Accounting Alert 5/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Accounting Alert 5/2012"

Transkrypt

1 Accounting Alert 5/2012 ROZLICZANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM AUTA ZALEŻY OD ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Katarzyna Ponik dyrektor PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Warszawie, autorka artykułu o tym samym tytule w Dzienniku Gazeta Prawna, r. Spółka doszła do wniosku, że potrzebuje w prowadzonej działalności środka transportu. Ma on umożliwić szybsze dotarcie do klienta, wejście na nowy segment rynku, a także konkurowanie z innymi jednostkami. Spółka ma do wyboru dwie podstawowe opcje: korzystanie z prywatnych środków transportu będących własnością pracowników lub właściciela bądź nabycie samochodu na rzecz jednostki decydując się na którąś z dostępnych form finansowania. Jakie elementy powinna wziąć pod uwagę jeśli chodzi o przyszłe rozliczenia wydatków związanych z eksploatacją? Wybór przedsiębiorstwa na tym etapie zdefiniuje jego przyszłe obowiązki dokumentacyjne i możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów (dalej KUP) kosztów związanych z samochodami osobowymi. W przypadku wykorzystania w działalności gospodarczej prywatnych samochodów pracowników lub właściciela środek transportu nie zostaje wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki. Zarówno w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i prawnych ustawodawca ograniczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z samochodami nie będącymi własnością podatnika do określonych limitów. Są one ustalane zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Zgodnie z tym aktem prawnym możemy uznać za koszt uzyskania przychodów: przyznany pracownikowi ryczałt na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd po mieście. Ryczałt nie może być wyższy niż stawka wynikająca z rozporządzenia razy 300 km w gminie lub mieście mającej do 100 tys. mieszkańców, 500 km - w gminie lub mieście mającej od 100 do 500 tys. mieszkańców, lub 700 km - w gminie lub mieście mającej ponad 500 tys. mieszkańców, lub alternatywnie rozliczenie faktycznie przejechanych kilometrów, w którym spółka rejestruje i potwierdza ich przejechanie (tzw. ewidencja przebiegu pojazdu). W tym przypadku maksymalną wartością kosztów uzyskania przychodów będzie ilość km wykazanych w ewidencji razy stawka wynikająca z rozporządzenia (zależna od pojemności silnika używanego pojazdu). Warto przy tym wspomnieć, że korzystanie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej z prywatnych samochodów pracowników powinno być udokumentowane odpowiednią umową między pracownikiem i pracodawcą. Powinna ona określać między innymi rodzaj używanego pojazdu oraz sposób rozliczania kosztów związanych z wykorzystaniem przedmiotu umowy na cele działalności gospodarczej (w tym określać czy zwrot kosztów będzie następować na podstawie tzw. ryczałtu czy na podstawie prowadzonej kilometrówki).

2 W przypadku ustalonego ryczałtu na korzystanie z samochodu prywatnego trzeba pamiętać o tym, że zmniejsza się przyznany limit o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami i zasadami (ryczałt lub kilometrówka) spółka zalicza do kosztów podatkowych również wydatki związane z eksploatacją samochodów w przypadku krótko lub długoterminowego najmu środka transportu. Oznacza to iż zarówno w przypadku korzystania w działalności gospodarczej z prywatnych samochodów pracowników jak również w przypadku najmu długo lub krótkoterminowego celem zaliczenia kosztów używania takich samochodów do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia tzw. ewidencji przebiegu pojazdu. Wymagana zawartość Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać: nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu; numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika; kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu; opis trasy; liczbę faktycznie przejechanych kilometrów; stawkę za 1 km przebiegu; kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu; podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. Podatnik zobowiązany jest ponadto posiadać dowody dokumentujące poniesienie wydatków rozliczanych zgodnie z ewidencją. Jeśli kwota wydatków jest niższa niż kwota wynikająca z ewidencji kosztem uzyskania przychodów będzie kwota faktycznych wydatków. Kolejna kwestia to katalog kosztów, które podlegają pod powyższy limit. Do typowych kosztów które rozliczymy w ramach kilometrówki należą koszty zakupu paliwa, wymiany płynów (oleju, płynu do szyb i innych tego typu materiałów), badań diagnostycznych i przeglądów okresowych wraz z ewentualnymi naprawami, usługi ubezpieczenia oraz myjni. Niestety urzędy skarbowe często stoją na stanowisku, iż do limitu tego zalicza się oprócz kosztów eksploatacji także koszty opłaty za najem. Budzi to zrozumiałą niechęć przedsiębiorców którzy argumentują, że czynsz za najem jest opłatą za korzystanie z cudzej rzeczy. Sądy natomiast mają w tym zakresie różne stanowiska. Nadzieją dla podatników jest korzystny wyrok NSA z 16 marca 2012 r. (sygn. akt II FSK 2030/10). Potwierdza on stanowisko podatników. Póki jednak interpretacje organów podatkowych w tym względzie nie są jednolite zaliczenie kosztów czynszu za najem samochodu do KUP jest obarczone pewnym ryzykiem. Prostsze rozwiązania Rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów należących do podatnika a co za tym idzie wprowadzonych do jego podatkowej ewidencji środków trwałych uznawane jest przez przedsiębiorców za prostsze ponieważ nie wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu a koszty związane z eksploatacją nie są ograniczane do wysokości kilometrówki. Do ewidencji środków trwałych wprowadzamy samochody zakupione za gotówkę, finansowane kredytem lub samochody wzięte w tzw. leasing podatkowo finansowy. Koszty amortyzacji pojawią się jedynie w sytuacji gdy samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Niestety ustawodawca ograniczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów amortyzacji samochodów osobowych powyżej euro przeliczanych średnim kursem NBP z dnia przyjęcia samochodu do używania. Ma to dość istotne znaczenie dla podatników którzy nabywają samochody znacznie powyżej zł a którzy zgodnie z tym przepisem nigdy nie będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych pełnej kwoty wartości samochodu. To właśnie brzmienie tego przepisu przyczyniło się do znacznego wzrostu zainteresowania leasingiem podatkowo operacyjnym, dla którego powyższe ograniczenie nie ma zastosowania (patrz ramka: Korzystne regulacje). Amortyzacja a wybór: nowy czy używany W przypadku nabycia i wprowadzenia środka transportu do ewidencji środków trwałych spółki istotne znaczenie dla okresu amortyzacji ma fakt czy zakupiony samochód jest nowy czy używany. Dla samochodów używanych (czyli zakupionych po 6 miesiącach ich użytkowania przez wcześniejszego właściciela) ustawodawca przewidział bowiem możliwość zastosowania tzw. przyspieszonej amortyzacji. Oznacza to możliwość zastosowania indywidualnej stawki w wysokości 40 proc. przy zastosowaniu której 2

3 wartość zakupionego środka zostanie zaliczona do kosztów w ciągu 2,5 roku podczas gdy do amortyzacji samochodu nowego trzeba zastosować stawkę 20 proc. czyli 5 lat. Należy pamiętać iż także w tym przypadku zastosowanie ma limit 20 tys. powyżej którego amortyzacji nie można zaliczyć w KUP. Korzystne regulacje W przypadku leasingu operacyjnego środek trwały nie jest wprowadzany do ewidencji środków trwałych leasingobiorcy, zatem nie występuje amortyzacja (ani limit jej uznania w KUP). Kosztem uzyskania przychodu leasingobiorcy są w tym przypadku koszty wynikające z opłat leasingowych (bez limitów). Formuła ta cieszy się dużą popularnością wśród podatników ponieważ ustawodawca zaznaczył w przepisach podatkowych, że w przypadku leasingu samochód osobowy nie musi być wprowadzony do ewidencji środków trwałych aby można było uznać za koszt uzyskania przychodów wydatki na jego eksploatację bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Opłaty rejestracyjne Z tematem kosztów amortyzacji samochodów pośrednio wiąże się zagadnienie ujęcia w kosztach bądź w wartości początkowej środka trwałego opłat związanych z rejestracją auta. Otóż obecne interpretacje urzędów skarbowych rozróżniają dwa rodzaje sytuacji: opłaty rejestracyjne związane z zakupem bądź leasingiem samochodu nowego, opłaty rejestracyjne związane z zakupem bądź leasingiem samochodu wcześniej rejestrowanego. W pierwszym przypadku urzędy stoją na stanowisku, że opłaty takie powinny powiększać wartość początkową środka trwałego a kosztem podatkowym będą odpisy amortyzacyjne liczone zgodnie z ustawą. Wynika to z faktu, że bez zarejestrowania pojazdu nie jest możliwe przekazanie go do użytkowania (użytkowanie bez rejestracji jest niezgodne z prawem). Zgodnie natomiast z ustawami podatkowymi wszelkie wydatki i opłaty poniesione w związku z zakupem środka trwałego do momentu przekazania samochodu do używania powiększają jego wartość początkową. W drugim przypadku przerejestrowanie pojazdu nie uniemożliwia przekazania go do używania co oznacza, że koszty przerejestrowania mogą być kosztem uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Również w przypadku innych kosztów powstających w związku z zakupem środka transportu należy rozważyć czy będą one mogły być wliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu czy powinny one zwiększyć wartość początkową samochodu. Możemy tutaj mieć do czynienia np. z kosztami prowizji za przyznanie kredytu na zakup samochodu, kosztami ubezpieczenia kredytu czy innymi kosztami związanymi z finansowaniem zakupu lub też zakupem opon zimowych, bagażnika dachowego czy innego wyposażenia dodatkowego. W takich sytuacjach stosujemy zasadę generalną o której mowa powyżej a mianowicie: wszystkie koszty ponoszone bezpośrednio i jednorazowo w związku z nabyciem samochodu, do momentu przekazania go do użytkowania powinny zwiększać jego wartość początkową. Możemy również mieć do czynienia z sytuacją w której po pewnym czasie od wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych podatnik zdecyduje się na dodatkowe wyposażenie samochodu, zamontowanie kolejnego zabezpieczenia, wprowadzenie w aucie zmian wpływających na jego osiągi bądź instalacje napędu gazowego. Jeśli kwota takich wydatków przekroczy 3500 zł a wprowadzone zmiany będą wpływały na wzrost wartości samochodu (w przeciwieństwie do naprawy lub remontu, które ze swej natury jedynie przywracają mu poprzednie cechy), będziemy mieć do czynienia z tzw. ulepszeniem. Zgodnie art. 22g ust. 17 ustawy o PIT i art. 16g ust. 13 tej ustawy, o ulepszeniu środka trwałego mówimy wówczas, gdy został on poddany adaptacji, modernizacji, rekonstrukcji, rozbudowie bądź przebudowie, a wykonane prace skutkowały wzrostem wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do jego wartości z dnia przyjęcia go do używania. Wzrost wartości użytkowej mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami jego eksploatacji. W takim przypadku wartość usług i materiałów zwiększy początkową wartość auta i podlegać będzie amortyzacji. Ubezpieczenie samochodu Koszty ubezpieczenia samochodów osobowych nie zwiększają ich wartości początkowej pomimo sytuacji, że często umowa ubezpieczenia jest zawierana przed przyjęciem do użytkowania. Ubezpieczenie jest bowiem zawsze związane z określonym przedziałem czasowym którego dotyczy. Natomiast istotne w tym przypadku jest czy spółka jest czy nie właścicielem pojazdu. W przypadku kiedy spółka korzysta z samochodu 3

4 prywatnego pracownika lub właściciela lub korzysta z najmowanego auta koszty ubezpieczenia będą rozliczane w ramach limitu przejechanych kilometrów. Natomiast w przypadku gdy spółka jest właścicielem samochodu lub go leasinguje koszty ubezpieczenia będą stanowić koszt uzyskania przychodu w wysokości wynikającej z polisy, chyba, że wartość zakupionego środka transportu przyjęta dla celów ubezpieczenia jest wyższa niż euro. W takiej sytuacji kosztem uzyskania przychodu będzie wartość polisy w takiej samej proporcji w jakiej pozostaje euro do wartości całkowitej samochodu określonej w polisie. Przeliczenia tej kwoty na złote dokonać należy według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Przykład Wyliczenie proporcji Wartość samochodu wynikająca z umowy ubezpieczenia to zł, kwota polisy wynosi 6000 zł, dzień zawarcia umowy to 26 września 2012 r., kurs średni NBP z dnia zawarcia umowy euro to 4,1415 zł. ( euro x 4,1415)/ x 100 = 82,83 proc. Kosztem podatkowym będzie kwota 6000 zł x 82,83 proc. = 4 969,80 zł Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych muszą do przeliczenia zastosować kurs sprzedaży walut obcych ogłaszany przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Podsumowanie Podejmując decyzję w zakresie formy używania samochodów osobowych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy zazwyczaj biorą pod uwagę dostępność własnych źródeł finansowania, opłacalność dostępnych na rynku form finansowania zakupu, indywidualne preferencje w zakresie zadłużenia. Często pomija się aspekt związany z analizą opłacalności, pracochłonności i celowości dodatkowych prac związanych z późniejszym rozliczaniem kosztów eksploatacyjnych związanych z używaniem samochodów. Jednak z uwagi na ograniczenia wynikające z ustaw podatkowych, decyzja dotycząca sposobu użytkowania samochodów w firmie oraz stworzenie odpowiednich do wybranego sposobu użytkowania procedur dokumentowania wydatków związanych z użytkowaniem samochodów może mieć ogromny wpływ na końcową oceną opłacalności inwestycji, pracochłonności z nią związanej oraz korzyści ekonomicznych możliwych do uzyskania. Pozostałe materiały i usługi Chcąc korzystać z samochodu musimy się liczyć z wydatkami na jego eksploatację. Od tych podstawowych jak paliwo, płyn do spryskiwacza, olej przez usługi związane z przejazdami, parkowaniem czy utrzymaniem auta w czystości po remonty i naprawy. Generalną zasadą pozostaje zasada, o której mowa wcześniej czyli jeśli samochód jest prywatny bądź jest najmowany spółka ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodu tylko te wydatki które nie przekraczają limitu wydatków zgodnego z prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu. Koszty eksploatacji samochodów używanych na podstawie leasingu lub samochodów wprowadzonych do ewidencji podatkowej środków trwałych Spółki nie wymagają z kolei prowadzenia dodatkowych ewidencji. Koszty te co do zasady są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów na podstawie dokumentów źródłowych dotyczących poniesionych wydatków bez limitów. Podstawa prawna: Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Ustawa z 19 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). 4

5 Kontakt Warszawa Katarzyna Pośnik tel Orzycka 6/1B Warszawa Łódź Joanna Brzezińska tel ul. Żeromskiego Łódź Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, chcielibyśmy zaoferować nasze usługi, w szczególności w zakresie: Księgowości, Kadr i płac, Doradztwa w zakresie rachunkowości, Aktualizacji polityki rachunkowości. Zachęcamy do kontaktu z ekspertami PKF Accounting Sp. z o.o.: Opole Ewa Sąsiadek tel ul. Kołłątaja Opole Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. Accounting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w publikacji. PKF Accounting Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult, do której należą również: PKF Tax Sp. z o.o., PKF Audyt Sp. z o.o., PKF Capital Sp. z o.o. PKF Accounting Sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKF Consult w Polsce, której jednostka dominująca PKF Consult Sp. z o.o. jest firmą członkowską PKF International Limited sieci firm niezależnych pod względem prawnym i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania działań przez jakąkolwiek inną firmę członkowską lub firmy członkowskie.

Accounting Alert 2/2012

Accounting Alert 2/2012 Accounting Alert 2/2012 SAMOCHÓD DLA FIRMY JAK NAJKORZYSTNIEJ SFINANSOWAĆ ZAKUP? Jolanta Goluch samodzielna księgowa, PKF Accounting sp. z o.o. Oddział w Warszawie Kupno samochodu dla firmy można sfinansować

Bardziej szczegółowo

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników

Raport 2013. Samochody w użytkowaniu pracowników Raport 2013 Samochody w użytkowaniu pracowników 1 Treść Raport 2013... 1 Użytkowanie samochodów prywatnych w celach służbowych... 3 Ryczałt... 3 1. Limity ryczałtu pieniężnego jakie można przyznać pracownikowi...

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku

Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2014 roku 1. Nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi Od dnia 1 kwietnia 2014 r. wchodzą w życie nowe zasady odliczania i rozliczania na gruncie

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Koszty 2015 w praktyce

Koszty 2015 w praktyce NR 1 (863) STYCZEŃ 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Koszty 2015 w praktyce Jakie zmiany wprowadzono w zasadach rozliczania kosztów Kiedy straty można zaliczyć do

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć samochód osobowy w leasing?

Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Jak wziąć samochód osobowy w leasing? Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wstęp Leasing to coraz popularniejszy sposób finansowania zakupu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i Podatki dla praktyków

Rachunkowość i Podatki dla praktyków www.rachunkowoscipodatki.pl Rachunkowość i Podatki dla praktyków Magazyn fachowych porad i komentarzy EKSPERT RADZI w każdą środę godz 11 13 Szczegóły na str. 5 Styczeń 2011 ISSN 1898-5262 raport specjalny

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE

OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Strona1 OPRACOWANIE PRAWNO PODATKOWE Zmiany w zakresie opodatkowania nabycia samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 r. Wrocław, dnia 10 kwietnia 2014 r. Strona2 Spis treści 1. STAN PRAWNY DO KOŃCA MARCA

Bardziej szczegółowo