REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, zwane dalej Powiatowym Centrum, działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 595), 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), 4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz z późn. zm.), 7. Uchwały Rady Powiatu Nr III/14/99r. z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, z późn. zmianą dokonaną Uchwałą Nr XVI/113/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz uchwały Nr XIV/115/2004 z dnia 13 września 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim i Uchwały Nr XXXI/278/06 Rady Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z późn. zm., 8. Niniejszego regulaminu.

2 2 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie i organizatora pieczy zastępczej. 2. Powiatowe Centrum używa pieczęci podłużnej o następującym brzmieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 3. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Poniatowa. II. ZAKRES DZIAŁANIA Przedmiotem działania Powiatowego Centrum jest realizowanie: 3 1. Zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób 2) i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 6) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 8) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 9) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 10) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

3 11) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 12) sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy oceny w zakresie pomocy społecznej. 2. Zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez powiat, a w szczególności: 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 3) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 3. Zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych; 3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; 5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego; 6) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: a) grup wsparcia, b) specjalistycznego poradnictwa; 7) zapewnienia przeprowadzania przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; 8) prowadzenie rejestru danych, o których mowa w art. 46; 9) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 10) finansowanie: a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

4 wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego; 11) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej, o której mowa w art. 193 ust Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust Zadań z zakresu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego; 5) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,

5 podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi; 9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 10) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 18) wydawanie opinii dotyczącej zasadności przyznania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym. 19) dokonywanie oceny: a) sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, b) rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka; 20) wspieranie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku; 6. Zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji w/w programów;

6 3) udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów oraz rocznej informacji z ich realizacji; 4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; 5) opracowywanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 7) dofinansowanie ze środków PFRON: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 7. Zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) pracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. 8. Zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie W celu realizacji zadań, Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 2. Skreślony

7 III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM 5 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Powiatowego Centrum i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora, w czasie nieobecności, zastępuje we wszystkich sprawach Kierownik Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń, z wyłączeniem spraw o których mowa w 7 pkt Strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą wydziały, zespoły a także wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy 1) dyrektor; 2) wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego pracą kieruje bezpośrednio Dyrektor; 3) wydział do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń, którego pracą kieruje Kierownik. W strukturach wydziału działają: a) punkt interwencji kryzysowej, b) punkt poradnictwa specjalistycznego, c) zespół do spraw pieczy zastępczej, d) zespół do spraw pomocy społecznej i świadczeń; 4) wydział finansowo-księgowy, którego pracą kieruje Główny Księgowy; 5) wydział organizacyjno- administracyjny. IV. ZASADY KIEROWANIA PRACĄ POWIATOWEGO CENTRUM Dyrektor Powiatowego Centrum, działając zgodnie z przepisami prawa kieruje, zarządza i odpowiada za realizację zadań wymienionych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności za: 1) reprezentowania Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 2) określanie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, organizowania i kierowania pracą Centrum oraz zapewnienie sprawnej obsługi interesantów; 4) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem Centrum; 5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, mającej na celu zapewnienie w szczególności: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; b) skuteczności i efektywności działania; c) wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów; 7

8 d) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; e) efektywności i skuteczności przepływu informacji, f) zarządzania ryzykiem; 6) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu; 7) wykonywanie innych zadań i kompetencji określonych ustawami i przepisami wykonawczymi, a w szczególności: a) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne, b) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, c) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, d) składanie radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, e) składanie zarządowi powiatu corocznego sprawozdania z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, f) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieniu lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi. Do zadań, obowiązków i uprawnień Kierownika Wydziału należy w szczególności: 8 1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej; 2) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach kompetencji wynikających z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej; 3) szczegółowe zaznajamianie podległych pracowników z zadaniami podległej komórki organizacyjnej, jak też z zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 4) przekazywanie informacji, poleceń i dyspozycji podległym służbowo pracownikom; 5) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 6) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych realizacji zadań; 7) kontrola merytoryczna i formalna pracy podległej komórki organizacyjnej; 8) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej podległych służbowo pracowników, w szczególności nowo przyjętych; 9) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników; 10) współpraca z innymi komórkami bądź samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii; 11) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu przez Dyrektora;

9 12) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności podległym pracownikom; 13) powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności; 14) wyznaczanie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu lub długotrwałej nieobecności; 15) przedkładanie Dyrektorowi wniosków w sprawach aktualizacji niniejszego Regulaminu V. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 9 Do podstawowych zadań wieloosobowego stanowiska do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi należą zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, należące do właściwości powiatu w ramach zadań i kompetencji Powiatowego Centrum, wymienione w 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. VI. WYDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ 10 Do podstawowych zadań Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń należy realizacja zadań oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizatora pieczy zastępczej a także z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należących do właściwości powiatu w ramach zadań i kompetencji Powiatowego Centrum, wymienionych w 3 ust.1 5 oraz 7-8 niniejszego Regulaminu. VI a PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 11 Do podstawowych zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności: 1. Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji; 2. Wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych; 3. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych; 4. Udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

10 5. Pokierowanie osób w kryzysie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych; 6. Podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązania; 7. Udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom poradnictwa specjalistycznego: - prawnego, - psychologicznego, - socjalnego; 8. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia; 9. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 10. Regulamin Organizacyjny Punktu Interwencji Kryzysowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. VI b PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Do podstawowych zadań Punktu Poradnictwa Specjalistycznego należy w szczególności: Udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz w aktywnym uczeniu się umiejętności zaradczych; 2. Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego; 3. Prowadzenie działań doradczych, informacyjnych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, 4. Udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom wielozakresowego poradnictwa rodzinnego: -prawnego, -psychologicznego, -socjalnego; 5. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia; 6. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 7. Regulamin Organizacyjny Punktu Poradnictwa Specjalistycznego Stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

11 VI c ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ Do podstawowych zadań zespołu do spraw pieczy zastępczej należy wykonywanie zadań organizatora pieczy zastępczej, wymienionych w 3 ust.5 niniejszego Regulaminu. VI d ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ Do podstawowych zadań zespołu do spraw pomocy społecznej i świadczeń należy wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wymienionych w 3 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienionych 3 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu. VII. WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 1. Do podstawowych zadań Wydziału finansowo-księgowego należy w szczególności: 13 1) prowadzenie księgowości, rachunkowości i gospodarki finansowej Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 2) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej i sprawowanie nadzoru na tym odcinku; 3) opracowywanie planów finansowych Powiatowego Centrum i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, nadzorowanie ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 4) opracowywanie analiz stanu majątkowego Powiatowego Centrum i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wyników finansowych zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującymi przepisami; 5) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej zgodnie z zakładowym planem kont; 6) prowadzenie kasy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 7) sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wyliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło oraz potrącanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i podatków; 8) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników; 9) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i z Urzędem Skarbowym, a w szczególności sporządzanie deklaracji podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych za wymagane okresy rozliczeniowe oraz terminowe regulowanie

12 należnych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, w tym również w formie elektronicznej; 10) przyjmowanie zwolnień lekarskich oraz załatwianie spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 11) załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę; 12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, a w szczególności naliczanie składek, ustalanie uprawnień pracowników i ich rodzin; 13) rozliczanie delegacji; 14) sporządzanie sprawozdawczości GUS i innej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych; 15) gromadzenie przepisów prawnych dotyczących zagadnień finansowo księgowych; 16) prowadzenie obsługi finansowo księgowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wymaganej sprawozdawczości; 17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 18) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiz; 19) prowadzenie kontroli wewnętrznej, a w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi; 20) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań; 21) współpraca z innymi wydziałami organizacyjnymi i stanowiskami pracy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 22) planowanie i realizacja inwestycji, remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 23) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki środkami trwałymi oraz gospodarki materiałowej; 24) prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania, przygotowanie materiałów do archiwum; 25) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2. Na czele wydziału finansowo-księgowego stoi Główny Księgowy, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Powiatowego Centrum, który wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań finansowo księgowych wydziału, a w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi zasadami; 3) dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

13 4) analizę wykorzystania środków finansowych; 5) dokonywanie kontroli wewnętrznej oraz nadzoru w powierzonym zakresie; 6) kierowanie pracą podległej komórki oraz pracowników; 7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiz. 3. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy uprawniony jest, w szczególności do: 1) otrzymywania od Dyrektora Powiatowego Centrum oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności informacji i wyjaśnień niezbędnych do należytego kierowania powierzonym odcinkiem działalności Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 2) podejmowania zgodnych z obowiązującymi przepisami decyzji, niezbędnych dla prawidłowej pracy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 3) przedstawiania wniosków w sprawach finansowych Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 4) żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum (lub pracowników w przypadku stanowisk jednoosobowych) oraz od Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 5) wnioskowania do Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Powiatowego Centrum oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej. VIII. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY 14 Do podstawowych zadań wydziału organizacyjno- administracyjnego, należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników; 2) prowadzenie akt osobowych pracowników; 3) prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji; 4) prowadzenie ewidencji czasu pracy; 5) sporządzanie miesięcznych list obecności; 6) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku

Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Uchwała Nr 7/99 Zarządu Powiatu Lubańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Urzędu Miasta Kielce Id: A46A04A8-E233-46E2-A511-B5184DF111E4. Przyjety Strona 2 ROZDZIAŁ I ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo