Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe"

Transkrypt

1 ti Przemysław Domka Małgorzata Łokińska Programowanie strukturalne i obiektowe

2 Spis tre ci Wst p.... Programowanie w j zyku Pascal Podstawowe poj cia dotycz ce programowania J zyki programowania Kompilator Konsolidator..... Algorytmy Sposoby zapisu Instrukcje warunkowe Instrukcje iteracyjne..... Etapy tworzenia programu Planowanie Redagowanie Kompilacja Konsolidacja Testowanie Optymalizacja..... Zasady programowania strukturalnego..... Edytor rodowiska Uruchamiamy Free Pascal Pierwszy program..... Podstawy zapisywania programu S owa kluczowe Identyfikatory Liczby Symbole podstawowe Komentarze Typy danych i sta ych Sta e logiczne Typy danych Typ ca kowity Typ logiczny Typ znakowy Typ wyliczeniowy Typ okrojony Typ rzeczywisty Typ a cuchowy...

3 Spis treści.9. Struktura programu Instrukcje wej cia wyj cia Deklaracja sta ych Deklaracja zmiennych Instrukcja przypisania Wyra enia Operatory arytmetyczne Operatory logiczne Operatory relacyjne Standardowe funkcje i procedury Instrukcje warunkowe Instrukcja case Instrukcje iteracyjne P tle repeat, while i instrukcje z o one..... Podprogramy Procedury Funkcje Zmienne globalne i lokalne Parametry formalne Parametry aktualne..... Przekazywanie parametrów do funkcji i procedur Wywo anie funkcji i procedury Rekurencja..... Funkcje i procedury obs ugi ekranu w trybie graficznym..... Modu y budowa i korzystanie Zmienne typu strukturalnego Tablice Pliki tekstowe i operacje na plikach Pliki elementowe Zbiory Rekordy Dynamiczne struktury danych Wska niki Funkcje i procedury dynamicznego przydzia u pami ci Dynamiczny przydzia pami ci Kolejki Drzewa Dyrektywy kompilatora Obs uga urz dze peryferyjnych Wbudowany asembler... 9 Pytania sprawdzaj ce Wprowadzenie do programowania obiektowego w C J zyki obiektowe Instalowanie i konfigurowanie kompilatora Pierwszy program... 9

4 Spis treści.. Wielkie i ma e litery Struktura programu Komentarze S owa kluczowe Funkcja return Dyrektywa #include Zmienne i sta e Deklaracja sta ych Zmienne Funkcje wej cia wyj cia..... Operatory Operatory relacyjne Operatory logiczne Bitowe operatory logiczne Funkcje Instrukcje warunkowe Instrukcja switch Instrukcja while P tla for..... Tablice Typ tablicowy Stosowanie arytmetyki wska ników Wska niki Struktury danych Unie Pola bitowe..... Klasy i obiekty Definiowanie klas Definiowanie obiektów Sk adniki klasy Hermetyzacja..... Konstruktor i destruktor Zagnie d ona definicja klasy Przeci enie funkcji Przeci enie operatorów Strumienie wej cia wyj cia Zapis i odczyt pliku Dziedziczenie Polimorfizm..... Podstawy projektowania aplikacji dla rodowiska graficznego Okno aplikacji Obiekty kontrolne Projektowanie i dodawanie menu do aplikacji Okna dialogowe..... Projektowanie aplikacji graficznej...

5 Spis treści.. Projektowanie aplikacji SDI i MDI Projektowanie aplikacji typu baza danych Tworzenie programów z o onych i zarz dzanie nimi Pytania sprawdzaj ce Programowanie w j zyku Java Instalacja i narz dzia Beta-kod i maszyna wirtualna Struktura programu Typy podstawowe (pierwotne) Zmienne i operatory Instrukcje Obiekty i klasy Klasa jako typ danych Metody klasy Konstruktory..... Dziedziczenie..... Tablice Obs uga sytuacji wyj tkowych..... Aplety Zasady projektowania apletów Struktura apletu Tekst w apletach Metody odpowiedzialne za rysowanie w aplecie D wi ki i animacje Obs uga zdarze..... Aplikacje Okno i menu aplikacji Grafika Komponenty..... Operacje wej cia wyj cia Programowanie wspó bie ne Programy pracuj ce w sieci... Pytania sprawdzaj ce... Literatura...

6 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Dotychczas przedstawili my kompilowanie i pisanie kodu ród owego w j zyku Pascal i omówili my takie poj cia, jak kod ród owy, kompilator, konsolidator (linker) i debugger. J zyk programowania, w tym C++, ma charakterystyczn sk adni i semantyk z zachowaniem zasad tworzenia programów. Nie bez znaczenia jest fakt, i j zyk C++ zaprojektowany w AT&T przez Bjarne a Stroustrupa, z za o enia mia by zgodny z j zykiem C. J zyk C++ stanowi obiektow wersj j zyka C, b d c hybryd pozwalaj c na programowanie zarówno strukturalne, jak i obiektowe. Programuj c w j zyku C++, u ywa si zbioru znaków ASCII, który jest zdefiniowany w normie ANSI.-98. Jest to ameryka ski wariant mi dzynarodowego, -bitowego kodu ISO -98. Zbiór ten sk ada si z ma ych i wielkich liter alfabetu aci skiego, cyfr od 0 do 9, znaków przestankowych i innych symboli specjalnych. Tabel znaków ASCII mo na znale pod adresem: Programowanie w j zyku C++ nale y zacz od zainstalowania i skonfigurowania kompilatora. Obecnie mamy do wyboru wiele rodowisk programistycznych, dlatego wymienimy tylko najpopularniejsze: Bloodshed Dev-C++, Borland C++ Builder wyposa ony w narz dzie RAD (Rapid Application Development szybka rozbudowa aplikacji), Microsoft Visual C++... J zyki obiektowe J zyki obiektowe to takie, które pozwalaj na wykorzystanie mo liwo ci, jakie stwarza programowanie obiektowe. Omówimy je na przyk adzie cech obiektowych j zyka C++, do których zaliczamy abstrakcje, hermetyzacj danych, dziedziczenie i polimorfizm. W j zyku C++ z powodzeniem mo na korzysta z abstrakcji na etapie tworzenia obiektów. W j zyku C mo na tworzy struktury, które umo liwiaj czenie 9

7 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ danych ró nego typu; ewolucja takiego podej cia zaowocowa a utworzeniem klas. Klasy nie tylko potrafi czy w sobie dane ró nego typu i w ten abstrakcyjny sposób s u y do odzwierciedlania rzeczywistych obiektów. Klasy mog zawiera równie metody, które sprawiaj, e s w stanie dok adniej reprezentowa obiekty. Metody to inaczej funkcje ukryte w klasach. Je li w j zyku programowania chcieliby my opisa statek kosmiczny jako obiekt, to stosuj c podej cie obiektowe, skupimy si na jego cechach i opisie istotnym do jego reprezentacji, a wi c b dzie to np. jego kolor, szybko, adowno. Metodami b d funkcje, które umo liwi poruszanie statku, jego l dowanie, tankowanie. Maj c klasy z umieszczonymi wewn trz metodami, mo emy na ich podstawie tworzy kolejne obiekty statki, które b d si zachowywa zgodnie z tym, jak zaprojektuje je klasa. Obiekty nie musz odzwierciedla realnych bytów typu samochód, statek, mog by np. zjawiskiem, dzia aniem. W j zyku C++ stosuje si równie hermetyzacj danych, tzn. ukrycie pewnych elementów obiektu przed ingerencj z zewn trz. Innymi s owy, programy komputerowe maj ci le wyznaczony dost p do pewnych elementów obiektu, a elementy strategiczne s ukryte chronione (prywatne). J zyk C++ stwarza mo liwo u ywania dziedziczenia, czyli tworzenia klas na podstawie klas ju istniej cych. Dzi ki temu, e klasy mog mie te same cechy albo metody, dziedziczenie umo liwia budowanie nowych elementów z gotowych, wcze niej zaprojektowanych. J zyk C++ umo liwia równie korzystanie z polimorfizmu, cechy obiektu, która daje mu sposobno interpretacji operacji. Wywo uj c okre lon operacj, obiekt jest w stanie j zinterpretowa i odpowiednio wykona... Instalowanie i konfigurowanie kompilatora Do nauki C++ u yjemy zintegrowanego rodowiska tworzenia aplikacji IDE (Integrated Development Environment) na licencji GNU o nazwie Code::Blocks umieszczonego na stronie w katalogu kompilatory. Jest ono dost pne dla platform Windows 000/XP/Vista, Linux -bit, Linux -bit, Mac OS X w postaci pakietów. Do instalacji rodowiska Code::Blocks (rys..) mo na u y znajduj cego si tam programu. Na kolejne pytania instalatora odpowiadamy twierdz co, wybieraj c opcj Full install. Pierwsze uruchomienie rodowiska wymaga ustawienia cie ek dost pu do katalogu, w którym b d przechowywane projekty i kompilowane aplikacje. Operacje te wykonujemy, odpowiadaj c na pytania kreatora podczas tworzenia pierwszego programu przy u yciu rodowiska Code::Blocks. 9

8 Pierwszy program Rys... Instalacja Code::Blocks.. Pierwszy program Po zainstalowaniu i uruchomieniu Code::Blocks (rys..) wybieramy opcj Create New Project znajduj c si w menu: File New Project (rys..) Rys... Tworzenie projektu W oknie wybieramy typ projektu, który b dziemy tworzy. W ród wielu mo liwo ci zaznaczmy pocz tkowo Console application (rys..). Dzi ki temu nasze pierwsze programy b d zwraca y wyniki w postaci tekstów wy wietlanych na konsoli. Po klikni ciu na Go przyst pimy do edycji kodu ród owego. 9

9 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Rys... Interfejs Code::Blocks Rys... Pierwszy program (tworzenie aplikacji konsolowej) 98

10 Pierwszy program Dodatkow mo liwo, jak udost pnia Code::Blocks, jest kolorowanie sk adni. Zmodyfikujemy nieco ekran z przyk adowym programem, stworzonym automatycznie przez kreatora projektu (rys..). Rys... Edytor Code::Blocks Nasz program ma posta Rys... Pierwszy program i kolorowanie sk adni i w tej formie jest gotowy do kompilacji. Klikamy wi c na build and run (rys..). 99

11 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Rys... Kompilacja i uruchamianie programu Nasz program zwróci napis Hello world! (rys..8), a tak e warto 0, co oznacza, i wykona si poprawnie. Natomiast czas jego realizacji wynosi 0,0 s (czas zale y od wydajno ci obliczeniowej sprz tu i z o ono ci programu). Rys..8. Wykonanie programu.. Wielkie i ma e litery W j zyku C++ rozró nia si ma e i wielkie litery, pami taj c, e polecenia C++ piszemy ma ymi literami. U ycie std::cout zamiast std::cout spowoduje, e kompilator zwróci b d. Gdy u ywamy zmiennych, nale y pami ta o tej funkcji j zyka C++. Przyk ad ilustruje program pokazany w listingu.. Listing.. #include <iostream> int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; zmienna = ; Zmienna = ; ZMIENNA = ; 00

12 Struktura programu std::cout << Zmienne to: \n ; std::cout << zmienna << \n << Zmienna << \n << ZMIENNA << \n ; return 0; W wierszu int zmienna, Zmienna, ZMIENNA; definiujemy trzy zmienne o ró nych nazwach: zmienna, Zmienna, ZMIENNA. Dzi ki temu w pami ci komputera zostanie zarezerwowane miejsce na przechowanie warto ci typu int. Stosujemy operator podstawienia =, który powoduje, e warto po prawej stronie operatora jest przypisywana zmiennej znajduj cej si po lewej stronie operatora (zmienna b dzie zawiera warto, Z ienna warto, a ZMIENNA warto ). Program po wykonaniu zwróci wynik: Zmienna to:.. Struktura programu Wyja nimy, za co s odpowiedzialne poszczególne znaki i wiersze kodu. Znak # (hasz) jest odczytywany przez uruchamiany w trakcie kompilacji preprocesor (przetwarzaj cy tekst wej ciowy na program interpretuj cy), który wykonuje polecenia umieszczone po znaku #. Polecenie include do cza bibliotek standardow iostream. Biblioteka pozwala na operowanie strumieniami wej cia wyj cia (st d nazwa Input Output STREAM), umo liwiaj c u ycie takich polece, jak: cin, cout, endl. Plik iostream znajduje si domy lnie w katalogu: C:\Program Files (x8)\codeblocks\mingw\include\c++\.. (Vista ) C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\include\c++\.. (Vista, XP, 000). Jego zawarto sprawdzimy za pomoc zwyk ego edytora tekstu. W naszym przypadku pierwszy wiersz programu oznacza, e preprocesor w czy w obr b programu plik iostream. Wiersz drugi,, jest konieczny w ka dym programie C++, poniewa funkcja main() jest wykonywana automatycznie i ma zdolno do wykonania innych operacji. Konieczne jest podanie typu danych, jakie zwróci funkcja main(); w naszym przypadku okre limy ten typ jako integer. 0

13 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Trzeci wiersz to nawias klamrowy, który rozpoczyna blok tre funkcji main(). Warto pami ta, e ka dy blok funkcji równie musi by zamkni ty nawiasem klamrowym. Kolejna linia kodu zawiera obiekt cout (Console OUTput wyprowad na konsol ), przed którym znajduje si specyfikator przestrzeni nazw std informuj cy kompilator o tym, e cout nale y do biblioteki standardowej. To, co znajduje si po operatorze przekierowania << zostanie wy wietlone na ekranie. Poniewa wy wietlamy warto dos own, wi c umieszczamy znak cudzys owu. Kolejny operator wyj cia zako czony manipulatorem endl powoduje, e Hello World zostanie wypisany w nowej linii. Ten sam efekt uzyskamy, zamieniaj c linie na std::cout << Hello world \n ; Pami tajmy, e na ko cu ka dej linii z instrukcj umieszczamy znak rednika ;... Komentarze Komentarze w j zyku C++ mog by u ywane do oznaczenia pojedynczej linii w kodzie ród owym programu: wtedy znakiem komentarza jest: //. Przyk ad u ycia komentarzy pokazano w listingu.. Listing.. 8 #include<iostream> // tu znajduje sie komentarz zajmujacy jedn linijke std::cout << Test ; // to kolejny komentarz return 0; Cz sto umieszczamy komentarze bardziej rozbudowane, sk adaj ce si z kilku wierszy: u ywamy wtedy znaków /*, po których wyst puje d ugi komentarz, a nast pnie wstawiamy znaki zako czenia komentarza */. 0

14 Komentarze Listing #include<iostream> /* Tu moze znajdowac sie komentarz w ktorym autor programu poda wiecej informacji */ std::cout << Test ; return 0; Komentarze mog by przydatne równie do tego, aby wybrany fragment kodu ród owego wy czy z obszaru kompilacji. Przyjrzyjmy si nast puj cemu przyk adowi. Listing.. #include<iostream> //std::cout << Test ; std::cout << Test ; return 0; Poniewa linijka std::cout << Test ; (listing.) poprzedzona znakiem komentarza zostanie zignorowana przez kompilator, wi c wykonanie programu zwróci wynik: Test. Warto wspomnie, i w wypadku u ycia znaków komentarzy /*... */ nie nale- y ich zagnie d a ; dopuszczalne jest natomiast umieszczanie komentarzy typu // w komentarzach /*... */, co pokazuje przyk ad w listingu.. Listing #include<iostream> /* Komentarz zajmujacy kilka linijek //std::cout << Test ; linia powyzej tez jest ignorowana przez kompilator */ std::cout << Test ; return 0; 0

15 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Komentarze s usuwane przez kompilator podczas tworzenia kodu wynikowego, mo- emy zatem stosowa w nich polskie znaki diakrytyczne,,,,, itd., pami taj c, e pisz c program, jeste my ograniczeni do korzystania z podstawowego zestawu znaków ASCII bez polskich znaków... S owa kluczowe W j zyku C++ nie ka dego ci gu znaków wolno u y jako identyfikatora. Nazwa nie mo e by s owem kluczowym (tab..) i nie mo e zaczyna si od cyfry. S owa kluczowe s identyfikatorami zarezerwowanymi dla okre lonych zada, a zatem jako nazwy zmiennej nie mo emy skorzysta z adnego ze s ów kluczowych, których u ywamy w okre lonym kontek cie j zyka programowania. Tabela.. S owa kluczowe w j zyku C++ asm do inline short typeid auto double int signed typename bool dynamic_cast long sizeof union break else mutable static unsigned case enum namespace static_cast using catch explicit new struct virtual char extern operator switch void class false private template volatile const float protected this wchar_t const_cast for public throw while continue friend register true default goto reinterpret_cast try delete if return typedef Warto wspomnie, e w j zyku C++ wyst puj te leksemy alternatywne odpowiadaj ce operatorom przedstawionym w tabeli.. Ich równie nie mo emy u ywa jako nazw. 0

16 Funkcja return Tabela.. Leksemy alternatywne w j zyku C++ Leksem Znaczenie Leksem Znaczenie and && not_eq!= and_eq &= or bitand & or_eq = bitor xor ^ compl ~ xor_eq ^= not! W j zyku C++ pewnym problemem jest u ywanie dla zmiennych tzw. nazw zastrze- onych, czyli np. nazw zastrze onych do u ytku przez biblioteki, czy nazw makr zdefiniowanych w plikach nag ówkowych, bez wzgl du na to, czy te pliki s do- czone bezpo rednio, czy po rednio. U ycie takich nazw mo e powodowa b dy kompilatora b d nie prawid owe dzia anie programu..8. Funkcja return W przyk adzie (listing.) zdefiniowana funkcja mnoz() zostanie wywo ana z parametrami, wykonuj c obliczenia, które zwróci za pomoc funkcji return();. Listing #include <iostream> int mnoz(int x, int y) return x*y; std::cout << Wykonuje funkcje main() << std::endl; std::cout << wynik to: << mnoz (,); return 0; Oto wynik zwrócony przez program (rys..9). Rys..9. Wynik programu z zastosowaniem funkcji return 0

17 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ W drugiej linijce kodu funkcja dwuparametrowa mnoz() zosta a zadeklarowana jako funkcja typu int. Zwróci (s owo kluczowe return) nam warto typu ca kowitego (wynik mno enia parametrów x i y). Warto pami ta, i przed wywo aniem funkcji nale y j zdefiniowa linie od drugiej do pi tej to w a nie zdefiniowanie funkcji mnoz() przed jej wywo aniem w linii std::cout << wynik to: << mnoz (,); (listing.). Je eli b dziemy korzysta z funkcji, któr chcemy zdefiniowa pó niej, pocz tkowo mo emy umie ci jej prototyp (listing.). Listing #include <iostream> int mnoz(int x, int y); //prototyp funkcji mnoz() std::cout << Wykonuje funkcje main() << std::endl; std::cout << wynik to: << mnoz (,); //wywolanie funkcji mnoz() return 0; int mnoz(int x, int y) //funkcja mnoz() return x*y;.9. Dyrektywa #include Dzi ki dyrektywie include w obr b programu w czamy wszystkie jego fragmenty (w jeden modu plik ród owy). Dyrektywa mo e si odnosi do standardowego, predefiniowanego pliku nag ówkowego (bibliotecznego), który znajduje si w katalogu standardowym konfigurowanym wraz z instalowaniem kompilatora. Nawiasy k towe <iostream> wskazuj preprocesorowi, e plików nag ówkowych ma szuka w a nie w tym katalogu. Gdy chcemy, by preprocesor do czy stworzony przez nas plik nag ówkowy, równie u ywamy dyrektywy include, z t jednak ró nic, e zamiast nawiasów k towych wprowadzamy znak cudzys owu #include nazwa_pliku.rozszerzenie 0

18 Preprocesor jest informowany, i plik nazwa_pliku.rozszerzenie zosta za- o ony przez u ytkownika. Poszukiwanie pliku zaczyna si od bie cego katalogu, a w przypadku nieznalezienia pliku przeszukiwany jest katalog standardowy. Nale y pami ta, e po o enie katalogu standardowego mo e zale e od rodowiska kompilatora i jego konfiguracji oraz systemu operacyjnego. Programuj c z u yciem funkcji, pos u ymy si plikami zewn trznymi, dzi ki czemu funkcje wcze niej przez nas zadeklarowane mo emy przechowywa w plikach do czanych do programu. Mówimy wtedy o u ywaniu modu ów, które znacznie poprawiaj czytelno ród a, umo liwiaj c u ycie fragmentu kodu w wielu programach. Dzi ki modu om kod jest dzielony na fragmenty, co korzystnie wp ywa na czas rekompilacji. Wyobra my sobie sytuacj, w której wielokrotnie obliczamy silni liczb. Pierwszym krokiem b dzie stworzenie funkcji, któr pos u ymy si w programie. Tak funkcj mo na równie umie ci w pliku zewn trznym, który do czymy do programów. Dla ka dej funkcji w chwili jej deklarowania musimy okre li typ danych, które zwróci. Kolejno typy te b d zadeklarowane w modu ach i musz si zgadza z typami, które wpisujemy, u ywaj c tych funkcji w kompilowanym aktualnie programie. Opracowuj c projekt, pos ugujemy si zatem jeszcze jednym plikiem odpowiedzialnym za kontrol poprawno ci tych typów. Prze led my to na przyk adzie (listing.8). Nasz program main.cpp b dzie wywo ywa funkcj siln() obliczaj c silnie. Listing.8. Dyrektywa #include #include <iostream> #include silnia.hpp // dolaczenie pliku naglowkowego using namespace std; int s; cout << Podaj liczbe z ktorej oblicze silnie << endl; cin >> s; cout << siln(s); // wywolanie funkcji siln() return 0; Teraz warto prze ledzi konstrukcj pliku nag ówkowego (listing.9): Listing.9. #ifndef SILNIA_HPP #define SILNIA_HPP int siln(int s); #endif //wystepuje tu deklaracja funkcji siln(s) 0

19 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ Poniewa plik nag ówkowy jest w czany zwykle do kilku plików projektu, zachodzi wi c niebezpiecze stwo wielokrotnego przetwarzania deklaracji pliku nag ówkowego przez preprocesor. By unikn takich sytuacji, definiuje si pewien symbol powoduj cy w czanie zawarto ci pliku nag ówkowego pod warunkiem jego nieobecno ci. W tym celu s stosowane dyrektywy #ifndef, #define oraz #endif. Dyrektywa #ifndef sprawia, e plik nag ówkowy jest przetwarzany tylko wtedy, gdy w preprocesorze nie zdefiniowano okre lonego symbolu (w powy szym przyk adzie jest nim SILNIA_HPP). Gdy oka e si, e symbol jest ju zdefiniowany, preprocesor przechodzi do dyrektywy #endif. Implementacja funkcji siln() znajduje si w (pliku) module modul.cpp, który za pomoc dyrektywy preprocesora jest czony z plikiem nag ówkowym (listing.0). Listing #include silnia.hpp int siln(int s) int w = ; for(int i = ; i <= s; i++) w *= i; return w; Dodawanie plików nag ówkowych w Code::Blocks przedstawiono na rys..0. Rys..0. Dodawanie plików nag ówkowych 08

20 Zmienne i stałe Prawym klawiszem myszy klikamy na projekcie, a nast pnie korzystaj c z opcji Add files dodajemy do projektu pliki main.cpp, modul.cpp. Opcji tej u ywamy, dodaj c plik nag ówkowy (rys..). Gdy zostaniemy zapytani o przeznaczenie dodawanego pliku, mo emy wybiera mi dzy opcjami Debug i Release. Rys... Do czanie pliku nag ówkowego do projektu.0. Zmienne i sta e.0.. Deklaracja sta ych J zyk C++ pozwala na przypisanie zmiennym okre lonych warto ci w chwili ich definiowania. By unikn zapisu z listingu., mo na u y notacji równowa nej, o nieco krótszej i bardziej przejrzystej formie, a mianowicie konstrukcji polegaj cej na przypisaniu zmiennej x warto ci 0 w chwili jej definiowania (listing.). Listing.. #include<iostream> int x; x = 0; std::cout << x; Listing.. #include<iostream> int x = 0; std::cout << x; 09

21 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C++ W obu przypadkach otrzymamy ten sam wynik i na konsoli zostanie wy wietlona liczba 0. Mo e jednak zaistnie konieczno przypisania warto ci zmiennej, ale w taki sposób, aby jej warto nie mog a by zmieniona w obr bie programu. Zmienna taka zachowa raz przypisan jej warto i nie pozwoli na modyfikacj. Do tego celu u yjemy s owa kluczowego const. Listing.. #include<iostream> const int x = 0; std::cout << x; Wynik programu nie ulegnie zmianie i na konsoli równie wy wietli si liczba 0. Ró nica polega na tym, e próba zmiany warto ci x spowoduje wy wietlenie komunikatu o b dzie przy próbie kompilacji const int x = 0; x = ; //próba zmiany warto ci Zmienna x jest tu definiowana jako read-only variable (zmienna tylko do odczytu). Gdy piszemy program sk adaj cy si z kilku plików i chcemy udost pni tak sta, by korzysta z niej w kodach zewn trznych, przed deklaracj sta ej umieszczamy s owo kluczowe extern. Ilustruje to zapis: extern const int x = 0;. Pami tajmy, e standard j zyka C++ wymaga jawnego podania typu ka dej sta ej. W naszym przypadku typem sta ej jest int (integer)..0.. Zmienne Zmienn musimy zadeklarowa przed jej u yciem. Deklaracja tworzy zwi zek mi dzy identyfikatorem wybranym przez u ytkownika a okre lonym typem danych. Deklaracje okre lane mianem deklaracji definiuj cych sprawiaj, e dla definiowanej wielko ci zostaje zarezerwowane miejsce w pami ci. Nale y pami ta i przestrzega do wa nej zasady zanim u yjemy wprowadzonego przez nas identyfikatora warto ci, musimy go wcze niej zdefiniowa. Przewa nie dochodzi do definiowania zmiennych, które s przetwarzane zgodnie z zadeklarowanym dla nich typem. 0

22 Warto wspomnie o podstawowych typach zmiennych. S to: bool, unsigned short int, short int, unsigned long int, long int, int ( bitów), int ( bity), unsigned int ( bitów), unsigned int ( bity), char, float, double. Z wy ej wymienionych typów zmiennych na szczególn uwag zas uguje float typ przeznaczony do okre lania liczb zmiennopozycyjnych. Aby sprawdzi, jak du o dany typ rezerwuje pami ci, u ywamy operatora sizeof();. Listing.. Zmienne i stałe #include <iostream> using namespace std; cout << Rozmiar zmiennej typu int to: \n << sizeof(int) << bajty.\n ; return 0; W powy szym przyk adzie zosta u yty znak specjalny \n (manipulator) powoduj cy przej cie do nowej linii. Inne znaki specjalne s przedstawione w tabeli.. Tabela.. Manipulatory \a bell (dzwonek) \b backspace (znak wstecz) \f form feed (koniec strony) \n new line (nowa linia) \r carriage return (powrót karetki ; powrót na początek linii) \t tab (tabulator) \v vertical tab (tabulator pionowy) \ single quote (apostrof) \ double quote (cudzysłów) \? question mark (znak zapytania) \\ backslash (lewy ukośnik) \0oo zapis ósemkowy \xhhh zapis szesnastkowy Zadanie Wykorzystuj c jak najwi ksz liczb manipulatorów (tab..), napisz program wy- wietlaj cy choink * **** ***** **

23 Wprowadzenie do programowania obiektowego w C Funkcje wej cia wyj cia atwo zauwa y, e w prezentowanych dotychczas kodach ród owych programów cz z nich wypisuje komunikaty na konsoli. W j zyku C++ do wprowadzania i wyprowadzania danych u ywamy obiektów cin i cout zdefiniowanych w bibliotece iostream. Musimy tak e okre li, e u yte obiekty korzystaj z przestrzeni nazw. Mo na zrobi to na kilka sposobów: umieszczaj c dyrektyw using namespace std; nie b dziemy musieli u ywa przed cin i cout przedrostka std::; korzystaj c np. jedynie z cout, zamiast using namespace std; umieszczamy dyrektyw using std::cout, using std::endl, using std::cin jak pokazano w listingu.. Listing #include <iostream> #include <string> using std::cout; using std::cin; using std::endl; using std::string; string x; cout << Test << endl; cout << Jak masz na imie?\n ; cin >> x; cout << \n Witaj << x; return 0; W przyk adzie tym endl ma tak sam funkcj jak \n patrz tab..... Operatory Operatory arytmetyczne (tab.) s sk adnikiem wyra e arytmetycznych. Zmienne lub warto ci liczbowe s siaduj ce z operatorem nazywamy operandami. Warto zmiennej b d cej operandem jest automatycznie przekszta cana przez kompilator do typu, jaki zosta zadeklarowany dla danej zmiennej. Takie podej cie sprawia, i w j zyku C++ pos ugujemy si poj ciem arytmetyki mieszanej.

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Techniki Programowania

Techniki Programowania Techniki Programowania Łukasz Madej Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Wykłady opracowane we współpracy z Danutą Szeligą, Łukaszem Sztangretem Dr hab. inż. Łukasz Madej, prof. AGH Budynek B5,

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne i obiektowe

Programowanie strukturalne i obiektowe Programowanie strukturalne i obiektowe Język C część I Opracował: Grzegorz Flesik Literatura: A. Majczak, Programowanie strukturalne i obiektowe, Helion, Gliwice 2010 P. Domka, M. Łokińska, Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI)

Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI) Projektowanie i programowanie obiektowe (materiały do wykładu cz. VI) Jacek Cichosz www.zssk.pwr.wroc.pl Katedra Systemów i Sieci Komputerowych Politechnika Wrocławska Dziedziczenie 221 Dziedziczenie Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

G PROGRAMMING. Part #4

G PROGRAMMING. Part #4 G PROGRAMMING Part #4 Tablice, wykresy, klastry Tablice Zbiór elementów danych tego samego typu Zastosowanie gromadzenie danych z powtarzalnych operacji odczytu, obliczeń (magazynowanie danych przebiegów

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku C

Podstawy programowania w języku C Ćwiczenie 1 1.1. Pierwszy program w C Podstawy programowania w języku C Program w języku C, składa się ze zmiennych, stałych oraz funkcji. Zmienne i stałe służą do przechowywania danych, na których program

Bardziej szczegółowo

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie

0.1 Hierarchia klas. 0.1.1 Diagram. 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie 0.1 Hierarchia klas 0.1.1 Diagram 0.1.2 Krótkie wyjaśnienie Po pierwsze to jest tylko przykładowe rozwiązanie. Zarówno na wtorkowych i czwartkowych ćwiczeniach odbiegaliśmy od niego, ale nie wiele. Na

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów

ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów PODSTAWY PROGRAMOWANIA 3-4 WYKŁAD 22-10-2015 ECLIPSE wnioski z dwóch pierwszych laboratoriów Dodanie pliku i konfiguracji startowej (każdy uruchamiany program powinien mieć własna konfigurację startową)

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2. Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ cz. 2 Dziedziczenie, operacje wej cia-wyj cia, przeładowanie operatorów. Dziedziczenie Dziedziczenie jest to technika pozwalaj c na definiowanie nowej klasy przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Materiały. Języki programowania II (Java+AVR-GCC) Literatura

Materiały. Języki programowania II (Java+AVR-GCC) Literatura Języki programowania II (Java+AVR-GCC) http://abm.p.lodz.pl dr inż. Michał Ludwicki Literatura Materiały Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania Mirosław Kardaś, Atnel, Szczecin, 2011. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1 Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. Program komputerowy opisuje w pewien sposób rzeczywisto.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać

Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Kilka zasad o których warto trzeba pamiętać Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do niego format strony i jej układ. Pozostaw rozsądnie duże marginesy, nie stłaczaj tekstu. Jeżeli strony będą spięte,

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16

Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński. Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk. M. Trzebiński C++ 1/16 M. Trzebiński C++ 1/16 Podstawy języka C++ Maciej Trzebiński Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Praktyki studenckie na LHC IFJ PAN 6lipca2015 Uruchomienie maszyny w CC1 M. Trzebiński C++ 2/16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje.

Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście. Zmienne i arytmetyka. Wskaźniki i tablice. Testy i pętle. Funkcje. Podstawowe elementy proceduralne w C++ Program i wyjście Zmienne i arytmetyka Wskaźniki i tablice Testy i pętle Funkcje Pierwszy program // Niezbędne zaklęcia przygotowawcze ;-) #include using

Bardziej szczegółowo

Język C++ Różnice między C a C++

Język C++ Różnice między C a C++ Język C++ Różnice między C a C++ Plan wykładu C a C++ Różnice ogólne Typy Deklaracje zmiennych C++ jako rozszerzenie C Domyślne argumenty funkcji Przeciążanie funkcji Referencje Dynamiczny przydział pamięci

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu

Informatyka, Ćwiczenie 1. 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ Politechnika Rzeszowska, Wojciech Szydełko. I. ZałoŜenie nowego projektu Informatyka, Ćwiczenie 1 1. Uruchomienie Microsoft Visual C++ I. ZałoŜenie nowego projektu Wybieramy menu: File>New>Files jak na rys. poniŝej Zapisujemy projekt pod nazwą LAN, w katalogu d:\temp\lab typu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1

Programowanie komputerowe. Zajęcia 1 Programowanie komputerowe Zajęcia 1 Code::Blocks - tworzenie projektu Create New Project Console Application -> C++ Wybierz nazwę projektu Stworzy się nowy projekt z wpisaną funkcją main Wpisz swój program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka, I stopień. Programowanie (PRO300.1)

Informatyka, I stopień. Programowanie (PRO300.1) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informatyka, I stopień Sylabus modułu: Programowanie (PRO0.1) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

z programowania z przykładowymi rozwiązaniami

z programowania z przykładowymi rozwiązaniami Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

I - Microsoft Visual Studio C++

I - Microsoft Visual Studio C++ I - Microsoft Visual Studio C++ 1. Nowy projekt z Menu wybieramy File -> New -> Projekt -> Win32 Console Application w okienku Name: podajemy nazwę projektu w polu Location: wybieramy miejsce zapisu i

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych II. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych II Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 11 Zastosowanie PHP do programowania aplikacji baz danych Oracle Wsparcie programowania w PHP baz danych Oracle Oprócz możliwego

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak

JAVA. Platforma JSE: Środowiska programistyczne dla języka Java. Wstęp do programowania w języku obiektowym. Opracował: Andrzej Nowak JAVA Wstęp do programowania w języku obiektowym Bibliografia: JAVA Szkoła programowania, D. Trajkowska Ćwiczenia praktyczne JAVA. Wydanie III,M. Lis Platforma JSE: Opracował: Andrzej Nowak JSE (Java Standard

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komputerów 3FZ

Programowanie Komputerów 3FZ 1 Programowanie Komputerów 3FZ materiały pomocnicze do laboratorium 2 Spis treści ZAJĘCIA 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM PRACY I REALIZACJA PROSTYCH FUNKCJI W JĘZYKU C++.... 3 1. ZAPOZNANIE SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp

wykład IV uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski Programowanie C/C++ Język C, a C++. wykład IV dr Jarosław Mederski Spis Język C++ - wstęp Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Historia C++ został zaprojektowany w 1979 przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++

Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Podstawy Programowania Podstawowa składnia języka C++ Katedra Analizy Nieliniowej, WMiI UŁ Łódź, 3 października 2013 r. Szablon programu w C++ Najprostszy program w C++ ma postać: #include #include

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Tydzień 6 RSC i CSC Znaczenie terminów CSC Complete nstruction Set Computer komputer o pełnej liście rozkazów. RSC Reduced nstruction Set Computer komputer o zredukowanej liście

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++

WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ WPROWADZENIE DO JĘZYKA C++ 1. Pierwszy program w C++ Przykład 1.1. pierwszy_program.cpp 1: #include //Dołączenie do programu biblioteki 2: using namespace std; //Deklaracja przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania. Wykład 1

Podstawy Programowania. Wykład 1 Podstawy Programowania Wykład 1 Jak się uczyć programowania? Wykład i laboratorium Literatura Jerzy Grębosz Symfonia C++ Bjarne Stroustrup Język C++ Bruce Eckel Thinking in C++ Tony L. Hansen C++ zadania

Bardziej szczegółowo

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++

Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Pytania sprawdzające wiedzę z programowania C++ Wstęp 1. Zaprezentuj mechanikę tworzenia programu napisanego w języku C++. 2. Co to jest kompilacja? 3. Co to jest konsolidacja? 4. Co to jest kod wykonywalny?

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków

Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Programowanie obiektowe i C++ dla matematyków Bartosz Szreder szreder (at) mimuw... 04 X 2011 Wszelkie uwagi, poprawki, braki czy sugestie najlepiej wysyłać na maila. 1. wprowadzenie do Linuksa: kompilacja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia klasy trzeciej W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania. a) Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

3-4. 5-7. 8-10. 11-12 15-18. 19-22

3-4. 5-7. 8-10. 11-12 15-18. 19-22 1. 2. 3-4. 5-7. 8-10. 11-12 13-14. 15-18. 19-22 23-28. 29-30. Programowanie strukturalne i obiektowe Typ wyliczeniowy, lista wyliczeniowa. Rzutowanie w C++. Wskaźniki i referencje. Działania na wskaźnikach.

Bardziej szczegółowo