Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Świdnickiego nr 24/7/13 z dnia 11 lutego 2013 Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku Rozdział I Postanowienia ogólne Dom Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną Powiatu Świdnickiego, która działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), 2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. z 2012 r. poz. 964), 3) Ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz z późn. zm.), 4) Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku ( Uchwała nr II/17/06 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 19 grudnia 2006 r.) 5) Innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie objętym działalnością Domu. 2. Dom jest placówką przeznaczoną dla 140 dorosłych mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Rozdział II Struktura organizacyjna Domem kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany, na podstawie umowy o pracę, przez Starostę Powiatu Świdnickiego. 2. Dyrektor odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie Domu i reprezentuje dom na zewnątrz, a w szczególności : 1) tworzenie warunków do pełnej realizacji celów i zadań Domu, 2) kształtowanie właściwych stosunków między personelem i mieszkańcami Domu, 3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców Domu, 4) zapoznanie mieszkańców Domu z ich uprawnieniami i obowiązkami, 5) zapewnienie mieszkańcom niezbędnej pomocy w zakresie zabezpieczenia interesów mieszkańca, 6) przestrzeganie praw i wolności mieszkańców, 7) organizowanie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego opracowującego i realizującego indywidualny plan wspierania mieszkańców z uwzględnieniem 1

2 wskaźnika zatrudnienia określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej, 8) racjonalne, zgodne z obowiązującymi przepisami gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Domu, 9) przekazywanie Staroście Świdnickiemu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Domu. 3. Dyrektor podejmuje decyzje majątkowe w granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku. 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem w stosunku do wszystkich pracowników Domu. 5. Dyrektor w imieniu Domu dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Domu, 6. Dyrektor Domu wykonuje swoje zadania przy pomocy zatrudnionych przez siebie : - Głównego Księgowego, - Kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, 7. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje Główny Księgowy w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji Domu. 8. Dyrektor kieruje Domem poprzez wydawanie: zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, instrukcji i poleceń służbowych. 9. W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Dział Świadczeń Podstawowych 2) Dział Usług Pomocniczych a) Zespół Finansowo-Księgowy; b) Zespół Gospodarczy; c) Stanowiska Samodzielne. 10. Na czele komórek organizacyjnych stoją : 1) Dział Świadczeń Podstawowych - Główny specjalista 2) Dział Usług Pomocniczych a) Zespół Finansowo-Księgowy - główny księgowy b) Zespół Gospodarczy - starszy administrator c) Stanowiska samodzielne. 11. Komórki organizacyjne dzielą się na stanowiska pracy. 12. Podziału komórek organizacyjnych dokonuje dyrektor Domu. 13. Strukturę organizacyjną Domu przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 14. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Domu określają przepisy odrębne. Rozdział III Organizacja pracy i zadania domu 3. Dział Świadczeń Podstawowych Koordynatorem Działu Świadczeń Podstawowych jest Główny Specjalista podległy bezpośrednio dyrektorowi Domu. Do głównych zadań Działu należy: 1) Tworzenie i realizacja indywidualnego planu wpierania mieszkańca, 2) Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Domu w niezbędnym zakresie: pomoc w spożywaniu posiłku, toalecie, dokonywanie zakupów, 2

3 3) Czuwanie nad realizacją porządku dnia, w tym pomoc w dotarciu do różnych instytucji i miejsc np. poradni specjalistycznych, urzędów, biblioteki i innych, 4) Utrzymywanie i rozwijanie samodzielności mieszkańców, 5) Zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 6) Umożliwienie zaspokajania potrzeb kulturalnych, 7) Aktywizowanie mieszkańców do uczestnictwa w różnych formach terapii zajęciowej; gospodarstwa domowego, prac ogrodniczych, biblio terapii i innych, 8) Dbałość o porządek i estetyczny wygląd wyznaczonych pomieszczeń i miejsc na terenie domu oraz cmentarza (groby byłych mieszkańców), 9) Dbałość o właściwą higienę wyznaczonych pomieszczeń : pokoi mieszkalnych, pokoi dziennego pobytu, pokoju gościnnego, korytarzy, innych pomieszczeń użytkowych i gospodarczych, 10) Przygotowanie pomieszczeń do spożywania posiłków, 11) Monitorowanie wyjść mieszkańców, 12) Organizacja wspólnych imprez na terenie Domu i poza Domem, 13) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami mieszkańców, 14) Prowadzenie stosownej dokumentacji, 15) Organizowanie i monitorowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi: w tym m.in. szkołami, warsztatami terapii zajęciowej, ośrodkami wsparcia, biblioteką, ośrodkiem kultury, opiekunami prawnymi, kuratorami praktyką lekarza rodzinnego, lekarzami specjalistami, rehabilitantem. 16) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (OPS, PCPR, ZUS, KRUS, US, Powiatowy Zespół ds. Orzekania i inne), 17) Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych; 18) Przeprowadzanie wywiadów, w tym wywiadu środowiskowego oraz monitorowanie procedury przyjęcia nowego mieszkańca, 19) Załatwienie spraw związanych z pochówkiem mieszkańca, 20) Prowadzenie akt osobowych mieszkańców, ewidencji urlopów, 21) Prowadzenie ewidencji przypisów odpłatności za pobyt mieszkańców oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji, 22) Kontrolowanie wpłat za pobyt w Domu, uzgadnianie kont analitycznych i syntetycznych, 23) Prowadzenie ewidencji ilościowej depozytów rzeczowych mieszkańców, 24) Realizacja indywidualnego planu wpierania mieszkańca, 25) Obserwacja mieszkańców i informowanie lekarzy o ich stanie zdrowia i zachowaniu, 26) Ustalanie terminów wizyt lekarskich (w tym ; w szpitalach, poradniach specjalistycznych, zabiegów rehabilitacyjnych, usług pielęgnacyjnych i innych), 27) Monitorowanie gospodarki lekami i materiałami opatrunkowymi, 28) Ogólny nadzór nad stanem sanitarnym Domu, 29) Dbałość o powierzony sprzęt mechaniczny, 30) Sporządzanie jadłospisów, 31) Współpraca w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i terapeutycznych : pomoc przy spożywaniu posiłków, toalecie, organizacji imprez na terenie Domu i poza nim, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, 32) Prowadzenie stosownej dokumentacji, 33) Organizowanie i monitorowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi: a) Lekarzem rodzinnym, lekarzem psychiatrą i innymi specjalistami w zakresie korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących mieszkańcom na podstawie odrębnych przepisów, 3

4 b) Apteką w zakresie dostawy leków, c) Zamkniętym zakładem opieki zdrowotnej, laboratorium analiz medycznych, pracownią diagnostyczną w zakresie dbałości o stan zdrowia mieszkańca. 4. Dział usług pomocniczych 1. W ramach usług pomocniczych funkcjonują zespoły: 1) Zespół finansowo-księgowy, 2) Zespół gospodarczy, 3) Stanowiska samodzielne. 2. Koordynatorem działań zespołu finansowo-księgowego jest główny księgowy 3. Do zadań zespołu finansowo - księgowego należy: 1) Zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający : a) Właściwy obieg operacji gospodarczych, b) Ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu, c) Sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań, 2) Bieżące prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: a) Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, b) Ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu oraz prawidłowe i terminowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za to mienie, c) Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 3) Opracowywanie przy współudziale innych służb, planów finansowych dotyczących działalności bieżącej domu i ich zmian, 4) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu, 5) Nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników, 6) Dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Domu, 7) Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Dom, 8) Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, 9) Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań, 10) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: a) Zakładowego planu kont, b) Obiegu dokumentów, c) Zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji kontroli wewnętrznej, 11) Sporządzanie list wynagrodzeń oraz dokonywanie związanych z nimi rozliczeń, 12) Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników (karty wynagrodzeń) oraz zleceniobiorców, 4

5 13) Naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego, ewidencja zasiłków, prowadzenie kartotek z ubezpieczenia społecznego, 14) Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej wydatków i dochodów budżetowych, funduszy pozabudżetowych, dbałość o terminowe rozliczanie, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, okresowe uzgadnianie sald zgodnie z przepisami, 15) Prowadzenie kasy, przyjmowanie, przechowywanie i wypłata gotówki, przyjmowanie do kasy i przechowywanie papierów wartościowych i depozytów wartościowych, wystawianie dowodów KP i KW, sporządzanie raportów kasowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) Wystawianie druków ZUS Rp-7 do celów emerytalno-rentowych, druków PIT do celów rozliczeń podatkowych pracowników, 17) Dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami ( przelewy), 18) Nadzór nad gospodarką depozytową mieszkańców oraz prowadzenie ewidencji księgowej depozytów pieniężnych, 19) Gospodarka wyposażeniem, środkami trwałymi i materiałami, 20) Ustalanie czynszów za mieszkania zakładowe i wystawianie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (rachunki, noty) 21) Prowadzenie ewidencji magazynowej, 22) Prowadzenie kartotek ilościowo-wartościowych towarów i materiałów w magazynie i ich wycena, 23) Wystawianie dokumentów magazyn wyda, 24) Sprawozdawczość z zagadnień objętych zakresem działania zespołu, 25) Współpraca z innymi zespołami. 4. Koordynatorem działań zespołu gospodarczego jest starszy administrator. 5. Do zadań zespołu gospodarczego należy: 1) Prowadzenie zaopatrzenia Domu w środki rzeczowe niezbędne do jego bieżącego funkcjonowania (materiały gospodarcze, żywnościowe, biurowe i inne), 2) Przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi, 3) Udział w pracach komisji przerobu oraz związanych z tym dokumentów, 4) Prowadzenie analitycznej księgowości wyposażenia (ewidencja ilościowowartościowa) środków trwałych, książek oraz uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w tym zakresie, 5) Gospodarka wyposażeniem, środkami trwałymi i materiałami, 6) Okresowe sporządzanie zużycia towarów i materiałów, 7) Współpraca z zespołem finansowo-księgowym w zakresie wydatkowania środków na zaopatrzenie, wyposażenie, remonty, 8) Sprawozdawczość z zadań objętych zakresem działalności zespołu, 9) Organizowanie wyjazdów oraz prowadzenie dokumentacji związanej z właściwą dyspozycją i eksploatacją samochodu zakładowego, 10) Utrzymanie i zapewnienie właściwej eksploatacji kotłowni C.O. oraz agregatu prądotwórczego, 11) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 12) Odpowiedzialność za gospodarkę żywieniową, 13) Zapewnienie właściwej działalności kuchni i ścisły nadzór nad jej działalnością, 14) Koordynowanie prac dozorców i rzemieślnika przy wykonywaniu drobnych prac remontowych, napraw, modernizacji wyposażenia Domu, 15) Ustalanie zakresu prowadzonych robót remontowych, 5

6 16) Organizowanie i monitorowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi: a) Dostawcami towarów w zakresie dostawy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Domu artykułów spożywczych, chemicznych lub przemysłowych, b) Świadczeniodawcą usług pralniczych w zakresie usług pralniczych na rzecz mieszkańców Domu, c) Zakładami usług serwisowych- w zakresie usuwania awarii, d) Zakładami nadzoru w zakresie dokonywania przeglądów budynków, pomieszczeń, instalacji i wyposażenia Domu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 17) Współpraca z innymi zespołami. 6. Do zadań pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych należy: 1) Prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalno-bytową pracowników, 2) Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, 3) Wyliczanie wynagrodzeń pracowniczych oraz innych finansowych świadczeń przysługujących pracownikom, 4) Prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie nadgodzin, 5) Wystawianie świadectw pracy, 6) Przygotowywanie umów o pracę oraz dokumentacji rozwiązującej umowy o pracę, 7) Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 8) Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 9) Współpraca ze wszystkimi zespołami. 5. Odpowiedzialność pracowników domu 1. Pracownicy Domu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wykonywanie wszystkich czynności określonych na każdym stanowisku pracy szczegółowym zakresem obowiązków, czynności, uprawnień i odpowiedzialności. 2. Pracownik prowadzący kasę ponosi materialną odpowiedzialność za całość przyjętych przez niego wartości. Jest również odpowiedzialny za właściwe przechowywanie gotówki i innych walorów oraz przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3. Pracownicy zatrudnieni w magazynach ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie powierzone składniki majątkowe, za ich należyte przechowywanie oraz zgodne z obowiązującymi przepisami zabezpieczenie przed zniszczeniem bądź kradzieżą. 4. Powierzenie składników majątkowych magazynu, kasy i innych wartości może odbywać się wyłącznie na piśmie (inwentaryzacja, protokół zdawczo-odbiorczy - przy współudziale Komisji). 5. Pracownicy sporządzający i przekazujący sprawozdania gospodarcze i statystyczne odpowiedzialni są za ich merytoryczną treść, dane liczbowe, rzetelność i terminowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Dom funkcjonuje całą dobę, z tym że po godzinie oraz w soboty, niedziele i święta, oprócz mieszkańców pozostają jedynie osoby zatrudnione w systemie zmianowym. Osoby te, w trakcie pełnienia obowiązków służbowych odpowiadają za ład, porządek terenie Domu oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców. 7. W okresie samodzielnego przebywania mieszkańców poza Domem, Dom nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo, zachowanie lub ewentualne szkody wyrządzane przez nich. 6

7 6. Postanowienia końcowe 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników Domu. 2. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu jest Schemat Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku, stanowiący załącznik niniejszego do Regulaminu. Świdnik, 11 luty 2013 r. 7

8 Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego z dnia 11 lutego 2013 r. Schemat Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej im. Roba Inja w Świdniku 8

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie D.KI.021-1/15 Załącznik do Uchwały Nr 9/11/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 22 stycznia 2015 r. Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych z dn. 02.01.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W LEGNICY Legnica, styczeń 2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM 4575/2013 z dnia 07.06.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W GLIWICACH SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9

Regulamin Organizacyjny. Ośrodka Pomocy Społecznej. w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 Załącznik do zarządzenia nr PM- 4866/2013 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 6 sierpnia 2013 r. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 9 SPIS TREŚCI DZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu Strona 2 z 24 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu określa jej szczegółową organizację, a w szczególności: 1) strukturę organizacyjną;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zielona Góra, 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1 5 Postanowienia ogólne 5 Rozdział 2 8 Organizacja administracji 8 Rozdział 3 10 Zasady kierowania administracją

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO I. POSTANOWOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 1704/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 stycznia 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ DLA POWIATU ŁÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze S T A T U T Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Rozdział I Podstawa prawna działania. 1 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŚCIANIE Kościan, 1 czerwca 2012 roku. 2 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zwany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo