2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.11. Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej...62 2.12. Hodowla koni...63 2.13. Polowa uprawa kwiatów...64 2.14."

Transkrypt

1 SPIS TRE CI ROZDZIA I. PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy Podmiot opodatkowania Osoby prawne Jednostki nieposiadaj ce osobowo ci prawnej Spó ki zagraniczne Definicja spó ki nieb d cej osob prawn Spó ki zagraniczne problem z niektórymi krajami Ma y podatnik Komitety wyborcze jako podatnicy Rada Rodziców podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych Spó ki kapita owe w organizacji Spó ki kapita owe w organizacji jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Data rejestracji spó ki kapita owej w organizacji w urz dzie skarbowym a rozliczenie podatku dochodowego Rok podatkowy w spó ce kapita owej w organizacji Przychody i koszty w spó ce kapita owej w organizacji Koszty za o enia spó ki z o.o. i podwy szenia kapita u zak adowego Spó ka niemaj ca osobowo ci prawnej a podatek dochodowy od osób prawnych Wspólnoty mieszkaniowe Spó ka komandytowo-akcyjna w wyja nieniach organów podatkowych Upad o a obowi zek podatkowy Zmiana formy prawnej a nast pstwo prawne w zakresie obowi zków prawnopodatkowych Podatkowe grupy kapita owe Warunki utworzenia podatkowej grupy kapita owej Utworzenie podatkowej grupy kapita owej Rok podatkowy spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow Ustalanie dochodu (straty) podatkowej grupy kapita owej Dywidenda od spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej Opodatkowanie dywidendy dla spó ki z grupy kapita owej Utrata statusu podatkowej grupy kapita owej Podatkowa grupa kapita owa a inne obowi zki Wy czenia przedmiotowe Dzia alno rolnicza w rozumieniu ustawy Dzia alno rolnicza w orzecznictwie NSA Przedmiot dzia alno ci rolniczej Produkcja materia u siewnego Gospodarstwo rolne definicja Gospodarstwo rolne wyja nienie MF Poj cie dzia y specjalne produkcji rolnej Dzia y specjalne produkcji rolnej poj cie ogrzewanej szklarni (tunelu foliowego) oraz hodowli entomofagów Dzia alno rolnicza na gruntach cudzych Przychód z kontraktacji...62

2 Dzia alno rolnicza a dywidenda dla osoby fizycznej Hodowla koni Polowa uprawa kwiatów uskanie cebulek kwiatowych a dzia alno rolnicza Przychody i koszty uzyskania przychodów z dzia alno ci rolniczej i pozarolniczej Sprzeda warzyw suszonych pochodz cych z w asnej uprawy Dop aty w rolnictwie Dop aty bezpo rednie do gruntów rolnych Dzier awa gruntów rolnych Grupa producentów rolnych Gospodarka le na definicja Czynno prawnie niewa na a zobowi zanie podatkowe Przychody z czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy Kwota zas dzona na rzecz podatnika w zwi zku ze stwierdzeniem niewa no ci decyzji Podatek tona owy Wybór pomi dzy podatkiem tona owym a zasadami ogólnymi Podatnicy podatku tona owego Dokument Zgodno ci Przedmiot opodatkowania podatkiem tona owym Wy czenia z zakresu podatku tona owego Wybór zasad opodatkowania przez armatora morskiego Podatek tona owy a czenie przedsi biorstw Zasady ustalania dochodu przedsi biorcy eglugowego Obliczenie podatku tona owego Zap ata podatku i deklaracje w podatku tona owym Podatek tona owy od sprzeda y statku Podatek tona owy a ksi gi rachunkowe Nieograniczony i ograniczony obowi zek podatkowy Nieograniczony obowi zek podatkowy Ograniczony obowi zek podatkowy Siedziba i zarz d osoby prawnej Terytorium Polski Poj cia morze terytorialne i wy czna strefa ekonomiczna Pok ady samolotów i statki morskie Specjalne strefy ekonomiczne Zwolnienia podmiotowe Fundusze emerytalne Zagraniczne fundusze inwestycyjne i podmioty prowadz ce program emerytalny Zwolnienie dochodów jednostek samorz du terytorialnego Fundusz dop at nie jest funduszem celowym Zwolnienia o charakterze podmiotowym na podstawie odr bnych ustaw Zwolnienie pa stwowych funduszy celowych Zwolnienie jednostek bud etowych Zmiany w zakresie zwolnie podmiotowych z podatku dochodowego Jednostki badawczo-rozwojowe brak zwolnienia Zwolnienie dla Agencji Rezerw Materia owych Rok podatkowy Rok kalendarzowy a rok podatkowy Rozpocz cie dzia alno ci a rok podatkowy Rok podatkowy jako rok kalendarzowy...90

3 Rozpocz cie dzia alno ci w drugiej po owie roku a zasady z o enia zeznania podatkowego Rok podatkowy jako okres 12. kolejnych miesi cy Zmiana roku podatkowego Forma zawiadomienia o wyborze roku podatkowego Konsekwencje niezawiadomienia o zmianie roku podatkowego Modyfikacja roku podatkowego Rok podatkowy spó ek tworz cych podatkow grup kapita ow Zamkni cie ksi g rachunkowych a rok podatkowy Brak obowi zku zamkni cia ksi g w przypadku zawieszenia dzia alno ci Post powanie upad o ciowe a rok podatkowy Inny rok podatkowy ni kalendarzowy a data z o enia IFT-2R...96 ROZDZIA II. OPODATKOWANIE OSÓB ZAGRANICZNYCH Ograniczony obowi zek podatkowy Poj cie: dochody uzyskane na terytorium Polski Ograniczony obowi zek podatkowy a spó ka zarejestrowana w Polsce z siedzib zarz du na Cyprze Poj cie dochodu uzyskanego w Polsce przez podmiot zagraniczny na terytorium Polski Zasady opodatkowania osób zagranicznych Opodatkowanie podmiotu zagranicznego prowadz cego dzia alno w Polsce Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodz cych z pa stw, z którymi nie zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Dochody osi gane przez oddzia y (przedstawicielstwa) Dochody z nieruchomo ci Dochody z maj tku ruchomego wiadczenie us ug Opodatkowanie podmiotów zagranicznych pochodz cych z pa stw, z którymi zawarto umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Rola umów mi dzynarodowych Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania Obowi zek stosowania oficjalnej wersji t umaczenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Poj cie zak adu w Umowie Modelowej Poj cie zak adu w polskiej ustawie Opodatkowanie zak adu i podmiotów pozosta ych Ustalenie zysku zak adu Definicja zak adu w umowie z Irlandi Korekta dochodów uzyskanych w innym kraju a zysk zak adu w Polsce Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi zanych Dochody z nieruchomo ci Dochody z rzeczy ruchomych Dochody z licencji Dochody z odsetek Dochody z odsetek moment potr cenia podatku Dochody z dywidend Zrównanie praw podatników maj cych siedzib na terytorium UE lub EOG z uprawnieniami polskich podatników w zakresie odliczania podatku zap aconego za granic Dywidendy dla podmiotów zagranicznych Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wyp acanych podmiotom zagranicznym

4 Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce dywidend od polskich spó ek Pa stwa cz onkowskie UE i EOG Zwolnienie dywidendy wyp acanej dla podmiotu zagranicznego Obowi zki spó ki wyp acaj cej dywidend Opodatkowanie osób zagranicznych konieczno ustalenia ich statusu Spó ka europejska Certyfikat rezydencji Poj cie certyfikatu rezydencji Obowi zek posiadania certyfikatu rezydencji Certyfikat rezydencji wyja nienie MF Za wiadczenie o wpisie do rejestru nie jest certyfikatem rezydencji Kopia certyfikatu rezydencji Uzyskanie certyfikatu po dniu dokonania wyp aty a rozliczenie podatku Certyfikat rezydencji zwolnienie Data wa no ci certyfikatu rezydencji Opodatkowanie dochodów spó ki europejskiej Licencje, odsetki, us ugi niematerialne Dochody z praw maj tkowych wyp acane przez firmy polskie firmom zagranicznym Forma wyp aty dochodów z praw maj tkowych, licencji i odsetek Zwolnienie z podatku nale no ci licencyjnych wp acanych niektórym podmiotom Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. w zakresie zwolnienia nale no ci licencyjnych i odsetek uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa mi dzynarodowa O wiadczenie zagranicznego podmiotu jako warunek korzystania ze zwolnienia przy wyp acie dywidendy, odsetek oraz nale no ci licencyjnej Nale no ci licencyjne otrzymywane przez zagraniczny zak ad Uregulowanie podatku od nale no ci przekazywanej za granic z w asnych rodków polskiej firmy Nale no z tytu u udzia u w programach partnerskich Nale no z tytu u praw autorskich wyp acona dla firmy francuskiej Nale no ci za u ywanie urz dzenia przemys owego Nale no ci z tytu u najmu samochodów ci arowych Zakup programu komputerowego do dalszej odsprzeda y Podatek u ród a od wynagrodzenia z tytu u u ytkowania programu komputerowego w wyroku NSA Program komputerowy nabyty na w asne potrzeby a pobór podatku u ród a Data pobrania zrycza towanego podatku dochodowego przy kapitalizacji odsetek od po yczki udzielonej polskiemu podmiotowi przez podmiot zagraniczny Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w orzecznictwie NSA i wyja nieniach organów podatkowych Mo liwo opodatkowania tego samego dochodu w obu pa stwach Opodatkowanie odsetek Pokrycie odsetek ze rodków polskiego p atnika Prowizja za po rednictwo w sprzeda y wyp acona zagranicznej firmie Zap ata za kurs j zykowy dla nierezydenta a obowi zek potr cenia podatku Poj cie know-how w orzecznictwie Poj cie wiadczenia o podobnym charakterze Zasady opodatkowania dywidend, odsetek i nale no ci licencyjnych wyp acanych podmiotom niemieckim Opodatkowanie dywidend w umowie z Niemcami...148

5 13.2. Odsetki i nale no ci Przeniesienie w asno ci maj tku ROZDZIA III. DOKUMENTACJA PODATKOWA Przepisy o ewidencji rachunkowej Ustalenie dochodu na podstawie ksi g rachunkowych Ksi gi podatkowe jako dowód okre lenia dochodów Zasady prowadzenia ksi g Zawieszony przedsi biorca nie musi zamyka ksi g rachunkowych Nierzetelne ksi gi a szacowanie podstawy opodatkowania Zawy enie kosztów a nierzetelno Fikcyjne rachunki a nierzetelno Nierzetelne prowadzenie ksi g a szacunkowe ustalenie podstawy opodatkowania Nierzetelne prowadzenie ksi gi odpowiedzialno karna skarbowa Utracona dokumentacja Post powanie szacunkowe obowi zki dowodowe strony Post powanie szacunkowe obowi zki dowodowe organu podatkowego Wska niki do szacowania dochodu osoby zagraniczne Prowadzenie dzia alno ci w specjalnej strefie ekonomicznej Dokumentacja prowadzona przez podatników zwolnionych przedmiotowo Nieprawid owe zaliczenie wydatków w koszty a szacowanie Kwestionowanie ceny sprzeda y wymaga wnikliwej analizy ROZDZIA IV. PRZERZUCANIE DOCHODÓW Dokumentacja transakcji podmiotów powi zanych Elementy dokumentacji podatkowej Obowi zek sporz dzenia dokumentacji Informacje, o które nale y zadba przy sporz dzaniu dokumentacji podatkowej Szczegó owo dokumentacji podatkowej Kompensata korzy ci Dokumentacja transakcji w wyja nieniach MF Poj cie transakcji oraz sposób okre lenia jej wielko ci Kraje stosuj ce szkodliw konkurencj podatkow Dokumentacja transakcji podmiotów powi zanych a inne obowi zki informacyjne Konsekwencje naruszenia obowi zku sporz dzenia dokumentacji podatkowej Termin przedawnienia sankcyjnego 50% podatku Termin sporz dzenia dokumentacji cen transferowych Powi zania pomi dzy podatnikami Ceny transferowe poj cie Przerzucanie dochodów w obrocie mi dzynarodowym Przerzucanie dochodów w obrocie krajowym Powi zania po rednie Umowa najmu zawarta z prezesem zarz du b d cym jednocze nie udzia owcem spó ki Po yczka dla prezesa Metody szacowania dochodu Metody transakcyjne Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej Metoda ceny odprzeda y Metoda rozs dnej mar y ( koszt plus )

6 Metody zysku transakcyjnego Metoda podzia u zysków Metoda mar y transakcyjnej netto Wybór metody szacunku Szczególne przypadki ustalania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Zasady okre lania warto ci rynkowej dóbr niematerialnych i us ug Szacowanie wysoko ci wydatków na reklam Po yczki pomi dzy podmiotami powi zanymi Badania na zlecenie podmiotu powi zanego Wspólne ponoszenie kosztów na wytworzenie dóbr niematerialnych Podstawowe zasady dokonywania szacowania dochodu przez organy podatkowe Analiza porównywalno ci transakcji Sposób ustalenia zani enia lub zawy enia cen Przerzucanie dochodów ci ar dowodowy Obci enie polskiego oddzia u kosztami zarz du Wydzier awienie nieruchomo ci innemu podatnikowi za symboliczn odp atno ci Udzielanie preferencyjnych po yczek akcjonariuszom Po yczki i zakup obligacji a przerzucanie dochodu Sam fakt powi za gospodarczych nie mo e rodzi ujemnych skutków podatkowych dla podmiotów powi zanych Transakcje ze spó k matk i spó kami siostrami Konieczno dokonania oceny skutków powi za dostawców zagranicznych Przekazanie innemu podmiotowi gospodarczemu rodka trwa ego a przerzucenie dochodu Brak uszczuplenia nale no ci podatkowych a art. 11 ustawy Ceny transferowe w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania Dochód faktycznie nieuzyskany Wydatki na przeprowadzenie audytu w spó kach zale nych Porozumienie w sprawie ustalania cen transakcyjnych Podmioty powi zane a korekta dochodów uzyskanych w innym kraju Zasady eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powi zanych ROZDZIA V. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Zasady podstawowe Dochody z tytu u udzia u w spó ce osobowej Zasady ogólne Przychody w spó kach nieb d cych osobami prawnymi Koszty w spó ce s proporcjonalne Odsetki od udzia u Spó ka z o.o. b d ca komplementariuszem spó ki komandytowej Ró ne udzia y w zyskach i stratach spó ki komandytowej Dochody z udzia u w spó ce jawnej Wyst pienie wspólnika za spó ki jawnej bez wynagrodzenia Opodatkowanie wspó w asno ci Przychody ze wspólnego przedsi wzi cia Dochody ze wspólnego ród a Zamiana a dochód Sprzeda zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Sprzeda udzia ów i prawa w spó ce komandytowej Likwidacja spó ki nieb d cej osob prawn skutki dla wspólnika...209

7 10. Wyst pienie wspólnika za spó ki nieb d cej osob prawn skutki dla wspólnika Wniesienie wk adu do spó ki nieb d cej osob prawn Zbycie sk adników maj tku przez spó k nieb d c osob prawn b d cych wk adem do spó ki Ograniczenia w ustalaniu dochodu przez instytucje kredytowe ROZDZIA VI. DOCHODY KAPITA OWE. PRZEKSZTA CENIA SPÓ EK Dochody kapita owe Poj cie dochód z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych Wymiana udzia ów Wymiana udzia ów wy czenia z przychodów Wymiana udzia ów wy czenia z kosztów uzyskania przychodów Wymiana udzia ów zasady opodatkowania Przeznaczenie czystego zysku na podwy szenie kapita u zak adowego Opodatkowanie dochodów z udzia u w zyskach osoby prawnej Forma wyp aty dywidendy i innych przychodów w zyskach osób prawnych Dywidendy i inne dochody w zyskach osób prawnych Opodatkowanie dywidend wyp acanych przez polskie firmy polskim podmiotom Zwolnienie dywidend z podatku dochodowego Wielokrotne opodatkowanie dywidend wyp acanych polskim podmiotom Zasady opodatkowania dywidend dla podmiotów zagranicznych Warunki zwolnienia z podatku dywidend wyp acanych podmiotom zagranicznym Zasady dokumentowania rezydencji spó ek zagranicznych Opodatkowanie dywidend otrzymywanych przez polskie podmioty od zagranicznych spó ek Wyp ata dywidendy dla zagranicznej osoby fizycznej Zasady poboru podatku od dywidend Dywidendy otrzymywane przez polskie firmy za granic Zrównanie prawa podatników maj cych siedzib na terytorium UE lub EOG z polskimi podatnikami w zakresie odliczania podatku zap aconego za granic Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce zwolnie przychodów z zagranicznych dywidend Zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r. dotycz ce dywidend od polskich spó ek Preferencje dla podmiotów zagranicznych a umowa mi dzynarodowa Dywidenda z raju podatkowego a odliczenie podatku zap aconego za granic Obowi zki spó ki wyp acaj cej dywidend Zaliczka na dywidend Zwolnienia z poboru podatku od dywidend ze wzgl du na cele statutowe Prawa nabyte do odliczenia z art. 23 updop Odsetki od nieterminowej wyp aty dywidendy Wyp ata dywidendy z opó nieniem Opó nienie w wyp acie dywidendy akcjonariuszom Ratalna wyp ata dywidendy Zatrzymanie zysku w spó ce Zatrzymanie zysku w spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci Zatrzymanie zysku w spó ce akcyjnej Zatrzymanie zysku w spó ce konsekwencje podatkowe Przesuni cie terminu wyp aty dywidendy Opó nienie wyp aty dywidendy akcjonariuszom Po yczka od akcjonariuszy Umorzenie udzia ów zasady opodatkowania

8 Umorzenie udzia ów zmiany od dnia 1 stycznia 2011 r Umorzenie przymusowe Umorzenie dobrowolne Podstawa opodatkowania w przypadku przymusowego umorzenia akcji Obni enie kapita u zak adowego w drodze przymusowego umorzenia cz ci udzia ów Przekazanie na kapita zak adowy kwot z innych kapita ów Podwy szenie kapita u zak adowego z kapita u zapasowego w spó ce z ograniczon odpowiedzialno ci Podwy szenie kapita u akcyjnego ze rodków w asnych Przekazanie agio na podwy szenie kapita u zapasowego spó ki z o.o Przekszta cenia spó ek Regulacje Kodeksu spó ek handlowych Sukcesja prawnopodatkowa Sukcesja numeru identyfikacji podatkowej Po czenie spó ek Opodatkowanie spó ki nowo zawi zanej (przejmuj cej) przy po czeniu spó ek Opodatkowanie wspólników spó ki przejmowanej ( cz cej si ) Po czenie w celu unikni cia opodatkowania Rok podatkowy przy fuzji Strata spó ki przy fuzji Strata spó ki przejmowanej Strata spó ki przejmowanej w wyja nieniach Ministra Finansów Strata spó ki przejmuj cej Przej cie spó ki a rozliczenie straty Zasady amortyzacji przejmowanych sk adników maj tku Aport do spó ki kapita owej Poj cie aportu Regulacje Kodeksu spó ek handlowych Otrzymanie aportu a przychód podatkowy Amortyzacja rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych wniesionych aportem Warto pocz tkowa rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych otrzymanych jako aport w spó ce kapita owej Amortyzacja rodków trwa ych otrzymanych w postaci aportu przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Przychód z wniesienia aportu do spó ki prawa handlowego Koszty zwi zane z wnoszeniem towarów w formie aportu Wniesienie wierzytelno ci aportem Odp atne zbycie udzia ów, akcji lub wk adów w spó dzielni Moment osi gni cia przychodu przez udzia owca w zwi zku z obj ciem udzia ów za wk ad niepieni ny Moment powstania przychodu w przypadku wniesienia aportu Agio w spó kach z o.o Opodatkowanie tzw. agio Wniesienie aportu przez nierezydenta Zbycie rodka trwa ego otrzymanego w formie aportu Podzia spó ek Maj tek przejmowany stanowi zorganizowan cz przedsi biorstwa Maj tek przejmowany nie stanowi zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa Straty spó ki dzielonej Warto pocz tkowa rodków trwa ych w przypadku nabycia przedsi biorstwa Koszty nabycia udzia ów...269

9 8. Likwidacja Opodatkowanie wspólników przy likwidacji spó ki Amortyzacja sk adników maj tku otrzymanych w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Obejmowanie udzia ów (akcji) przy przekszta ceniu spó ki osobowej w spó k kapita ow Przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k z o.o czenie i podzia spó ek kapita owych a ksi gi podatkowe czenie spó ek metod czenia udzia ów a zamykanie ksi g rachunkowych Przekszta cenie spó ek kapita owych a zamykanie ksi g podatkowych Przekszta cenie spó ki cywilnej w spó k z o.o. a ksi gi podatkowe Kontynuowanie dzia alno ci przez spó k w przypadku zaprzestania likwidacji ROZDZIA VII. PRZYCHODY Definicja przychodu Otrzymanie warto ci dewizowych Pieni dze i warto ci pieni ne Weksel nie jest ród em przychodu Przychód z dzia alno ci gospodarczej zasady ogólne Przychód nale ny Zw oka kontrahenta z zap at a przychody nale ne Brak zap aty przy odebraniu zamówionych robót VAT a przychód Korekta VAT a przychód w podatku dochodowym Korekta roczna VAT a skutki w podatku dochodowym Roczna korekta VAT od zakupów pozosta ych Roczna korekta VAT od zakupów inwestycyjnych VAT naliczony przychodem Dodatkowo okre lony podatek nale ny VAT nie zmniejsza przychodów dla celów podatku dochodowego Korekta stawki VAT w wewn trzwspólnotowej dostawie towarów a przychód w podatku dochodowym VAT a przychód Korekta VAT przy nabyciu nieruchomo ci wykorzystywanych dla celów innych ni dzia alno gospodarcza a przychód podatkowy Skutki niedokonania korekty ksi gowej Bony towarowe Refundacja wynagrodze z tytu u zatrudnienia m odocianych Warto przyznanych akcji w zamian za nale ne odsetki jest przychodem Kwalifikacja wydatków zwi zanych z kosztami post powania s dowego Opodatkowanie podmiotów gospodarczych postawionych w stan upad o ci Zwrot cz ci poniesionych wydatków na zakup kas rejestruj cych Zwrócona akcyza za samochód Odszkodowanie za skradziony samochód Otrzymane odszkodowania za szkody dotycz ce sk adników maj tku Odsetki a przychód Przepisy o terminach zap aty w transakcjach handlowych a nienaliczanie odsetek za zw ok Odsetki od rodków na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwi zku z wykonywan dzia alno ci Opodatkowanie odsetek wyst puj cych w obrocie gospodarczym Kompensata zobowi za z tytu u odsetek Kwota niezap aconych odsetek nie jest przychodem

10 Odst pienie od naliczania odsetek za zw ok Wynagrodzenie p atników z tytu u terminowego wp acania podatków Wynagrodzenie p atnika za rozliczanie ZUS Odszkodowanie i odsetki otrzymane od Skarbu Pa stwa Udzielenie nieoprocentowanej po yczki Odszkodowanie w zwi zku z kolizj samochodu nieobj tego AC Odszkodowanie z polisy OC a przychód podatkowy Udost pnienie programu komputerowego wykonawcy us ugi Rozliczenie nak adów Handel wierzytelno ciami Dop aty do kapita u wniesione tylko przez jednego wspólnika Niewykorzystane rodki funduszu szkoleniowego a przychód Przychody w centrach badawczo-rozwojowych Nadwy ki inwentaryzacyjne Zwrócony podatek od warto ci dodanej ROZDZIA VIII. WY CZENIA PRZEDMIOTOWE PRZYCHODÓW Wy czenia z przychodów Rabaty, bonusy, bonifikaty Rabaty i bonusy a przychód Rabat towarowy Rabat finansowy Zasady rozliczania rabatów finansowych Poj cie bonifikaty i skonta Przyrost inwentarza ywego Zwrot towarów Dotacje i subwencje Kary umowne Po yczki i odsetki Zwrócone wydatki niezaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów Zaliczki, zadatki, przedp aty Zaliczki na poczet dostaw towarów i us ug Otrzymane zaliczki i kaucje Zwrot nabywcy zaliczki Przepadek zadatku Wp ata nale no ci na poczet przysz ych us ug Przedp aty otrzymane od nabywców lokali mieszkalnych Zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i op aty Umorzona kara administracyjna nie jest przychodem Kaucje zwrotne Kaucja a przychód podatkowy Kaucja gwarancyjna nie jest przychodem Kaucja u beneficjenta Zw oka w zwrocie kaucji Korzystanie ze rodków pieni nych b d cych w depozycie Kredyt nie jest przychodem Zasady zwracania cz onkom spó dzielni wk adów i udzia ów Przychody zwi kszaj ce zak adowy fundusz wiadcze socjalnych Sprzeda o rodków wczasowych i zak adowych domów mieszkalnych Przew aszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelno ci...329

11 20. Nieodp atnie otrzymane rzeczy lub prawa na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Wk ad niepieni ny wniesiony przez podmiot publiczny Odszkodowanie z polisy OC Ujawnienie rodka trwa ego Wymiana udzia ów wy czenia z przychodów Przekazanie zysku w formie rzeczowej ROZDZIA IX. MOMENT POWSTANIA PRZYCHODU Data powstania przychodu Wydanie rzeczy Zaliczki od dnia 1 stycznia 2007 r Wystawienie faktury a przychód w podatku dochodowym Zaliczka na us ugi budowlane Cz ciowe wykonanie us ugi a przychód w podatku dochodowym Cz ciowe wykonanie us ugi budowlanej Sprzeda mieszka a data powstania przychodu Us ugi rozliczane cyklicznie Sprzeda energii elektrycznej, cieplnej i gazu przewodowego D ugo okresu rozliczeniowego Jednokrotna umowa rozliczana w okresach rozliczeniowych Moment powstania przychodu z tytu u wiadczenia us ug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2007 r Refakturowanie energii na najemców Refakturowanie a moment powstania przychodu Przychód w pozosta ych przypadkach Przychody bez zap aty P atno z góry za kilka miesi cy a rozliczenie przychodu Zaliczki na d ugoterminowy najem Przedp aty i zaliczki a moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytu u eksportu towarów Moment powstania przychodu z tytu u najmu, dzier awy, leasingu Moment powstania przychodu z tytu u wewn trzwspólnotowej dostawy towarów Moment powstania przychodu z tytu u sprzeda y nieruchomo ci Moment uzyskania przychodu w przypadku umów komisu Moment powstania przychodu przy umowie kolporta u Moment uzyskania przychodu w przypadku zwrotu kosztów s dowych Rabaty i zwroty moment zmniejszenia przychodów Moment korekty przychodu przy uznaniu reklamacji Sprzeda na raty moment powstania przychodu Kwartalne fakturowanie us ug ci g ych moment powstania przychodu Odszkodowanie moment powstania przychodu Moment powstania przychodu z tytu u wiadczenia us ug edukacyjnych Moment uzyskania przychodów z tytu u refundacji z NFZ ceny leków i materia ów medycznych Data powstania przychodu z tytu u odszkodowania Cesja wierzytelno ci Faktura koryguj ca w zwi zku z pomy k w cenie Faktura koryguj ca a przychód w podatku dochodowym Zwrot towaru a data obni enia przychodu Faktura koryguj ca w zwi zku z pó niejsz zmian ceny Faktura koryguj ca na plus a data powstania przychodu

12 Przeniesienie wierzytelno ci w drodze darowizny data powstania przychodu Czynsz inicjalny moment przychodu Lokale zajmowane bez tytu u prawnego Moment powstania przychodu z tytu u nielegalnego poboru energii Refundacja ceny leków w aptece Kary umowne za nienale yte wykonanie robót Transfer zawodników moment powstania przychodów Data zap aty a moment powstania przychodu Przychód ze wiadczenia us ug transportowych dokumentowanych biletami miesi cznymi Zbycie sublicencji a moment powstania przychodu Karta prezentowa a moment powstania przychodu Premie pieni ne to rabat P atno za po rednictwem PayU ROZDZIA X. PRZYCHODY ZE WIADCZE NIEODP ATNYCH I CZ CIOWO ODP ATNYCH wiadczenia nieodp atne i cz ciowo odp atne Przychód z tytu u wiadcze nieodp atnych i cz ciowo odp atnych Wysoko przychodu z tytu u nieodp atnie otrzymanych rzeczy lub praw Wysoko przychodu z tytu u nieodp atnych wiadcze Wysoko przychodu z tytu u cz ciowo odp atnie otrzymanych rzeczy lub praw oraz wiadcze cz ciowo odp atnych Zakup towaru handlowego poni ej warto ci rynkowej wiadczenia nieodp atne Nieodp atne wiadczenia niezaliczone do przychodu Nieodp atne otrzymanie rodka trwa ego przychodem Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego za cz ciow odp atno ci Niewywi zywanie si ze zobowi zania a wiadczenie nieodp atne Nieoprocentowana po yczka nieodp atnym wiadczeniem U ytkowanie przechowywanych pieni dzy wspólnika Brak czynszu umownego a nieodp atne wiadczenie Nieodp atne otrzymanie autobusów s u cych do wiadczenia us ug U yczenie pieców sklepom Towar zakupiony w cenie promocyjnej Nieoprocentowana po yczka Niskie oprocentowanie po yczki Darowizna pó produktów Ustalenie warto ci nieodp atnie przekazanych rodków trwa ych Nieodp atne wykonywanie funkcji przez cz onków rady nadzorczej Nieodp atne oprogramowanie Linux Korzystanie z bezp atnych programów komputerowych Darmowe ubezpieczenie przy zakupie samochodu Prezenty od kontrahentów Nagrody otrzymywane w ramach akcji promocyjnej Specjalny rabat od kontrahenta Kwiaty otrzymane od kontrahenta U yczenie lodówek sklepom Og oszenia bezp atne Bezp atny transport Nieodp atne por czenie Nieodp atne por czenie w wyja nieniach Ministerstwa Finansów...391

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA

SPIS TREĝCI ROZDZIAà I. AMORTYZACJA SPIS TRE CI ROZDZIA I. AMORTYZACJA... 37 A. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA... 37 1. rodki trwa e i warto ci niematerialne a koszty uzyskania przychodu...37 2. Aktualizacja warto ci a koszt sprzeda y...38 3. Odpisy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa;

d) w spó kach tych nie wyst puj zaleg ci we wp atach podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa; USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 781) Rozdzia 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17

Wst p...15. Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Spis tre ci Wst p...15 Wykaz kont stosowanych w opracowaniu...17 Wykaz stosowanych skrótów...21 ROZDZIA I. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE...23 1. Warto pocz tkowa warto ci niematerialnej i prawnej...23

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski

FINANSE SPÓ EK. W odzimierz W sowski W odzimierz W sowski Podatki s istotnym wydatkiem w dzia alno ci gospodarczej. Oby p aci wysokie podatki mawiaj ci, którzy ycz powodzenia w dzia alno ci gospodarczej i osi gania wysokich zysków. Z innej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury

b) przekazaniu faktorantowi zaliczki w wysoko ci 50% - 95% faktury honko@wneiz.pl Strona 1 Materia y pomocnicze do wicze z przedmiotu ZAAWANSOWANA RACHUNKOWO FINANSOWA Spis tre ci: 1. Faktoring... 1 2. Forfaiting... 6 3. Leasing... 7 4. Rachunkowo jednostek w stanie upad

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo