Księga przychodów i rozchodów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga przychodów i rozchodów"

Transkrypt

1 Księga przychodów i rozchodów Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) jest formą opodatkowania na zasadach ogólnych. Zakłada ona, że podatek należny państwu stanowi określony procent wartości przychodów (wartości sprzedaży) pomniejszonych o koszty związane z prowadzeniem działalności. Zatem naliczany on jest od dochodu (przychód minus koszty). Stawki podatku dochodowego 2 rodzaje opodatkowania Jeżeli przeczytałeś rozdział Formy opodatkowania, wiesz już, że masz możliwość wyboru pomiędzy dwiema skalami podatkowymi. Możesz wybrać podatek progresywny z 2-stopniową skalą 18 i 32% podatku, w zależności od wysokości dochodów. Wybór podatku progresywnego pozwoli ci skorzystać ze wszystkich ulg oraz umożliwi opodatkowanie wspólnie ze współmałżonkiem. Druga opcja to podatek liniowy 19% niezależnie od wysokości dochodów. Wtedy jednak nie możesz odliczyć żadnych ulg, nie możesz również rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jedyne co możesz odliczyć, poza kosztami uzyskania przychodów oczywiście, to strata z lat ubiegłych, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy (od przychodu) oraz składkę na ubezpieczenia zdrowotne (od podatku). Poza tym nie przysługuje ci kwota wolna od podatku, czyli kwota dochodów nie podlegająca opodatkowaniu. Podmioty, które wybrały uproszczoną formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy, czyli płacenie co miesiąc 1/12 podatku od dochodów wykazanych w deklaracji za rok poprzedzający rok ubiegły, odliczają od zaliczki wyłącznie składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Kwota wolna od podatku Co roku Ministerstwo Finansów ogłasza kwotę wolną od podatku. Jest to kwota dochodów, od której osoby fizyczne nie płacą podatku. W roku 2010 wynosi ona zł. Oznacza to, że jeżeli twoje dochody w danym roku podatkowym nie przekroczą tej kwoty, nie płacisz podatku dochodowego. Oczywiście życzymy ci, aby twoje dochody grubo przekroczyły tę wartość. Jeżeli twoje dochody przekroczą zł, płacisz podatek od nadwyżki. Załóżmy, że w danym roku zarobiłeś zł. Nie płacisz wtedy podatku w wysokości 18% od zł, lecz od zł ( ). Oznacza to, że jesteś zwolniony z płacenia podatku w wys. 556,02 zł w ciągu roku. Nieważne, czy twoje dochody wyniosą czy zł. Kwota wolna od podatku, jest taka sama dla wszystkich. Wyjątkiem są firmy, które wybrały podatek liniowy w wysokości 19%. Te firmy płacą podatek od pierwszej złotówki dochodu. Podatek progresywny Podatek progresywny obejmuje progi podatkowe w wysokości 18 i 32%. Stawka 18% obowiązuje dopóty, dopóki twoje roczne dochody nie przekroczą kwoty zł. Przy dochodach powyżej zł stawka podatku to 32%. W poniższej tabeli przedstawiamy sposób wyliczania podatku: 1

2 Podstawa obliczenia podatku w złotych Ponad Do Podatek wynosi 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad zł Wyliczanie podatku Poniższe przykłady obrazują sposób wyliczania podatku w przypadku każdej stawki: Wariant 1: przypuśćmy, że twój dochód roczny wyniósł zł, zatem opodatkowany jest stawką 18%. Podatek obliczamy następująco: zł 18% 556,02 zł = 4 483,98 zł. Tę kwotę musisz przekazać do urzędu skarbowego. Wariant 2: twój dochód roczny przekroczył granicę zł i wyniósł zł. Zgodnie z tabelą podatek wynosi ,02 zł + 32% z nadwyżki ponad zł. Nadwyżka ta to zł, a 32% z tej kwoty to 3 031,04 zł. Łączny podatek dochodowy wyniesie zatem ,06 zł. Przychody z najmu i dzierżawy Dochody z najmu i dzierżawy uzyskiwane przez przedsiębiorcę rozliczającego się w formie księgi przychodów i rozchodów mogą być opodatkowane w dwojaki sposób: podatek ryczałtowy w wysokości 8,5% według skali podatkowej (co najmniej 18 - procentowy podatek) Podatek zryczałtowany Jeżeli wybierzesz podatek zryczałtowany, nie ujmujesz przychodów z najmu lub dzierżawy w księdze przychodów i rozchodów. Co miesiąc natomiast obliczasz podatek od przychodów z najmu i wpłacasz go na rachunek urzędu skarbowego. Po zakończeniu roku podatkowego wykazujesz przychody z najmu i dzierżawy na osobnej deklaracji PIT-28. Podatek wg skali podatkowej Jeżeli wybierzesz tę formę opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy, przychody te ujmujesz w księdze przychodów i rozchodów i traktujesz je tak jak inne przychody z działalności gospodarczej. Dowody księgowe Podatkowa księga przychodów i rozchodów pozwala na ewidencjonowanie sprzedaży i zakupów, czyli przychodów i rozchodów. Różnica pomiędzy ich wartością to twój dochód, od którego należy zapłacić podatek. Zapisów w księdze dokonuje się na podstawie dowodów księgowych. Dowodami księgowymi mogą być następujące dokumenty: faktury VAT faktury VAT korygujące rachunki paragony, raporty dobowe z kasy fi skalnej dowody i faktury wewnętrzne noty korygujące noty księgowe 2

3 delegacje służbowe bilety dowody opłat pocztowych, bankowych, itp. dzienne lub miesięczne zestawienie sprzedaży umowy Faktura VAT i faktura korygująca Jakie informacje powinna zawierać faktura VAT i faktura korygująca, opisaliśmy szczegółowo w rozdziale Procedury fakturowania. Jeżeli masz kasę fiskalną drukującą paragony, a klient zamiast paragonu zażyczył sobie wystawienia faktury, paragon należy podpiąć pod kopię faktury, która jest twoim dowodem księgowym. Rachunek Rachunki wystawiają podatnicy niebędący płatnikami podatku VAT. Dane, które muszą znaleźć się na rachunku, są podobne jak w przypadku faktury VAT, z tym że nie podaje się tu stawek i kwot podatku VAT. Paragon Obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych (a więc i zakupu kasy fiskalnej) mają między innymi te firmy, które są płatnikami VAT, a wartość ich sprzedaży na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczyła w danym roku podatkowym zł (dla prowadzących już działalność) lub zł (dla rozpoczynających działalność). Temat kasy fiskalnej poruszamy szczegółowo w rozdziale Rozliczanie podatku VAT. W przypadku wydatków, paragonami mogą być udokumentowane tylko wydatki poniesione na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Na paragonie musi widnieć data, nazwa sprzedającego, ilość, cena i wartość towaru. Aby paragon mógł być uznany za dowód księgowy, na jego odwrocie należy wpisać nazwę firmy i adres oraz rodzaj zakupionego towaru. W przypadku poniesienia wydatku za granicą, paragonem może być udokumentowany zakup paliwa. Paragon nie stanowi dowodu księgowego dla celów odliczenia podatku VAT. Podatek VAT można odliczyć wyłącznie na podstawie faktury. Dowody wewnętrzne Dowody wewnętrzne to wszystkie inne poza fakturami, rachunkami i paragonami dokumenty potwierdzające wydatki. Dowodami takimi można dokumentować między innymi następujące wydatki: wartość diet za czas podróży służbowej wydatki związane z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie w części przypadającej na działalność gospodarczą opłaty uiszczane znaczkami skarbowymi, opłaty sądowe i notarialne wydatki związane z parkowaniem samochodu (bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy itp.) Dowód wewnętrzny obejmujący wartość diet należnych z tytułu podróży służbowej musi zawierać twoje imię i nazwisko, cel podróży, nazwę miejscowości docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży oraz stawkę i wartość diet, które za ten okres przysługują. Dowód taki sporządzić można na druku pod nazwą Delegacja, który możesz nabyć w sklepie sprzedającym druki akcydensowe. Nota korygująca Nota korygująca to dokument, za pomocą którego można skorygować pomyłki na fakturze nie związane z ilością, ceną, wartością, stawką podatku VAT. Nota służy do korygowania błędów dotyczących na przykład numeru NIP, danych sprzedającego lub kupującego, daty sprzedaży czy wystawienia faktury itp. 3

4 Nota musi być potwierdzona podpisami zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Mówimy o tym szerzej w rozdziale Procedury fakturowania. Druk noty zakupisz w sklepie z drukami akcydensowymi. Dzienne i miesięczne zestawienie sprzedaży Jeżeli wystawiasz każdego dnia większą ilość faktur, możesz sporządzać dzienne zestawienia sprzedaży. Wtedy nie trzeba wpisywać do księgi wszystkich poszczególnych faktur, a jedynie zestawienie. O tym, jak powinno wyglądać takie zestawienie, piszemy w podrozdziale dotyczącym prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców. Firmy będące płatnikami podatku VAT mają obowiązek prowadzenia miesięcznych rejestrów sprzedaży i zakupu VAT. Taki rejestr jest również dowodem księgowym, zatem sumy z rejestru można bezpośrednio przenieść do księgi przychodów i rozchodów zamiast wyszczególniania wszystkich kolejnych faktur. Zarówno dzienne, jak i miesięczne zestawienia i rejestry sprzedaży muszą być przechowywane jako załączniki do księgi. Raporty dobowe Firmy rejestrujące sprzedaż przy użyciu kasy rejestrującej (fiskalnej) mogą ewidencjonować raporty dobowe. Oznacza to, że jeżeli zamiast paragonu twój klient poprosi o wystawienie faktury, nie musisz oprócz raportu dobowego wpisywać do księgi tej faktury, ponieważ sprzedaż ta udokumentowana jest już w raporcie. Kopię faktury należy podpiąć pod raport. Raporty dobowe składają się na zestawienie miesięczne raportów. Takie zestawienie powinno zawierać numer kolejny wpisu, numer unikatowy kasy fiskalnej, numery i daty kolejnych raportów dobowych oraz łączną wartość sprzedaży pomniejszoną o podatek VAT i ewentualnie zwroty towarów. Zasady dokonywania zapisów w księdze Rzetelnie i niewadliwie Księga przychodów i rozchodów powinna być prowadzona rzetelnie i niewadliwie. Tylko w tym przypadku może być ona uznana za dowód w postępowaniu podatkowym. Rzetelnie oznacza tu zgodnie ze stanem rzeczywistym, a niewadliwie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Za rzetelną księgę uznaje się również taką, w której stwierdzono błędy i pomyłki nie mające istotnego wpływu na wysokość podatku lub które nie były wynikiem celowego działania podatnika. Takie błędy i pomyłki akceptuje się, jeżeli: nie wpisane lub błędnie wpisane kwoty nie przekraczają łącznie 0,5% całkowitego przychodu w całym roku podatkowym lub do tego dnia roku podatkowego, w którym urząd skarbowy je stwierdził są one związane z nieszczęśliwym wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym, które uniemożliwiło prowadzenie księgi spowodowały one podwyższenie podstawy opodatkowania podatnik dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez urząd skarbowy są one skutkiem oczywistej pomyłki, a podatnik posiada na to dowody Jeżeli zauważyłeś w księdze jakieś błędy, masz prawo je poprawić. W tym celu należy skreślić dotychczasową treść i wpisać nową, ale w taki sposób, aby zapis był czysty i czytelny. Przy poprawce należy się podpisać oraz wpisać datę naniesienia poprawki. Poprawki powodujące zmniejszenie przychodów lub kosztów dokonuje się ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym. Inne zasady 4

5 Dokumenty potwierdzające zakup materiałów i towarów handlowych powinny być wpisywane do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, a najpóźniej przed przekazaniem towarów do magazynu. Zapisów obrazujących inne wydatki dokonuje się raz dziennie, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym. Podobnie postępujemy z dokumentami potwierdzającymi przychody zapisujemy je codziennie. Jeżeli natomiast prowadzona jest ewidencja sprzedaży (zestawienia dzienne i miesięczne), zapisów w księdze można dokonywać na podstawie tej ewidencji na koniec każdego miesiąca. Firmy posiadające kasę fiskalną mogą dokonywać zapisów w księdze przychodów na koniec miesiąca, a najpóźniej do dnia 20 następnego miesiąca. Codzienne uzupełnianie księgi nie jest tu konieczne, ponieważ kasa na bieżąco ewidencjonuje sprzedaż i drukuje raporty dobowe. Księga w komputerze Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w komputerze obwarowane jest kilkoma warunkami. Program, którego używasz, musi zapewniać bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów oraz umożliwiać wydrukowanie wszystkich zapisów w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Innym warunkiem jest przechowywanie zapisanych danych tak, by chronić je przed zniszczeniem przynajmniej do czasu ich wydrukowania. Masz również obowiązek wydrukowania zapisów najpóźniej do 20 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli twój program nie ma możliwości wydrukowania księgi w obowiązującej formie, musisz założyć księgę i co miesiąc wpisywać zsumowane w programie komputerowym zapisy. Prowadzenie księgi Księga przychodów i rozchodów składa się z trzech części. Pierwsza część przeznaczona jest do opisu zdarzeń gospodarczych, druga do wpisywania przychodu, a trzecia zawiera ewidencję zakupów i pozostałych wydatków (rozchodów). Wzór księgi przychodów i rozchodów zamieściliśmy na następnej stronie. Część pierwsza księgi opis zdarzeń Do części pierwszej księgi zaliczamy kolumny od 1-6. kolumna 1 tutaj wpisujesz kolejne numery zapisów kolumna 2 tu wpisujesz datę dowodu księgowego (faktury, rachunku, paragonu itp.) kolumna 3 przeznaczona jest na wpisanie numeru faktury, rachunku czy innego dowodu księgowego. Jeżeli dokonujesz zapisów na podstawie dziennego zestawienia sprzedaży, wpisujesz numer zestawienia. kolumna 4 w niej zapisujesz nazwę kontrahenta, czyli albo dostawcę albo odbiorcę, z którym dokonałeś transakcji kolumna 5 adres kontrahenta kolumna 6 w kolumnie tej wpisujesz zwięźle rodzaj transakcji, czyli na przykład sprzedaż towaru, zakup art. biurowych itp. Zwróć uwagę, że jeśli zapisów dokonujesz na podstawie dziennych zestawień sprzedaży czy kosztów, nie wypełniasz kolumn nr 4 i 5. Druga część księga przychodów W księdze przychodów mamy 3 kolumny obrazujące sprzedaż. 5

6 kolumna 7 przeznaczona do zapisywania wartości sprzedanych towarów handlowych lub usług na podstawie dowodów księgowych kolumna 8 tutaj zapisujesz pozostałą sprzedaż. Kolumna ta dotyczy sprzedaży innych rzeczy nie będących przedmiotem działalności twojej firmy, takich jak środki trwałe, wyposażenie, przychody z umorzonych zobowiązań, odsetki od środków na firmowym rachunku bankowym, przychody z różnic kursowych itp. kolumna 9 tu wpisujesz sumę wartości z kolumn 7 i 8 Trzecia część księga rozchodów Trzecią część księgi stanowią kolumny od 10 do 17 i obejmują one koszty uzyskania przychodu, czyli koszty zakupu towarów i materiałów handlowych oraz pozostałe wydatki. kolumna 10 służy do wpisywania zakupionych towarów handlowych lub materiałów służących do ich produkcji. Pamiętaj, że wpisujesz tu cenę zakupu towaru kolumna 11 przeznaczona jest do wpisywania kosztów związanych z zakupem, takich jak koszt transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze kolumna 12 ta kolumna była w poprzednich latach przeznaczona na koszty reprezentacji (np. obiad z klientem) i reklamy niepublicznej. Kolumna ta obejmowała tylko wydatki na reprezentację i reklamę limitowaną, które nie mogły przekroczyć 0,25% wartości obrotu rocznie. Obecnie nie ma już takiego ograniczenia wydatki na reklamę można w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Niestety nie można zaliczyć w koszty wydatków na reprezentację. Piszemy o tym w dalszym ciągu tego rozdziału. kolumna 13 w kolumnie tej ewidencjonuje się wynagrodzenia pracowników, a także z tytułu umowy zlecenia czy umowy o dzieło kolumna 14 pozostałe wydatki to czynsze, media, odsetki od kredytów, zakup paliw, naprawy, remonty, amortyzacja środków trwałych, składki na ubezpieczenia, wartość wyposażenia, zużycie pojazdu, diety, ryczałty i inne wydatki kolumna 15 tutaj sumujesz kolumny od 12 do 14 kolumna 16 w tej pozycji możesz wpisywać inne sprawy gospodarcze, na przykład wydatki odnoszące się do przychodów przyszłego miesiąca. kolumna 17 w tej kolumnie możesz wpisywać uwagi dotyczące różnych zapisów, przykładowo pobrane zaliczki i inne. Na koniec miesiąca, po wpisaniu wszystkich przychodów i rozchodów, wpisy należy podkreślić oraz zsumować dane znajdujące się w kolumnach Po zakończeniu roku należy dokonać zestawienia rocznego i zsumować przychody i rozchody za cały rok. Trzeba to zrobić na kolejnej stronie księgi wpisując w poszczególne pozycje wartości z wszystkich miesięcy. Przychody Przychód to wartość sprzedawanych towarów handlowych i usług oraz pozostała sprzedaż. Wcześniej w podrozdziale Przychody wymieniliśmy szczegółowo, jakie należności są uważane za przychody. Przychody ze sprzedaży towarów i usług Do wpisywania wartości przychodów ze sprzedaży towarów lub usług służy kolumna nr 7. W tej kolumnie wpisujesz wszystkie należności ze sprzedaży będącej przedmiotem działalności twojej firmy. Przedmiotem tej działalności może być sprzedaż towarów lub usług. Przychodem są kwoty należne, nawet jeżeli nie zostały one faktycznie otrzymane. Datą uzyskania przychodu jest dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, twoim przychodem są kwoty netto, czyli bez podatku VAT. Jeżeli natomiast nie jesteś podatnikiem VAT, przychodem są kwoty brutto. 6

7 Pozostałe przychody Pozostałe przychody zapisujemy w kolumnie nr 8. Do pozostałych przychodów zalicza się między innymi: przychody ze sprzedaży wyposażenia przychody ze sprzedaży środków trwałych dopłaty lub subwencje otrzymane kary umowne odsetki od środków na rachunku bankowym wartość umorzonych zobowiązań wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne różnice kursowe Koszty towarów i materiałów handlowych Towary i materiały handlowe W kolumnie nr 10 wpisujesz wartość zakupionych towarów i materiałów handlowych. Warto wiedzieć, czym dokładnie są towary handlowe i materiały, aby nie pomylić ich z pozostałymi kosztami zakupu. Towary handlowe to wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nie przerobionym, czyli są to produkty gotowe. Natomiast materiały to surowce, które służą do produkcji produktów gotowych. W kolumnie nr 10 wpisuje się również koszty opakowań tych towarów i materiałów handlowych, jeżeli takowe ponosisz i jeżeli są one wyszczególnione na fakturze jako odrębny koszt. Cena zakupu Cenę zakupu towarów i materiałów handlowych stanowi cena, jaką zapłaciłeś za dane produkty. Jeżeli produkty zakupione są za granicą, cenę zakupu należy powiększyć o cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne. Ubytki naturalne W trakcie przechowywania, transportu, załadunku i wyładunku istnieje możliwość wystąpienia ubytków naturalnych, czyli zniszczenia określonej części towaru czy materiałów handlowych. Takie ubytki naturalne mogą być zaksięgowane jako strata i jako takie stanowią koszt uzyskania przychodu. W tym celu należy sporządzić odpowiedni dowód księgowy, w którym znajdzie się dokładny opis wielkości i wartości straty. Wartość straty wpisujemy w kolumnie nr 14 Pozostałe wydatki. Towar ubezpieczony Jeżeli zakupywany przez ciebie towar jest ubezpieczony z tytułu tak zwanego ubezpieczenia w drodze, również możesz stratę z tytułu ubytków wpisać w kolumnie nr 14. Jest to jednak rozwiązanie czasowe związane z faktem, że wypłata odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe z reguły trwa dość długo. Kiedy już otrzymasz takie odszkodowanie, należy cofnąć zapis poprzez zaznaczenie pozycji znakiem minus (-) lub na czerwono. Może zdarzyć się również tak, że otrzymasz odszkodowanie jedynie za część utraconego towaru. Wtedy pozostałą część również możesz zaksięgować stratę na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego. Załóżmy, że zakupiłeś 100 par obuwia za łączną kwotę zł netto. Zakup wpisujesz w kolumnie nr 10 księgi rozchodów zakup towarów. Podatek VAT natomiast w kwocie 660 zł wpisujesz do ewidencji VAT i wykazujesz w deklaracji VAT jako naliczony. 7

8 Całość obuwia sprzedajesz następnie do sklepu obuwniczego. Towar wysyłasz za pośrednictwem firmy kurierskiej. W trakcie transportu część towaru zostaje zniszczona. Otrzymujesz protokół szkody z firmy kurierskiej, z którego wynika, że zniszczeniu uległo 40 % obuwia. Szkoda zamyka się zatem kwotą 1200 zł. Zapisy księgowe Kwotę straty netto, czyli zł, wpisujesz w kolumnie 14 księgi przychodów i rozchodów (pozostałe wydatki). Jednocześnie musisz dokonać korekty zakupu tego towaru na czerwono (lub ze znakiem minus) w kolumnie 10 księgi (zakup towarów) i odjąć od kwoty faktury zakupu tę samą kwotę, którą wpisałeś w kolumnie 14. Czyli zakup, który wynosił zł, pomniejszasz o zł straty. Pamiętaj, że strata (ubytek naturalny) nie jest dodatkowym kosztem. Zapisy w księdze to sprawa techniczna strata nie powoduje zwiększenia kosztów. Zapisy, których dokonujesz, powodują, że kwota straty zostaje przeniesiona z miejsca zakupów do miejsca kosztów. Poza tym pozwalają skorygować stany magazynowe o utracony towar. Podatek VAT Nie korygujesz zapisów w ewidencji zakupu VAT. Podatek VAT odliczyłeś już wcześniej jako podatek naliczony. Zatem wystąpienie ubytku naturalnego nie powoduje zmiany wcześniejszych zapisów w ewidencji zakupów VAT. Ubezpieczenie Jeżeli towar był ubezpieczony i otrzymasz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej, najprościej będzie wpisać kwotę odszkodowania w kolumnie 8 (pozostałe przychody). Istnieje także druga metoda, według której pomniejsza się na czerwono kwotę straty zapisaną w kolumnie 14 (pozostałe wydatki) księgi rozchodów o kwotę odszkodowania. Metoda pierwsza jest jednak prostsza. Podatek VAT w kwocie odszkodowania Pozostaje jeszcze sprawa podatku VAT zawartego w odszkodowaniu. Jeżeli opcja ubezpieczenia przewiduje wypłatę odszkodowania w kwocie netto, kwotę tę wykazujesz po prostu w pozostałych przychodach. Jeżeli natomiast otrzymasz odszkodowanie z podatkiem VAT, wtedy dodatkowo trzeba wykazać w deklaracji podatek VAT jako podatek należny. Koszty uboczne zakupu Koszty uboczne związane z zakupem to, jak już wspomnieliśmy powyżej, koszty transportu, załadunku, wyładunku itp. Transport obcy Jeżeli koszt transportu towarów lub materiałów jest związany z usługą firmy obcej, należy taki koszt udokumentować fakturą VAT lub rachunkiem i wpisać w kolumnie nr 11. Samochód w firmie Wydatki związane z samochodem używanym w działalności gospodarczej wpisujemy do kolumny nr 14 Pozostałe wydatki. Jakie wydatki można zaliczyć w koszty? Zależy to w dużej mierze od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy oraz od tego, czy jest w firmie środkiem trwałym, czy nie jest. Samochód osobowy i ciężarowy Rozróżnienie samochodu osobowego od ciężarowego jest bardzo ważne, ponieważ warunkuje rodzaj wydatków, jakie można zaliczyć w koszty. Samochód osobowy zgodnie z nową definicją wprowadzoną w 2007 roku to: pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem: 8

9 pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług Samochody, które nie mieszczą się w definicji samochodu osobowego, są uznawana za ciężarowe. Dodatkowe badania techniczne Samochód o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony może być uznany za ciężarowy na podstawie dodatkowego badania technicznego. Takie badanie musi być przeprowadzone przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzone wydaną przez tę stację zaświadczeniem. Poza tym adnotacja o spełnieniu wymogów musi znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Kopię zaświadczenia należy dostarczyć do swojego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od jego otrzymania. Różnice w skutkach podatkowych W przeciwieństwie do samochodu ciężarowego, w przypadku samochodu osobowego: nie można zaliczyć w koszty (dokonać odpisów amortyzacyjnych) wartości samochodu przekraczającej EUR. Euro przelicza się na złote według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania samochodu do użytkowania. nie można zaliczyć w koszty składki na ubezpieczenie zapłaconej od wartości samochodu w części przekraczającej EUR. nie można zaliczyć w koszty wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych w części przekraczającej tzw. kilometrówkę. Piszemy o tym w dalszej części tego podrozdziału. nie można dokonywać amortyzacji z zastosowaniem metody degresywnej nie można zastosować jednorazowej amortyzacji Samochód ciężarowy Jeżeli sam ponosisz koszt transportu towarów, ponieważ przewozisz je samochodem ciężarowym (posiadającym homologację), który jest w firmie środkiem trwałym, wtedy koszty transportu ewidencjonujesz na podstawie faktur za paliwo, remonty samochodu, części zamienne itp. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się także polisa ubezpieczeniowa samochodu OC oraz AC i NW oraz odpisy amortyzacyjne. 9

10 Rodzaj wydatku Jeżeli koszty związane z samochodem firmowym ponosisz wyłącznie w związku z zakupem towarów i materiałów handlowych, wtedy wszystkie je wpisujesz w kolumnie nr 11. Jeżeli jednak używasz samochodu również w celu sprzedaży swoich towarów i trudno wyodrębnić, jaka część kosztów leży po stronie zakupu, a jaka po stronie sprzedaży, wtedy całe koszty możesz wpisać w kolumnie nr 14 Pozostałe wydatki. Samochód osobowy Jeżeli samochód osobowy został zakupiony dla potrzeb działalności gospodarczej, należy go ująć w ewidencji środków trwałych. Odpisy amortyzacyjne należy wpisać w kolumnie nr 14, podobnie jak inne poniesione wydatki wynikające z faktur związanych z użytkowaniem samochodu. Na fakturach musi widnieć jego numer rejestracyjny. Jeśli natomiast używasz dla potrzeb firmy samochodu, który nie jest środkiem trwałym w twojej firmie, wydatki związane z eksploatacją samochodu obliczasz na podstawie tzw. ryczałtu samochodowego. Należy wtedy rejestrować ilość przebytych kilometrów w związku z działalnością gospodarczą. Rejestr taki to ewidencja przebiegu pojazdu. Samochód w ewidencji środków trwałych W tej sytuacji co miesiąc dokonujesz amortyzacji samochodu, a odpisy amortyzacyjne zaliczasz w koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo w koszty uzyskania przychodów możesz zaliczyć wydatki na paliwo, naprawy samochodu itp. w kwocie brutto jeżeli nie jesteś podatnikiem VAT. Jeżeli jesteś podatnikiem VAT, kosztem będą faktury w kwocie netto za naprawy samochodu, części, płyny uzupełniające, a podatek VAT z tych faktur odliczasz od podatku należnego. Faktury za paliwo w przypadku samochodu osobowego muszą być w całości (z VAT-em) zaliczone w koszty uzyskania przychodu, ponieważ nie można odliczyć od nich podatku VAT. Jeżeli wprowadzisz samochód do ewidencji środków trwałych, a po jakimś czasie go sprzedasz, przychód z tej sprzedaży będzie opodatkowany. Oznacza to, że będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy. Jeżeli rozliczasz się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zapłacisz 3% podatku od przychodu ze sprzedaży samochodu. Natomiast jeżeli rozliczasz się w formie księgi przychodów i rozchodów, zapłacisz podatek liniowy lub według skali podatkowej. Samochód niebędący środkiem trwałym W przypadku używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i na tej podstawie zaliczać w koszty wydatki związane z użytkowaniem samochodu. Prowadzenie ewidencji polega na rejestrowaniu przebytych kilometrów. Za każdy kilometr przysługuje ryczałt (tzw. kilometrówka) w wysokości: 0,5214 zł dla samochodów o pojemności silnika do 900 cm 3 0,8358 zł dla samochodów o pojemności silnika powyżej 900 cm 3 Przebyte kilometry należy pomnożyć przez odpowiednią stawkę ryczałtu i tak wyliczoną kwotę ująć w księdze rozchodów. Jeżeli np. przejedziesz w miesiącu km samochodem o pojemności pow. 900 zł, możesz zaliczyć w koszty 835,80 zł ( ,8358). 10

11 W tym przypadku nie zaliczasz w koszty kwot wynikających z faktur za naprawy samochodu, za paliwo, za płyny uzupełniające itp., ponieważ te koszy zawarte już są w kilometrówce. Mimo naliczania kilometrówki musisz przechowywać wszystkie rachunki za paliwo, za naprawy samochodu itp. Ilość kilometrów wpisana w danym miesiącu do ewidencji przebiegu pojazdu przemnożona przez stawkę ryczałtu nie może być większa niż wartość rachunków (faktur) związanych z samochodem w tym miesiącu. Jeśli kwota kilometrówki będzie przewyższać wartość rachunków, należy ująć w kosztach wartość wynikającą z rachunków. Ewidencja przebiegu pojazdu W ewidencji przebiegu pojazdu zapisujesz ilość kilometrów przebytych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą w rozbiciu na trasę przejazdu każdego dnia. Ilość ta powinna zgadzać się ze wskazaniami licznika, mimo że nie wpisujesz tych wskazań do ewidencji. Koszty wynikające z ewidencji przebiegu pojazdu wpisujesz do księgi rozchodów w kolumnie 14 Pozostałe wydatki. 11

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991

Bardziej szczegółowo

Samochód w działalności gospodarczej

Samochód w działalności gospodarczej 20 kwietnia 2010 r. Samochód w działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Definicja samochodu samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl

DK Doradztwo - Szkolenia - Wydawnictwo www.kosacka.pl SAMOCHODY W 2014 r. W 2014 r. dwukrotnie zmienią się przepisy dotyczące odliczenia VAT od nabycia samochodów i wydatków eksploatacyjnych dotyczących używania pojazdów. Od 1 stycznia 2014 r. do czasu wejścia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467. rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Księgowość w przypadku firm rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu ogranicza się w większości przypadków do prowadzenia ewidencji przychodów oraz wykazu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz rozporządzenie. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 467 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych

Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Zmiana od 1 stycznia 2011 r. zasad odliczania podatku VAT od samochodów wykorzystywanych przy świadczeniu usług weterynaryjnych Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami

Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami Maria Chołuj Sposób rozliczania zależy od tego, czy samochód jest osobowy czy ciężarowy. DEF. Samochodu osobowego (wg PIT,CIT): Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014

Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 Podatek dochodowy - nowa definicja samochodu osobowego od 1 kwietnia 2014 W roku 2014 jesteśmy świadkami znaczących zmian w kwestii podatków. Najszersze zmiany dotknęły Ustawę o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) 585 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,

Bardziej szczegółowo

JEDNO- OSOBOWA FIRMA

JEDNO- OSOBOWA FIRMA DANUTA MŁODZIKOWSKA i BJÖRN LUNDÉN JEDNO- OSOBOWA FIRMA Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą WYDANIE CZTERNASTE JEDNOOSOBOWA FIRMA BL Info Polska Sp. z o.o. specjalizuje

Bardziej szczegółowo

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych

A. Ograniczenia w odliczaniu podatku przy nabyciu samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów samochodowych III. SAMOCHODY Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady odliczania podatku VAT od samochodów osobowych i niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu 1. Ograniczenia w

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. wybrane zagadnienia Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r.

Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Zasady odliczania VAT od samochodów od 1 kwietnia 2014 r. Od 1 kwietnia br. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT dotyczą wszystkich pojazdów samochodowych. Dla celów VAT za "pojazd samochodowy" uważa

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego

18 listopada 2010 r. Samochód osobowy. Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego 18 listopada 2010 r. Samochód osobowy Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja samochodu osobowego 1 Zgodnie z art. 4a pkt9 UoPDOP, samochód osobowy definiowany

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Zmiana odliczeń VAT od samochodów

Zmiana odliczeń VAT od samochodów Zmiana odliczeń VAT od samochodów Autor: Administrator środa, 30 kwiecień 2014 Zmieniony środa, 30 kwiecień 2014 Cech Rzemiosł Drzewnych Zmiana w zakresie odliczeń VAT - samochody - od 01.04.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym 1)

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014.

Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2014. Ustawa z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość nie jest trudna

Rachunkowość nie jest trudna Rachunkowość nie jest trudna Ale Szczegóły, zmieniające się przepisy Przepisy podatkowe a rachunkowość handlowa Rachunkowość małych firm co jest ważne Ewidencja (na ile skomplikowana) Podatki (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach.

Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. Zadanie 1 Załącznik nr 10. Zbiór zadań do wykorzystania na zajęciach. W przedsiębiorstwie X w miesiącu kwietniu miały miejsce zdarzenia gospodarcze wymienione w tabelach 1 i 2. Zapoznaj się z treścią tabel,

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Ograniczenia odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Wydatki związane z pojazdami samochodowymi objęte Limit odliczenia ograniczeniem odliczenia VAT naliczonego 1. Samochód 50%

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2178. rozporządzenie. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2178. rozporządzenie. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2015 r. Poz. 2178 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA. z dnia 7 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 312 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów.

Samochód w firmie. Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów. Samochód w firmie Bezbłędne rozliczenia podatkowe po zmianie przepisów, aktualne stanowisko organów podatkowych oraz ważne wyroki sądów Warszawa, 24 czerwca 2015 r. prowadzący: Samir Kayyali doradca podatkowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1 Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U.2015.2178 z dnia 2015.12.23 Status: Akt obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach

Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Zmiany w ustawie o rachunkowości i innych ustawach Dnia 15 kwietnia 2011 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585). Celem

Bardziej szczegółowo

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek

Co jest przychodem z działalności gospodarczej Moment uzyskania przychodów Koszty uzyskania przychodów Co to są koszty uzyskania przychodów Obowiązek Spis treści Wstęp Rozdział 1. Informacje ogólne W gąszczu przepisów - wprowadzenie Status małego podatnika może ułatwić działalność Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko

Transport 1.4. Pojęcie kosztów Ujęcie w księdze przychodów i rozchodów wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności Typowe ko SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Podstawowe zagadnienia związane z transportem 7 1. Pojęcie i funkcje transportu 7 2. Pojęcie i zakres spedycji 8 3. Kiedy ma miejsce transport międzynarodowy 9 4. Jak zatrudnić kierowcę

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43

VAT. od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH UOM 43 VAT od 1 kwietnia 2014 r. NOWE ZASADY ODLICZANIA PODATKU OD AUT, ISBN 978-83-269-2993-9 9 788326 PALIWA I WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH 929939 UOM 43 BIBLIOTEKA PROFESJONALISTY Rafał Kuciński prawnik, specjalista

Bardziej szczegółowo

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów

1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1. Karta podatkowa 2. Ryczałt 3. Księga przychodów i rozchodów 1 Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanych formach opodatkowania obejmuje : Kartę podatkową Ryczałt 2 Najprostsza z form rozliczeń,

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Co to jest faktura VAT RR?

Co to jest faktura VAT RR? Fakturownia Co to jest faktura VAT RR? 2013-10-14 Zakup produktów rolnych przez przedsiębiorcę musi być odpowiednio udokumentowany. W przypadku nabycia towarów od rolnika ryczałtowanego, kupujący ma obowiązek

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi

Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym u podatników prowadzących podatkowe księgi Przegląd Podatku Dochodowego nr 12 (348) z dnia 20.06.2013 Z dniem 1 stycznia 2013 r. do ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY OSIĄGANYCH POZA DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 kwietnia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności

Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności Aspekty prawno podatkowe prowadzenie działalności wykładowca Szymon Grzędziński Plan zajęć Rodzaje opodatkowania i rozliczenia z Urzędem Skarbowym; Składki na ubezpieczenie społeczne i rozliczenia z ZUS;

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z NAJMU, DZIERŻAWY

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Druk nr 563 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą 1 2 Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4

Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 Z M I A N Y W P O D A T K U V A T N A R O K 2 0 1 4 I. Zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 roku 1. Wystawianie faktur a) Podatnik ma obowiązek wystawiania faktur pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie podatków z najmu

Rozliczanie podatków z najmu Rozliczanie podatków z najmu Przychód z wynajmu nieruchomości można opodatkować na trzy sposoby: 1. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych stawka 8,5% 2. zasady ogólne stawki progresywne 18 i 32% 3. podatek

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy... 11 ROZDZIAŁ I. Przychody... 13 1. Uwagi ogólne... 13 2. Pozostałe przychody... 14 3. Moment powstania przychodu... 18 4. Nieodpłatne świadczenia jako przychód...

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-28 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków,

Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT. Kraków, Samochody w działalności gospodarczej - rozliczenie w VAT Kraków, 12.04.2017 Co zostanie omówione w szkoleniu? 1. Rodzaje pojazdów 2. Zakup pojazdu odliczenie VAT 3. Rozliczanie kosztów związanych z pojazdem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU I RACHUNKU WYNIKÓW NA 31.XII.2012 ROKU 1. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego a) Środki trwałe - według ceny nabycia(zakupu) obejmującej kwotę

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status (wrazdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty) 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka 3. Nr dokumentu 4. Status PIT-36 Prawidłowe wypełnienie formularza

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r.

Zmiany w podatku VAT 2014. Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zmiany w podatku VAT 2014 Marta Szafarowska Warszawa, 6 marca 2014 r. Zwolnienie dla towarów używanych Do 31.12.2013 r. Od 1.1.2014 r. Art. 43 ust. 1 pkt 2 Zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo