Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe"

Transkrypt

1 ti Przemysław Domka Małgorzata Łokińska Programowanie strukturalne i obiektowe

2 Spis tre ci Wst p.... Programowanie w j zyku Pascal Podstawowe poj cia dotycz ce programowania J zyki programowania Kompilator Konsolidator..... Algorytmy Sposoby zapisu Instrukcje warunkowe Instrukcje iteracyjne..... Etapy tworzenia programu Planowanie Redagowanie Kompilacja Konsolidacja Testowanie Optymalizacja..... Zasady programowania strukturalnego..... Edytor rodowiska Uruchamiamy Free Pascal Pierwszy program..... Podstawy zapisywania programu S owa kluczowe Identyfikatory Liczby Symbole podstawowe Komentarze Typy danych i sta ych Sta e logiczne Typy danych Typ ca kowity Typ logiczny Typ znakowy Typ wyliczeniowy Typ okrojony Typ rzeczywisty Typ a cuchowy...

3 Spis treści.9. Struktura programu Instrukcje wej cia wyj cia Deklaracja sta ych Deklaracja zmiennych Instrukcja przypisania Wyra enia Operatory arytmetyczne Operatory logiczne Operatory relacyjne Standardowe funkcje i procedury Instrukcje warunkowe Instrukcja case Instrukcje iteracyjne P tle repeat, while i instrukcje z o one..... Podprogramy Procedury Funkcje Zmienne globalne i lokalne Parametry formalne Parametry aktualne..... Przekazywanie parametrów do funkcji i procedur Wywo anie funkcji i procedury Rekurencja..... Funkcje i procedury obs ugi ekranu w trybie graficznym..... Modu y budowa i korzystanie Zmienne typu strukturalnego Tablice Pliki tekstowe i operacje na plikach Pliki elementowe Zbiory Rekordy Dynamiczne struktury danych Wska niki Funkcje i procedury dynamicznego przydzia u pami ci Dynamiczny przydzia pami ci Kolejki Drzewa Dyrektywy kompilatora Obs uga urz dze peryferyjnych Wbudowany asembler... 9 Pytania sprawdzaj ce Wprowadzenie do programowania obiektowego w C J zyki obiektowe Instalowanie i konfigurowanie kompilatora Pierwszy program... 9

4 Spis treści.. Wielkie i ma e litery Struktura programu Komentarze S owa kluczowe Funkcja return Dyrektywa #include Zmienne i sta e Deklaracja sta ych Zmienne Funkcje wej cia wyj cia..... Operatory Operatory relacyjne Operatory logiczne Bitowe operatory logiczne Funkcje Instrukcje warunkowe Instrukcja switch Instrukcja while P tla for..... Tablice Typ tablicowy Stosowanie arytmetyki wska ników Wska niki Struktury danych Unie Pola bitowe..... Klasy i obiekty Definiowanie klas Definiowanie obiektów Sk adniki klasy Hermetyzacja..... Konstruktor i destruktor Zagnie d ona definicja klasy Przeci enie funkcji Przeci enie operatorów Strumienie wej cia wyj cia Zapis i odczyt pliku Dziedziczenie Polimorfizm..... Podstawy projektowania aplikacji dla rodowiska graficznego Okno aplikacji Obiekty kontrolne Projektowanie i dodawanie menu do aplikacji Okna dialogowe..... Projektowanie aplikacji graficznej...

5 Spis treści.. Projektowanie aplikacji SDI i MDI Projektowanie aplikacji typu baza danych Tworzenie programów z o onych i zarz dzanie nimi Pytania sprawdzaj ce Programowanie w j zyku Java Instalacja i narz dzia Beta-kod i maszyna wirtualna Struktura programu Typy podstawowe (pierwotne) Zmienne i operatory Instrukcje Obiekty i klasy Klasa jako typ danych Metody klasy Konstruktory..... Dziedziczenie..... Tablice Obs uga sytuacji wyj tkowych..... Aplety Zasady projektowania apletów Struktura apletu Tekst w apletach Metody odpowiedzialne za rysowanie w aplecie D wi ki i animacje Obs uga zdarze..... Aplikacje Okno i menu aplikacji Grafika Komponenty..... Operacje wej cia wyj cia Programowanie wspó bie ne Programy pracuj ce w sieci... Pytania sprawdzaj ce... Literatura...

6 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Dotychczas przedstawili my kompilowanie i pisanie kodu ród owego w j zyku Pascal i omówili my takie poj cia, jak kod ród owy, kompilator, konsolidator (linker) i debugger. J zyk programowania, w tym C++, ma charakterystyczn sk adni i semantyk z zachowaniem zasad tworzenia programów. Nie bez znaczenia jest fakt, i j zyk C++ zaprojektowany w AT&T przez Bjarne a Stroustrupa, z za o enia mia by zgodny z j zykiem C. J zyk C++ stanowi obiektow wersj j zyka C, b d c hybryd pozwalaj c na programowanie zarówno strukturalne, jak i obiektowe. Programuj c w j zyku C++, u ywa si zbioru znaków ASCII, który jest zdefiniowany w normie ANSI.-98. Jest to ameryka ski wariant mi dzynarodowego, -bitowego kodu ISO -98. Zbiór ten sk ada si z ma ych i wielkich liter alfabetu aci skiego, cyfr od 0 do 9, znaków przestankowych i innych symboli specjalnych. Tabel znaków ASCII mo na znale pod adresem: Programowanie w j zyku C++ nale y zacz od zainstalowania i skonfigurowania kompilatora. Obecnie mamy do wyboru wiele rodowisk programistycznych, dlatego wymienimy tylko najpopularniejsze: Bloodshed Dev-C++, Borland C++ Builder wyposa ony w narz dzie RAD (Rapid Application Development szybka rozbudowa aplikacji), Microsoft Visual C++... J zyki obiektowe J zyki obiektowe to takie, które pozwalaj na wykorzystanie mo liwo ci, jakie stwarza programowanie obiektowe. Omówimy je na przyk adzie cech obiektowych j zyka C++, do których zaliczamy abstrakcje, hermetyzacj danych, dziedziczenie i polimorfizm. W j zyku C++ z powodzeniem mo na korzysta z abstrakcji na etapie tworzenia obiektów. W j zyku C mo na tworzy struktury, które umo liwiaj czenie 9

7 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ danych ró nego typu; ewolucja takiego podej cia zaowocowa a utworzeniem klas. Klasy nie tylko potrafi czy w sobie dane ró nego typu i w ten abstrakcyjny sposób s u y do odzwierciedlania rzeczywistych obiektów. Klasy mog zawiera równie metody, które sprawiaj, e s w stanie dok adniej reprezentowa obiekty. Metody to inaczej funkcje ukryte w klasach. Je li w j zyku programowania chcieliby my opisa statek kosmiczny jako obiekt, to stosuj c podej cie obiektowe, skupimy si na jego cechach i opisie istotnym do jego reprezentacji, a wi c b dzie to np. jego kolor, szybko, adowno. Metodami b d funkcje, które umo liwi poruszanie statku, jego l dowanie, tankowanie. Maj c klasy z umieszczonymi wewn trz metodami, mo emy na ich podstawie tworzy kolejne obiekty statki, które b d si zachowywa zgodnie z tym, jak zaprojektuje je klasa. Obiekty nie musz odzwierciedla realnych bytów typu samochód, statek, mog by np. zjawiskiem, dzia aniem. W j zyku C++ stosuje si równie hermetyzacj danych, tzn. ukrycie pewnych elementów obiektu przed ingerencj z zewn trz. Innymi s owy, programy komputerowe maj ci le wyznaczony dost p do pewnych elementów obiektu, a elementy strategiczne s ukryte chronione (prywatne). J zyk C++ stwarza mo liwo u ywania dziedziczenia, czyli tworzenia klas na podstawie klas ju istniej cych. Dzi ki temu, e klasy mog mie te same cechy albo metody, dziedziczenie umo liwia budowanie nowych elementów z gotowych, wcze niej zaprojektowanych. J zyk C++ umo liwia równie korzystanie z polimorfizmu, cechy obiektu, która daje mu sposobno interpretacji operacji. Wywo uj c okre lon operacj, obiekt jest w stanie j zinterpretowa i odpowiednio wykona... Instalowanie i konfigurowanie kompilatora Do nauki C++ u yjemy zintegrowanego rodowiska tworzenia aplikacji IDE (Integrated Development Environment) na licencji GNU o nazwie Code::Blocks umieszczonego na stronie w katalogu kompilatory. Jest ono dost pne dla platform Windows 000/XP/Vista, Linux -bit, Linux -bit, Mac OS X w postaci pakietów. Do instalacji rodowiska Code::Blocks (rys..) mo na u y znajduj cego si tam programu. Na kolejne pytania instalatora odpowiadamy twierdz co, wybieraj c opcj Full install. Pierwsze uruchomienie rodowiska wymaga ustawienia cie ek dost pu do katalogu, w którym b d przechowywane projekty i kompilowane aplikacje. Operacje te wykonujemy, odpowiadaj c na pytania kreatora podczas tworzenia pierwszego programu przy u yciu rodowiska Code::Blocks. 9

8 Pierwszy program Rys... Instalacja Code::Blocks.. Pierwszy program Po zainstalowaniu i uruchomieniu Code::Blocks (rys..) wybieramy opcj Create New Project znajduj c si w menu: File New Project (rys..) Rys... Tworzenie projektu W oknie wybieramy typ projektu, który b dziemy tworzy. W ród wielu mo liwo ci zaznaczmy pocz tkowo Console application (rys..). Dzi ki temu nasze pierwsze programy b d zwraca y wyniki w postaci tekstów wy wietlanych na konsoli. Po klikni ciu na Go przyst pimy do edycji kodu ród owego. 9

9 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Rys... Interfejs Code::Blocks Rys... Pierwszy program (tworzenie aplikacji konsolowej) 98

10 Pierwszy program Dodatkow mo liwo, jak udost pnia Code::Blocks, jest kolorowanie sk adni. Zmodyfikujemy nieco ekran z przyk adowym programem, stworzonym automatycznie przez kreatora projektu (rys..). Rys... Edytor Code::Blocks Nasz program ma posta Rys... Pierwszy program i kolorowanie sk adni i w tej formie jest gotowy do kompilacji. Klikamy wi c na build and run (rys..). 99

11 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Rys... Kompilacja i uruchamianie programu Nasz program zwróci napis Hello world! (rys..8), a tak e warto 0, co oznacza, i wykona si poprawnie. Natomiast czas jego realizacji wynosi 0,0 s (czas zale y od wydajno ci obliczeniowej sprz tu i z o ono ci programu). Rys..8. Wykonanie programu.. Wielkie i ma e litery W j zyku C++ rozró nia si ma e i wielkie litery, pami taj c, e polecenia C++ piszemy ma ymi literami. U ycie std::cout zamiast std::cout spowoduje, e kompilator zwróci b d. Gdy u ywamy zmiennych, nale y pami ta o tej funkcji j zyka C++. Przyk ad ilustruje program pokazany w listingu.. Listing.. #include <iostream> int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; zmienna = ; Zmienna = ; ZMIENNA = ; 00

12 Struktura programu std::cout << Zmienne to: \n ; std::cout << zmienna << \n << Zmienna << \n << ZMIENNA << \n ; return 0; W wierszu int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; definiujemy trzy zmienne o ró nych nazwach: zmienna, Zmienna, ZMIENNA. Dzi ki temu w pami ci komputera zostanie zarezerwowane miejsce na przechowanie warto ci typu int. Stosujemy operator podstawienia =, który powoduje, e warto po prawej stronie operatora jest przypisywana zmiennej znajduj cej si po lewej stronie operatora (zmienna b dzie zawiera warto, Z ienna warto, a ZMIENNA warto ). Program po wykonaniu zwróci wynik: Zmienna to:.. Struktura programu Wyja nimy, za co s odpowiedzialne poszczególne znaki i wiersze kodu. Znak # (hasz) jest odczytywany przez uruchamiany w trakcie kompilacji preprocesor (przetwarzaj cy tekst wej ciowy na program interpretuj cy), który wykonuje polecenia umieszczone po znaku #. Polecenie include do cza bibliotek standardow iostream. Biblioteka pozwala na operowanie strumieniami wej cia wyj cia (st d nazwa Input Output STREAM), umo liwiaj c u ycie takich polece, jak: cin, cout, endl. Plik iostream znajduje si domy lnie w katalogu: C:\Program Files (x8)\codeblocks\mingw\include\c++\.. (Vista ) C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\include\c++\.. (Vista, XP, 000). Jego zawarto sprawdzimy za pomoc zwyk ego edytora tekstu. W naszym przypadku pierwszy wiersz programu oznacza, e preprocesor w czy w obr b programu plik iostream. Wiersz drugi,, jest konieczny w ka dym programie C++, poniewa funkcja main() jest wykonywana automatycznie i ma zdolno do wykonania innych operacji. Konieczne jest podanie typu danych, jakie zwróci funkcja main(); w naszym przypadku okre limy ten typ jako integer. 0

13 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Trzeci wiersz to nawias klamrowy, który rozpoczyna blok tre funkcji main(). Warto pami ta, e ka dy blok funkcji równie musi by zamkni ty nawiasem klamrowym. Kolejna linia kodu zawiera obiekt cout (Console OUTput wyprowad na konsol ), przed którym znajduje si specyfikator przestrzeni nazw std informuj cy kompilator o tym, e cout nale y do biblioteki standardowej. To, co znajduje si po operatorze przekierowania << zostanie wy wietlone na ekranie. Poniewa wy wietlamy warto dos own, wi c umieszczamy znak cudzys owu. Kolejny operator wyj cia zako czony manipulatorem endl powoduje, e Hello World zostanie wypisany w nowej linii. Ten sam efekt uzyskamy, zamieniaj c linie na std::cout << Hello world \n ; Pami tajmy, e na ko cu ka dej linii z instrukcj umieszczamy znak rednika ;... Komentarze Komentarze w j zyku C++ mog by u ywane do oznaczenia pojedynczej linii w kodzie ród owym programu: wtedy znakiem komentarza jest: //. Przyk ad u ycia komentarzy pokazano w listingu.. Listing.. 8 #include<iostream> // tu znajduje sie komentarz zajmujacy jedn linijke std::cout << Test ; // to kolejny komentarz return 0; Cz sto umieszczamy komentarze bardziej rozbudowane, sk adaj ce si z kilku wierszy: u ywamy wtedy znaków /*, po których wyst puje d ugi komentarz, a nast pnie wstawiamy znaki zako czenia komentarza */. 0

14 Komentarze Listing #include<iostream> /* Tu moze znajdowac sie komentarz w ktorym autor programu poda wiecej informacji */ std::cout << Test ; return 0; Komentarze mog by przydatne równie do tego, aby wybrany fragment kodu ród owego wy czy z obszaru kompilacji. Przyjrzyjmy si nast puj cemu przyk adowi. Listing.. #include<iostream> //std::cout << Test ; std::cout << Test ; return 0; Poniewa linijka std::cout << Test ; (listing.) poprzedzona znakiem komentarza zostanie zignorowana przez kompilator, wi c wykonanie programu zwróci wynik: Test. Warto wspomnie, i w wypadku u ycia znaków komentarzy /*... */ nie nale- y ich zagnie d a ; dopuszczalne jest natomiast umieszczanie komentarzy typu // w komentarzach /*... */, co pokazuje przyk ad w listingu.. Listing #include<iostream> /* Komentarz zajmujacy kilka linijek //std::cout << Test ; linia powyzej tez jest ignorowana przez kompilator */ std::cout << Test ; return 0; 0

15 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Komentarze s usuwane przez kompilator podczas tworzenia kodu wynikowego, mo- emy zatem stosowa w nich polskie znaki diakrytyczne,,,,, itd., pami taj c, e pisz c program, jeste my ograniczeni do korzystania z podstawowego zestawu znaków ASCII bez polskich znaków... S owa kluczowe W j zyku C++ nie ka dego ci gu znaków wolno u y jako identyfikatora. Nazwa nie mo e by s owem kluczowym (tab..) i nie mo e zaczyna si od cyfry. S owa kluczowe s identyfikatorami zarezerwowanymi dla okre lonych zada, a zatem jako nazwy zmiennej nie mo emy skorzysta z adnego ze s ów kluczowych, których u ywamy w okre lonym kontek cie j zyka programowania. Tabela.. S owa kluczowe w j zyku C++ asm do inline short typeid auto double int signed typename bool dynamic_cast long sizeof union break else mutable static unsigned case enum namespace static_cast using catch explicit new struct virtual char extern operator switch void class false private template volatile const float protected this wchar_t const_cast for public throw while continue friend register true default goto reinterpret_cast try delete if return typedef Warto wspomnie, e w j zyku C++ wyst puj te leksemy alternatywne odpowiadaj ce operatorom przedstawionym w tabeli.. Ich równie nie mo emy u ywa jako nazw. 0

16 Funkcja return Tabela.. Leksemy alternatywne w j zyku C++ Leksem Znaczenie Leksem Znaczenie and && not_eq!= and_eq &= or bitand & or_eq = bitor xor ^ compl ~ xor_eq ^= not! W j zyku C++ pewnym problemem jest u ywanie dla zmiennych tzw. nazw zastrze- onych, czyli np. nazw zastrze onych do u ytku przez biblioteki, czy nazw makr zdefiniowanych w plikach nag ówkowych, bez wzgl du na to, czy te pliki s do- czone bezpo rednio, czy po rednio. U ycie takich nazw mo e powodowa b dy kompilatora b d nie prawid owe dzia anie programu..8. Funkcja return W przyk adzie (listing.) zdefiniowana funkcja mnoz() zostanie wywo ana z parametrami, wykonuj c obliczenia, które zwróci za pomoc funkcji return();. Listing #include <iostream> int mnoz(int x, int y) return x*y; std::cout << Wykonuje funkcje main() << std::endl; std::cout << wynik to: << mnoz (,); return 0; Oto wynik zwrócony przez program (rys..9). Rys..9. Wynik programu z zastosowaniem funkcji return 0

17 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ W drugiej linijce kodu funkcja dwuparametrowa mnoz() zosta a zadeklarowana jako funkcja typu int. Zwróci (s owo kluczowe return) nam warto typu ca kowitego (wynik mno enia parametrów x i y). Warto pami ta, i przed wywo aniem funkcji nale y j zdefiniowa linie od drugiej do pi tej to w a nie zdefiniowanie funkcji mnoz() przed jej wywo aniem w linii std::cout << wynik to: << mnoz (,); (listing.). Je eli b dziemy korzysta z funkcji, któr chcemy zdefiniowa pó niej, pocz tkowo mo emy umie ci jej prototyp (listing.). Listing #include <iostream> int mnoz(int x, int y); //prototyp funkcji mnoz() std::cout << Wykonuje funkcje main() << std::endl; std::cout << wynik to: << mnoz (,); //wywolanie funkcji mnoz() return 0; int mnoz(int x, int y) //funkcja mnoz() return x*y;.9. Dyrektywa #include Dzi ki dyrektywie include w obr b programu w czamy wszystkie jego fragmenty (w jeden modu plik ród owy). Dyrektywa mo e si odnosi do standardowego, predefiniowanego pliku nag ówkowego (bibliotecznego), który znajduje si w katalogu standardowym konfigurowanym wraz z instalowaniem kompilatora. Nawiasy k towe <iostream> wskazuj preprocesorowi, e plików nag ówkowych ma szuka w a nie w tym katalogu. Gdy chcemy, by preprocesor do czy stworzony przez nas plik nag ówkowy, równie u ywamy dyrektywy include, z t jednak ró nic, e zamiast nawiasów k towych wprowadzamy znak cudzys owu #include nazwa_pliku.rozszerzenie 0

18 Preprocesor jest informowany, i plik nazwa_pliku.rozszerzenie zosta za- o ony przez u ytkownika. Poszukiwanie pliku zaczyna si od bie cego katalogu, a w przypadku nieznalezienia pliku przeszukiwany jest katalog standardowy. Nale y pami ta, e po o enie katalogu standardowego mo e zale e od rodowiska kompilatora i jego konfiguracji oraz systemu operacyjnego. Programuj c z u yciem funkcji, pos u ymy si plikami zewn trznymi, dzi ki czemu funkcje wcze niej przez nas zadeklarowane mo emy przechowywa w plikach do czanych do programu. Mówimy wtedy o u ywaniu modu ów, które znacznie poprawiaj czytelno ród a, umo liwiaj c u ycie fragmentu kodu w wielu programach. Dzi ki modu om kod jest dzielony na fragmenty, co korzystnie wp ywa na czas rekompilacji. Wyobra my sobie sytuacj, w której wielokrotnie obliczamy silni liczb. Pierwszym krokiem b dzie stworzenie funkcji, któr pos u ymy si w programie. Tak funkcj mo na równie umie ci w pliku zewn trznym, który do czymy do programów. Dla ka dej funkcji w chwili jej deklarowania musimy okre li typ danych, które zwróci. Kolejno typy te b d zadeklarowane w modu ach i musz si zgadza z typami, które wpisujemy, u ywaj c tych funkcji w kompilowanym aktualnie programie. Opracowuj c projekt, pos ugujemy si zatem jeszcze jednym plikiem odpowiedzialnym za kontrol poprawno ci tych typów. Prze led my to na przyk adzie (listing.8). Nasz program main.cpp b dzie wywo ywa funkcj siln() obliczaj c silnie. Listing.8. Dyrektywa #include #include <iostream> #include silnia.hpp // dolaczenie pliku naglowkowego using namespace std; int s; cout << Podaj liczbe z ktorej oblicze silnie << endl; cin >> s; cout << siln(s); // wywolanie funkcji siln() return 0; Teraz warto prze ledzi konstrukcj pliku nag ówkowego (listing.9): Listing.9. #ifndef SILNIA_HPP #define SILNIA_HPP int siln(int s); #endif //wystepuje tu deklaracja funkcji siln(s) 0

19 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Poniewa plik nag ówkowy jest w czany zwykle do kilku plików projektu, zachodzi wi c niebezpiecze stwo wielokrotnego przetwarzania deklaracji pliku nag ówkowego przez preprocesor. By unikn takich sytuacji, definiuje si pewien symbol powoduj cy w czanie zawarto ci pliku nag ówkowego pod warunkiem jego nieobecno ci. W tym celu s stosowane dyrektywy #ifndef, #define oraz #endif. Dyrektywa #ifndef sprawia, e plik nag ówkowy jest przetwarzany tylko wtedy, gdy w preprocesorze nie zdefiniowano okre lonego symbolu (w powy szym przyk adzie jest nim SILNIA_HPP). Gdy oka e si, e symbol jest ju zdefiniowany, preprocesor przechodzi do dyrektywy #endif. Implementacja funkcji siln() znajduje si w (pliku) module modul.cpp, który za pomoc dyrektywy preprocesora jest czony z plikiem nag ówkowym (listing.0). Listing #include silnia.hpp int siln(int s) int w = ; for(int i = ; i <= s; i++) w *= i; return w; Dodawanie plików nag ówkowych w Code::Blocks przedstawiono na rys..0. Rys..0. Dodawanie plików nag ówkowych 08

20 Zmienne i stałe Prawym klawiszem myszy klikamy na projekcie, a nast pnie korzystaj c z opcji Add files dodajemy do projektu pliki main.cpp, modul.cpp. Opcji tej u ywamy, dodaj c plik nag ówkowy (rys..). Gdy zostaniemy zapytani o przeznaczenie dodawanego pliku, mo emy wybiera mi dzy opcjami Debug i Release. Rys... Do czanie pliku nag ówkowego do projektu.0. Zmienne i sta e.0.. Deklaracja sta ych J zyk C++ pozwala na przypisanie zmiennym okre lonych warto ci w chwili ich definiowania. By unikn zapisu z listingu., mo na u y notacji równowa nej, o nieco krótszej i bardziej przejrzystej formie, a mianowicie konstrukcji polegaj cej na przypisaniu zmiennej x warto ci 0 w chwili jej definiowania (listing.). Listing.. #include<iostream> int x; x = 0; std::cout << x; Listing.. #include<iostream> int x = 0; std::cout << x; 09

21 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ W obu przypadkach otrzymamy ten sam wynik i na konsoli zostanie wy wietlona liczba 0. Mo e jednak zaistnie konieczno przypisania warto ci zmiennej, ale w taki sposób, aby jej warto nie mog a by zmieniona w obr bie programu. Zmienna taka zachowa raz przypisan jej warto i nie pozwoli na modyfikacj. Do tego celu u yjemy s owa kluczowego const. Listing.. #include<iostream> const int x = 0; std::cout << x; Wynik programu nie ulegnie zmianie i na konsoli równie wy wietli si liczba 0. Ró nica polega na tym, e próba zmiany warto ci x spowoduje wy wietlenie komunikatu o b dzie przy próbie kompilacji const int x = 0; x = ; //próba zmiany warto ci Zmienna x jest tu definiowana jako read-only variable (zmienna tylko do odczytu). Gdy piszemy program sk adaj cy si z kilku plików i chcemy udost pni tak sta, by korzysta z niej w kodach zewn trznych, przed deklaracj sta ej umieszczamy s owo kluczowe extern. Ilustruje to zapis: extern const int x = 0;. Pami tajmy, e standard j zyka C++ wymaga jawnego podania typu ka dej sta ej. W naszym przypadku typem sta ej jest int (integer)..0.. Zmienne Zmienn musimy zadeklarowa przed jej u yciem. Deklaracja tworzy zwi zek mi dzy identyfikatorem wybranym przez u ytkownika a okre lonym typem danych. Deklaracje okre lane mianem deklaracji definiuj cych sprawiaj, e dla definiowanej wielko ci zostaje zarezerwowane miejsce w pami ci. Nale y pami ta i przestrzega do wa nej zasady zanim u yjemy wprowadzonego przez nas identyfikatora warto ci, musimy go wcze niej zdefiniowa. Przewa nie dochodzi do definiowania zmiennych, które s przetwarzane zgodnie z zadeklarowanym dla nich typem. 0

22 Warto wspomnie o podstawowych typach zmiennych. S to: bool, unsigned short int, short int, unsigned long int, long int, int ( bitów), int ( bity), unsigned int ( bitów), unsigned int ( bity), char, float, double. Z wy ej wymienionych typów zmiennych na szczególn uwag zas uguje float typ przeznaczony do okre lania liczb zmiennopozycyjnych. Aby sprawdzi, jak du o dany typ rezerwuje pami ci, u ywamy operatora sizeof();. Listing.. Zmienne i stałe #include <iostream> using namespace std; cout << Rozmiar zmiennej typu int to: \n << sizeof(int) << bajty.\n ; return 0; W powy szym przyk adzie zosta u yty znak specjalny \n (manipulator) powoduj cy przej cie do nowej linii. Inne znaki specjalne s przedstawione w tabeli.. Tabela.. Manipulatory \a bell (dzwonek) \b backspace (znak wstecz) \f form feed (koniec strony) \n new line (nowa linia) \r carriage return (powrót karetki ; powrót na początek linii) \t tab (tabulator) \v vertical tab (tabulator pionowy) \ single quote (apostrof) \ double quote (cudzysłów) \? question mark (znak zapytania) \\ backslash (lewy ukośnik) \0oo zapis ósemkowy \xhhh zapis szesnastkowy Zadanie Wykorzystuj c jak najwi ksz liczb manipulatorów (tab..), napisz program wy- wietlaj cy choink * **** ***** **

23 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C Funkcje wej cia wyj cia atwo zauwa y, e w prezentowanych dotychczas kodach ród owych programów cz z nich wypisuje komunikaty na konsoli. W j zyku C++ do wprowadzania i wyprowadzania danych u ywamy obiektów cin i cout zdefiniowanych w bibliotece iostream. Musimy tak e okre li, e u yte obiekty korzystaj z przestrzeni nazw. Mo na zrobi to na kilka sposobów: umieszczaj c dyrektyw using namespace std; nie b dziemy musieli u ywa przed cin i cout przedrostka std::; korzystaj c np. jedynie z cout, zamiast using namespace std; umieszczamy dyrektyw using std::cout, using std::endl, using std::cin jak pokazano w listingu.. Listing #include <iostream> #include <string> using std::cout; using std::cin; using std::endl; using std::string; string x; cout << Test << endl; cout << Jak masz na imie?\n ; cin >> x; cout << \n Witaj << x; return 0; W przyk adzie tym endl ma tak sam funkcj jak \n patrz tab..... Operatory Operatory arytmetyczne (tab.) s sk adnikiem wyra e arytmetycznych. Zmienne lub warto ci liczbowe s siaduj ce z operatorem nazywamy operandami. Warto zmiennej b d cej operandem jest automatycznie przekszta cana przez kompilator do typu, jaki zosta zadeklarowany dla danej zmiennej. Takie podej cie sprawia, i w j zyku C++ pos ugujemy si poj ciem arytmetyki mieszanej.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI

SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz SYSTEM VISUAL BASIC DLA APLIKACJI W ALGORYTMICE I WIZUALIZACJI Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs Java. Wydanie III

Praktyczny kurs Java. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Formuły

Excel 2010 PL. Formuły Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

POLSKI KOMPILATOR ORAZ STEROWNIKI PROGRAMOWANE ZA POMOC J ZYKA IL NORMY IEC 61131-3

POLSKI KOMPILATOR ORAZ STEROWNIKI PROGRAMOWANE ZA POMOC J ZYKA IL NORMY IEC 61131-3 mgr in. Jan Sadolewski, Ewelina Szmyd Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki POLSKI KOMPILATOR ORAZ STEROWNIKI PROGRAMOWANE ZA POMOC J ZYKA IL NORMY IEC 61131-3 W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE

J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE J ZYK C: STAŁE I ZMIENNE, TYPY DANYCH, OPERATORY I WYRA ENIA ARYTMETYCZNE Przykład (program zamieniaj cy temperatur podan w skali Fahrenheita na temperatur w skali Celsjusza) Jak ma działa program? 1.

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

Inventor. Podstawy projektowania

Inventor. Podstawy projektowania Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

PostgreSQL. Receptury dla administratora

PostgreSQL. Receptury dla administratora Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo