Dziêkujemy za zakup naszego produktu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziêkujemy za zakup naszego produktu."

Transkrypt

1 Dziêkujemy za zakup naszego produktu. W spisie treœci odnajdziecie Pañstwo miejsce, gdzie znajduje siê opis zakupionej aplikacji (us³ugi). Staraliœmy siê w pe³ny sposób opisaæ stosowane rozwi¹zania, ulegaj¹ one jednak sta³ym modyfikacjom, rozszerzaniu i ulepszaniu. Dlatego zalecamy œledzenie naszego serwisu pod adresem gdzie zamieszczamy na bie ¹co aktualizowane opisy i instrukcje. Je eli bêdziecie Pañstwo zainteresowani nabyciem innego produktu z naszej oferty, zachêcamy do skorzystania ze sklepu internetowego lub o kontakt z nami za poœrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu (telefaksu). Adres pl Telefon/fax: (0pr32) Telefon komórkowy: Proszê pamiêtaæ równie o swojej stronie osobistej. Ka dy U ytkownik naszych produktów posiada j¹ w systemie podatki. pl. Mo na na niej zmieniæ swoje dane teleadresowe, zmieniæ has³o i zdefiniowaæ pytania do jego odzyskiwania, znaleÿæ bie ¹ce komunikaty administratorów kierowane do poszczególnych grup U ytkowników oraz przed³u yæ subskrypcje produktów. Wyra amy nadziejê, e u ytkowanie produktów TaxNet przyniesie Pañstwu wiele po ytku i satysfakcji. Oczekujemy na Pañstwa uwagi i sugestie dziêki nim mo emy stale doskonaliæ stosowane rozwi¹zania. Zespó³ witryny informacji podatkowej 1

2 Spis treści Licencja O programie Pierwsze kroki Aktualizacje i łączenie z witryną użytkowników Moduły Kalkulatora IP Kalkulator pomocniczy Kalkulator ZUS/PDF Odsetki za zwłokę Wezwanie do zapłaty - Nota odsetkowa Kalkulator finansowy Kredyt Symulacja spłaty Lokata Leasing Porównanie kredytów Kilometrówka Polecenie wyjazdu służbowego Rozliczenie wyjazdu służbowego (delegacji) Kalkulator walutowy Przelewy - wpłaty (Drukarz) Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa Polecenie przelewu ZUS Moduł sprawdzania poprawności numerów NIP, REGON, PESEL Kapitał początkowy Darowizny, spadki Taksa notarialna Kartoteka kontrahentów Baza urzędów skarbowych Deklaracje podatkowe PIT-5, PIT-4, VAT-7, VAT-7K Edycja listy działalności Wypełnianie deklaracji Drukowanie i podgląd archiwalnych deklaracji Deklaracje i formularze NIP, PIT-8B, PIT-11, RP

3 BAZA IP Rozpoczęcie pracy Wyszukiwanie i praca z wynikami Definiowanie własnych kolorów KONWERTER IP Rozpoczęcie pracy Plik wsadowy Wyszukiwanie Raport wyszukiwania Raport końcowy Biuletyn IP Sposób instalacji Sposób aktualizacji Rozpoczęcie pracy Akty prawne Zapisywanie plików na dysku i korzystanie ze spisu treści Pobieranie aktów z 44 System podatki.pl Strona osobista Użytkownika Zmiana hasła, odzyskiwanie hasła Zmiana danych Użytkownika Definiowanie zakładek własnych Akty prawne w systemie podatki.pl Przeszukiwanie zawartości systemu podatki.pl Narzędzia systemu podatki.pl Bazy systemu podatki.pl Baza aktów prawnych z porównywaniem zmian Przetargi publiczne Zmiana ustawień, przetargi archiwalne Ogłaszanie przetargów własnych

4 Licencja Karta licencyjna dla odbiorców usługi Kalkulator IP Płacąc za Kalkulator IP otrzymujecie Państwo program oraz subskrypcję usługi polegającej na dwunastomiesięcznej aktualizacji obejmującej wszystkie nowe wersje i zmiany stawek, stałych itp., usuwanie zauważonych błędów i pomoc w razie problemów z użytkowaniem programu. Po zakończeniu okresu subskrypcyjnego możecie go Państwo odpłatnie przedłużać na następne okresy dwunastomiesięczne. Po upływie dwunastu miesięcy od daty zakupu lub od ostatniego przedłużenia subskrypcji następuje zaprzestanie świadczenia usługi na rzecz Kupującego przez Licencjodawcę. Usługi aktualizacyjne i serwisowe świadczone są w drodze serwisu www i/lub albo poprzez wysyłkę na płytach CD rodzaj obsługi uzależniony jest od rodzaju wykupionej subskrypcji. Przerwa w subskrypcji trwająca dłużej niż dwa miesiące powoduje utratę prawa do przedłużenia subskrypcji po obniżonej cenie. Ograniczona gwarancja Uszkodzenie fizyczne nośników oprogramowania objęte są okresem gwarancyjnym 30 dni od daty jego zakupu. Jedynym wyrównaniem Państwa szkody w wypadku wadliwego nośnika jest jego bezpłatna wymiana. Niniejszy produkt może nie być zgodny ze wszystkimi komputerami i systemami operacyjnymi. Produkt powinien być zgodny z systemem Windows 9x/NT/Me/XP/2000. Produkt nie jest przeznaczony do wykorzystania w sieci przez wielu użytkowników jednocześnie. Ograniczenie odpowiedzialności O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej Zarząd TaxNet Sp. z o. o. w Tychach i jej wspólnicy, pracownicy oraz udzielający licencji, dystrybutorzy TaxNet Sp. z o. o., nie będą w żadnym wypadku podlegać odpowiedzialności za utratę zysków, dochodów, danych i innych nie wymienionych szkód wynikających ze stosowania niniejszego produktu. Usługi obejmujące dostarczanie oprogramowania i samo oprogramowanie oraz wchodzące w jego skład materiały drukowane i elektroniczne oraz materiały dostarczane w formie on-line, na które Użytkownik uzyskuje licencję (zwane w tekście licencji produktem ), chronione są prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz prawem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Korzystanie z usług i korzystanie z oprogramowania będącego integralną częścią usługi jest ograniczone warunkami niniejszej licencji. Fakt skopiowania, instalacji lub użycia produktu dostarczanego przez TaxNet Sp. z o. o. oznacza akceptację niniejszych warunków i oznacza, że Użytkownik zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej licencji. Jeśli Użytkownik nie zgadza się przestrzegać postanowień licencji, nie ma prawa korzystać z usług i oprogramowania i/lub kontynuować procesu instalacji. 4

5 Dla produktu będącego przedmiotem tej licencji zezwala się na instalację na pojedynczym komputerze nie będącym podłączonym do sieci lub na pojedynczej stacji roboczej. Jeśli produkt ma być udostępniany za pośrednictwem komputera wielodostępnego, dla każdego użytkownika należy wykupić osobny produkt. Każda kopia produktu musi być licencjonowana oddzielnie, niezależnie od tego, czy uruchamiana jest (bądź przechowywana) na komputerze wielodostępnym czy też ze stacji roboczej albo komputera przenośnego lub innego urządzenia, wykorzystywanego w celu korzystania z produktu. Zezwala się na sporządzenie kopii oprogramowania wyłącznie dla celów bezpieczeństwa. Instalowanie programu z kopii bezpieczeństwa dozwolone jest jedynie w przypadku koniecznym, wynikającym z uszkodzenia nośnika pierwotnego. Zabrania się wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania, dekompilacji, deasemblacji i odtwarzania kodu jakiegokolwiek składnika wchodzącego w skład produktu będącego przedmiotem tej licencji. Nie jest dozwolone przekazywanie jakichkolwiek praw do produktu będącego przedmiotem tej licencji jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi w żadnej formie. Nie jest dozwolone współkorzystanie z inna osobą albo podmiotem w jakiejkolwiek formie z produktu będącego przedmiotem niniejszej licencji. Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby TaxNet Sp. z o. o. w Tychach. Wszelkie pytania prosimy kierować do: TaxNet Sp. z o. o., Tychy, ul. Morcinka 20/24, skr. poczt. 68 tel.: (032) , Informacje o ewentualnych zmianach danych teleadresowych znajdziecie Państwo na stronie domowej producenta programu: O programie: Program tworzy zespół: Mirosław Seehawer Romuald Gabrysz Dystrybucja: TaxNet Sp. z o. o Tychy ul. Morcinka 20/24 Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące pracy programu prosimy zgłaszać na adres: 5

6 Pierwsze kroki Po uruchomieniu programu wyświetlony zostaje pasek narzędzi. Jego zadaniem jest ułatwienie dostępu do poszczególnych modułów kalkulatora. Pasek narzędzi jest konfigurowalny i zawiera elementy zdefiniowane przez użytkownika. Wywoływanie poszczególnych modułów programu następuje za pomocą przycisku znajdującego się na pasku narzędzi lub za pośrednictwem rozwijanego menu programu. W celu rozwinięcia menu należy wcisnąć przycisk menu, znajdujący się na pasku. Program może być obsługiwany za pomocą myszy, jak i klawiatury. Poszczególne moduły programu mogą być uruchamiane przypisanymi im przez użytkownika skrótami klawiaturowymi. Poruszanie się za przy użyciu klawiatury po poszczególnych modułach Kalkulatora następuje przy pomocy klawiszy TAB i EN- TER. Dodatkowo wewnątrz modułów wykorzystuje się odrębne skróty ALT+podkreślona litera umożliwiające wybór odpowiednich opcji, przełączanie się między zakładkami itp. Z uwagi na fakt, iż większość modułów Kalkulatora IP wykorzystuje te same przyciski odpowiadające za wykonywane najczęstszych operacji, przyciskom tym zostały przyporządkowane poszczególne klawisze funkcyjne. F1 Pomoc F3 Historia (odczyt) F4 F5 F8 Zapisz Drukuj Wyczyść F9 Kalkulator pomocniczy F10 Przelicz Przyciski Przelicz, Zapisz, Historia, Drukuj służą do wywoływania określonych operacji przycisk Historia wywołuje kartotekę zdarzeń zarchiwizowanych dla danego okna. Przełączanie położenia paska narzędzi Do przełączania położenia paska służy przycisk pokazany poniżej. Jego kliknięcie spowoduje zmianę położenia paska z pionowego na poziomy i odwrotnie. 6

7 Konfigurowanie zawartości paska narzędzi i skrótów klawiaturowych W celu skonfigurowania zawartości paska oraz ustawienia skrótów klawiaturowych należy posłużyć się opcją ustawienia dostosuj dostępną z menu lub paska narzędzi. Na zakładce Pasek narzędzi decydujemy, które elementy będą widoczne na pasku, natomiast na zakładce Skróty klawiszy przypisujemy poszczególnym modułom programu skróty klawiszowe pozwalające uruchomić wybrany moduł określoną kombinacją klawiszy CTRL+SHIFT+wybrana litera. Przycisk ustaw zapamiętuje wprowadzone zmiany. Zmiana położenia paska narzędzi Do zmiany położenia służy pole przesuwu z charakterystyczną ikoną łapki widoczne nad ikoną menu. W celu zmiany położenia należy ustawić kursor myszy nad tym polem, wcisnąć lewy klawisz myszy i przesunąć pasek w żądane miejsce. Zamykanie programu Zamknięcie programu odbywa się też poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu. Można również umieścić kursor myszy nad polem przesuwu, i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać opcję wyjście z programu. Jeśli pasek narzędzi jest aktywny (kliknięty) wyjście z programu odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy ALT+F4. Zwijanie paska do ikony, czyszczenie formularzy Aby zwinąć pasek do ikony na pasku zadań należy umieścić kursor myszy nad polem przesuwu i po kliknięciu prawym klawiszem myszy wybrać opcję do ikony. Funkcję tę realizuje również przycisk strzałka w dół znajdujący się na pasku tytułowym poszczególnych modułów. Przycisk C służy do wyczyszczenia z danych aktualnie otworzonego okna wszystkie pola zostaną wyświetlone z danymi domyślnymi lub wyczyszczone z wprowadzonych danych. Edytowanie parametrów i stałych Dostępna jest możliwość zdefiniowania parametrów używanych w poszczególnych modułach programu. Są to wielkości procentowe składek ZUS, wyświetlane domyślnie przez kalkulator, wysokość średniego wynagrodzenia miesięcznego z poprzedniego kwartału, stanowiąca kwotę bazową dla wyliczenia minimalnej wartości podstawy do ubezpieczenia, kwoty kosztów uzyskania przychodów, stawki kilometrówki itp. Okno modyfikacji parametrów dostępne jest po wybraniu opcji ustawienia parametry. Okno to będzie w przyszłości rozwijane; w przypadku możliwości definiowania innych stałych będzie się to odbywać właśnie w tym miejscu. Kartoteka dni wolnych Po wybraniu opcji kartoteki kartoteka dni wolnych pojawi się okno, w którym możemy zdefiniować dni, które będą odczytywane przez program jako dni wol- 7

8 ne. Kartoteka ta wykorzystywana jest w module odsetkowym, przy naliczaniu odsetek za zwłokę od należności podatkowych. W celu dodania dodatkowego dnia do listy dostępnej w programie należy posłużyć się przyciskiem dodaj dzień, przycisk edycja umożliwia modyfikację istniejącego wpisu, usuń zaznaczone usuwa wybraną datę z kartoteki. Zmodyfikowane wartości zostaną zapamiętane po użyciu przycisku zapisz. Kartoteka odległości Kartoteka odległości została dodana w celu wykorzystania jej przy wypisywaniu polecenia wyjazdu i rozliczenia wyjazdu służbowego. Umożliwia ona zdefiniowanie najczęstszych tras, po których poruszają się pracownicy w celu zautomatyzowania procesu wyliczania ilości kilometrów potrzebnej do prawidłowego sporządzenia rozliczenia wyjazdu. Edycja odbywa się po wybraniu opcji kartoteki kartoteka odległości. Dane wprowadza się podając kolejno trasę przejazdu tj. miejscowość startową i docelową, oraz definiując dystans dzielący miejscowości. Opuszczenie modułu spowoduje zapisanie wprowadzonych wartości. Na dole znajduje się okno, umożliwiające wyszukiwanie konkretnego wpisu w kartotece, w przypadku, gdy baza będzie miała wiele rekordów. Dostęp do kartoteki odległości odbywa się również z poziomu modułów wykorzystujących kartotekę. Aktualizacje i łączenie z witryną użytkowników. Aktualizacja programu z serwera WWW Informacji Podatkowej W celu sprawdzenia, czy występuje konieczność aktualizacji oraz w celu pobrania plików aktualizacyjnych należy wybrać opcję aktualizacja aktualizacja kalkulatora z paska narzędzi lub menu programu. Pojawi się okno dialogowe informujące o konieczności wyłączenia kalkulatora przed dokonaniem procesu aktualizacji. Po potwierdzeniu zamknięcia zostanie wywołane okno aktualizacji. W odpowiednie pola należy wpisać login i hasło. Są to dane, które otrzymujecie Państwo od nas po zakupie Kalkulatora IP i które służą również do logowania się na strony Informacji Podatkowej Następnie należy wcisnąć klawisz pobierz. Jeśli Użytkownik jest połączony z Internetem nastąpi sprawdzenie aktualności plików i ewentualne pobranie koniecznych plików aktualizacyjnych. 8

9 Aktualizacji programu można dokonać także pobierając określone pliki z witryny www. W tym celu należy posłużyć się opcją połącz z witryną użytkowników dostępną z menu programu. Opcja wywoła połączenie z określoną witryną Informacji Podatkowej, na której ulokowano pliki aktualizacyjne wraz z dokładną instrukcją dalszego postępowania. W przypadku braku połączenia z Internetem proces aktualizacji zostanie poprzedzony wyświetleniem systemowego okna łączenia z Internetem. Aktualizacja kursów walut Aktualizacji kursów dokonujemy za pomocą opcji aktualizacja aktualizacja kursów walut z paska narzędzi lub menu programu. Pokaże się okno aktualizacji: W polu Dzisiaj jest musi znajdować się bieżąca data. Jeśli data systemowa jest inna niż bieżąca, należy wprowadzić poprawną wartość. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj (jeśli Użytkownik jest połączony z Internetem) zostanie wyświetlona lista plików ściąganych z serwera. Stan operacji pokazuje lampka umieszczona w prawym dolnym rogu. Kolor zielony oznacza, że trwa proces aktualizacji. Zmiana koloru na czerwony oznacza zakończenie aktualizacji. Kolor brązowy, oznacza, że połączenie jest nieaktywne. Aktualizacja kursów w ten sposób możliwa jest również bezpośrednio z modułu walutowego. Aktualizacji programu można dokonać także pobierając określone pliki z witryny www. W tym celu należy posłużyć się opcją połącz z witryną użytkowników dostępną z menu programu. Opcja wywoła połączenie z określoną witryną Informacji Podatkowej, na której ulokowano pliki aktualizacyjne wraz z dokładna instrukcją dalszego postępowania. W przypadku braku połączenia z Internetem proces aktualizacji zostanie poprzedzony wyświetleniem systemowego okna łączenia z Internetem. Kalkulator pomocniczy Przeznaczony jest do wykonywania podręcznych obliczeń. Można go wywołać z menu, z większości okien programu poprzez kliknięcie myszą przycisku Kalkulator lub odpowiadającego mu klawisza, a także z menu, które pojawia się po użyciu prawego klawisza myszy, jeśli aktywna jest komórka w której wykonujemy obliczenia. W tym ostatnim przypadku przy polu wyniku kalkulatora pomocniczego pojawi się przycisk umożliwiający wprowadzenie danych z komórki do kalkulatora pomocniczego. Kalkulator pomocniczy umożliwia przeprowadzanie zwykłych działań matematycznych, a także uzupełnianie wprowadzonych wartości o treści komentarza. Proces tez został zautomatyzowany i nie wymaga wprowadzania treści komentarza w osobnym polu choć jest to możliwe. Treść poszczególnych operacji (wartości) jak i treść ko- 9

10 mentarza wprowadza się w tę samą komórkę, zachowując określony standard kolejność wprowadzanych danych, tj. wpierw treść komentarza, potem wartość. Działania te rozdzielamy poprzez wciśnięcie klawisza ENTER lub klawisza działania Przykładowo, chcąc wyliczyć wynagrodzenie składające się z trzech składników, wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1700 zł, premii w wysokości 200 zł oraz dodatku za pracę w nadgodzinach w wysokości 150 zł, wprowadzamy wielkości te kolejno: Wynagrodzenie zasadnicze ENTER premia ENTER nadgodziny ENTER 150 ENTER Tak wprowadzone wielkości zostaną prawidłowo rozpoznane i przeliczone w kalkulatorze pomocniczym W przypadku, gdy jako komentarz chcemy wprowadzić wielkość liczbową, wielkość tę należy poprzedzić dowolnym znakiem tekstowym, np. wykorzystując do tego celu spację. Wciśnięcie przycisku drukuj lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje przeliczenie wartości parametrów według wprowadzonych danych i wyświetlenie wyliczeń w postaci podglądu wydruku. Potwierdzenie klawiszem drukuj spowoduje wysłanie wydruku do drukarki, przycisk zapisz do pliku zapisze sporządzony dokument do postaci wybranego pliku tekstowego. ZUS podatek dochodowy od osób fizycznych Pracodawca Moduł ZUS/PDF na pasku zadań reprezentuje ikona przedstawiona poniżej. Po jej kliknięciu (lub wybraniu odpowiedniej opcji z menu) otwiera się okno z dwiema zakładkami Pracodawca i Pracownik. Domyślnie aktywne jest okno Pracodawcy, kliknięcie w zakładkę Pracownik (lub posłużenie się odpowiednią sekwencja klawiszy ALT+podkreślona litera) spowoduje zmianę okna. Pierwsze pole służy do wprowadzenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którego 60% stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Drugie pole służy do wprowadzenia minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne domyślnie jest ona wyliczana z wartości pierwszego pola. 10

11 Aktualne wysokości stawek można określić za pośrednictwem opcji ustawienia parametry omawianej powyżej. Aby uniknąć każdorazowego wprowadzania własnych parametrów można posłużyć się klawiszem ustanawiającym wprowadzone wartości jako wartości domyślne dla danego modułu. Klawisz ten znajduje się każdorazowo obok pola, umożliwiającego przypisanie mu wartości domyślnych. Poniżej znajduje się formularz z wyliczeniami dotyczącymi poszczególnych składników składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Pola zaznaczone kolorem żółtym są polami wyników. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. Pola Razem 51, 52, 53 pokazują wartości, które należy umieścić na odpowiednich dowodach wpłaty do ZUS. Obok części przeznaczonej do wliczania składek znajduje się część przeznaczona do wyliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. W zależności od wyboru roku podatkowego zostaną zastosowane odpowiednie tabele przeliczające podatek dochodowy od osób fizycznych. Poszczególne pola modułu należy wypełnić odpowiednimi danymi, tj. uzupełnić je o wielkość przychodów, kosztów, wszystkich ulgi, odliczeń i innych zmniejszeń podstawy (pole zmniejszenia podstawy opodatkowania), kwoty odpowiednich ulg i/lub ubezpieczenia zdrowotnego (pole zmniejszenia podatku). Wyniki obliczeń podawane są w polach koloru żółtego. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. ZUS podatek dochodowy od osób fizycznych Pracownik Po otworzeniu modułu ZUS/PDF i wybraniu zakładki pracownik pojawi się okno umożliwiające przeliczanie parametrów dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną (umowa zlecenie lub o dzieło) parametry te określa wybór odpowiedniej opcji w sekcji opisanej jako rodzaj pracy. W zależności od wyboru roku podatkowego zostaną zastosowane odpowiednie tabele przeliczające podatek dochodowy od osób fizycznych. Moduł umożliwia wyliczanie wartości zarówno, gdy danymi wejściowymi jest kwota wynagrodzenia brutto, jak również netto (sekcja sposób liczenia). 11

12 W polu wynagrodzenie brutto lub do wypłaty pracownikowi (w przypadku wyliczania od kwoty netto) należy wprowadzić odpowiednie wielkości. Wciśnięcie przycisku przelicz spowoduje przeliczenie i wyświetlenie w odpowiednim formularzu poszczególnych wartości. Pola Razem 51, 52, 53 ukazują wielkości, jakie należy umieścić na odpowiednich blankietach wpłaty do ZUS. Kliknięcie prawym klawiszem myszy przy kursorze umieszczonym nad tymi polami udostępnia opcje Policz odsetki i Do drukarza, umożliwiające przeniesienie wartości do modułu wyliczania odsetek za zwłokę od należności podatkowych lub do modułu sporządzenia odpowiedniego polecenia przelewu. To samo działanie możemy uzyskać nad polem znajdującym się na skrzyżowaniu linii suma i razem. Przy wyliczaniu podatku dla osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną wygląd okna nieco się zmieni, ze względu na konieczność podania innych, niż w przypadku zatrudnionego na umowę o pracę, parametrów. Poszczególne pola należy uzupełnić o wielkość i sposób wyliczania kosztów (kwotowo czy procentowo). Musimy również zdefiniować, czy pracownik jest objęty ZUS. W dolnej części modułu znajduje się część odpowiedzialna za przeliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określamy w niej koszt uzyskania przychodu i kwotę wolną (domyślnie podane są parametry podstawowe zmiany ich można dokonać w opcji ustawienia parametry opisywanej wcześniej). Jeśli pracownik przekroczył już próg wynagrodzeń powyżej którego należy zmienić stawkę podatkową należy to uwzględnić w polu podatek wyliczony. Wyniki ukazują się w polach koloru żółtego. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. Odsetki za zwłokę Kalkulator IP pozwala obliczyć odsetki za zwłokę od należności podatkowych, odsetki ustawowe od przeterminowanych zobowiązań oraz odsetki liczone według stopy własnej. Odsetki za zwłokę od należności podatkowych Dostępne są trzy sposoby liczenia odsetek w zależności od zdefiniowanego w sekcji zapłata zobowiązania wyboru. Pierwszy występuje w sytuacji, kiedy chcemy zapłacić całą należność zaległą, i chcemy dowiedzieć się ile należy dopłacić odsetek za zwłokę. Drugi przypadek to taki, kiedy płacimy część zaległości objętej odsetkami od zaległości podatkowych. W tym przypadku działa mechanizm rozbijania wpłaty na część przypadającą na należność główną oraz odsetki. Kalkulator wylicza również kwotę należności głównej pozostałej do wpłaty. 12

13 Trzeci przypadek ma zastosowanie wtedy, kiedy płaciliśmy zaległość przez dłuższy czas i chcemy sprawdzić czy i ile pozostało do spłaty. Wszystkie trzy przypadki zostaną omówione kolejno. Pole opis wydruku służy do umieszczenia opisu, który znajdzie się na wydruku pomocniczym, który możemy wykonać z drukarki zainstalowanej w systemie. Przycisk tabela wyświetla wielkości obowiązujących stawek odsetkowych w poszczególnych okresach czasowych. Całkowita zapłata zaległości W celu sporządzenia właściwego wyliczenia należy określić datę powstania obowiązku podatkowego (zaległości) oraz datę zapłaty. Daty te można określić wpisując je każdorazowo przy pomocy klawiatury, lub też posłużyć się wbudowanym w moduł kalendarzem. Wywołanie kalendarza następuje poprzez użycie przycisku znajdującego się po prawej stronie pola z datą lub poprzez podwójne kliknięcie w pole daty. W pole kwota zapłaty wpisujemy kwotę spłacanego zadłużenia, dla którego będziemy wyliczać wielkość przypadających odsetek za zwłokę. Wciśnięcie przycisku przelicz lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje wyliczenie poszczególnych wartości według wprowadzonych danych. Dodatkowo, prócz samego wyników uzyskamy wielkości ukazujące ilość dni spóźnienia oraz tabelę prezentującą rozkład czasowy i procentowy w poszczególnych okresach obowiązywania stawek procentowych odsetek za zwłokę. Częściowa zapłata zaległości Określenie poszczególnych dat (powstania obowiązku podatkowego i daty zapłaty częściowej) oraz podanie całkowitej kwoty należności głównej (kwota zobowiązania) 13

14 wraz z określeniem wielkości spłacanej należności (kwota zapłaty) umożliwia dokonanie wyliczeń dla tego rodzaju częściowej spłaty zadłużenia. Wynik przeliczenia ukaże wartość wyliczonych odsetek, należności głównej oraz pozostałej jeszcze do zapłaty kwoty zobowiązania. Tabela przedstawia rozliczenie zapłaty w czasie, uwzględniające poszczególne wartości stawek procentowych. Rozliczenie zapłat częściowych W celu rozliczenia zapłat częściowych określamy datę powstania obowiązku zapłaty, kwotę zobowiązania oraz w tabeli podajemy dane dotyczące kolejno realizowanych spłat, podając każdorazowo datę spłaty i wielkość spłaconego zadłużenia. 14

15 Wynik przeliczenia ukaże wartość wyliczonych odsetek, należności głównej oraz pozostałej jeszcze do zapłaty kwoty zobowiązania. Tabela przedstawia rozliczenie zapłaty w czasie, uwzględniające poszczególne wartości stawek procentowych. Odsetki ustawowe Odsetki ustawowe naliczane są dla przeterminowanych zapłat w obrocie gospodarczym i poza nim, jeżeli umowa nie określiła szczególnej wysokości odsetek. Kalkulator IP umożliwia wyliczenie odsetek ustawowych dla następujących przypadków: Następuje całkowita jednorazowa zapłata należności. Należność była płacona w ratach i była rozliczana w sposób: najpierw należność główne, potem odsetki. Należność była płacona w ratach i była rozliczana w sposób najpierw koszty uboczne, potem należność główna. Dodatkowo przycisk tabela wyświetla wielkości obowiązujących stawek odsetkowych w poszczególnych okresach czasowych. Jednorazowa zapłata należności Po wpisaniu daty powstania zobowiązania i daty zapłaty zobowiązania (lub daty do której liczymy odsetki) należy określić kwotę należności głównej (kwota zapłaty). Po przeliczeniu tak wprowadzonych danych zostanie wyświetlony wynik obliczeń. Tabela pokazuje rozkład odsetek w czasie w okresach obowiązywania poszczególnych stawek. Wyliczoną kwotę Razem można przenieść do modułu drukującego polecenia przelewu przy użyciu prawego klawisza myszy (kursor myszy znajduje się nad polem Razem). 15

16 Rozliczenie zapłat częściowych 1 W celu rozliczenia zapłat częściowych określamy datę powstania obowiązku zapłaty, kwotę zobowiązania oraz w tabeli podajemy dane dotyczące kolejno realizowanych spłat, podając każdorazowo datę spłaty i wielkość spłaconego zadłużenia. Przeliczenie spowoduje wyliczenie całkowitej kwoty odsetek, pozostałej do zapłaty kwoty zobowiązania oraz pozostałych na dzień wyliczeń odsetek. Rozliczenie zapłat częściowych 2 Przy zaznaczonej opcji Rozliczenie zapłat częściowych 2 należy określić datę powstania zobowiązania, kwotę zobowiązania i wpisać koszty uboczne powstałe w związku z np. egzekucją zobowiązania. Następnie należy wypełnić tabelę wpisując odpowiednie daty i kwoty zapłaty. Wciśnięcie przycisku Przelicz spowoduje przeliczenie i wyświetlenie odpowiednich wartości. Odsetki własne 16

17 Przed wykonaniem obliczeń należy zaznaczyć odpowiednie opcje czy podawana stawka odsetek to stawka roczna czy dzienna, oraz czy dni przeterminowania płatności będą liczone według ich znanej liczby czy też mają zostać wyliczone na podstawie dat. Następnie określamy obowiązującą stawkę odsetek, datę powstania i zapłaty zobowiązania. Odsetki wsadowe Moduł liczenia odsetek wsadowych umożliwia wyliczanie odsetek od powstałego zadłużenia dla większej ilości rozliczanych wpłat, a także zezwala na zaimportowanie danych wejściowych z zewnętrznego pliku tekstowego, przygotowanego w odrębnej aplikacji, np. będącego wynikiem sporządzanego zestawienia należności w arkuszu kalkulacyjnym. Moduł obsługuje wyliczanie odsetek od należności podatkowych (podatkowe ws.) i ustawowych (ustawowe ws.). Sposób obsługi jest analogiczny. Moduły wsadowe zostały wyposażone w możliwość sprawdzenia, czy podane daty nie są datami określonymi przez program jako dni wolne. Wciśnięcie przycisku popraw wolne spowoduje poprawienie dat określonych jako wolne na najbliższe im daty dni roboczych. Modyfikacji kartoteki dni wolnych można dokonać każdorazowo za pomocą opcji kartoteki kartoteka dni wolnych opisywanej wcześniej. Import z pliku Moduł wyliczania odsetek wsadowych umożliwia zaimportowanie danych z pliku tekstowego (. txt). Import umożliwia przycisk pobierz z pliku. Dane w przygotowanym pliku powinny być ułożone są w następujący sposób: Wpłata częściowa zobowiązania podatkowego: data powstania zobowiązania; data zapłaty; kwota zobowiązania; kwota zapłaty; opis np.: ; ; 1245,00; 1000,00; Vat 7 za

18 Każda następna operacja do przeliczenia powinna rozpoczynać się od nowego wiersza, np.: ; ; 5978,00; 5978,00; PIT 5 za ; ; 4570,00; 4000,00; VAT-7 za spłata części zadłużenia Wpłata całkowita zobowiązania podatkowego data powstania zobowiązania; data zapłaty; kwota zapłaty; opis, np.: ; ; 1245,00; Vat 7 za Przy odsetkach ustawowych moduł rozlicza zapłaty całkowite. Wyliczanie ręczne Modułu wsadowego można również używać wprowadzając poszczególne wartości ręcznie w tabelę, analogicznie jak przy imporcie z pliku. Wprowadzone wartości można każdorazowo zapisać do postaci pliku, z którego będzie można w przyszłości wykonać import, lub który posłuży do wykorzystania go w pracy z inną, zewnętrzną aplikacją, np. arkuszem kalkulacyjnym. Zapis do pliku umożliwia przycisk zapisz do pliku. Moduł wyliczania odsetek ustawowych charakteryzuje się dodatkową funkcjonalnością, umożliwiająca przeniesienie wyliczanych wartości do noty odsetkowej i/lub wezwania do zapłaty, funkcję tę realizuje przycisk kopiuj do. Żądane do przeniesienia dane należy zaznaczyć wstawiając odpowiedni status w tabeli wsadowej wybierając w kolumnie nota oraz wezwanie status o treści tak lub nie. Zmiany statusu dokonuje się myszą lub klawiszem spacji. Wezwanie do zapłaty Nota odsetkowa Formularze noty odsetkowej i wezwania do zapłaty charakteryzują się wspólnym modułem edycyjnym w którym określa się dane wystawcy i odbiorcy noty/wezwania. Moduł ten współpracuje ściśle z działającą w ramach pozostałych modułów Kalkulatora IP kartoteką kontrahentów. W celu określenia wystawcy i odbiorcy dokumentu, można posłużyć się istniejącymi w kartotece wpisami (jeśli takie się tam znajdują) lub wprowadzić te dane od początku. Wyboru danych z kartoteki dokonuje się za pomocą przycisku kartoteka kontrahentów lub poprzez wpisanie pierwszych znaków identyfikujących kontrahenta bezpośrednio w pole nazwa program automatycznie wyświetli listę wyboru wszystkich kontrahentów odpowiadających wpisanemu ciągowi znaków. Każdorazowo można również wpisać dane kontrahenta ręcznie w poszczególne pozycje teleadresowe. W przypadku, gdy wpisane dane nie figurują w kartotece program podświetli pola charakterystycznym, zielonym kolorem oraz uaktywni przycisk dodaj umożliwiający natychmiastowe dopisanie tychże danych. Analogiczne zadanie spełnia przycisk dodaj konto umożliwiająca przypisanie numery rachunku bankowego wystawcy dokumentu. 18

19 Po wypełnieniu danych wstępnych należy wypełnić tabelę, w której wpisujemy dane dokumentów, kwoty i terminy. W zależności od wystawianego dokumentu dane należy wypełniać na zakładce odpowiadającej nocie odsetkowej lub wezwaniu do zapłaty. Dwukrotne kliknięcie na odpowiednich komórkach tabeli spowoduje wyświetlenie kalendarza lub tablicy numerycznej do wprowadzania dat i kwot. Dodatkowo można ustalić według jakiego rodzaju tabeli odsetkowej program ma dokonać wyliczeń powstałych odsetek za zwłokę (selektor ustawowe / podatkowe). Przycisk kopiuj do służy do skopiowania danych z jednego typu dokumentu do drugiego (noty odsetkowej do wezwania do zapłaty i odwrotnie) jeśli jednocześnie chcemy wystawić obydwa rodzaje dokumentów. Dane z kolumny odsetki liczone do wezwania do zapłaty zostaną przeniesione do kolumny data zapłaty w nocie odsetkowej. W wezwaniu do zapłaty należy dodatkowo zaznaczyć, czy wezwanie jest ostateczne i czy dołączać do wezwania kwotę odsetek naliczonych na dany dzień. Wciśnięcie przycisku przelicz lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje przeliczenie wartości parametrów według wprowadzonych danych i wyświetlenie wyliczeń w postaci podglądu wydruku. Potwierdzenie klawiszem drukuj spowoduje wysłanie wydruku do drukarki, przycisk zapisz do pliku zapisze sporządzony dokument do postaci wybranego pliku tekstowego. Przycisk zapisz umożliwia zapisanie wyliczeń do podręcznej bazy programu, celem odtworzenia ich w przyszłości. Pole opisu jednoznacznie określi zachowane wyniki. Odczytanie uprzednio zapisanych danych możliwe jest za pomocą opcji historia (klawisz historia), wywołującej okno podręcznej bazy z wszelkimi zapisanymi wyliczeniami przeprowadzonymi w module. 19

20 Kalkulator finansowy Kredyt Moduł pozwala wyliczyć obciążenie powstałe w wyniku spłaty kredytu w zależności od okresu kredytowania, stopy nominalnej oprocentowania i rodzaju rat. W oknie należy określić kwotę kredytu, długość kredytu, podać nominalną stopę oprocentowania i ewentualnie opłaty dodatkowych zaznaczając czy wprowadzone wartości są wielkościami kwotowymi czy procentowymi, oraz czy mają zostać wliczone do kredytu. Dodatkowo należy sprecyzować rodzaj raty kredytu (stała, malejąca). Moduł umożliwia również wyliczenie nominalnej stopy oprocentowania kredytu na podstawie wprowadzonych danych wraz z wielkością raty kredytu. Po wciśnięciu przycisku Przelicz lub odpowiadającego mu klawisza, wyświetlona zostanie tabela, zawierająca przybliżone dane dotyczące spłat kredytu, w tym wielkość raty (lub nominalna stopa oprocentowania, jeśli wybrano wyliczenie według znanej wielkości raty) w rozbiciu na poszczególne składniki raty, sumę odsetek, całkowity koszt kredytu, oraz, co warte podkreślenia, rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Użycie klawisza Drukuj lub odpowiadającego mu klawisza spowoduje wyświetlenie wyliczeń w postaci podglądu wydruku. Potwierdzenie klawiszem drukuj spowoduje wysłanie wydruku do drukarki, przycisk zapisz do pliku zapisze sporządzony dokument do postaci wybranego pliku tekstowego. Taki sposób drukowania dotyczy wszystkich wydruków dokonywanych z modułu finansowego Kalkulatora IP. Przycisk zapisz umożliwia zapisanie wyliczeń do podręcznej bazy programu, celem odtworzenia ich w przyszłości. Pole opisu jednoznacznie określi zachowane wyniki. Odczytanie uprzednio zapisanych danych możliwe jest za pomocą opcji historia (klawisz historia), wywołującej okno podręcznej bazy z wszelkimi zapisanymi wyliczeniami przeprowadzonymi w module. 20

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe.

Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl Opis programu Profbi Delegacje 2011 Delegacje Krajowe. 1. Do czego służy program? 2. Instalacja programu 3.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Cash Flow System Instrukcja

Cash Flow System Instrukcja Cash Flow System Instrukcja Wersja 1.17 Instalacja Instalacja programu Cash Flow System polega na wywołaniu programu instalatora. Następnie postępujemy zgodnie z sugestiami proponowanymi przez program

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy

Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy Instrukcja użytkownika esowk Realizacja wniosku kredytowego przez POS Kredyt gotówkowy data: 2014-01-16 Spis treści 1. Kalkulator kredytowy... 4 2. Podstawowe dane o kliencie... 7 3. Dodatkowe dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU VAT2011 VER 1.0 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Wymagania...3 3. Rejestracja programu...3 4. Instalacja programu...3 5. Rozpoczęcie pracy z programem...4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4

Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4 Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Panel rodzica Wersja 2.5

Panel rodzica Wersja 2.5 Panel rodzica Wersja 2.5 WSTĘP... 3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 POMOC TECHNICZNA... 4 URUCHOMIENIE SYSTEMU... 5 OBSŁUGA PANELU... 7 STRONA GŁÓWNA... 7 NALEŻNOŚCI... 8 OBECNOŚCI... 11 JADŁOSPIS... 15 TABLICA

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury

INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury INSTRUKCJA OBSŁUGI Systemu Elektronicznej Faktury Prosimy kliknąć na nazwę interesującego Państwa działu Spis treści: A. LOGOWANIE DO SYSTEMU E FAKTURY...2 B. STRONA GŁÓWNA E FAKTURY...4 C. ZAKŁADKA FAKTURY...6

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17

Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 Skrócona instrukcja obsługi programu EndymionKOL 2012-12-17 1. Do czego służy ten program: Program został stworzony z myślą o ułatwieniu wyliczania danych na temat kolejek oczekujących sprawozdawanych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika

4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12. Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika 4.1 Użytkownicy [ Definicje ] 12 Po zakończonej pracy możemy wylogować użytkownika, korzystając z funkcji Wybór użytkownika dzięki czemu przeniesiemy się ponownie do okna logowania, bądź przycisku, który

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl

Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia. Wersja 20.0.0. www.ergo.pl Dokumentacja użytkownika systemu komputerowego Ergo Umowy Zlecenia Wersja 20.0.0 www.ergo.pl Spis treści Wstęp... 5 Wymagania sprzętowe... 6 Ustawianie opcji... 7 Wprowadzenie listy pracowników... 8 Umowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum, Artykuł30

Płace Optivum, Artykuł30 Płace Optivum, Artykuł30 Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30 W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo