firma we wdraŝaniu innowacji i wniosków, analizy osiągniętych sukcesów i zaistniałych pomyłek, trendów w otoczeniu ekonomicznym firmy, a szczególnie podatków, ograniczeń celnych, eksportowo-importowych, moŝliwości pozyskania i transferu kapitału, a takŝe poziomu inflacji, siły nabywczej pieniądza, rozwoju rynków zbytu i rynku zaopatrzeniowego, nowych technologii marketingowych i obsługi klienta Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest łatwe, poniewaŝ przedsiębiorstwo dąŝy do wielu celów. Pomimo tego, konieczne jest udzielenie sobie przynajmniej prowizorycznych odpowiedzi, ułatwiających konsultantom zewnętrznym sporządzenie powaŝniejszych opracowań wyjaśniających poszczególne kwestie. Strategię taką moŝna przecieŝ przeformułować, jeŝeli zajdą określone okoliczności wynikające z analiz szczegółowych lub wyraźnej zmiany warunków funkcjonowania. Posiadanie wizji, misji i celów strategicznych pozwala spojrzeć rzetelnie w przyszłość, ocenić własne moŝliwości i sformułować perspektywy istnienia firmy w realnym horyzoncie czasowym. 3. Podstawowe koncepcje budowania strategii procesów gospodarczych Istnieje kilka najwaŝniejszych sposobów podejść do budowania tych strategii. Niektóre z nich to: a. Intensyfikacja (intensification) b. Rozszerzenie (extension) c. Powiększenie i przedłuŝenie (augmentation) d. Przekształcenie (conversion) e. Dywersyfikacja ( diversification) 4. Rodzaje procesów podlegających restrukturyzacji według zmodernizowanej koncepcji dynamicznej (BPR-D) Zmodernizowana koncepcja, podobnie jak klasyczny Reengineering, dzieli procesy na trzy grupy:

3 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych procesy podstawowe procesy pomocnicze procesy zarządzania Procesy te występują we wzajemnym związku w ramach firmy, przedsiębiorstwa. Tkwią one takŝe w otoczeniu systemowym, zewnętrznym stopnia I, czyli w przedsiębiorstwach, firmach współpracujących zajmują określone miejsce w otoczeniu zewnętrznym, stopnia II. Oczywiście otoczenie II-go stopnia, a więc dotyczące regionu, okręgu gospodarczego tkwi w otoczeniu stopnia III-go (np. kraj), to z kolei w otoczeniu stopnia IV np.: Europy. MoŜna wyobrazić sobie jeszcze otoczenie stopnia V, czyli globalne. Stąd teŝ wymagania klienta naleŝy określać bardzo ostroŝnie i przyjmować wielkości faktycznie wynikające z badań rynku, korygując je o wskaźnik ufności dotyczący przyszłości. Wymagania klienta mogą dotyczyć otoczenia stopnia I i są to tzw. wymagania (potrzeby) wewnętrzne. Mogą teŝ być określone jako wymagania klienta regionalnego, krajowego, europejskiego, globalnego. Ostatnio, koncepcja X-Engineeringu zaprezentowana przez Jamesa Champy podkreśla rolę złoŝonych procesów gospodarczych realizowanych w kilku czy wielu organizacjach. Chodzi o to, aby klient uzyskiwał jak najszybciej i jak najlepszy wyrób i tym samym poŝądaną satysfakcję z zaspokojenia swoich potrzeb. 5. Megaprocesy jako obiekty radykalnej restrukturyzacji Radykalne przekształcenie procesów ma charakter przede wszystkim strategiczny i ten fakt ma konsekwencje w metodzie postępowania. Chodzi przy tym o radykalne przemyślenia i przekształcenia procesów biznesu w celu wyraźnej poprawy kosztów, jakości produktu i jakości obsługi klientów oraz tempa przekształceń. Radykalne przekształcenia dotyczą poprawy produktywności, której nie da się osiągnąć zwykłymi tradycyjnymi metodami w szybkim tempie i która przez rozmiar restrukturyzowanych procesów ma charakter strategiczny. Punktem wyjścia dla tej radykalnej poprawy produktywności są oddziałujące na przedsiębiorstwo siły rynku, takie jak: nowe potrzeby klientów niedostateczny zysk z zainwestowanego kapitału brak konkurencyjności produktu, słabej jego dystrybucji, przestarzałych form obsługi klientów itp. KaŜdy sposób na poprawę wywołuje w efekcie zmianę systemów socjotechnicznych, stąd szczególne znaczenie ma zarządzanie zmianami, a takŝe angaŝowanie bezpośrednich wykonawców do współuczestniczenia. Zwłaszcza, Ŝe osiąganie lepszych wyników w przedsiębiorstwie musi mieć swoją wartość wymierną, aby moŝna było równieŝ ilościowo ocenić efektywność i skuteczność wyda-

4 44 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu nych środków na poprawę. Dlatego wymaga to równieŝ precyzyjnych metod pomiaru. Konieczną jest więc potrzeba znalezienia praktycznej metody postępowania, która moŝe doprowadzić do określenia pola działania i dokonania selekcji procesów. Na podstawie tych parametrów moŝna z dość duŝym prawdopodobieństwem dokonać wyboru megaprocesów, które dadzą najlepsze efekty dla firmy, jednocześnie zaspokajając wymagania klienta. Jako następstwo restrukturyzacji procesów podstawowych i pomocniczych, w kaŝdym przypadku powinna nastąpić restrukturyzacja procesów zarządzania w odniesieniu do struktur wewnętrznych i do otoczenia. MoŜliwości polepszenia wyników funkcjonowania przedsiębiorstwa są związane z misją, wizją i celami strategicznymi, mają teŝ oczywiste odniesienie do hierarchii procesów. (rys. 1) Interesy właściciela kapitału Wymagania klienta Misja Wizja Oczekiwania personelu 1 N Cele 2 3 strategiczne Cele strategiczne: 1. Strategia rozwoju produktu 2. Strategia procesów produkcyjnych podstawowych i pomocniczych 3. Strategia procesów badań i rozwoju 4. Strategia marketingowa oraz procesów dystrybucji i obsługi klienta 5. Strategia informacyjna i aplikacji TI 6. Strategia przygotowania personelu i kultury organizacyjnej 7. Strategia jakości i kontroli 8. Strategia finansowa i controlling... N. Inne strategie

5 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Restrukturyzacja na poziomie strategicznym Megaprocesy N Restrukturyzacja na poziomie taktycznym Procesy Restrukturyzacja na poziomie operatywnym Subprocesy i operacje N 1.21 RYSUNEK 1. Hierarchia procesów i powiązania w koncepcji BPR-D Największe efekty osiąga się przy restrukturyzacji procesów na poziomie strategicznym, czyli na poziomie restrukturyzacji megaprocesów. Na tym poziomie rozpoczyna się radykalna restrukturyzacja realizowana z góry na dół poprzez poziom taktyczny do usprawnień i modernizacji na poziomie operatywnym. 6. Reengineering dynamiczny jako metoda technicznoorganizacyjnej restrukturyzacji procesów gospodarczych Reengineering dynamiczny oparty na klasycznym BPR i X-Engineeringu stanowi istotny element składowy usprawnionej metodyki projektowania procesów gospodarczych w warunkach High-Technology (BPR-D). Reenginering dynamiczny zasługuje na szersze rozpowszechnienie jako metoda technicznoorganizacyjnej restrukturyzacji szczególnie przydatna w warunkach polskich. Wymaga on nie tylko głębokiej znajomości nowoczesnych kierunków organizacji i zarządzania, ale równieŝ umiejętności praktycznych twórczego rozwiązywania problemów metodami inŝynierskimi i socjotechnicznymi. Jednocześnie technika komputerowa sprawia, Ŝe jest on moŝliwy do wdroŝenia przez wyszkolonych ekspertów i doradców zatrudnionych w danej firmie lub pracujących na zlecenie jednostek gospodarczych.

6 46 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 6.1 Elementy składowe Reengineeringu dynamicznego (BPR - D) Za podstawę opracowania modelu RD przyjmuje się co najmniej siedem zmieniających się czynników składowych. Pierwszy zestaw czynników stanowią: personel, który podlega procesowi adaptacji do nowych zadań dysponowana technika wytwarzania i zarządzania wykorzystująca miniaturyzację, komputeryzację i sterowanie numeryczne dysponowana technika informatyczna-ti, rozumiana jako kompleks osiągnięć nauki i praktyki w zakresie hardware i software wraz z sieciami informatycznymi właściwie uporządkowany ciąg czynności procesu, w wyniku którego powstaje produkt lub jego fragment zaspokajający potrzeby klienta czas, który ma do dyspozycji- właściciel kapitału na jego obieg; zarządzający projektami restrukturyzacji; dostawca na dostarczenie surowców, półwyrobów i czynników energetycznych; producent na wytworzenie produktu; projektant rozwoju produktu i przygotowania wytwarzania oraz dystrybucji; dystrybutor na dostarczenie produktu uŝytkownikowi, przygotowanie go do eksploatacji, a takŝe na realizację usług gwarancyjnych. Drugim zestawem czynników są trzy rodzaje zmian: zmiany strategiczne obejmujące megaprocesy, których wykonawcą jest zarząd przedsiębiorstwa lub zespół kierujący składający się z ekspertów własnych i zewnętrznych zmiany taktyczne obejmujące procesy wchodzące w skład megaprocesów, które są proponowane lub realizowane przez zespoły procesowe zmiany na poziomie operacji i czynności dokonywane przez personel obsługujący poszczególne stanowiska robocze lub moduły wytwórcze z własnej inspiracji pod kontrolą zespołu procesowego. Zmiany te określamy często jako operacyjne. Trzecim zestawem czynników są moŝliwości elastycznego uzgadniania granic między działaniami wchodzącymi w obszar zmian strategicznych, taktycznych i operacyjnych jednakŝe przyjmując zasadę, Ŝe jeden zespół kierujący nadzoruje i koordynuje zakresy przypisane poszczególnym poziomom niezaleŝnie od tego jakiego przedsiębiorstwa wiodącego lub współpracującego ta zmiana dotyczy. Na kaŝdym poziomie moŝe być zainicjowana zmiana pojedynczego megaprocesu, procesu bądź grupy procesów powiązanych mapą procesów i megaprocesów. Czwartym zestawem czynników są następujące po sobie lub występujące w układzie symultanicznym etapy realizacji i charakter czynności wykonywanych w ramach poszczególnych etapów. Liczba etapów i czynności moŝe być lub zazwyczaj jest - zmienna.

7 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Piątym zestawem czynników jest integracja procesu projektowego i procesu wdroŝenia wraz z controllingiem w jeden cykl BPR-D. Obowiązuje tu zasada, Ŝe opracowanie projektowe powinno zawierać wyłącznie minimalny zakres informacji niezbędny do wdroŝenia i realizacji wizji koncepcji projektowej. Szósty zestaw czynników to zarządzanie innowacyjne i nowa kultura organizacji. Koniecznością staje się zazwyczaj zaprojektowanie nowej struktury systemu zarządzania. Jest to najczęściej przechodzenie (zmiana) od struktury hierarchicznej do struktury macierzowej lub sieciowej, a czasami tylko wystarcza drastyczne ograniczenie szczebli zarządzania. Równoległym działaniem jest zmiana kultury pracy i kultury zarządzania. Siódmy zestaw czynników to zmiana mentalności kierownictwa i personelu poprzez szkolenia, samodoskonalenie i treningi mentalności. 6.2 Lista czynności w dynamicznym Reengineeringu Reengineering dynamiczny (BPR D) charakteryzuje się jednoczesnym (symultanicznym) wykonywaniem dwóch projektów, projektu technicznego i projektu społecznego. Kroki Reengineeringu dynamicznego BPR-D Projekt techniczny Krok 1 A. Rozpoznanie megaprocesów i procesów, wybór megaprocesów, określenie celów do osiągnięcia i sformułowania zadania projektowego. Krok 2 A. Sporządzenie mapy megaprocesów i procesów oraz kolejności prac. Krok 3 A. Radykalne przeprojektowanie megaprocesów i procesów. Optymalizacja lub projektowanie wariantów. Krok 4 A. Symulacja i ocena wariantów. Krok 5 A. Selekcja rozwiązań i wybór wariantu. Kroki Reengineeringu dynamicznego BPR-D Projekt społeczny Krok 1 B.Rozpoznanie sytuacji społecznej w firmie i sformułowanie zadań. Analiza i rozpowszechnienie przyjętej misji, wizji, i celów strategicznych. Krok 2 B. Trening mentalności kierowników i wykonawców, a głównie: - zespołów kierowniczych, zespołów procesowych, - głównych dostawców, głównych klientów. Krok 3 B. Uzyskanie przyzwolenia społecznego na dokonywanie zmian, tj. pozyskanie załogi i czynników społecznych dla przeprowadzenia zmian. Krok 4 B. Sformułowanie zasad nowej kultury organizacji. Zmiana systemu organizacyjnego i struktury zarządzania. Krok 5 B. Dobór personelu do Top Managementu i operatorów dla poszczególnych megaprocesów i procesów. Systemy motywacji, ścieŝki kariery wdra- Ŝanie. Krok 6 B. Ocena projektu i negocjacje z siłami społecznymi. Uzyskanie akceptacji społecznej. Wybór rozwiązania.

8 48 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 7. Projektowanie optymalizacyjne i tworzenie wariantów Jest to w istocie najwaŝniejszy etap projektu restrukturyzacji. Zazwyczaj postępuje się według koncepcji sformułowanej przez Nadlera. W projektowaniu tym naleŝy równieŝ zaproponować mapy procesów i nowe przepływy informacji, materiałów i kapitału z optymalnym wykorzystaniem TI. Mogą tu być takŝe zaprojektowane nowe struktury organizacyjne zarządzania. Warianty procesów tworzy się w dość specyficzny sposób w przypadku integracji projektowania produktu i procesu. Aby stworzyć projekt nowego procesu (megaprocesu), równolegle z projektem produktu wygodnie jest na wstępie dokonać oceny istniejącej mapy tego procesu lub zapoznać się z innymi, podobnymi, spotykanymi na zewnątrz pozwoli to zaakceptować całość lub część celów projektu. Zmiany znajdą wówczas odzwierciedlenie w przepływie roboczym kaŝdego objętego zmianą produktu. Następnie nowy przepływ roboczy w kaŝdym odcinku jest optymalizowany. W ten sposób przeprojektowany proces i zoptymalizowany przepływ roboczy tworzą razem nową jakość procesu lub subprocesu. 8. Symulacja i zastosowanie systemów ekspertowych i ocena wariantów Dotychczas znane i stosowane w praktyce empiryczne podejście do projektowania operacji i procesów okazuje się niewystarczające przy projektowaniu megaprocesów. ZłoŜoność i kompleksowość operacji i procesów występujących w ramach megaprocesów jest przyczyną odróŝniającą dynamikę zachowania megaprocesów zaprojektowanych w układzie transfunkcyjnym od tradycyjnych procesów składowych zaprojektowanych w ramach poszczególnych funkcji lub oddziałów. Konieczne jest przy tym: uwzględnienie dynamiki funkcjonowania magaprocesów symulacja komputerowa zastosowanie systemów ekspertowych ES Przebieg projektowania dynamiki zachowania procesów i powiązania z innymi megaprocesami przedstawiono na rys. 2.

9 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych Zbiór nowych rozwiązań megaprocesów Analiza rozwiązania projektowego wariantu megaprocesu Zbudowanie modelu sytuacyjnego Test wstępny Ocena, czy model właściwie odzwierciedla proces Nie Uściślenie modelu Tak Symulacja zaprojektowanego megaprocesu Test końcowy Ocena funkcjonowania procesu i powiązania z innymi procesami Nie Czy otrzymane wyniki są satysfakcjonujące Uściślenie rozwiązania projektowego Selekcja i wybór wariantów RYSUNEK 2. Schemat symulacji dynamiki megaprocesów

10 50 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 9. Ocena rozwiązań, wybór rozwiązań, prace wdroŝeniowe, utrwalanie zmian na lepsze Są to następne etapy działań projektowych, które nie są tu zapisane i czytelnik znajdzie je równieŝ w publikacjach autora. 10. Podsumowanie W niniejszym referacie zaprezentowano nową metodę radykalnego projektowania procesów gospodarczych w ujęciu transfunkcjonalnym. Metoda ta uwzględnia nowe podejście do problemów gospodarowania w warunkach technologii informatycznej i nowej globalnej ekonomii. Trzeba tu wyraźnie powiedzieć, Ŝe wyboru dokonuje i decyzję wdroŝeniową podejmuje właściciel kapitału lub upowaŝniony przez niego menedŝer. Projektant nie dokonuje wyboru, moŝe najwyŝej wskazać na najlepszy jego zdaniem wariant. Warszawa- Gdańsk, kwiecień 2004 Literatura Champy J.: X-Engineering, Agencja Wydawnicza Placet,Warszawa Davenport T.H.: Process Innovation. Reengineering Work Through Information Technology, Harward Business School Press, Boston Durlik I.: Projektowanie techniczno-organizacyjne zakładów przemysłowych, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk Durlik I.: Projektowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzanie projektami, Wyd. AMP, Kraków Katowice Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Durlik I.: Reengineering i technologia informatyczna w restrukturyzacji procesów gospodarczych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa Kapcia B.: ABC-metoda zarządzania kosztami, Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 2, Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa Müller R., Rupper P.: Process Reengineering. Optymalizacja procesów zorientowanych na klienta, Wyd. ASTRUM, Wrocław Obłój K.: Srategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa Riggs J.: Production systems: Planning, Analisis and Control, J.Willey, New York Rummeler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.

11 Projektowanie restrukturyzacyjne procesów gospodarczych RESTRUCTURING DESIGNING OF ECONOMIC PROCESSES BASED ON THE REENGINEERING AND X-ENGINEERING CONCEPTION. Abstract In this article there has been presented a new method of designing of companies and institutions' economic processes. This method is called Dynamic Reengineering and is based on a conception of classic Reengineering and X- Engineering. It also assumes that there have been simultaneously carried out two project parts: technical-organizational part and social one. Key words: economic processes, Reengineering, X-Engineering, restructuring designing.

Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji

Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania Instytut InŜynierii Produkcji Przedmiot: Projektowanie systemów produkcyjnych Prowadzący: Prof. dr hab. inŝ. Józef Koszkul Planowane zajęcia: 1 godz. wykładów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami

Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami Wprowadzenie w tematykę zarządzania projektami/przedsięwzięciami punkt 2 planu zajęć dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie systemami produkcyjnymi

Zarządzanie systemami produkcyjnymi Zarządzanie systemami produkcyjnymi Efektywności zarządzania sprzyjają: samodzielność i przedsiębiorczość, orientacja na działania, eksperymenty i analizy, bliskie kontakty z klientami, produktywność,

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński

Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp. Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Adam Stefan Jabłoński Marek Marian Jabłoński Benchmarking w zarządzaniu efektywnością organizacji. 1. Wstęp W dobie ciągłych zmian rynkowych oraz rosnącej konkurencji przedsiębiorstwa chcące osiągnąć sukces

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING W SYSTEMACH KLASY ERP

MIEJSCE BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING W SYSTEMACH KLASY ERP Streszczenie MIEJSCE BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING W SYSTEMACH KLASY ERP Wolny Wiesław Katedra Informatyki, AE Katowice wolny@ae.katowice.pl Artykuł jest próbą przedstawienia miejsca reenginineeringu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. ADAM KOLIŃSKI ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI. Zakres projektu. dr inż. 1 ZARZĄDZANIE PROCESAMI I PROJEKTAMI 2 ZAKRES PROJEKTU 1. Ogólna specyfika procesów zachodzących w przedsiębiorstwie 2. Opracowanie ogólnego schematu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie za pomocą

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 1 2 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008 3 Agenda 4 Jaki powinien być System Zarządzania wg norm serii

Bardziej szczegółowo

Wyk y ł k a ł d a d 4. Sys y t s e t m e m z ar a ząd ą z d an a i n a o ga g n a i n z i ac a j c ą

Wyk y ł k a ł d a d 4. Sys y t s e t m e m z ar a ząd ą z d an a i n a o ga g n a i n z i ac a j c ą Wykład 4. System zarządzania organizacją 1 1. Istota zarządzania organizacją: Zarządzanie jest procesem podejmowania decyzji o celach organizacji oraz rozdysponowania zasobów i podejmowania działań w sposób

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako

3. Proces wdro enia strategicznego zarz dzania jako Adam Jabłoński Marek Jabłoński STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI 1. Wstęp Zarządzanie jakością w ostatnich latach cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Gospodarka wolnorynkowa, dynamicznie zachodzące zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13

Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, Spis treści PRZEDMOWA 13 Kierowanie / James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert. - wyd. 2. Warszawa, 2011 Spis treści PRZEDMOWA 13 Część I. WPROWADZENIE Rozdział 1. KIEROWANIE I KIEROWNICY 19 Organizacje i potrzeba

Bardziej szczegółowo

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów

Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów Techniki i rozwiązania IT w optymalizacji procesów dr inż. amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol Cel przedmiotu Zapoznać się z problemami informacyjnodecyzyjnymi zarządzania organizacjami Nauczyć się wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy

Zdzisław Cygan. Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy Zdzisław Cygan Metody i modele zarządzania w warunkach społeczeństwa wiedzy OFICYNA WYDAWNICZA WARSZAWSKIEJ SZKO Y ZARZ DZANIA SZKO Y WY SZEJ Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...9 Rozdział 1. System i jego

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład XI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BPM. Doskonalić czy przeprojektowywać?

BPM. Doskonalić czy przeprojektowywać? Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak BPM. Doskonalić czy przeprojektowywać? Kiedy?, Co?, Jak?, Dlaczego? www.maciejczak.pl Klasyfikacja procesów wg APQC, IBC i Arthur Andersen Model www.apqc.org

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15

Spis treści. str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Spis treści str. Przedmowa prof. W. Radzikowskiego 5 Przedmowa do wydania polskiego. 10 Wstęp i 12 Podziękowania 15 Część pierwsza Planowanie Systemów Informacyjnych 17 Skuteczne wykorzystanie planowania

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI

Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI 5 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 Część I ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI Rozdział 1... 15 ZARZĄDZANIE I JEGO PARADYGMATY 1.1. Paradygmat w nauce 1.2. Pojęcie zarządzania 1.3. Kierowanie a zarządzanie 1.4.

Bardziej szczegółowo

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym

Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym 2012 Szybkie mierzenie efektywności zoptymalizowania procesów. Korzyści w wariancie idealistycznym Maciej Mikulski Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 wersja robocza Proces biznesowy

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIEBIORSTW

NARZĘDZIA ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIEBIORSTW NARZĘDZIA ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIEBIORSTW Jednym z narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie i określenie potencjału rozwojowego firmy w obszarze rozwiązań innowacyjnych jest audyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Dr Agnieszka Bojnowska Symulacja komputerowa Gra pojęcie wieloznaczne - forma współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Projektowanie marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjnym Marketing jest filozofią zarządzania i sterowania organizacją gospodarczą, przyjmującą sytuację rynkową za przesłankę do róŝnych działań wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia I stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, Zarządzanie i inżynieria

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań

Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań ABC (ang. Activity Based Costing) powstał jako odpowiedź na krytykę tradycyjnego rachunku kalkulacyjnego (1987 - Cooper R., Kaplan R. S., How Cost Accounting

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji Management and Production Engineering Poziom studiów: studia II stopnia PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Organizacja i Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi Organization and management of production processes Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, projekt Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 EKONOMICZNY CYKL śycia PRODUKTU 1 KOSZTY CYKLU śycia PRODUKTU OKRES PRZEDRYNKOWY OKRES RYNKOWY OKRES POSTRYNKOWY

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit

Teoretyczne podstawy zarządzania. dr Michał Pulit Teoretyczne podstawy zarządzania dr Michał Pulit Literatura Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Warszawa 2002, PWE. Fudaliński, J., Smutek, H., Kosała, M., Dołhasz, M., Podstawy

Bardziej szczegółowo