Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku"

Transkrypt

1

2 RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku dr Marek Machnij, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Maciej Piankowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Andrzej Siuchniński, Sędzia Sądu Najwyższego Anna Skupna, Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przewodnicząca Rady Programowej dr hab. Jakub Stelina, prof. Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy Zajadło KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor naczelny Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Członkowie kolegium Wiktor Gromiec, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Roman Kowalkowski, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Iwona Krzeczowska-Lasoń, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Sekretarz redakcji Jan Włudyka, asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Redaktor wydawniczy Emilia Kubicka Copyright by TNOiK Dom Organizatora Toruń 2014 ISSN Adres redakcji: ul. Nowe Ogrody 28/29, Gdańsk tel. (58) Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych materiałów oraz ich redagowania i skracania. Redakcja nie zwraca materiałów niezamawianych. Wydawca Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora Toruń Toruń, ul. Czerwona Droga 8 / al. 500-lecia 31, tel. (56)

3 KWARTALNIK SĄDOWY APELACJI GDAŃSKIEJ III/2014 Spis treści Anna Dziergawka, Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k. w zakresie sądowej kontroli zaniechania ścigania karnego Igor Zduński, Problematyka penalizacji fałszowania wskazań licznika pojazdu mechanicznego uwagi de lege lata i de lege ferenda Wybrane orzeczenia trybunałów międzynarodowych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i Sądów Okręgowych Apelacji Gdańskiej Przegląd bibliograficzny

4

5 KWARTALNIK SĄDOWY APELACJI GDAŃSKIEJ III/2014 dr Anna Dziergawka Sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy NEGATYWNE SKUTKI ZNOWELIZOWANEGO ART. 325E K.P.K. W ZAKRESIE SĄDOWEJ KONTROLI ZANIECHANIA ŚCIGANIA KARNEGO Wprowadzenie Niewątpliwie zasadniczym celem nowelizacji kodeksu postępowania karnego wprowadzonej ustawą z dnia 27 września 2013 r. 1 jest nadanie postępowaniu sądowemu większej kontradyktoryjności. Niestety wśród pozytywnych zmian pojawiają się także błędy legislacyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na sferę realizacji praw pokrzywdzonego. Tylko bowiem jasne, klarowne prawo, powstałe w wyniku dogłębnych przemyśleń i pozostawiające pewien margines dla sędziowskiego uznania, może pełnić swą zasadniczą funkcję kształtować otaczającą nas rzeczywistość. 1 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 1247), zmieniająca obowiązującą ustawę z dniem 1 lipca 2015 r., zwana dalej nowelizacją. 5

6 Anna Dziergawka Punktem wyjścia moich rozważań jest konstytucyjna zasada prawa do sądu, zawarta w art. 45 Konstytucji RP 2, jak również w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. 3 Głównym przedmiotem, który poruszam w tym opracowaniu, jest ograniczenie sądowej kontroli zaniechania ścigania karnego w postaci postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego i odmowie jego wszczęcia, zaś w konsekwencji ograniczenie prawa do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Warto zauważyć, że prawu do sądu już wcześniej przypisywano charakter normy konstytucyjnej, wyprowadzając ją z tekstu znowelizowanej Konstytucji z 1952 r. 4 Wyrażono wówczas pogląd, iż prawo jednostki do sądu wynika z zasady zawartej w art. 1 ówczesnej Konstytucji, który stanowił, iż Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Podnoszono przy tym, że prawo to zajmuje tak ważne miejsce, że jakakolwiek wykładnia ścieśniająca w tym zakresie nie odpowiadałaby ani celowi, ani charakterowi ustroju Rzeczpospolitej Polskiej 5. W nowszym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wielokrotnie podkreślano, iż o ile prawa i wolności co do zasady mogą być interpretowane rozszerzająco, o tyle wszelkie ich ograniczenia zgodnie z regułą exceptiones non sunt extendendae w taki sposób wykładane być nie mogą 6. Często podnoszono również, że nakaz wykładni ścisłej odnosi się do wszelkich ograniczeń praw i wolności obywatelskich, a to dlatego, że stanowią one wyjątek 2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483, art. 45 ust. 1 o treści: Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, bezstronny i niezawisły sąd. 3 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r., Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz W. Daszkiewicz, Konstytucyjne prawo do sądu a nowy Kodeks postępowania karnego (zagadnienia wybrane), [w:] Nowy kodeks postępowania karnego. Zagadnienia węzłowe, Kraków 1998, s. 42 i podana tam literatura. 5 Wyrok TK z r., K 8/91, OTK 1992, cz. I, s Wyrok TK z r., K 39/97, OTK 1998, nr 6, poz

7 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... od zasady, iż w demokratycznym państwie prawa wszystkim obywatelom przysługują prawa i wolności obywatelskie 7. Autorytetem Trybunału Konstytucyjnego poparte jest również stanowisko, w myśl którego z treści art. 45 ust. 1 Konstytucji wynika jednoznacznie wola ustawodawcy, aby prawem tym objąć możliwie najszerszy zakres spraw. Z zasady demokratycznego państwa prawa wynika zaś dyrektywa interpretacyjna zakazująca zawężającej wykładni prawa do sądu. Konstytucja wprowadza więc w ocenie Trybunału Konstytucyjnego swoiste domniemanie drogi sądowej 8. Prawo do sądu może być realizowane w różnych zakresach. Wyraża się ono nie tylko w uprawnieniu do złożenia w sądzie skargi, która staje się podstawą rozpoznania przez sąd sprawy w całym postępowaniu, albo w jego głównych fazach, ale i w tym, że sądom przyznana jest określona w ustawie wyłączna kompetencja do orzekania w takim czy innym zakresie. Podmioty, których sprawa dotyczy, mają wówczas gwarancję, iż orzekać w danym zakresie będą sądy powołane ustawą, niezawisłe i bezstronne, nie zaś jakieś inne pozasądowe organy 9. Prawo do sądowej kontroli postanowień o umorzeniu (odmowie wszczęcia) postępowania przygotowawczego także mieści się w pojęciu prawa do sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji 10. Przy czym nie budzi żadnych wątpliwości, że sądowa kontrola postępowania przygotowawczego jest w tej sferze konieczna. Model zaskarżania postanowień o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o jego umorzeniu ze względu na to, że decyzje te podejmowane są przez organy niesądowe określa stopień gwarancji prawidłowego wymiaru sprawiedliwości oraz przestrzegania praw jednostki 11. Od dawna krytykowano model zaskarża- 7 Wyrok TK z r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz Wyrok TK z r., K 21/99, OTK 2000, nr 4, poz W. Daszkiewicz, Konstytucyjne prawo do sądu, s J. Kosonoga, Glosa do uchwały SN z 20 czerwca 2004 r, sygn. I KZP 7/04, teza nr 1, Prokuratura i Prawo 2005, nr 2, s R. A. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego, Prokuratura i Prawo 2007, nr 12, s. 1. 7

8 Anna Dziergawka nia tych decyzji przyjęty po 1950 r., który nie przewidywał ich sądowej kontroli 12. Konieczne jest przyjęcie takiego modelu, który jak wskazano w uzasadnieniu projektu kodeksu postępowania karnego z 1928 r. zachowałby proporcje konieczne dla zabezpieczenia metod wykrycia przestępstwa i ujęcia sprawcy a zagwarantowaniem podstawowych praw obywatelskich osób, przeciwko którym toczy się postępowanie 13. Nowelizacja przepisu art. 325e k.p.k. i jej skutki Tytułem wstępu należy podkreślić, że według intencji ustawodawcy 14 zmiana wprowadzona w art. 325e k.p.k. była reakcją na krytykowany, tak w doktrynie, jak i w praktyce, brak nadzoru prokuratora nad dochodzeniem, gdyż obowiązujące przepisy nie wymagają powiadomienia prokuratora o wszczęciu przez inny organ ścigania dochodzenia (art. 325e 3 k.p.k.), a gdy kończy się ono umorzeniem z wpisaniem sprawy do rejestru, decyzja ta nie wymaga zatwierdzenia przez prokuratora, w odróżnieniu od umorzenia zwykłego (art. 235e 2 k.p.k.).,,dla zapewnienia zatem realnych możliwości bieżącego nadzoru prokuratora nad tym dochodzeniem zdecydowano o skreśleniu 3 art. 325e k.p.k., co oznacza pojawienie się po stronie organów nieprokuratorskich wymogu powiadamiania prokuratora o wszczęciu dochodzenia 15. Od razu można wskazać, że zamierzenia ustawodawcy w tym zakresie nie zostaną osiągnięte. Co więcej, po wejściu w życie nowelizacji dojdzie do sytuacji, że organy nieprokuratorskie nie tylko nie będą miały obowiązku zawiadamiania 12 T. Haber, Instytucja zażalenia w procesie karnym,,,nowe Prawo 1957, nr 4, s. 24; S. Waltoś, Model postępowania przygotowawczego na tle porównawczym, Warszawa 1968, s. 348; A. Gaberle, Umorzenie postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Warszawa 1972, s ; Z. Doda, Dopuszczalność zażalenia w polskim procesie karnym, Kraków 1982, s Uzasadnienie projektu ustawy postępowania karnego przyjętego przez Komisję Kodyfikacyjną z dnia 28 kwietnia 1926 r., Warszawa Lwów , s Por. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw, s Ibidem. 8

9 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... prokuratora o wszczęciu dochodzenia, ale nadto postanowienia o wszczęciu dochodzenia, jak również w znaczącym zakresie o jego umorzeniu, nie będą wymagały zatwierdzenia przez prokuratora. Powyższe w jeszcze szerszym zakresie ograniczy realny nadzór prokuratora nad przebiegiem postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie nad zasadnością zaniechania ścigania. Należy podkreślić, że nowelizująca ustawa w 2 art. 325e k.p.k. zawęża krąg wydanych w dochodzeniu postanowień wymagających zatwierdzenia prokuratora. W obowiązującym stanie prawnym nie wymagały zatwierdzenia prokuratora postanowienia o wszczęciu dochodzenia oraz o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Po wprowadzonej noweli nie będą wymagać jego zatwierdzenia zarówno postanowienia o wszczęciu dochodzenia oraz o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, jak również postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia i o umorzeniu dochodzenia prowadzonego w fazie in rem. Zatwierdzenia prokuratora wymagają jedynie postanowienia o umorzeniu dochodzenia prowadzonego przeciwko osobie i postanowienia o zawieszeniu postępowania. Mamy zatem do czynienia ze zmianą jakościową, która zasadniczo niweczy realność nadzoru prokuratora nad tą formą postępowania przygotowawczego, co musi spotkać się z krytyką. Powyższe zmiany przekładają się bezpośrednio na kolejne negatywne skutki. Dotyczą one zarówno trybu wnoszenia zażaleń na te postanowienia, które nie wymagają zatwierdzenia prokuratora, jak również mają wpływ na możliwość wnoszenia subsydiarnych aktów oskarżenia w tych sprawach. Sięgając do uzasadnienia projektu ustawy, czytamy, że,,nadal postanowienie o wszczęciu dochodzenia i umorzeniu z wpisaniem sprawy do rejestru nie będą zatwierdzane przez prokuratora ( 2 art. 325e k.p.k.), a wskazane umorzenie będzie zaskarżane na zasadach określonych nadal w niezmienionym 4 art. 325e k.p.k. 16. Jak widzimy, projektodawca 16 Ibidem. 9

10 Anna Dziergawka w ogóle nie odnosi się do pozostałych postanowień, które zgodnie z nowelizacją nie wymagają zatwierdzenia prokuratora. Ponadto nie zauważa on, że 4 art. 325e k.p.k. uległ pewnej modyfikacji, ponieważ po nowelizacji tryb zażalenia przewidziany w tym przepisie odnosi się także do postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia. W tym miejscu należy zauważyć, że kwestia trybu wnoszenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw budziła duże kontrowersje. Trzeba przyjąć, że w zakresie art. 325e 4 k.p.k. doszło do wyraźnego błędu legislacyjnego, gdyż określono wykluczające się dwa tryby jego zaskarżenia: jeden przewidziany w art. 325e 4 k.p.k., a drugi określony w art. 325f 4 k.p.k., według którego zażalenie na takie postanowienie przysługuje na zasadach ogólnych, co należy rozumieć w ten sposób, że następuje to w trybie określonym w art k.p.k. 17 Ustawodawca, dodając ustawą nowelizującą z dnia 29 marca 2007 r. 4 w art. 325e, przeoczył istnienie art. 325f 4 k.p.k., który dotyczy tej samej kwestii i nie został uchylony. Wobec wyraźnego rozdźwięku miedzy tymi przepisami za obowiązujący zgodnie z regułą lex posterior derogat legi priori należałoby uznać art. 325e 4 k.p.k. 18 Przy czym zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw zgodnie z art. 325e 4 k.p.k. wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem i jeżeli prokurator ten nie przy- 17 Tak R. A. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień, s Por ibidem; J. Grajewski, S. Steinborn (red.), Komentarz aktualizowany do art. 325(f) Kodeksu postępowania karnego, Lex Omega 16/2014 (dostęp: ). Inaczej uważa J. Zagrodnik, według którego niezgodność norm systemu prawnego wynikająca ze zbiegu art. 325e 4 k.p.k. i art. 325f 4 k.p.k. należy rozwikłać, odwołując się do zasady lex specialis derogat legi generalis, i przyjąć, że zakres zastosowania ostatniego z wymienionych przepisów podlega zawężeniu o sytuacje unormowane w sposób szczególny w art. 325e 4 k.p.k., związane z rozbudowaniem postępowania zażaleniowego na postanowienie o umorzeniu rejestrowym wydane przez Policję lub inny organ posiadający uprawnienia Policji. W odniesieniu do kontroli postanowienia o umorzeniu rejestrowym wydanego przez prokuratora znajdzie zastosowanie przepis art. 325f 4 k.p.k. Por. J. Zagrodnik, Specyfika trybu kontroli postanowień o umorzeniu postępowania rejestrowego, Prokuratura i Prawo 2008, nr 9, s

11 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... chyli się do niego, kieruje je do sądu (tryb wyjątkowy), albowiem zasadą jest zaskarżalność postanowień prokuratora do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art k.p.k.), z wyłączeniem pośrednictwa prokuratora nadrzędnego (tryb zasadniczy) 19. Przy czym po nowelizacji tryb wyjątkowy z art. 325e 4 k.p.k. obejmuje również zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia. Trzeba również wskazać, że sformułowanie z art. 325f 4 k.p.k. na zasadach ogólnych i odrębne potraktowanie tej instytucji doprowadziło do podjęcia uchwały zawierającej wykładnię ustawy. Należy bowiem odnotować tu odosobnioną wypowiedź Janusza Tylmana, że określenie to [na zasadach ogólnych A. Dz.] oznacza, że zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny, na postanowienie sądu zaś sąd odwoławczy 20. Konkluzję tę autor oparł na twierdzeniu, że ewentualne rozumienie użytego przez ustawodawcę kontrowersyjnego zwrotu jako odnoszącego się do zasad określonych w art. 306 k.p.k. oraz art. 330 k.p.k. nie tylko pozostawałoby w sprzeczności z rozumieniem go utrwalonym w doktrynie, lecz przede wszystkim nie pozwala na to wykładnia systemowa. Gdyby jednak uznać, że użyty w art. 325f 4 k.p.k. zwrot na zasadach ogólnych odsyła do zasad określonych w rozdziale 50 k.p.k., to okazałoby się, że w istocie droga zaskarżenia postanowienia o umorzeniu dochodzenia byłaby uzależniona od decyzji prowadzącego dochodzenie. W sytuacji gdyby ten uznał, że umorzy dochodzenie, przyjmując za podstawę przepis art. 325f 1 k.p.k., zażalenie rozpoznawałby tylko prokurator nadrzędny, gdyby zaś prowadzący dochodzenie umorzył z pominięciem tego przepisu, czyli bez wpisania sprawy do rejestru przestępstw (co jest przecież możliwe), wówczas zaskarżenie byłoby możliwe tylko 19 Por. R. A. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień, s J. Tylman, [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman (red.), Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 660; idem, Uwagi o nowelizacji procedury karnej, [w:] A. Marek (red.), Współczesne problemy procesu karnego i jego efektywności. Księga pamiątkowa profesora Andrzeja Bulsiewicza, Toruń 2004, s

12 Anna Dziergawka w trybie określonym w art k.p.k. Nie można zgodzić się na tego rodzaju dyferencjację 21. Za słuszną zatem należy uznać uchwałę Sądu Najwyższego, że zwrot na zasadach ogólnych zawarty w art. 325f 4 k.p.k. oznacza, iż zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw podlega rozpoznaniu w trybie przewidzianym w art k.p.k. 22 Przy czym kontrowersyjne ujęcie zawartego w art. 325f 4 k.p.k. zwrotu, mimo możliwości jego dwojakiej interpretacji, w piśmiennictwie wykładane jest jednolicie. Dość kategorycznie odrzuca się możliwość odnoszenia tego zwrotu do ogólnych zasad instancyjnego postępowania zażaleniowego jedynie w obrębie organów prokuratury i z wyłączeniem kontroli sądowej. Brak przy tym merytorycznych racji przemawiających za wyłączeniem z ogólnych reguł dokonywania przez sąd kontroli decyzji prokuratorskich wymienionych w art k.p.k. decyzji przewidzianych w art. 325f 1 k.p.k. 23 Za rozwiązaniem, że zasadami ogólnymi w ujęciu art. 325f 4 k.p.k. są zasady odnoszące się do wszelkich postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego określone w art. 306 k.p.k., stosowanym w dochodzeniu na podstawie art. 325a k.p.k. przemawiają względy gwarancyjne. Gdyby bowiem przyjąć, że interpretowany przepis wyłącza procedurę przewidzianą w art. 306 k.p.k. i odsyła do trybu określonego w art i 3 k.p.k., konstytucyjne prawo pokrzywdzonego do sądu uległoby daleko idącym ograniczeniom. Pokrzywdzony niekiedy nawet byłby pozbawiony prawa do sądowej kontroli postanowienia o umorzeniu postępowania wydanego w myśl zasad przewidzianych w art. 325f 1 k.p.k. Jedynie w wypadku gdyby zażalenie wniesione na takie postanowienie 21 W. Sych, Glosa do uchwały SN z 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 7/04, OSNKW 2004, nr 6, poz. 56, Prokuratura i Prawo 2006, nr 5, s Uchwała SN z r., I KZP 7/04, OSNKW 2004, nr 6, poz. 56, Biul. SN 2004, nr 6, poz. 12, Prokuratura i Prawo 2004, nr 10 wkładka, s Szerzej: uzasadnienie uchwały SN z r., I KZP 7/04, OSNKW 2004, nr 6, poz. 56, Biul. SN 2004, nr 6, poz. 12, Prokuratura i Prawo 2004, nr 10 wkładka, s

13 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... zostało uwzględnione przez prokuratora, ale następnie doszło do ponownego umorzenia dochodzenia, dopiero zaskarżenie tego kolejnego postanowienia przez pokrzywdzonego powodowałoby kontrolę sądową. Zatem należy się opowiedzieć za taką interpretacją normy przewidzianej w art. 325f 4 k.p.k., która zapewnia pokrzywdzonemu możliwość wywołania niezwłocznej sądowej kontroli decyzji o umorzeniu dochodzenia podjętej w trybie przewidzianym w tym przepisie, czyli zagwarantowane przez Konstytucję (art. 45 ust. 1) prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd. Słusznie więc przyjmuje się powszechnie w doktrynie, że zawarty w treści art. 325f 4 k.p.k. zwrot na zasadach ogólnych oznacza ogólne zasady zaskarżania decyzji o umorzeniu postępowania przygotowawczego przewidziane w art k.p.k. oraz i 2 k.p.k. 24 Przy czym Stanisław Waltoś już od chwili wprowadzenia omawianej instytucji do polskiego procesu karnego zwracał uwagę na to, że nawet bez przepisu art. 325f 4 k.p.k. taką normę dałoby się łatwo wyinterpretować z art w zw. z art. 325a k.p.k. 25. Jednocześnie należy podkreślić, że nowelizacja ustawy doprowadzi do uchylenia całego przepisu art. 325f 4 k.p.k., co było już wcześniej postulowane 26. Mając na uwadze to, że po wejściu w życie nowelizacji k.p.k. decyzje o umorzeniu postępowania karnego w fazie in rem nie będą wy- 24 Por.: T. Grzegorczyk, Wybrane zagadnienia najnowszej nowelizacji procedury karnej,,,państwo i Prawo 2003, nr 8, s. 16; idem, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III, Kraków 2003, s. 227, ; J. Grajewski, [w:] J. Grajewski, L. K. Paprzycki, M. Płachta (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Kraków 2003, s. 790; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów , t. II, Warszawa 2004, s. 46, ; R. A. Stefański, Postępowanie rejestrowe w procesie karnym, [w:] M. Płachta (red.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańsk 2003, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XI, s. 293; W. Grzeszczyk, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2003, s S. Waltoś, Tak zwane umorzenie rejestrowe, czyli legislacyjna kula w płocie, [w:] M. Płachta (red.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego, Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańsk 2003, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XI, s Tak W. Sych, Glosa do uchwały SN z 30 czerwca 2004 r., s

14 Anna Dziergawka magały zatwierdzenia prokuratora, zażalenia na te postanowienia będą kierowane zgodnie z treścią art k.p.k. do prokuratora sprawującego nadzór nad tym postępowaniem, bez poszanowania idei sądowej kontroli decyzji o zaniechaniu ścigania karnego, co trudno zaakceptować. Tryb kontroli zażaleniowej uregulowany w art k.p.k. w zw. z art. 330 k.p.k. ustawodawca odnosi wprost tylko do postanowień wydanych lub zatwierdzonych przez organ prokuratorski 27. Przy czym zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżoną decyzję, i to ten organ kontroluje dopuszczalność oraz warunki formalne wniesionego środka odwoławczego. Zarządzenie odmawiające przyjęcia zażalenia na analizowaną decyzję procesową, które może zapaść w wyniku czynności kontrolnych podjętych w instancji a quo, podlega zaskarżeniu zażaleniem (art k.p.k) w takim samym trybie jak decyzja zasadnicza, która została zaskarżona 28. Jednocześnie Policja jest uprawniona do uwzględnienia zażalenia w całości i wówczas następuje zakończenie postępowania zażaleniowego i odpada obowiązek przekazania sprawy do rozpoznania instancji ad quem. W innym przypadku Policja nie wydaje żadnego postanowienia, lecz niezwłocznie kieruje skargę zażaleniową wraz z aktami sprawy i pismem towarzyszącym do prokuratora. W świetle opisanego stanu prawnego nieuchronna wydaje się ponowna interwencja ustawodawcy, która zmierzałaby do uporządkowania normatywnego ujęcia problemu kontroli postanowień o zaniechaniu ścigania karnego. Przede wszystkim należałoby oczekiwać zrezygnowania z wyjątków od zasady zatwierdzenia przez prokuratora decyzji o zanie- 27 Por. J. Zagrodnik, Specyfika trybu kontroli postanowień, s Zob. uchwałę SN z r., I KZP 35/99, OSNKW 1999, nr 11 12, poz. 70. Zob. też J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2003, s. 339; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, s. 44; S. Wiewiórka, Kontrola instancyjna postanowień prokuratora o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, Prokuratura i Prawo 2002, nr 12, s. 29; J. Zagrodnik, Instytucja skargi subsydiarnej w procesie karnym, Warszawa 2006, s

15 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... chaniu ścigania karnego wydanych przez Policję i ujednolicenia w ten sposób trybu kontroli zażaleniowej postanowień o odmowie wszczęcia dochodzenia i umorzeniu rejestrowym, gdzie jest przewidziana kontrola sądowa za pośrednictwem prokuratora, oraz postanowień o umorzeniu dochodzenia w fazie in rem, gdzie w ogóle nie przewidziano sądowej kontroli tych postanowień. We wszystkich sprawach winny mieć moim zdaniem zastosowanie zasady wynikające z treści art k.p.k. i art k.p.k. Zgodnie z treścią art k.p.k. w zw. z art k.p.k. sądem uprawnionym do rozpoznania zażalenia jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. W orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, że o właściwości sądu decyduje sam czyn przestępny, tak jak przedstawia się on w świetle okoliczności danej sprawy, nie zaś jego ewentualnie błędna kwalifikacja prawna podana przez oskarżyciela 29. W wypadku rozpoznawania zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia o właściwości sądu decyduje zdarzenie faktyczne będące przedmiotem śledztwa lub dochodzenia, a nie tylko kwalifikacja prawna przyjęta w postanowieniu o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub w postanowieniu o jego umorzeniu czy postulowana w zażaleniu 30. Sąd, badając swoją właściwość do rozpoznania zażalenia, powinien brać pod uwagę najbardziej prawdopodobną kwalifikację prawną, pod kątem której możliwa jest analiza zdarzenia 31. Nie ma zatem znaczenia kwalifikacja prawna przyjęta przez prokuratora czy też wskazana w zażaleniu. Sąd jest uprawniony do własnej oceny prawnej i faktycznej zdarzenia będącego przedmiotem postępowania. Niekiedy ustalenie kwalifikacji prawnej czynu i co za tym idzie, właściwości sądu, może powodować znaczne trudności. Dotyczy to zwłaszcza przypadków odmo- 29 Zob. np. wyrok SN z r., V KRN, OSNPG 1985, nr 7, poz. 11; uchwałę SN z r., I KZP 24/91, OSNKW 1992, nr 1 2, poz. 9; uchwałę SN z r., I KZP 35/98, OSNKW 1999, nr 3 4, poz Uchwała SN z r., I KZP 35/98, z glosą J. Tylmana, OSP 1999, z. 9, s. 419 oraz K. Marszała i J. Zagrodnika, Państwo i Prawo 2000, z. 1, s R. A. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień, s

16 Anna Dziergawka wy wszczęcia postępowania 32 (gdy prokurator nie stwierdza uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa w rozumieniu art. 303 k.p.k.) lub jego umorzenia ze względu na brak danych dostatecznie uzasadniających popełnienie czynu. Z kolei naruszenie właściwości sądu rozpoznającego zażalenie w tym znaczeniu, że sąd rejonowy orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu okręgowego, stanowi bezwzględną przyczynę uchylenia orzeczenia (art pkt 4 k.p.k.). W związku z powyższym należy wskazać na wysuwany w doktrynie postulat przekazania uprawnień do rozpoznawania zażaleń na postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego sądom okręgowym. Pozwoliłoby to nie tylko na wyeliminowanie wątpliwości związanych z ustaleniem właściwości sądu, ale również zapewniłoby korzystne z punktu widzenia prawidłowości kontroli oddalenie sądu jako organu odwoławczego od podmiotu, którego działalność poddana jest kontroli 33. Wydaje się jednak, że realizacja tego postulatu nie jest realna, zważywszy na dużą ilość rozpoznawanych zażaleń dotyczących decyzji w postępowaniu przygotowawczym oraz na niewielki zakres podniesionych wątpliwości w zakresie kwalifikacji prawnej czynu z możliwością 32 W doktrynie proponuje się, aby w takim przypadku zażalenie kierować do sądu właściwego ze względu na miejsce złożenia zawiadomienia o przestępstwie, Z. Świda, Właściwość i skład sądu. Wyłączenie sędziego, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks postępowania karnego, z. 14, Warszawa 1998, s Słusznie jednak zauważa R. A. Stefański, Aktualny model zaskarżania postanowień, s. 9, że zdarzenie określone w doniesieniu o przestępstwie musi być oceniane z punktu widzenia określonej normy karnoprawnej, co przesądza właściwości sądu powołanego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. 33 J. Zagrodnik, Instytucja skargi subsydiarnej, s. 197; idem, Uwagi krytyczne do projektowanej zmiany koncepcji kontroli postanowień o zaniechaniu ścigania karnego,,,palestra 2007, nr 3 4, s ; R. Kmiecik, Sądowa kontrola zaniechania ścigania w postępowaniu przygotowawczym (Uwagi de lege ferenda), Państwo i Prawo 1977, nr 5, s. 90; W. Daszkiewicz, Pokrzywdzony przestępstwem a zasada legalizmu w procesie karnym, [w:] M. Płachta (red.), Aktualne problemy prawa i procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Janowi Grajewskiemu, Gdańsk 2003, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XI, s

17 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... ich oceny i zmiany przez sąd rozpoznający zażalenie, który może przekazać sprawę według właściwości 34. Słusznie przyjmuje się w orzecznictwie, że sąd rozpoznający zażalenie w trybie art k.p.k. ma pełną możliwość dokonania odmiennej od prokuratora oceny całości czy części materiału dowodowego. Nie może jednak wkraczać w jego kompetencje, naruszać podstawowych zasad podziału ról procesowych i samodzielnie dokonywać opisów czynów innych niż te, co do których zapadło postanowienie o umorzeniu. Odmienne od oskarżyciela wnioski i oceny sąd może natomiast przedstawić w postanowieniu uchylającym zaskarżone postanowienie, a rzeczą prokuratora będzie odniesienie się do nich w toku dalszego postępowania przygotowawczego 35. Przy czym należy przyjąć, że sąd, rozpoznając zażalenie, ma możliwość uchylenia w całości lub w części zaskarżonego postanowienia, utrzymania go w mocy, jak również jego zmiany 36. Subsydiarny akt oskarżenia Nie można pominąć okoliczności, że w stanie prawnym zaistniałym po wejściu w życie nowelizacji zostanie znacząco ograniczona możliwość wnoszenia subsydiarnych aktów oskarżenia. Instytucja subsydiarnego aktu oskarżenia stanowi urzeczywistnienie zasady prawa do sądu, jak również uwzględnia w toku prowadzonego postępowania karnego prawnie chronione interesy pokrzywdzonego (art. 2 1 pkt 3 k.p.k. 37 ). Podkreślając znaczenie art. 2 1 pkt 3 k.p.k., wyrażano nawet dość kontrowersyjny pogląd, iż ranga tego unormowa- 34 Por. A. Dziergawka, Subsydiarny akt oskarżenia jako realizacja prawa do sądu, [w:] I. Zgoliński (red.), Oblicza Temidy. Wybrane problemy prawa i procesu karnego, Bydgoszcz 2012, s Postanowienie SN z r., I KZP 2/04, OSNwSK 2004, poz. 922, LEX nr Tak J. Kosonoga, Dział Prawa Karnego, Biura Studiów i Analiz SN, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2009, t. 3, Lex Omega nr 28/ Kodeks postępowania karnego z 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r., Nr 89, poz

18 Anna Dziergawka nia w istocie urasta do zasady procesowej, której nieprzestrzeganie będzie prowadzić do rażącej obrazy przepisów postępowania w rozumieniu art. 438 pkt 2 k.p.k. 38 Instytucja ta posiada zatem charakter gwarancyjny i służy wzmocnieniu zasady legalizmu 39. Istota subsydiarnego aktu oskarżenia sprowadza się zasadniczo do możliwości wniesienia przez pokrzywdzonego aktu oskarżenia (skargi subsydiarnej) w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego w sytuacji, gdy odmawia tego prokurator. Rozwiązanie to przełamuje w pewnym sensie monopol skargi oskarżyciela publicznego w procesie karnym 40. Pokrzywdzony staje się bowiem pełnoprawną stroną (oskarżycielem posiłkowym subsydiarnym) realizującą funkcję oskarżenia 41. Konstrukcja normatywna subsydiarnego aktu oskarżenia została zasadniczo zmodyfikowana ustawą z dnia 29 marca 2007 r. 42 Jej efektem jest uproszczenie i odformalizowanie trybu wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia, co spotkało się z aprobatą w doktrynie 43. Instytucja ta ma sprzyjać podejmowaniu trafnych decyzji w kwestii ścigania lub zaniechania ścigania L. K. Paprzycki, Prawa i obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem karnym pierwszej instancji zarys problematyki,,,palestra 2000, nr 2 3, s J. Zagrodnik, Uwagi krytyczne do projektowanej zmiany koncepcji kontroli postanowień o zaniechaniu ścigania karnego, Palestra 2007, nr 3 4, s. 42 i niżej. 40 R. A. Stefański, Z. Gostyński, [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, red., Warszawa 2003, s. 457; D. Karczmarska, Samoistna skarga posiłkowa pokrzywdzonego (uwagi polemiczne), Prokuratura i Prawo 1997, nr 11, s B. Wójcicka, W kwestii uprawnień oskarżycielskich pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu, [w:] T. Nowak (red.), Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Prof. W. Daszkiewicza, Poznań 1999, s. 366; K. Dudka, Skarga subsydiarna oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym, [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Prof. T. Nowakowi, Poznań 2002, s Ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw z 29 marca 2007 r., Dz. U. z 2007 r., Nr 64, poz. 432, która weszła w życie w dniu 12 lipca 2007 r. 43 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Aktualizacje, t. IV, Warszawa 2008, s Nowe kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s

19 Negatywne skutki znowelizowanego art. 325e k.p.k.... W wyniku nowelizacji k.p.k. z dnia 29 marca 2007 r. uchylono art k.p.k., który przewidywał prokuratorską kontrolę zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego. Obecnie zażalenie takie kierowane jest bezpośrednio do sądu. Zmodyfikowano także treść art k.p.k., eliminując z niego możliwość zaskarżenia do prokuratora nadrzędnego postanowienia wydanego na skutek uchylenia przez sąd postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zmieniając zasady zaskarżalności postanowień w przedmiocie umorzenia lub odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego, zachowano jednak dotychczasową treść art k.p.k. Należy zauważyć, że wykładnia językowa art zd. 2 k.p.k. prowadzi do niejednoznacznych wniosków, gdyż sformułowanie pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w art k.p.k. może się odnosić zarówno do sytuacji, w której pokrzywdzony złożył zażalenie na poprzednie postanowienie prokuratora o umorzeniu bądź odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego i uzyskał jego uchylenie przez sąd, jak i do takiej, w której również po ponownym postanowieniu prokuratora o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania pokrzywdzony składa zażalenie na takie postanowienie 45. Należy opowiedzieć się za pierwszą koncepcją. Jak słusznie zauważono w uchwale Sądu Najwyższego: Na ponowne postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego, wydane w warunkach określonych w art k.p.k., pokrzywdzonemu, który uprzednio wykorzystał już uprawnienia przewidziane w art k.p.k., nie przysługuje zażalenie. Ma on natomiast prawo wniesienia aktu oskarżenia, określonego w art k.p.k., w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego [ ] W. Grzeszczyk, Glosa do uchwały SN z 20 marca 2008 r., I KZP 39/07, Prokuratura i Prawo 2008, nr 7 8, s. 232; idem, Nowela do kodeksu postępowania karnego z dnia 29 marca 2007 r., Prokuratura i Prawo 2007, nr 7 8, s Uchwała SN z r., I KZP 39/07, OSNKW 2008, nr 5, poz

20 Anna Dziergawka Czas przyjrzeć się warunkom formalnym, jakie muszą być spełnione, aby mogło dojść do skutecznego wniesienia przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Po pierwsze należy wskazać, że możliwość wniesienia samoistnej skargi posiłkowej, przewidzianej w art k.p.k., zachodzi jedynie wówczas, gdy w wyniku kontroli sądowej uchylającej postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego prokurator nadal nie widzi podstaw do wniesienia oskarżenia i wydaje powtórnie takie samo postanowienie, jakie było uprzednio przedmiotem zaskarżenia 47. Zatem w sytuacji gdy sąd rozpoznający zażalenie na decyzję prokuratora nie dopatrzył się błędów i decyzję utrzymał w mocy, to tym samym, wobec niewyczerpania przewidzianych prawem szczebli zaskarżania, pokrzywdzony został pozbawiony prawa wniesienia aktu oskarżenia w tym trybie. Gdy w powyższych okolicznościach wniesiono subsydiarny akt oskarżenia, istnieje przyczyna wyłączająca prowadzenie postępowania przed sądem polegająca na braku skargi uprawnionego oskarżyciela 48. Odnosząc się do konsekwencji omawianej nowelizacji, należy wskazać, że pokrzywdzony został pozbawiony prawa wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia także w sytuacji, gdy postanowienie o zaniechaniu ścigania karnego zostało wydane przez Policję i nie zostało zatwierdzone przez prokuratora. Jak wykazano wyżej, sytuacje takie nie należą do rzadkości i należy do nich zaliczyć zarówno postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, jak również o umorzeniu dochodzenia w fazie in rem. Subsydiarny akt oskarżenia może dotyczyć tylko zdarzeń historycznych, w odniesieniu do których prokurator prowadził postępowanie i wy- 47 Postanowienie SA w Lublinie z r., II AKz 197/10, KZS 2010, nr 12, poz. 64, LEX nr Por. postanowienie SA w Katowicach z r., II AKz 672/09, LEX nr ; uzasadnienie postanowienia SA w Lublinie z r., II AKz 197/10, KZS 2010, nr 12, poz. 64, LEX nr

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k.

POSTANOWIENIE. w sprawie nieletniej Sandry K. urodzonej 6 października 1992 r. o czyn karalny przewidziany w art. 190 1 k.k. oraz art. 280 1 k.k. Sygn. akt V CZ 64/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 października 2010 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 176/13. Dnia 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt V KK 176/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 sierpnia 2013 r. SSN Andrzej Stępka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Andrzej Ryński SSN Roman Sądej Protokolant Anna Kowal na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk Sygn. akt V KK 359/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 grudnia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Ryński (sprawozdawca) SSN Józef Szewczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05

UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 UCHWAŁA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2005 R. I KZP 32/05 Przedmiotem ochrony przepisu art. 45 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468, w brzmieniu przed nowelizacją

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( )

ZAŻALENIE. na postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia ( ) Katowice, dnia ( ) r. L.Dz.W../2015 Sygn. RO-12/UPR4/2014/AF Sąd Rejonowy Zamiejscowy z siedzibą w P. za pośrednictwem: Prokuratura Rejonowa w T. Ośrodek Zamiejscowy w P. sygn. akt. 5 Ds 234/15 ZAŻALENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 15/13. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 15/13. Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III CZP 15/13 POSTANOWIENIE Dnia 18 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz Wróbel Sygn. akt II KK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 grudnia 2012 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSN Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05

Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Uchwała z dnia 22 czerwca 2005 r., III CZP 23/05 Sędzia SN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Teresa Bielska-Sobkowicz Sędzia SN Jan Górowski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jadwigi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 289/14. Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt V KK 289/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 19 listopada 2014r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10

WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 WYROK Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. V KK 116/10 Niestawiennictwo należycie powiadomionego o terminie rozprawy apelacyjnej pełnomocnika wyznaczonego dla wnioskodawcy z powodu określonego w art. 79 1 pkt 3 k.p.k.,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03

POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 17 CZERWCA 2003 R. II KK 90/03 Przewidziana w polskim porządku prawnym ustawie z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV KK 405/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 kwietnia 2013 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący) SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 października 2013 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa 277/SO/SOWP/2013/KBTSO

Warszawa, 10 października 2013 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa 277/SO/SOWP/2013/KBTSO Warszawa, 10 października 2013 r. Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa 277/SO/SOWP/2013/KBTSO Sąd Rejonowy Wydział Karny w Warszawie za pośrednictwem Prokuratora Rejonowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik Sygn. akt V KK 82/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 września 2015 r. SSN Henryk Gradzik na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 10 września 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna Wełpa Sygn. akt V KK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Przemysław Kalinowski (sprawozdawca) Protokolant Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01

Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Postanowienie z dnia 9 lipca 2002 r. III RN 129/01 Decyzja w przedmiocie przyznania odszkodowania za szkodę spowodowaną wydaniem nieważnej decyzji administracyjnej i stwierdzeniem jej nieważności (art.

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06

POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 POSTANOWIENIE Z DNIA 20 GRUDNIA 2006 R. I KZP 31/06 Zwrot przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające (art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 255/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 stycznia 2014 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSA del. do

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt I PZ 19/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 października 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Romualda Spyt SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10

POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 POSTANOWIENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2011 R. V KK 361/10 W świetle przepisu art. 53 27 k.k.s., należność publicznoprawna uszczuplona czynem zabronionym jest to wyrażona liczbowo kwota pieniężna, od której

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 5/12. Dnia 30 marca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 5/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2012 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Anna Owczarek w sprawie z urzędu na

Bardziej szczegółowo

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11

Wyrok. Sądu Najwyższego. z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2011 r. II UK 73/11 nietezowane LEX nr 1130385 1130385 Skład orzekający Przewodniczący: Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sędziowie SN: Romualda Spyt, Jolanta

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Jolanta Grabowska Sygn. akt IV KK 68/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 września 2012 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Buliński SSN Piotr Hofmański

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Prof. zw. dr habil. Roman Hauser Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Zakres i kierunki zmian ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W roku 2012 minie 10 lat od uchwalenia ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03

CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 CHWAŁA Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2003 R. I KZP 33/03 Karta uprawniająca do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego nie jest rzeczą ruchomą w rozumieniu art. 284 1 k.k. Przewodniczący: sędzia SN W. Kozielewicz.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt II PZ 14/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 maja 2007 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa K. D., G. C. przeciwko Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej [..,.]

Bardziej szczegółowo

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze

Etapy postępowania karnego. 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Etapy postępowania karnego 1. Postępowanie przygotowawcze 2. Postępowanie sądowe 3. Postępowanie wykonawcze Postępowanie przygotowawcze Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98

Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 Postanowienie z dnia 30 lipca 1998 r. I PZ 32/98 1. Sąd może sprawdzić spełnianie przez radcę prawnego warunku pozwalającego na zastępowanie osób fizycznych, polegającego na wykonywaniu zawodu w kancelarii

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 50/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 października 2012 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Maria Szulc (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski.

Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski. Uchwała z dnia 9 marca 2006 r. II UZP 1/06 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie: SN Beata Gudowska, SA Zbigniew Korzeniowski. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca

Bardziej szczegółowo

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 POJĘCIE SPRAWY CYWILNEJ Rodzaj postępowania: skarga konstytucyjna Inicjator: osoba fizyczna Skład orzekający: 5 sędziów Zdania odrębne: 0 Przedmiot kontroli Wzorce kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259. z dnia 28 lipca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Poz. 1259 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE

316/5/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10. p o s t a n a w i a: UZASADNIENIE 316/5/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 15 września 2010 r. Sygn. akt Tw 12/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak przewodniczący Ewa Łętowska sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, po

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08

Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Postanowienie z dnia 18 marca 2008 r. II PZ 1/08 Pismem, które nie zostało należycie opłacone jest zarówno pismo, od którego w ogóle nie została uiszczona opłata lub opłatę uiszczono po upływie terminu,

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska

POSTANOWIENIE. Protokolant Beata Rogalska Sygn. akt I CSK 825/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Iwona Koper Protokolant Beata Rogalska w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 44/11. Dnia 15 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 44/11. Dnia 15 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UZ 44/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 grudnia 2011 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej

Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej Dopuszczalność złożenia skargi konstytucyjnej po nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skargi kasacyjnej Opinia Dyrektora Zespołu Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 48/07 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 czerwca 2007 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Marian Kocon Protokolant Bożena

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów...

SPIS TREŚCI. TOM III część 1 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM. Spis treści. Wykaz skrótów... Spis treści SPIS TREŚCI TOM III część 1 Wykaz skrótów....................................................... 13 DZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZASKARŻANIA ORZECZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM ROZDZIAŁ 1. Zaskarżalność

Bardziej szczegółowo

Marek Safjan przewodniczący Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska,

Marek Safjan przewodniczący Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska, 79 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt Tw 72/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Marek Mazurkiewicz sprawozdawca Teresa Dębowska-Romanowska, po wstępnym rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06

UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 UCHWAŁA Z DNIA 9 CZERWCA 2006 R. I KZP 12/06 W sytuacji, gdy nie nastąpi ściągnięcie kosztów procesu karnego w ciągu 3 lat od dnia, w którym należało je uiścić (art. 641 k.p.k.), postępowanie wykonawcze

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

POSTANOWIENIE. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CZ 69/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 listopada 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Joanna Sałachewicz Sygn. akt V KK 370/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2014 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Cesarz SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) Sygn. akt III SO 2/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V KK 35/14. Dnia 24 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Gierszon Sygn. akt V KK 35/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 100/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądu zagranicznego, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt II CSK 550/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Marian Kocon w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego.

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne. Rok akademicki 2010/2011. 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. Dr hab. Hanna Paluszkiewicz Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu Polskie postępowanie karne Rok akademicki 2010/2011 1. Przedmiot a podstawa faktyczna procesu karnego. 2. Cele procesu karnego. 3. Proces

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98

Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Wyrok z dnia 22 października 1998 r. III RN 62/98 Zakład pracy do czasu uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu zakładu pracy chronionej korzysta z uprawnień przewidzianych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 lutego 2015 r. SSN Włodzimierz Wróbel (przewodniczący) SSN Krzysztof Cesarz SSN Kazimierz Klugiewicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 15/11. Dnia 6 września 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 15/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 września 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSA Jolanta Frańczak w sprawie z powództwa S.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt: II Cz 77/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Tomasza M. przeciwko pozwanym Janowi Ś. przy udziale interwenienta ubocznego Haliny T. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego od postanowienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06

Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Postanowienie z dnia 23 listopada 2006 r. II PZ 43/06 Od apelacji lub skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy należy uiścić opłatę stosunkową od wartości przedmiotu zaskarżenia, choćby była niższa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz praktyczny. Część I

Komentarz praktyczny. Część I Część I Komentarz praktyczny Rozdział 1. Środki odwoławcze w systemie środków zaskarżenia Rozdział 2. Warunki skutecznego uruchomienia kontroli odwoławczej Rozdział 3. Wymogi formalne środków odwoławczych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III KK 359/13. Dnia 6 lutego 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Roman Sądej Sygn. akt III KK 359/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lutego 2014 r. SSN Roman Sądej na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 6 lutego 2014r., sprawy

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP. Pan. Jarosław Gowin. Minister Sprawiedliwości. Warszawa

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP. Pan. Jarosław Gowin. Minister Sprawiedliwości. Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-712911-IV/12/JP 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Jarosław Gowin Minister Sprawiedliwości Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 149/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 września 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09

Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Wyrok z dnia 14 kwietnia 2010 r. III PK 61/09 Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02

Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Postanowienie z dnia 22 listopada 2002 r. III DS 8/02 Adwokat przy wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo