Dziêkujemy za zakup naszego produktu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziêkujemy za zakup naszego produktu."

Transkrypt

1 Dziêkujemy za zakup naszego produktu. W spisie treœci odnajdziecie Pañstwo miejsce, gdzie znajduje siê opis zakupionej aplikacji (us³ugi). Staraliœmy siê w pe³ny sposób opisaæ stosowane rozwi¹zania, ulegaj¹ one jednak sta³ym modyfikacjom, rozszerzaniu i ulepszaniu. Dlatego zalecamy œledzenie naszego serwisu pod adresem gdzie zamieszczamy na bie ¹co aktualizowane opisy i instrukcje. Je eli bêdziecie Pañstwo zainteresowani nabyciem innego produktu z naszej oferty, zachêcamy do skorzystania ze sklepu internetowego lub o kontakt z nami za poœrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (telefaksu). Adres pl Telefon/fax: (0pr32) Telefon komórkowy: Proszê pamiêtaæ równie o swojej stronie osobistej. Ka dy U ytkownik naszych produktów posiada j¹ w systemie podatki. pl. Mo na na niej zmieniæ swoje dane teleadresowe, zmieniæ has³o i zdefiniowaæ pytania do jego odzyskiwania, znaleÿæ bie ¹ce komunikaty administratorów kierowane do poszczególnych grup U ytkowników oraz przed³u yæ subskrypcje produktów. Wyra amy nadziejê, e u ytkowanie produktów TaxNet przyniesie Pañstwu wiele po ytku i satysfakcji. Oczekujemy na Pañstwa uwagi i sugestie dziêki nim mo emy stale doskonaliæ stosowane rozwi¹zania. Zespó³ witryny informacji podatkowej 1

2 Spis treści Licencja O programie Pierwsze kroki Aktualizacje i łączenie z witryną użytkowników Moduły Kalkulatora IP Kalkulator pomocniczy Kalkulator ZUS/PDF Odsetki za zwłokę Wezwanie do zapłaty - Nota odsetkowa Kalkulator finansowy Kredyt Symulacja spłaty Lokata Leasing Porównanie kredytów Kilometrówka Polecenie wyjazdu służbowego Rozliczenie wyjazdu służbowego (delegacji) Kalkulator walutowy Przelewy - wpłaty (Drukarz) Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa Polecenie przelewu ZUS Moduł sprawdzania poprawności numerów NIP, REGON, PESEL Kapitał początkowy Darowizny, spadki Taksa notarialna Kartoteka kontrahentów Baza urzędów skarbowych Deklaracje podatkowe PIT-5, PIT-4, VAT-7, VAT-7K Edycja listy działalności Wypełnianie deklaracji Drukowanie i podgląd archiwalnych deklaracji Deklaracje i formularze NIP, PIT-8B, PIT-11, RP

3 BAZA IP Rozpoczęcie pracy Wyszukiwanie i praca z wynikami Definiowanie własnych kolorów KONWERTER IP Rozpoczęcie pracy Plik wsadowy Wyszukiwanie Raport wyszukiwania Raport końcowy Biuletyn IP Sposób instalacji Sposób aktualizacji Rozpoczęcie pracy Akty prawne Zapisywanie plików na dysku i korzystanie ze spisu treści Pobieranie aktów z 44 System podatki.pl Strona osobista Użytkownika Zmiana hasła, odzyskiwanie hasła Zmiana danych Użytkownika Definiowanie zakładek własnych Akty prawne w systemie podatki.pl Przeszukiwanie zawartości systemu podatki.pl Narzędzia systemu podatki.pl Bazy systemu podatki.pl Baza aktów prawnych z porównywaniem zmian Przetargi publiczne Zmiana ustawień, przetargi archiwalne Ogłaszanie przetargów własnych

4 Licencja Karta licencyjna dla odbiorców usługi Kalkulator IP Płacąc za Kalkulator IP otrzymujecie Państwo program oraz subskrypcję usługi polegającej na dwunastomiesięcznej aktualizacji obejmującej wszystkie nowe wersje i zmiany stawek, stałych itp., usuwanie zauważonych błędów i pomoc w razie problemów z użytkowaniem programu. Po zakończeniu okresu subskrypcyjnego możecie go Państwo odpłatnie przedłużać na następne okresy dwunastomiesięczne. Po upływie dwunastu miesięcy od daty zakupu lub od ostatniego przedłużenia subskrypcji następuje zaprzestanie świadczenia usługi na rzecz Kupującego przez Licencjodawcę. Usługi aktualizacyjne i serwisowe świadczone są w drodze serwisu www i/lub albo poprzez wysyłkę na płytach CD rodzaj obsługi uzależniony jest od rodzaju wykupionej subskrypcji. Przerwa w subskrypcji trwająca dłużej niż dwa miesiące powoduje utratę prawa do przedłużenia subskrypcji po obniżonej cenie. Ograniczona gwarancja Uszkodzenie fizyczne nośników oprogramowania objęte są okresem gwarancyjnym 30 dni od daty jego zakupu. Jedynym wyrównaniem Państwa szkody w wypadku wadliwego nośnika jest jego bezpłatna wymiana. Niniejszy produkt może nie być zgodny ze wszystkimi komputerami i systemami operacyjnymi. Produkt powinien być zgodny z systemem Windows 9x/NT/Me/XP/2000. Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania w sieci przez wielu użytkowników jednocześnie. Ograniczenie odpowiedzialności O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej Zarząd TaxNet Sp. z o. o. w Tychach i jej wspólnicy, pracownicy oraz udzielający licencji, dystrybutorzy TaxNet Sp. z o. o., nie będą w żadnym wypadku podlegać odpowiedzialności za utratę zysków, dochodów, danych i innych nie wymienionych szkód wynikających ze stosowania niniejszego produktu. Usługi obejmujące dostarczanie oprogramowania i samo oprogramowanie oraz wchodzące w jego skład materiały drukowane i elektroniczne oraz materiały dostarczane w formie on-line, na które Użytkownik uzyskuje licencję (zwane w tekście licencji produktem ), chronione są prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz prawem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Korzystanie z usług i korzystanie z oprogramowania będącego integralną częścią usługi jest ograniczone warunkami niniejszej licencji. Fakt skopiowania, instalacji lub użycia produktu dostarczanego przez TaxNet Sp. z o. o. oznacza akceptację niniejszych warunków i oznacza, że Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej licencji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień licencji, nie ma prawa korzystać z usług i oprogramowania i/lub kontynuować procesu instalacji. 4

5 Dla produktu będącego przedmiotem tej licencji zezwala się na instalację na pojedynczym komputerze nie będącym podłączonym do sieci lub na pojedynczej stacji roboczej. Jeśli produkt ma być udostępniany za pośrednictwem komputera wielodostępnego, dla każdego użytkownika należy wykupić osobny produkt. Każda kopia produktu musi być licencjonowana oddzielnie, niezależnie od tego, czy uruchamiana jest (bądź przechowywana) na komputerze wielodostępnym czy też ze stacji roboczej albo komputera przenośnego lub innego urządzenia, wykorzystywanego w celu korzystania z produktu. Zezwala się na sporządzenie kopii oprogramowania wyłącznie dla celów bezpieczeństwa. Instalowanie programu z kopii bezpieczeństwa dozwolone jest jedynie w przypadku koniecznym, wynikającym z uszkodzenia nośnika pierwotnego. Zabrania się wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, dekompilacji, deasemblacji i odtwarzania kodu jakiegokolwiek składnika wchodzącego w skład produktu będącego przedmiotem tej licencji. Nie jest dozwolone przekazywanie jakichkolwiek praw do produktu będącego przedmiotem tej licencji jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w żadnej formie. Nie jest dozwolone współkorzystanie z inna osobą albo podmiotem w jakiejkolwiek formie z produktu będącego przedmiotem niniejszej licencji. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TaxNet Sp. z o. o. w Tychach. Wszelkie pytania prosimy kierować do: TaxNet Sp. z o. o., Tychy, ul. Morcinka 20/24, skr. poczt. 68 tel.: (032) , Informacje o ewentualnych zmianach danych teleadresowych znajdziecie Państwo na stronie domowej producenta programu: O programie: Program tworzy zespół: Mirosław Seehawer Romuald Gabrysz Dystrybucja: TaxNet Sp. z o. o Tychy ul. Morcinka 20/24 Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące pracy programu prosimy zgłaszać na adres: 5

6 Pierwsze kroki Po uruchomieniu programu wyświetlony zostaje pasek narzędzi. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do poszczególnych modułów kalkulatora. Pasek narzędzi jest konfigurowalny i zawiera elementy zdefiniowane przez użytkownika. Wywoływanie poszczególnych modułów programu następuje za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi lub za pośrednictwem rozwijanego menu programu. W celu rozwinięcia menu należy wcisnąć przycisk menu, znajdujący się na pasku. Program może być obsługiwany za pomocą myszy, jak i klawiatury. Poszczególne moduły programu mogą być uruchamiane przypisanymi im przez użytkownika skrótami klawiaturowymi. Poruszanie się za przy użyciu klawiatury po poszczególnych modułach Kalkulatora następuje przy pomocy klawiszy TAB i EN- TER. Dodatkowo wewnątrz modułów wykorzystuje się odrębne skróty ALT+podkreślona litera umożliwiające wybór odpowiednich opcji, przełączanie się między zakładkami itp. Z uwagi na fakt, iż większość modułów Kalkulatora IP wykorzystuje te same przyciski odpowiadające za wykonywane najczęstszych operacji, przyciskom tym zostały przyporządkowane poszczególne klawisze funkcyjne. F1 Pomoc F3 Historia (odczyt) F4 F5 F8 Zapisz Drukuj Wyczyść F9 Kalkulator pomocniczy F10 Przelicz Przyciski Przelicz, Zapisz, Historia, Drukuj służą do wywoływania określonych operacji przycisk Historia wywołuje kartotekę zdarzeń zarchiwizowanych dla danego okna. Przełączanie położenia paska narzędzi Do przełączania położenia paska służy przycisk pokazany poniżej. Jego kliknięcie spowoduje zmianę położenia paska z pionowego na poziomy i odwrotnie. 6

7 Konfigurowanie zawartości paska narzędzi i skrótów klawiaturowych W celu skonfigurowania zawartości paska oraz ustawienia skrótów klawiaturowych należy posłużyć się opcją ustawienia dostosuj dostępną z menu lub paska narzędzi. Na zakładce Pasek narzędzi decydujemy, które elementy będą widoczne na pasku, natomiast na zakładce Skróty klawiszy przypisujemy poszczególnym modułom programu skróty klawiszowe pozwalające uruchomić wybrany moduł określoną kombinacją klawiszy CTRL+SHIFT+wybrana litera. Przycisk ustaw zapamiętuje wprowadzone zmiany. Zmiana położenia paska narzędzi Do zmiany położenia służy pole przesuwu z charakterystyczną ikoną łapki widoczne nad ikoną menu. W celu zmiany położenia należy ustawić kursor myszy nad tym polem, wcisnąć lewy klawisz myszy i przesunąć pasek w żądane miejsce. Zamykanie programu Zamknięcie programu odbywa się też poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu. Można również umieścić kursor myszy nad polem przesuwu, i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać opcję wyjście z programu. Jeśli pasek narzędzi jest aktywny (kliknięty) wyjście z programu odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy ALT+F4. Zwijanie paska do ikony, czyszczenie formularzy Aby zwinąć pasek do ikony na pasku zadań należy umieścić kursor myszy nad polem przesuwu i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać opcję do ikony. Funkcję tę realizuje również przycisk strzałka w dół znajdujący się na pasku tytułowym poszczególnych modułów. Przycisk C służy do wyczyszczenia z danych aktualnie otworzonego okna wszystkie pola zostaną wyświetlone z danymi domyślnymi lub wyczyszczone z wprowadzonych danych. Edytowanie parametrów i stałych Dostępna jest możliwość zdefiniowania parametrów używanych w poszczególnych modułach programu. Są to wielkości procentowe składek ZUS, wyświetlane domyślnie przez kalkulator, wysokość średniego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału, stanowiąca kwotę bazową dla wyliczenia minimalnej wartości podstawy do ubezpieczenia, kwoty kosztów uzyskania przychodów, stawki kilometrówki itp. Okno modyfikacji parametrów dostępne jest po wybraniu opcji ustawienia parametry. Okno to będzie w przyszłości rozwijane; w przypadku możliwości definiowania innych stałych będzie się to odbywać właśnie w tym miejscu. Kartoteka dni wolnych Po wybraniu opcji kartoteki kartoteka dni wolnych pojawi się okno, w którym możemy zdefiniować dni, które będą odczytywane przez program jako dni wol- 7

8 ne. Kartoteka ta wykorzystywana jest w module odsetkowym, przy naliczaniu odsetek za zwłokę od należności podatkowych. W celu dodania dodatkowego dnia do listy dostępnej w programie należy posłużyć się przyciskiem dodaj dzień, przycisk edycja umożliwia modyfikację istniejącego wpisu, usuń zaznaczone usuwa wybraną datę z kartoteki. Zmodyfikowane wartości zostaną zapamiętane po użyciu przycisku zapisz. Kartoteka odległości Kartoteka odległości została dodana w celu wykorzystania jej przy wypisywaniu polecenia wyjazdu i rozliczenia wyjazdu służbowego. Umożliwia ona zdefiniowanie najczęstszych tras, po których poruszają się pracownicy w celu zautomatyzowania procesu wyliczania ilości kilometrów potrzebnej do prawidłowego sporządzenia rozliczenia wyjazdu. Edycja odbywa się po wybraniu opcji kartoteki kartoteka odległości. Dane wprowadza się podając kolejno trasę przejazdu tj. miejscowość startową i docelową, oraz definiując dystans dzielący miejscowości. Opuszczenie modułu spowoduje zapisanie wprowadzonych wartości. Na dole znajduje się okno, umożliwiające wyszukiwanie konkretnego wpisu w kartotece, w przypadku, gdy baza będzie miała wiele rekordów. Dostęp do kartoteki odległości odbywa się również z poziomu modułów wykorzystujących kartotekę. Aktualizacje i łączenie z witryną użytkowników. Aktualizacja programu z serwera WWW Informacji Podatkowej W celu sprawdzenia, czy występuje konieczność aktualizacji oraz w celu pobrania plików aktualizacyjnych należy wybrać opcję aktualizacja aktualizacja kalkulatora z paska narzędzi lub menu programu. Pojawi się okno dialogowe informujące o konieczności wyłączenia kalkulatora przed dokonaniem procesu aktualizacji. Po potwierdzeniu zamknięcia zostanie wywołane okno aktualizacji. W odpowiednie pola należy wpisać login i hasło. Są to dane, które otrzymujecie Państwo od nas po zakupie Kalkulatora IP i które służą również do logowania się na strony Informacji Podatkowej Następnie należy wcisnąć klawisz pobierz. Jeśli Użytkownik jest połączony z Internetem nastąpi sprawdzenie aktualności plików i ewentualne pobranie koniecznych plików aktualizacyjnych. 8

9 Aktualizacji programu można dokonać także pobierając określone pliki z witryny www. W tym celu należy posłużyć się opcją połącz z witryną użytkowników dostępną z menu programu. Opcja wywoła połączenie z określoną witryną Informacji Podatkowej, na której ulokowano pliki aktualizacyjne wraz z dokładną instrukcją dalszego postępowania. W przypadku braku połączenia z Internetem proces aktualizacji zostanie poprzedzony wyświetleniem systemowego okna łączenia z Internetem. Aktualizacja kursów walut Aktualizacji kursów dokonujemy za pomocą opcji aktualizacja aktualizacja kursów walut z paska narzędzi lub menu programu. Pokaże się okno aktualizacji: W polu Dzisiaj jest musi znajdować się bieżąca data. Jeśli data systemowa jest inna niż bieżąca, należy wprowadzić poprawną wartość. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj (jeśli Użytkownik jest połączony z Internetem) zostanie wyświetlona lista plików ściąganych z serwera. Stan operacji pokazuje lampka umieszczona w prawym dolnym rogu. Kolor zielony oznacza, że trwa proces aktualizacji. Zmiana koloru na czerwony oznacza zakończenie aktualizacji. Kolor brązowy, oznacza, że połączenie jest nieaktywne. Aktualizacja kursów w ten sposób możliwa jest również bezpośrednio z modułu walutowego. Aktualizacji programu można dokonać także pobierając określone pliki z witryny www. W tym celu należy posłużyć się opcją połącz z witryną użytkowników dostępną z menu programu. Opcja wywoła połączenie z określoną witryną Informacji Podatkowej, na której ulokowano pliki aktualizacyjne wraz z dokładna instrukcją dalszego postępowania. W przypadku braku połączenia z Internetem proces aktualizacji zostanie poprzedzony wyświetleniem systemowego okna łączenia z Internetem. Kalkulator pomocniczy Przeznaczony jest do wykonywania podręcznych obliczeń. Można go wywołać z menu, z większości okien programu poprzez kliknięcie myszą przycisku Kalkulator lub odpowiadającego mu klawisza, a także z menu, które pojawia się po użyciu prawego klawisza myszy, jeśli aktywna jest komórka w której wykonujemy obliczenia. W tym ostatnim przypadku przy polu wyniku kalkulatora pomocniczego pojawi się przycisk umożliwiający wprowadzenie danych z komórki do kalkulatora pomocniczego. Kalkulator pomocniczy umożliwia przeprowadzanie zwykłych działań matematycznych, a także uzupełnianie wprowadzonych wartości o treści komentarza. Proces tez został zautomatyzowany i nie wymaga wprowadzania treści komentarza w osobnym polu choć jest to możliwe. Treść poszczególnych operacji (wartości) jak i treść ko- 9

10 mentarza wprowadza się w tę samą komórkę, zachowując określony standard kolejność wprowadzanych danych, tj. wpierw treść komentarza, potem wartość. Działania te rozdzielamy poprzez wciśnięcie klawisza ENTER lub klawisza działania Przykładowo, chcąc wyliczyć wynagrodzenie składające się z trzech składników, wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1700 zł, premii w wysokości 200 zł oraz dodatku za pracę w nadgodzinach w wysokości 150 zł, wprowadzamy wielkości te kolejno: Wynagrodzenie zasadnicze ENTER premia ENTER nadgodziny ENTER 150 ENTER Tak wprowadzone wielkości zostaną prawidłowo rozpoznane i przeliczone w kalkulatorze pomocniczym W przypadku, gdy jako komentarz chcemy wprowadzić wielkość liczbową, wielkość tę należy poprzedzić dowolnym znakiem tekstowym, np. wykorzystując do tego celu spację. Wciśnięcie przycisku drukuj lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje przeliczenie wartości parametrów według wprowadzonych danych i wyświetlenie wyliczeń w postaci podglądu wydruku. Potwierdzenie klawiszem drukuj spowoduje wysłanie wydruku do drukarki, przycisk zapisz do pliku zapisze sporządzony dokument do postaci wybranego pliku tekstowego. ZUS podatek dochodowy od osób fizycznych Pracodawca Moduł ZUS/PDF na pasku zadań reprezentuje ikona przedstawiona poniżej. Po jej kliknięciu (lub wybraniu odpowiedniej opcji z menu) otwiera się okno z dwiema zakładkami Pracodawca i Pracownik. Domyślnie aktywne jest okno Pracodawcy, kliknięcie w zakładkę Pracownik (lub posłużenie się odpowiednią sekwencja klawiszy ALT+podkreślona litera) spowoduje zmianę okna. Pierwsze pole służy do wprowadzenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego 60% stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Drugie pole służy do wprowadzenia minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne domyślnie jest ona wyliczana z wartości pierwszego pola. 10

11 Aktualne wysokości stawek można określić za pośrednictwem opcji ustawienia parametry omawianej powyżej. Aby uniknąć każdorazowego wprowadzania własnych parametrów można posłużyć się klawiszem ustanawiającym wprowadzone wartości jako wartości domyślne dla danego modułu. Klawisz ten znajduje się każdorazowo obok pola, umożliwiającego przypisanie mu wartości domyślnych. Poniżej znajduje się formularz z wyliczeniami dotyczącymi poszczególnych składników składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pola zaznaczone kolorem żółtym są polami wyników. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. Pola Razem 51, 52, 53 pokazują wartości, które należy umieścić na odpowiednich dowodach wpłaty do ZUS. Obok części przeznaczonej do wliczania składek znajduje się część przeznaczona do wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności od wyboru roku podatkowego zostaną zastosowane odpowiednie tabele przeliczające podatek dochodowy od osób fizycznych. Poszczególne pola modułu należy wypełnić odpowiednimi danymi, tj. uzupełnić je o wielkość przychodów, kosztów, wszystkich ulgi, odliczeń i innych zmniejszeń podstawy (pole zmniejszenia podstawy opodatkowania), kwoty odpowiednich ulg i/lub ubezpieczenia zdrowotnego (pole zmniejszenia podatku). Wyniki obliczeń podawane są w polach koloru żółtego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. ZUS podatek dochodowy od osób fizycznych Pracownik Po otworzeniu modułu ZUS/PDF i wybraniu zakładki pracownik pojawi się okno umożliwiające przeliczanie parametrów dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie lub o dzieło) parametry te określa wybór odpowiedniej opcji w sekcji opisanej jako rodzaj pracy. W zależności od wyboru roku podatkowego zostaną zastosowane odpowiednie tabele przeliczające podatek dochodowy od osób fizycznych. Moduł umożliwia wyliczanie wartości zarówno, gdy danymi wejściowymi jest kwota wynagrodzenia brutto, jak również netto (sekcja sposób liczenia). 11

12 W polu wynagrodzenie brutto lub do wypłaty pracownikowi (w przypadku wyliczania od kwoty netto) należy wprowadzić odpowiednie wielkości. Wciśnięcie przycisku przelicz spowoduje przeliczenie i wyświetlenie w odpowiednim formularzu poszczególnych wartości. Pola Razem 51, 52, 53 ukazują wielkości, jakie należy umieścić na odpowiednich blankietach wpłaty do ZUS. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. To samo działanie możemy uzyskać nad polem znajdującym się na skrzyżowaniu linii suma i razem. Przy wyliczaniu podatku dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wygląd okna nieco się zmieni, ze względu na konieczność podania innych, niż w przypadku zatrudnionego na umowę o pracę, parametrów. Poszczególne pola należy uzupełnić o wielkość i sposób wyliczania kosztów (kwotowo czy procentowo). Musimy również zdefiniować, czy pracownik jest objęty ZUS. W dolnej części modułu znajduje się część odpowiedzialna za przeliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określamy w niej koszt uzyskania przychodu i kwotę wolną (domyślnie podane są parametry podstawowe zmiany ich można dokonać w opcji ustawienia parametry opisywanej wcześniej). Jeśli pracownik przekroczył już próg wynagrodzeń powyżej którego należy zmienić stawkę podatkową należy to uwzględnić w polu podatek wyliczony. Wyniki ukazują się w polach koloru żółtego. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. Odsetki za zwłokę Kalkulator IP pozwala obliczyć odsetki za zwłokę od należności podatkowych, odsetki ustawowe od przeterminowanych zobowiązań oraz odsetki liczone według stopy własnej. Odsetki za zwłokę od należności podatkowych Dostępne są trzy sposoby liczenia odsetek w zależności od zdefiniowanego w sekcji zapłata zobowiązania wyboru. Pierwszy występuje w sytuacji, kiedy chcemy zapłacić całą należność zaległą, i chcemy dowiedzieć się ile należy dopłacić odsetek za zwłokę. Drugi przypadek to taki, kiedy płacimy część zaległości objętej odsetkami od zaległości podatkowych. W tym przypadku działa mechanizm rozbijania wpłaty na część przypadającą na należność główną oraz odsetki. Kalkulator wylicza również kwotę należności głównej pozostałej do wpłaty. 12

13 Trzeci przypadek ma zastosowanie wtedy, kiedy płaciliśmy zaległość przez dłuższy czas i chcemy sprawdzić czy i ile pozostało do spłaty. Wszystkie trzy przypadki zostaną omówione kolejno. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. Przycisk tabela wyświetla wielkości obowiązujących stawek odsetkowych w poszczególnych okresach czasowych. Całkowita zapłata zaległości W celu sporządzenia właściwego wyliczenia należy określić datę powstania obowiązku podatkowego (zaległości) oraz datę zapłaty. Daty te można określić wpisując je każdorazowo przy pomocy klawiatury, lub też posłużyć się wbudowanym w moduł kalendarzem. Wywołanie kalendarza następuje poprzez użycie przycisku znajdującego się po prawej stronie pola z datą lub poprzez podwójne kliknięcie w pole daty. W pole kwota zapłaty wpisujemy kwotę spłacanego zadłużenia, dla którego będziemy wyliczać wielkość przypadających odsetek za zwłokę. Wciśnięcie przycisku przelicz lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje wyliczenie poszczególnych wartości według wprowadzonych danych. Dodatkowo, prócz samego wyników uzyskamy wielkości ukazujące ilość dni spóźnienia oraz tabelę prezentującą rozkład czasowy i procentowy w poszczególnych okresach obowiązywania stawek procentowych odsetek za zwłokę. Częściowa zapłata zaległości Określenie poszczególnych dat (powstania obowiązku podatkowego i daty zapłaty częściowej) oraz podanie całkowitej kwoty należności głównej (kwota zobowiązania) 13

14 wraz z określeniem wielkości spłacanej należności (kwota zapłaty) umożliwia dokonanie wyliczeń dla tego rodzaju częściowej spłaty zadłużenia. Wynik przeliczenia ukaże wartość wyliczonych odsetek, należności głównej oraz pozostałej jeszcze do zapłaty kwoty zobowiązania. Tabela przedstawia rozliczenie zapłaty w czasie, uwzględniające poszczególne wartości stawek procentowych. Rozliczenie zapłat częściowych W celu rozliczenia zapłat częściowych określamy datę powstania obowiązku zapłaty, kwotę zobowiązania oraz w tabeli podajemy dane dotyczące kolejno realizowanych spłat, podając każdorazowo datę spłaty i wielkość spłaconego zadłużenia. 14

15 Wynik przeliczenia ukaże wartość wyliczonych odsetek, należności głównej oraz pozostałej jeszcze do zapłaty kwoty zobowiązania. Tabela przedstawia rozliczenie zapłaty w czasie, uwzględniające poszczególne wartości stawek procentowych. Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe naliczane są dla przeterminowanych zapłat w obrocie gospodarczym i poza nim, jeżeli umowa nie określiła szczególnej wysokości odsetek. Kalkulator IP umożliwia wyliczenie odsetek ustawowych dla następujących przypadków: Następuje całkowita jednorazowa zapłata należności. Należność była płacona w ratach i była rozliczana w sposób: najpierw należność główne, potem odsetki. Należność była płacona w ratach i była rozliczana w sposób najpierw koszty uboczne, potem należność główna. Dodatkowo przycisk tabela wyświetla wielkości obowiązujących stawek odsetkowych w poszczególnych okresach czasowych. Jednorazowa zapłata należności Po wpisaniu daty powstania zobowiązania i daty zapłaty zobowiązania (lub daty do której liczymy odsetki) należy określić kwotę należności głównej (kwota zapłaty). Po przeliczeniu tak wprowadzonych danych zostanie wyświetlony wynik obliczeń. Tabela pokazuje rozkład odsetek w czasie w okresach obowiązywania poszczególnych stawek. Wyliczoną kwotę Razem można przenieść do modułu drukującego polecenia przelewu przy użyciu prawego klawisza myszy (kursor myszy znajduje się nad polem Razem). 15

16 Rozliczenie zapłat częściowych 1 W celu rozliczenia zapłat częściowych określamy datę powstania obowiązku zapłaty, kwotę zobowiązania oraz w tabeli podajemy dane dotyczące kolejno realizowanych spłat, podając każdorazowo datę spłaty i wielkość spłaconego zadłużenia. Przeliczenie spowoduje wyliczenie całkowitej kwoty odsetek, pozostałej do zapłaty kwoty zobowiązania oraz pozostałych na dzień wyliczeń odsetek. Rozliczenie zapłat częściowych 2 Przy zaznaczonej opcji Rozliczenie zapłat częściowych 2 należy określić datę powstania zobowiązania, kwotę zobowiązania i wpisać koszty uboczne powstałe w związku z np. egzekucją zobowiązania. Następnie należy wypełnić tabelę wpisując odpowiednie daty i kwoty zapłaty. Wciśnięcie przycisku Przelicz spowoduje przeliczenie i wyświetlenie odpowiednich wartości. Odsetki własne 16

17 Przed wykonaniem obliczeń należy zaznaczyć odpowiednie opcje czy podawana stawka odsetek to stawka roczna czy dzienna, oraz czy dni przeterminowania płatności będą liczone według ich znanej liczby czy też mają zostać wyliczone na podstawie dat. Następnie określamy obowiązującą stawkę odsetek, datę powstania i zapłaty zobowiązania. Odsetki wsadowe Moduł liczenia odsetek wsadowych umożliwia wyliczanie odsetek od powstałego zadłużenia dla większej ilości rozliczanych wpłat, a także zezwala na zaimportowanie danych wejściowych z zewnętrznego pliku tekstowego, przygotowanego w odrębnej aplikacji, np. będącego wynikiem sporządzanego zestawienia należności w arkuszu kalkulacyjnym. Moduł obsługuje wyliczanie odsetek od należności podatkowych (podatkowe ws.) i ustawowych (ustawowe ws.). Sposób obsługi jest analogiczny. Moduły wsadowe zostały wyposażone w możliwość sprawdzenia, czy podane daty nie są datami określonymi przez program jako dni wolne. Wciśnięcie przycisku popraw wolne spowoduje poprawienie dat określonych jako wolne na najbliższe im daty dni roboczych. Modyfikacji kartoteki dni wolnych można dokonać każdorazowo za pomocą opcji kartoteki kartoteka dni wolnych opisywanej wcześniej. Import z pliku Moduł wyliczania odsetek wsadowych umożliwia zaimportowanie danych z pliku tekstowego (. txt). Import umożliwia przycisk pobierz z pliku. Dane w przygotowanym pliku powinny być ułożone są w następujący sposób: Wpłata częściowa zobowiązania podatkowego: data powstania zobowiązania; data zapłaty; kwota zobowiązania; kwota zapłaty; opis np.: ; ; 1245,00; 1000,00; Vat 7 za

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura

Sage Symfonia Start Faktura Sage Symfonia Start Faktura Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06

Zakład Projektowo - Handlowy  M A D A S O F T  40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 Zakład Projektowo - Handlowy " M A D A S O F T " 40-486 KATOWICE UL.KOLISTA 25 TEL. 32-735 - 04-38 TEL. 32-256 - 04-06 SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY DEMEGA wersja 6.41 dla systemu Windows KATOWICE 2015 ..

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Płace PLUS (PLP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Płace PLUS (PLP) Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 2

(instrukcja użytkownika) Wersja 2 KURPIOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w MYSZYŃCU Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 2 http://www.kbsmyszyniec.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 04

(instrukcja użytkownika) Wersja 04 BANK SPÓŁDZIELCZY w Końskowoli Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 04 http://www.bskonskowola.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY

SYSTEM FINANSOWO-KSIĘGOWY Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "F I D E S" Spółka z o.o. 66-200 Ś w i e b o d z i n, Osiedle Łużyckie 39 k Tel./fax 68-475-28-28, +48-602-770-394 http://www. fides.swiebodzin.pl e_mail: fides@fides.swiebodzin.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Część pierwsza Finanse i Księgowość dla DOS Część druga Dokumentacja techniczna RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2010 Oprogramowanie dla małych i średnich firm WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KolFK Spis treści: WSTĘP... 3 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU... 4 II. SŁOWNIKI... 7 1. Analityka zapisów księgowych... 7 2. Automatyczne księgowania... 7 3. Banki... 7 4. Dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl

Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl BANK SPÓŁDZIELCZY w Józefowie nad Wisła Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bsjozefow.pl Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo