W toku kontroli ustalono co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W toku kontroli ustalono co następuje:"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6 ( Oświęcim), nr statystyczny REGON , zwanego w dalszej treści Ośrodkiem lub SOSW. Stanowisko Dyrektora SOSW zajmuje od 1 grudnia 1987 r. Władysław Zawadzki. [Dowód: akta kontroli, str. 3-11] Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Oświęcimski (Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, kod: ). W dniu 22 kwietnia 2003 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu udzielił Władysławowi Zawadzkiemu Dyrektorowi SOSW pełnomocnictwa m.in. do podejmowania wszelkich czynności w ramach zwykłego zarządu związanych z działalnością jednostki, zgodnie z zatwierdzonym jej planem finansowym, z wyjątkiem zawierania umów wynajmu lokali jednostki na czas nieokreślony oraz na okres powyŝej trzech lat, w których dyrektorzy reprezentują powiat wraz z wyznaczonym członkiem Zarządu Powiatu. [Dowód: akta kontroli, str. 13] Kontrolę przeprowadził Tomasz Gaweł główny specjalista kontroli państwowej (od 1 lipca 2007 r. doradca ekonomiczny) z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie upowaŝnienia nr z 22 maja 2007 r., w okresie od 23 maja 2007 r. do 10 sierpnia 2007 r. z przerwą w dniach: 25 maja, 1, 4, 8, 11, 18-19, czerwca, 2, 16, 19, 30 lipca, 2-9 sierpnia 2007 r. [Dowód: akta kontroli, str. 1] Przedmiotem kontroli było gospodarowanie w SOSW środkami finansowymi, w szczególności w latach W toku kontroli ustalono co następuje: Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Oświęcimski. W statucie SOSW, przyjętym przez Radę Ośrodka 28 lutego 2006 r., wymieniono następujące jednostki organizacyjne SOSW: 1. Internat SOSW, 2. Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym lub znacznym, 3. Gimnazjum Specjalne dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym lub znacznym, 4. Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrku dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej

2 2 umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 5. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej w stopniu głębokim, 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, 7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi ( 4 pkt 4.1). Według cyt. wyŝej statutu Dyrektor SOSW: dysponuje środkami finansowymi określonymi w budŝecie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Ośrodka, dla kaŝdego rozdziału budŝetowego podejmuje oddzielnie decyzje, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków w tych jednostkach oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka ( 18 pkt 5 i 7). Poprzednio obowiązywał statut przyjęty przez Radę SOSW 12 września 2002 r. [Dowód: akta kontroli, str ] I. Charakterystyka i struktura wydatków Ośrodka Struktura zaksięgowanych wydatków SOSW w 2005 r. przedstawiała się następująco: a) w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale (Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, art. do montaŝu stołów komputerowych, krzeseł) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii) zł ( 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); b) w rozdziale (Gimnazja specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na:

3 3 - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarko-zamraŝarki, kuchenki wraz z okapem) zł ( 4210); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii) zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe 562 zł ( 4410); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); c) w rozdziale (Szkoły zawodowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, art. do montaŝu stołów komputerowych, krzeseł) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont prysznica zł ( 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); d) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 300 zł ( 4410); e) w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont sanitariatów w budynku oświatowym zł ( 4270);

4 4 f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdziale (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii, w czasie wykonywania przez nich pracy (bezpłatne wyŝywienie) zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarko-zamraŝarki, komputera, krzeseł, oleju napędowego) zł ( 4210); - zakup Ŝywności zł ( 4220); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii), wykonanie: ogrodzenia, drogi dojazdowej, chodników i wiaty śmietnikowej, remont kuchni (ciągów komunikacyjnych, piwnic, magazynów), remont i łączenie pomieszczeń) zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe (ryczałt z tytułu zwrotu kosztów uŝywania przez Dyrektora SOSW własnego pojazdu do celów słuŝbowych) zł ( 4410); - opłata za ubezpieczenie samochodu słuŝbowego zł (w ramach 4430); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); g) w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) wydatkowano łącznie zł; h) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 96 zł ( 4410); i) w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł; [Dowód: akta kontroli, str , , , ] 1.2. Struktura zaksięgowanych wydatków SOSW w 2006 r. przedstawiała się następująco: a) w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale (Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na:

5 5 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, dwóch monitorów, sprzętu rehabilitacyjnego, kabiny prysznicowej) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - adaptacja pomieszczeń przyziemia na gabinet do rehabilitacji hydroterapią i magnetoterapią zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); b) w rozdziale (Gimnazja specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, mebli kuchennych) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana drzwi ewakuacyjnych wewnętrznych zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); - zakupy inwestycyjne (programy komputerowe: Płace, Kadry, Admin, Przelew elektroniczny /aktualizacja/) zł ( 6060); c) w rozdziale (Szkoły zawodowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020);

6 6 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarki, kuchni elektrycznej z okapem, mebli) zł ( 4210 i 4217); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana stolarki okiennej zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe 346 zł ( 4410); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); d) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe zł ( 4410); e) w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana pokrycia dachowego na budynku oświatowym zł ( 4270); f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdziale (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii, w czasie wykonywania przez nich pracy (bezpłatne wyŝywienie) zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, serwera, trzech komputerów, pięciu monitorów, mebli kuchennych, krzeseł i stolików, oleju napędowego) zł ( 4210); - zakup Ŝywności zł ( 4220); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody) zł ( 4260);

7 7 - remont świetlicy, adaptacja lokalu mieszkalnego na klasopracownię pn. Sala doświadczania świata, wykonanie posadzki w magazynie warzyw, malowanie pokoju nauczycielskiego wraz z montaŝem umywalki (z przyłączem oraz doprowadzeniem wody i kanalizacji), usunięcie usterek sieci odpływowej kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi stalowych, okna i dwóch włazów w magazynie Ŝywności zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe (ryczałt z tytułu zwrotu kosztów uŝywania przez Dyrektora SOSW własnego pojazdu do celów słuŝbowych) zł ( 4410); - opłata za ubezpieczenie samochodu słuŝbowego zł ( 4430); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); - wydatki inwestycyjne (budowa dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznego szybu windy osobowej, nadzór inwestorski i autorski nad tą budową) zł ( 6050); - zakupy inwestycyjne (zmywarka przemysłowa) zł ( 6060); g) w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) wydatkowano łącznie zł; h) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie 448 zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 48 zł ( 4410). [Dowód: akta kontroli, str , , , ] 1.3. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Z kontroli przyznawania i wypłacania w latach dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli wynika, Ŝe dodatki te: - przyznano zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela ; - przyznano i wypłacono w 2005 r. zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXI/211/2005 z 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŝe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., zwanej dalej uchwałą RP z 28 lutego 2005 r. ;

8 8 - przyznano i wypłacono w 2006 r. zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVI/272/2005 z 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŝe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., zwanej dalej uchwałą RP z 28 grudnia 2005 r.. [Dowód: akta kontroli, str ] 1.4. Środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie). Kalkulacja ceny posiłku W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. w SOSW sfinansowano środki wydane do spoŝycia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w Ośrodku pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie) na kwotę zł, z tego: zł w 2005 r., zł w 2006 r. i zł w 2007 r. (I półrocze). [Dowód: akta kontroli, str ] Pracownikom Ośrodka zatrudnionym na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej przekazano pismo, w którym stwierdzono m.in.:...zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (...) jest Pani uprawniona do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy. [Dowód: akta kontroli, str ] Pracownicy, o których wyŝej mowa, są pracownikami systemu oświaty. Stosownie do obowiązującego od 7 sierpnia 2005 r. art. 5d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Przepisy te nie

9 9 przewidują dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczenia, o którym mowa w 21 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (M.P. Nr 31, poz. 255 ze zm.), zwanego dalej zarządzeniem MPiPS tj. uprawnienia do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w szkole, w której są zatrudnieni. W okresie od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. w SOSW sfinansowano środki wydane do spoŝycia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w Ośrodku pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie) na kwotę zł, w tym zł za okres od września do grudnia 2005 r. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. W świetle art. 47 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2-3 tej ustawy kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych i obejmuje: - badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; - prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących ww. procesów. Wyjaśniając przyczyny finansowania w Ośrodku bezpłatnego wyŝywienia, o którym wyŝej mowa, Władysław Zawadzki Dyrektor SOSW podał m.in.:...zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. stosownie do postanowień 23 ust. 1 stwierdza» pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza i pomocy kuchennych przysługuje nadal prawo do bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w placówce «. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 3 lipca 1999 r. (Dz. U. nr 80 z 12 lipca 1996 r) odnoszące się do pracowników nie będących

10 10 nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (...) tą kwestię reguluje jednoznacznie» pracownik zatrudniony na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w szkole w której jest zatrudniony. Pracownikowi niekorzystającemu z wyŝywienia w tym takŝe z powodu nieobecności w pracy nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny z tego tytułu «. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w trakcie dwóch kontroli w 2006 i 2007 r. dla ustalenia zasad przyrządzanych posiłków w stołówce SOSW rozpatrywał kwestię Ŝywienia w świetle pisma MEN z dnia 30 września 1993 r. nr DF-II-3115/193/93 w kontekście cytowanych rozporządzeń. Zgodnie z corocznymi uchwałami budŝetu Powiatu Oświęcimskiego na przestrzeni ostatnich 8 lat Ośrodek zawsze wskazywał funkcjonujące zadanie - Ŝywienie personelu kuchni. Twierdzę, iŝ zadanie jest prowadzone legalnie - zgodnie z prawem na podstawie Uchwał budŝetowych Rady Powiatu Oświęcimskiego. Trudno kwestionować zadanie na poziomie Dyrekcji Ośrodka, jeŝeli jest ono zagwarantowane uchwałą budŝetową (...) Dla Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych funkcjonujących w oparciu o cytowaną wcześniej Ustawę o Systemie Oświaty (tą samą w oparciu, o którą działa nasz Ośrodek), ale które podlegają administracji rządowej (MEN) przepis o prawie do bezpłatnego wyŝywienia pracowników kuchni brzmi nadal identycznie jak przed 1999 rokiem i obowiązuje. Specjalne Ośrodki dla dzieci niedostosowanych społecznie, które podlegają administracji rządowej, tak jak nasz Ośrodek zajmują się tą samą populacją dzieci i młodzieŝy (z tą róŝnicą, Ŝe warunkiem bezwzględnym przyjęcia do naszej placówki jest orzeczenie o upośledzeniu umysłowym, a niedostosowanie występuje w wielu przypadkach jako upośledzenie sprzęŝone). Tak rozumując w Polsce są dwie kategorie pracowników wykonujących identyczna pracę w identycznych warunkach: - podległych Państwu bezpłatne wyŝywienie dla pracowników kuchni przysługuje; - podległych Samorządowi bezpłatne wyŝywienie dla pracowników kuchni nie przysługuje. Nie było intencją ustawodawcy tworząc prawo łamać zasady konstytucyjnej»równego traktowania obywateli«. Nasz Ośrodek jest finansowany z budŝetu Państwa poprzez subwencję Oświatową dla Organu Samorządowego. Organ wskazuje zadania dla Ośrodka Uchwałą budŝetową, a Ośrodek realizuje wszystkie zadania zgodnie ze Statutem Ośrodka w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty. Posiłki bezpłatne dla pracowników kuchni (kucharki i podkuchenne) były wydawane zgodnie z zasadami określonymi w cytowanych Rozporządzeniach.... Ponadto w wyjaśnieniach stwierdził on m.in., Ŝe:...Starostwo

11 11 Powiatowe w Oświęcimiu w przeprowadzonych trzech kontrolach w latach 2006 i 2007 nie kwestionuje zasadności bezpłatnego Ŝywienia pracowników kuchni (...) Dz.U. z 12 lipca 1996r szczegółowo reguluje tą sprawę a ta regulacja prawna funkcjonuje w dalszym ciągu (...) Starostwo zgodnie z przedstawianymi przez SOSW budŝetami za ostatnie osiem lat przekazywało środki na ten cel w par /wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności środki wydawane do spoŝycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu w placówkach opiekuńczo wychowawczych/. Środki były planowane kaŝdorazowo bardzo szczegółowo i rozliczane w sprawozdaniach miesięcznych oraz półrocznych opisowych z wyszczególnieniem zadań. śaden dokument prawny lub jakakolwiek regulacja z poziomu Powiatu nie pozbawiły pracowników kuchni tego przywileju. Identyczny przywilej posiadają pracownicy kuchni w placówkach podległych Organom Administracji Rządowej /np. SOSW dla dzieci niedostosowanych społecznie/ (...) Warunki pracy w przytoczonym przykładzie są identyczne dla obu jednostek [Dowód: akta kontroli, str , ] W zestawieniach i kalkulacjach wydatków SOSW planowanych na lata: 2005, 2006 i 2007 sporządzonych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w związku z opracowaniem projektów uchwał budŝetowych ujęto m.in. planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020), w tym wydatki na środki wydaw. do spoŝycia pracow. w czasie pracy. W uzupełnieniu sprawozdania opisowego z wykonania budŝetu Ośrodka za 2005 r. oraz w sprawozdaniu opisowym z wykonania budŝetu Ośrodka za I półrocze 2006 r., przekazanych Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, wymieniono m.in. wydatki przeznaczone na wyŝywienie personelu /kuchnia/ (dział 854, rozdział 85403, 3020). [Dowód: akta kontroli, str ] Starosta Oświęcimski w informacji dot. podstawy prawnej wprowadzenia do budŝetu Powiatu Oświęcimskiego wydatków na sfinansowanie ww. wyŝywienia pracownikom Ośrodka (wykonującym pracę w kuchni internatu) stwierdził m.in.:...w budŝecie Powiatu Oświęcimskiego zabezpieczano środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem posiłków spoŝywanych przez pracowników w czasie pracy. PowyŜsze nie upowaŝnia jednak Dyrektora do zaniechania pobierania odpłatności za Ŝywienie. Powołując się na protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu od dnia 16 stycznia do dnia 14 lutego

12 r. stwierdzam, iŝ nauczyciele i inni pracownicy szkół mogą korzystać z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych na zasadach odpłatności pokrywającej pełne koszty przyrządzania posiłków. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 marca 2006 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu został zobowiązany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji naliczenia rzeczywistego kosztu wydawanego posiłku oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem stołówki.... [Dowód: akta kontroli, str ] W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez audytora wewnętrznego oraz pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniach od 16 stycznia do 14 lutego 2006 r. podano m.in.:...w jednostce prowadzona jest stołówka w dziale 854. Zakupy artykułów Ŝywnościowych ewidencjonowane są w rozdziale 85403, paragrafie 4220 (...) ustalono, iŝ cena posiłku sprzedanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ustalona jest na poziomie kosztów zakupu produktów Ŝywnościowych słuŝących do jego przyrządzenia, czyli tzw.»wkładu do kotła«powiększona o 20 % o tzw. koszty manipulacyjne. W 2004 roku cena posiłku dla pracowników została ustalona w wysokości 3 zł plus 20 % kosztów manipulacyjnych, co łącznie daje kwotę 3,60 zł. (...) średnio miesięcznie w 2004 roku stołówka wydała posiłków dla uczniów oraz dla pozostałych osób. Ww. kwestię rozpatrzono w świetle pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1993 roku (...) w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych, z którego wynika obligatoryjnie, iŝ cena posiłku dla pracowników jednostki winna być ustalona na poziomie wyŝszym w stosunku do ceny posiłku ustalonego dla uczniów (...) Zatem naleŝy stwierdzić, iŝ w kontrolowanej jednostce stołówka nie jest prowadzona w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji.... [Dowód: akta kontroli, str ] Ustosunkowując się do ww. zarzutu Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził m.in.:... Ilość posiłków dotyczy wychowanków internatu, natomiast posiłków to ilość posiłków wydanych dla uczniów szkół w Ośrodku (1.083), personel 302 posiłki oraz pozostałe inne (nauczyciele, pracownicy) 561 obiadów (...) Przy kalkulacji kosztów brane są pod uwagę wszystkie składniki cenowe, tzn. wsad do kotła plus tzw. koszty manipulacyjne wyliczone na poziomie 20 % wsadu, w której zawarta jest kalkulacja pełna: - koszt zakupu surowca, - narzut na koszty administracyjno-rzeczowe skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia pracowników stołówki z pochodnymi, - wydatki rzeczowe

13 13 związane z funkcjonowaniem stołówki (media). Tak więc cena za posiłek zawiera 100 % kosztów jego wytworzenia w Ośrodku... (pismo, L.dz. Ośr. 145/03/06 z 2 marca 2006 r.). [Dowód: akta kontroli, str ] W piśmie Jerzego S. Olędzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, znak: DF-II-3115/195/93 z 30 września 1993 r. podano m.in., Ŝe nauczyciele i inni pracownicy szkół od 1 stycznia 1994 r. mogą korzystać z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych, świetlicach, bursach i internatach według zasad stosowanych w stołówkach pracowniczych, tj. wysokość opłat wnoszonych przez nich winna być ustalana na poziomie pokrywającym pełne koszty przyrządzenia posiłków, a więc obejmujących: - koszt zakupu surowca zuŝytego do przyrządzenia posiłków, - narzut na koszty administracyjno-rzeczowe, skalkulowany w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia personelu stołówki /łącznie z pochodnymi/ oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki /np. energia, woda itp./. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, poz. 350 ze zm.) opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły, internatu lub bursy równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyŝywienie, ustalanych przez dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub bursy. Rozporządzenie to utraciło moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2004 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 50/02 Dz.U. Nr 109, poz. 1161). Starosta Oświęcimski w wystąpieniu pokontrolnym, znak: SKA /06 z 13 marca 2006 r. zobowiązał Dyrektora SOSW m.in. do przedstawienia szczegółowej kalkulacji naliczenia rzeczywistego kosztu wydawanego posiłku, w oparciu o wytyczne zawarte w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia roku, tj. obejmujące koszt zakupu surowca zuŝywanego do przyrządzania posiłków, narzut na koszty administracyjno-rzeczowe, skalkulowany w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia personelu stołówki /łącznie z pochodnymi/ oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki /np. energia, woda itp./. W odpowiedzi na ww. wystąpienie Dyrektor Ośrodka m.in. przedstawił szczegółowe kalkulacje naliczania rzeczywistego kosztu wydawanych posiłków zgodnie z pismem MEN z 1993 r. i rozporządzeniem MPiPS 1996 r. za lata , informując, iŝ wynika z nich, Ŝe wartości przygotowanych i wydawanych posiłków są niŝsze niŝ rzeczywisty koszt ich sporządzenia. [Dowód: akta kontroli, str ]

14 14 Według zatwierdzonej przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora SOSW kalkulacji kosztów Ŝywienia w internacie Ośrodka obowiązującej w 2005 r. w celu ustalenia ceny posiłków przyjęto do kalkulacji: - koszt zakupu surowca uŝytego do przyrządzenia posiłków: Wsad do kotła stawka na 2004 r. 7,00 w tym obiad 3,00 ; - koszty administracyjno biurowe, skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie personelu stołówki: przyjęto koszty dla zwiększonego zakresu zadań 0,5 etatu kucharki (...) Wyliczenie kosztowe: 0,5 etatu [...] 1 płaca roczna brutto wraz z pochodnymi. Wydanych wszystkich posiłków [...] 2. Dla wychowanków internatu szt. Dla innych wychowanków i pracowników (sprzedanych) [...] 3 (do kaŝdego posiłku) ; - wydatki rzeczowe (media): Wyliczenie wartości mediów w kuchni: , , ,00 = ,00 zł ,00 (CO ,00) = ,00 zł ,00 : m 2 (powierzchnia budynku) x 100 m 2 (powierzchnia kuchni) = 2.143, , ,00 śmieci + 730,00 środki czystości = 3.168,00 media wszystkie w kuchni ,00 : = 0,04 gr. W kalkulacji tej podano m.in.: Wyliczenie matematyczne: - wsad dla obiadu 3,00 x 20 % = 0,60 gr. Faktyczny wyliczony: - koszty: 0,53 gr. + 0,04 gr. = 0,57 gr. Ustalono na rok 2005 koszty manipulacyjne do posiłków w internacie w wysokości 20 %. Według zatwierdzonej przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora SOSW kalkulacji kosztów Ŝywienia w internacie Ośrodka obowiązującej w 2006 r. w celu ustalenia ceny posiłków przyjęto do kalkulacji: - koszt zakupu surowca uŝytego do przyrządzenia posiłków: Wsad do kotła stawka na 2005 r. 8,50 w tym obiad 3,50 ; - koszty administracyjno biurowe, skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie personelu stołówki: przyjęto koszty dla zwiększonego zakresu zadań 0,5 etatu kucharki (...) Wyliczenie kosztowe: 0,5 etatu [...] 4 płaca roczna brutto wraz z pochodnymi. Wydanych wszystkich posiłków [...] 5. Dla wychowanków internatu 1...art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.), zwanej dalej udip 2...art. 5 ust. 2 udip 3...art. 5 ust. 2 udip 4...art. 5 ust. 2 udip 5...art. 5 ust. 2 udip

15 szt. Dla innych wychowanków i pracowników (sprzedanych) [...] 6 (do tego posiłku) ; - wydatki rzeczowe (media): Wyliczenie wartości mediów w kuchni: , , ,00 = ,00 zł ,00 (CO ,00) = ,00 zł ,00 : m 2 (powierzchnia budynku) x 100 m 2 (powierzchnia kuchni) = 2.300, , ,00 śmieci + 800,00 środki czystości = 3.406,00 media wszystkie w kuchni ,00 : = 0,06 gr. W kalkulacji tej podano m.in.: Wyliczenie matematyczne: - wsad dla obiadu 3,50 x 20 % = 0,70 gr. Faktyczny wyliczony: - koszty: 0,61 gr. + 0,06 gr. = 0,67 gr. (...) koszty manipulacyjne do wydawanych odpłatnie posiłków dla personelu pedagogicznego i niepedagogicznego oraz uczniów szkoły nie będących wychowankami ustala się w wysokości 20 % wsadu do kotła (nie dotyczy kucharek i podkuchennych zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków bezpłatnie w czasie wykonywania pracy koszt po stronie pracodawcy). Dla posiłków wydawanych na podstawie umów (GOPS-y płatnik zewnętrzny) koszty manipulacyjne ustala się w wysokości 30 % wsadu do kotła ze względu na zwiększone koszty administracyjno-biurowe (koszty faktur vat, koszty przesyłek pocztowych, korespondencji, koszty eksploatacji maszyn i urządzeń /w tym nośniki do obsługi elektronicznej, koszty materiałów biurowych, zestawienia zbiorcze dla płatników/). [Dowód: akta kontroli, str ] W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez audytora wewnętrznego oraz pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniach od 23 maja do 11 czerwca 2007 r., którą objęto równieŝ realizację cyt. wyŝej wniosku pokontrolnego Starosty Oświęcimskiego, podano m.in.:...ustalono, iŝ jednostka sporządziła kalkulację kosztów Ŝywienia na 2007 r. dla zadania Ŝywienie w internacie SOSW (...) W kalkulacji pominięto koszty wynagrodzeń pozostałego personelu realizującego obowiązki związane z funkcjonowaniem kuchni przygotowanie posiłków, utrzymanie czystości, zaopatrzenie, obsługa administracyjno-księgowa, nadzór nad funkcjonowaniem kuchni (...) Wniosek pokontrolny został częściowo zrealizowany. [Dowód: akta kontroli, str ] Ustosunkowując się do ww. zarzutu Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził m.in.:...kalkulacja kosztów Ŝywienia sporządzona jest prawidłowo, poniewaŝ uwzględnia wszystkie faktyczne poniesione koszty sporządzania posiłków. Dla obliczenia tych kosztów 6...art. 5 ust. 2 udip

16 16 dokonuje się szczegółowej kalkulacji wynikającej z poniesionych kosztów /na podstawie faktur/ z uwzględnieniem kosztów przygotowania posiłków /woda, gaz, prąd/, utrzymania czystości, obsługa adm. księgowa /przy umowach z GOPS/. Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni jest bezkosztowy, poniewaŝ wynika z zakresu obowiązków kadry kierowniczej. Personel kuchni jest zatrudniony dla obsługi Ŝywienia w internacie i do przygotowania większej ilości posiłków nie moŝe być kalkulowany. Kalkulacja etatów dotyczy tylko zwiększonego zakresu 0,25 etatu, bo jest to faktyczny koszt... (pismo, L.dz. Ośr. 520/06/07 z 14 czerwca 2007 r.). [Dowód: akta kontroli, str ] W wyjaśnieniach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 5 stycznia 2005 r. w sprawie stołówek szkolnych (publ. Wspólnota 2005/2/58) podano m.in.:...skoro stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły, to organ prowadzący szkołę publiczną (...) ma obowiązek zapewnienia warunków kadrowych, lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla jej funkcjonowania, tak jak dla innych części szkoły. Oznacza to, między innymi, Ŝe pracownicy zatrudnieni przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej są pracownikami szkoły. Zatem nie moŝe być mowy o tym, by wynagrodzenia tych pracowników były wliczane do opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. W ramach stanowienia zasad i trybu korzystania z gminnych lub powiatowych obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej gmina lub powiat w oparciu o przepisy ustrojowych ustaw samorządowych (...) moŝe określić, Ŝe korzystanie ze stołówki ma charakter odpłatny. Natomiast wysokość opłat za posiłki moŝe ustalać dyrektor szkoły, w której stołówka ta funkcjonuje, w konsultacji z organem prowadzącym.... [Dowód: akta kontroli, str ] 1.5. Wynagrodzenia osobowe pracowników Z kontroli naliczania wynagrodzeń i dodatków za pracę w miesiącach: styczeń, maj, wrzesień, grudzień 2005 r. i 2006 r. siedmiu nauczycielom Ośrodka wynika, Ŝe: - wynagrodzenia zasadnicze naliczano zgodnie z zasadami określonymi w 2 ust. 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem MENiS z 31 stycznia 2005 r. ;

17 17 - dodatki za wysługę lat naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, w 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki za warunki pracy naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela, w 8 oraz 9 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki funkcyjne naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w 5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki motywacyjne naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w 6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 35 ust. 2-3 Karty Nauczyciela, w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej naliczano zgodnie z zasadą określoną w art. 42b ust. 2 Karty Nauczyciela. Spośród tych nauczycieli dwie osoby uzyskały awans zawodowy w latach , tj. [...] 7 29 lipca 2005 r. na nauczyciela dyplomowanego oraz [...] 8 31 lipca 2006 r. na nauczyciela mianowanego. Wzrost ich wynagrodzeń nastąpił odpowiednio 1 września 2005 r. oraz 1 września 2006 r. zgodnie z art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela. [Dowód: akta kontroli, str , ] Kontrola przeprowadzona w SOSW przez pracownika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w dniach od 25 lipca do 17 sierpnia 2005 r., obejmująca m.in. wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za godziny ponadwymiarowe w I półroczu 2005 r., nie wykazała nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli, str ] Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka oświadczył, iŝ nie posiada Ŝadnych dokumentów dotyczących odmowy wypłaty nauczycielom SOSW wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych poniewaŝ takie sytuacje nigdy nie wystąpiły. 7...art. 5 ust. 2 udip 8...art. 5 ust. 2 udip

18 18 [Dowód: akta kontroli, str ] Uchwała RP z 28 lutego 2005 r. oraz uchwała RP z 28 grudnia 2005 r. wchodzą w skład załącznika nr 5 do regulaminu pracy SOSW. Na regulaminie tym widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany regulamin opieczętowany jest (nie licząc załączników) pieczęciami: - SOSW na str. 1 (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) oraz na str. 13 (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu); - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) na str. 13. Na załączniku nr 1 do ww. regulaminu widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: imienną Dyrektora SOSW oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu). Na załączniku nr 2 do ww. regulaminu widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: imienną Dyrektora SOSW oraz Ośrodka (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu). Na załączniku nr 3 do ww. regulaminu widnieje data 1 września 2004 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: - SOSW (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) na pierwszej stronie; - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu) na ostatniej stronie. Na załączniku nr 4 do ww. regulaminu widnieje data 1 września 2004 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: - SOSW (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) na pierwszej stronie; - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu) na ostatniej stronie. [Dowód: akta kontroli, str ] W wyjaśnieniach dot. wystawienia i opieczętowania ww. dokumentów Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka podał m.in.: Regulamin pracy SOSW i załączniki nr 1, nr 2, nr 3

19 19 i nr 4 (...) sporządzono i opieczętowano zgodnie z datami ich wystawienia widniejącymi na tych dokumentach. Załącznik nr 5 załączyłem do regulaminu i opieczętowałem 28 lutego 2005 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, a następnie załącznik ten był uzupełniany o kolejne uchwały Rady Powiatu w miarę podejmowania ich przez ten organ. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z art Kodeksu pracy regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, w dniach: 2, 9 i 26 lutego 2007 r., w zakresie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy, podano m.in.:...załącza się kopię Regulaminu pracy wprowadzonego przez Dyrektora SOSW w dniu r. (...) regulamin ten nie jest uzgodniony ze związkami zawodowymi. Pod regulaminem widnieje pieczątka i podpis Rady oraz Przewodniczącego Rady SOSW. Załączniki nr 1 i 2 podpisane są tylko przez Dyrektora SOSW (...) Od marca 2006 r. nowoopracowany regulamin pracy oraz regulamin premiowania i wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych przekazany został do zaopiniowania obu związkom zawodowym. Strony negocjują jego treść, ostatnia wersja została przekazana przez Dyrektora do uzgodnienia w grudniu 2006 r.... W wystąpieniu pokontrolnym z 12 marca 2007 r. inspektor, o którym wyŝej mowa, wniósł m.in. o Zapewnienie, aby regulamin pracy uzgodniony był z zakładową organizacją związkową. Wniosek ten uzasadnił tym, Ŝe regulamin pracy nie jest uzgodniony z zakładową organizacją związkową, co narusza art Kodeksu pracy. Informując o realizacji ww. wniosku Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził: Regulaminy pracy wynagradzania i premiowania zostały uzgodnione i podpisane w dn z działającymi w jednostce org. związkowymi ZNP i NSZZ»Solidarność«(pismo z 2 kwietnia 2007 r.). W Ośrodku znajdują się dwa dokumenty o nazwie: regulamin pracy SOSW, w tym jeden sporządzony przed 1 stycznia 2003 r. (opieczętowany m.in. pieczęcią NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty i Wychowania Koła przy SOSW /na odcisku pieczęci nieczytelny podpis/). [Dowód: akta kontroli, str , , , ] Wyjaśniając sposób podania regulaminu pracy z 1 stycznia 2003 r. do wiadomości pracownikom SOSW oraz przyczyny nieuzgodnienia go z zakładową organizacją związkową Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka podał m.in.:...regulaminy wynagrodzeń w formie załączników do Uchwał Rad Powiatu Oświęcimiu na poziomie Starostwa są kaŝdorazowo uzgadniane z przedstawicielami Związków Zawodowych, o czym świadczą stosowne zapisy

20 20 w Uchwałach (...) Wszystkie Regulaminy były (...) opiniowane przez Radę Ośrodka statutowy organ kolegialny w skład którego wchodzą przedstawiciele nauczycieli, oraz rodzice uczniów naszego Ośrodka. W okresie od 1999 r do 2006 wszystkie regulaminy były opiniowane tylko przez w/w Radę Ośrodka, poniewaŝ w tym czasie Organizacje Związkowe nie prowadziły działalności związkowej. Rada Ośrodka jest jedynym organem zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, która zatwierdza Statut SOSW, tak więc umocowanie prawne tego organu jest bardzo reprezentatywne (...) W momencie zwierania umów o pracę, kaŝdy pracownik jest zaznajomiony z regulaminami obowiązującymi w placówce, otrzymuje moŝliwość wglądu do obowiązujących regulaminów /w stosunku do nauczycieli dodatkowo Statut/ i podpisuje stosowne oświadczenie, które znajduje się w teczce osobowej pracownika.... Ponadto stwierdził takŝe:...wszystkie regulaminy funkcjonujące w SOSW zostały poddane konsultacji i zostały zaopiniowane przez reprezentantów załogi. Wszystkie równieŝ były dostępne. Załogę reprezentowały Związki Zawodowe i Rada Ośrodka (...) Na regulaminach widnieją odpowiednie pieczęcie (...) PoniewaŜ Związek Zawodowy Solidarność /Koło/ i ZNP /Ognisko/ nie ujawniały w Ośrodku Ŝadnej działalności, nie podejmowały nigdy Ŝadnych inicjatyw, ani w stosunku do pracowników, ani Dyrekcji, nie organizowały Ŝadnych spotkań, nigdy nie wnosiły Ŝadnych uwag, nikt nie wypowiadał się jako przedstawiciel Związków, Dyrekcja Ośrodka nie miała wiedzy o działalności Związków (...) Współpraca Dyrektora z organizacjami Związkowymi odbywała się na szczeblu Organizacji Międzyzakładowych. W SOSW z przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej /nauczycielem SOSW/ wielokrotnie dochodziło do spotkań (...) W 2003 roku na szczeblu organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność uzgodniono treści wszystkich regulaminów funkcjonujących w Ośrodku. Przekazałem pani [...] 9 wszystkie regulaminy do konsultacji i zaopiniowania /segregator/. Po około 2-3 tygodniach pani Przewodnicząca zwróciła segregator z regulaminami, które zostały pozytywnie zaopiniowane. Jak się później okazało /w czasie kontroli w 2006 r./ pieczęcią Związku i podpisem został zaopatrzony tylko Regulamin Funduszu Socjalnego, jako pierwszy w segregatorze. Fakt zabrania do zaopiniowania regulaminów przez przewodniczącą organizacji Międzyzakładowej potwierdza równieŝ brak jakiejkolwiek działalności Koła Związku Zawodowego w SOSW (...) Wymogi ustawowe w stosunku do regulaminów w świetle powyŝszych wyjaśnień uwaŝam, Ŝe zostały spełnione.... [Dowód: akta kontroli, str , ] 9...art. 5 ust. 2 udip

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Kancelarii Sejmu w Warszawie, ul. Wiejska 4/6/8 (kod pocztowy 00-902), numer statystyczny REGON-001103340, zwanej takŝe w dalszej treści Kancelarią. Obowiązki Szefa Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury

Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty skrajne

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ

REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ REGIONALNY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W RADOMIU 26-600 RADOM, UL. CZACHOWSKIEGO 34 PROTOKÓŁ LUSTRACJI przeprowadzonej w: Spółdzielni Mieszkaniowej USTRONIE 26-600 RADOM, ul. WYŚCIGOWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy

5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy Marcin Wawrzyniak adwokat, Instytut PPP 5.2 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji przedszkoli i żłobków przez gminy W dość powszechnym przekonaniu ppp nie jest metodą realizacji zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS-Pi.431.1.11.2012.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, 77-416 Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4110-01-04/2013 R/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli R/13/002 Realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Licealnych w Czersku 1. Zespół Szkół Licealnych w Czersku działa na podstawie następujących aktów prawnych:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W GDAŃSKU P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej Gminy Suchy Dąb w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Suchym Dębie, ul.

Bardziej szczegółowo

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE N KBF-4101-05-03/2013 P/13/037 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady co w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia..

Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. Uchwała nr... Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego nr 42 Niezapominajka w Białymstoku z dnia.. W sprawie : jednolitego tekstu Statutu Przedszkola Na podstawie art. 50 ust.1 poz 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

PROTOKÓŁ POKONTROLNY KW.0914-1/09 Wersja do publikacji PROTOKÓŁ POKONTROLNY z zadania kontrolnego nr KW.0914-1/09 przeprowadzonego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie w terminie 11 24 lutego 2009 r. Kontroli dokonał

Bardziej szczegółowo

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika

PŁACOWY KADROWO MONITOR. Spis treści. Dodatek. Pobierz dokumenty i skorzystaj z porad prawnika MONITOR ISSN 2299-5048 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA I WŁAŚCIWE DECYZJE nr 4 (8) kwiecień 2013 KADROWO 91680101303_04 Spis treści PORADY I KOMENTARZE Uzupełnienie etatu... 1 Przeniesienie nauczyciela za zgodą

Bardziej szczegółowo

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski

1 7. 12. zn13. -Jt,.?l1/ ~P~n Stanisław Masternak I u ~qt1rrosta Sandomierski (lc~" RrGIONf.LNA IZM ~B, -')_.1 1.2 I l r'j)wcl 18.ter. o '1 u. a '5 ckr ~o"zt. I Kilce_ I! ' 'irce: 2~-5LO li- ~ 370 WK-60.35 013 'A zs) 1 7. 12. zn13 Kielce, dnia 13.12.2013 r. -Jt,.?l1/" ~P~n Stanisław

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4114-003-01/2014 I/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku

Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Regulamin Pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne Rozdział II Obowiązki pracodawcy Rozdział III Obowiązki pracownika Rozdział

Bardziej szczegółowo