TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZĄDZANIU I BIZNESIE TIZIB 05 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU"

Transkrypt

1 JERZY KISILEWICZ * WSPOMAGANIE NAUCZANIA PROGRAMOWANIA W JĘZYKU C++ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU THE E-LEARNING AIDED TEACHING OF THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE STRESZCZENIE. W referacie przedstawia się propozycje pewnych rozwiązań dotyczących przekazania studentowi specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku C++ oraz umożliwiających studentowi samokontrolę w jej przyswajaniu. Przedstawia się też koncepcję zdalnej realizacji pewnego rodzaju ćwiczeń laboratoryjnych. ABSTRACT. The paper presents some e-learning methods of C++ programming specialist knowledge delivery to students. Such methods give a possibility of self checking the digested lectures. The basic concept of the distant realization of some kind of laboratory exercises is presented too. 1. Wprowadzenie Metody e-learningu mogą być szczególnie pomocne do wspomagania nauczania w trybie zaocznym, gdy student musi pewną część materiału opanować sam bez konieczności przyjazdu do uczelni. Dobór materiału oraz sposób prowadzenia zdalnego nauczania powinien być w ścisłym związku ze specyfiką przedmiotu. W przypadku nauczania programowania w języku C++ mamy do czynienia z konstruowaniem algorytmów, ich kodowaniem w C++, poznaniem narzędzi programistycznych oraz z nabyciem praktyki w uruchamianiu programów. Programy studiów na kierunkach informatycznych przewidują nauczanie programowania za pomocą wykładów, laboratoriów i projektów. Na wykładach przedstawia się studentom teoretyczne podstawy konstruowania algorytmów, zasady kodowania tych algorytmów w języku programowania. Na laboratoriach studenci poznają wybrane środowisko do tworzenia programów (zintegrowaną platformę edytora, kompilatora i debuggera), opanowują równolegle z wykładem kolejne elementy języka C++ i ich zastosowanie do kodowania typowych algorytmów. W ramach projektu realizują samodzielnie większe zadanie wymagające zastosowania kompleksowej wiedzy nabytej w ramach wykłady i laboratorium. Każda z tych trzech form dydaktycznych wymaga odrębnego podejścia do wspomagania za pomocą techniki kompu- * Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus, Wrocław 111

2 terowej oraz realizacji nauczania na odległość. Tradycyjnie wykłady laboratoria są realizowane w murach uczelni, a o ile obecność na laboratoriach jest wymagana i kontrolowana, to obecność na wykładach zwykle nie jest obowiązkowa. Projekty z założenia wykonywane są samodzielnie i zaliczane są na podstawie oddanej dokumentacji. Specyfika nauczania programowania w C++ to: różnorodność książek o C++, duże zróżnicowanie poziomu studentów od początkujących do takich, którzy od lat programują. Pisanie kolejnych książek powielających treści i funkcjonalność książek powszechnie dostępnych nie ma więc tu sensu. Wydawane materiały powinny charakteryzować się ścisłym związkiem z realizowanym procesem dydaktycznym, prezentować materiał w formie bardzo syntetycznej i cechować się niewielką objętością, co jest szczególnie istotne z uwagi na to, że powszechnie dostępne książki zawierają często dużo zbędnych, z punktu widzenia podstaw programowania, szczegółów opisanych obszernie na kilkuset stronach. Cechą charakterystyczną wydawanych materiałów powinien być ich ścisły związek z zainstalowaną w laboratorium platformą kompilatora. Studenci, którzy już od kilku lat programują, w swoim mniemaniu uważają się za perfekcjonistów, jednak ich wiedza najczęściej charakteryzuje się powierzchownością, z czego nie zdają sobie sprawy. Odpowiednio dobrane testy przeprowadzane już od początku (a nie na końcu) nauczania przedmiotu mogą uświadomić studentom posiadane luki w wykształceniu i odpowiednio skorygować ich stosunek do podawanej wiedzy. Powszechny jest też brak umiejętności konstruowania poprawnych algorytmów oraz słabe przygotowanie do zrozumienia prezentowanych algorytmów. W rezultacie studenci prezentują programy zawodne, działające w określonym środowisku, dające poprawne wyniki dla typowych danych wejściowych lub programy, których poprawne działanie jest dziełem przypadku. Istotnym problemem w realizacji zdalnego nauczania są aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, które nie przewidują takiej formy dydaktycznej. Rozsądną i akceptowaną alternatywą zdalnego studiowania jest wspomaganie realizowanej w uczelni dydaktyki technikami elektronicznymi (e-learning) i technikami zdalnego nauczania (distant learning). W dobie powszechności Internetu, jego wykorzystanie do integracji obu tych technik wydaje się naturalne. 2. Wspomaganie wykładów Wykład jest formą dydaktyczną, na której obecność studenta nie jest zwykle rygorystycznie wymagana. W przypadku nauczania programowania w C++ brak obowiązku uczestniczenia w wykładach jest uzasadniony ze względu na: wielość i powszechność książek o charakterze podręcznikowym, duże zróżnicowanie wiadomości studentów ma początku. Za koniecznością uczestniczenia w wykładach przemawiają następujące przesłanki: fragmentaryczność wiedzy studentów z równoczesnym ich przekonaniem o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym do przedmiotu, duża objętość książek licząca 700 a nawet ponad 1000 stron, co stwarza trudności w selekcji materiału i zniechęca do dokładnego czytania. 112

3 2.1. Pomoce dydaktyczne Powyższe sprzeczności można pogodzić ze sobą stwarzając możliwości samodzielnego przyswojenia założonych partii materiału przez opracowanie syntetycznych konspektów do wykładów wzbogaconych multimedialnymi prezentacjami. Można przy tym założyć, że student dysponuje dwoma ogólnodostępnymi podręcznikami: Kerningham B. W., Ritchie D. M.; Język ANSI C, Stroustrup B.; Język C++. Konspekty powinny prezentować tylko najważniejsze elementy wykładanego materiału, a w szczegółach powinny odwoływać się do powyższych podręczników. Te konspekty powinny być wydrukowane i możliwe do kupienia w uczelni lub do nabycia w komplecie na CD-ROMie. Ponadto powinny być dla studentów (albo tylko dla studentów zaocznych) dostępne do ściągnięcia przez Internet. Redakcja konspektów powinna umożliwiać uzupełnianie ich komentarzami przez studenta uczestniczącego w wykładzie. Dysponowanie konspektem pozwoli studentowi skupić się na prezentowanym materiale dzięki zaoszczędzeniu czasu na wykonywanie notatek. Aby nie zniechęcić studentów do dokładnego zapoznawania się z konspektami, powinny one być ograniczone objętościowo. Wszelkie szczegóły i dokładniejsze wyjaśnienia mogą być znalezione w literaturze, za pomocą precyzyjnych odnośników zawartych w konspekcie. Prezentowane w tym przedmiocie treści powinny być przez studenta przemyślane, przeanalizowane i zrozumiane. Zwykle wymaga to zrozumienia załączonych przykładów i prezentacji, a na to potrzeba czasu. Tak więc objętość konspektu do dwugodzinnego wykładu nie powinna przekraczać 10 stron (A4 z czcionką 12 p lub B5 z czcionką 10 p) włączając w to ilustracje oraz miejsca na notatki studenta. Wszystkie konspekty do typowego semestralnego wykładu nie powinny łącznie przekroczyć 150 stron. Skrypt takiej wielkości uważa się za optymalną pomoc do semestralnego wykładu przygotowującego do programowania w C++. Wydrukowanym materiałom książkom i konspektom brakuje animacji i dźwięku, które doskonale pobudzają ludzką wyobraźnię. W komplecie z konspektami powinny być zrealizowane na CD-ROMie multimedialne prezentacje ilustrujące kolejne wykłady przykładami. Kolejne prezentacje mogłyby też być dostępne dla ograniczonego grona studentów do ściągnięcia przez Internet. Animacje komputerowe znajdą zastosowanie przede wszystkim do: zilustrowania działania algorytmów, w celu zrozumienia idei podstawowych i typowych algorytmów (np.: wyszukiwanie maksimum, przeszukiwanie list, sumowanie, sortowanie, budowanie, przeglądanie i usuwanie drzew oraz inne algorytmy rekurencyjne), nauki konstruowania algorytmów, zobrazowania wykonywania sekwencji instrukcji zapisanych w języku C++ (zwłaszcza realizujących obliczenia cykliczne i rekurencyjne), zobrazowania pewnych abstrakcyjnych z zakresu programowania pojęć (np.: przesłanianie się identyfikatorów, przekazywanie przez wartość i przez referencję, arytmetyka na wskaźnikach, tworzenie i usuwanie obiektów, dziedziczenie, polimorfizm itp.). 113

4 Dźwięk będzie pełnić rolę pomocniczą, a jego zastosowanie będzie w zasadzie ograniczone do: dodatkowych wyjaśnień podczas animacji, kiedy to prezentowanie tekstów zaburzałoby tok animacji i utrudniało jej zrozumienie, dodatkowych efektów dźwiękowych ułatwiających zapamiętanie lub zauważenie pewnych zjawisk lub cech jak np.: cykliczność, upływ czasu, konflikty, wejście w rekurencję albo jej zakończenie, wywołanie funkcji lub wyjście z niej, odnalezienie poszukiwanej wartości lub obiektu, itp. Istotnym zagadnieniem jest ograniczenie dostępu do materiałów prezentowanych za pomocą Internetu. Zależnie od celów, którym mają one służyć, materiały te powinny być dostępne tylko tym studentom, którym są one potrzebne. A więc studentom określonego kierunku studiów, semestru lub trybu studiowania. Sposób zabezpieczenia materiałów oraz sposób autentykacji i autoryzacji zależeć będzie od zastosowanego oprogramowania dostępowego Testowanie wiadomości studenta Nawet najlepsze materiały dydaktyczne nie pomogą, jeśli student nie będzie z nich korzystać systematycznie i jeśli nie będzie świadomy tego, co już umie i jakie jeszcze wiadomości musi opanować, zanim przejdzie do następnej partii materiału. Zdyscyplinowanemu studentowi wystarczyłyby zestawy pytań kontrolnych na końcu konspektów do wykładów. Do systematyczności zmusić mogą obowiązkowe testy pisane w czasie semestru. W przypadku nauki programowania proponuje się do wyboru: testy dopuszczające do laboratorium, kontrolowane testy w grupach wykładowych w uczelni, indywidualne testy realizowane poprzez Internet lub w uczelnianej sieci lokalnej. W przypadku testów indywidualnych, powinny być one obowiązkowe i mieć określone terminy realizacji, a dodatkową motywacją powinien być test zaliczeniowy realizowany na koniec semestru w uczelni. Od realizacji testów można uzależnić prawo do ściągnięcia przez Internet kolejnych materiałów. Student powinien mieć możliwość realizacji testów treningowych. Testy powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: dużą nadmiarowością pytań do każdej partii materiału, wielokrotnością wyboru odpowiedzi z co najmniej czterech możliwości, dużą nadmiarowością wariantów odpowiedzi na każde pytanie, nieprzewidywalnością zestawu pytań i zestawów odpowiedzi. Zakłada się, że test zaliczeniowy jest losowany indywidualnie dla każdego studenta i realizowany jest na komputerach z limitem czasowym na każde pytanie. Materiał jest podzielony na działy. Do każdego działu losuje się określoną liczbę pytań, a do każdego pytania losuje się określoną liczbę odpowiedzi, w tym co najmniej jedną odpowiedź prawidłową. Duża nadmiarowość pytań i odpowiedzi połączona z indywidualnym losowaniem zapewnia brak motywacji do opracowywania szablonów odpowiedzi oraz do podglądania odpowiedzi sąsiada. Jeśli komplet pytań pokrywa całość materiału, to ta sama baza pytań i odpowiedzi może być użyta w testach treningowych. Czym jednak taki test treningowy powinien się 114

5 kończyć i jaki powinien realizować scenariusz? Czy powinien tylko sprawdzać wiadomości studenta, czy równocześnie powinien umożliwiać mu opanowanie tych partii materiału, na które udzielił nieprawidłowych odpowiedzi? Charakterystykę wybranych możliwości, uszeregowanych według ilości informacji przekazywanych studentowi, ujęto w tabeli 1, przedstawionej na następnej stronie. Wydaje się, że najbardziej efektywne powinny być testy treningowe realizowane w oparciu o scenariusz, w którym dokonywana ocena każdego pytania, a w przypadku błędnej odpowiedzi studentowi prezentowana jest testowana partia materiału. Student po zapoznaniu się z materiałem może raz (lub kilka razy) poprawić odpowiedź na to pytanie. System generowania testów równocześnie rejestruje odpowiedzi studentów i przeprowadza ich ocenę. System ten powinien też weryfikować poprawność własnej bazy pytań i odpowiedzi. W początkowym okresie eksploatacji testów weryfikacja ma na celu lokalizację błędów popełnionych podczas projektowania wprowadzania zawartości bazy takich jak pomyłki w klasyfikacji odpowiedzi oraz niejednoznaczne sformułowania. W następnym okresie sprawdzane jest, czy nie należy dokonać aktualizacji odpowiedzi. W zasadzie standardy języków C i C++ zostały ustalone i przestały ewaluować. Ustalone normy mogą się jednak w niewielkim stopniu zmieniać i pewne odpowiedzi mogą zmienić kwalifikację z fałszywych na prawdziwe lub odwrotnie. Znacznie bardziej prawdopodobne są takie zmiany w przypadku pytań odnoszących się do środowiska kompilatora. Spośród studentów, którzy zaliczyli test, system powinien wybrać połowę najwyżej ocenionych (czyli wybrać odpowiedzi ocenione co najmniej na ocenę dobrą). W testach tak wybranych studentów, system powinien analizować kwalifikacje odpowiedzi. Kwalifikacje te powinny w zdecydowanej większości być zgodne z kwalifikacją zapisaną w bazie. W przeciwnym razie należy przeanalizować jednoznaczność sformułowania pytania i tej odpowiedzi oraz jej kwalifikację w bazie. 115

6 Scenariusz Kompletowanie odpowiedzi i ocena na koniec testu. Kompletowanie odpowiedzi i ocena za każdą partię materiału. Po każdym pytaniu klasyfikacja odpowiedzi jako prawidłowej lub nieprawidłowej. Ocena każdego pytania jak wyżej z możliwością wielokrotnego powtórzenia odpowiedzi. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału w przypadku odpowiedzi błędnej. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału oraz możliwością jednokrotnego powtórzenia w przypadku błędnej odpowiedzi. Ocena każdego pytania z prezentacją testowanej partii materiału oraz możliwością wielokrotnego powtórzenia w przypadku udzielania błędnych odpowiedzi. Pokazanie prawidłowych odpowiedzi po każdym pytaniu. Tabela 1 Charakterystyka scenariuszy testów treningowych Charakterystyka Student otrzymuje niewiele informacji. Nie dowiaduje się, które partie materiału ma opanowane, a które nie. Student dowiaduje się ogólnie, które partie materiału ma opanowane. Ogólna ocena testu ma sens. Student dokładnie wie, gdzie ma braki i czego powinien się nauczyć. Nie może jednak nauczyć się podczas testu. Może mieć wątpliwości dotyczące zrozumienia pytania. Ogólna ocena testu ma sens. Student może powtórzyć odpowiedź, jeśli rozumie pytanie niejednoznacznie. Może też zgadywać prawidłowe odpowiedzi bez opanowywania istoty zagadnienia. Ogólna ocena za test ma sens, jeśli do oceny brana jest tylko pierwsza albo druga odpowiedź. Student może uczyć się podczas testu. Nie ma jednak do tego zachęty, ponieważ nie może sprawdzić rezultatów swojej pracy. Ogólna ocena testu ma sens. Student może uczyć się podczas testu. Prezentowany materiał musi czytać dokładnie, ze względu na jedną szansę powtórzenia odpowiedzi. Nie może skorygować wątpliwości w interpretacji pytania. Ogólna ocena testu ma sens. Student może uczyć się podczas testu. Prezentowany materiał musi czytać pobieżnie, aby zwiększyć szansę na odgadnięcie prawidłowej odpowiedzi. Może skorygować wątpliwości w interpretacji pytania. Ogólna ocena testu nie ma sensu, chyba, że do oceny brane są tylko pierwsze albo drugie odpowiedzi. Student uczy się tylko odpowiedzi bez konieczności zrozumienia materiału. Student jest motywowany do tworzenia szablonu prawidłowych odpowiedzi. Ogólna ocena ma sens, tylko gdy do oceny brana jest pierwsza odpowiedź. 116

7 3. Zdalna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych Najtrudniejszą, do zaimplementowania w systemie zdalnej edukacji, formą dydaktyczną są laboratoria. Sposób zdalnej realizacji ćwiczeń laboratoryjnych zależeć będzie od tego czy: student posiada własny komputer, na komputerze studenta jest zainstalowany kompilator języka C++ i czy jest on zbliżony do kompilatorów instalowanych w laboratoriach uczelnianych, komputer studenta jest podłączony do Internetu. W każdym przypadku realizacja zdalnego laboratorium wymaga opracowania dobrych instrukcji laboratoryjnych i określenia precyzyjnych zasad zaliczania ćwiczeń. Bez własnego komputera zdalna realizacja ćwiczeń jest praktycznie niemożliwa, chyba, że student będzie korzystać z pobliskiej kawiarenki internetowej, ale w takim przypadku zwykle nie będzie dysponować kompilatorem. W każdym przypadku zakłada się, że student ma możliwość przesyłania plików do uczelnianego laboratorium lub do prowadzącego zajęcia laboratoryjne. Jest obojętne, czy pliki te są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej, czy na serwer ftp, czy w inny sposób. Zakłada się też, że student może kontaktować się z instruktorem off-line za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio (online) w ustalonych terminach telefonicznie lub za pomocą ustalonego internetowego komunikatora. Pomoc instruktora w praktycznej nauce programowania jest konieczna, ponieważ lokalizacja niektórych błędów jest dla początkującego programisty bardzo trudna. Przewiduje się też możliwość dokonania rezerwacji miejsca w laboratorium i bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Doświadczonemu programiście jest zwykle bardzo trudno samemu pozbyć się złych nawyków albo często popełnianych błędów, które nie są wykrywane ani w procesie kompilacji ani podczas krótkiej eksploatacji pisanych przez niego programów. Złe nawyki i przyzwyczajenie do popełniania pewnych błędów uzasadnia konieczność zaliczenia prostych ćwiczeń przez studentów z doświadczeniem w programowaniu Realizacja bez własnego kompilatora Jeżeli student nie ma zainstalowanego kompilatora na własnym komputerze, musi mieć możliwość zdalnego wykonywania kompilacji na komputerach uczelni. Jeżeli uczelnia ma zainstalowane komputery w systemie uniksowym, istnieją techniczne możliwości zdalnego logowania się do systemu i uruchamiania kompilacji. W przeciwnym razie student przesyła pliki źródłowe programu wyedytowane za pomocą dowolnego edytora tekstowego oraz dane testujące do obsługi laboratorium. Zatrudniony w laboratorium technik wykona za studenta kompilację i w przypadku jej bezbłędnego przebiegu uruchomi program na testowych danych. Protokół z kompilacji i ewentualne wyniki obliczeń zostaną studentowi przesłane zwrotnie albo umieszczone na serwerze ftp do samodzielnego ściągnięcia. Student, który dysponuje własnym komputerem, może zamiast danych testowych przesłać do laboratorium prośbę o kod wykonywalny programu. Po otrzymaniu tego kodu może sam testować program na własnym komputerze. Student musi lokalizować i poprawiać błędy tak długo, aż jego program zacznie poprawnie pracować. W przypadku trudności z lokalizacją błędów lub z poprawą niewłaściwego działania programu, student przesyła program wraz z opisem trudności (protokół 117

8 kompilacji, wyniki programu, opis niewłaściwego zachowania się programu) prowadzącemu laboratorium, który udziela drogą zwrotną merytorycznej pomocy. Po wykonaniu zadania student przesyła prowadzącemu sprawozdanie, którego układ i zawartość tematyczna jest określona w instrukcji do wykonanego ćwiczenia Realizacja na własnym kompilatorze Jeśli student dysponuje własnym kompilatorem, jest w stanie wykonać ćwiczenie w domu. W przypadku trudności może uzyskać merytoryczną pomoc w sposób podobny, jak to opisano w poprzednim punkcie. Jeżeli jednak środowisko prywatnego kompilatora różni się od środowiska kompilatora w uczelnianym laboratorium (gdy np. student posiada kompilator Borland 3.1, a w laboratorium jest Microsoft Visual C++ 6.0), student musi wykonać wersję akceptowaną przez kompilator w laboratorium. W tym celu musi przynajmniej raz przesłać plik źródłowy do laboratorium lub dokonać zdalnej kompilacji, jeśli taka jest możliwa. Wykonane ćwiczenia student zalicza przesyłając prowadzącemu sprawozdanie. Zakłada się, że każdy student, niezależnie czy ma własny kompilator czy nie, musi przynajmniej jedno ćwiczenie w semestrze wykonać w uczelni pod okiem prowadzącego laboratorium. Prowadzący musi mieć bowiem przekonanie, że student potrafi samodzielnie posługiwać się określonym (w programie studiów) środowiskiem kompilatora, że potrafi kompilować i uruchamiać programy. W przeciwnym razie prowadzący nie miałby żadnej gwarancji, że nadesłane przez studenta sprawozdania zostały przez niego wykonane i opisują jego własne programy. 4. Wspomaganie projektów Indywidualne projekty programistyczne z założenia są wykonywane przez studentów samodzielnie. Celem zapewnienia studentom merytorycznej pomocy, ustala się (podobnie jak w przypadku laboratoriów) sposoby kontaktu z prowadzącym. Jednak poza zdalnym kontaktem przewiduje się regularne konsultacje z prowadzącym projekt, z których studenci mogliby korzystać w miarę swoich potrzeb. W przypadku zespołowych projektów programistycznych przewiduje się w semestrze dodatkowo dwa spotkania zespołu w uczelni oraz system odbywania zdalnych konferencji, który jest uzgadniany na pierwszym spotkaniu. 5. Uwagi końcowe Zagadnieniom e-learningu poświęca się w ostatnich latach coraz więcej uwagi. Wiele uczelni organizuje co roku konferencje poświęcone tej tematyce. Ukazały się też poważniejsze pozycje książkowe w kraju (Wrycza et al. 2002) i na świecie (Clark 2003, Horton 2003, Morrison 2003). Większe uczelnie zakupiły drogie systemy do realizacji zdalnego nauczania, na zakup których nie mogą sobie pozwolić uczelnie młodsze o niewielkiej liczbie studentów. 118

9 Można jednak wspomagać nauczanie implementując metody e-learningu i distant learningu przeznaczając na to niewielkie nakłady finansowe i dokonując sugerowanych w tej pracy zmian organizacyjnych. Programy generowania i realizacji testów, analizy wyników oraz diagnostyki bazy pytań mogą wykonać studenci w ramach projektów lub prac dyplomowych. Podobnie może powstać serwis internetowy do wspomagania wykładów. Pewne trudności mogą wystąpić na styku z uczelnianymi bazami danych o studentach w celu ochrony zasobów serwisu. Przewidywane nakłady mogą być związane z doposażeniem uczelnianej sieci komputerowej oraz z zakupem otwartych licencji. Licencje takie byłyby pożądane na kompilatory języka C++, które mogliby studenci i pracownicy uczelni instalować na swoich prywatnych komputerach, co znacznie ułatwiłoby zdalną realizację laboratoriów i projektów. 6. Literatura Clark R.C. 2003: E-learning and the science of instruction : proven guidelines for consumers and desidners of multimedia learning. Jossey-Bass, San Francisco. Horton W.K. 2003: E-learning tools and technologies : a consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. Wiley Publishing, Indianapolis. Morrison D. 2003: E-learning strategies : how to get implementation and delivery right first time. John Wiley & Sons, New York. Wrycza S., Wojtkowiak J. (ed.) 2002: Nauczanie na odległość: wyzwania, tendencje, aplikacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk. 119

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia

Transfer projektu INNOVATRAIN. INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Transfer projektu INNOVATRAIN INNOVATRAIN TRANSFER metodologia Informacje o projekcie Nazwa projektu: Transfer projektu INNOVATRAIN Skrót: INNOVATRAIN TRANSFER Okres wdrażania projektu: 01.10.2012 30.09.2014

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE

PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska PORADNIK DLA PROJEKTUJĄCYCH KURSY E-LEARNINGOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wiesław Przybyła, Magdalena

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał

Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych. Piotr Kopciał Kuźnia Talentów Informatycznych: Multimedia, grafika i technologie internetowe Tworzenie serwisów internetowych Piotr Kopciał Tworzenie serwisów internetowych Rodzaj zajęć: Kuźnia Talentów Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania...

Spis treści Wprowadzenie... 5 Platformy e-learningowe... 10 Zainteresowanie społeczeństwa... 19 Skuteczność zdalnego nauczania... 1 3 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podstawowe pojęcia... 6 1.3. Klasyfikacje szkoleń... 8 2. Platformy e-learningowe... 10 2.1. Standardy... 10 2.2. Przegląd platform... 13 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera

TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera TRAIN TO CAP Podręcznik dla trenera Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko

Bardziej szczegółowo

E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL

E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL E-learning i multimedia w certyfikowanych szkoleniach ECDL mgr inż. ANDRZEJ ABRAMOWICZ Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa W okresie dynamicznego rozwoju e-learningu i rynku multimediów, a jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik metodyczny

Podręcznik metodyczny Podręcznik metodyczny Maciej Słomczyński 11 grudnia 2014 METODA UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA MIARĘ XXI WIEKU Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Katedra Baz Danych Łukasz ANDRZEJOWSKI Numer albumu 5557 Analiza porównawcza metod wizualizacji informacji w szkoleniach e-learningowych Praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie

Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie Izabella Bednarczyk Leszek Rudak Uniwersytet Warszawski Podatność przedmiotów akademickich na e-nauczanie Opracowanie poświęcony jest dyskusji na temat możliwości adaptacji przedmiotów akademickich do

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji

Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji Postępy e-edukacji Redakcja naukowa: Lech Banachowski Postępy e-edukacji c Copyright by Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2013 Wszystkie nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo