Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Małgorzata Krzyżaniak mgr Mirosława Gastoł Opracowanie redakcyjne: mgr Aneta Łabędzka Konsultacja: dr Elżbieta Sałata Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik administracji. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Udokumentowanie operacji gospodarczych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Inwentaryzacja: cel, zasady i dokumentacja Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Źródła przychodów i klasyfikacja kosztów według rodzajów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podatek dochodowy od osób fizycznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podatek od towarów i usług (VAT) Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rozliczenie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Uproszczone formy ewidencji gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 52 2

4 4.9. Zastosowanie programów komputerowych w ewidencji gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 62 3

5 1. WPROWADZENIE Poradnik ma stanowić pomoc w przygotowaniu Cię do prowadzenia uproszczonych form rachunkowości i ewidencji zdarzeń gospodarczych. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, tj. zakres wiedzy, którą powinieneś już posiadać, abyś mógł swobodnie korzystać z poradnika, cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, które będziesz nabywał podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, podstawy teoretyczne, niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, pytania, które sprawdzą, czy przyswoiłeś podane treści, ćwiczenia będące sprawdzeniem Twoich wiadomości teoretycznych i praktycznych, sprawdzian postępów, za pomocą którego ocenisz swoją znajomość danego tematu, sprawdzian osiągnięć, który pozwoli ocenić, czy efektywnie pracowałeś podczas lekcji i czy zrealizowałeś założenia z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. W materiale nauczania zawarto najbardziej podstawowe treści, niezbędne do osiągnięcia celów kształcenia tej jednostki modułowej. Wskazane jest, byś ponadto skorzystał z ujętej na końcu poradnika literatury. Materiał nauczania podzielono na 9 części, z których każda dotyczy innej sfery funkcjonowania jednostki gospodarczej. I tak część pierwsza ujmuje podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, jak również nadrzędne zasady, które obowiązują każdą jednostkę prowadzącą rachunkowość. Część druga zawiera opis dowodów księgowych dokumentujących różne operacje gospodarcze. Kolejna część materiału dotyczy inwentaryzacji, celu, zasad i sposobów jej przeprowadzania. Część czwarta ujmuje z jednej strony źródła przychodów jednostki gospodarczej, a z drugiej koszty w układzie rodzajowym. Pokazano tutaj również sposoby kalkulacji kosztu jednostkowego i kształtowanie się ceny sprzedaży w poszczególnych kanałach dystrybucji. Następne dwa podrozdziały poświęcone są podatkom: podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i podatkowi od towarów i usług (VAT). Zwrócono w nich szczególnie uwagę na podmioty, które im podlegają, stawki opodatkowania i terminy rozliczania się z urzędem skarbowym. Część dotycząca wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania listy płac, deklaracji i rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ostatnie dwie części to charakterystyka uproszczonych form rachunkowości, wskazanie podobieństw i różnic między nimi, a także przedstawienie rozwiązań komputerowych w prowadzeniu ewidencji gospodarczej. Rozwiązania te dotyczą zarówno programów księgowych, jak i ubezpieczeniowych oraz arkusza kalkulacyjnego Excel, pomocnego w wykonywaniu bardziej skomplikowanych wyliczeń i sporządzania obszernych zestawień. Pytania sprawdzające pozwolą ocenić stan Twojej wiedzy potrzebnej do wykonania ćwiczeń. Po wykonaniu ćwiczeń masz możliwość weryfikacji przyswojonych wiadomości teoretycznych i praktycznych poprzez sprawdzenie postępów. Odpowiedź tak wskazuje na to, że opanowałeś dany zakres materiału, nie jest znakiem, że musisz jeszcze popracować nad danym zagadnieniem. Poradnik kończy sprawdzian osiągnięć, z którego możesz skorzystać, aby poznać ogólny stan swojej wiedzy i umiejętności. 4

6 343[01].O1 Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 343[01].O1.01 Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu 343[01].O1.02 Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług 343[01].O1.03 Wykonywanie prac biurowych 343[01].O1.04 Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 343[01].O1.05 Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych Schemat układu jednostek modułowych w module Ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, posługiwać się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, pracować w grupie i indywidualnie. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości, zdefiniować pojęcie rachunkowości i określić jej nadrzędne zasady, rozpoznać typy operacji gospodarczych, sporządzić dowody księgowe i przygotować je do księgowania, określić źródła przychodów, rozróżnić koszty rodzajowe i dokonać kalkulacji kosztu jednostkowego, ustalić cenę sprzedaży, określić cel i sposoby przeprowadzania inwentaryzacji zapasów, zaewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ustalić podatek dochodowy od osób fizycznych, rozliczyć podatek VAT, sporządzić deklaracje podatkowe, obliczyć wynagrodzenia pracowników i sporządzić listę płac, wykorzystać w ewidencji gospodarczej rozwiązania komputerowe. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Podstawy prawne i zasady prowadzenia rachunkowości Materiał nauczania Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady prowadzenia rachunkowości jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. [6] Uzupełniają ją inne akty prawne dotyczące np. podatku dochodowego od osób prawnych, osób fizycznych, podatku od towarów i usług czy ubezpieczeń społecznych. W ramach umiędzynarodowienia rynków kapitałowych zaistniała potrzeba ujednolicenia zasad rachunkowości, co zapewniłoby porównywalność sprawozdań finansowych sporządzanych przez przedsiębiorstwa z różnych krajów. Powołano w tym celu międzynarodowe instytucje i organizacje, które opracowały Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz dyrektywy Unii Europejskiej. Rachunkowość kompleksowy, sformalizowany system gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych dotyczących stanów i procesów kształtujących majątek jednostki gospodarczej w celu dostarczenia informacji ekonomiczno-finansowych. Do prowadzenia rachunkowości według zasad określonych w Ustawie o rachunkowości zobowiązane są wszystkie większe jednostki prowadzące działalność gospodarczą i mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Należą do nich: spółki prawa handlowego, np. spółki akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe i jawne, spółki cywilne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, osoby fizyczne, jednostki i zakłady budżetowe, organizacje społeczne itp. Ustawą nie objęty jest Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski. Osoby fizyczne i spółki cywilne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy były niższe niż euro mogą nie prowadzić rachunkowości, ale mogą stosować uproszczoną ewidencję gospodarczą w postaci: podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej. Prowadzenie rachunkowości zależy od przyjętych zasad, które wynikają, jak już zostało wcześniej wspomniane, z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, dyrektyw Unii Europejskiej oraz innych aktów prawnych. Rachunkowość dostarcza informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Aby te informacje były wiarygodne i porównywalne, należy przestrzegać nadrzędnych zasad rachunkowości. Należą do nich: zasada memoriału polega na tym, że koszty i przychody ujmowane są w ewidencji księgowej w okresach, których dotyczą, a nie w których wystąpiły. Nie mają tutaj znaczenia wpływy lub wydatki środków pieniężnych; 8

10 zasada ciągłości stosowanych metod w celu porównywalności danych należy przyjęte zasady rachunkowości stosować w sposób ciągły z okresu na okres; zasada kontynuacji działania zakładamy, że przedsiębiorstwo będzie kontynuowało działalność w przyszłości; zasada ostrożności poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty); zasada periodyzacji operacje zachodzące w jednostce gospodarczej należy ujmować według okresów sprawozdawczych i lat obrotowych; zasada zakazu kompensat wartość składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, a także zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów z nimi związanych oraz zysków i strat nadzwyczajnych; zasada wiernego obrazu jeżeli dane z rachunkowości nie są w stanie przedstawić wiernego obrazu, to należy je uzupełnić o inne informacje, np. gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją; zasada istotności sprawozdania finansowe powinny zawierać pozycje mające istotne znaczenie do oceny jednostki i podejmowanych decyzji; zasada wyższości treści nad formą ważniejsza jest treść operacji gospodarczych od formy ich wykazania, nawet jeśli odbiega ona od powszechnie przyjętych rozwiązań Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest rachunkowość? 2. Jaki jest podstawowy akt prawny regulujący prowadzenie rachunkowości? 3. Kto jest zobowiązany do prowadzenia rachunkowości? 4. W jakiej formie może być prowadzona uproszczona ewidencja gospodarcza? 5. Omów nadrzędne zasady rachunkowości Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dokonaj podziału jednostek na te podlegające ustawie o rachunkowości i te nią nie objęte: spółki akcyjne, Skarb Państwa, spółdzielnie, spółka komandytowa, Narodowy Bank Polski, spółki cywilne. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) przy pozycjach, które podlegają ustawie o rachunkowości wstawić literę r. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia, długopis lub ołówek. 9

11 Ćwiczenie 2 Przeczytaj uważnie poniższe opisy nadrzędnych zasad rachunkowości. Prawdziwe oznacz literą P, zaś fałszywe literą F. 1. Zasada memoriału dotyczy wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów. 2. Zasada ostrożności mówi o tym, że zasady rachunkowości powinno się stosować w sposób ciągły. 3. Zasada zakazu kompensat zabrania kompensowania ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów. 4. Zasada wiernego obrazu bazuje tylko na danych wynikających z rachunkowości, które nie mogą być uzupełnione innymi informacjami. 5. Zasada memoriału ujmuje koszty i przychody w okresach, których dotyczą. 6. Zasada istotności sprawozdania finansowe powinny zawierać wszystkie, ważne z punktu widzenia oceny jednostki, pozycje. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) przeczytać uważnie podane stwierdzenia, 3) oznaczyć je właściwymi literami z lewej bądź prawej strony. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 Poradnika dla ucznia, długopis lub ołówek. Ćwiczenie 3 Zdobądź Ustawę o rachunkowości i odszukaj, który artykuł mówi o podmiotach, które podlegają przepisom tej ustawy. Sposób wykonania ćwiczenia 1) pozyskać ustawę o rachunkowości, 2) odnaleźć właściwy artykuł. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) podać definicję rachunkowości? 2) wskazać podstawowy akt prawny dotyczący prowadzenia rachunkowości? 3) powiedzieć, jakie podmioty są zobowiązane do prowadzenia rachunkowości? 4) nazwać 3 formy uproszczonej ewidencji gospodarczej? 5) rozróżnić, na czym polegają poszczególne nadrzędne zasady rachunkowości? 6) odszukiwać i posługiwać się aktami prawnymi? Tak Nie 10

12 4.2. Udokumentowanie operacji gospodarczych Materiał nauczania Zdarzenia gospodarcze mogą składać się z jednej lub kilku operacji gospodarczych. Operacją gospodarczą nazywa się każdą zmianę aktywów lub pasywów jednostki bądź jej wyniku finansowego. Operacja gospodarcza ma miejsce w ściśle określonym momencie pod konkretną datą i powinna być odpowiednio udokumentowana. W jednostkach mają miejsce również takie zdarzenia, które nie powodują zmian w aktywach, pasywach i nie wpływają na poziom wyniku finansowego. Nie są to zdarzenia gospodarcze, a mogą nimi być, np. podpisanie umowy o pracę z pracownikiem lub otrzymanie zamówienia od klienta. W zależności od skutków, jakie wywołują operacje gospodarcze, można podzielić je na dwie grupy: operacje gospodarcze bezwynikowe, zwane bilansowymi, operacje gospodarcze wynikowe. Operacje gospodarcze bilansowe wywołują zmiany tylko w aktywach i pasywach jednostki, a nie mają wpływu na przychody i koszty. Operacje gospodarcze mogą wywoływać różne zmiany w bilansie, mimo tego po każdej operacji gospodarczej zostaje zachowana równowaga bilansowa i ogólna suma aktywów musi być równa ogólnej sumie pasywów. Operacje gospodarcze mogą: powodować zmiany tylko w strukturze pasywów, tj. zwiększać wartość jednego ze składników pasywów i jednocześnie zmniejszać wartość innego składnika pasywów nie powodując zmiany sumy bilansowej np. spłata zobowiązań wobec dostawcy z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego. Suma aktywów = suma pasywów + zwiększenia zmniejszenia wywoływać zmiany tylko w strukturze aktywów, tj. zwiększać wartość jednego ze składników aktywów i jednocześnie zmniejszać wartość innego składnika aktywów nie zmieniając sumy bilansowej np. otrzymano do kasy zapłatę za fakturę od odbiorcy. Operacja ta spowoduje wzrost wartości gotówki w kasie, a zmniejszenie należności od odbiorców. Suma aktywów + zwiększenia zmniejszenia = suma pasywów zwiększać stan jednego ze składników aktywów i jednocześnie zwiększać stan jednego ze składników pasywów. Po takiej operacji wzrasta wartość sumy bilansowej jednostki np. zakup materiałów od dostawców z 30-dniowym terminem płatności. Wzrośnie wartość materiałów w magazynie i wzrosną zobowiązania wobec dostawców. Suma aktywów + zwiększenia = suma pasywów + zwiększenia zmniejszać stan jednego ze składników aktywów i jednocześnie zmniejszać stan jednego ze składników pasywów. Powoduje to zmniejszenie wartości sumy bilansowej np. spłata z rachunku bankowego zobowiązań wobec dostawcy. Suma aktywów zmniejszenia = suma pasywów zmniejszenia. Operacje gospodarcze wynikowe dotyczą składników bilansu jednostki oraz jej przychodów i kosztów. Koszty i przychody wpływają na wielkość wyniku finansowego, który figuruje w pasywach bilansu. Mogą one powodować albo wzrost wyniku w przypadku przychodów, lub jego zmniejszenie przez poniesienie kosztu. Operacje wynikowe zawsze bezpośrednio dotyczą przychodów i kosztów i mogą wywoływać w bilansie i w rachunku zysków i strat następujące zmiany: 11

13 zwiększać stan aktywów i równocześnie zwiększać wartość przychodów, np. naliczenie przez bank odsetek od lokaty bankowej jednostki. Wzrasta wówczas stan środków pieniężnych na rachunku przedsiębiorstwa i wartość przychodów finansowych; zmniejszać stan pasywów i jednocześnie zwiększać wartość przychodów np. odpisanie przedawnionych zobowiązań; zmniejszać stan aktywów i zwiększać wartość kosztów np. wydanie z magazynu materiałów do produkcji. Nastąpi wówczas zmniejszenie wartości materiałów posiadanych przez jednostkę i zwiększenie kosztów zużycia materiałów i energii; zwiększać stan pasywów i zwiększać wartość kosztów, np. naliczenie przez bank odsetek od kredytu. Wzrosną wtedy zobowiązania wobec banku i jednocześnie wzrosną koszty finansowe. Każda operacja gospodarcza powinna być odpowiednio udokumentowana i objęta ewidencją w księgach rachunkowych. Dowody księgowe można podzielić na: dowody wewnętrzne dotyczą operacji gospodarczych wewnątrz jednostki, np. faktura VAT wewnętrzna, PK polecenie księgowania. dowody zewnętrzne: - własne, np. faktura VAT wystawiona przez jednostkę dla kontrahenta, - obce, np. faktura VAT otrzymana od kontrahenta, dowody pierwotne (źródłowe wystawiane w momencie zaistnienia operacji, np. KP kasa przyjmie, KW kasa wypłaci) dowody wtórne (zbiorcze, np. WB wyciąg bankowy). W zapisach księgowych wszystkie dowody można jeszcze podzielić na: dowody związane z obrotem pieniężnym: - gotówkowe, np. KP, KW wchodzące do raportu kasowego RK, - bezgotówkowe, np. WB dowody magazynowe: - przychodowe: PZ przyjęcie materiałów (towarów), PW przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu, ZW zwrot wewnętrzny materiałów, Mm przesunięcia międzymagazynowe, - rozchodowe: WZ wydanie na zewnątrz, rozchód wyrobów gotowych, RW rozchód wewnętrzny, wydanie materiałów, dowody związane z ruchem majątku trwałego: OT odbiór techniczny, przyjęcie środka trwałego, PT protokół zdawczo-odbiorczy, przekazanie środka trwałego, LT likwidacja środka trwałego, pozostałe dokumenty: Fa faktura (zakupu, sprzedaży, inwestycyjna, usługowa itd.), faktura korygująca, R-k rachunek, PK polecenie księgowania. Wszystkie dowody księgowe, bez względu na ich rodzaj, powinny: określać rodzaj dowodu (np. faktura VAT) i numer dowodu, tj. numer pod jakim dowód jest księgowany i przechowywany, określać strony uczestniczące w danej operacji gospodarczej, zawierać opis operacji gospodarczej datę wystąpienia, ilość, cenę, wartość, być podpisane przez wystawcę dokumentu. 12

14 Dokumenty mogą być wystawiane w języku i walucie obcej. Wtedy należy je przeliczyć na złote polskie. Transakcje w walutach obcych ujmuje się w ewidencji w dniu ich przeprowadzenia. Operacje zapłaty należności lub zobowiązań przewalutowuje się według kursu kupna lub sprzedaży walut obowiązującego w banku, z którego usług korzysta jednostka. W ewidencji pozostałych operacji stosuje się średni kurs ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień dokonania operacji, chyba że w innym wiążącym dokumencie ustalony został inny kurs, tak jak ma to miejsce np. w dokumencie celnym. Przykład dokumentu księgowego faktura VAT. Źródło: opracowanie własne Każdy dokument, zanim zostanie zaksięgowany, jest poddawany kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Kontrola merytoryczna polega na stwierdzeniu, czy wszystkie dane dotyczące jakości, ilości i wartości, ujęte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, np. czy zafakturowana dostawa materiałów i ich ceny są zgodne z umową i czy zgadza się ilość odebranych materiałów z ilością na fakturze. Kontrola formalna dotyczy sprawdzenia, czy dokument jest kompletny, zawiera właściwe dane i czy został wystawiony na właściwym formularzu. Kontrola rachunkowa polega na stwierdzeniu, że dokument nie zawiera błędów arytmetycznych, np. czy zgadza się ilość i cena, ich iloczyn oraz sumowanie. Przeprowadzoną kontrolę dokumentu kończy podpisanie go przez upoważnioną do tego osobę. Kolejnym etapem przygotowującym dokumenty do księgowania jest dekretowanie, które dokonuje się na każdym dowodzie księgowym i polega na nadaniu numeru, określeniu sposobu jego ewidencji, tj. strony Wn lub Ma kont, wskazaniu ewidencji analitycznej i określeniu daty pod którą ma być księgowany. Dowodowi księgowemu nadaje się kolejny 13

15 w miesiącu numer (niezależny od tego, który nadał mu wystawca danego dokumentu) pod którym jest księgowany i przechowywany. Nadawanie numerów księgowych ma ułatwić kontrolę poprawności i chronologii księgowanych operacji, a także usprawnić przechowywanie dokumentów księgowych. Dowody księgowe przechowywane są w siedzibie jednostki w oryginalnej postaci. Kryteria podziału dokumentów obejmują: okresy sprawozdawcze, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych tzn. osobno gromadzone są dokumenty związane ze sprzedażą, osobno związane z zakupami czy środkami trwałymi. Zbiory roczne dowodów księgowych oznacza się pod względem typu (np. faktury sprzedaży), a także nadaje się im symbol końcowych lat i numerów w zbiorze. Okres przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów określony został w ustawie o rachunkowości. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy treść dowodów księgowych można przenieść na nośniki danych pod warunkiem, że możliwy będzie potem ich wydruk Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaki jest związek między zdarzeniem gospodarczym a operacją gospodarczą? 2. Wskaż różnice pomiędzy operacjami wynikowymi i bezwynikowymi. 3. Jakie zmiany mogą wywoływać operacje gospodarcze bilansowe, a jakie wynikowe? 4. Jakie znasz rodzaje dowodów księgowych i ich symbole? 5. Omów trzy rodzaje kontroli dokumentów księgowych. 6. Na czym polega dekretowanie dokumentów księgowych? 7. Jakie elementy powinien zawierać każdy dokument księgowy? 8. Na czym polega przechowywanie dowodów księgowych? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dysponując drukiem KP i podanymi informacjami udokumentuj następującą operację: dnia 6 marca 2006 r. Przedsiębiorstwo LOLA z Płocka, ul. Krańcowa 16 uregulowało należność za fakturę nr 5/2006. Wartość faktury 1 260,00 zł, numer dowodu: 24. Dane firmy i osoby sporządzającej dowód określ samodzielnie. Sposób wykonania ćwiczenia 1) pozyskać druk KP, 2) przyjrzeć się przykładowi z materiału nauczania, 3) przeczytać uważnie polecenie z ćwiczenia, 4) wzorując się na podanym przykładzie wpisać we właściwe miejsca podane informacje. Wyposażenie stanowiska pracy: druk KP, długopis lub ołówek, gumka. Ćwiczenie 2 Przyjęto do magazynu 11 ryz papieru ksero w cenie 14 zł za ryzę i 6 czarnych tuszy do drukarek EPSON po 80 zł za sztukę. Sporządź dokument magazynowy PZ. Podobnie jak w ćwiczeniu 1 wymyśl dane przedsiębiorstwa wystawiającego PZ. 14

16 Sposób wykonania ćwiczenia 1) zdobyć druk PZ, 2) przeczytać uważnie polecenie z ćwiczenia, 3) wpisać we właściwe miejsca podane informacje. Wyposażenie stanowiska pracy: druk PZ, długopis lub ołówek, gumka. kalkulator. Ćwiczenie 3 Zafakturuj sprzedaż 30 zegarków sprzedanych firmie Cobra Sp. z o.o. ul. Akacjowa Gryfice, NIP: Cena 1 zegarka 68 zł + 22% VAT. Dane firmy sprzedającej: CLOCK spółka cywilna, Radom ul. Wałowa 4, NIP , Nazwiska osób: wystawiającej i odbierającej fakturę dobierz dowolnie. Sposób wykonania ćwiczenia 1) pozyskać druk faktury, 2) przyjrzeć się przykładowi z materiału nauczania, 3) przeczytać uważnie polecenie z ćwiczenia, 4) wpisać we właściwe miejsca podane informacje. Wyposażenie stanowiska pracy: druk Fa, długopis lub ołówek, gumka, kalkulator. Ćwiczenie 4 Uporządkuj według właściwej kolejności procedury przygotowywania dokumentu do księgowania: podpisanie dokumentu przez osobę do tego upoważnioną, zadekretowanie dowodu księgowego, sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) ponumerować z lewej strony lub przepisać na kartkę powyższe procedury według właściwej kolejności. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru, długopis lub ołówek, gumka, 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: 1) określić, co jest operacją gospodarczą i podać zależność między zdarzeniem gospodarczym a operacją gospodarczą? 2) wskazać różnicę pomiędzy bilansowymi a wynikowymi operacjami gospodarczymi? 3) omówić zmiany, jakie w bilansie i rachunku wyników mogą spowodować wynikowe i bezwynikowe operacje gospodarcze i podać przykłady? 4) wskazać rodzaje dokumentów księgowych i ich symbole? 5) podać, jakie elementy powinien zawierać każdy dokument księgowy? 6) wyjaśnić, na czym polega dekretowanie dowodów księgowych? 7) omówić kontrole dokumentów przed księgowaniem? 8) sporządzić następujące dowody: Fa, PZ i KP? Tak Nie 16

18 4.3. Inwentaryzacja: cel, zasady i dokumentacja Materiał nauczania Inwentaryzacja stanowi ogół czynności zmierzających do ustalenia faktycznego stanu majątku jednostki gospodarczej. Głównym celem inwentaryzacji jest porównanie faktycznego stanu składników majątku przedsiębiorcy ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej i skorygowanie ich o ewentualne różnice, a także rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie. Inwentaryzacja może być przeprowadzona w formie: spisu z natury ilości składników majątkowych i ich wyceny. Obejmuje się nim: środki pieniężne, towary, materiały, półprodukty, wyroby gotowe, środki trwałe; uzgodnienia otrzymanie od kontrahentów potwierdzenia sald należności lub zobowiązań, sald bankowych, udzielonych pożyczek; weryfikacji dotyczy pozostałych elementów aktywów i pasywów i polega na porównaniu ich z odpowiednimi dokumentami. Podatnicy stosujący uproszczone formy rachunkowości, a więc: ryczałt ewidencjonowany, rozliczenie na zasadach ogólnych z równoczesnym prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów zobowiązani są również do przeprowadzania inwentaryzacji, którą w tych przypadkach stanowi tylko spis z natury. Spis ten dotyczy towarów, materiałów, wyrobów gotowych, półwyrobów, braków i odpadków i sporządza się go: na dzień zaprowadzenia ewidencji, na koniec każdego roku podatkowego, przy zmianie umowy spółki lub zmiany wspólnika, na dzień likwidacji działalności.[1, s. 62] Przeprowadzenie inwentaryzacji rzeczowych składników majątku bywa powierzane specjalnie powołanej komisji, do której zadań należy: przygotowanie inwentaryzacji, dokonanie spisów z natury składników majątkowych, ustalenie przyczyn powstania różnic inwentaryzacyjnych, określenie sposobu rozliczenia stwierdzonych różnic. Przedsiębiorcy, prowadzący księgę przychodów i rozchodów, muszą dodatkowo dokonywać wpisu do księgi na początku roku, który jest tożsamy ze stanem na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Spisu z natury dokonuje się na specjalnych arkuszach lub na oddzielnych do każdego składnika kartach. Są to druki ścisłego zarachowania, tzn. że są ilościowo rozliczane. Arkusze czy karty spisowe są kolejno numerowane i wydawane za pokwitowaniem. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące elementy: nazwę firmy lub nazwisko i imię właściciela, datę sporządzenia spisu, numer kolejny arkusza spisu, określenie towarów, materiałów, wyrobów gotowych itd. jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę jednostkową w złotych i groszach, wartość wyliczoną z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę, łączną wartość spisu z natury i zapis Spis zakończono na pozycji... [1, s.63] podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela firmy lub wspólników. 17

19 Po zakończeniu spisu z natury arkusze spisowe przekazuje się do księgowości, gdzie porównuje się dane ustalone w wyniku inwentaryzacji z danymi z ewidencji księgowej i wprowadza różnice. I tak mogą to być: 1) niedobory, jeżeli stan rzeczywisty danego składnika majątku jest mniejszy od stanu tego składnika, wynikającego z ewidencji księgowej, 2) nadwyżki, gdy stan rzeczywisty jest większy od tego, który wynika z ewidencji księgowej. Różnice inwentaryzacyjne są wyjaśniane przez komisję inwentaryzacyjną. Po wyjaśnieniu tych różnic sporządza się protokół, w którym podaje się przyczyny powstania różnic i sposoby ich rozliczenia i zaksięgowania. Protokół ten podlega akceptacji przez kierownika jednostki gospodarczej Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co to jest inwentaryzacja? 2. Co jest celem inwentaryzacji? 3. Jakie znasz formy przeprowadzenia inwentaryzacji i jakich składników majątkowych dotyczą? 4. Kiedy sporządza się spis z natury? 5. Na jakich drukach dokonuje się spisu z natury? 6. Co to są druki ścisłego zarachowania? 7. Jakie elementy powinien zawierać spis z natury? 8. Jak nazywane są różnice między stanem faktycznym składników majątku, a ich ujęciem w ewidencji księgowej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Dobierz wymienione składniki majątkowe do właściwej formy przeprowadzenia inwentaryzacji: stan środków na rachunku bankowym, materiały, środki trwałe, należności, udzielone pożyczki, środki pieniężne, towary, wyroby gotowe, rozliczenia międzyokresowe. spis z natury uzgodnienie weryfikacja Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) pod każdą z trzech form inwentaryzacji wpisać pasujące składniki majątkowe. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru, długopis lub ołówek, gumka, literatura zgodnie z punktem 6 poradnika dla ucznia. 18

20 Ćwiczenie 2 Oceń prawdziwość poniższych zdań i postaw krzyżyk we właściwej kolumnie tabeli. Zdanie Prawda Fałsz 1. Weryfikacja polega na uzgodnieniu stanu składników majątkowych za pomocą potwierdzenia sald 2. Inwentaryzacja pozwala ustalić faktyczny stan majątku jednostki gospodarczej 3. Przedsiębiorcy stosujący uproszczone formy rachunkowości nie mają obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji 4. Niedobory występują wtedy, gdy stan składników majątku wynikający z ewidencji księgowej jest mniejszy od stanu rzeczywistego tego składnika 5. Inwentaryzację przeprowadza się po to, by stwierdzić, czy prawidłowo prowadzona jest księgowość w jednostce gospodarczej 6. Nadwyżka wystąpi, gdy: stan faktyczny > stan wynikający z ewidencji księgowej 7. Arkusze i karty spisowe to druki ścisłego zarachowania Sposób wykonania ćwiczenia 1) zapoznać się z przygotowanym materiałem, 2) uważnie przeczytać zawarte w tabeli zdania, 3) zaznaczyć właściwą odpowiedź, stawiając krzyżyk w kolumnie Prawda lub Fałsz. Wyposażenie stanowiska pracy: kartka papieru, długopis lub ołówek, gumka. Ćwiczenie 3 W przedsiębiorstwie przeprowadzono spis z natury i stwierdzono następujące stany składników majątkowych: stan wg spisu z natury stan wg ewidencji księgowej a) wyroby gotowe ,50 zł ,36 zł b) materiały ,19 zł ,51 zł c) kasa 7 028,08 zł 7 028,08 zł Określ wysokość nadwyżki/niedoboru powyższych składników: wyroby gotowe: nadwyżka/niedobór* wynosi..., materiały: nadwyżka/niedobór* wynosi..., kasa: nadwyżka/niedobór* wynosi..., * niewłaściwe skreślić 19

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które:

OPERAJE GOSPODARCZE. dr Marek Masztalerz OPERACJE GOSPODARCZE. Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: OPERAJE GOSPODARCZE dr Marek Masztalerz GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia gospodarcze, które: powodują zmiany majątku, kapitału lub wyniku finansowego, są wyraŝone w mierniku pienięŝnym,

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAJĄTKIEM GMINY, INWENTARYZACJI MAJĄTKU I ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWIERZONE MIENIE Do użytku wewnętrznego 2 I.Przepisy ogólne 1.Przepisy prawne 1)Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne

FUNDACJA ALABASTER. Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne FUNDACJA ALABASTER Siedziba: Zalesie Górne Adres: ul. Jasna 26, 05-540 Zalesie Górne Sprawozdanie finansowe za okres 09-09- 2010 do 31-12- 2010 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ

DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ ...... (imię i nazwisko ucznia, klasa) (liczba uzyskanych punktów, ocena) DIAGNOZOWANIE WYNIKÓW NAUCZANIA W KLASACH TRZECICH LICEUM HANDLOWEGO Z RACHUNKOWOŚCI HANDLOWEJ Sposób przeliczenia punktów na oceny:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu

ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu ROZDZIAŁ II Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu 1. Zasady polityki rachunkowości Zadaniem rachunkowości jest stosowanie zasad tak, aby w sposób prawidłowy, rzetelny, jasny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

PODZIELNOŚĆ KONT 2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘĆ RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hońko RACHUNKOWOŚĆ (WYKŁAD 6) ORGANIZACJA ZAJĘĆ Lp. Data Realizowane zagadnienia 5. 15.12. 2009 1. Definicja kosztów,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym

Rachunkowość w gospodarstwie rolnym Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Rachunkowość w gospodarstwie rolnym 1 ZAKRES I PRZYDATNOŚĆ RACHUNKOWOŚC

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo