2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14."

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Podmiot opodatkowania Osoby prawne Jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej Spó ki zagraniczne Definicja spó ki nieb d cej osob prawn Spó ki zagraniczne problem z niektórymi krajami Ma y podatnik Komitety wyborcze jako podatnicy Rada Rodziców podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Spó ki kapita owe w organizacji Spó ki kapita owe w organizacji jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Data rejestracji spó ki kapita owej w organizacji w urz dzie skarbowym a rozliczenie podatku dochodowego Rok podatkowy w spó ce kapita owej w organizacji Przychody i koszty w spó ce kapita owej w organizacji Koszty za o enia spó ki z o.o. i podwy szenia kapita u zak adowego Spó ka niemaj ca osobowo ci prawnej a podatek dochodowy od osób prawnych Wspólnoty mieszkaniowe Spó ka komandytowo-akcyjna w wyja nieniach organów podatkowych Upad o a obowi zek podatkowy Zmiana formy prawnej a nast pstwo prawne w zakresie obowi zków prawnopodatkowych Podatkowe grupy kapita owe Warunki utworzenia podatkowej grupy kapita owej Utworzenie podatkowej grupy kapita owej Rok podatkowy spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapita owej Dywidenda od spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej Opodatkowanie dywidendy dla spó ki z grupy kapita owej Utrata statusu podatkowej grupy kapita owej Podatkowa grupa kapita owa a inne obowi zki Wy czenia przedmiotowe Dzia alno rolnicza w rozumieniu ustawy Dzia alno rolnicza w orzecznictwie NSA Przedmiot dzia alno ci rolniczej Produkcja materia u siewnego Gospodarstwo rolne definicja Gospodarstwo rolne wyja nienie MF Poj cie dzia y specjalne produkcji rolnej Dzia y specjalne produkcji rolnej poj cie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych Przychód z kontraktacji...62

2 Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów uskanie cebulek kwiatowych a dzia alno rolnicza Przychody i koszty uzyskania przychodów z dzia alno ci rolniczej i pozarolniczej Sprzeda warzyw suszonych pochodz cych z w asnej uprawy Dop aty w rolnictwie Dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych Dzier awa gruntów rolnych Grupa producentów rolnych Gospodarka le na definicja Czynno prawnie niewa na a zobowi zanie podatkowe Przychody z czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy Kwota zas dzona na rzecz podatnika w zwi zku ze stwierdzeniem niewa no ci decyzji Podatek tona owy Wybór pomi dzy podatkiem tona owym a zasadami ogólnymi Podatnicy podatku tona owego Dokument Zgodno ci Przedmiot opodatkowania podatkiem tona owym Wy czenia z zakresu podatku tona owego Wybór zasad opodatkowania przez armatora morskiego Podatek tona owy a czenie przedsi biorstw Zasady ustalania dochodu przedsi biorcy eglugowego Obliczenie podatku tona owego Zap ata podatku i deklaracje w podatku tona owym Podatek tona owy od sprzeda y statku Podatek tona owy a ksi gi rachunkowe Nieograniczony i ograniczony obowi zek podatkowy Nieograniczony obowi zek podatkowy Ograniczony obowi zek podatkowy Siedziba i zarz d osoby prawnej Terytorium Polski Poj cia morze terytorialne i wy czna strefa ekonomiczna Pok ady samolotów i statki morskie Specjalne strefy ekonomiczne Zwolnienia podmiotowe Fundusze emerytalne Zagraniczne fundusze inwestycyjne i podmioty prowadz ce program emerytalny Zwolnienie dochodów jednostek samorz du terytorialnego Fundusz dop at nie jest funduszem celowym Zwolnienia o charakterze podmiotowym na podstawie odr bnych ustaw Zwolnienie pa stwowych funduszy celowych Zwolnienie jednostek bud etowych Zmiany w zakresie zwolnie podmiotowych z podatku dochodowego Jednostki badawczo-rozwojowe brak zwolnienia Zwolnienie dla Agencji Rezerw Materia owych Rok podatkowy Rok kalendarzowy a rok podatkowy Rozpocz cie dzia alno ci a rok podatkowy Rok podatkowy jako rok kalendarzowy...90

3 Rozpocz cie dzia alno ci w drugiej po owie roku a zasady z o enia zeznania podatkowego Rok podatkowy jako okres 12. kolejnych miesi cy Zmiana roku podatkowego Forma zawiadomienia o wyborze roku podatkowego Konsekwencje niezawiadomienia o zmianie roku podatkowego Modyfikacja roku podatkowego Rok podatkowy spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow Zamkni cie ksi g rachunkowych a rok podatkowy Brak obowi zku zamkni cia ksi g w przypadku zawieszenia dzia alno ci Post powanie upad o ciowe a rok podatkowy Inny rok podatkowy ni kalendarzowy a data z o enia IFT-2R...96 ROZDZIA II. OPODATKOWANIE OSÓB ZAGRANICZNYCH Ograniczony obowi zek podatkowy Poj cie: dochody uzyskane na terytorium Polski Ograniczony obowi zek podatkowy a spó ka zarejestrowana w Polsce z siedzib zarz du na Cyprze Poj cie dochodu uzyskanego w Polsce przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski Zasady opodatkowania osób zagranicznych Opodatkowanie podmiotu zagranicznego prowadz cego dzia alno w Polsce Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodz cych z pa stw, z którymi nie zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Dochody osi gane przez oddzia y (przedstawicielstwa) Dochody z nieruchomo ci Dochody z maj tku ruchomego wiadczenie us ug Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodz cych z pa stw, z którymi zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Rola umów mi dzynarodowych Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Obowi zek stosowania oficjalnej wersji t umaczenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Poj cie zak adu w Umowie Modelowej Poj cie zak adu w polskiej ustawie Opodatkowanie zak adu i podmiotów pozosta ych Ustalenie zysku zak adu Definicja zak adu w umowie z Irlandi Korekta dochodów uzyskanych w innym kraju a zysk zak adu w Polsce Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi zanych Dochody z nieruchomo ci Dochody z rzeczy ruchomych Dochody z licencji Dochody z odsetek Dochody z odsetek moment potr cenia podatku Dochody z dywidend Zrównanie praw podatników maj cych siedzib na terytorium UE lub EOG z uprawnieniami polskich podatników w zakresie odliczania podatku zap aconego za granic Dywidendy dla podmiotów zagranicznych Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wyp acanych podmiotom zagranicznym

4 Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce dywidend od polskich spó ek Pa stwa cz onkowskie UE i EOG Zwolnienie dywidendy wyp acanej dla podmiotu zagranicznego Obowi zki spó ki wyp acaj cej dywidend Opodatkowanie osób zagranicznych konieczno ustalenia ich statusu Spó ka europejska Certyfikat rezydencji Poj cie certyfikatu rezydencji Obowi zek posiadania certyfikatu rezydencji Certyfikat rezydencji wyja nienie MF Za wiadczenie o wpisie do rejestru nie jest certyfikatem rezydencji Kopia certyfikatu rezydencji Uzyskanie certyfikatu po dniu dokonania wyp aty a rozliczenie podatku Certyfikat rezydencji zwolnienie Data wa no ci certyfikatu rezydencji Opodatkowanie dochodów spó ki europejskiej Licencje, odsetki, us ugi niematerialne Dochody z praw maj tkowych wyp acane przez firmy polskie firmom zagranicznym Forma wyp aty dochodów z praw maj tkowych, licencji i odsetek Zwolnienie z podatku nale no ci licencyjnych wp acanych niektórym podmiotom Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie zwolnienia nale no ci licencyjnych i odsetek uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa mi dzynarodowa O wiadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia przy wyp acie dywidendy, odsetek oraz nale no ci licencyjnej Nale no ci licencyjne otrzymywane przez zagraniczny zak ad Uregulowanie podatku od nale no ci przekazywanej za granic z w asnych rodków polskiej firmy Nale no z tytu u udzia u w programach partnerskich Nale no z tytu u praw autorskich wyp acona dla firmy francuskiej Nale no ci za u ywanie urz dzenia przemys owego Nale no ci z tytu u najmu samochodów ci arowych Zakup programu komputerowego do dalszej odsprzeda y Podatek u ród a od wynagrodzenia z tytu u u ytkowania programu komputerowego w wyroku NSA Program komputerowy nabyty na w asne potrzeby a pobór podatku u ród a Data pobrania zrycza towanego podatku dochodowego przy kapitalizacji odsetek od po yczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie NSA i wyja nieniach organów podatkowych Mo liwo opodatkowania tego samego dochodu w obu pa stwach Opodatkowanie odsetek Pokrycie odsetek ze rodków polskiego p atnika Prowizja za po rednictwo w sprzeda y wyp acona zagranicznej firmie Zap ata za kurs j zykowy dla nierezydenta a obowi zek potr cenia podatku Poj cie know-how w orzecznictwie Poj cie wiadczenia o podobnym charakterze Zasady opodatkowania dywidend, odsetek i nale no ci licencyjnych wyp acanych podmiotom niemieckim Opodatkowanie dywidend w umowie z Niemcami...148

5 13.2. Odsetki i nale no ci Przeniesienie w asno ci maj tku ROZDZIA III. DOKUMENTACJA PODATKOWA Przepisy o ewidencji rachunkowej Ustalenie dochodu na podstawie ksi g rachunkowych Ksi gi podatkowe jako dowód okre lenia dochodów Zasady prowadzenia ksi g Zawieszony przedsi biorca nie musi zamyka ksi g rachunkowych Nierzetelne ksi gi a szacowanie podstawy opodatkowania Zawy enie kosztów a nierzetelno Fikcyjne rachunki a nierzetelno Nierzetelne prowadzenie ksi g a szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania Nierzetelne prowadzenie ksi gi odpowiedzialno karna skarbowa Utracona dokumentacja Post powanie szacunkowe obowi zki dowodowe strony Post powanie szacunkowe obowi zki dowodowe organu podatkowego Wska niki do szacowania dochodu osoby zagraniczne Prowadzenie dzia alno ci w specjalnej strefie ekonomicznej Dokumentacja prowadzona przez podatników zwolnionych przedmiotowo Nieprawid owe zaliczenie wydatków w koszty a szacowanie Kwestionowanie ceny sprzeda y wymaga wnikliwej analizy ROZDZIA IV. PRZERZUCANIE DOCHODÓW Dokumentacja transakcji podmiotów powi zanych Elementy dokumentacji podatkowej Obowi zek sporz dzenia dokumentacji Informacje, o które nale y zadba przy sporz dzaniu dokumentacji podatkowej Szczegó owo dokumentacji podatkowej Kompensata korzy ci Dokumentacja transakcji w wyja nieniach MF Poj cie transakcji oraz sposób okre lenia jej wielko ci Kraje stosuj ce szkodliw konkurencj podatkow Dokumentacja transakcji podmiotów powi zanych a inne obowi zki informacyjne Konsekwencje naruszenia obowi zku sporz dzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawnienia sankcyjnego 50% podatku Termin sporz dzenia dokumentacji cen transferowych Powi zania pomi dzy podatnikami Ceny transferowe poj cie Przerzucanie dochodów w obrocie mi dzynarodowym Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym Powi zania po rednie Umowa najmu zawarta z prezesem zarz du b d cym jednocze nie udzia owcem spó ki Po yczka dla prezesa Metody szacowania dochodu Metody transakcyjne Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzeda y Metoda rozs dnej mar y ( koszt plus )

6 Metody zysku transakcyjnego Metoda podzia u zysków Metoda mar y transakcyjnej netto Wybór metody szacunku Szczególne przypadki ustalania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Zasady okre lania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Szacowanie wysoko ci wydatków na reklam Po yczki pomi dzy podmiotami powi zanymi Badania na zlecenie podmiotu powi zanego Wspólne ponoszenie kosztów na wytworzenie dóbr niematerialnych Podstawowe zasady dokonywania szacowania dochodu przez organy podatkowe Analiza porównywalno ci transakcji Sposób ustalenia zani enia lub zawy enia cen Przerzucanie dochodów ci ar dowodowy Obci enie polskiego oddzia u kosztami zarz du Wydzier awienie nieruchomo ci innemu podatnikowi za symboliczn odp atno ci Udzielanie preferencyjnych po yczek akcjonariuszom Po yczki i zakup obligacji a przerzucanie dochodu Sam fakt powi za gospodarczych nie mo e rodzi ujemnych skutków podatkowych dla podmiotów powi zanych Transakcje ze spó k matk i spó kami siostrami Konieczno dokonania oceny skutków powi za dostawców zagranicznych Przekazanie innemu podmiotowi gospodarczemu rodka trwa ego a przerzucenie dochodu Brak uszczuplenia nale no ci podatkowych a art. 11 ustawy Ceny transferowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Dochód faktycznie nieuzyskany Wydatki na przeprowadzenie audytu w spó kach zale nych Porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyjnych Podmioty powi zane a korekta dochodów uzyskanych w innym kraju Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi zanych ROZDZIA V. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zasady podstawowe Dochody z tytu u udzia u w spó ce osobowej Zasady ogólne Przychody w spó kach nieb d cych osobami prawnymi Koszty w spó ce s proporcjonalne Odsetki od udzia u Spó ka z o.o. b d ca komplementariuszem spó ki komandytowej Ró ne udzia y w zyskach i stratach spó ki komandytowej Dochody z udzia u w spó ce jawnej Wyst pienie wspólnika za spó ki jawnej bez wynagrodzenia Opodatkowanie wspó w asno ci Przychody ze wspólnego przedsi wzi cia Dochody ze wspólnego ród a Zamiana a dochód Sprzeda zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Sprzeda udzia ów i prawa w spó ce komandytowej Likwidacja spó ki nieb d cej osob prawn skutki dla wspólnika...209

7 10. Wyst pienie wspólnika za spó ki nieb d cej osob prawn skutki dla wspólnika Wniesienie wk adu do spó ki nieb d cej osob prawn Zbycie sk adników maj tku przez spó k nieb d c osob prawn b d cych wk adem do spó ki Ograniczenia w ustalaniu dochodu przez instytucje kredytowe ROZDZIA VI. DOCHODY KAPITA OWE. PRZEKSZTA CENIA SPÓ EK Dochody kapita owe Poj cie dochód z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Wymiana udzia ów Wymiana udzia ów wy czenia z przychodów Wymiana udzia ów wy czenia z kosztów uzyskania przychodów Wymiana udzia ów zasady opodatkowania Przeznaczenie czystego zysku na podwy szenie kapita u zak adowego Opodatkowanie dochodów z udzia u w zyskach osoby prawnej Forma wyp aty dywidendy i innych przychodów w zyskach osób prawnych Dywidendy i inne dochody w zyskach osób prawnych Opodatkowanie dywidend wyp acanych przez polskie firmy polskim podmiotom Zwolnienie dywidend z podatku dochodowego Wielokrotne opodatkowanie dywidend wyp acanych polskim podmiotom Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wyp acanych podmiotom zagranicznym Zasady dokumentowania rezydencji spó ek zagranicznych Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskie podmioty od zagranicznych spó ek Wyp ata dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej Zasady poboru podatku od dywidend Dywidendy otrzymywane przez polskie firmy za granic Zrównanie prawa podatników maj cych siedzib na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zap aconego za granic Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce zwolnie przychodów z zagranicznych dywidend Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce dywidend od polskich spó ek Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa mi dzynarodowa Dywidenda z raju podatkowego a odliczenie podatku zap aconego za granic Obowi zki spó ki wyp acaj cej dywidend Zaliczka na dywidend Zwolnienia z poboru podatku od dywidend ze wzgl du na cele statutowe Prawa nabyte do odliczenia z art. 23 updop Odsetki od nieterminowej wyp aty dywidendy Wyp ata dywidendy z opó nieniem Opó nienie w wyp acie dywidendy akcjonariuszom Ratalna wyp ata dywidendy Zatrzymanie zysku w spó ce Zatrzymanie zysku w spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci Zatrzymanie zysku w spó ce akcyjnej Zatrzymanie zysku w spó ce konsekwencje podatkowe Przesuni cie terminu wyp aty dywidendy Opó nienie wyp aty dywidendy akcjonariuszom Po yczka od akcjonariuszy Umorzenie udzia ów zasady opodatkowania

8 Umorzenie udzia ów zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r Umorzenie przymusowe Umorzenie dobrowolne Podstawa opodatkowania w przypadku przymusowego umorzenia akcji Obni enie kapita u zak adowego w drodze przymusowego umorzenia cz ci udzia ów Przekazanie na kapita zak adowy kwot z innych kapita ów Podwy szenie kapita u zak adowego z kapita u zapasowego w spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci Podwy szenie kapita u akcyjnego ze rodków w asnych Przekazanie agio na podwy szenie kapita u zapasowego spó ki z o.o Przekszta cenia spó ek Regulacje Kodeksu spó ek handlowych Sukcesja prawnopodatkowa Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej Po czenie spó ek Opodatkowanie spó ki nowo zawi zanej (przejmuj cej) przy po czeniu spó ek Opodatkowanie wspólników spó ki przejmowanej ( cz cej si ) Po czenie w celu unikni cia opodatkowania Rok podatkowy przy fuzji Strata spó ki przy fuzji Strata spó ki przejmowanej Strata spó ki przejmowanej w wyja nieniach Ministra Finansów Strata spó ki przejmuj cej Przej cie spó ki a rozliczenie straty Zasady amortyzacji przejmowanych sk adników maj tku Aport do spó ki kapita owej Poj cie aportu Regulacje Kodeksu spó ek handlowych Otrzymanie aportu a przychód podatkowy Amortyzacja rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych wniesionych aportem Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych otrzymanych jako aport w spó ce kapita owej Amortyzacja rodków trwa ych otrzymanych w postaci aportu przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Przychód z wniesienia aportu do spó ki prawa handlowego Koszty zwi zane z wnoszeniem towarów w formie aportu Wniesienie wierzytelno ci aportem Odp atne zbycie udzia ów, akcji lub wk adów w spó dzielni Moment osi gni cia przychodu przez udzia owca w zwi zku z obj ciem udzia ów za wk ad niepieni ny Moment powstania przychodu w przypadku wniesienia aportu Agio w spó kach z o.o Opodatkowanie tzw. agio Wniesienie aportu przez nierezydenta Zbycie rodka trwa ego otrzymanego w formie aportu Podzia spó ek Maj tek przejmowany stanowi zorganizowan cz przedsi biorstwa Maj tek przejmowany nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Straty spó ki dzielonej Warto pocz tkowa rodków trwa ych w przypadku nabycia przedsi biorstwa Koszty nabycia udzia ów...269

9 8. Likwidacja Opodatkowanie wspólników przy likwidacji spó ki Amortyzacja sk adników maj tku otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Obejmowanie udzia ów (akcji) przy przekszta ceniu spó ki osobowej w spó k kapita ow Przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k z o.o czenie i podzia spó ek kapita owych a ksi gi podatkowe czenie spó ek metod czenia udzia ów a zamykanie ksi g rachunkowych Przekszta cenie spó ek kapita owych a zamykanie ksi g podatkowych Przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k z o.o. a ksi gi podatkowe Kontynuowanie dzia alno ci przez spó k w przypadku zaprzestania likwidacji ROZDZIA VII. PRZYCHODY Definicja przychodu Otrzymanie warto ci dewizowych Pieni dze i warto ci pieni ne Weksel nie jest ród em przychodu Przychód z dzia alno ci gospodarczej zasady ogólne Przychód nale ny Zw oka kontrahenta z zap at a przychody nale ne Brak zap aty przy odebraniu zamówionych robót VAT a przychód Korekta VAT a przychód w podatku dochodowym Korekta roczna VAT a skutki w podatku dochodowym Roczna korekta VAT od zakupów pozosta ych Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych VAT naliczony przychodem Dodatkowo okre lony podatek nale ny VAT nie zmniejsza przychodów dla celów podatku dochodowego Korekta stawki VAT w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów a przychód w podatku dochodowym VAT a przychód Korekta VAT przy nabyciu nieruchomo ci wykorzystywanych dla celów innych ni dzia alno gospodarcza a przychód podatkowy Skutki niedokonania korekty ksi gowej Bony towarowe Refundacja wynagrodze z tytu u zatrudnienia m odocianych Warto przyznanych akcji w zamian za nale ne odsetki jest przychodem Kwalifikacja wydatków zwi zanych z kosztami post powania s dowego Opodatkowanie podmiotów gospodarczych postawionych w stan upad o ci Zwrot cz ci poniesionych wydatków na zakup kas rejestruj cych Zwrócona akcyza za samochód Odszkodowanie za skradziony samochód Otrzymane odszkodowania za szkody dotycz ce sk adników maj tku Odsetki a przychód Przepisy o terminach zap aty w transakcjach handlowych a nienaliczanie odsetek za zw ok Odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci Opodatkowanie odsetek wyst puj cych w obrocie gospodarczym Kompensata zobowi za z tytu u odsetek Kwota niezap aconych odsetek nie jest przychodem

10 Odst pienie od naliczania odsetek za zw ok Wynagrodzenie p atników z tytu u terminowego wp acania podatków Wynagrodzenie p atnika za rozliczanie ZUS Odszkodowanie i odsetki otrzymane od Skarbu Pa stwa Udzielenie nieoprocentowanej po yczki Odszkodowanie w zwi zku z kolizj samochodu nieobj tego AC Odszkodowanie z polisy OC a przychód podatkowy Udost pnienie programu komputerowego wykonawcy us ugi Rozliczenie nak adów Handel wierzytelno ciami Dop aty do kapita u wniesione tylko przez jednego wspólnika Niewykorzystane rodki funduszu szkoleniowego a przychód Przychody w centrach badawczo-rozwojowych Nadwy ki inwentaryzacyjne Zwrócony podatek od warto ci dodanej ROZDZIA VIII. WY CZENIA PRZEDMIOTOWE PRZYCHODÓW Wy czenia z przychodów Rabaty, bonusy, bonifikaty Rabaty i bonusy a przychód Rabat towarowy Rabat finansowy Zasady rozliczania rabatów finansowych Poj cie bonifikaty i skonta Przyrost inwentarza ywego Zwrot towarów Dotacje i subwencje Kary umowne Po yczki i odsetki Zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Zaliczki, zadatki, przedp aty Zaliczki na poczet dostaw towarów i us ug Otrzymane zaliczki i kaucje Zwrot nabywcy zaliczki Przepadek zadatku Wp ata nale no ci na poczet przysz ych us ug Przedp aty otrzymane od nabywców lokali mieszkalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i op aty Umorzona kara administracyjna nie jest przychodem Kaucje zwrotne Kaucja a przychód podatkowy Kaucja gwarancyjna nie jest przychodem Kaucja u beneficjenta Zw oka w zwrocie kaucji Korzystanie ze rodków pieni nych b d cych w depozycie Kredyt nie jest przychodem Zasady zwracania cz onkom spó dzielni wk adów i udzia ów Przychody zwi kszaj ce zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Sprzeda o rodków wczasowych i zak adowych domów mieszkalnych Przew aszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelno ci...329

11 20. Nieodp atnie otrzymane rzeczy lub prawa na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wk ad niepieni ny wniesiony przez podmiot publiczny Odszkodowanie z polisy OC Ujawnienie rodka trwa ego Wymiana udzia ów wy czenia z przychodów Przekazanie zysku w formie rzeczowej ROZDZIA IX. MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU Data powstania przychodu Wydanie rzeczy Zaliczki od dnia 1 stycznia 2007 r Wystawienie faktury a przychód w podatku dochodowym Zaliczka na us ugi budowlane Cz ciowe wykonanie us ugi a przychód w podatku dochodowym Cz ciowe wykonanie us ugi budowlanej Sprzeda mieszka a data powstania przychodu Us ugi rozliczane cyklicznie Sprzeda energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego D ugo okresu rozliczeniowego Jednokrotna umowa rozliczana w okresach rozliczeniowych Moment powstania przychodu z tytu u wiadczenia us ug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2007 r Refakturowanie energii na najemców Refakturowanie a moment powstania przychodu Przychód w pozosta ych przypadkach Przychody bez zap aty P atno z góry za kilka miesi cy a rozliczenie przychodu Zaliczki na d ugoterminowy najem Przedp aty i zaliczki a moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytu u eksportu towarów Moment powstania przychodu z tytu u najmu, dzier awy, leasingu Moment powstania przychodu z tytu u wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Moment powstania przychodu z tytu u sprzeda y nieruchomo ci Moment uzyskania przychodu w przypadku umów komisu Moment powstania przychodu przy umowie kolporta u Moment uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów s dowych Rabaty i zwroty moment zmniejszenia przychodów Moment korekty przychodu przy uznaniu reklamacji Sprzeda na raty moment powstania przychodu Kwartalne fakturowanie us ug ci g ych moment powstania przychodu Odszkodowanie moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytu u wiadczenia us ug edukacyjnych Moment uzyskania przychodów z tytu u refundacji z NFZ ceny leków i materia ów medycznych Data powstania przychodu z tytu u odszkodowania Cesja wierzytelno ci Faktura koryguj ca w zwi zku z pomy k w cenie Faktura koryguj ca a przychód w podatku dochodowym Zwrot towaru a data obni enia przychodu Faktura koryguj ca w zwi zku z pó niejsz zmian ceny Faktura koryguj ca na plus a data powstania przychodu

12 Przeniesienie wierzytelno ci w drodze darowizny data powstania przychodu Czynsz inicjalny moment przychodu Lokale zajmowane bez tytu u prawnego Moment powstania przychodu z tytu u nielegalnego poboru energii Refundacja ceny leków w aptece Kary umowne za nienale yte wykonanie robót Transfer zawodników moment powstania przychodów Data zap aty a moment powstania przychodu Przychód ze wiadczenia us ug transportowych dokumentowanych biletami miesi cznymi Zbycie sublicencji a moment powstania przychodu Karta prezentowa a moment powstania przychodu Premie pieni ne to rabat P atno za po rednictwem PayU ROZDZIA X. PRZYCHODY ZE WIADCZE NIEODP ATNYCH I CZ CIOWO ODP ATNYCH wiadczenia nieodp atne i cz ciowo odp atne Przychód z tytu u wiadcze nieodp atnych i cz ciowo odp atnych Wysoko przychodu z tytu u nieodp atnie otrzymanych rzeczy lub praw Wysoko przychodu z tytu u nieodp atnych wiadcze Wysoko przychodu z tytu u cz ciowo odp atnie otrzymanych rzeczy lub praw oraz wiadcze cz ciowo odp atnych Zakup towaru handlowego poni ej warto ci rynkowej wiadczenia nieodp atne Nieodp atne wiadczenia niezaliczone do przychodu Nieodp atne otrzymanie rodka trwa ego przychodem Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego za cz ciow odp atno ci Niewywi zywanie si ze zobowi zania a wiadczenie nieodp atne Nieoprocentowana po yczka nieodp atnym wiadczeniem U ytkowanie przechowywanych pieni dzy wspólnika Brak czynszu umownego a nieodp atne wiadczenie Nieodp atne otrzymanie autobusów s u cych do wiadczenia us ug U yczenie pieców sklepom Towar zakupiony w cenie promocyjnej Nieoprocentowana po yczka Niskie oprocentowanie po yczki Darowizna pó produktów Ustalenie warto ci nieodp atnie przekazanych rodków trwa ych Nieodp atne wykonywanie funkcji przez cz onków rady nadzorczej Nieodp atne oprogramowanie Linux Korzystanie z bezp atnych programów komputerowych Darmowe ubezpieczenie przy zakupie samochodu Prezenty od kontrahentów Nagrody otrzymywane w ramach akcji promocyjnej Specjalny rabat od kontrahenta Kwiaty otrzymane od kontrahenta U yczenie lodówek sklepom Og oszenia bezp atne Bezp atny transport Nieodp atne por czenie Nieodp atne por czenie w wyja nieniach Ministerstwa Finansów...391

13 1.34. Bezczynno wierzyciela a przychód z tytu u niesp aconej wierzytelno ci Nieodp atne por czenie Bezzwrotne dop aty Wniesienie dop at przez wspólników Bezzwrotne dop aty do udzia ów w spó ce Dop aty wniesione przez wspólnika do spó ki Dop aty do kapita u w spó ce z o.o Dop aty wnoszone do spó ki Dop aty wy sze ni ustalone w umowie spó ki Zwrot dop aty innej osobie ni wnosz cej dop at Zwrot dop aty wniesionej w walucie obcej a ró nice kursowe Nieodp atne udost pnienie nieruchomo ci Nieodp atne udost pnienie do u ywania od dnia 1 stycznia 2009 r Nieodp atne udost pnienie nieruchomo ci do dnia 31 grudnia 2008 r Wysoko przychodów Dochód z nieodp atnego udost pnienia nieruchomo ci U yczenie lokalu spó ce z o.o. przez wspólnika Darmowa s u ebno przesy u Nieodp atne wiadczenia prace ulepszeniowe w nieruchomo ci ROZDZIA XI. ZASADY USTALANIA WYBRANYCH PRZYCHODÓW Wierzytelno ci a przychód Odpisy aktualizuj ce nale no ci jako przychód Przychód przy obrocie wierzytelno ciami Potr canie wzajemnych wierzytelno ci Sprzeda wierzytelno ci Wierzytelno ci jako przychód Umowy faktoringowe Potr cenia wierzytelno ci Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci Ustanie przyczyn dokonania odpisów aktualizuj cych Umowy forfaitingowe Umorzenie zobowi za w zwi zku z post powaniem naprawczym Bankowe post powanie ugodowe Post powanie upad o ciowe z mo liwo ci zawarcia uk adu Przychód ze sprzeda y wierzytelno ci Zwrot wierzytelno ci a przychód Umorzenie i przedawnienie zobowi za Przychody z tytu u umorzenia lub przedawnienia zobowi za Umorzenie lub przedawnienie zobowi zania z tytu u po yczek (kredytów) Umorzona wierzytelno jako przychód Przychód z tytu u umorzenia po yczki Umorzone i przedawnione zobowi zania Moment powstania przychodu z tytu u umorzonych zobowi za Podatek VAT od umorzonego d ugu Umarzanie zobowi za Umorzenie po yczki Umorzona cz niezap aconych odsetek Przedawnione zobowi zania przychodem podatnika Przychód ze zbycia nieruchomo ci

14 Zbycie nieruchomo ci wymóg formy notarialnej Przychód ze zbycia nieruchomo ci Zbycie mieszka na preferencyjnych warunkach Sprzeda nieruchomo ci w drodze rokowa poprzedzaj cych wyw aszczenie Zbycie nieruchomo ci przys dzonej Przychody opodatkowane w sposób rycza towy Dywidendy i inne dochody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Zrycza towany podatek dochodowy a ograniczony obowi zek podatkowy Prawa autorskie do utworu Prawo do wynalazku Nale no ci licencyjne Know-how poj cie Przychody ró ne Cash-pooling Sprzeda krótka papierów warto ciowych Handel samochodami u ywanymi Przychód z tytu u przej cia przez ubezpieczyciela uszkodzonych pojazdów Przychody banków spó dzielczych z tytu u dop at do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolnictwa Wp aty na fundusz remontowy przychodem Wspólnoty Mieszkaniowej Przychód z rozwi zania rezerw obowi zkowych Op aty za przy czenie do sieci Odsetki od rodków ZF S Opodatkowanie dochodów w obrocie elektronicznym Przychody u szczególnych grup podatników Opcje walutowe a przychody podatkowe ROZDZIA XII. STRATY Zasada rozliczania strat podatkowych Uwzgl dnianie straty przy obliczaniu miesi cznych zaliczek Mo liwo rozliczenia straty przed z o eniem rocznej deklaracji B dne ustalenie straty przy obliczaniu zaliczek Rozliczanie straty przy innym ni kalendarzowy roku podatkowym Strata poniesiona w okresie zwolnienia Zwolnienie od podatku a rozliczanie straty Rozliczanie straty poniesionej w 2012 roku Odliczanie strat a podmiot w stanie likwidacji Strata spó ki przejmowanej Strata spó ki przejmuj cej Przej cie spó ki a rozliczenie straty Odliczanie strat od dochodu w przypadku czenia spó ek Dochód spó ki przejmuj cej a strata spó ki przejmowanej Straty spó ki dzielonej Przekszta cenie spó ki z o.o. w spó k komandytow a mo liwo odliczenia straty Strata a brak przychodów Odliczenie straty poniesionej w specjalnej strefie ekonomicznej Termin wydania przez organy podatkowe decyzji okre laj cej strat ROZDZIA XIII KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU ZASADY ROZLICZANIA Warunki, od których uzale nione jest zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów Definicja kosztów uzyskania przychodów...457

15 1.2. Warunki kwalifikuj ce koszt do grupy kosztów uzyskania przychodów Zwi zek kosztów z przychodami Zachowanie i zabezpieczenie ród a przychodów od dnia 1 stycznia 2007 r Zwi zek poniesionych wydatków z przychodami Brak wymogu wykazania w ka dym przypadku bezpo redniego zwi zku mi dzy wydatkiem a przychodem Koszty a brak przychodu w roku podatkowym Przes anki ustalania kosztów Koszty poniesione w celu rozwoju dzia alno ci Racjonalno podejmowanych wydatków Koszty niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wydatki poniesione od dnia zawarcia umowy spó ki do dnia jej rejestracji Koszty zawi zania spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci Koszty podwy szenia kapita u zak adowego Odsetki od kredytu na wyp at dywidendy Koszty utrzymania psa Zakup ksi ek do firmy Op ata za prawo wieczystego u ytkowania gruntu a zbycie tego prawa Brak podj cia dzia alno ci a koszty uzyskania przychodów Wadliwo wyliczenia kosztów przez podatnika Koszty po rednie zwi zane ze sprzeda opodatkowan i zwolnion z podatku dochodowego Rozszerzenie wy cze z kosztów uzyskania przychodów Wydatki dokonane w zwi zku z czynno ciami, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy Prawid owe udokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Zasady dokumentowania kosztów uzyskania przychodów Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodów Dokumenty niezawieraj ce nazwy podatnika Brak dokumentów a mo liwo zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów Wadliwo dowodu ksi gowego B dy formalne dokumentu a koszty uzyskania przychodów Udowodnienie poniesienia kosztu Wykonanie us ug marketingowych musi by udokumentowane Wyci gi elektroniczne Wysoko celowych kosztów nie mo e by kwestionowana przez organ podatkowy Koszty podatkowe a koszty bilansowe Dokumentowanie przejazdów taksówk Paragony jako dowód poniesienia kosztów Dokumentowanie zakupów od rolników Wydatki na z om z nieznanego ród a s kosztem Moment uj cia kosztów w ksi gach podatkowych Data uj cia kosztów uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2007 r Dzie poniesienia kosztów uzyskania przychodów Moment zaliczenia wydatku w koszty uzyskania przychodów a data uj cia w ksi gach Rozdzielanie kosztów po rednich Poj cie kosztów bezpo rednich i kosztów po rednich Koszty po rednie dotycz ce kilku lat podatkowych Dost p do bazy danych Zakup materia ów biurowych Koszty dotycz ce kilku lat podatkowych przyk ady Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w wyja nieniach Ministerstwa Finansów

16 Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów zaniechanych inwestycji Koszty prac rozwojowych Op aty certyfikacyjne od dnia 1 stycznia 2007 r Sprzeda kolejnych partii towarów a koszty ich nabycia Rachunek za energi na prze omie roku 2012 i Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów publikacji sprawozda finansowych Data zapisu w ksi gach rachunkowych a kwalifikacja kosztu w CIT Szczególne zasady ujmowania kosztów uzyskania przychodów Odsetki od zobowi za Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Op ata produktowa moment zaliczenia do kosztów Op ata produktowa jako koszt po redni Wynajem powierzchni wystawowej na targach Koszty poniesione na reklam powoduj ce powstanie przychodu w latach nast pnych Brak faktury a koszty po rednie na koniec roku Reklama w ksi ce telefonicznej wydanej w nast pnym roku podatkowym Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków zwi zanych z nabyciem gruntu nabytego w celu odsprzeda y Polisy ubezpieczeniowe Moment uj cia kosztów zast pstwa procesowego i kosztów s dowych Odsetki i prowizja od kredytu Kapitalizacja odsetek a moment zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów Niezap acone faktury a koszty uzyskania przychodów od dnia 1 stycznia 2013 r Brak zap aty a korekta kosztów D ugi termin p atno ci a korekta kosztów uzyskania przychodów Niezap acone faktury a przychody i koszty Kiedy zmniejszenie kosztów, a kiedy przychody Zaliczenie w koszty po up ywie terminu zap aty Produkcja i us ugi d ugoterminowe a niezap acone faktury Nieop acone rodki trwa e Zmiana formy opodatkowania na podatek tona owy a korekta kosztów uzyskania przychodów Uproszczona forma op acania zaliczek a nieop acone faktury ROZDZIA XIV. POSZCZEGÓLNE RODZAJE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Wierzytelno ci Wierzytelno ci nie ci galne Bezskuteczno egzekucji jako przes anka zaliczenia nale no ci do kosztów Udokumentowanie nie ci galno ci por czonej wierzytelno ci Protokó jako sposób udokumentowania nie ci galno ci wierzytelno ci Postanowienie o bezskuteczno ci cz ci wierzytelno ci Nie ci galne wierzytelno ci a sukcesja podatkowa Uprawdopodobnienie nie ci galno ci a odpis aktualizuj cy zaliczany do kosztów uzyskania przychodów Zasady dokonywania odpisów aktualizuj cych nale no ci wed ug ustawy o rachunkowo ci Podatek nale ny zawarty w wierzytelno ci nie ci galnej a koszty uzyskania przychodów Uprawdopodobnienie nie ci galno ci wierzytelno ci Odpisy aktualizuj ce warto nale no ci a nie ci galna wierzytelno kosztem uzyskania przychodów Rezerwy w bankach...523

17 1.13. Dokumenty niestanowi ce podstawy uznania wierzytelno ci za koszt uzyskania przychodów Odpisy aktualizuj ce w bankach Zbycie wierzytelno ci z tytu u umów najmu Umorzenie przedawniaj cej si wierzytelno ci celem zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów Uko czenie post powania upad o ciowego jako przes anka uznania wierzytelno ci za nie- ci galn Straty z odp atnego zbycia wierzytelno ci Okre lenie kosztów uzyskania przychodu w przypadku sprzeda y wierzytelno ci w asnej w wyroku NSA Zbycie wierzytelno ci a koszty Windykacja nale no ci Nabycie wierzytelno ci Umorzone kredyty bankowe w post powaniu restrukturyzacyjnym Straty, kary, sankcje, op aty Straty jako koszty podatkowe Straty przedp at, zaliczek oraz zadatków Kary i op aty sankcyjne Sankcje wynikaj ce z Kodeksu pracy Odsetki za zw ok z tytu u nieterminowych wp at nale no ci bud etowych Odsetki za zw ok od op aty produktowej Sankcje karne Nieunikniona strata zwi zana z dzia alno ci Op ata prolongacyjna a koszty uzyskania przychodu rodki trwa e karne odsetki Kary umowne Kara z tytu u zerwania umowy Kary umowne i odszkodowania Kara umowna jako koszt podatkowy Kosztami uzyskania przychodów kary umowne tylko przewidziane w umowie Op aty za korzystanie ze rodowiska Dodatkowa op ata produktowa Op ata produktowa Wprowadzanie na rynek baterii i akumulatorów a koszty uzyskania przychodów Straty w rodkach trwa ych oraz warto ciach niematerialnych i prawnych Kradzie towarów handlowych a koszty uzyskania przychodów Straty w samochodach osobowych Straty w rodkach trwa ych i obrotowych Koszty zaniechanej inwestycji Straty wynik e z kradzie y Przecena towarów handlowych a podatek dochodowy Likwidacja zapasów Straty w wyrobach akcyzowych Wp yw niedoboru ujawnionego podczas inwentaryzacji na podstaw obliczenia podatku dochodowego Niedobory a koszty uzyskania przychodów Kompensata niedoborów i nadwy ek Strata pieni dzy z konta bankowego lub karty p atniczej Konieczno udokumentowania straty Strata a zawinienie podatnika Op ata dodatkowa wymierzana przez ZUS a koszty uzyskania przychodów

18 Zobowi zanie powsta e na skutek decyzji o odpowiedzialno ci p atnika Straty powsta e w wyniku utraty lub likwidacji samochodów Odszkodowanie z tytu u zakazu konkurencji Braki towarów w magazynie Odszkodowania w wyja nieniach organów podatkowych Odszkodowania i zado uczynienia za wypadki Odszkodowanie za uszkodzenie towarów w transporcie Odszkodowanie za wcze niejsze rozwi zanie umowy najmu Ubezpieczenie i straty w dzia alno ci spedycyjnej Reklamacje ilo ciowe i jako ciowe Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów Utracone wadium Koszty pracownicze Samozatrudnienie a koszty uzyskania przychodów Wynagrodzenie pracowników jako koszt uzyskania przychodów Moment zaliczenia wynagrodzenia w koszty uzyskania przychodów Postawienie wynagrodzenia do dyspozycji pracowników Zas dzone na rzecz pracownika wynagrodzenie za lata ubieg e Wyp ata wynagrodzenia przelewem Cz ciowa wyp ata wynagrodzenia a koszty uzyskania przychodów Sk adki ZUS od dnia 1 stycznia 2009 r Zani enie sk adek ZUS a termin zaliczenia ich w koszty uzyskania przychodów Potr cenia z wynagrodze a koszty uzyskania przychodów Bezpodstawne potr cenia z wynagrodze Sk adki ZUS i zaliczki na podatek potr cane przez pracodawc Wynagrodzenie zwi zane z wytworzeniem rodka trwa ego wiadczenia socjalne Wydatki socjalne Podnoszenie kwalifikacji pracowniczych Spotkania integracyjne pracowników Dokszta canie pracowników a koszty uzyskania przychodów Koszty szkole Wydatki na szkolenie osób nieb d cych pracownikami Zagraniczne szkolenia wykazanie zwi zku z przychodem Moment zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wynagrodze z tytu u umowy zlecenia i umowy o dzie o Wydatki zwi zane z podró ami s u bowymi osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o dzie o Sk adki zap acone za zleceniobiorc Wynagrodzenie absolwentów odbywaj cych praktyki U ywanie przez pracownika samochodu nieb d cego jego w asno ci Korzystanie z prywatnych samochodów udzia owców nieb d cych pracownikami Przewóz pracowników Wyp ata odprawy a koszty uzyskania przychodu Dodatkowe odszkodowanie z tytu u wypadku przy pracy Zado uczynienie dla pracownika wyp acone w zwi zku z wypadkiem przy pracy Wydatki na przysposobienie zawodowe m odocianych Koszty zwi zane z czem internetowym w mieszkaniach pracowników Koszty bada lekarskich pracowników wiadczenia medyczne dla rodzin pracowników Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalnych...588

19 3.37. Zaleg e wp aty na ZF S Diety a koszty uzyskania przychodów Druk Polecenie wyjazdu s u bowego Zbiorcze polecenie wyjazdu s u bowego Podró s u bowa a wydatki na przejazd autostrad i parking Diety wyp acane kierowcom Diety dla kierowców od dnia 3 kwietnia 2010 r Diety wyp acane kierowcom w wyroku Naczelnego S du Administracyjnego Telefony prywatne i s u bowe Ubezpieczenie pracownika Zwrot pracownikom kosztów zap aconych mandatów Wie ce na pogrzeb by ego pracownika Napoje dla pracowników Fundusz szkoleniowy a podatek dochodowy Nielegalnie zatrudnieni cudzoziemcy a koszty uzyskania przychodów Koszty zarz du i rady nadzorczej Umowa o prac zawarta z naruszeniem przepisów Kodeksu spó ek handlowych Wynagrodzenia cz onka zarz du spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci Wynagrodzenie prezesa spó ki kosztem uzyskania przychodów Wynagrodzenia cz onków rady nadzorczej Ubezpieczenie OC cz onków organów spó ki kapita owej Wynagrodzenie cz onka rady nadzorczej nieobecnego na posiedzeniach rady Zawarte umowy z samym sob Opodatkowanie wynagrodzenia cz onka zarz du spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci Umowy cywilnoprawne z udzia owcami spó ki Diety dla osób wchodz cych w sk ad rad nadzorczych Podró s u bowa cz onków zarz du spó ki Diety i rycza ty prezesa spó ki Podró e s u bowe w adz osoby prawnej Wydatki na podró cz onków zarz du do siedziby firmy Koszty pobytu w Polsce obcokrajowca b d cego cz onkiem zarz du Artyku y spo ywcze na zebranie rady nadzorczej Podatki Podatki jako koszt uzyskania przychodu Podatek od czynno ci cywilnoprawnych z tytu u po yczki udzielonej wspólnikowi przez spó k Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od udzielonych pracownikom po yczek Korekta roczna VAT a koszty uzyskania przychodów Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych a koszty uzyskania przychodów Naliczony podatek VAT niepodlegaj cy odliczeniu jako koszt VAT w kosztach uzyskania przychodów Podatek nale ny i naliczony przy reprezentacji i reklamie jako koszt VAT nale ny od nieodp atnego przekazania towarów Zrycza towany zwrot VAT dla rolnika rycza towego Utrata lub rezygnacja z prawa do odliczenia VAT naliczonego Sankcje VAT-owskie nie s kosztem uzyskania przychodów Naliczony za granic podatek od warto ci dodanej Zagraniczny podatek VAT Zagraniczny podatek od warto ci dodanej raz jeszcze Podatek od warto ci dodanej a koszty uzyskania przychodów Podatek od nieruchomo ci Podatek od nieruchomo ci w firmie deweloperskiej

20 Podatek od wydobycia niektórych kopalin Odsetki Wykorzystanie kredytu dla udzielenia po yczek spó kom powi zanym kapita owo Po yczki od udzia owców a tzw. cienka kapitalizacja Po yczka udzielona spó ce przez on udzia owca Obliczanie wska nika procentowego Okre lanie warto ci zad u enia Cienka kapitalizacja a zasada liczenia zad u enia w wyroku NSA Definicja warto ci zad u enia Wyliczanie warto ci zad u enia w euro Zakres stosowania przepisów ograniczaj cych mo liwo zaliczania do kosztów odsetek od po yczek Warto kapita u zak adowego spó ki a cienka kapitalizacja Data zawarcia po yczki Odsetki od po yczek zaci gni tych na nabycie papierów warto ciowych Odsetki od po yczki obrotowej i inwestycyjnej Kapitalizacja odsetek a koszty uzyskania przychodów Skapitalizowane odsetki od po yczki w wyroku NSA Odsetki od po yczki na wyp at dywidendy Odsetki od kredytu na wyp at dywidendy Reprezentacja i reklama Zasady rozliczania reprezentacji i reklamy Poj cie reprezentacji Reprezentacja w orzecznictwie s dów administracyjnych Reprezentacja jako przedstawicielstwo kontrowersyjny wyrok NSA Reprezentacja jako wystawno w wyrokach NSA Reklama od dnia 1 stycznia 2007 r Wydatki na u yczanie urz dze do sprzeda y lub dystrybucji produktów Informacja handlowa Sprzeda premiowa a reklama Darowizna a reprezentacja Cel poniesienia wydatków marketingowych Podatek nale ny i naliczony przy reprezentacji VAT naliczony od wydatków na cele reprezentacji Podatek nale ny i naliczony przy reklamie Kwiaty dla kontrahenta Kwiaty wr czane pracownikom Ziele wokó firmy Zakup kawy i herbaty Drobne pocz stunki dla kontrahentów Wydatki na gastronomi a koszty uzyskania przychodów Alkohol Alkohol nabywany na potrzeby szkole Wy ywienie podczas szkole i innych spotka wyjazdowych Pocz stunki podczas targów i wystaw Katalogi, wizytówki, ulotki Wizytówki Koszty ubioru jako koszty reprezentacji wi teczna dekoracja sklepu Kwiaty do wystroju firmy Utrzymanie terenów zielonych wokó firmy...651

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne

Spis treğci Rozdziaá 1. RozpoczĊcie dziaáalnoğci gospodarczej Rozdziaá 2. Prowadzenie ksiċgi. Uwagi wstċpne Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 33 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 33 1.1. Podmiot opodatkowania... 33 1.2. Osoby prawne... 34 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatkowy CIT 2013

Kalendarz podatkowy CIT 2013 1 Kalendarz podatkowy CIT 2013 Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...58 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...59 2.9.

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...58 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...59 2.9. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...37 1.1. Podmiot opodatkowania...37 1.2. Osoby prawne...38 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...59 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...60 2.9.

2.6. Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych...59 2.7. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...59 2.8. Hodowla koni...60 2.9. SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA...37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy...37 1.1. Podmiot opodatkowania...37 1.2. Osoby prawne...38 1.3. Jednostki nieposiadaj ce osobowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 167/06 Wójta Gminy Radziejów z dnia 30 października 2006 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 512214 Temat: Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy 25 Kwiecień - 4 Lipiec Wrocław, BDO Wrocław, Kod szkolenia: 512214 Koszt

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy:

WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI. Szczegółowy zakres działania Referatów i samodzielnego stanowiska pracy: Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217 /2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2016r. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I. Struktura wewnętrzna Wydziału. 1. Wydział Księgowości dzieli się na: 1) Referat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 543114 Temat: Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy 28 Marzec - 27 Czerwiec Katowice, BDO Katowice, Kod szkolenia: 543114 Koszt

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności:

Dlatego omawianie zasad opodatkowania dochodu spółek kapitałowych musi siłą rzeczy przebiegać wg następującej kolejności: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 623015 Temat: Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Niemczech 25 Luty Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO, Kod szkolenia: 623015 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000

Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Zadanie 1 ZADANIA Spółka z o.o. Zona posiadała na dzień 31 styczeń 200X r. następujące środki gospodarcze i źródła ich pochodzenia: Prawo do znaku towarowego 30 000 Hala produkcyjna 120 000 Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 50711 Temat: Planowanie podatkowe polskie i transgraniczne - nowe podejście w 2011 roku 12-13 Kwiecień Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 50711 Koszt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 Traci moc z dniem 1 maja 2010 r. (art. 26) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1262. o Funduszu Poręczeń Unijnych 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 13:12:00 Numer KRS: 0000382836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo