Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje Korporacje

2 Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną, zwaną dalej PZU SA z: 1) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, 2) osobami prawnymi, 3) jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, posiadającymi co najmniej 20 pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, mogących stanowić przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu niniejszych OWU. 2. PZU SA może zawrzeć umowę ubezpieczenia z zastosowaniem niniejszych OWU, z podmiotami które nie spełniają warunku określonego w ust W porozumieniu z Ubezpieczającym do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 4. PZU SA zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczającemu różnicę między treścią umowy a zapisami niniejszych OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedopełnienia tego obowiązku PZU SA nie może powoływać się na różnicę niekorzystną dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Postanowienia tego nie stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. 5. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. 2 Przez pojęcia użyte w OWU rozumie się: 1) jednostka organizacyjna PZU SA likwidująca szkodę jednostka organizacyjna PZU SA właściwa dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że osoby te wskażą inne uzasadnione okolicznościami miejsce likwidacji szkody; 2) kradzież zabranie w celu przywłaszczenia cudzego pojazdu, jego części lub wyposażenia przez osobę nie będącą osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu; 3) miejsce strzeżone miejsce pozostające pod stałym dozorem osób profesjonalnie zajmujących się ochroną mienia; 4) odszkodowanie świadczenie pieniężne przysługujące od PZU SA Ubezpieczonemu lub uprawnionemu w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego, ustalone według zasad określonych w OWU i umowie ubezpieczenia; 5) okres eksploatacji pojazdu okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli: a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od 31 grudnia roku produkcji, b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od 31 maja roku produkcji pojazdu; dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego; 6) osoba uprawniona do korzystania z pojazdu: a) korzystający z pojazdu na podstawie umowy leasingu albo najemca albo kredytobiorca, któremu bank oddał przewłaszczony pojazd do używania, albo b) inna niż określona w lit. a osoba, która faktycznie włada ubezpieczonym pojazdem za zgodą właściciela, w szczególności na podstawie umowy użyczenia, przechowania, komisu, w ramach stosunku pracy, albo c) osoba, która faktycznie włada ubezpieczonym pojazdem za zgodą osoby, o której mowa w lit. a, albo lit. b, albo d) osoba, której osoba określona w lit. a, lit. b albo lit. c zezwoliła grzecznościowo na jednorazowe, krótkotrwałe skorzystanie z ubezpieczonego pojazdu; 7) pomieszczenie zamknięte pomieszczenie zamknięte na co najmniej jeden atestowany zamek wielozastawkowy lub jedną atestowaną kłódkę wielozastawkową albo pomieszczenie zamknięte wyposażone w homologowany system zamykania elektromechanicznego, z wyłączeniem pomieszczenia zamkniętego przeznaczonego dla różnych użytkowników (tzw. garaż wielostanowiskowy); 8) przywłaszczenie bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu; w szczególności odmowa zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w wyniku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu; 9) Sieć Naprawcza PZU grupa wyselekcjonowanych zakładów naprawczych (autoryzowanych, jak również niezależnych) współpracujących Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS , NIP , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł, kapitał wpłacony w całości

3 z PZU SA, w tym grupa zakładów współpracujących wego dla celów wykonania danej umowy ubezpieczew zakresie realizacji świadczeń przysługujących na pod- nia, przyjmuje się, że wartość pojazdu nie ulega zmiastawie OWU w ramach opcji ubezpieczenia Door to nie w okresie 6 miesięcy od daty wystawienia faktury; Door, o której mowa w 10 pkt 1; wykaz zakładów Sie- 20) włamanie pokonanie zabezpieczenia pojazdu przeci Naprawczej PZU oraz zakładów Sieci Naprawczej widzianego w jego konstrukcji lub urządzenia za- PZU współpracujących w zakresie świadczeń Door to bezpieczającego przed kradzieżą, w celu dostania się Door jest dostępny na stronie internetowej do wnętrza pojazdu przez osobę nie będącą osobą oraz w jednostkach organizacyjnych PZU SA; uprawnioną do korzystania z pojazdu, nie połączone 10) składka wynagrodzenie należne PZU SA z tytułu z zabraniem pojazdu w celu krótkotrwałego użycia lub udzielonej ochrony ubezpieczeniowej; kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; 11) suma ubezpieczenia kwota stanowiąca górną gra- 21) wniosek wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nicę odpowiedzialności PZU SA za każdą szkodę dokument w którym Ubezpieczający podaje wszypowstałą w okresie ubezpieczenia, określona w umo- stkie znane sobie okoliczności i informacje w odpowie ubezpieczenia; wiedzi na zapytania PZU SA, stanowiący integralną 12) szkoda całkowita uszkodzenie pojazdu w takim część umowy ubezpieczenia; zakresie, że koszty naprawy ustalone według zasad 22) wypadek ubezpieczeniowy zdarzenie objęte zakreokreślonych w 21 ust. 5 pkt 3 przekraczają 70% sem ubezpieczenia określonym w OWU i umowie ubezwartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania; pieczenia; 13) szkoda częściowa szkoda inna niż szkoda całko- 23) wyposażenie pojazdu: wita, kradzieżowa lub eksploatacyjna; a) sprzęt i urządzenia służące do utrzymania i uży- 14) szkoda eksploatacyjna szkoda powstała w wyniku wania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, zużycia pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także b) sprzęt i urządzenia służące bezpieczeństwu jazdy, szkoda, do naprawienia której zobowiązany jest pod- c) sprzęt i urządzenia służące zabezpieczeniu pojazdu miot w ramach gwarancji lub rękojmi za wady pojazdu, przed kradzieżą, w tym również kluczyk lub sterojego części lub wyposażenia albo za wady naprawy wnik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu, pojazdu, jego części lub wyposażenia; d) radia, odtwarzacze audio, radioodtwarzacze i od- 15) szkoda kradzieżowa kradzież pojazdu, jego części twarzacze video, lub wyposażenia, lub uszkodzenie pojazdu w następ- e) głośniki i kolumny głośnikowe, stwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, f) anteny zewnętrzne i wewnętrzne, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia; g) telewizory z osprzętem, 16) ubezpieczający osoba zawierająca z PZU SA umo- h) taksometry, wę ubezpieczenia na własny rachunek (właściciel po- i) spoilery i nakładki, jazdu) lub inna osoba zawierająca umowę ubezpiecze- j) haki holownicze, nia na rachunek właściciela pojazdu; k) zestawy głośnomówiące, radiotelefony i CB-Radia, 17) ubezpieczony właściciel pojazdu; l) instalacje gazowe, 18) udział własny wartość określona w umowie ubez- m) inne po indywidualnej ocenie ryzyka i zaakceptopieczenia lub w OWU, odniesiona procentowo do sumy waniu objęcia ich ochroną ubezpieczeniową przez ubezpieczenia albo procentowo lub kwotowo do kwoty PZU SA; odszkodowania pomniejszająca to odszkodowanie, sta- z wyłączeniem wyposażenia określonego w lit. a, ochronowiąca ryzyko własne ubezpieczonego; w przypadku ną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie wyposaudziału własnego wyrażonego w stosunku do kwoty żenie zamontowane w pojeździe na stałe, którego deodszkodowania podstawę obliczenia kwoty udziału montaż wymaga użycia narzędzi lub przyrządów mewłasnego stanowi kwota odszkodowania przed pomniej- chanicznych; szeniem jej o udział własny; w przypadku zbiegu 24) zabezpieczenie przeciwkradzieżowe urządzenie lub udziałów własnych z różnych tytułów odszkodowanie system, trwale zamontowane w pojeździe, zabezpieczapomniejsza się o każdy rodzaj udziału własnego obliczo- jące przed szkodą kradzieżową wymagane przez ny według powyższych zasad; PZU SA dla objęcia ochroną ubezpieczeniową w za- 19) wartość pojazdu wartość pojazdu ustalana przez kresie odpowiedzialności za szkody kradzieżowe i wy- PZU SA (w celu zawarcia umowy ubezpieczenia mienione we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; w porozumieniu z Ubezpieczającym) na podstawie za zabezpieczenie przeciwkradzieżowe uznawane są: notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu a) urządzenie (system) zamontowane w procesie proz uwzględnieniem jego roku produkcji, okresu eksploata- dukcji pojazdu przez producenta pojazdu z wyłącji, wyposażenia, przebiegu i stanu technicznego, czeniem fabrycznej blokady kierownicy i systemu w oparciu o katalog (informator) cen wskazany we centralnego zamykania, wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, a w przy- b) homologowane zgodnie z obowiązującymi przepisapadku pojazdu fabrycznie nowego na podstawie faktury mi prawa urządzenie (system) zamontowane poza zakupu; w przypadku braku notowań rynkowych da- procesem produkcji pojazdu przez podmiot profesnego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wy- jonalnie trudniący się montażem urządzeń zabezceny indywidualnej; za wartość pojazdu brutto uważa pieczających pojazd przed kradzieżą, który potwiersię wartość uwzględniającą naliczony przy jego naby- dza fakt zamontowania tego urządzenia wydając piciu podatek VAT obliczony według stawki obowiązują- semne zaświadczenie (np. certyfikat instalacji, karta cej dla tego rodzaju pojazdów; za wartość pojazdu gwarancyjna) z wyłączeniem blokady kierownicy, netto uważa się wartość pojazdu bez uwzględnienia c) system specjalny urządzenie lub system, opisane naliczonego podatku VAT obliczonego według stawki w lit. a lub b, posiadające oprócz funkcji ochrony obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; ustalenie war- pojazdu przed kradzieżą, funkcję lokalizacji, poszutości pojazdu nowego na podstawie faktury możliwe jest kiwania i odzyskiwania pojazdów, o zasięgu działatylko w przypadku jego nabycia w państwie członkowskim nia nie mniejszym niż przyjęty w umowie ubezpie- Unii Europejskiej; w przypadku pojazdu fabrycznie no- czenia zakres terytorialny; warunkiem uznania zabez- 2

4 pieczenia przeciwkradzieżowego za system specjal- 1) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie ny jest objęcie pojazdu monitoringiem firmy, której dłuższym niż do 3 dni po dokonaniu oględzin i sposystem został zamontowany w pojeździe lub agencji rządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy ochrony świadczącej usługi na rzecz danej firmy pojazdów lub protokołu szkody; i potwierdzenie tego faktu umową o świadczenie 2) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu usługi monitorowania pojazdu (ochrony, lokalizacji, z miejsca zdarzenia, pod warunkiem że usługi te nie poszukiwania i odzyskiwania) na terytorium nie mogły być świadczone w ramach posiadanego przez mniejszym niż przyjęty w umowie ubezpieczenia Ubezpieczonego ubezpieczenia PZU Auto Pomoc; zakres terytorialny oraz przedstawienie dowodu opła- jeżeli koszty te zostały pokryte w części, PZU SA ty abonamentu za okres, w którym przypada dzień zwraca pozostałe koszty z zastrzeżeniem ust. 2. zawarcia umowy; 2. PZU SA zwraca koszty, o których mowa w ust. 1, do wy- 25) ucieczka z miejsca zdarzenia oddalenie się z miejs- sokości 10% sumy ubezpieczenia, chyba że umówiono ca wypadku z zamiarem uniknięcia odpowiedzial- się inaczej. Powyższy limit sumy ubezpieczenia nie ma ności, w szczególności uniemożliwienia lub utrudnie- zastosowania w przypadku opcji Door to Door oraz nia ustalenia tożsamości, okoliczności zdarzenia lub pakietu świadczeń, o których mowa w 10 pkt 1 i 2. stanu nietrzeźwości. Wyłączenia odpowiedzialności Rozdział II. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposa- 1) których wartość nie przekracza 500 złotych (franżeniem określonym we wniosku: szyza integralna), chyba że w umowie ubezpiecze- 1) zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie nia przyjęto inną wartość franszyzy integralnej; ogrado przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym; niczenie to nie dotyczy szkód polegających na uszko- 2) nie zarejestrowane lecz podlegające rejestracji dzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do przepi- wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medysów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, w przypadku cznej; gdy Ubezpieczający ma stałe miejsce zamieszkania 2) spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego nielub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej; dbalstwa przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego 3) inne pojazdy napędzane umieszczonym w nich sil- lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu lub nikiem, zasilanym z własnego źródła energii; wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą Ubez- 4) trolejbusy; pieczający lub Ubezpieczony pozostaje we wspól- 5) tramwaje; nym gospodarstwie domowym; z wyłączeniem pojazdów wynajmowanych zarobko- 3) powstałe podczas kierowania pojazdem przez Ubezwo na okresy poniżej trzech miesięcy, chyba że pojazdy pieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pote zostały ubezpieczone jako pojazdy o tym przezna- jazdu: czeniu. a) w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym oraz po dokonaniu alkoholu albo pod wpływem środków odurzająindywidualnej oceny ryzyka, ubezpieczeniem mogą być cych, substancji psychotropowych lub środków objęte pojazdy inne niż wymienione w ust.1. Rozdział III. Zakres ubezpieczenia Zakres podstawowy 4 zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii lub b) nie posiadającego wymaganych prawem państwa zajścia wypadku ubezpieczeniowego, uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem; c) gdy kierowca uciekł z miejsca wypadku drogowego, w którym inna osoba poniosła obrażenia Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na ciała lub poniosła śmierć; uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części 4) powstałe podczas kierowania pojazdem niezarejeslub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych trowanym lub pojazdem nie posiadającym ważod woli Ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzy- nego dowodu rejestracyjnego lub ważnego badania stania z pojazdu, z zastrzeżeniem 7. 5 technicznego jeżeli w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg rejestracji i dokonywania okresowych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody; 1. W zakresie przyjętym w umowie ubezpieczenia ubezpie- 5) spowodowane działaniami wojennymi, a także poczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Rze- wstałe w czasie używania pojazdu w związku z oboczypospolitej Polskiej i innych państw Europy oraz Al- wiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska lub gierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji, z zastrze- innych podmiotów, a także szkody zaistniałe w pożeniem ust. 2. jazdach czynnie uczestniczących w akcjach protes- 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, zakresem ubezpiecze- tacyjnych, demonstracjach, strajkach lub blokadach nia nie są objęte szkody kradzieżowe powstałe na te- dróg i innych podobnych zdarzeniach; rytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy lub Mołdawii. 6 6) powstałe podczas używania pojazdu jako narzędzia przestępstwa przez Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu; 7) eksploatacyjne; 1. Zakresem ubezpieczenia objęty jest także zwrot uzasad- 8) powstałe w następstwie użytkowania pojazdu nieznionych okolicznościami danego zdarzenia kosztów: godnie z jego przeznaczeniem, a także zaistniałe 3

5 wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia 1) z zastosowaniem udziału własnego w każdej szkodzie ładunku lub bagażu; w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia; 9) w pojeździe nie będącym własnością osoby wymie- 2) z zastosowaniem franszyzy integralnej w kwocie wyżnionej we wniosku jako właściciel; szej niż określona w 7 ust. 1 pkt 1; 10) kradzieżowe, w przypadku gdy: 3) w wariancie Wycena z zastosowaniem rozliczenia a) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez kosztów naprawy pojazdu według wyceny dokonanej nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabez- przez PZU SA, o którym mowa w 22 ust. 6; pieczono z należytą starannością poza pojaz- 4) z ograniczeniem odpowiedzialności PZU SA do szkód dem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejes- powstałych wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej tracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub ste- Polskiej; rownik służący do otwarcia lub uruchomienia po- 5) z zastosowaniem pomniejszania sumy ubezpieczenia jazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciw- o każde wypłacone odszkodowanie za szkodę częściokradzieżowych, lub wą (redukcja sumy ubezpieczenia); b) po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez 6) z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody kradzieżowe. nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych 9 we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomie- Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia, z zaszczenia zamkniętego; strzeżeniem 7, może obejmować: wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa w lit. a 1) szkody powstałe podczas jazd wyścigowych i konkuri b, nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określo- sowych oraz treningów do tych jazd; nych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim 2) szkody powstałe w okresie wykorzystania pojazdu jako użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej rekwizytu, pojazdu zastępczego lub pojazdu demonużycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu; stracyjnego; 11) powstałe w wyposażeniu, o którym mowa w 2 3) szkody powstałe podczas kierowania pojazdem wykopkt 23 lit. d, wskutek włamania lub kradzieży, rzystywanym do nauki jazdy; w przypadku gdy po opuszczeniu pojazdu nie doko- 4) szkody kradzieżowe powstałe na terytorium Rosji, nano z należytą starannością zabezpieczenia poza Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. pojazdem wyjmowanego odbiornika lub panela; 12) powstałe w wyposażeniu pojazdu nie określonym 10 we wniosku, z zastrzeżeniem 11 ust. 4; 13) powstałe wskutek przywłaszczenia pojazdu lub po- Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może legające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce obejmować dodatkowo: w okresie tego przywłaszczenia; 1) w przypadku umów, których przedmiotem są samocho- 14) polegające na uszkodzeniu wnętrza pojazdu i jego dy osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego, wyposażenia, gdy nie dokonano zabezpieczenia po- z wyłączeniem samochodów stanowiących przedmiot jazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji oraz wynajmu lub zarządzania opcję Door to Door tj. panie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciw- kiet świadczeń przysługujących w przypadku powstakradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były nia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, obejmuwymagane przy zawarciu umowy ubezpieczenia; jący: 15) powstałe wskutek utraty kluczyków lub sterowników a) organizację oraz pokrycie przez PZU SA kosztów w okolicznościach innych niż kradzież. odbioru ubezpieczonego pojazdu od Ubezpieczo- 2. Jeżeli nie umówiono się inaczej, ubezpieczeniem nie są nego lub Ubezpieczającego lub osoby uprawnionej objęte również szkody, o których mowa w 9. do korzystania z pojazdu oraz dostarczenia tego po- 3. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie jazdu do wybranego przez Ubezpieczonego lub koszty świadczeń przewidzianych w opcji Door to Door, Ubezpieczającego zakładu sieci naprawczej współo których mowa w 10 pkt 1, poniesione bez uprzedniej pracującego w zakresie świadczeń Door to Door, zgody PZU SA, chyba że: b) organizację przez PZU SA naprawy ubezpieczo- 1) powiadomienie PZU SA w sposób określony w 31 nego pojazdu w zakładzie o którym mowa w lit. a, ust. 2 było niemożliwe: c) organizację oraz pokrycie przez PZU SA kosztów a) z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego, Ubez- wynajmu pojazdu zastępczego na czas naprawy pieczonego, osoby uprawnionej do korzystania z po- ubezpieczonego pojazdu w zakładzie, o którym mojazdu lub osoby występującej w imieniu tych osób, lub wa w lit. a, wraz z podstawieniem pojazdu zastępb) z powodu doznania urazu ciała lub nagłego za- czego do miejsca wskazanego przez Ubezpieczochorowania Ubezpieczonego lub osoby uprawnio- nego lub Ubezpieczającego lub osobę uprawnioną nej do korzystania z pojazdu, lub do korzystania z pojazdu oraz odbiorem pojazdu 2) zdarzenie miało miejsce na autostradzie, a Ubez- zastępczego z zakładu, o którym mowa w lit. a, pieczonemu lub osobie uprawnionej do korzystania w którym naprawiany był ubezpieczony pojazd; z pojazdu pomocy udzieliły specjalne służby drogowe. jeżeli z jakiegokolwiek powodu pojazd nie jest naprawiany (np. Ubezpieczony zrezygnuje z naprawy Ograniczenie zakresu ubezpieczenia lub ma miejsce szkoda całkowita), PZU SA pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego w okresie nie 8 dłuższym niż do trzech dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów Za odpowiednio obniżoną składkę umowa ubezpieczenia, naprawy pojazdu; jeżeli ubezpieczony pojazd nie z zastrzeżeniem 7 może zostać zawarta: zostanie w tym czasie dostarczony do zakładu Sieci 4

6 Naprawczej PZU SA współpracującego w zakresie wiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności świadczeń Door to Door, Ubezpieczony lub Ubez- uważa się za nieistotne. Jednakże PZU SA może się pieczający lub osoba uprawniona do korzystania zwrócić do Ubezpieczającego z wnioskiem o uzupełniez pojazdu we własnym zakresie zwraca pojazd nie brakujących danych lub dokumentów. zastępczy do wypożyczalni; PZU SA zapewnia po- 7. W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajazd zastępczy klasyfikowany w tym samym seg- jący obowiązany jest zawiadomić PZU SA o zmianie mencie rynkowym co ubezpieczony pojazd, jednak okoliczności, o których mowa w ust. 6, niezwłocznie po nie wyższym niż klasy C, przy czym PZU SA nie otrzymaniu o nich wiadomości. gwarantuje, że pojazd zastępczy będzie tak samo 8. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy wyposażony, jak pojazd ubezpieczony; rachunek, obowiązki określone w ust. 6 i 7 spoczywają świadczenia objęte opcją Door to Door, realizowa- zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczone są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Pol- nym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu skiej; koszty tych świadczeń nie pomniejszają sumy umowy na jego rachunek. ubezpieczenia; 9. PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki oko- 2) w przypadku umów, których przedmiotem są samocho- liczności, które z naruszeniem ust. 6 8 nie zostały pody osobowe lub ciężarowe w nadwoziu osobowego dane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia ust. 6 8 oraz pojazdy inne niż osobowe lub ciężarowe w nad- doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje woziu osobowego pakiet świadczeń przysługujących się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa w przypadku powstania szkody objętej zakresem ubez- są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu popieczenia, obejmujący: przedzającym. a) zwrot udokumentowanych kosztów holowania pojazdu 10. W razie zbycia pojazdu prawa z umowy ubezpieczenia z miejsca zdarzenia ponad limit określony w 6 ust. 2, mogą być przeniesione na jego nabywcę. Przenieb) zwrot udokumentowanych kosztów korzystania sienie tych praw na dotychczasowego posiadacza poz pojazdu zastępczego o parametrach technicznych jazdu będącego osobą, o której mowa w 2 pkt 6 lit. a zbliżonych do parametrów technicznych ubezpie- nie wymaga zgody PZU SA. W takim przypadku zbyczonego pojazdu, w uzasadnionym technologicznie wca lub nabywca pojazdu najpóźniej w dniu jego zbyokresie wykonywania naprawy pojazdu na teryto- cia zobowiązany jest zawiadomić PZU SA o fakcie przerium Rzeczypospolitej Polskiej; niesienia praw z umowy ubezpieczenia, dostarczając do PZU SA zwraca koszty, o których mowa w lit. a lub PZU SA dokument potwierdzający przeniesienie tych lit. b, do wysokości dodatkowego limitu odpowiedz- praw. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia może ialności określonego w umowie ubezpieczenia, przy zostać dokonane wyłącznie w chwili zbycia pojazdu. czym limit ten ulega pomniejszeniu o kwotę PZU SA potwierdza przeniesienie praw z umowy ubezkażdorazowego zwrotu tych kosztów. pieczenia na nabywcę pojazdu w formie pisemnej. 11. Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby Rozdział IV. Umowa ubezpieczenia Zawarcie umowy inne niż wskazane w ust. 10 wymaga zgody PZU SA. 12. W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu przechodzą także obowiązki, które 11 ciążyły na zbywcy, chyba że strony za zgodą PZU SA umówiły się inaczej. Pomimo przejścia obowiązków 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na pisemny zbywca odpowiada solidarnie z nabywcą za zapłatę wniosek Ubezpieczającego po uprzedniej identyfikacji składki przypadającej za czas do chwili przejścia właspojazdu wraz z wyposażeniem i dokonaniu przez ności pojazdu na nabywcę. PZU SA indywidualnej oceny ryzyka. 13. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały prze- 2. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w formie pisem- niesione na nabywcę pojazdu, stosunek ubezpieczenia nej na podstawie okoliczności i informacji podanych wygasa z chwilą przejścia własności pojazdu na nabywcę. przez Ubezpieczającego we wniosku z tym, że PZU SA 14. Postanowień ust nie stosuje się przy przenomoże uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od ich szeniu wierzytelności, jakie powstały lub mogą powstać udokumentowania. wskutek zajścia przewidzianego w umowie wypadku. 3. Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU SA potwierdza dokumentem ubezpieczenia Zmiana zakresu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wymaga sporządzenia w formie pisemnej 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, umowa ubezpieczenia aneksu do tej umowy, z zastrzeżeniem że powyższa zawierana jest w wariancie Warsztat z opcją serwisozmiana warunków umowy będzie obowiązywać do końca wą, o którym mowa w 22 ust. 2 pkt 1. okresu ubezpieczenia określonego w tej umowie. 2. Na wniosek Ubezpieczającego umowa ubezpieczenia 5. Zmiana wyposażenia pojazdu, w tym nie powodująca może być zawarta: zmiany wartości pojazdu powyżej sumy ubezpieczenia 1) w wariancie Warsztat z opcją optymalną, o którym określonej w umowie ubezpieczenia, wymaga zgłoszenia mowa w 22 ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem że zado ubezpieczenia, pod rygorem odmowy wypłaty odszko- warcie umowy ubezpieczenia w niniejszym wariandowania z tytułu szkód powstałych w tym wyposażeniu. cie jest możliwe pod warunkiem dokonania indy- 6. Ubezpieczający zobowiązany jest podać do wiadomoś- widualnej oceny ryzyka przez PZU SA oraz spełci PZU SA wszystkie znane sobie okoliczności, o które nieniu wymogów określonych przez PZU SA, albo PZU SA zapytywał w formularzu oferty (wniosku) albo 2) w wariancie Wycena, o którym mowa w 22 ust. 6. przed zawarciem umowy w innych pismach. Jeżeli Ubezpieczający zawiera umowę przez przedstawiciela, obowiązek 13 ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności jemu znane. W razie zawarcia 1. Jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody przez PZU SA umowy ubezpieczenia mimo braku odpo- kradzieżowe, PZU SA uzależnia zawarcie umowy ubez- 5

7 pieczenia od zabezpieczenia pojazdu w następujący Początek i koniec odpowiedzialności sposób: 1) w przypadku samochodów osobowych, ciężarowo 16 osobowych, ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych ciężarowych o ładowności do 750 kg, o war- Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność PZU SA tości brutto w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia: rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy a) do zł jedno zabezpieczenie przeciwkra- ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż dnia następnego dzieżowe, po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. b) powyżej zł do zł dwa zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, 17 c) powyżej zł trzy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (immobiliser fabryczny, auto- 1. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: alarm, inne) albo dwa zabezpieczenia przeciw- 1) z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umokradzieżowe, jeżeli jedno z nich jest systemem wie ubezpieczenia; specjalnym (pod warunkiem spełnienia wymogów 2) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkookreślonych w definicji systemu specjalnego); je- witą lub kradzież pojazdu; żeli pojazd nie ma zamontowanego systemu spe- 3) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określocjalnego, jak również nie jest zabezpieczony trze- nej w umowie ubezpieczenia wskutek wypłaty odma zabezpieczeniami przeciwkradzieżowymi (im- szkodowania lub odszkodowań; mobiliser fabryczny, autoalarm, inne), a jego war- 4) z dniem doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia tość brutto przekracza zł to może on PZU SA o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem zostać objęty ochroną w zakresie kradzieży z za- natychmiastowym w przypadku, gdy PZU SA ponosi stosowaniem 5% udziału własnego w szkodzie odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składkradzieżowej, ki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza 2) w przypadku motocykli, motorowerów, quadów, sa- rata nie została zapłacona w terminie; mochodów ciężarowych powyżej 750 kg, mikrobu- 5) z upływem 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezsów, ciągników siodłowych, balastowych, autobu- pieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty sów, oraz innych pojazdów samochodowych jed- składki wysłanego po upływie terminu jej płatności no zabezpieczenie przeciwkradzieżowe. z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od 2. W przypadku kontynuacji ubezpieczenia tego samego dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiepojazdu w PZU SA od ryzyka kradzieży wymagania co dzialności; do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, o których mo- 6) z dniem doręczenia oświadczenia drugiej stronie wa w ust. 1 mogą być określone odmiennie, w zależno- o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastości od indywidualnej oceny ryzyka. wym w przypadku, o którym mowa w 19 ust. 10; 3. W przypadku indywidualnej oceny ryzyka PZU SA mo- 7) z chwilą przeniesienia własności pojazdu, jeżeli nie że uzależnić objęcie ochroną szkód kradzieżowych od dokonano przeniesienia praw z umowy ubezpiedodatkowego zabezpieczenia wyposażenia pojazdu czenia na nabywcę pojazdu; przed kradzieżą, określając sposób tego zabezpiecze- 8) z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia; nia. 9) z dniem udokumentowania nie objętej ochroną ubez- 4. PZU SA może uzależnić zawarcie umowy ubezpie- pieczeniową szkody, polegającej na trwałej i zupełczenia od potwierdzenia sprawności zabezpieczenia przeciwkradzieżowego przez podmiot profesjonalnie trudniący się montażem lub serwisowaniem zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. nej utracie pojazdu. Jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy 14 Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpiecza- 1. Określona w umowie ubezpieczenia suma ubezpie- jący jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia czenia powinna odpowiadać wartości pojazdu brutto, umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia z zastrzeżeniem ust. 2. Ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, 2. W porozumieniu z Ubezpieczającym suma ubezpie- w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej. czenia może odpowiadać wartości pojazdu netto, jeżeli ubezpieczonemu przysługuje prawo do odliczenia w całości Rozdział V. Składka lub w części podatku VAT naliczonego przy na- byciu ubezpieczonego pojazdu Jeżeli nie umówiono się inaczej, suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejsze- 1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności niu o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe. 15 w porozumieniu z PZU SA w formie bezgotówkowej. 4. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocz- towego, za datę zapłaty uważa się dzień uznania ra- chunku PZU SA pełną kwotą określoną w umowie ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub krótszy (ubezpieczenie krótkoterminowe). Dopuszcza się możliwość zawierania wieloletnich umów ubezpieczenia (ubezpieczenie długoterminowe), pod warunkiem opłacenia składki za cały wieloletni okres ubezpieczenia w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej. 18 PZU SA. 2. Zapłata składki następuje przy zawarciu umowy ubezpieczenia, chyba że w umowie ubezpieczenia określono inny termin opłacenia składki. 3. Zapłata składki następuje w formie gotówkowej albo 6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego

1. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/120/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/117/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/270/2013 z dnia 9 października 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia PZU AUTO KORPORACYJNE

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/27/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się

a OWU w formie pisemnej przed zawarciem lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje się Ogólne warunki ubezpieczenia minicasco ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/2/2008 z dnia 7 stycznia 2008 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/399/2010 z dnia 8 listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO DLA ROLNIKÓW, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AutoSzyba stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie autocasco Indeks AC/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco ( AC ), zwane dalej warunkami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO I KRADZIEŻY DLA FLOT SAMOCHODOWYCH (Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Aneksem Nr 1/2010) Część I Część II - DEFINICJE I ZAKRES OCHRONY - UMOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ II...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ROZDZIAŁ II... Załącznik nr 1 do okólnika nr O/101/2013 z dnia 10 października 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM MOTO Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo