Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr postępowania 64/12 - usługa sporządzania posiłków wraz wynajęciem kuchni szpitalnej"

Transkrypt

1 1. CZĘŚĆ l Postanowienia ogólne 1. Informacja o zamawiającym 1) Zamawiającym jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław, ul. Koszarowa 5, w imieniu którego postępowanie prowadzi Sekcja Umów i Zamówień Publicznych i Umów tel faks ( 071) ) Adres, na który należy przesyłać korespondencję (pytania, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia) związaną z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego Wrocław ul. Koszarowa 5 tel. /faks ( 071) , 2. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 1) Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień i kontaktu z wykonawcami są: a) zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: - Kierownik Działu Logistyki i Administracji Joanna Biela Staszak tel w. 129 b) w zakresie formalno - prawnym: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych - Elżbieta Janicka - Suchacz, tel. /faks w Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 w związku z art. 5 ust.1a z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami). 4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej specyfikacji. 5. Zasady postępowania 1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje o których mowa powyżej, faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. C Z Ę Ś Ć I I Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala w systemie tacowym (tace termoizolacyjne), w tym dzieci od 0-18 r.z w kuchni szpitalnej, która będzie wynajmowana na potrzeby wykonywania usługi. 2. Przewidywana dzienna liczba żywionych to 350 pacjentów. Szacunkowa ilość posiłków (śniadania, obiady kolacje) wydawanych miesięcznie to całodziennych racji żywieniowych. Jest to średnia wartość przyjęta dla potrzeb obliczenia wartości zamówienia. Rzeczywista miesięczna liczba pacjentów może ulegać zmianom. 3.Szczegółowy zakres wykonywania usługi określono w załączniku nr 1 do SIWZ. 4.Wykonawca we własnym zakresie wyposaży kuchnie w brakujący sprzęt do podawania pacjentom posiłków oraz ich przygotowywania. Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu naczyń melaminowych i sztućców jednorazowego użytku. 5.Do czasu uzupełnienia wyposażenia kuchni gwarantującego prawidłowe wykonanie Zamawiający dopuszcza możliwość dowożenia posiłków z kuchni zewnętrznej, jednak nie później niż do 15 października 2012r. Po tej dacie zobowiązany jest do wykonywania usługi w

2 wynajmowanych od Zamawiającego pomieszczeniach kuchni. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia rozpoczęcia wykonywania usługi żywienia w systemie tacowym w pomieszczeniach kuchni Zamawiającego w przypadku nieuzyskania zgody na użytkowanie kuchni. OPIS KUCHNI 6. Kuchnia szpitalna mieści się w budynku I WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5 ma powierzchnię 952,77m 2. Kuchnia wraz z wyposażeniem są nowe. Dla potrzeb wykonywania usługi Zamawiający: 1) wynajmie wyposażenie określone w załącznikach nr 2a,2b do SIWZ 2) użyczy także część nieruchomości o powierzchni 47,7m2( bufet) oraz wyposażenie, wymienione w załączniku nr 2c. 7. Miesięczny minimalny czynsz najmu ustalono na kwotę 20187,00 zł netto Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu zaoferowanego przez siebie w ofercie ale nie mniej niż 20187,00 zł netto oraz pokryje koszty mediów na podstawie liczników zamontowanych w kuchni. Czas najmu będzie liczony od miesiaca rozpoczęcia wykonywania usługi lub w którym jej świadczenie mogło się rozpocząc, a z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie nastapiło.przewidywany czas najmu to 46 miesięcy. Wykonawca może dokonać wizji lokalne po uprzednim umówieniu się z Kierownikiem Działu Logistyki co do terminu jej dokonania. Termin realizacji zamówienia Termin realizacji zamówienia: 48 miesięcy, z możliwością jej wcześniejszego wypowiedzenia. CZĘŚĆ III Warunki oraz dokumenty wymagane od wykonawcy 1. Warunki udziału w postępowaniu: 1.1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimum ,00 złotych ocena na podstawie załączonej do dokumentów kserokopii opłaconej polisy zaś w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. a) dysponują, na cały okres wykonywania usługi, rezerwową kuchnią/ami zewnętrzną/ymi,z doświadczeniem w zakresie żywienia pacjentów szpitalnych, posiadającą/ymi system ISO wydanymi przez akredytowany zewnętrzny podmiot, w której/ych wykonawca może wykonywać posiłki w systemie tacowym dla około 350 pacjentów szpitala/ dziennie, posiadającą/ymi dopuszczenie do produkcji posiłków dla odbiorców zewnętrznych przez właściwą miejscowo Stację Sanitarno Epidemiologiczną, b) dysponują transportem przystosowanym do przewozu żywności, z barierą higieniczną ( tzw. część czysta i brudna), posiadającym pozytywną opinię Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, dla transportu na terenie województwa dolnośląskiego

3 4) Posiadają wiedzę i doświadczenie: a) wykażą się zrealizowaniem lub realizowaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum czterech zamówień w zakresie całodziennego wyżywienia pacjentów szpitala (zoz), w tym : - w tym min. 3 usługą żywienia w systemie tacowym na bazie dzierżawionych/wynajmowanych pomieszczeń kuchni - usługą w zakresie żywienia dzieci od 0-18 r.ż. o łącznej wartości min ,00 zł oraz przedłożą dokumenty, potwierdzające należyte wykonanie tych zamówień; - ocena na podstawie wykazu zrealizowanych zamówień oraz dokumentów, potwierdzających wykonanie zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę, dla: 1) punktu 1.1.2a) - ocena na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie SIWZ 2) punktu 1.1 3a) - ocena na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie SIWZ 3) punktu 1.1 3b) - ocena na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie SIWZ 4) punktu 1.1 4) - ocena na podstawie dokumentu, o którym mowa w punkcie SIWZ 2. Dokumenty wymagane w postępowaniu w celu wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: 1. oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP 2. kserokopia opłaconej polisy, zaś w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

4 3. Wykaz wykonanych lub/i wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zamówień w zakresie wykonywania usług sporządzania posiłków i dystrybucji dla pacjentów zakładu opieki zdrowotnej, o łącznej wartości minimum ,00 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbioru. Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie 4. Aktualne zezwolenie/zezwolenia właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na: 1) przygotowywanie, gotowanie i dodatkową produkcję w kuchni zewnętrznej w celu świadczenia usługi żywienia pacjentów szpitali na zewnątrz oraz 2) dla środków transportu, w których będzie transportowana żywności do szpitala. 5. Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu odpowiedniej kuchni, spełniającej wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczoną do świadczenia usług żywieniowych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną i gwarantującej wykonanie usługi u Zamawiającego umowa 6. Oświadczenia wykonawcy o posiadaniu środków transportu do przewozu żywności, spełniających wymogi określone obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczonych do przewozu żywności przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy Pzp). 3.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 3.4 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp). 4. potwierdzające, że oferowana przez Wykonawcę usługa spełnia wymagania Zamawiającego: 1) wykaz kuchni w których Wykonawca przygotowywuje posiłki i które posiadają certyfikaty/ów potwierdzającego/ych, wprowadzenie systemu jakości dla każdej z kuchni wraz z kserokopiami tych certyfikatów. 2) Koncepcję organizacji systemu sporządzania i dystrybucji posiłków w kuchni rezerwowej, w formie opisowej, określającą: a) miejsce przygotowywania posiłków (podać siedzibę kuchni i adres), opis oferowanego systemu dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta i transportu posiłków do szpitala dla przewidywanej ilości 350 pacjentów dziennie, w tym dzieci. 3. oświadczenie Wykonawcy, że w procesie produkcji w kuchni i dystrybucji, w której przygotowywane będą posiłki dla pacjentów Zamawiającego będą wdrożone i stosowane zasady systemu HACCP.

5 4.1. Wszelkie dokumenty stanowiące ofertę należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 4.2 W przypadku wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów wyszczególnionych: w części III pkt. 2.2),2.3),2.5) -składa dokumenty lub dokument wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z uiszczaniem podatków,opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) w części III pkt. 2.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego Iub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy. - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego albo gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: 1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcja, spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej, w Formularzu oferty" pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje. 4. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę muszą być podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem" przez pełnomocnika. 5. Wykonawcy składający ofertę wspólną. 6. Każdy z członków konsorcjum załączą, dokumenty, których mowa w części III punkt 2 i punkt 3.1ppkt.1) SIWZ. Pozostałe dokumenty składa lider konsorcjum. C Z Ę Ś Ć IV Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Wykonawca poda stawkę za całodzienne żywienie pacjentów sporządzanie posiłków w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca wyliczy wartość miesięczną wynagrodzenia jako iloczyn miesięcznej ilości całodziennych porcji żywieniowych i zaoferowanej stawki netto za całodobowe wyżywienie, a następnie doda wartość podatku VAT. Tak otrzymane wynagrodzenie należy wpisać do formularza ofertowego. W cenie stawki za żywienie pacjenta muszą się znaleźć koszty doprowiantowania i stworzenie rezerwy.

6 2. W FORMULARZU OFERTY należy podać także oferowaną stawkę czynszu za najem kuchni. 3. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnego z przepisami spowoduje odrzucenie oferty. 4. W cenie należy uwzględnić wszystkie składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia 5. Podane przez Wykonawcę cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu. CZĘŚĆ V Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. CZĘŚĆ VI Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 1. BADANIE OFERT 1) Zamawiający zbada spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców (warunki podmiotowe), a w przypadku ujawnienia podstaw do ich wykluczenia, Wykonawcy ci zostaną wykluczeni, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz oceni oferty w zakresie wymagań ze SIWZ i ww. ustawą, których nie spełnienie powoduje odrzucenie oferty. 2) W oparciu o powyższe zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważni postępowanie. 2. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Kryteria oceny ofert: 1) cena brutto wykonywania usługi - 80% 2) ceny za wynajem 10 % 3) jakość - 10 % - potwierdzenie wdrożenia systemu ISO w formie certyfikatu wydanego przez zewnętrzny akredytowany podmiot uprawniony do przeprowadzania certyfikacji dla: a) 5 kuchni i więcej z certyfikowanym systemem ISO pkt. b) 4 kuchni - 4 pkt. c) 3 kuchni - 3 pkt. d) 2 kuchnie 2 pkt. e) 1 kuchnia 1 pkt. f ) 0 kuchni 0 pkt. Wykonawca, który nie przedstawi żadnego certyfikatu uzyska 0 pkt. oferty zostaną ocenione według wzoru:

7 cena ofertowa brutto (wśród ofert rozpatrywanych) C= x100 x80% cena oferty badanej cena oferty badanej C= x100 x10% cena ofertowa brutto (wśród ofert rozpatrywanych) ilość punktów przyznanych C= x100 x10% max ilość punktów ze wszystkich złożonych Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów które są obliczane jako suma punktów obliczona za poszczególne kryteria oceny ofert. CZĘŚĆ VIII OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wymogi formalne 1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą SIWZ, na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze, stanowiącym załącznik nr.. do SIWZ 2) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert. 3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) musi zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej na formularzu oferty i wszystkie dokumenty (również złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej, b) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę, c) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ. d) wykonawca żąda wskazania, która część zamówienia zostanie wykonana przez podwykonawcę, e) Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 4) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 5) złożone wraz z ofertą kopie wymaganych dokumentów w postępowaniu muszą być

8 poświadczone za zgodność z oryginałem (podpis + pieczęć imienna lub czytelny podpis) przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy - podpisującego ofertę - z wyłączeniem pkt.4). 6) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości co do jej prawdziwości. 7) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a które wykonawca zastrzega, jako nie mogące być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 1993 r nr 47 póz. 211z późn. zm.)". Zaleca się wydzielenie ich w osobnej kopercie z opisem jw. Ponadto prosimy Wykonawców o wskazanie, które złożone przez nich dokumenty ze względu na obowiązujące przepisy prawne, nie mogą być udostępniane. 8) Dołączone do oferty, nie wymagane przez zamawiającego dokumenty, pisma foldery itp., nie będą one brane pod uwagę przy ocenie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oraz przy wyborze oferty najkorzystniejszej, niezależnie od treści którą zawierają. 2. Forma złożenia oferty 1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. 2) Koperta musi zostać opatrzona nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu. 3) Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia opisaną: POSTĘPOWANIE NR 44/12 USŁUGA sporządzania posiłków - NIE OTWIERAĆ PRZED PUBLICZNYM OTWARCIEM OFERT! (zapis ma znaczenie przy przesłaniu oferty pocztą- dla pracowników sekretariatu). 4)Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały wykonawcę. 3. Koszt przygotowania oferty Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. C Z Ę Ś Ć I X 1. Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 1) Miejsce i termin składania ofert 2) Ofertę, należy złożyć w zamkniętej kopercie, w terminie najpóźniej do r. do godz. 9.00, w budynku J przy ul. Koszarowej 5 Wrocław WSS im. J.Gromkowskiego pokój nr 15 3) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania 4) Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w budynku J przy ul. Koszarowej 5 Wrocław WSS im. J.Gromkowskiego pokój nr 15, r. o godz Publiczne otwarcie ofert 1) Otwarcie ofert jest jawne.

9 2) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 3) Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa art. 86 ust. 4 prawa zamówień publicznych. 4) Na pisemny wniosek wykonawcy nieobecnego na otwarciu ofert zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz dane z ofert odczytane publicznie o których mowa w pkt Termin związania ofertą 1) Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związani ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni. 4) Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Zmiana i wycofanie oferty 1) Zmiany w ofercie lub jej wycofanie przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert są skuteczne, pod warunkiem zachowania formy pisemnej. 2) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. CZĘŚĆ X Istotne postanowienia umowy Zostały określone w istotnych postanowieniach umowny stanowiących załącznik nr do SIWZ CZĘŚĆ XI Wymagania dotyczące wadium 1) WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 93333,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydziesci trzy i 00/100 złotych). 2) FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

10 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z późn zm.). 3) TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy złożyć w oryginale, w jeden z następujących sposobów: 1) w kasie szpitala, kasa czynna od poniedziałku do piątku od , zaś kserokopię tego dokumentu należy załączyć do oferty lub 2) złożyć wraz z ofertą, w budynku J pokój nr 17 WSS im.j.gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 5, w osobnej kopercie oznakowanej WADIUM, natomiast kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Wadium nr sprawy /12 5. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4) ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

11 5) UTRATA WADIUM 1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. CZĘŚĆ XII Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1 Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny brutto oferty. 2. Zabezpieczenie zostanie wniesione jednorazowo, przed podpisaniem umowy: w pieniądzu na rachunek Zamawiającego, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji, o którym mowa w pkt 2., musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde jego żądanie. 4. Zabezpieczenie wniesione w innych formach niż forma pieniężna nie może zawierać postanowień, które utrudniałyby lub uniemożliwiały Zamawiającemu wykonanie prawa żądania zapłaty, w szczególności klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta lub poręczyciela należnej kwoty, zgodnie z którą żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. CZĘŚĆ XIII Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy do Zamawiającego, przed podpisaniem umowy, dowód wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub dokument, potwierdzający inną formę złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz kserokopię umowy lub kserokopie umów potwierdzających, że Wykonawca dysponuje kuchnią lub kuchniami. Przy podpisywaniu umowy wymagane będzie od wykonawcy w przypadku złożenia oferty wspólne) umowę regulującą współpracę podmiotów składających wspólnie ofertę. C Z Ę Ś Ć X I V Postanowienia końcowe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków Nr postępowania: ZP/1/2015 Trzebnica, dnia 19.01.2015r. ZAMAWIAJĄCY: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica tel. 071 312 09 20 fax 071 312 14 98 www.szpital-trzebnica.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul. Znak sprawy (nr zamówienia publicznego): DIZ / 1 / 2011 Temat opracowania: Świadczenie usług w zakresie żywienia zbiorowego na bazie wydzierżawionej kuchni w Szpitalu Wojewódzkim, 87 800 Włocławek, ul.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE

ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM SZKOLENIA W AUGUSTOWIE ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/7w/2013/ZAP ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku 80-748 Gdańsk, ul. Chmielna 27/33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 10 00 00/370/10/2009/OZ PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo