Poradnik społecznej ochrony przeciwpowodziowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poradnik społecznej ochrony przeciwpowodziowej"

Transkrypt

1 Poradnik społecznej ochrony przeciwpowodziowej

2 Poradnik społecznej ochrony przeciwpowodziowej 1

3 Poradnik społecznej ochrony przeciwpowodziowej wydano staraniem Stowarzyszenia Żuławy w ramach biblioteki dziedzictwa kulturowego delty Wisły redakcja: Marek Opitz korekta redakcyjna: Grzegorz Gola, Karolina Ressel korekta językowa i w szpaltach: Karolina Ressel projekt graficzny: Wiesław Tyszka rysunki: Jerzy Domino skład komputerowy i przygotowanie do druku: Wiesław Tyszka Stowarzyszenie Żuławy gmin i powiatów żuławskich jest samorządowym lobby żuławskim, starającym się wpłynąć na podejmowane przez rząd i inne instytucje decyzje dotyczące Żuław. Jest to forum współpracy i promocji delty Wisły. Publikacja powstała w ramach projektu Społeczna ochrona przeciwpowodziowa związki wałowe wracają realizowanego przez Stowarzyszenie Żuławy i współfinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerzy: Gmina Cedry Wielkie, Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Elbląg. Współpraca: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny, Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja Stowarzyszenie Żuławy ISBN

4 3

5 Spis treści Społeczna ochrona przeciwpowodziowa związki wałowe wracają 5 Historia Zarys historii ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych 9 Historyczny statut związku wałowego 17 Współczesność O zagrożeniach powodziowych 25 Przygotowanie do wdrożenia dyrektywy powodziowej na Żuławach 28 Ekologiczne metody ochrony przeciwpowodziowej 34 System ostrzegania przykład żuławski 40 Doświadczenia z bezpośredniej walki z powodzią 42 Społeczna ochrona przeciwpowodziowa dobre praktyki 44 Standard społecznej ochrony przeciwpowodziowej 45 Informacje praktyczne Kto pomaga podczas powodzi? 55 Zanim przyjdzie powódź 57 Podczas powodzi 60 Po powodzi 62 Psychologiczne skutki powodzi? 66 Gospodarstwo rolne po powodzi 67 Zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa 68 Ubezpieczenia 70 Elementy ratownictwa 71 Mały leksykon obiektów hydrotechnicznych 73 4

6 Społeczna ochrona przeciwpowodziowa związki wałowe wracają Na Żuławach można najlepiej nauczyć się radzić sobie z powodziami i ich skutkami, nauczyć się obywatelskiej profilaktyki powodziowej. W niektórych krajach europejskich wciąż istnieją samorządne związki wałowe czwarta władza (np. w Niderlandach). Tymczasem, w naszym kraju (inaczej niż w innych krajach europejskich) nie istnieje żaden system społecznej edukacji przeciwpowodziowej, mimo wielkich tradycji sięgających XIV wieku. W delcie Wisły związki wałowe mają wspaniałą i ogromną tradycję, potwierdzoną przez kolejnych władców tych ziem. Żyjąc, mieszkając i działając w regionie u ujścia największej z Polskich rzek, łatwo dostrzec ewidentne wady obecnego stanu i współczesnego zarządzania ochroną przeciwpowodziową. Projekt Społeczna ochrona przeciwpowodziowa związki wałowe wracają wspiera zmiany zbieżne z ewolucją zachodzącą w europejskich systemach technicznych i administracyjnych zapobiegania powodziom. Związki wałowe są tradycyjną formą odpowiedzialności ludzi zamieszkujących tereny zagrożone, znakomicie wpisującą się w nowoczesne zasady organizowania się społeczeństwa, dobrze dopełniającymi współczesne trendy cywilizacyjne rozwoju hydrotechniki i dyrektywy europejskie. Celem głównym projektu to poprawa dostępu do edukacji regionalnej w dziedzinie społecznej ochrony przeciwpowodziowej. Był realizowany za pomocą dwóch celów szczegółowych: 1. Zwiększenie ilości świadomych liderów społecznej ochrony przeciwpowodziowej oraz 2. Inauguracji krajowego ośrodka edukacyjnego wspierania społecznej ochrony przeciwpowodziowej. Cele były realizowane od maja do grudnia 2013 roku za pomocą różnorodnych działań: konferencji, szkoleń, wizyty studyjnej i wydawnictwa. Powstał wortal o tematyce społecznej ochrony przeciwpowodziowej. Wypracowane zostały obywatelskie rekomendacje społecznej ochrony powodziowej, wykorzystujące również już istniejące, wydane wcześniej publikacje i multimedia. Zaproponowane zostały konkretne rozwiązania stworzony został standard społecznej ochrony przeciwpowodziowej. Zorganizowane szkolenia wykorzystały posiadane naturalne żuławskie warunki i bazę, powstającego w oparciu o Żuławski Park Historyczny, Krajowego Centrum Edukacji Społecznej Ochrony Przeciwpowodziowej. Projekt Społeczna ochrona powodziowa związki wałowe wracają jest realizowany przez Stowarzyszenie Żuławy i współfinansowany przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Partnerzy: Gmina Cedry Wielkie Gmina Nowy Dwór Gdański Gmina Elbląg Współpraca: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski Żuławski Park Historyczny Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja Stowarzyszenie Żuławy gmin i powiatów żuławskich jest samorządowym lobby żuławskim, starającym się wpłynąć na podejmowane przez rząd i inne władze decyzje dotyczące naszego regionu. Stało się także forum współpracy gmin i powiatów żuławskich. 5

7 6

8 7

9 Historia 8

10 Zarys historii ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych Ze względu na specyfikę geograficzną (tereny nisko położone i depresyjne) na większości obszaru delty Wisły istnienie stałego osadnictwa możliwe jest tylko dzięki sprawnemu funkcjonowaniu skomplikowanego systemu ochrony przeciwpowodziowej, na który składają się wały, kanały i rowy odwadniające oraz liczne przepompownie, dawniej poruszane siłą wiatru i końskich mięśni, od XIX w. także parowe, a dziś elektryczne. System ten wymaga odpowiedniego nakładu środków, umiejętności technicznych i organizacji pracy, dlatego do XIII w. jedynie najwyżej położone, południowe obszary Żuław znalazły się w orbicie osadnictwa słowiańskiego i pruskiego. Po słowiańskich Pomorzanach i bałtyjskich Prusach pozostały do dzisiaj liczne nazwy miejscowości, które w późniejszym czasie zostały skolonizowane przez ludność niemiecką, ale zachowały swoje pierwotne brzmienie. W połowie XIII w. wschodnia cześć delty została opanowana przez Zakon Krzyżacki, który w 1308 r. zajął również Gdańsk i zachodnią część Żuław. W ten sposób cały obszar delty znalazł się pod kontrolą jednego silnego ośrodka politycznego, co pozwoliło znacznie zintensyfikować jego zagospodarowanie. Krzyżakom zależało na jak najefektywniejszym wykorzystaniu opanowanych terenów, dlatego zaczęli tutaj sprowadzać kolonistów z ówczesnych Niemiec. Specyfika życia na Żuławach sprawiła, że już w początkowym okresie planowej kolonizacji tej krainy w XIII i XIV w. rozumiano potrzebę stworzenia jakiejś formy samorządu jej mieszkańców. Z zachowanych źródeł wynika, iż samorząd żuławski tworzyli wszyscy właściciele gruntów leżących w obrębie wałów przeciwpowodziowych (w tym również instytucji kościelnych i samych krzyżaków), którzy na walnym zgromadzeniu, jednogłośnie, podejmowali decyzje dotyczące całej wspólnoty. Od początku podstawowym obowiązkiem wszystkich mieszkańców Żuław było uczestnictwo w pracach przy budowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych oraz melioracji polderów, przy czym wymiar prac dla poszczególnych gospodarzy był proporcjonalny do wielkości posiadanego przez nich areału. Jako podstawę ustalania zakresu tego obowiązku przyjęto jedną włókę chełmińską (ok. 16,8 ha), której posiadacz był zobowiązany do utrzymania odcinka wału o długości 1 sznura, czyli ok. 43,2 m. Początkowo koordynację działań zapewniali prawdopodobnie lokalni urzędnicy krzyżaccy, rezydujący w obronnych dworach na terenie poszczególnych części Żuław: w Grabinach (dla Żuław Steblewskich, czyli Gdańskich), Szkarpawie (dla okręgu Szkarpawy), Laskach (dla Wielkich Żuław Malborskich) i Fiszewie (dla Małych Żuław Malborskich). Około połowy XIV w. w dokumentach pojawiają się urzędnicy samorządu żuławskiego, którzy stali się pośrednikami pomiędzy władzą państwową, re- Odcisk pieczęci dygrafa Wielkich Żuław Malborskich 9

11 prezentowaną przez krzyżackich wójtów i prokuratorów, a wspólnotami mieszkańców, czyli tzw. związkami wałowymi funkcjonującymi w poszczególnych częściach Żuław. Nazywano ich przysiężnymi wałowymi (niem. Deichgeschworene), ponieważ przy wprowadzeniu na urząd byli zobowiązani do złożenia uroczystej przysięgi. W większości przypadków przysiężni rekrutowali się spośród sołtysów wsi żuławskich. Funkcje przysiężnych pełniono dożywotnio. Wiatraki odwadniające na Żuławach Steblewskich (Gdańskich) Początkowo przysiężni byli wybierania przez wszystkich członków związku wałowego na walnym zebraniu, jednak na przełomie XIV i XV w. te demokratyczną procedurę zastąpiono kooptacją. Kilku przysiężnych, z których każdy reprezentował z czasem po kilka wsi żuławskich, wybierało spośród siebie na roczną kadencję tzw. dygrawę (niem. Deichgraf, dosłownie: graf lub hrabia wałowy), czyli zarządcę wałów, pełniącego w tym gronie honorowe przewodnictwo. Głównym zadaniem przysiężnych był wspólny objazd wałów, podczas którego ustalano zakres potrzebnych prac, a następnie sprawiedliwie rozdzielenie ich pomiędzy członków związku wałowego. Z czasem pojawiła się tendencja do przydzielania poszczególnym wsiom i gospodarstwom stałych odcinków wałów, jednak niektóre roboty, jak na przykład usuwanie skutków powodzi, były wykonywane wspólnym wysiłkiem całego związku. Kolejnego objazdu dokonywano w celu sprawdzenia wykonanych prac i ustalenia koniecznych poprawek. Niedociągnięcia wykryte podczas trzeciego objazdu były zazwyczaj surowo karane grzywnami, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem własności gruntów, gdyż zaniedbania mogły drogo kosztować całą wspólnotę. Od 1387 r. od wspólnej pracy przy naprawie wałów i oczyszczaniu kanałów zostali zwolnieni księża z parafii żuławskich, ale w zamian za to musieli odprowadzać specjalny podatek do kasy związku wałowego. Przysiężni pełnili również rolę rzeczoznawców we wszelkich pracach hydrotechnicznych, jakie przeprowadzano na terenie państwa krzyżackiego. Z racji wielu obowiązków cieszyli się licznymi przywilejami ekonomicznymi tudzież powszechnym szacunkiem. Wybór na przysiężnego wałowego był więc dla Żuławiaka ukoronowaniem jego życiowej kariery. Świadczą o tym choćby dumne napisy na zachowanych nagrobkach z XVII i XVIII w., gdzie obok katalogu stereotypowych cnót 10

12 Czerwona Karczma wiślana strażnica wałowa tudzież liczby spłodzonego potomstwa pojawiają się skrupulatne wyliczenia okresu sprawowania kolejnych urzędów w związkach wałowych. Z racji autorytetu, jakim cieszyli się na Żuławach przysiężni wałowi, ich kompetencje były stale poszerzane o różne doraźne zadania. Stopniowo wyrastali oni na nieformalnych przywódców całej społeczności żuławskiej. Żuławskie związki wałowe można więc z pewną emfazą nazwać swoistymi chłopskimi republikami, które wytworzyły na tym terenie nie spotykane gdzie indziej poczucie wspólnoty oraz związanej z nim dumy, ale i odpowiedzialności za wspólne dobro. Na początku XV w. obok przysiężnych wałowych pojawiają się przysiężni kanałów (niem. Schlickgeschworene), których zadaniem jest nadzór nad systemem melioracyjnym. Piastowanie tego urzędu poprzedzało zazwyczaj wybór na przysiężnego wałowego. Ważnym ogniwem stałej ochrony przeciwpowodziowej byli tzw. strażnicy wałowi, których zadaniem było bieżące dozorowanie wałów i sprawdzanie ich stanu. Już w średniowieczu mieli oni stałe siedziby w postaci strażnic wałowych, które często pełniły jednocześnie funkcje karczm. Strona tytułowa publikacji z okazji 500-lecia ogłoszenia Karty Terenowej 11

13 Zasady funkcjonowania związków wałowych zostały ostatecznie ukonstytuowane przez Krzyżaków poprzez wydanie odpowiednich ustaw zbierających w jednym dokumencie dotychczasowe doświadczenia i zwyczaje. Statut dla Żuław Malborskich wydał wielki mistrz Winrych von Kniprode w 1373 r., natomiast w 1407 r. wielki mistrz Konrad von Jungingen zatwierdził tzw. Kartę Terenową, obowiązującą zarówno na Żuławach Wielkich, jak i Steblewskich (Gdańskich). W 1423 r. zakres jej obowiązywania poszerzono na całe Żuławy (tzw. Ogólna Karta Terenowa, niem. Gemeine Landtafel). Związki wałowe funkcjonowały z niewielkim modyfikacjami także w okresie panowania polskiego ( ), a następnie w czasach zaboru pruskiego. W 1889 r. trzy główne związki żuławskie (gdański, malborski i elbląski) zostały połączone w Związek Wałowy Wisły i Nogatu, który funkcjonował aż do 1945 r. Po II wojnie światowej próbowano go odtworzyć, ale rychło na przeszkodzie temu stanęły centralistyczne zapędy władz komunistycznych. Odrodzenie samorządności w Polsce po 1989 r. zaktywizowało również lokalne społeczności żuławskie, jednak współpraca pomiędzy poszczególnymi gminami i powiatami ciągle ma dosyć ograniczony charakter. Mimo szeroko zakrojonych prac melioracyjnych i przeciwpowodziowych podjętych w okresie panowania krzyżackiego, nie wszystkie grunty żuławskie zostały w równym stopniu zagospodarowane. W północnej części Żuław i w okolicy jeziora Druzno pozostało jeszcze wiele wolnej ziemi, której uprawa wymagała jednak dużych nakładów pracy i odpowiednich umiejętności. Na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych Żuławy były również widownią kilku wojen polsko-krzyżackich (wielka, trzynastoletnia, pruska), w wyniku których doszło do trwałych ubytków w dawnym osadnictwie. Na dodatek w XVI w. miało miejsce kilka wyjątkowo niszczących powodzi, po których wiele gospodarstw świeciło pustkami, a porzucona ziemia leżała odłogiem. W tej sytuacji nowa administracja polska, tj. starostowie malborscy z ramienia króla polskiego oraz dzierżawcy gruntów należących do Gdańska i Elbląga, zaczęli sprowadzać na Żuławy Holendrów należących do odłamu protestantyzmu zwanego mennonityzmem. Mennonici, dla których stworzono nawet specjalne prawo gruntowe (emfiteutyczne), stanowili pod koniec XVIII ok. 10% ludności Żuław. Przyczynili się oni w znaczący sposób do zagospodarowania najtrudniejszych depresyjnych Dawny widok wsi Tropy Elbląskie w okolicach jeziora Druzno 12

14 części delty i ogólnego podniesienia kultury agrarnej na tym terenie. Dla współczesnych Żuławiaków powódź to rzecz dosyć abstrakcyjna. Prawdziwej powodzi doświadczają mimo wszystko nieliczni, a niewielkie i krótkotrwałe podtopienia trudno porównać do tego, co działo się przed wiekami. Tymczasem dawne kroniki pełne są wstrząsających opowieści o zalaniu całych wiosek, zniszczonym dobytku, ofiarach śmiertelnych. Po lewej stronie Wisły najstarsza odnotowana w źródłach powódź miała miejsce w 1328 r. W 1427 r. powódź objęła niemal całe Żuławy, tak że, jak wówczas pisano, trzy królestwa nie byłyby w stanie zapłacić tego gotówką. W ciągu XV w. woda jeszcze kilkakrotnie wdzierała się na Żuławy Gdańskie i zalewała niżej położone tereny miasta, podmywała spichlerze na Wyspie Spichrzów, docierała nawet do ratusza na ul. Długiej. Najbardziej katastrofalne były powodzie z 1540 i 1543 r., które spowodowały zniszczenie 17 wsi na Żuławach Gdańskich, większości budynków i zatopienie inwentarza, a w konsekwencji emigrację wielu ocalałych z tego kataklizmu Żuławiaków. 27 lutego 1657 r., na polecenie króla szwedzkiego Karola X Gustawa dokonano w sześciu miejscach przerwania wałów przeciwpowodziowych i zalania Żuław Gdańskich, które miało na celu pozbawienie Gdańska zaplecza żywnościowego podczas toczonej właśnie wojny polsko-szwedzkiej (tzw. potopu), w której miasto dochowało wierności Polsce. W 1775 r. miała z kolei miejsce największa powódź sztormowa, w wyniku której zalaniu uległo ¾ terenu Gdańska, a woda w centrum miasta osiągnęła poziom ok. 2,5 m ponad poziomem gruntu! Najbardziej tragiczna i długotrwała powódź spowodowana spiętrzeniem lodów na Wiśle rozpoczęła się 9 kwietnia 1829 r. o 4 nad ranem. Pękły wówczas wały wiślane, które powstrzymywały napór wody i lodu od ponad 3 miesięcy, w dwóch miejscach poniżej Tczewa, na długości ok. 375 m. Po 4 godzinach fala powodziowa dotarła do Trutnów osiągając stan ok. półtora metra ponad poziomem gruntu, o czym do dzisiaj przypomina kamienna tablica umieszczona na miejscowym kościele. Tego samego dnia woda, mimo obwałowań, wdarła się do Gdańska i utrzymała się tam przez ponad dwa tygodnie. Podobne kataklizmy, choć już nie tak rozległe i niszczące, powtarzały się jeszcze kilkakrotnie. Dlaczego? Obwałowanie koryt rzek płynących przez Żuławy w okresie średniowiecza umożliwiło rozwój stałego osad- Znak wielkiej wody na kościele w Myszewie 13

15 nictwa, jednak miało również pewne skutki uboczne. Cieki wodne ściśnięte wałami nie zaprzestały bowiem odkładania osadów rzecznych, tylko robiły to na znacznie mniejszym obszarze niż dotychczas, czyli w obrębie tzw. międzywala. Prowadziło to do tzw. agradacji, tj. stopniowego podnoszenia się poziomu dna rzek i kanałów w stosunku do okolicznych terenów. Konsekwencją tego była konieczność stałego wzmacniania i podwyższania O Przekopie Wisły w starej gazecie otaczających je obwałowań. Po kilkuset latach zjawisko to stało się coraz groźniejsze, powodując paradoksalnie wzrost zagrożenia przeciwpowodziowego w XIX w. Świadectwem tego są zachowane do dzisiaj tzw. znaki wysokiej wody, umieszczane zazwyczaj na kościołach (np. Trutnowy, Myszewo) i innych budynkach publicznych (np. bramy miejskie w Gdańsku), które przypominają o niszczących powodziach z tamtego okresu. Pod koniec XIX w. zmusiło to władze pruskie do przeprowadzenia szeroko zakrojonej rekonstrukcji całego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Jej najważniejszymi elementami była przebudowa głównych wałów wiślanych i budowa tzw. Przekopu Wisły oraz śluz odcinających dotychczasowe ramiona ujściowe tej rzeki. Stare wały były po licznych powodziach zbyt kręte i znajdowały się zbyt blisko głównego koryta rzeki, dlatego zostały one na niektórych odcinkach całkowicie rozebrane i przesunięte nawet o kilkaset metrów w głąb lądu. Przekop Wisły, czyli całkowicie nowe ujście rzeki, wykonano w latach Dzięki niemu wody Wisły są kierowane najkrótszą możliwą drogą bezpośrednio do Zatoki Gdańskiej, omijając Budowa śluzy Gdańska Głowa 14

16 GOTTFRIED KLATT WOHL VERORDNETER TEICHGESCH- WORNER DES STUBLAUSCHEN WERDERS WOHL VERDIENTER AELTESTER KIRCHEN VORSTEHER UND NACHBAR ALLHIE. IST GEBOREN AN[N]O 1716 DEN 31 JANUARIS IN DEN EHESTAND GETRETEN AN[N]O 1756 D[EN] 15 IUL[II] MIT IUNGFER CATHARINA HANMAN[N]IN UND GESTORBEN DEN 11 OCTOBER AN[N]O 1762 HAT DEN KIRCHEN VORSTEHE[R]S AMT 9 IAHR 8 MONAT UND 3 WOCHEN DEN SCHLUCKGESCHWORNEN AMT 7 IAHR UND 3 WOCHEN DEN TEICHGESCHWORNEN AMT 2 IAHR UND 6 MONAT RÜHMLICH VORGESTANDEN UND IST 6 KIN- DER VATER WORDEN Płyta nagrobna z lapidarium przy kościele w Koszwałach Napis na płycie nagrobnej przy kościele w Koszwałach W tłumaczeniu dr. Dariusza Kaczora: Gotfryd Klatt obrany przysiężny wałowy Żuławy Steblewskiej zasłużony starszy kościoła i tutejszy gospodarz urodził się 31 stycznia 1716 roku wstąpił 15 lipca 1756 roku w związek małżeński z panną Katarzyną Hanmann zmarł 11 października 1762 roku urząd starszego kościoła pełnił chwalebnie 9 lat 8 miesięcy i 3 tygodnie urząd przysiężnego kanałów 7 lat i 3 tygodnie urząd przysiężnego wałowego 2 lata i 6 miesięcy był ojcem 6 dzieciom Redaktorzy niniejszej publikacji proponują używanie miana tutejszy sąsiad zamiast tutejszy gospodarz jako lepiej oddającego specyfikę Żuław 15

17 tym samym niebezpieczne, bo wąskie koryta dawnych ramion ujściowych. Te ostatnie zostały z kolei odcięte od Wisły trzema śluzami: w Przegalinie na Martwej Wiśle, w Gdańskiej Głowie na Szkarpawie i w Białej Górze na Nogacie. Ostatnim jak na razie sprawdzianem dla żuławskiego systemu przeciwpowodziowego była końcówka drugiej wojny światowej, podczas której przez deltę Wisły przetoczyły się wojska frontu niemiecko-rosyjskiego. Wycofujące się na Mierzeje Wiślaną oddziały niemieckie, zniszczyły wiele przepompowni i uszkodziły główne wały wiślane, powodując zalanie niemal 2 / 3 terenu delty. Biorąc pod uwagę trudną powojenną sytuację Polski (gospodarcze i demograficzne wyniszczenie kraju, migracje ludności, walki wewnętrzne), należy stwierdzić, że naprawa zniszczonej infrastruktury przeciwpowodziowej i osuszenie zalanych terenów w ciągu trzech lat po wojnie było dużym osiągnięciem. Trzeba jednak dodać, że na zalanych terenach doszło w międzyczasie do znacznej destrukcji osadnictwa, tak że wiele wsi zupełnie zniknęło z powierzchni ziemi. Ochrona przeciwpowodziowa Żuław Wiślanych jest procesem ciągłym, który wymaga stałego, dużego nakładu sił i środków. Krajobraz żuławski ma charakter antropogeniczny i nie jest w stanie funkcjonować bez ustawicznej ingerencji ze strony człowieka. Zaniechanie lub nawet zaniedbanie działań przeciwpowodziowych może bowiem łatwo doprowadzić do katastrofy i powrotu tych terenów do stanu pierwotnego. Jednym z istotnych elementów wspomnianego procesu jest rozbudzanie świadomości społecznej i aktywizacja lokalnych wspólnot, które w razie potrzeby powinny być zdolne do podjęcia doraźnych działań przeciwpowodziowych. opracował dr Dariusz Piasek Literatura: Bertram Hugo, Die Entwickelung des Deich und Entwässerungswesens im Gebiet des heutigen Danziger Deichverbandes seit dem 14-ten Jahrhundert, Danzig Długokęcki Wiesław, Związek wałowy i przysiężni wałowi na Żuławach Wielkich w XIV pierwszej połowie XV wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, nr 7, 1996, s Szafran Przemysław, Żuławy Gdańskie w XVII wieku. Studium z dziejów społecznych i gospodarczych, Gdańsk Żuławy w 1945 roku 16

18 Historyczny statut związku wałowego Statut Związku Wałowego Żuław Kwidzyńskich z dnia 12. grudnia 1866 r. (Zbiór Ustaw z roku 1867 str. 175) My Jak zostało za potrzebne uznane gospodarzy Nadwiślańskich Żuław od wzniesień przy Wielkim Wełczu aż do Wielkiego Nogatu przy wsi Biała Góra celem wspólnego utrzymania i wybudowania wałów dla ochrony przed powodziami i wylewami Wisły oraz istniejące już związki do jednego Związku Wałowego włączyć jak przedtem już ustawowe wysłuchanie stron nastąpiło, przeto zezwalamy niniejszym na zniesienie konstytucji z dnia 15. grudnia 1713 roku i rozporządzenia wałowego dla Kwidzyńskich Nizin z dnia 30. marca 1755 r. na podstawie ustawy o sprawach wałowych z dnia 28. stycznia 1848 r. 11 i 15 (zbiór ustaw z 1848 r. str. 547) na utworzenie Związku Wałowego pod nazwą: Związek Wałowy Żuław Kwidzyńskich, któremu następującego statutu udzielamy. 1. Po prawym brzegu Wisły od wzniesień przy Wielkim Wełczu aż do Wielkiego Nogatu przy wsi Biała Góra rozciągające się Żuławy jak i właścicieli tych gospodarstw, które bez ochrony przy stanie wód ponad 21 stóp i 5 cali nad bolcem w Korzeniewie powodzi ulegają do jednego Związku Wałowego włącza się. Związek tworzy korporacje i dla wszelkich spraw sądowych właściwym jest dlań Sąd Grodzki w Kwidzyniu. 2. Rozwiązuje się Związek Nizin Wełcza, Kwidzyńskich Rządowych i Miejskich Nizin, nizin położonych na wschód od Gniewu i Rudnickich Nizin. Długi, które powstały z powodu prac ziemnych przy wzmacnianiu wałów obciążają nadal kontraktowo zobowiązane miejscowości i gospodarzy, zostające pod nadzorem władzy zarządzającej wałami. Nadal właściwy ogólno zarządzający Zarząd Wałowy ma z tytułu zadłużenia składki według pierwotnego rozkładu od poszczególnych gospodarzy pobierać, jeżeli zachodzi konieczność w drodze egzekucji administracyjnej ściągnąć i starać się o zaspokojenie wierzycieli. 17

19 Strona tytułowa polskiego powojennego tłumaczenia zaktualizowanego po wojnie Statutu Związku Wałowego Żuław Kwidzyńskich Związek Wałowy obejmuje wały dotychczasowych instytucji wałowych, także dotychczasowe fiskalne wały w dół od wału nr 28 kompleksu Rudnickiego Wału, wał tak zwany Kępa Leśna, pierwszy śluzowania wał Nogatu i komunikacyjna groble Montawskiego przyczółku (Spitze) aż do połączenia przy dolnym wale skrzydłowym (zamykającym) przy Białej Górze, wyłączając tenże wał skrzydłowy pozostający w obecnym stanie i kształcie na własnym utrzymaniu państwa. Jeżeli miałoby nastąpić przerwanie wału w nizinie to wał skrzydłowy przy Białej Górze nie może być otwierany tylko wdzierająca się woda powodziowa musi być odprowadzona do nowo utworzonego przekopu wału wiślanego poniżej Rudnik i tam woda winna być do Wisły odprowadzona. Oznaczenie miejsca zastrzega sobie Ministerstwo Handlu i Przemysłu, Robót Publicznych i Urządzeń Rolnych za uprzednim wysłuchaniem Urzędu Wałowego i Województwa. 3. Potrzebne do zabezpieczenia wałów budowle nadbrzeżne ma Związek Wałowy wznieść i utrzymać nie naruszając praw innych zobowiązanych Państwu przynależne budynki urzędowe i do nich należące grunta służbowe, przede wszystkiem budynki zarządców w Korzeniewie i Montawie, dom mieszkalny mistrza wałowego w Grabowie i domy mieszkalne zarządców (strażników) wałowych w Rusinowie, Kaniczkach, Grabowie, Korzeniewie, Jarzębinach i na Wielkiej Kępie Leśnej pozostają własnością Państwa. Wszelka własność i wszystkie prawa zniesionych Związków tak samo wszystkie zobowiązania osób trzecich zostaną w dotychczasowych rozmiarach na Związek Wałowy przeniesione. 18

20 Na dobro ogólnego Związku Wałowego przejdzie to wszystko, co Państwo z powodu zapewnienia w 1 rozdział II i w 1 rozdział IV. zarządzenia wałowego dla Kwidzyńskich Żuław z dnia 30. marca 1755 roku bądź tymczasowo lub na trwale udzielać będzie. 4. Związek Wałowy ma wały według instrukcji Urzędu Wojewódzkiego na kilka stóp ponad wiadomy najwyższy stan wody podwyższyć, dostosować na czternaście stóp (przy przekopie na osiem stóp) szerokości korony od strony wody na trzy stopowe, od strony lądu na jeden i na jeden i pól aż do dwustronnego (nachylenia) skarpy przebudować i jeżeli koniecznem od strony lądu bankietami wzmocnić. Urząd Wałowy o wysokości położenia korony wału może być wysłuchany. 5. Utrzymywanie wału ochronnego rzeki Renawy, począwszy od mostu przy Kwidzyniu aż do granicy Rozpędzin, znajduje się pod nadzorem nowo utworzonej władzy zarządzającej wałami i składa się z tych gospodarzy pod których ochroną ich łąki się znajdują między rzeką Renawą a Starym Nogatem. Składki dzielą się w stosunku do pożytku gleby. Ze względu na to przystoii zainteresowanym gospodarzom jeden przez Województwo raz na zawsze zatwierdzony rozkład co do ogólnych składek wałowych. W ten sam sposób przystoii taki rozkład także innym gospodarzom lub Związkom, jeżeli według uznania Urzędu Wałowego utrzymanie osobnych wałów ochronnych za konieczne uznane zostanie, i tem samym poważne ciężary spowoduje. Wreszcie pozostaje utrzymanie pod nadzorem zarządzającej władzy wałowej, tej która dotychczas do wykonywania swej działalności była zobowiązana i tylko za zezwoleniem Urzędu Wałowego można wały ochronne znosić i przesuwać. Gdzie się konieczność do założenia wspólnych wałów ochronnych okaże zainteresowani właściciele gruntów po zaopinjowaniu przez Urząd Wałowy mogą przez Województwo do osobnych Związków Wałowych być włączone i tak samo istniejące związki mogą być rozszerzone, względnie połączone. Założenie nowych względnie usunięcie już istniejących śluz wymaga zezwolenia Urzędu Wałowego. Utrzymywanie ujętych źródeł wodnych jest rzeczą Związku, który według swobodnego uznania takowe graniczącym gospodarzom za odpowiednim wynagrodzeniem odstąpi. Tak samo pozostają Związkowi łączące wały z podwalem drogi, które do transportu ziemi urządzone są albo jeszcze urządzone zostaną do utrzymania względnie wznoszenia (wałów). 6. Ma nastąpić regulacja systemu odwodnienia Niziny według planu uchwalonego przez Urząd Wałowy i zatwierdzonego przez Ministerstwo Rolnictwa na koszt Nizin. Koszty zostaną według katastru wałowego 10 pokryte. Usuwanie chwastów i oczyszczanie rzeki Renawy od granicy Rozpędzin w dół, kanału Palemona i Starego Nogatu od połączenia z powyższym aż do końca wału w jego obcym biegu, włączając kanał Renawa (Nogat) a wyłączając stary bieg Nogatu od Zamku Mazera przez Czerwony Dwór, Wysokie, Bystrzyec, Czachowo, Guzz, Pastwa, Gucz majątek do Kramrowa przechodzi na Związek Wałowy. Reszta dopływów wodnych pozostaje w utrzymaniu tych miejscowości i właścicieli którzy dotychczas ogólnym przepisom krajowym i kontraktom i dalszym tytułem prawnym podlegają. Gdzie takowe dotychczas z osobnych teraz nie istniejących kas całkiem lub częściowo regulowane były podział ciężarów czyszczenia na specjalnie zainteresowanych w porozumieniu się z zainteresowanymi odwodnieniem i Urzędem Wałowym przez urzędników Zarządu uskutecznione być mają. Usuwanie chwastów i czyszczenie tych rowów, których zapłata uskuteczniona została z osobnej kasy ma na przyszłość przez Związek Wałowy być regulowana. Urząd Wojewódzki sporządzi dla rowów na nizinach regulamin o usuwaniu chwastów z rowów i piętrzeniu wody. Nadzór nad wykonaniem takowego powierza się Zarządowi Wałowemu, który opierzałych wszelkiemi środkami egzekucyjnymi do wypełnienia ich obowiązków przymusić może. 19

21 7. Roboty ziemne przy groblach i urządzeniach brzegowych zostaną z reguły przez funkcjonariuszy wałowych za zapłatą wykonane także mogą przez uchwałę Urzędu Wałowego w wyjątkowych wypadkach członkowie wałowi sami do robót prostych być zobowiązani z tem że należy mieć wzgląd na odległość od miejsca pracy. Pozatem dostarczyć powód do zwożenia drzewa, faszyn i innych podwód dla celów wałowych bezpłatnie jednak Urząd Wałowy sam za tekowe odpowiednie wynagrodzenie w miarę możności może uiścić. Dalsze budowle i prace wykonuje Zarząd Wałowy. Członkom związkowym pozostawia się wolne działanie w tem, że do wysokości składek związkowych mogą być prace przez nich przy wałach wykonane, jeżeli to odpowiada interesom Związku. 8. Zarząd Wodny zezwoli Związkowi Wałowemu, jak dotychczas, na wykop ziemi z fiskalnych kęp i obszarów. Prócz tego przekaże się Związkowi te obszary, które zostały do wykopu ziemi przeznaczone celem zwmocnienia wałów. 9. Jako regularne składki wałowe wyznacza się na obecny czas dwanaście srebrnych groszy od pierwszej klasy składkowej gruntu z pruskiej morgi. Z nadwyżek stwarza się fundusz rezerwowy w wysokości dziesięć tysięcy talarów. Wszelkie podatki i świadczenia w naturze członków wałowych będą uskuteczniane według katastru wałowego sporządzonego przez Urząd Wojewódzki. Dla celów stwierdzenia obszaru służy Urzędowi Wałowemu kataster całkowity, poszczególnym sołtysom, także i gospodarzom, których obszary do żadnych sołectw nie należą, a obszar dworski stanowią tenże częściowo może być przesłany, a zarazem w Orędowniku Urzędowym ogłoszonym z tem, że na przeciąg czterech tygodni kataster u sołtysów i Komisarza Rządowego do wglądu będzie wyłożony u których można wnosić sprzeciwy. Po upływie cztery tygodniowego terminu zostaną wniesione sprzeciwy które i przeciw tym w 10 wyszczególnionym zasadom wniesione być mogą przez Komisarza Rządowego, petenta i Delegata Urzędu Wałowego oraz odpowiednich rzeczoznawców do badania. W skład rzeczoznawców wchodzą co do granic obszarów i prac pomiarowych zaprzysiężony mierniczy, jeżeli konieczność zachodzi i Rewident miernictwa do klasyfikacji dwaj ekonomiści, a co do sporu przy zapiaszczeniu gleby może być dodany rzeczoznawca wodny. Członków mianuje Urząd Wojewódzki. O wynikach badaniu zostaną zainteresowani jak petent z jednej strony, a z drugiej strony delegat Urzędu Wałowego poinformowani. O ile są obie strony z rezultatu zadowolone, zostanie kataster wałowy sprostowany. W przeciwnym wypadku zostaną akta oddane do załatwienia sprzeciwu do Urzędu Wojewódzkiego. O ile sprzeciw zostanie odrzucony to ponosi koszta badania sprzeciwu petent. W czasie czterech tygodni po ogłoszeniu wyniku można rekurs wnieść do Ministerstwa Rolnictwa. Po dokonanym uprawomocnieniu się katastru wałowego zostanie kataster przez Urząd Wojewódzki sporządzony i Urzędowi Wałowemu dostarczony. Koszty sporządzenia katastru co do pomiarów ponoszą zainteresowani pozostałe w ogólności Związek Wałowy. Ten sam bieg postępowania stosuje się przy ustaleniu stosunku dla składek dla Związków ( 5) za piętrzenie wody. 10. W katastrze wałowym wykarze się wszystkie chronione na ochronnym obszarze znajdujące się posiadłości, które bez ochrony przy wodostanie 21. stóp 5 cali przy bolcu w Korzeniewie powodzi podlegają i przez te poniosłyby szkodę i są według wartości wydajności do czterech klas zakwalifikowane a te: do I klasy wlicza się: ogrody, rola uprawna, pod pszenicę jęczmień i żyto, tak samo i łąki, które w wydajności równają się poprzednim z pełną powierzchnią; natomiast podwórza i miejsca budowlane jako klasa Ia z dwukrotną powierzchnią. 20

Delta Wisły. powyżej i poniżej poziomu morza. Kazimierz Cebulak

Delta Wisły. powyżej i poniżej poziomu morza. Kazimierz Cebulak Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza Kazimierz Cebulak Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza Kazimierz Cebulak dr inż. Kazimierz Cebulak Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA GOSPODARKI WODNEJ Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 września 2005 r. WARSZAWA, wrzesień 2005 r. WPROWADZENIE... str. 4 DIAGNOZA GOSPODARKI WODNEJ Zasoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/213/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Życie czy przetrwanie analiza sytuacji bytowej mieszkańców miasta Tarnobrzeg oraz gminy Gorzyce województwa podkarpackiego, których dotknęła powódź

Życie czy przetrwanie analiza sytuacji bytowej mieszkańców miasta Tarnobrzeg oraz gminy Gorzyce województwa podkarpackiego, których dotknęła powódź Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Życie czy przetrwanie analiza sytuacji bytowej mieszkańców miasta Tarnobrzeg oraz gminy Gorzyce województwa

Bardziej szczegółowo

2008 Rocznik Żuławski

2008 Rocznik Żuławski 2008 Rocznik Żuławski Rocznik Żuławski 2008 Klub Nowodworski. Wybrane materiały, informacje i wydarzenia Roku Żuław 2008 Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo

Suchą stopą przez katastrofę B2B, B2C. od wydawcy. risk risk focus. Szanowni Państwo od wydawcy Szanowni Państwo Faraon miał sen. Z Nilu wyszło siedem pięknych i tłustych krów, które zaczęły się paść wśród sitowia. Nagle z rzeki wyłoniło się kolejnych siedem krów - tym razem brzydkich

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI

S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI S t r o n a 1 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW RYBACKICH OBSZARU DZIAŁANIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ RYBACKA BRAĆ MIERZEI PROJEKT STYCZEŃ 2011 S t r o n a 2 Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Zatwierdzam.. PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ MIASTA SIERADZA Prezydent Miasta Sieradza Jacek WALCZAK Sieradz, dn. SIERADZ - 2013 Strona 1 z 194 SPIS TREŚCI Lp. Temat Strona CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku

Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski. 30 listopada 2011 roku Zapis stenograficzny Forum Debaty Publicznej Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju Samorząd terytorialny dla polski 30 listopada 2011 roku Temat Forum: Miejsce: Gospodarka wodna Rola samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Wybrane problemy gminnego zarządzania kryzysowego w czasie powodzi i usuwania jej skutków mgr inż. Jan Czech PRACA PODYPLOMOWA PROMOTOR

Bardziej szczegółowo

Bogna Lipińska. Żuławy Wiślane. ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu

Bogna Lipińska. Żuławy Wiślane. ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu Bogna Lipińska Żuławy Wiślane ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu Żuławy Wiślane ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu Żuławy Wiślane ochrona i kształtowanie zabytkowego krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie i Edukacja Gospodarka przestrzenna Analiza rynku nieruchomości Innowacyjność regionów Zarządzanie Społeczna odpowiedzialność biznesu Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt

STUDIUM WYKONALNOŚCI. dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Warszawa - marzec

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI Załącznik do Uchwały nr XIV/140/2011 Rady LGD Spichlerz Żuławski z dnia 25-10-2011 LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA SPICHLERZ ŻUŁAWSKI SPIS TREŚCI Rozdz. 1. Charakterystyka lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM W REGIONIE WODNYM

PROGRAM W REGIONIE WODNYM PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY PROJEKT (wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. Status dokumentu Niniejszy dokument jest pierwszą wersją Programu Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli

Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Materia³y dydaktyczne dla nauczycieli Pod redakcj¹ Ma³gorzaty Siudak, El biety Tyralskiej-Wojtyczy i Romana Koniecznego 2013 Wydanie V, rozszerzone IM GW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji

Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji Wydział InŜynierii Środowiska i Geodezji Dyrektywa INSPIRE, jako nowe wyzwanie dla nowoczesnego kształcenia akademickiego w zakresie geodezji Praca zbiorowa pod redakcją Jacka M. Pijanowskiego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr Prawo wodne 1) 170, poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Departament Zasobów Wodnych Antoni Bojarski Józef Jeleński Marek Jelonek Tadeusz Litewka Bartłomiej Wyżga Jacek Zalewski Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Kwiecień 2008 Pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 10 lat w Polsce Stan prawny na kwiecień 2008 Spis treści Wstęp Rozdział 1 SSE -

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229. USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Kancelaria Sejmu s. 1/109 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Dział I Opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zespołu pofolwarcznego w. Prusimiu na Skansen Olenderski Olandia

Rewitalizacja zespołu pofolwarcznego w. Prusimiu na Skansen Olenderski Olandia AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU Katarzyna Makiewicz Rewitalizacja zespołu pofolwarcznego w Prusimiu na Skansen Olenderski Olandia Praca magisterska Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI

ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI ZASADY LOKALIZACJI ELEKTROWNI WIATROWYCH NA OBSZARZE ZIELONYCH PŁUC POLSKI Fundacja Zielone Płuca Polski Białystok 2011 AUTORZY TEKSTÓW: Maciej Ambrosiewicz, Przemysław Chylarecki, Tomasz Koprowiak, Mariusz

Bardziej szczegółowo