TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU"

Transkrypt

1 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU THE E-LEARNING AIDED TEACHING OF THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE STRESZCZENIE. W referacie przedstawia się propozycje pewnych rozwiązań dotyczących przekazania studentowi specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku C++ oraz umożliwiających studentowi samokontrolę w jej przyswajaniu. Przedstawia się też koncepcję zdalnej realizacji pewnego rodzaju ćwiczeń laboratoryjnych. ABSTRACT. The paper presents some e-learning methods of C++ programming specialist knowledge delivery to students. Such methods give a possibility of self checking the digested lectures. The basic concept of the distant realization of some kind of laboratory exercises is presented too. 1. Wprowadzenie Metody e-learningu mogą być szczególnie pomocne do wspomagania nauczania w trybie zaocznym, gdy student musi pewną część materiału opanować sam bez konieczności przyjazdu do uczelni. Dobór materiału oraz sposób prowadzenia zdalnego nauczania powinien być w ścisłym związku ze specyfiką przedmiotu. W przypadku nauczania programowania w języku C++ mamy do czynienia z konstruowaniem algorytmów, ich kodowaniem w C++, poznaniem narzędzi programistycznych oraz z nabyciem praktyki w uruchamianiu programów. Programy studiów na kierunkach informatycznych przewidują nauczanie programowania za pomocą wykładów, laboratoriów i projektów. Na wykładach przedstawia się studentom teoretyczne podstawy konstruowania algorytmów, zasady kodowania tych algorytmów w języku programowania. Na laboratoriach studenci poznają wybrane środowisko do tworzenia programów (zintegrowaną platformę edytora, kompilatora i debuggera), opanowują równolegle z wykładem kolejne elementy języka C++ i ich zastosowanie do kodowania typowych algorytmów. W ramach projektu realizują samodzielnie większe zadanie wymagające zastosowania kompleksowej wiedzy nabytej w ramach wykłady i laboratorium. Każda z tych trzech form dydaktycznych wymaga odrębnego podejścia do wspomagania za pomocą techniki kompu- * Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław 111

2 terowej oraz realizacji nauczania na odległość. Tradycyjnie wykłady laboratoria są realizowane w murach uczelni, a o ile obecność na laboratoriach jest wymagana i kontrolowana, to obecność na wykładach zwykle nie jest obowiązkowa. Projekty z założenia wykonywane są samodzielnie i zaliczane są na podstawie oddanej dokumentacji. Specyfika nauczania programowania w C++ to: różnorodność książek o C++, duże zróżnicowanie poziomu studentów od początkujących do takich, którzy od lat programują. Pisanie kolejnych książek powielających treści i funkcjonalność książek powszechnie dostępnych nie ma więc tu sensu. Wydawane materiały powinny charakteryzować się ścisłym związkiem z realizowanym procesem dydaktycznym, prezentować materiał w formie bardzo syntetycznej i cechować się niewielką objętością, co jest szczególnie istotne z uwagi na to, że powszechnie dostępne książki zawierają często dużo zbędnych, z punktu widzenia podstaw programowania, szczegółów opisanych obszernie na kilkuset stronach. Cechą charakterystyczną wydawanych materiałów powinien być ich ścisły związek z zainstalowaną w laboratorium platformą kompilatora. Studenci, którzy już od kilku lat programują, w swoim mniemaniu uważają się za perfekcjonistów, jednak ich wiedza najczęściej charakteryzuje się powierzchownością, z czego nie zdają sobie sprawy. Odpowiednio dobrane testy przeprowadzane już od początku (a nie na końcu) nauczania przedmiotu mogą uświadomić studentom posiadane luki w wykształceniu i odpowiednio skorygować ich stosunek do podawanej wiedzy. Powszechny jest też brak umiejętności konstruowania poprawnych algorytmów oraz słabe przygotowanie do zrozumienia prezentowanych algorytmów. W rezultacie studenci prezentują programy zawodne, działające w określonym środowisku, dające poprawne wyniki dla typowych danych wejściowych lub programy, których poprawne działanie jest dziełem przypadku. Istotnym problemem w realizacji zdalnego nauczania są aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, które nie przewidują takiej formy dydaktycznej. Rozsądną i akceptowaną alternatywą zdalnego studiowania jest wspomaganie realizowanej w uczelni dydaktyki technikami elektronicznymi (e-learning) i technikami zdalnego nauczania (distant learning). W dobie powszechności Internetu, jego wykorzystanie do integracji obu tych technik wydaje się naturalne. 2. Wspomaganie wykładów Wykład jest formą dydaktyczną, na której obecność studenta nie jest zwykle rygorystycznie wymagana. W przypadku nauczania programowania w C++ brak obowiązku uczestniczenia w wykładach jest uzasadniony ze względu na: wielość i powszechność książek o charakterze podręcznikowym, duże zróżnicowanie wiadomości studentów ma początku. Za koniecznością uczestniczenia w wykładach przemawiają następujące przesłanki: fragmentaryczność wiedzy studentów z równoczesnym ich przekonaniem o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym do przedmiotu, duża objętość książek licząca 700 a nawet ponad 1000 stron, co stwarza trudności w selekcji materiału i zniechęca do dokładnego czytania. 112

3 2.1. Pomoce dydaktyczne Powyższe sprzeczności można pogodzić ze sobą stwarzając możliwości samodzielnego przyswojenia założonych partii materiału przez opracowanie syntetycznych konspektów do wykładów wzbogaconych multimedialnymi prezentacjami. Można przy tym założyć, że student dysponuje dwoma ogólnodostępnymi podręcznikami: Kerningham B. W., Ritchie D. M.; Język ANSI C, Stroustrup B.; Język C++. Konspekty powinny prezentować tylko najważniejsze elementy wykładanego materiału, a w szczegółach powinny odwoływać się do powyższych podręczników. Te konspekty powinny być wydrukowane i możliwe do kupienia w uczelni lub do nabycia w komplecie na CD-ROMie. Ponadto powinny być dla studentów (albo tylko dla studentów zaocznych) dostępne do ściągnięcia przez Internet. Redakcja konspektów powinna umożliwiać uzupełnianie ich komentarzami przez studenta uczestniczącego w wykładzie. Dysponowanie konspektem pozwoli studentowi skupić się na prezentowanym materiale dzięki zaoszczędzeniu czasu na wykonywanie notatek. Aby nie zniechęcić studentów do dokładnego zapoznawania się z konspektami, powinny one być ograniczone objętościowo. Wszelkie szczegóły i dokładniejsze wyjaśnienia mogą być znalezione w literaturze, za pomocą precyzyjnych odnośników zawartych w konspekcie. Prezentowane w tym przedmiocie treści powinny być przez studenta przemyślane, przeanalizowane i zrozumiane. Zwykle wymaga to zrozumienia załączonych przykładów i prezentacji, a na to potrzeba czasu. Tak więc objętość konspektu do dwugodzinnego wykładu nie powinna przekraczać 10 stron (A4 z czcionką 12 p lub B5 z czcionką 10 p) włączając w to ilustracje oraz miejsca na notatki studenta. Wszystkie konspekty do typowego semestralnego wykładu nie powinny łącznie przekroczyć 150 stron. Skrypt takiej wielkości uważa się za optymalną pomoc do semestralnego wykładu przygotowującego do programowania w C++. Wydrukowanym materiałom książkom i konspektom brakuje animacji i dźwięku, które doskonale pobudzają ludzką wyobraźnię. W komplecie z konspektami powinny być zrealizowane na CD-ROMie multimedialne prezentacje ilustrujące kolejne wykłady przykładami. Kolejne prezentacje mogłyby też być dostępne dla ograniczonego grona studentów do ściągnięcia przez Internet. Animacje komputerowe znajdą zastosowanie przede wszystkim do: zilustrowania działania algorytmów, w celu zrozumienia idei podstawowych i typowych algorytmów (np.: wyszukiwanie maksimum, przeszukiwanie list, sumowanie, sortowanie, budowanie, przeglądanie i usuwanie drzew oraz inne algorytmy rekurencyjne), nauki konstruowania algorytmów, zobrazowania wykonywania sekwencji instrukcji zapisanych w języku C++ (zwłaszcza realizujących obliczenia cykliczne i rekurencyjne), zobrazowania pewnych abstrakcyjnych z zakresu programowania pojęć (np.: przesłanianie się identyfikatorów, przekazywanie przez wartość i przez referencję, arytmetyka na wskaźnikach, tworzenie i usuwanie obiektów, dziedziczenie, polimorfizm itp.). 113

4 Dźwięk będzie pełnić rolę pomocniczą, a jego zastosowanie będzie w zasadzie ograniczone do: dodatkowych wyjaśnień podczas animacji, kiedy to prezentowanie tekstów zaburzałoby tok animacji i utrudniało jej zrozumienie, dodatkowych efektów dźwiękowych ułatwiających zapamiętanie lub zauważenie pewnych zjawisk lub cech jak np.: cykliczność, upływ czasu, konflikty, wejście w rekurencję albo jej zakończenie, wywołanie funkcji lub wyjście z niej, odnalezienie poszukiwanej wartości lub obiektu, itp. Istotnym zagadnieniem jest ograniczenie dostępu do materiałów prezentowanych za pomocą Internetu. Zależnie od celów, którym mają one służyć, materiały te powinny być dostępne tylko tym studentom, którym są one potrzebne. A więc studentom określonego kierunku studiów, semestru lub trybu studiowania. Sposób zabezpieczenia materiałów oraz sposób autentykacji i autoryzacji zależeć będzie od zastosowanego oprogramowania dostępowego Testowanie wiadomości studenta Nawet najlepsze materiały dydaktyczne nie pomogą, jeśli student nie będzie z nich korzystać systematycznie i jeśli nie będzie świadomy tego, co już umie i jakie jeszcze wiadomości musi opanować, zanim przejdzie do następnej partii materiału. Zdyscyplinowanemu studentowi wystarczyłyby zestawy pytań kontrolnych na końcu konspektów do wykładów. Do systematyczności zmusić mogą obowiązkowe testy pisane w czasie semestru. W przypadku nauki programowania proponuje się do wyboru: testy dopuszczające do laboratorium, kontrolowane testy w grupach wykładowych w uczelni, indywidualne testy realizowane poprzez Internet lub w uczelnianej sieci lokalnej. W przypadku testów indywidualnych, powinny być one obowiązkowe i mieć określone terminy realizacji, a dodatkową motywacją powinien być test zaliczeniowy realizowany na koniec semestru w uczelni. Od realizacji testów można uzależnić prawo do ściągnięcia przez Internet kolejnych materiałów. Student powinien mieć możliwość realizacji testów treningowych. Testy powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: dużą nadmiarowością pytań do każdej partii materiału, wielokrotnością wyboru odpowiedzi z co najmniej czterech możliwości, dużą nadmiarowością wariantów odpowiedzi na każde pytanie, nieprzewidywalnością zestawu pytań i zestawów odpowiedzi. Zakłada się, że test zaliczeniowy jest losowany indywidualnie dla każdego studenta i realizowany jest na komputerach z limitem czasowym na każde pytanie. Materiał jest podzielony na działy. Do każdego działu losuje się określoną liczbę pytań, a do każdego pytania losuje się określoną liczbę odpowiedzi, w tym co najmniej jedną odpowiedź prawidłową. Duża nadmiarowość pytań i odpowiedzi połączona z indywidualnym losowaniem zapewnia brak motywacji do opracowywania szablonów odpowiedzi oraz do podglądania odpowiedzi sąsiada. Jeśli komplet pytań pokrywa całość materiału, to ta sama baza pytań i odpowiedzi może być użyta w testach treningowych. Czym jednak taki test treningowy powinien się 114

5 kończyć i jaki powinien realizować scenariusz? Czy powinien tylko sprawdzać wiadomości studenta, czy równocześnie powinien umożliwiać mu opanowanie tych partii materiału, na które udzielił nieprawidłowych odpowiedzi? Charakterystykę wybranych możliwości, uszeregowanych według ilości informacji przekazywanych studentowi, ujęto w tabeli 1, przedstawionej na następnej stronie. Wydaje się, że najbardziej efektywne powinny być testy treningowe realizowane w oparciu o scenariusz, w którym dokonywana ocena każdego pytania, a w przypadku błędnej odpowiedzi studentowi prezentowana jest testowana partia materiału. Student po zapoznaniu się z materiałem może raz (lub kilka razy) poprawić odpowiedź na to pytanie. System generowania testów równocześnie rejestruje odpowiedzi studentów i przeprowadza ich ocenę. System ten powinien też weryfikować poprawność własnej bazy pytań i odpowiedzi. W początkowym okresie eksploatacji testów weryfikacja ma na celu lokalizację błędów popełnionych podczas projektowania wprowadzania zawartości bazy takich jak pomyłki w klasyfikacji odpowiedzi oraz niejednoznaczne sformułowania. W następnym okresie sprawdzane jest, czy nie należy dokonać aktualizacji odpowiedzi. W zasadzie standardy języków C i C++ zostały ustalone i przestały ewaluować. Ustalone normy mogą się jednak w niewielkim stopniu zmieniać i pewne odpowiedzi mogą zmienić kwalifikację z fałszywych na prawdziwe lub odwrotnie. Znacznie bardziej prawdopodobne są takie zmiany w przypadku pytań odnoszących się do środowiska kompilatora. Spośród studentów, którzy zaliczyli test, system powinien wybrać połowę najwyżej ocenionych (czyli wybrać odpowiedzi ocenione co najmniej na ocenę dobrą). W testach tak wybranych studentów, system powinien analizować kwalifikacje odpowiedzi. Kwalifikacje te powinny w zdecydowanej większości być zgodne z kwalifikacją zapisaną w bazie. W przeciwnym razie należy przeanalizować jednoznaczność sformułowania pytania i tej odpowiedzi oraz jej kwalifikację w bazie. 115

6 Scenariusz Kompletowanie odpowiedzi i ocena na koniec testu. Kompletowanie odpowiedzi i ocena za każdą partię materiału. Po każdym pytaniu klasyfikacja odpowiedzi jako prawidłowej lub nieprawidłowej. Ocena każdego pytania jak wyżej z możliwością wielokrotnego powtórzenia odpowiedzi. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału w przypadku odpowiedzi błędnej. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału oraz możliwością jednokrotnego powtórzenia w przypadku błędnej odpowiedzi. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału oraz możliwością wielokrotnego powtórzenia w przypadku udzielania błędnych odpowiedzi. Pokazanie prawidłowych odpowiedzi po każdym pytaniu. Tabela 1 Charakterystyka scenariuszy testów treningowych Charakterystyka Student otrzymuje niewiele informacji. Nie dowiaduje się, które partie materiału ma opanowane, a które nie. Student dowiaduje się ogólnie, które partie materiału ma opanowane. Ogólna ocena testu ma sens. Student dokładnie wie, gdzie ma braki i czego powinien się nauczyć. Nie może jednak nauczyć się podczas testu. Może mieć wątpliwości dotyczące zrozumienia pytania. Ogólna ocena testu ma sens. Student może powtórzyć odpowiedź, jeśli rozumie pytanie niejednoznacznie. Może też zgadywać prawidłowe odpowiedzi bez opanowywania istoty zagadnienia. Ogólna ocena za test ma sens, jeśli do oceny brana jest tylko pierwsza albo druga odpowiedź. Student może uczyć się podczas testu. Nie ma jednak do tego zachęty, ponieważ nie może sprawdzić rezultatów swojej pracy. Ogólna ocena testu ma sens. Student może uczyć się podczas testu. Prezentowany materiał musi czytać dokładnie, ze względu na jedną szansę powtórzenia odpowiedzi. Nie może skorygować wątpliwości w interpretacji pytania. Ogólna ocena testu ma sens. Student może uczyć się podczas testu. Prezentowany materiał musi czytać pobieżnie, aby zwiększyć szansę na odgadnięcie prawidłowej odpowiedzi. Może skorygować wątpliwości w interpretacji pytania. Ogólna ocena testu nie ma sensu, chyba, że do oceny brane są tylko pierwsze albo drugie odpowiedzi. Student uczy się tylko odpowiedzi bez konieczności zrozumienia materiału. Student jest motywowany do tworzenia szablonu prawidłowych odpowiedzi. Ogólna ocena ma sens, tylko gdy do oceny brana jest pierwsza odpowiedź. 116

7 3. Zdalna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych Najtrudniejszą, do zaimplementowania w systemie zdalnej edukacji, formą dydaktyczną są laboratoria. Sposób zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych zależeć będzie od tego czy: student posiada własny komputer, na komputerze studenta jest zainstalowany kompilator języka C++ i czy jest on zbliżony do kompilatorów instalowanych w laboratoriach uczelnianych, komputer studenta jest podłączony do Internetu. W każdym przypadku realizacja zdalnego laboratorium wymaga opracowania dobrych instrukcji laboratoryjnych i określenia precyzyjnych zasad zaliczania ćwiczeń. Bez własnego komputera zdalna realizacja ćwiczeń jest praktycznie niemożliwa, chyba, że student będzie korzystać z pobliskiej kawiarenki internetowej, ale w takim przypadku zwykle nie będzie dysponować kompilatorem. W każdym przypadku zakłada się, że student ma możliwość przesyłania plików do uczelnianego laboratorium lub do prowadzącego zajęcia laboratoryjne. Jest obojętne, czy pliki te są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, czy na serwer ftp, czy w inny sposób. Zakłada się też, że student może kontaktować się z instruktorem off-line za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio (online) w ustalonych terminach telefonicznie lub za pomocą ustalonego internetowego komunikatora. Pomoc instruktora w praktycznej nauce programowania jest konieczna, ponieważ lokalizacja niektórych błędów jest dla początkującego programisty bardzo trudna. Przewiduje się też możliwość dokonania rezerwacji miejsca w laboratorium i bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Doświadczonemu programiście jest zwykle bardzo trudno samemu pozbyć się złych nawyków albo często popełnianych błędów, które nie są wykrywane ani w procesie kompilacji ani podczas krótkiej eksploatacji pisanych przez niego programów. Złe nawyki i przyzwyczajenie do popełniania pewnych błędów uzasadnia konieczność zaliczenia prostych ćwiczeń przez studentów z doświadczeniem w programowaniu Realizacja bez własnego kompilatora Jeżeli student nie ma zainstalowanego kompilatora na własnym komputerze, musi mieć możliwość zdalnego wykonywania kompilacji na komputerach uczelni. Jeżeli uczelnia ma zainstalowane komputery w systemie uniksowym, istnieją techniczne możliwości zdalnego logowania się do systemu i uruchamiania kompilacji. W przeciwnym razie student przesyła pliki źródłowe programu wyedytowane za pomocą dowolnego edytora tekstowego oraz dane testujące do obsługi laboratorium. Zatrudniony w laboratorium technik wykona za studenta kompilację i w przypadku jej bezbłędnego przebiegu uruchomi program na testowych danych. Protokół z kompilacji i ewentualne wyniki obliczeń zostaną studentowi przesłane zwrotnie albo umieszczone na serwerze ftp do samodzielnego ściągnięcia. Student, który dysponuje własnym komputerem, może zamiast danych testowych przesłać do laboratorium prośbę o kod wykonywalny programu. Po otrzymaniu tego kodu może sam testować program na własnym komputerze. Student musi lokalizować i poprawiać błędy tak długo, aż jego program zacznie poprawnie pracować. W przypadku trudności z lokalizacją błędów lub z poprawą niewłaściwego działania programu, student przesyła program wraz z opisem trudności (protokół 117

8 kompilacji, wyniki programu, opis niewłaściwego zachowania się programu) prowadzącemu laboratorium, który udziela drogą zwrotną merytorycznej pomocy. Po wykonaniu zadania student przesyła prowadzącemu sprawozdanie, którego układ i zawartość tematyczna jest określona w instrukcji do wykonanego ćwiczenia Realizacja na własnym kompilatorze Jeśli student dysponuje własnym kompilatorem, jest w stanie wykonać ćwiczenie w domu. W przypadku trudności może uzyskać merytoryczną pomoc w sposób podobny, jak to opisano w poprzednim punkcie. Jeżeli jednak środowisko prywatnego kompilatora różni się od środowiska kompilatora w uczelnianym laboratorium (gdy np. student posiada kompilator Borland 3.1, a w laboratorium jest Microsoft Visual C++ 6.0), student musi wykonać wersję akceptowaną przez kompilator w laboratorium. W tym celu musi przynajmniej raz przesłać plik źródłowy do laboratorium lub dokonać zdalnej kompilacji, jeśli taka jest możliwa. Wykonane ćwiczenia student zalicza przesyłając prowadzącemu sprawozdanie. Zakłada się, że każdy student, niezależnie czy ma własny kompilator czy nie, musi przynajmniej jedno ćwiczenie w semestrze wykonać w uczelni pod okiem prowadzącego laboratorium. Prowadzący musi mieć bowiem przekonanie, że student potrafi samodzielnie posługiwać się określonym (w programie studiów) środowiskiem kompilatora, że potrafi kompilować i uruchamiać programy. W przeciwnym razie prowadzący nie miałby żadnej gwarancji, że nadesłane przez studenta sprawozdania zostały przez niego wykonane i opisują jego własne programy. 4. Wspomaganie projektów Indywidualne projekty programistyczne z założenia są wykonywane przez studentów samodzielnie. Celem zapewnienia studentom merytorycznej pomocy, ustala się (podobnie jak w przypadku laboratoriów) sposoby kontaktu z prowadzącym. Jednak poza zdalnym kontaktem przewiduje się regularne konsultacje z prowadzącym projekt, z których studenci mogliby korzystać w miarę swoich potrzeb. W przypadku zespołowych projektów programistycznych przewiduje się w semestrze dodatkowo dwa spotkania zespołu w uczelni oraz system odbywania zdalnych konferencji, który jest uzgadniany na pierwszym spotkaniu. 5. Uwagi końcowe Zagadnieniom e-learningu poświęca się w ostatnich latach coraz więcej uwagi. Wiele uczelni organizuje co roku konferencje poświęcone tej tematyce. Ukazały się też poważniejsze pozycje książkowe w kraju (Wrycza et al. 2002) i na świecie (Clark 2003, Horton 2003, Morrison 2003). Większe uczelnie zakupiły drogie systemy do realizacji zdalnego nauczania, na zakup których nie mogą sobie pozwolić uczelnie młodsze o niewielkiej liczbie studentów. 118

9 Można jednak wspomagać nauczanie implementując metody e-learningu i distant learningu przeznaczając na to niewielkie nakłady finansowe i dokonując sugerowanych w tej pracy zmian organizacyjnych. Programy generowania i realizacji testów, analizy wyników oraz diagnostyki bazy pytań mogą wykonać studenci w ramach projektów lub prac dyplomowych. Podobnie może powstać serwis internetowy do wspomagania wykładów. Pewne trudności mogą wystąpić na styku z uczelnianymi bazami danych o studentach w celu ochrony zasobów serwisu. Przewidywane nakłady mogą być związane z doposażeniem uczelnianej sieci komputerowej oraz z zakupem otwartych licencji. Licencje takie byłyby pożądane na kompilatory języka C++, które mogliby studenci i pracownicy uczelni instalować na swoich prywatnych komputerach, co znacznie ułatwiłoby zdalną realizację laboratoriów i projektów. 6. Literatura Clark R.C. 2003: E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and desidners of multimedia learning. Jossey-Bass, San Francisco. Horton W.K. 2003: E-learning tools and technologies : a consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. Wiley Publishing, Indianapolis. Morrison D. 2003: E-learning strategies : how to get implementation and delivery right first time. John Wiley & Sons, New York. Wrycza S., Wojtkowiak J. (ed.) 2002: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 119

Języki programowania I - opis przedmiotu

Języki programowania I - opis przedmiotu Języki programowania I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Języki programowania I Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-JP1 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++

Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania w języku C++ Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Chemia, poziom pierwszy Sylabus modułu: Laboratorium programowania (0310-CH-S1-019) Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): Laboratorium programowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerów 2 Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne

Ocenianie ciągłe (praca przy Formująca tablicy oraz przy komputerze) pisemne, końcowe zaliczenie pisemne KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Kurs języka programowania 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 15 wykład

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki 1 I. Cele kształcenia i wychowania. 1) Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w Javie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w Javie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++

WYKŁAD. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny. Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja. Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja Nazwa przedmiotu: Język programowania C++ Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inŝynierskie

Bardziej szczegółowo

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni

Scharakteryzować szczegółowo pojęcia związane ze sterowaniem i zarządzaniem platformą komputerową w sposób bezpośredni Dział Budowa, instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Scharakteryzować pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANA Z FIZYKI 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE a) Zasady oceniania zostały opracowane zgodnie z WZO Gimnazjum w Niegowici b) O formach, ich liczbie, częstotliwości oceniania nauczyciel

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Advanced Internet Programming Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: moduł specjalności obowiązkowy:

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Programowanie komputerowe. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerowe Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7

Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Sprawozdanie z realizacji programu Kodowanie z klasą dla uczniów klasy II i IV Szkoły Podstawowej nr 7 Program skierowany był do uczniów klasy II i IV zainteresowanych nauką programowania w języku Scratch.

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH

ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZASADY REALIZACJI PROJEKTÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO... 1 2. KARTA PRZEDMIOTU PROJEKT PRZEJŚCIOWY... 2 1. REALIZACJA I ZALICZANIE PROJEKTU PRZEJŚCIOWEGO

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Algorytmizacja i programowanie 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI

METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Magisterskie Studia Uzupełniające METODY REPREZENTACJI INFORMACJI Ćwiczenie 1: Budowa i rozbiór gramatyczny dokumentów XML Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA: 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Praca z projektemi w MS VB.NET Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Praca z projektami w MS VB.NET. 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: Uczeń potrafi: podać definicje podstawowych pojęć związanych

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Tomasz Tyksiński.

Praktyki zawodowe. Tomasz Tyksiński. Praktyki zawodowe Tomasz Tyksiński tomasz.tyksinski@cdv.pl Cel praktyk Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, uzupełnienie jej o praktyczne zastosowania nabytych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania w ramach kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Systemy Operacyjne Czasu Rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych

Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Nauczanie informatyki przez Internet w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych Lech Banachowski, Paweł Lenkiewicz, ElŜbieta Mrówka- Matejewska Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z środowiskiem pracy wykorzystywanych w nim programach C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerów

Programowanie komputerów Programowanie komputerów Wykład 1-2. Podstawowe pojęcia Plan wykładu Omówienie programu wykładów, laboratoriów oraz egzaminu Etapy rozwiązywania problemów dr Helena Dudycz Katedra Technologii Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Programowanie I C15 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01]

PLANOWANIE WYNIKOWE. Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7. Zawód: Technik informatyk 312[01] Zespół Szkół Technicznych Rzeszów ul. Matuszczaka 7 PLANOWANIE WYNIKOWE Zawód: Technik informatyk 312[01] PRZEDMIOT: Urządzenia techniki komputerowej Rzeszów 2010 CZĘŚĆ I Informacje ogólne 1. Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii.

projektów oraz innych form aktywności. Wskazane jest, aby te decyzje były podejmowane wraz z uczniami, przy uwzględnieniu ich sugestii. Przedmiotowy system oceniania 132 PA Przedmiotowy system oceniania dla przedmiotu: język niemiecki, gimnazjum, poziom III.0 służy nauczycielom i uczniom do rozpoznania poziomu i postępów ucznia w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i pseudoprogramowanie

Algorytmika i pseudoprogramowanie Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Programowanie Strukturalne i Obiektowe Klasa: druga Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Technologie mobilne - opis przedmiotu

Technologie mobilne - opis przedmiotu Technologie mobilne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie mobilne Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDP-TME-L-S14_pNadGen04ZZM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 1 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 1 Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-PO1-W-S14_pNadGenHESI2 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu

Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Programowanie obiektowe 2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Programowanie obiektowe 2 Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-PO2-L-S14_pNadGenDGV9E Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z BIOLOGII I ELEMENTÓW EKOLOGII 1 Założenia. 1. Rzetelne ocenianie pozwala na realizację pewnych założeń, np.:

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S

PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH S Y L A B U S PRYWATNA WYŻSZA SZKOŁA BUSINESSU, ADMINISTRACJI I TECHNIK KOMPUTEROWYCH ZATWIERDZAM Prorektor ds. dydaktyki i wychowania S Y L A B U S 1 Tytuł (stopień) naukowy oraz imię i nazwisko wykładowcy: dr hab.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL. 4 6. Program zajęć komputerowych Informatyki Europejczyka kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo