REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej, zwane dalej Powiatowym Centrum, działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 595), 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.), 3. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), 4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.), 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz z późn. zm.), 7. Uchwały Rady Powiatu Nr III/14/99r. z dnia 26 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, z późn. zmianą dokonaną Uchwałą Nr XVI/113/2000 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 czerwca 2000r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz uchwały Nr XIV/115/2004 z dnia 13 września 2004r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim i Uchwały Nr XXXI/278/06 Rady Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z późn. zm., 8. Niniejszego regulaminu.

2 2 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Opolskiego realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie i organizatora pieczy zastępczej. 2. Powiatowe Centrum używa pieczęci podłużnej o następującym brzmieniu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej. 3. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Poniatowa. II. ZAKRES DZIAŁANIA Przedmiotem działania Powiatowego Centrum jest realizowanie: 3 1. Zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób 2) i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami; 3) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa; 4) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; 5) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się; 6) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem; 7) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach; 8) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; 9) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu; 10) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

3 11) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego; 12) sporządzanie, zgodnie z art. 16a ustawy oceny w zakresie pomocy społecznej. 2. Zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących pomocy społecznej realizowanych przez powiat, a w szczególności: 1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 2) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia; 3) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej; 3. Zadań własnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych; 2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych; 3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia; 4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych; 5) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego; 6) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania: a) grup wsparcia, b) specjalistycznego poradnictwa; 7) zapewnienia przeprowadzania przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich; 8) prowadzenie rejestru danych, o których mowa w art. 46; 9) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka; 10) finansowanie: a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-

4 wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo- wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego; 11) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3; 12) przekazywanie do biura informacji gospodarczej, o której mowa w art. 193 ust Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) realizacji zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust Zadań z zakresu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a w szczególności: 1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej; 3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego; 5) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby; 6) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych; 7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy; 8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi,

5 podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi; 9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; 10) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego; 11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą; 13) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, o której mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego; 15) przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy; 16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających; 17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku. 18) wydawanie opinii dotyczącej zasadności przyznania rodzinie zastępczej środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu jednorodzinnym. 19) dokonywanie oceny: a) sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka, b) rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka; 20) wspieranie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku; 6. Zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności: 1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych; 2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji w/w programów;

6 3) udostępnienie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów oraz rocznej informacji z ich realizacji; 4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności; 5) opracowywanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa; 6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób; 7) dofinansowanie ze środków PFRON: a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, e) rehabilitacji dzieci i młodzieży, f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 7. Zadań własnych powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) pracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. 8. Zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności: 1) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie W celu realizacji zadań, Powiatowe Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. 2. Skreślony

7 III. ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM 5 1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Powiatowego Centrum i reprezentuje go na zewnątrz. 2. Dyrektora, w czasie nieobecności, zastępuje we wszystkich sprawach Kierownik Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń, z wyłączeniem spraw o których mowa w 7 pkt Strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 2. W skład Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wchodzą wydziały, zespoły a także wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy 1) dyrektor; 2) wieloosobowe stanowisko do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, którego pracą kieruje bezpośrednio Dyrektor; 3) wydział do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń, którego pracą kieruje Kierownik. W strukturach wydziału działają: a) punkt interwencji kryzysowej, b) punkt poradnictwa specjalistycznego, c) zespół do spraw pieczy zastępczej, d) zespół do spraw pomocy społecznej i świadczeń; 4) wydział finansowo-księgowy, którego pracą kieruje Główny Księgowy; 5) wydział organizacyjno- administracyjny. IV. ZASADY KIEROWANIA PRACĄ POWIATOWEGO CENTRUM Dyrektor Powiatowego Centrum, działając zgodnie z przepisami prawa kieruje, zarządza i odpowiada za realizację zadań wymienionych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności za: 1) reprezentowania Centrum na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 2) określanie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej; 3) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, organizowania i kierowania pracą Centrum oraz zapewnienie sprawnej obsługi interesantów; 4) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem Centrum; 5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, mającej na celu zapewnienie w szczególności: a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi; b) skuteczności i efektywności działania; c) wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów; 7

8 d) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; e) efektywności i skuteczności przepływu informacji, f) zarządzania ryzykiem; 6) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu; 7) wykonywanie innych zadań i kompetencji określonych ustawami i przepisami wykonawczymi, a w szczególności: a) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne, b) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności, c) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej, d) składanie radzie powiatu corocznego sprawozdania z działalności centrum oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej, e) składanie zarządowi powiatu corocznego sprawozdania z działalności powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej, f) współpraca z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieniu lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi. Do zadań, obowiązków i uprawnień Kierownika Wydziału należy w szczególności: 8 1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej; 2) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach kompetencji wynikających z zakresu działania podległej komórki organizacyjnej; 3) szczegółowe zaznajamianie podległych pracowników z zadaniami podległej komórki organizacyjnej, jak też z zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 4) przekazywanie informacji, poleceń i dyspozycji podległym służbowo pracownikom; 5) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, a w szczególności umożliwienie im uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; 6) udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowaniu procedur i wytycznych realizacji zadań; 7) kontrola merytoryczna i formalna pracy podległej komórki organizacyjnej; 8) dokonywanie okresowych ocen przydatności zawodowej podległych służbowo pracowników, w szczególności nowo przyjętych; 9) opiniowanie doboru obsady osobowej podległej komórki organizacyjnej, wnioskowanie wysokości wynagrodzenia przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników; 10) współpraca z innymi komórkami bądź samodzielnymi stanowiskami pracy w zakresie opracowywania materiałów, informacji i opinii; 11) podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących przed skierowaniem ich do podpisu przez Dyrektora;

9 12) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności podległym pracownikom; 13) powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności; 14) wyznaczanie zastępstwa pracownika w przypadku jego urlopu lub długotrwałej nieobecności; 15) przedkładanie Dyrektorowi wniosków w sprawach aktualizacji niniejszego Regulaminu V. WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 9 Do podstawowych zadań wieloosobowego stanowiska do spraw rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi należą zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, należące do właściwości powiatu w ramach zadań i kompetencji Powiatowego Centrum, wymienione w 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu. VI. WYDZIAŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ 10 Do podstawowych zadań Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń należy realizacja zadań oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizatora pieczy zastępczej a także z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, należących do właściwości powiatu w ramach zadań i kompetencji Powiatowego Centrum, wymienionych w 3 ust.1 5 oraz 7-8 niniejszego Regulaminu. VI a PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 11 Do podstawowych zadań Punktu Interwencji Kryzysowej należy w szczególności: 1. Podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji; 2. Wspomaganie rodziny w sytuacjach trudnych; 3. Pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, kryzysowych; 4. Udzielanie wsparcia: emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

10 5. Pokierowanie osób w kryzysie do odpowiednich instytucji i placówek pomocowych; 6. Podejmowanie działań zmierzających do odzyskania przez osobę i rodzinę dotkniętą kryzysem zdolności do samodzielnego jego rozwiązania; 7. Udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom poradnictwa specjalistycznego: - prawnego, - psychologicznego, - socjalnego; 8. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia; 9. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 10. Regulamin Organizacyjny Punktu Interwencji Kryzysowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. VI b PUNKT PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO Do podstawowych zadań Punktu Poradnictwa Specjalistycznego należy w szczególności: Udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym członkom, mającym trudności lub wykazującym potrzebę wsparcia, wielozakresowej pomocy doradczej w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz w aktywnym uczeniu się umiejętności zaradczych; 2. Wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego i środowiska lokalnego; 3. Prowadzenie działań doradczych, informacyjnych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, 4. Udzielanie rodzinie i poszczególnym jej członkom wielozakresowego poradnictwa rodzinnego: -prawnego, -psychologicznego, -socjalnego; 5. Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi i innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny wymagającej wsparcia; 6. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego; 7. Regulamin Organizacyjny Punktu Poradnictwa Specjalistycznego Stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

11 VI c ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ Do podstawowych zadań zespołu do spraw pieczy zastępczej należy wykonywanie zadań organizatora pieczy zastępczej, wymienionych w 3 ust.5 niniejszego Regulaminu. VI d ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY SPOŁECZNEJ I ŚWIADCZEŃ Do podstawowych zadań zespołu do spraw pomocy społecznej i świadczeń należy wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej wymienionych w 3 ust. 1-2 niniejszego Regulaminu oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienionych 3 ust. 3-4 niniejszego Regulaminu. VII. WYDZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY 1. Do podstawowych zadań Wydziału finansowo-księgowego należy w szczególności: 13 1) prowadzenie księgowości, rachunkowości i gospodarki finansowej Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami; 2) organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-księgowej i sprawowanie nadzoru na tym odcinku; 3) opracowywanie planów finansowych Powiatowego Centrum i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, nadzorowanie ich realizacji oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie; 4) opracowywanie analiz stanu majątkowego Powiatowego Centrum i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, wyników finansowych zgodnie z zakładowym planem kont i obowiązującymi przepisami; 5) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej zgodnie z zakładowym planem kont; 6) prowadzenie kasy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 7) sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum i Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz wyliczanie wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło oraz potrącanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i podatków; 8) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników; 9) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i z Urzędem Skarbowym, a w szczególności sporządzanie deklaracji podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych za wymagane okresy rozliczeniowe oraz terminowe regulowanie

12 należnych podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, w tym również w formie elektronicznej; 10) przyjmowanie zwolnień lekarskich oraz załatwianie spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 11) załatwianie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę; 12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym, a w szczególności naliczanie składek, ustalanie uprawnień pracowników i ich rodzin; 13) rozliczanie delegacji; 14) sporządzanie sprawozdawczości GUS i innej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych; 15) gromadzenie przepisów prawnych dotyczących zagadnień finansowo księgowych; 16) prowadzenie obsługi finansowo księgowej środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wymaganej sprawozdawczości; 17) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 18) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiz; 19) prowadzenie kontroli wewnętrznej, a w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, rzeczowymi i składnikami majątkowymi; 20) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań; 21) współpraca z innymi wydziałami organizacyjnymi i stanowiskami pracy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 22) planowanie i realizacja inwestycji, remontów i konserwacji budynków, pomieszczeń i wyposażenia Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 23) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki środkami trwałymi oraz gospodarki materiałowej; 24) prowadzenie rejestrów druków ścisłego zarachowania, przygotowanie materiałów do archiwum; 25) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 2. Na czele wydziału finansowo-księgowego stoi Główny Księgowy, podległy bezpośrednio Dyrektorowi Powiatowego Centrum, który wykonuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań finansowo księgowych wydziału, a w szczególności: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) prowadzenie gospodarki finansowej Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi zasadami; 3) dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

13 4) analizę wykorzystania środków finansowych; 5) dokonywanie kontroli wewnętrznej oraz nadzoru w powierzonym zakresie; 6) kierowanie pracą podległej komórki oraz pracowników; 7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Powiatowego Centrum dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiz. 3. W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy uprawniony jest, w szczególności do: 1) otrzymywania od Dyrektora Powiatowego Centrum oraz Przewodniczącego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności informacji i wyjaśnień niezbędnych do należytego kierowania powierzonym odcinkiem działalności Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 2) podejmowania zgodnych z obowiązującymi przepisami decyzji, niezbędnych dla prawidłowej pracy Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 3) przedstawiania wniosków w sprawach finansowych Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 4) żądania od kierowników innych komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum (lub pracowników w przypadku stanowisk jednoosobowych) oraz od Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień; 5) wnioskowania do Dyrektora Centrum oraz Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Powiatowego Centrum oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej. VIII. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY 14 Do podstawowych zadań wydziału organizacyjno- administracyjnego, należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników; 2) prowadzenie akt osobowych pracowników; 3) prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji; 4) prowadzenie ewidencji czasu pracy; 5) sporządzanie miesięcznych list obecności; 6) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

14 7) profilaktyka zdrowotna - okresowe badania lekarskie pracowników; 8) organizacja kursów, szkoleń i innych form dokształcania pracowników służących podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych; 9) prowadzenie obowiązującej w zakresie zatrudnienia sprawozdawczości; 10) prowadzenie spraw związanych z urlopowaniem pracowników; 11) prowadzenie innych spraw pracowniczych określonych przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; 12) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów z zakresu BHP i p.poż.; 13) profilaktyka i doradztwo w dziedzinie bhp i p.poż.; 14) prowadzenie obowiązującej w tym zakresie dokumentacji i sprawozdawczości; 15) realizacja zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego, archiwizowanie dokumentacji spraw związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 16) gromadzenie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących zagadnień pracowniczych. 17) wykonywanie czynności administracyjno-kancelaryjnych w poszczególnych działach Powiatowego Centrum, polegających w szczególności na: a) rejestrowaniu pism przychodzących i wychodzących z Powiatowego Centrum, b) prowadzeniu dziennika korespondencyjnego poprzez prawidłowe wpisywanie wypływającej i wpływającej do Powiatowego Centrum korespondencji, a) prawidłowym rozdzielaniu i terminowym doręczaniu korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum, b) prowadzenie czynności z zakresu obsługi elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) i obsługi pocztowej: 18) udzielanie klientom Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności informacji z zakresu: a) działalności Powiatowego Centrum, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, b) działalności organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, c) praw i uprawnień przysługujących klientom pomocy społecznej i osobom niepełnosprawnym; 19) wydawanie wniosków i innych druków dokumentów niezbędnych do załatwienia spraw w Powiatowym Centrum oraz Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 20) pomoc w wypełnianiu wniosków obowiązujących w Powiatowym Centrum oraz w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; 21) kierowanie klientów do różnych instytucji, zgodnie z właściwością, celem załatwienia spraw; 22) zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości; 23) utrzymanie pomieszczeń i otoczenia Powiatowego Centrum oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w należytej czystości i porządku; 24) wykonywanie zadań na stanowisku pracy kierowcy samochodu osobowego, a w szczególności utrzymywanie pojazdu w stałej gotowości oraz używania go zgodnie z przeznaczeniem, zapewniającym bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym przewóz pracowników, przy realizacji zadań statutowych Centrum.

15 15 Radca prawny podlega bezpośrednio Dyrektorowi Powiatowego Centrum i świadczy pomoc prawną, w szczególności w zakresie: 1) konsultacji prawnych; 2) wydawania opinii prawnych; 3) udzielania informacji prawnych; 4) pełnienia zastępstwa procesowego; 5) opracowań, regulaminów, instrukcji i zarządzeń nie zastrzeżonych dla innych pracowników; 6) opracowywania i opiniowania umów zawieranych przez Powiatowe Centrum. IX. POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 16 Do zadań Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będącej organem opiniodawczo-doradczym, powoływanym przez Starostę należy: 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych; 2. Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych; 3. Ocena realizacji programów; 4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. 17 Obsługę administracyjno-biurową Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim w ramach zadań wydziału do spraw organizacyjno-administracyjnych. IXa. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Przy Powiatowym Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako pierwsza instancja, który podlega bezpośrednio Staroście. 2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności powołuje i odwołuje Starosta.

16 17 2 Do podstawowych zadań Zespołu należy: 1. Wydawanie orzeczeń o: a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, c) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, d) odmowie wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, e) umorzeniu postępowania; 2. Wydawanie postanowień w sprawie: a) uchybienia terminowi do wniesienia odwołania, b) odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, c) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, d) niedopuszczalności wniesienia odwołania. 3. Wydawanie zawiadomienia o nie załatwieniu sprawy w terminie oraz wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia. 4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący powoływany i odwoływany przez Starostę Przewodniczący kieruje całokształtem działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, organizuje jego obsługę administracyjno biurową i reprezentuje Zespół na zewnątrz Do zadań Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności: 1) wydawanie z upoważnienia Starosty legitymacji osoby niepełnosprawnej, 2) wyznaczenie składów orzekających, w tym przewodniczącego, spośród członków zespołu posiadających stosowne kwalifikacje i zaświadczenia uprawniających do orzekania o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, 3) kierowanie wniosków do Starosty o powołanie i odwołanie członków Zespołu, 4) kierowanie wniosków do Wojewody o skierowanie członków na szkolenie, 5) wydawanie orzeczeń o umorzenie postępowania, 6) wydawanie postanowień w sprawie: a) uchybienia terminowi do wniesienia odwołania b) odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, c) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, d) niedopuszczalność wniesienia odwołania,

17 e) zawiadomienie o nie rozpatrzeniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej załatwienia, 7) sporządzanie sprawozdawczości z realizacji zadań, w tym również formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformacyjnego. X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM Pracownicy Powiatowego Centrum ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich czynności określonych na każdym stanowisku pracy szczegółowym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli; 3. Obowiązkiem każdego pracownika Powiatowego Centrum jest w szczególności: a) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa, w szczególności wszystkich przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy, b) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie, c) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania, d) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej, e) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami, f) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim, g) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, h) dbałość o powierzone środki i przedmioty pracy. 4. do uprawnień pracownika należy: a) regularne otrzymywanie wynagrodzeń, b) korzystanie z urlopów i zwolnień z pracy na podstawie obowiązujących przepisów, c) otrzymywanie od przełożonych informacji i wytycznych dla właściwego wykonania powierzonych zadań, d) inne uprawnienia wynikające z postanowień Kodeksu Pracy i innych obowiązujących przepisów prawa. 19 Ogólne zasady postępowania w sprawach obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego.

18 20 1. Dyrektor Powiatowego Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień pracy i w godzinach urzędowania; 2. Podczas nieobecności Dyrektora obsługę interesantów w sprawie skarg i wniosków sprawuje Kierownik Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń. XI. ZASADY PODPISYWANIA PISM, DOKUMENTÓW FINANSOWYCH I DECYZJI Przelew, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Centrum podpisują: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim lub w przypadku nieobecności Dyrektora, Kierownik Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń oraz Główny Księgowy lub w przypadku nieobecności Głównego Księgowego upoważniony pracownik wydziału finansowo-księgowego ; 2. Wymagane są podpisy co najmniej dwóch wyżej wymienionych osób: Dyrektora lub w przypadku nieobecności Dyrektora - Kierownika Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń (zamiennie) oraz Głównego Księgowego lub w przypadku nieobecności Głównego Księgowego - upoważnionego pracownika wydziału finansowoksięgowego ( zamiennie); 3. Szczegółowe zasady podpisywania, parafowania i obiegu dokumentów księgowych ustalone są odrębną instrukcją; 4. Dyrektor oraz Kierownik Wydziału do spraw pieczy zastępczej, pomocy społecznej i świadczeń podpisują decyzje administracyjne oraz inne dokumenty i rozstrzygnięcia poodejmowane zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową oraz w zakresie przekazanym przez Starostę w drodze upoważnienia. XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22 Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Powiatu Opolskiego. 23 Zmiany Regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej.",

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej., Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 362/2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR IX/84/11 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 21 grudnia 2011 roku STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 154/2012 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 22 marca 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 3908 UCHWAŁA Nr XXII/116/2012 RADY POWIATU W PUŁTUSKU z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwalę w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r.

Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. 1 Uchwała nr 34/89/12 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 31.01.2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1137 UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY POWIATU PROSZOWICKIEGO z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO. z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. UCHWAŁA NR XII.4.2012 RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2, ust.2, art.26 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 584/09 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 16.03.2009 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 124/08 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 lutego 2008 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego

Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu Wieruszowskiego REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie określa zasady wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO. z dnia 31 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 156/2012 ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r.

Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. Uchwała Nr 82/233/04 Zarządu Powiatu Wołowskiego z dnia 19 października 2004 r. w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 275/09 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Uchwały Nr 43/212/12 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 16 lutego 2012roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RAWICZU I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 168/465/09 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 listopada 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W JELENIEJ GÓRZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Załącznik do Uchwały Nr XIV/132/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 stycznia 2008roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Uchwała Nr 8 S /2001. Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Uchwała Nr 8 S /2001 Zarządu Powiatu Kłodzkiego Z dnia... r W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1998

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, zwany dalej Regulaminem, określa organizacje i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. Uchwała Nr XVIII/160/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie: przekształcenia Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Nowym Sączu w Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU Załącznik do uchwały Nr 363/05 Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z dnia 2 lutego 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W INOWROCŁAWIU 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Załącznik do Uchwały Nr 183/2009 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZAYCJNY PUBLICZNEGO OŚRODKA ADOPCYJNEGO W KOSZALINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny określa szczegółową organizację i zasady funkcjonowania, a także zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 101/2008 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 lutego 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 739/2014 Zarządu Powiatu w Oławie z dnia 12 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr187 z dnia 13 grudnia 2011r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 4975 UCHWAŁA NR PR.0007.204.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1087/LXI/2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Załącznik do uchwały Nr XXI/167/2012 Rady Miasta Świnoujście z dnia 23 lutego 2012 r. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ON.0022.281.2012 Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik do Uchwały Nr.../2011 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia.. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w grudniu 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku

UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku UCHWAŁA NR 182/2012 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Załącznik do Uchwały Nr 771/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 3 listopada 2014 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w listopadzie 2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 236/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Ostrołęce Na podstawie art.36 ust.1

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów

Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów Rozdział IV Zadania merytoryczne poszczególnych zespołów 11. Do zadań własnych powiatu z zakresu pieczy zastępczej, które realizuje zespół ds. pieczy zastępczej, należy: 1) opracowanie i realizacja 3 letnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w R a d z i e j o w i e I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum jest powiatową jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 132/15 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 lipca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Załącznik do uchwały Nr Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 9 grudnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Regulamin Organizacyjny został opracowany w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Załącznik do Uchwały Nr IV/2/13 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 14/2013/IV Zarządu Powiatu Radomszczańskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011

ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 ZARZĄDZENIE NR 50 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Załącznik do Uchwały Nr IV/8/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 14 lutego 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 117/11 Zarządu Powiatu Działdowskiego z dnia 21 października 2011r. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W DZIAŁDOWIE II. Struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 360/12 ZARZĄDU POWIATU BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r.

UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. UCHWAŁA NR XX.248.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białej Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce

Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce Zasady funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 maja 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Kraków, dnia 8 maja 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 25 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3365 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/178/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/44/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w OSTRZESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w OSTRZESZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w OSTRZESZOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 9 stycznia 2013 roku 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo