W toku kontroli ustalono co następuje:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W toku kontroli ustalono co następuje:"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ KONTROLI Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6 ( Oświęcim), nr statystyczny REGON , zwanego w dalszej treści Ośrodkiem lub SOSW. Stanowisko Dyrektora SOSW zajmuje od 1 grudnia 1987 r. Władysław Zawadzki. [Dowód: akta kontroli, str. 3-11] Nadzór nad działalnością Ośrodka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Starosta Oświęcimski (Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, kod: ). W dniu 22 kwietnia 2003 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu udzielił Władysławowi Zawadzkiemu Dyrektorowi SOSW pełnomocnictwa m.in. do podejmowania wszelkich czynności w ramach zwykłego zarządu związanych z działalnością jednostki, zgodnie z zatwierdzonym jej planem finansowym, z wyjątkiem zawierania umów wynajmu lokali jednostki na czas nieokreślony oraz na okres powyŝej trzech lat, w których dyrektorzy reprezentują powiat wraz z wyznaczonym członkiem Zarządu Powiatu. [Dowód: akta kontroli, str. 13] Kontrolę przeprowadził Tomasz Gaweł główny specjalista kontroli państwowej (od 1 lipca 2007 r. doradca ekonomiczny) z NajwyŜszej Izby Kontroli Delegatura w Krakowie, na podstawie upowaŝnienia nr z 22 maja 2007 r., w okresie od 23 maja 2007 r. do 10 sierpnia 2007 r. z przerwą w dniach: 25 maja, 1, 4, 8, 11, 18-19, czerwca, 2, 16, 19, 30 lipca, 2-9 sierpnia 2007 r. [Dowód: akta kontroli, str. 1] Przedmiotem kontroli było gospodarowanie w SOSW środkami finansowymi, w szczególności w latach W toku kontroli ustalono co następuje: Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Oświęcimski. W statucie SOSW, przyjętym przez Radę Ośrodka 28 lutego 2006 r., wymieniono następujące jednostki organizacyjne SOSW: 1. Internat SOSW, 2. Szkoła Podstawowa dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym lub znacznym, 3. Gimnazjum Specjalne dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym lub znacznym, 4. Filia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrku dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej

2 2 umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 5. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieŝy upośledzonej w stopniu głębokim, 6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla młodzieŝy upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, 7. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzęŝonymi ( 4 pkt 4.1). Według cyt. wyŝej statutu Dyrektor SOSW: dysponuje środkami finansowymi określonymi w budŝecie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Ośrodka, dla kaŝdego rozdziału budŝetowego podejmuje oddzielnie decyzje, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków w tych jednostkach oraz organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka ( 18 pkt 5 i 7). Poprzednio obowiązywał statut przyjęty przez Radę SOSW 12 września 2002 r. [Dowód: akta kontroli, str ] I. Charakterystyka i struktura wydatków Ośrodka Struktura zaksięgowanych wydatków SOSW w 2005 r. przedstawiała się następująco: a) w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale (Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, art. do montaŝu stołów komputerowych, krzeseł) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii) zł ( 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); b) w rozdziale (Gimnazja specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na:

3 3 - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarko-zamraŝarki, kuchenki wraz z okapem) zł ( 4210); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii) zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe 562 zł ( 4410); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); c) w rozdziale (Szkoły zawodowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, art. do montaŝu stołów komputerowych, krzeseł) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont prysznica zł ( 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); d) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 300 zł ( 4410); e) w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - remont sanitariatów w budynku oświatowym zł ( 4270);

4 4 f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdziale (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii, w czasie wykonywania przez nich pracy (bezpłatne wyŝywienie) zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarko-zamraŝarki, komputera, krzeseł, oleju napędowego) zł ( 4210); - zakup Ŝywności zł ( 4220); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody) zł ( 4260); - remont łazienki (po awarii), wykonanie: ogrodzenia, drogi dojazdowej, chodników i wiaty śmietnikowej, remont kuchni (ciągów komunikacyjnych, piwnic, magazynów), remont i łączenie pomieszczeń) zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe (ryczałt z tytułu zwrotu kosztów uŝywania przez Dyrektora SOSW własnego pojazdu do celów słuŝbowych) zł ( 4410); - opłata za ubezpieczenie samochodu słuŝbowego zł (w ramach 4430); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); g) w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) wydatkowano łącznie zł; h) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 96 zł ( 4410); i) w dziale 926 (Kultura fizyczna i sport), w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł; [Dowód: akta kontroli, str , , , ] 1.2. Struktura zaksięgowanych wydatków SOSW w 2006 r. przedstawiała się następująco: a) w dziale 801 (Oświata i wychowanie), w rozdziale (Szkoły podstawowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na:

5 5 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, dwóch monitorów, sprzętu rehabilitacyjnego, kabiny prysznicowej) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - adaptacja pomieszczeń przyziemia na gabinet do rehabilitacji hydroterapią i magnetoterapią zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); b) w rozdziale (Gimnazja specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, komputera, mebli kuchennych) zł ( 4210); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana drzwi ewakuacyjnych wewnętrznych zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); - zakupy inwestycyjne (programy komputerowe: Płace, Kadry, Admin, Przelew elektroniczny /aktualizacja/) zł ( 6060); c) w rozdziale (Szkoły zawodowe specjalne) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - wypłatę nauczycielskich dodatków mieszkaniowych i wiejskich zł (w ramach 3020);

6 6 - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, chłodziarki, kuchni elektrycznej z okapem, mebli) zł ( 4210 i 4217); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana stolarki okiennej zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe 346 zł ( 4410); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); d) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe zł ( 4410); e) w rozdziale (Pozostała działalność) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, wody) zł ( 4260); - wymiana pokrycia dachowego na budynku oświatowym zł ( 4270); f) w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza), w rozdziale (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) wydatkowano łącznie zł, w tym m.in. na: - środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii, w czasie wykonywania przez nich pracy (bezpłatne wyŝywienie) zł (w ramach 3020); - wynagrodzenia osobowe pracowników zł ( 4010); - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zł ( 4040); - składki na ubezpieczenia społeczne zł ( 4110); - składki na Fundusz Pracy zł ( 4120); - zakup materiałów i wyposaŝenia (m.in.: artykułów biurowych, środków czystości, serwera, trzech komputerów, pięciu monitorów, mebli kuchennych, krzeseł i stolików, oleju napędowego) zł ( 4210); - zakup Ŝywności zł ( 4220); - zakup pomocy dydaktycznych zł ( 4240); - zakup energii (energii cieplnej i elektrycznej, gazu, wody) zł ( 4260);

7 7 - remont świetlicy, adaptacja lokalu mieszkalnego na klasopracownię pn. Sala doświadczania świata, wykonanie posadzki w magazynie warzyw, malowanie pokoju nauczycielskiego wraz z montaŝem umywalki (z przyłączem oraz doprowadzeniem wody i kanalizacji), usunięcie usterek sieci odpływowej kanalizacji deszczowej, wymiana drzwi stalowych, okna i dwóch włazów w magazynie Ŝywności zł (w ramach 4270); - opłaty za usługi telefoniczne zł (w ramach 4300); - podróŝe słuŝbowe krajowe (ryczałt z tytułu zwrotu kosztów uŝywania przez Dyrektora SOSW własnego pojazdu do celów słuŝbowych) zł ( 4410); - opłata za ubezpieczenie samochodu słuŝbowego zł ( 4430); - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł ( 4440); - wydatki inwestycyjne (budowa dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych oraz zewnętrznego szybu windy osobowej, nadzór inwestorski i autorski nad tą budową) zł ( 6050); - zakupy inwestycyjne (zmywarka przemysłowa) zł ( 6060); g) w rozdziale (Pomoc materialna dla uczniów) wydatkowano łącznie zł; h) w rozdziale (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) wydatkowano łącznie 448 zł, w tym m.in. na podróŝe słuŝbowe krajowe 48 zł ( 4410). [Dowód: akta kontroli, str , , , ] 1.3. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie. Z kontroli przyznawania i wypłacania w latach dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli wynika, Ŝe dodatki te: - przyznano zgodnie z zasadami określonymi w art. 54 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), zwanej dalej Kartą Nauczyciela ; - przyznano i wypłacono w 2005 r. zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXI/211/2005 z 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŝe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r., zwanej dalej uchwałą RP z 28 lutego 2005 r. ;

8 8 - przyznano i wypłacono w 2006 r. zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w uchwale Rady Powiatu w Oświęcimiu Nr XXVI/272/2005 z 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a takŝe wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., zwanej dalej uchwałą RP z 28 grudnia 2005 r.. [Dowód: akta kontroli, str ] 1.4. Środki wydawane do spoŝycia pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie). Kalkulacja ceny posiłku W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. w SOSW sfinansowano środki wydane do spoŝycia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w Ośrodku pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie) na kwotę zł, z tego: zł w 2005 r., zł w 2006 r. i zł w 2007 r. (I półrocze). [Dowód: akta kontroli, str ] Pracownikom Ośrodka zatrudnionym na stanowiskach kucharza i pomocy kuchennej przekazano pismo, w którym stwierdzono m.in.:...zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej (...) jest Pani uprawniona do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy. [Dowód: akta kontroli, str ] Pracownicy, o których wyŝej mowa, są pracownikami systemu oświaty. Stosownie do obowiązującego od 7 sierpnia 2005 r. art. 5d ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy o pracownikach samorządowych. Przepisy te nie

9 9 przewidują dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego świadczenia, o którym mowa w 21 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach (M.P. Nr 31, poz. 255 ze zm.), zwanego dalej zarządzeniem MPiPS tj. uprawnienia do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w szkole, w której są zatrudnieni. W okresie od 1 września 2005 r. do 30 czerwca 2007 r. w SOSW sfinansowano środki wydane do spoŝycia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w Ośrodku pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej oraz pracownikom młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego do zawodu kucharz małej gastronomii (bezpłatne wyŝywienie) na kwotę zł, w tym zł za okres od września do grudnia 2005 r. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej. W świetle art. 47 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2-3 tej ustawy kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych i obejmuje: - badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych; - prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących ww. procesów. Wyjaśniając przyczyny finansowania w Ośrodku bezpłatnego wyŝywienia, o którym wyŝej mowa, Władysław Zawadzki Dyrektor SOSW podał m.in.:...zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. stosownie do postanowień 23 ust. 1 stwierdza» pracownikom zatrudnionym na stanowisku kucharza i pomocy kuchennych przysługuje nadal prawo do bezpłatnego wyŝywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w placówce «. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 3 lipca 1999 r. (Dz. U. nr 80 z 12 lipca 1996 r) odnoszące się do pracowników nie będących

10 10 nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (...) tą kwestię reguluje jednoznacznie» pracownik zatrudniony na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyŝywienia w pracy i w okresie prowadzenia Ŝywienia w szkole w której jest zatrudniony. Pracownikowi niekorzystającemu z wyŝywienia w tym takŝe z powodu nieobecności w pracy nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny z tego tytułu «. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w trakcie dwóch kontroli w 2006 i 2007 r. dla ustalenia zasad przyrządzanych posiłków w stołówce SOSW rozpatrywał kwestię Ŝywienia w świetle pisma MEN z dnia 30 września 1993 r. nr DF-II-3115/193/93 w kontekście cytowanych rozporządzeń. Zgodnie z corocznymi uchwałami budŝetu Powiatu Oświęcimskiego na przestrzeni ostatnich 8 lat Ośrodek zawsze wskazywał funkcjonujące zadanie - Ŝywienie personelu kuchni. Twierdzę, iŝ zadanie jest prowadzone legalnie - zgodnie z prawem na podstawie Uchwał budŝetowych Rady Powiatu Oświęcimskiego. Trudno kwestionować zadanie na poziomie Dyrekcji Ośrodka, jeŝeli jest ono zagwarantowane uchwałą budŝetową (...) Dla Specjalnych Ośrodków Szkolno- Wychowawczych funkcjonujących w oparciu o cytowaną wcześniej Ustawę o Systemie Oświaty (tą samą w oparciu, o którą działa nasz Ośrodek), ale które podlegają administracji rządowej (MEN) przepis o prawie do bezpłatnego wyŝywienia pracowników kuchni brzmi nadal identycznie jak przed 1999 rokiem i obowiązuje. Specjalne Ośrodki dla dzieci niedostosowanych społecznie, które podlegają administracji rządowej, tak jak nasz Ośrodek zajmują się tą samą populacją dzieci i młodzieŝy (z tą róŝnicą, Ŝe warunkiem bezwzględnym przyjęcia do naszej placówki jest orzeczenie o upośledzeniu umysłowym, a niedostosowanie występuje w wielu przypadkach jako upośledzenie sprzęŝone). Tak rozumując w Polsce są dwie kategorie pracowników wykonujących identyczna pracę w identycznych warunkach: - podległych Państwu bezpłatne wyŝywienie dla pracowników kuchni przysługuje; - podległych Samorządowi bezpłatne wyŝywienie dla pracowników kuchni nie przysługuje. Nie było intencją ustawodawcy tworząc prawo łamać zasady konstytucyjnej»równego traktowania obywateli«. Nasz Ośrodek jest finansowany z budŝetu Państwa poprzez subwencję Oświatową dla Organu Samorządowego. Organ wskazuje zadania dla Ośrodka Uchwałą budŝetową, a Ośrodek realizuje wszystkie zadania zgodnie ze Statutem Ośrodka w oparciu o ustawę o Systemie Oświaty. Posiłki bezpłatne dla pracowników kuchni (kucharki i podkuchenne) były wydawane zgodnie z zasadami określonymi w cytowanych Rozporządzeniach.... Ponadto w wyjaśnieniach stwierdził on m.in., Ŝe:...Starostwo

11 11 Powiatowe w Oświęcimiu w przeprowadzonych trzech kontrolach w latach 2006 i 2007 nie kwestionuje zasadności bezpłatnego Ŝywienia pracowników kuchni (...) Dz.U. z 12 lipca 1996r szczegółowo reguluje tą sprawę a ta regulacja prawna funkcjonuje w dalszym ciągu (...) Starostwo zgodnie z przedstawianymi przez SOSW budŝetami za ostatnie osiem lat przekazywało środki na ten cel w par /wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, a w szczególności środki wydawane do spoŝycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu w placówkach opiekuńczo wychowawczych/. Środki były planowane kaŝdorazowo bardzo szczegółowo i rozliczane w sprawozdaniach miesięcznych oraz półrocznych opisowych z wyszczególnieniem zadań. śaden dokument prawny lub jakakolwiek regulacja z poziomu Powiatu nie pozbawiły pracowników kuchni tego przywileju. Identyczny przywilej posiadają pracownicy kuchni w placówkach podległych Organom Administracji Rządowej /np. SOSW dla dzieci niedostosowanych społecznie/ (...) Warunki pracy w przytoczonym przykładzie są identyczne dla obu jednostek [Dowód: akta kontroli, str , ] W zestawieniach i kalkulacjach wydatków SOSW planowanych na lata: 2005, 2006 i 2007 sporządzonych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w związku z opracowaniem projektów uchwał budŝetowych ujęto m.in. planowane wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( 3020), w tym wydatki na środki wydaw. do spoŝycia pracow. w czasie pracy. W uzupełnieniu sprawozdania opisowego z wykonania budŝetu Ośrodka za 2005 r. oraz w sprawozdaniu opisowym z wykonania budŝetu Ośrodka za I półrocze 2006 r., przekazanych Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu, wymieniono m.in. wydatki przeznaczone na wyŝywienie personelu /kuchnia/ (dział 854, rozdział 85403, 3020). [Dowód: akta kontroli, str ] Starosta Oświęcimski w informacji dot. podstawy prawnej wprowadzenia do budŝetu Powiatu Oświęcimskiego wydatków na sfinansowanie ww. wyŝywienia pracownikom Ośrodka (wykonującym pracę w kuchni internatu) stwierdził m.in.:...w budŝecie Powiatu Oświęcimskiego zabezpieczano środki finansowe z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem posiłków spoŝywanych przez pracowników w czasie pracy. PowyŜsze nie upowaŝnia jednak Dyrektora do zaniechania pobierania odpłatności za Ŝywienie. Powołując się na protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu od dnia 16 stycznia do dnia 14 lutego

12 r. stwierdzam, iŝ nauczyciele i inni pracownicy szkół mogą korzystać z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych na zasadach odpłatności pokrywającej pełne koszty przyrządzania posiłków. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 marca 2006 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu został zobowiązany do przedstawienia szczegółowej kalkulacji naliczenia rzeczywistego kosztu wydawanego posiłku oraz wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem stołówki.... [Dowód: akta kontroli, str ] W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez audytora wewnętrznego oraz pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniach od 16 stycznia do 14 lutego 2006 r. podano m.in.:...w jednostce prowadzona jest stołówka w dziale 854. Zakupy artykułów Ŝywnościowych ewidencjonowane są w rozdziale 85403, paragrafie 4220 (...) ustalono, iŝ cena posiłku sprzedanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ustalona jest na poziomie kosztów zakupu produktów Ŝywnościowych słuŝących do jego przyrządzenia, czyli tzw.»wkładu do kotła«powiększona o 20 % o tzw. koszty manipulacyjne. W 2004 roku cena posiłku dla pracowników została ustalona w wysokości 3 zł plus 20 % kosztów manipulacyjnych, co łącznie daje kwotę 3,60 zł. (...) średnio miesięcznie w 2004 roku stołówka wydała posiłków dla uczniów oraz dla pozostałych osób. Ww. kwestię rozpatrzono w świetle pisma Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 1993 roku (...) w sprawie zasad odpłatności za korzystanie z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych, z którego wynika obligatoryjnie, iŝ cena posiłku dla pracowników jednostki winna być ustalona na poziomie wyŝszym w stosunku do ceny posiłku ustalonego dla uczniów (...) Zatem naleŝy stwierdzić, iŝ w kontrolowanej jednostce stołówka nie jest prowadzona w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji.... [Dowód: akta kontroli, str ] Ustosunkowując się do ww. zarzutu Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził m.in.:... Ilość posiłków dotyczy wychowanków internatu, natomiast posiłków to ilość posiłków wydanych dla uczniów szkół w Ośrodku (1.083), personel 302 posiłki oraz pozostałe inne (nauczyciele, pracownicy) 561 obiadów (...) Przy kalkulacji kosztów brane są pod uwagę wszystkie składniki cenowe, tzn. wsad do kotła plus tzw. koszty manipulacyjne wyliczone na poziomie 20 % wsadu, w której zawarta jest kalkulacja pełna: - koszt zakupu surowca, - narzut na koszty administracyjno-rzeczowe skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia pracowników stołówki z pochodnymi, - wydatki rzeczowe

13 13 związane z funkcjonowaniem stołówki (media). Tak więc cena za posiłek zawiera 100 % kosztów jego wytworzenia w Ośrodku... (pismo, L.dz. Ośr. 145/03/06 z 2 marca 2006 r.). [Dowód: akta kontroli, str ] W piśmie Jerzego S. Olędzkiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, znak: DF-II-3115/195/93 z 30 września 1993 r. podano m.in., Ŝe nauczyciele i inni pracownicy szkół od 1 stycznia 1994 r. mogą korzystać z posiłków przyrządzanych w stołówkach szkolnych, świetlicach, bursach i internatach według zasad stosowanych w stołówkach pracowniczych, tj. wysokość opłat wnoszonych przez nich winna być ustalana na poziomie pokrywającym pełne koszty przyrządzenia posiłków, a więc obejmujących: - koszt zakupu surowca zuŝytego do przyrządzenia posiłków, - narzut na koszty administracyjno-rzeczowe, skalkulowany w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia personelu stołówki /łącznie z pochodnymi/ oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki /np. energia, woda itp./. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, poz. 350 ze zm.) opłata wnoszona przez ucznia za posiłki w stołówce szkoły, internatu lub bursy równa jest wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyŝywienie, ustalanych przez dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub bursy. Rozporządzenie to utraciło moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2004 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 50/02 Dz.U. Nr 109, poz. 1161). Starosta Oświęcimski w wystąpieniu pokontrolnym, znak: SKA /06 z 13 marca 2006 r. zobowiązał Dyrektora SOSW m.in. do przedstawienia szczegółowej kalkulacji naliczenia rzeczywistego kosztu wydawanego posiłku, w oparciu o wytyczne zawarte w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia roku, tj. obejmujące koszt zakupu surowca zuŝywanego do przyrządzania posiłków, narzut na koszty administracyjno-rzeczowe, skalkulowany w wysokości uwzględniającej wynagrodzenia personelu stołówki /łącznie z pochodnymi/ oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem stołówki /np. energia, woda itp./. W odpowiedzi na ww. wystąpienie Dyrektor Ośrodka m.in. przedstawił szczegółowe kalkulacje naliczania rzeczywistego kosztu wydawanych posiłków zgodnie z pismem MEN z 1993 r. i rozporządzeniem MPiPS 1996 r. za lata , informując, iŝ wynika z nich, Ŝe wartości przygotowanych i wydawanych posiłków są niŝsze niŝ rzeczywisty koszt ich sporządzenia. [Dowód: akta kontroli, str ]

14 14 Według zatwierdzonej przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora SOSW kalkulacji kosztów Ŝywienia w internacie Ośrodka obowiązującej w 2005 r. w celu ustalenia ceny posiłków przyjęto do kalkulacji: - koszt zakupu surowca uŝytego do przyrządzenia posiłków: Wsad do kotła stawka na 2004 r. 7,00 w tym obiad 3,00 ; - koszty administracyjno biurowe, skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie personelu stołówki: przyjęto koszty dla zwiększonego zakresu zadań 0,5 etatu kucharki (...) Wyliczenie kosztowe: 0,5 etatu [...] 1 płaca roczna brutto wraz z pochodnymi. Wydanych wszystkich posiłków [...] 2. Dla wychowanków internatu szt. Dla innych wychowanków i pracowników (sprzedanych) [...] 3 (do kaŝdego posiłku) ; - wydatki rzeczowe (media): Wyliczenie wartości mediów w kuchni: , , ,00 = ,00 zł ,00 (CO ,00) = ,00 zł ,00 : m 2 (powierzchnia budynku) x 100 m 2 (powierzchnia kuchni) = 2.143, , ,00 śmieci + 730,00 środki czystości = 3.168,00 media wszystkie w kuchni ,00 : = 0,04 gr. W kalkulacji tej podano m.in.: Wyliczenie matematyczne: - wsad dla obiadu 3,00 x 20 % = 0,60 gr. Faktyczny wyliczony: - koszty: 0,53 gr. + 0,04 gr. = 0,57 gr. Ustalono na rok 2005 koszty manipulacyjne do posiłków w internacie w wysokości 20 %. Według zatwierdzonej przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora SOSW kalkulacji kosztów Ŝywienia w internacie Ośrodka obowiązującej w 2006 r. w celu ustalenia ceny posiłków przyjęto do kalkulacji: - koszt zakupu surowca uŝytego do przyrządzenia posiłków: Wsad do kotła stawka na 2005 r. 8,50 w tym obiad 3,50 ; - koszty administracyjno biurowe, skalkulowane w wysokości uwzględniającej wynagrodzenie personelu stołówki: przyjęto koszty dla zwiększonego zakresu zadań 0,5 etatu kucharki (...) Wyliczenie kosztowe: 0,5 etatu [...] 4 płaca roczna brutto wraz z pochodnymi. Wydanych wszystkich posiłków [...] 5. Dla wychowanków internatu 1...art. 5 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz ze zm.), zwanej dalej udip 2...art. 5 ust. 2 udip 3...art. 5 ust. 2 udip 4...art. 5 ust. 2 udip 5...art. 5 ust. 2 udip

15 szt. Dla innych wychowanków i pracowników (sprzedanych) [...] 6 (do tego posiłku) ; - wydatki rzeczowe (media): Wyliczenie wartości mediów w kuchni: , , ,00 = ,00 zł ,00 (CO ,00) = ,00 zł ,00 : m 2 (powierzchnia budynku) x 100 m 2 (powierzchnia kuchni) = 2.300, , ,00 śmieci + 800,00 środki czystości = 3.406,00 media wszystkie w kuchni ,00 : = 0,06 gr. W kalkulacji tej podano m.in.: Wyliczenie matematyczne: - wsad dla obiadu 3,50 x 20 % = 0,70 gr. Faktyczny wyliczony: - koszty: 0,61 gr. + 0,06 gr. = 0,67 gr. (...) koszty manipulacyjne do wydawanych odpłatnie posiłków dla personelu pedagogicznego i niepedagogicznego oraz uczniów szkoły nie będących wychowankami ustala się w wysokości 20 % wsadu do kotła (nie dotyczy kucharek i podkuchennych zatrudnionych przy przygotowaniu posiłków bezpłatnie w czasie wykonywania pracy koszt po stronie pracodawcy). Dla posiłków wydawanych na podstawie umów (GOPS-y płatnik zewnętrzny) koszty manipulacyjne ustala się w wysokości 30 % wsadu do kotła ze względu na zwiększone koszty administracyjno-biurowe (koszty faktur vat, koszty przesyłek pocztowych, korespondencji, koszty eksploatacji maszyn i urządzeń /w tym nośniki do obsługi elektronicznej, koszty materiałów biurowych, zestawienia zbiorcze dla płatników/). [Dowód: akta kontroli, str ] W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez audytora wewnętrznego oraz pracowników Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniach od 23 maja do 11 czerwca 2007 r., którą objęto równieŝ realizację cyt. wyŝej wniosku pokontrolnego Starosty Oświęcimskiego, podano m.in.:...ustalono, iŝ jednostka sporządziła kalkulację kosztów Ŝywienia na 2007 r. dla zadania Ŝywienie w internacie SOSW (...) W kalkulacji pominięto koszty wynagrodzeń pozostałego personelu realizującego obowiązki związane z funkcjonowaniem kuchni przygotowanie posiłków, utrzymanie czystości, zaopatrzenie, obsługa administracyjno-księgowa, nadzór nad funkcjonowaniem kuchni (...) Wniosek pokontrolny został częściowo zrealizowany. [Dowód: akta kontroli, str ] Ustosunkowując się do ww. zarzutu Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził m.in.:...kalkulacja kosztów Ŝywienia sporządzona jest prawidłowo, poniewaŝ uwzględnia wszystkie faktyczne poniesione koszty sporządzania posiłków. Dla obliczenia tych kosztów 6...art. 5 ust. 2 udip

16 16 dokonuje się szczegółowej kalkulacji wynikającej z poniesionych kosztów /na podstawie faktur/ z uwzględnieniem kosztów przygotowania posiłków /woda, gaz, prąd/, utrzymania czystości, obsługa adm. księgowa /przy umowach z GOPS/. Nadzór nad funkcjonowaniem kuchni jest bezkosztowy, poniewaŝ wynika z zakresu obowiązków kadry kierowniczej. Personel kuchni jest zatrudniony dla obsługi Ŝywienia w internacie i do przygotowania większej ilości posiłków nie moŝe być kalkulowany. Kalkulacja etatów dotyczy tylko zwiększonego zakresu 0,25 etatu, bo jest to faktyczny koszt... (pismo, L.dz. Ośr. 520/06/07 z 14 czerwca 2007 r.). [Dowód: akta kontroli, str ] W wyjaśnieniach Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 5 stycznia 2005 r. w sprawie stołówek szkolnych (publ. Wspólnota 2005/2/58) podano m.in.:...skoro stołówka szkolna stanowi integralną część szkoły, to organ prowadzący szkołę publiczną (...) ma obowiązek zapewnienia warunków kadrowych, lokalowych, materialnych i organizacyjnych dla jej funkcjonowania, tak jak dla innych części szkoły. Oznacza to, między innymi, Ŝe pracownicy zatrudnieni przy przygotowywaniu posiłków w stołówce szkolnej są pracownikami szkoły. Zatem nie moŝe być mowy o tym, by wynagrodzenia tych pracowników były wliczane do opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej. W ramach stanowienia zasad i trybu korzystania z gminnych lub powiatowych obiektów i urządzeń uŝyteczności publicznej gmina lub powiat w oparciu o przepisy ustrojowych ustaw samorządowych (...) moŝe określić, Ŝe korzystanie ze stołówki ma charakter odpłatny. Natomiast wysokość opłat za posiłki moŝe ustalać dyrektor szkoły, w której stołówka ta funkcjonuje, w konsultacji z organem prowadzącym.... [Dowód: akta kontroli, str ] 1.5. Wynagrodzenia osobowe pracowników Z kontroli naliczania wynagrodzeń i dodatków za pracę w miesiącach: styczeń, maj, wrzesień, grudzień 2005 r. i 2006 r. siedmiu nauczycielom Ośrodka wynika, Ŝe: - wynagrodzenia zasadnicze naliczano zgodnie z zasadami określonymi w 2 ust. 1 oraz 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz. 181 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem MENiS z 31 stycznia 2005 r. ;

17 17 - dodatki za wysługę lat naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela, w 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki za warunki pracy naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 34 ust. 1 Karty Nauczyciela, w 8 oraz 9 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki funkcyjne naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w 5 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatki motywacyjne naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w 6 rozporządzenia MENiS z 31 stycznia 2005 r., w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw naliczano zgodnie z zasadami określonymi: w art. 35 ust. 2-3 Karty Nauczyciela, w uchwale RP z 28 lutego 2005 r. (w 2005 r.) i w uchwale RP z 28 grudnia 2005 r. (w 2006 r.); - dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej naliczano zgodnie z zasadą określoną w art. 42b ust. 2 Karty Nauczyciela. Spośród tych nauczycieli dwie osoby uzyskały awans zawodowy w latach , tj. [...] 7 29 lipca 2005 r. na nauczyciela dyplomowanego oraz [...] 8 31 lipca 2006 r. na nauczyciela mianowanego. Wzrost ich wynagrodzeń nastąpił odpowiednio 1 września 2005 r. oraz 1 września 2006 r. zgodnie z art. 39 ust. 1 Karty Nauczyciela. [Dowód: akta kontroli, str , ] Kontrola przeprowadzona w SOSW przez pracownika Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w dniach od 25 lipca do 17 sierpnia 2005 r., obejmująca m.in. wypłaty wynagrodzeń nauczycielom za godziny ponadwymiarowe w I półroczu 2005 r., nie wykazała nieprawidłowości. [Dowód: akta kontroli, str ] Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka oświadczył, iŝ nie posiada Ŝadnych dokumentów dotyczących odmowy wypłaty nauczycielom SOSW wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych poniewaŝ takie sytuacje nigdy nie wystąpiły. 7...art. 5 ust. 2 udip 8...art. 5 ust. 2 udip

18 18 [Dowód: akta kontroli, str ] Uchwała RP z 28 lutego 2005 r. oraz uchwała RP z 28 grudnia 2005 r. wchodzą w skład załącznika nr 5 do regulaminu pracy SOSW. Na regulaminie tym widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany regulamin opieczętowany jest (nie licząc załączników) pieczęciami: - SOSW na str. 1 (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) oraz na str. 13 (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu); - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) na str. 13. Na załączniku nr 1 do ww. regulaminu widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: imienną Dyrektora SOSW oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu). Na załączniku nr 2 do ww. regulaminu widnieje data 1 stycznia 2003 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: imienną Dyrektora SOSW oraz Ośrodka (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu). Na załączniku nr 3 do ww. regulaminu widnieje data 1 września 2004 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: - SOSW (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) na pierwszej stronie; - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu) na ostatniej stronie. Na załączniku nr 4 do ww. regulaminu widnieje data 1 września 2004 r. jako data wystawienia tego dokumentu (załącznika) przez Władysława Zawadzkiego Dyrektora Ośrodka. Omawiany załącznik opieczętowany jest pieczęciami: - SOSW (m.in. z sześciocyfrowym numerem telefonu i faksu) na pierwszej stronie; - imienną Dyrektora SOSW, Rady Ośrodka (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis), Przewodniczącego Rady SOSW (na odcisku pieczęci nieczytelny podpis) oraz Ośrodka (m.in. z siedmiocyfrowym numerem telefonu i faksu) na ostatniej stronie. [Dowód: akta kontroli, str ] W wyjaśnieniach dot. wystawienia i opieczętowania ww. dokumentów Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka podał m.in.: Regulamin pracy SOSW i załączniki nr 1, nr 2, nr 3

19 19 i nr 4 (...) sporządzono i opieczętowano zgodnie z datami ich wystawienia widniejącymi na tych dokumentach. Załącznik nr 5 załączyłem do regulaminu i opieczętowałem 28 lutego 2005 r. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu, a następnie załącznik ten był uzupełniany o kolejne uchwały Rady Powiatu w miarę podejmowania ich przez ten organ. [Dowód: akta kontroli, str ] Zgodnie z art Kodeksu pracy regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W protokole z kontroli przeprowadzonej w SOSW przez inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie, w dniach: 2, 9 i 26 lutego 2007 r., w zakresie przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów prawa pracy, podano m.in.:...załącza się kopię Regulaminu pracy wprowadzonego przez Dyrektora SOSW w dniu r. (...) regulamin ten nie jest uzgodniony ze związkami zawodowymi. Pod regulaminem widnieje pieczątka i podpis Rady oraz Przewodniczącego Rady SOSW. Załączniki nr 1 i 2 podpisane są tylko przez Dyrektora SOSW (...) Od marca 2006 r. nowoopracowany regulamin pracy oraz regulamin premiowania i wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych przekazany został do zaopiniowania obu związkom zawodowym. Strony negocjują jego treść, ostatnia wersja została przekazana przez Dyrektora do uzgodnienia w grudniu 2006 r.... W wystąpieniu pokontrolnym z 12 marca 2007 r. inspektor, o którym wyŝej mowa, wniósł m.in. o Zapewnienie, aby regulamin pracy uzgodniony był z zakładową organizacją związkową. Wniosek ten uzasadnił tym, Ŝe regulamin pracy nie jest uzgodniony z zakładową organizacją związkową, co narusza art Kodeksu pracy. Informując o realizacji ww. wniosku Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka stwierdził: Regulaminy pracy wynagradzania i premiowania zostały uzgodnione i podpisane w dn z działającymi w jednostce org. związkowymi ZNP i NSZZ»Solidarność«(pismo z 2 kwietnia 2007 r.). W Ośrodku znajdują się dwa dokumenty o nazwie: regulamin pracy SOSW, w tym jeden sporządzony przed 1 stycznia 2003 r. (opieczętowany m.in. pieczęcią NSZZ SOLIDARNOŚĆ Pracowników Oświaty i Wychowania Koła przy SOSW /na odcisku pieczęci nieczytelny podpis/). [Dowód: akta kontroli, str , , , ] Wyjaśniając sposób podania regulaminu pracy z 1 stycznia 2003 r. do wiadomości pracownikom SOSW oraz przyczyny nieuzgodnienia go z zakładową organizacją związkową Władysław Zawadzki Dyrektor Ośrodka podał m.in.:...regulaminy wynagrodzeń w formie załączników do Uchwał Rad Powiatu Oświęcimiu na poziomie Starostwa są kaŝdorazowo uzgadniane z przedstawicielami Związków Zawodowych, o czym świadczą stosowne zapisy

20 20 w Uchwałach (...) Wszystkie Regulaminy były (...) opiniowane przez Radę Ośrodka statutowy organ kolegialny w skład którego wchodzą przedstawiciele nauczycieli, oraz rodzice uczniów naszego Ośrodka. W okresie od 1999 r do 2006 wszystkie regulaminy były opiniowane tylko przez w/w Radę Ośrodka, poniewaŝ w tym czasie Organizacje Związkowe nie prowadziły działalności związkowej. Rada Ośrodka jest jedynym organem zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, która zatwierdza Statut SOSW, tak więc umocowanie prawne tego organu jest bardzo reprezentatywne (...) W momencie zwierania umów o pracę, kaŝdy pracownik jest zaznajomiony z regulaminami obowiązującymi w placówce, otrzymuje moŝliwość wglądu do obowiązujących regulaminów /w stosunku do nauczycieli dodatkowo Statut/ i podpisuje stosowne oświadczenie, które znajduje się w teczce osobowej pracownika.... Ponadto stwierdził takŝe:...wszystkie regulaminy funkcjonujące w SOSW zostały poddane konsultacji i zostały zaopiniowane przez reprezentantów załogi. Wszystkie równieŝ były dostępne. Załogę reprezentowały Związki Zawodowe i Rada Ośrodka (...) Na regulaminach widnieją odpowiednie pieczęcie (...) PoniewaŜ Związek Zawodowy Solidarność /Koło/ i ZNP /Ognisko/ nie ujawniały w Ośrodku Ŝadnej działalności, nie podejmowały nigdy Ŝadnych inicjatyw, ani w stosunku do pracowników, ani Dyrekcji, nie organizowały Ŝadnych spotkań, nigdy nie wnosiły Ŝadnych uwag, nikt nie wypowiadał się jako przedstawiciel Związków, Dyrekcja Ośrodka nie miała wiedzy o działalności Związków (...) Współpraca Dyrektora z organizacjami Związkowymi odbywała się na szczeblu Organizacji Międzyzakładowych. W SOSW z przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej /nauczycielem SOSW/ wielokrotnie dochodziło do spotkań (...) W 2003 roku na szczeblu organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność uzgodniono treści wszystkich regulaminów funkcjonujących w Ośrodku. Przekazałem pani [...] 9 wszystkie regulaminy do konsultacji i zaopiniowania /segregator/. Po około 2-3 tygodniach pani Przewodnicząca zwróciła segregator z regulaminami, które zostały pozytywnie zaopiniowane. Jak się później okazało /w czasie kontroli w 2006 r./ pieczęcią Związku i podpisem został zaopatrzony tylko Regulamin Funduszu Socjalnego, jako pierwszy w segregatorze. Fakt zabrania do zaopiniowania regulaminów przez przewodniczącą organizacji Międzyzakładowej potwierdza równieŝ brak jakiejkolwiek działalności Koła Związku Zawodowego w SOSW (...) Wymogi ustawowe w stosunku do regulaminów w świetle powyŝszych wyjaśnień uwaŝam, Ŝe zostały spełnione.... [Dowód: akta kontroli, str , ] 9...art. 5 ust. 2 udip

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r.

Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 31-01-2011. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia.... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 35 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 września 2010 r. pracownik Biura Kontroli i Rewizji

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole nr 1

Miejskie Przedszkole nr 1 Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 12/2007 Miejskie Przedszkole nr 1 w Sulejówku Sulejówek 2008 1. INFORMACJE OGÓLNE Jednostka kontrolowana: Miejskie Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Art. 30a. Zenon Decyk. 2009-12-18 Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a Zenon Decyk Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Art. 30a /zmiana 19 listopada/ 1. W terminie do dnia 20 stycznia kaŝdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr XX/359/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr BK0913/XIV/2007

Protokół nr BK0913/XIV/2007 Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola samorządowego prowadzonych przez Gminę Tyszowce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 18 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 18 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/126/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol przez

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku

Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Zmiany w przepisach dla pracowników samorządowych zatrudnionych w placówkach oświatowych JST w 2009 roku Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1458) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Ogródku Jordanowskim w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 czerwca 2010 r. pracownicy Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2015 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2015 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA NR XX/383/2012 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 1/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 08.01.2009r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005

PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 Lędziny,02.09.2005 r PROTOKÓŁ NR VII/ 2005 kontroli gospodarki finansowej jednostek budżetowych Szkoły podstawowej nr 1 Szkoły podstawowej nr 3 Szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach przeprowadzonej przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 30 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 1 września 2010 r. pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r

UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 pa

UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 pa UCHWAŁA Nr 460 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 października 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLII/441/06 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 24 października 2006 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI określający wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł

Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł Nr KW 0914-8/04 Radlin, dnia 22 grudzień 2004 P R O T O K Ó Ł Kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie. Kontrola przeprowadzona w dniach od 20.12.2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/458/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niesamorządowych i niepublicznych (szkoły/placówki o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE WOiZ.I.0113 4/09 REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU OŚWIATY STAROSTWA POWIATOWEGO W BĘDZINIE z dnia 29 października 2009 roku Nadzór merytoryczny nad pracą wydziału sprawuje Starosta Będziński Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu Na podstawie: 1. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew

ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz Miasta Sochaczew Warszawa, dnia 24 października 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/001 LWA 41028-2-2007 Pan Bogumił Czubacki Burmistrz

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. Uchwała Nr XXIII/183/08 Rady Miasta Biłgoraj z dniu 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi

Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Zasady i zakres współpracy Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Niechorzu ze związkami zawodowymi Podstawa prawna: 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. nr 24, poz. 141, z 1998

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 roku Zarządzenie Nr OR.0050.27.2015 Wójta Gminy Grodziec z dnia 31 marca 2015 w sprawie określenia załoŝeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grodziec na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto należeć do ZNP?

Dlaczego warto należeć do ZNP? Dlaczego warto należeć do ZNP? ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO to największy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce. ZNP liczy obecnie 300 tysięcy osób zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok...

Wniosek o udzielenie dotacji na rok... Formularz Nr 1 do Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r.

Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. Uchwała Nr LXII/651/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, placówek

Bardziej szczegółowo

Formularz Nr 1. Wniosek o udzielenie dotacji na rok... 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę: osoba prawna / osoba fizyczna *

Formularz Nr 1. Wniosek o udzielenie dotacji na rok... 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę: osoba prawna / osoba fizyczna * Formularz Nr 1 do Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/400/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2008 r. Uchwała Nr XXIX/400/2008 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE

S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE S T A T U T ZESPOŁU EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W ZBLEWIE I. CELE I ZADANIA 1 Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zblewie zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 15 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wytycznych do opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia marca 2011 r. LRZ-4101-16-06/2010 P/10/074 Pani Marta Baran Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaśle Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 795 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 kwietnia 2014 roku

UCHWAŁA Nr 795 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 kwietnia 2014 roku UCHWAŁA Nr 795 RADY MIASTA KONINA z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych, dla

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. Nr 242, poz. 1776) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR..2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR..2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia... 2012 r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2012 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2016 DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH W KONINIE z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia pracowników Zarządu Dróg Miejskich w Koninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/391/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. UCHWAŁA NR /./2010 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia.. 2010 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T

MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T MNiSW- DKN-WKR-1953-2071-5/MK/10 Warszawa, 29 października 2010 r. R A P O R T z kontroli Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji podmiotowych w obszarze działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok

Formularz nr 1 do projektu budżetu miasta na 2014 rok . pieczęć lub nazwa komórki organizacyjnej/jednostki budżetowej Formularz nr 1 Dochody A. - Zestawienie liczbowe (dotyczy jednostek budżetowych, wydziałów i biur UM) zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA

OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEPISÓW ART. 30a i 30b USTAWY - KARTA NAUCZYCIELA ARTYKUŁ 30a Art. 30a ust.1 W każdym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 grudnia organ prowadzący szkołę będący jednostką

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Radom dnia 24.06.2010r. BK.0914-20/10 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Radomiu ul. Sadkowska 16. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 20 Prezydenta Miasta Radomia z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE podstawa prawna: REGULAMIN FUNKCJONOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LICEUM PLASTYCZNYM W KROŚNIE 1. Art.70a ust.1 i ust.1a i art.30 ust.8a ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 października 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 23 października 2013 r. UCHWAŁA NR LXXXVII/1297/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 października 2013 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 23 marca 2011r. w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 dla szkół prowadzonych przez powiat gołdapski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r.

Uchwała Nr XVIII/111/08. z dnia 30 grudnia 2008r. Uchwała Nr XVIII/111/08 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość, zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r.

Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. Uchwała Nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Czerwonak z dnia 18 października 2012 r. W sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 223/2007 Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian budŝetu miasta na rok 2007 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w GIMNAZJUM im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Podstawa prawna: 1.Art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wejherowskiego. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno- Wychowawczych w Rumi.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wejherowskiego. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno- Wychowawczych w Rumi. Uchwała Nr.. z dnia w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno- Wychowawczych w Rumi. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5

PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 PLAN FINANSOWY Przedszkola Miejskiego Nr 5 w G o s t y n i u zgodnie do podjętej Uchwały Nr XXXIII/51/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 grudnia 213r. w sprawie: budŝetu Przedszkola Miejskiego Nr 5

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM. Białystok 2009 ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Białystok 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1) Ustawa weszła w Ŝycie 22 stycznia 2009 r., z tym Ŝe: 1) art. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r

ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r ZARZĄDZENIE nr 2/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury AMFITEATR w Radomiu z dnia 14.07.2010r w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W SZCZUCINIE SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania pracą przedszkola ROZDZIAŁ III Struktura organizacyjna przedszkola

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 11 im. Bolesława Prusa w Radomiu Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 34 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22.09.2010r. pracownicy Biura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. arządzenie Nr 2165/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

- poczta kod pocztowy miejscowość ulica nr posesji

- poczta kod pocztowy miejscowość ulica nr posesji (pieczęć Organizatora) (WZÓR) Zał. do Uchwały Nr 42/517//2008 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.06. 2008 Wniosek złożono w dniu... nr sprawy... (pieczęć Urzędu) Wniosek kompletny przyjęto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 stycznia 2010 r. pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Zarządzenie, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. DOP-013/135/09 Poznań, 19 październik 2009r Zarządzenie nr 135/2009 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 października 2009r w sprawie trybu postępowania, zasad przyznawania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 183 UCHWAŁA Nr XVII/198/12 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu Regulamin wynagradzania nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu określają

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Warszawie 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz pozostałe świadczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pan Dariusz Latos Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie BoŜe w Mikołowie-Borowej Wsi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo