Rodzi si milion piskl t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rodzi si milion piskl t"

Transkrypt

1 RAWICZ Ograbiona 91-latka Kobieta podaj ca si za pracownika Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj ukrad a rawiczance 3 tys. z otych. Z apa z odzieja, który okrad mu siostr RAWICZ Pasa er golfa w szpitalu 17-letni pasa er volkswagena golfa ze z aman ko ci prawego uda tra do rawickiego szpitala. Nastolatek ucierpia w wypadku, do którego dosz o we wtorek (8 kwietnia) w Mas owie, w rejonie skrzy owania ulic: l skiej i Ko taja. PAKOS BASEN ZAMKNI TY DO ODWO ANIA Podczas rutynowej kontroli sanepidu ujawniono podwy szony poziom bakterii. P ywalnia jest teraz dezynfekowana. Wkrótce poznamy wyniki ponownych bada. 54-latek spad z rusztowania Jak informuje policja, jutrosinianin w cikim stanie zosta przetransportowany do szpitala. Mczyzna, wykonuj c prace murarskie na domu jednorodzinnym w Pakos awiu, spad z rusztowania. zaznacza rzecznik prasowy Okr gowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Nr 16 (696) 18 kwietnia 2014 ISSN Cena 2,80 z (w tym 5 % VAT) Rodzi si milion piskl t WI Na te i inne pytania odpowiada Urz d przekaza informacje o trzynastkach ILE WYDANO NA DODATKOWE WYNAGRODZENIE DLA 32 PRACOWNIKÓW MAGISTRATU? POMÓ MY CIKO CHOREMU DZIECKU Serce Frania jest na wyczerpaniu Wybuduj dom modlitw dla wiadków Jehowy? RAWICZ Rusza remont dworca Rozpoczyna si d ugo wyczekiwana modernizacja dworca PKP w Rawiczu. Kompleksowo odrestaurowany obiekt ma by gotowy na pocz tku przysz ego roku. Do tego czasu kasy biletowe i poczekalnia przeniesione zostan do dworca tymczasowego.

2 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 POWIAT O KRYZYSIE W STAROSTWIE W rawickim starostwie odby o si ca odniowe szkolenie, które mia o pomóc w adzom i urz dnikom radzi sobie w rozwi zywaniu sytuacji kryzysowych oraz pokaza, jak wspó pracowa z mediami. Wzi li w nim udzia starostowie, burmistrzowie, wójt, pracownicy urz dów i jednostek organizacyjnych powiatu oraz gmin. Jego organizatorem by o Stowarzyszenie Wielkopolski O rodek Kszta cenia i Studiów Samorz dowych w Poznaniu. Prowadz cym spotkanie by Sebastian Drobczy ski, ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej. Jedn z uczestniczek by a, m.in. Julita Augustyniak, rzecznik prasowy Urz du Miejskiego Gminy Rawicz. Gdy poprosili my o szczegó owe informacje w sprawie szkolenia, ta odes a a nas do starostwa. - BOJANOWO Przekazali informacje o trzynastkach Otrzymali my informacj z gminy Bojanowo dotycz c trzynastych pensji. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 32 pracowników urz du wydano z brutto. Natomiast, trzynastki 182 pracowników o wiaty poch ony z brutto. Komentarz TRZYNASTKA KIEROWNICTWA Burmistrz Józef Zuter z Zast pca burmistrza Ryszard Drozdowski z Skarbnik Miros awa Zamelska z Publikujemy jeszcze raz wysoko wyp aconych trzynastek w gminach Jutrosin i Pakos aw. Okaza o si, e tamtejsze urz dy, mimo pisemnej pro by redakcji, nie poda y nam kwot brutto, ale netto. Mniemam, e to zwyk e nieporozumienie, bo nie chce mi si wierzy, e pracownicy obu urz dów nie rozró niaj poj netto i brutto. Anna Gauza JUTROSIN Ogólna kwota dla 27 pracowników urz du z Ogólna kwota dla 219 pracowników o wiaty z Burmistrz Zbigniew Koszarek z Sekretarz Zenon akomy z Skarbnik Gra yna Niedba a z PAKOS AW Ogólna kwota dla 24 pracowników urz du z Ogólna kwota dla 104 pracowników o wiaty z Wójt Kazimierz Chudy z Zast pca wójta ukasz Burkiewicz z Sekretarz Barbara Konopka z Skarbnik Teresa Miernik z Codziennie porcja - informuje Izabela Sarnowska, sekretarz powiatu, która zaznaczy a, e szkolenie przeprowadzono w ramach odprowadzanych do WOKiSS-u przez samorz dy sk adek cz onkowskich. - wyja nia Izabela Sarnowska O szkoleniu napisa równie burmistrz Tadeusz Paw owski na swoim blogu interetowym:. A co o szkoleniu my li burmistrz Miejskiej Górki, który równie bra w nim udzia? - - ocenia Karol Skrzypczak. (kac) PO RAZ DZIEWI TY BURMISTRZ RAWICZA PRZYZNA STYPENDIA M ODYM SPORTOWCOM Nadzieje Olimpijskie W rawickim ratuszu odby a si gala wr czenia stypendiów sportowych burmistrza pod nazw Nadzieje Olimpijskie. Otrzyma o je 27 osób, które legitymuj si wybitnymi osi gni ciami sportowymi. Wysoko wyp acanego przez ca y rok stypendium wynosi 100 z miesi cznie na ka dego z wyró niaj cych si sportowców. W uroczysto ci wzi li udzia w odarze, a tak e stypendy ci wraz z rodzicami. (kac) Stypendia Nadzieje Olimpijskie otrzymali przedstawiciele: Rawickiego Klubu Sportowego BOCK - Martyna Szkudelska, Krzysztof Radzimski, Barbara Owczarz, Pawe Pieprzyk, Jakub Piasny Uczniowskiego P ywackiego Klubu Sportowego Wodnik - Jagoda Szponik, Oliwia Maciejak, Adam Rojda, Zuzanna Lis, Micha Chudy Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp sekcja koszykówki - Dagmara Jerna, Zuzanna Ilnicka, Maria Chrustek, Joanna Wojnicz, Monika Giec, Marta Strzelczak, Rawickiego Koszykarskiego Klubu Sportowego Rawia - Mateusz Popiel Mi dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Kadet Rawicz - Marcel Pursch, Krzysztof Nolbert, Przemys aw Wa ci ski, Maciej Juchnowicz, Marika Kaczmarek Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimp, sekcja judo - Arkadiusz Stachowski, Jakub Klima, Dominika Guba ska, Tobiasz Szynalski, Sebastian Groblewicz najświeższych informacji! JUTROSIN Oddaj stare meble i sprz t komputerowy Komunalny Zwi zek Gmin Regionu Leszczy skiego informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Jutrosin. Odb dzie si ona w dwóch terminach - 23 kwietnia i 2 maja. 24 kwietnia od godziny 6.00 materia y zbierane b d na terenie miejscowo ci: Bielawy, Jutrosin, Nad Stawem, Och oda, Paw- owo, Piskornia, Szymonki, Wielki Bór, Zmys owo, Zygmuntowo, ydowski Bród. Natomiast, 2 maja od godziny 6.00 w Bonowie, Dubinie, Janowie, Jeziorach, Katarzynowie, Ostojach, Stasinie, Szkaradowie i Zaborowie. Odpady nale y wystawi przed posesj w taki sposób, eby nie spowodowa zak óce w ruchu pieszym i ko owym. (JM) Ceny paliw z dnia : PB 95 5,32 z ON 5,35 z LPG 2,49 z PB 95 5,23 z ON 5,27 z LPG 2,41 z PB 95 5,23 z ON 5,27 z LPG 2,35 z PB 95 ON LPG PB 95 ON LPG 5,32 z 5,35 z 2,49 z 5,24 z 5,30 z 2,41 z Planowe wyczenia pr du w okresie : godziny gmina Rawicz Sierakowo ul. Le na 26 do 42 parzyste, strzelnica, ul. Wzgórze, ul. Podgórna 5 do 21 nieparzyste, 18, 30, dzia ki 313 przez 5, 313 przez 12, 313 przez 15, 317 przez 2 godziny gmina Rawicz S upia Kapitulna 75, 75b do 77, 86 do 90 godziny gmina Miejska Górka D o 4 gospodarstwo do wiadczalne ród o: Oprac. (KC) Nak ad: egz. ADRES REDAKCJI: Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: REDAKTOR NACZELNY: Anna Gauza Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO GMINA RAWICZ, POWIAT: Kacper Kwiatkowski GMINA JUTROSIN, ZDROWIE Joanna Mi kowiak GMINA BOJANOWO Karolina Ciemniak GMINA PAKOS AW, ROLNICTWO Honorata Dmyterko GMINA MIEJSKA GÓRKA Karol Pospiech DZIA SPORTOWY Weronika Waresiak Artur Krawczyk KULTURA W odzimierz J drzejczak DZIA REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel Anna Danek - tel /52-52 BIURO OG OSZE : Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: KOLPORTA, PRENUMERATA: Agnieszka wita a, Dawid Bela, GRAFIKA I SK AD: Waldemar Sta ko Karolina Ciemniak DYREKTOR ODDZIA U: Anna Legowicz-Gogo kiewicz DRUK: Drukarnia AGORA S.A Pi a, ul. Krzywa 35 WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza Sp. z o.o Jarocin, ul. Kasprzaka 1a tel./fax: PREZES WYDAWNICTWA: Piotr Piotrowicz Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy.

3 YCIE RAWICZA RAWICZ PODWY SZONY POZIOM BAKTERII NA P YWALNI 11 NIEBANKOWE JUTROSIN. KONKURS NA STANOWISKO W MAGISTRACIE A 13 ofert wp yno do Urz du Miejskiego Gminy Jutrosin w konkursie na stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego. Z o yli je mieszka cy ca ego powiatu, w tym tylko dwie osoby z gminy Jutrosin. 7 kwietnia 13 osób, 18 kwietnia sekwencyjna instalacja gazowa 2 lata gwarancji! AUTA WSZYSTKICH MAREK PAKOS AW 54-latek spad z rusztowania Z apa z odzieja, który okrad mu siostr W a ciciel jednego z rawickich sklepów z apa 42-letniego z odzieja, który ukrad torebk nalec do jego siostry. - Chwil po kradzie y ruszy w po cig za z odziejem. Skradzione mienie wróci o do pokrzywdzonej, a z odziej ponownie tra do wi zienia - informuje asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu.

4 YCIE RAWICZA INFORMACJE 500 z mandatu dosta 61-letni mieszkaniec Wilkowa (woj. mazowieckie), jad cy ciarówk DAF. 48-letni mieszkaniec powiatu gosty skiego ukrad baterie za 17,99 z z marketu przy ulicy Armii Krajowej w Rawiczu. Mczyzna dosta 100 z otych mandatu. Rawiczanka zosta a oszukana przez kobiet, podaj c si za pracownika Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj. Rawiczanka straci a 3 tys. z otych. Nieznana kobieta, w pi tek (11 kwietnia), przed godzin 11.00, wesz a do mieszkania 91-latki, pod pretekstem wr czenia jej paczki wielkanocnej. opisuje okoliczno ci kradzie y asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Dopiero kilka godzin pó niej 91-latka zorientowa a si, e z szafki, w której trzyma pieni dze, znikno 3 tys. z. Funkcjonariusze policji po raz kolejny apeluj o rozwag i przypominaj o stosowaniu ograniczonego zaufania do obcych. zaleca asp. Beata Jarczewska. Dodaje, e cz sto oszu ci podaj si za monterów, mechaników, a nawet urz dników. RAWICZ Straci 2 tys. z zaliczki Rawiczanin na portalu internetowym znalaz samochód, który chcia kupi. - - informuje asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. 27-latek straci dwa tysi ce z otych. Kolizja pomi dzy Pakos awiem a Golejewkiem Znalezione audi Q3 mia o kosztowa 48 tys. 900 z. podkre la asp. Beata Jarczewska. Auto mia o zosta sprowadzone z Niemiec, dlatego zainteresowany 27-latek zaproponowa rezerwacj samochodu i wp aci 2 tys. z zaliczki. dodaje asp. Beata Jarczewska. Pokrzywdzony zg osi spraw policji. podkre la rzecznik prasowy rawickiej jednostki. MASZ CIEKAWY FILM, ZDJ CIE LUB OPIS WYDARZENIA? POINFORMUJ NAS O TYM! POWIAT Zg o kontrol autobusu Na siedem dni przed planowanym, zorganizowanym wyjazdem nale y zg osi u kierownika rawickiej drogówki lub o cera dy urnego potrzeb sprawdzenia autokaru. Kontrole przeprowadzane s na parkingu przy ulicy Sarnowskiej w Rawiczu (w rejonie stacji diagnostycznej) oraz na parkingu przy stacji paliw Markowski. - informuje asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Wprowadzone ustalenia przewiduj, e zg oszenie kontroli nale- y kierowa telefonicznie do asp. Waldemara a czaka, asystenta Wydzia u Ruchu Drogowego KPP w Rawiczu (tel. 65/ ) lub do o cera dy urnego (65/ lub 997). zaznacza asp. Beata Jarczewska. Po przeprowadzonej kontroli stanu technicznego pojazdu, jego wyposa- enia, wymaganych dokumentów oraz stanu trze wo ci kierowcy, funkcjonariusz sporz dza protokó. dodaje rzecznik prasowy rawickiej jednostki. Osoby, które rozpoznaj tego mczyzn, proszone s o kontakt z Komisariatem Policji Pozna Targi (tel. 61/ , 61/ lub 997). POLICJA PROSI O POMOC W USTALENIU TO SAMO CI MCZYZNY. Nie wie, kim jest

5 YCIE RAWICZA 9 wypadków i 30 kolizji wydarzy o si w marcu na drogach powiatu rawickiego. 500 z mandatu dosta sprawca kolizji na ulicy Sarnowskiej w Rawiczu. INFORMACJE RAWICZ WICZENIA S U B NA TERENIE BUDOWY EKSPRESÓWKI W dzia aniach Eksplozja materia u pirotechnicznego podczas wspólnego ogniska m odych ludzi - taki scenariusz zak ada y wiczenia zorganizowane przez rawickich stra aków i firm MED-GROUP Piotr Chudy & Marcin Gbiorczyk 8 kwietnia, po po udniu, na terenie budowy drogi S5. W wyniku eksplozji materia u pirotechnicznego, wrzuconego do ogniska rannych zosta o dwana cie osób. informuje st. kpt. Krzysztof Skrzypczak, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu. Uczestnicy wicze musieli przeprowadzi segregacj osób poszkodowanych, czyli pogrupowa ich wed ug odniesionych obra e, ewakuowa ranne osoby - po wysokiej skarpie - w bezpieczne miejsce, udzieli poszkodowanym pomocy, przygotowa i zabezpieczy miejsce do l dowania mig owca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz dostarczy i rozbi na miejscu wypadku pneumatyczny namiot ratunkowy z przeznaczeniem na szpital polowy. podkre la st. kpt. Krzysztof Skrzypczak. wzio udzia : 33 stra aków 6 ratowników AKCJA RAWICKIEGO URZ DU SKARBOWEGO Prawie 5 tys. z z mandatów Szesna cie mandatów na kwot 4 tys. 600 z na o yli pracownicy rawickiego urz du skarbowego w ramach zimowej ods ony akcji edukacyjnej We paragon. Kampani zorganizowano na terenie ca ego kraju (trwa- a od 20 stycznia). Wczyli si w ni tak e pracownicy rawickiego urz du skarbowego. Ju przed rozpocz ciem akcji informowali, e chodzi o to, eby handlowcy uczciwie ewidencjonowali sprzeda na kasach skalnych, a podatnicy u wiadomili sobie, jak wa ne jest zabieranie paragonu. - przypomina a kilka tygodni temu w rozmowie z yciem Maria Dykiert, kierownik samodzielnego referatu kontroli podatkowej w Urz dzie Skarbowym w Rawiczu Pracownicy skarbówki zach cali konsumentów do zabierania paragonów skalnych i sprawdzali, czy handlowcy i restauratorzy prawid owo ewidencjonuj sprzeda. Gdy w wyniku kontroli okaza o si, e dany sprzedawca nie wystawia paragonu, wówczas nak adano na niego mandat (kara mo e by wymierzona w granicach nieprzekraczaj cych podwójnej wysoko ci minimalnego wynagrodzenia, czyli od 160 z do z ). Podczas zimowej akcji na o ono 16 mandatów: najni szy wyniós 20 z, a najwy szy z. Najwi cej, bo a 66% wszystkich mandatów na o ono w sektorze handlu. dopowiada Micha Ka ka, kierownik Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki w Urz dzie Skarbowym w Rawiczu. W ca ym kraju na o ono mandaty, na kwot ponad 4 mln 950 tys. z. WYPADEK NA SKRZY OWANIU W MAS OWIE Pasa er golfa w szpitalu 17-letni pasa er volkswagena golfa ze z aman ko ci prawego uda tra do rawickiego szpitala. Nastolatek ucierpia w wypadku, do którego dosz o we wtorek (8 kwietnia) w Mas owie, w rejonie skrzy owania ulic l skiej i Ko - taja. O zdarzeniu s u by ratunkowe zosta y powiadomione przed godzin Wed ug ustale policji, 47-letni kierowca hondy accord wyje d a z ulicy Ko taja na drog g ówn i zamierza skr ci w lewo. - opisuje przebieg wypadku asp. Beata Jarczewska, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu. Dodaje, e funkcjonariusze prowadz post powanie wyja niaj ce w tej sprawie. Golfem kierowa 19-latek z Rawicza. dopowiada policjantka. Poszkodowany w wypadku jest 17-letni pasa er golfa. Ch opak ma z aman ko prawego uda. Jak podkre la rzecznik policji, obaj kierowcy (hondy i volkswagena) byli trze wi. Oprócz policjantów i zespo u pogotowia ratunkowego, na miejscu pracowa y dwa zast py stra aków z Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu. podkre la st. kpt. Krzysztof Skrzypczak, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu. Akcja trwa- a ponad dwie godziny. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel Codziennie porcja najświeższych informacji!

6 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 Nowa ulica w Miejskiej Górce - prostopad a do Podgórnej - decyzj radnych nazwana zosta a Po udniow. argumentowa podj cie uchwa y w tej sprawie burmistrz Karol Skrzypczak. Temat ewentualnej nazwy poruszono na zebraniu rady osiedla. Pocz tkowo pod uwag brane by y dwie propozycje: ksi dza Dadaczy skiego i Wincentego Brzeskwiniewicza. dopowiedzia w odarz Miejskiej Górki. Ostatecznie, zarówno rada osiedla, jak i rada gminy przeg osowa a propozycj nazwy ulicy. ZADASZENIE PRZY SALI WIEJSKIEJ W TARCHALINIE MA POWSTA W TYM ROKU Wiata z dofinansowaniem 25 tysi cy z otych ma wynie do nansowanie unijne na budow wiaty przy wietlicy wiejskiej w Tarchalinie. - informuje Urz d Miejski w Bojanowie. Realizacj inwestycji wyceniono na nieca e 98 tysi cy z otych. - - wyja nia so tys wioski Józef Czerwi ski i dodaje, e projekt pozosta bez zmian. Zadaszenie ma mie kszta t litery L o powierzchni prawie 200 m 2. Konstrukcja zostanie wykonana z elementów drewnianych. - - mówi Józef Czerwi ski. Zapowiada, e obiekt na pewno powstanie w tym roku, a na wykonanie przedsi wzi cia Wiata wzbogaci teren rekreacyjny w Tarchalinie. Stanie obok wietlicy, wigwamu i boiska sportowego. So tys podkre la, e inwestycja jest wiosce bardzo potrzebna. - - argumentuje Józef Czerwi ski. Nowy obiekt ma by ogólnodost pny i s u y jako miejsce spotka, organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, zostanie og oszony przetarg. sportowych i festynów. RAWICZ Remontuj Hallera Rozpoczy si prace remontowe na ulicy Hallera w Rawiczu. Obecnie rma wykonuj ca inwestycj - Zak ad Us ug Ogólnobudowlanych MA UR - k adzie ciek przykrawnikowy oraz kanalizacj deszczow. - - informuje Julita Augustyniak, rzecznik prasowy Urz du Miejskiego Gminy Rawicz. Od kilku dni ulica jest wyczona z ruchu. Taki stan potrwa do czerwca. Objazdy wyznaczono ulicami: Pi sudskiego oraz Sportow. RAWICZ Gmina wykupi grunty pod nowy odcinek drogi Urz d miejski przymierza si do rozbudowy ulicy Bocianiej w Mas owie i u o enia sieci kanalizacji deszczowej ulicy Bocianiej w Mas owie. Aby inwestycja mog a ruszy, gmina musi przej od prywatnych w a cicieli jedena cie fragmentów dzia ek. - - informuje Julita Augustyniak, rzecznik prasowy Urz du Miejskiego Gminy Rawicz. Gmina, na wykup potrzebnych gruntów ma zaplanowane w bud ecie 300 tys. z. Rzeczniczka, póki co, nie podaje mo liwego terminu realizacji inwestycji. Samorz d b dzie mia na jej rozpocz cie trzy lata od chwili wydania wi - cej decyzji o zezwoleniu na realizacj. MIEJSKA GÓRKA FRANCISZEK HALEC O POWI KSZENIU ZBIORNIKA Tak twierdzi Franciszek Halec, dy-, y rektor leszczy skiego oddzia u Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych. - i - zastrzega dyrektor. Na pocz tku roku, Franciszek Halec zapowiada, e zbiornik w Miejskiej Górce mo e zosta rozbudowany w ci gu najbli szych dwóch, trzech lat. Cho - jak potwierdzi Halec w czwartkowej rozmowie z yciem (10 kwietnia) - inwestycja jest w planach perspektywicznych Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Franciszek Halec w rozmowie z yciem podkre li, e ewentualna rozbudwa Balatonu mog aby trwa rok. Urz dze Wodnych w Poznaniu do roku 2020, to jej nansowanie stoi pod znakiem zapytania (75% kosztów zadania mia oby by pokryte ze rodków unijnych). wyja nia dyrektor leszczy skiego oddzia u. Nie oznacza to, e Wielkopolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu zamierza zrezygnowa z powi kszenia zbiornika w Miejskiej Górce. Zosta przygotowany raport oddzia ywania inwestycji na rodowisko, z którego wynika, e powi kszony akwen nie b dzie negatywnie wp ywa na przyrod. zaznacza Franciszek Halec. Raport - za 34 tys. z - opracowa Instytut OZE Sp. z o.o. z Kielc, a koszty pokry a gmina. Dokument zosta przekazany do oceny Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska w Poznaniu. t umaczy Franciszek Halec. Zdaniem dyrektora, decyzja RDO -u powinna by znana do ko ca czerwca. Pozytywna opinia na temat raportu powoduje, e burmistrz mo e wyda decyzj rodowiskow. opisuje procedur dyrektor. Za przygotowanie projektu technicznego ma zap aci Wielkopolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu. Tereny, o które mia by zosta powi kszony zbiornik - w obr bie miasta i Karolinek - nale do oko o trzydziestu w a cicieli prywatnych. Ewentualna rozbudowa akwenu - do 25 hektarów - ma poch on oko o 25 milionów z otych.

7 16 kwietnia biuro Rzecznika Praw Konsumenta w Rawiczu ma by nieczynne. Informacj podano w poniedzia ek na stronie internetowej powiatu. Osoby, które w rod b d chcia y zasi gn porady konsumenckiej, mog zadzwoni na bezp atn infolini - 800/ osób (8 BEZROBOTNYCH I 2 NIEPE NOSPRAWNE) z gminy Pakos aw mo e wzi udzia w projekcie Mog -Potra- Teraz, wspónansowanym przez Uni Europejsk. Zainteresowani powinni zg osi si do Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Pakos awiu lub pod numerem telefonu 65/ (696) 18 kwietnia 2014 YCIE RAWICZA INFORMACJE BOJANOWO Wprowadzili op at za transport cieków 18 z otych za 1m3 cieków opró nionych ze zbiornika bezodp ywowego i 20 z otych (od beczki asenizacyjnej) za transport nieczysto ci p ynnych p aci b d w a- ciciele nieruchomo ci na terenie gminy Bojanowo, którzy nie s pod- czeni do zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zarz dzenie burmistrza Bojanowa w sprawie ustalenia stawek op at wesz o w ycie 1 kwietnia. Bez zmian pozostaje koszt wywozu z budynków komunalnych, którymi zarz dza Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Go aszynie. Nadal b dzie to 6,50 z miesi cznie od osoby. OG OSZENIE Do tej pory w cenie 18 z zawiera si zarówno koszt opró nienia zbiornika, jak i wywozu nieczysto- ci. - zapisano w uzasadnieniu do zarz dzenia. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel OBS UGA PODRÓ NYCH I POCZEKALNIA B D W TYMCZASOWYCH KONTENERACH O tym, e rawicki dworzec doczeka si kompleksowej modernizacj pisali my ju wielokrotnie na amach ycia. W po owie marca przekazano plac budowy rmie SKB Sp. z o.o. sp. k. z Radomska. Przedsi biorstwo ogrodzi o ju ca y teren oraz postawi o tymczasowe kontenery. Koszt prac to ponad 4 mln z brutto. Inwestycja b dzie - nansowana ze rodków w asnych PKP S.A. i z bud etu pa stwa. - skich Kolei Pa stwowych S.A. W trakcie prowadzonych prac obs uga pasa erów b dzie odbywa si na dworcu tymczasowym, a zostan odpowiednio oznakowane. - - zapewnia przedstawicielka PKP. Inwestycja - mówi Aleksandra kasy b d obs ugiwa y podró nych w tych samych godzinach, co obecna powinna zosta uko czo- w pierwszym kwartale przysz ego D bek z Biura Prasowego Polnie. Doj cia do dworca i peronów roku. RAWICZ Obsadzili miejskie rabaty Ka dego roku na wiosn pracownicy dzia u zieleni miejskiej Zak adu Us ug Komunalnych w Rawiczu dokonuj nowych nasadze kwiatów, drzew i krzewów. Efekt ich pracy mo na zobaczy g ównie przy rynku, na plantach i g ównych ulicach miasta mówi Krzysztof yto, kierownik dzia u zieleni. Na tym jednak nie koniec. Oko o z w tym roku zak ad otrzyma z urz du miejskiego na ukwiecenie i zadrzewienie pozosta ej czci gminy, w tym na prace w poszczególnych so ectwach. podkre la Tadeusz Musielak, mieszkaniec Szkaradowa (na zdj ciu), po tym, jak jeden z s siadów zarzuci mu, e wykonuje inwestycj bezprawnie. - Czy zdarzaj si przypadki kradzie y nowo zasadzonych kwiatów, krzewów lub drzew ozdobnych? - dodaje Tadeusz Musielak. Wyja- nia, e odpowiednio pogbiono drog, zasypano j gruzem i utwardzono walcem. Wierzch ma by wysypany specjalnym gnilcem, który zamuli ca o i zrobi si twardy, jak beton. - dodaje szkaradowianin. - odpowiada Krzysztof yto. O sytuacji zosta poinformowany burmistrz Zbigniew Koszarek. - odpowiada burmistrz. Potwierdza, e mieszkaniec Szkaradowa posiada pozwolenie na wykonanie prac z jutrosi skiego urz du.

8 YCIE RAWICZA NOWOCZESNY OBIEKT POWSTA W JUTROSI SKIM OGRODNICTWIE 2 miesi ce trwa a budowa nowej szklarni wartej z m 2

9 YCIE RAWICZA 24 kwietnia o godzinie w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie odb dzie si kolejna sesja rady miejskiej. Szkolenie w Rawiczu INFORMACJE RAWICZ JAK WYGL DA REALIZACJA BUD ETU OBYWATELSKIEGO? W ramach bud etu obywatelskiego mo na by o wybra spo ród 35 z o onych projektów. Wypowiedzia o si mieszka ców. G osowano na prze omie pa dziernika i listopada ubieg ego roku. POWIATOWY ZARZ D DRÓG OG OSI PRZETARG NA WYKONAWSTWO BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel ;

10 YCIE RAWICZA JUTROSIN PO SPOTKANIU Z RODZICAMI Rozmowa z Waldemarem Swornowskim, dyrektorem Szko y Podstawowej im. W adys awa Bartkowiaka w Jutrosinie WÓJT PROPONUJE: Bud et obywatelski w Pakos awiu? Kazimierz Chudy Etapy projektu bud etu obywatelskiego: PAKOS AW Nad zalewem posadzono prawie 100 drzew

11 16 (696) 18 kwietnia 2014 YCIE RAWICZA 11 Franio na pierwszy rzut oka wygl da, jak typowy trzylatek. Kiedy widzi obc osob, jest nie mia y, przytula si do mamy, ale po chwili, z zaczepnym u miechem na twarzy, chwali si swoimi klockami, ksieczkami i kolorowankami. I weso o, cho niewyra nie, opowiada o tym, w co najbardziej lubi si bawi. Po przyjrzeniu si dziecku bli ej, wida, e ma nietypowo sine usta, paznokcie, a nawet paluszki. Jest s aby fizycznie. Nie mo e by zbyt aktywny, nie powinien szybko i daleko biega. Wtedy si m czy, poci i wymiotuje. - Do dzi nie kupili my mu rowerka. Nie wiem, czy Franek mia by si depta - mówi Anna Janowska, mama ch opca. To wszystko jest skutkiem wrodzonej wady serca, nazywanej hipoplazj lewej komory serca (HLHS). Co to oznacza? e lewa komora serduszka ch opca, odpowiedzialna za pompowanie krwi do organizmu, nie wykszta ci a si. By o ciko O tym, e Franek urodzi si z wad serca, jego rodzice wiedzieli ju w okresie p odowym dziecka. - Mia am wiadomo, e jest to jedna z najciszych chorób. To by o cikie prze ycie, ale bardzo chcieli my mie synka - opowiada Ania Janowska. - Lekarze skierowali nas do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki wodzi. Tam urodzi am synka - dodaje. Rodzice zostali u wiadomieni, e bez interwencji chirurgicznej w pierwszych dniach po urodzeniu, dzieci z hipoplazj lewej komory serca (HLHS) przewa nie umieraj. Przy tak powa nej chorobie konieczne s III etapy korekcji. Pierwsz operacj Franek przeszed, kiedy mia 14 dni. W 8. miesi cu ycia kardiochirurdzy interweniowali po raz drugi. Mówi si, e I i III operacj dzieci znosz najci - ej. I to si sprawdza. - Za pierwszym razem dopiero w 7. dobie uda o si zamkn mostek naszego synka. Do niedawna robiono to od razu, pó niej wn trzno ci puch y, a serce nie mia o si gdzie zmie ci. Dlatego lekarze teraz na jaki czas pozostawiaj mostek otwarty - z regu y na 2, 3 dni. Nasz ma y le a tak przez 7 dób. Urodzi si 10 marca, a 19 kwietnia, przed Wielkanoc wrócili my do domu - opowiada Ania ze zami w oczach. Ale II etap korekcji ch opiec zniós bardzo dobrze - po 2 tygodniach wyszed ze szpitala. W rezultacie Franek przeszed trzy cewnikowania serca - ma za o one dwa stenty w lewej t tnicy p ucnej i zostawione zespolenie. Chuchaj i dmuchaj Trzylatek prawid owo si rozwija, ale wci bierze leki. Ma wyci t grasic, wi c odporno organizmu jest bardzo s aba. Zwyk e przezi bienie u Franka mo e przerodzi si w zapalenie p uc, a to ju jest bardzo niebezpieczne. Ma g st krew i spore k opoty z krzepliwo ci, musi za ywa tabletki na jej rozrzedzenie. Ania i Marcin musz bardzo uwa a, aby nie przewróci si, nie skaleczy lub nie nabi sobie siniaka. A wi c codzienne zabawy, typowe dla ywio owych trzylatków, mog si le zako czy dla dziecka z Boles awowa. - Ca e ycie chuchamy i dmuchamy na synka i tak ju b dzie do ko ca. Na pocz tku nawet w nocy wstawali my i patrzyli my, czy on oddycha - opowiada Anna Janowska. - Wychodzimy z nim na spacery, ale unikamy ich, kiedy jest wiatr i plucha. Nie pozwalamy, aby swobodnie biega po kamiennym i betonowym podwórzu - zabawy na trawie, to ju inna sprawa - dodaje. Franek nie mo e te je wszystkiego - ma skaz bia kow i powinien unika produktów z witamin K. W jego diecie nie mo e by Ma ciemne, przenikliwe oczka, które na jego okr g ej buzi wygl daj, jak per y. Ma rozbrajaj cy, zawadiacki u miech, którym szybko potrafi oczarowa. Jest bardzo towarzyski, kocha inne dzieci, lubi si bawi i biega. Niestety, Franek Janowski z Boles awowa (powiat gosty ski) ma te jedn komor serca i jeden obieg krwi. Szybko si m czy. Stan jego zdrowia pogarsza si z dnia na dzie. Jak najszybciej powinien by operowany. Rodzice Anna i Marcin, najpó niej do 19 maja, musz uzbiera z. AGATA FAJCZYK RODZINA Z BOLES AWOWA PILNIE POTRZEBUJE POMOCY Serce Frania jest na wyczerpaniu Dane do przelewu dla ch tnych, którzy chc pomóc uzbiera z dla Franka Fundacja Mam serce ul. Wita Stwosza Warszawa Nazwa banku: Millennium Bank Numer konta: Tytu przelewu: Franek Janowski Pieni dze dla Franka b d zbierane tak e w odzi. Anna Janowska: To nie jest tak, e te rodki tra aj do nas. One przekazywane s na konto fundacji, ale gros ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Niby wiedz, e rodzice jad z dzieckiem na operacj i potrzebuj rodków, ale kiedy co kupi, to my l, e za te pieni dze, które uzbierali my. A tymczasem, je li jest ich wi cej, s przekazywane dla innych dzieci z fundacji. nadmiaru s odyczy, warzyw takich, jak kalafior czy broku, a tak e mleka. Spada dotlenienie krwi U dzieci z jedn komor serca bardzo wa ny jest pomiar saturacji krwi (nasycenia krwi t tniczej tlenem). U zdrowego cz owieka wynosi ona rednio 98%, a u Franka nieca e 80%. Dotlenienie krwi u ch opca nie mo e spa poni ej 70%. A to mo e zdarzy si przy zwyk ej infekcji - krtani, gard a. Rodzice je d z synkiem do kontroli - co 3 miesi ce musz zjawia si u lekarza prowadz cego w instytucie wodzi. Po operacjach konieczne by y nawet comiesi czne kontrole. Ostatnio, niestety, saturacja u ch opca spada, a stan jego zdrowia ulega pogorszeniu. A to oznacza, e jak najszybciej powinna zosta wykonana ostatnia operacja. Pomaga modlitwa Franek, jako trzylatek nie zdaje sobie jeszcze sprawy, jak powa na jest jego choroba. Dopiero niedawno przyzwyczai si do wykonywanych rutynowo bada - echa serca, EKG. - Mamo, jedziemy badu - badu? - pyta nieraz ch opiec. Wcze niej nie by o mowy, aby mia robione echo serca bez u pienia. Przy EKG bez p aczu si nie oby o. - Ostatnio bardzo nas zaskoczy, bo pozwoli sobie wykona te wszystkie zabiegi - mówi mama. Pa stwo Janowscy nie za amali si, mimo licznych i d ugotrwa ych pobytów w klinice wodzi, mimo skomplikowanych operacji na serduszku synka. Ania wtedy najczciej zostawa a w klinice sama, a Marcin wraca do rodziców, którzy sami oprz tali w gospodarstwie. Sk d czerpi tak moc? - Sporo daje wiara i modlitwa. To jest chyba najwi ksza si a. Kiedy, wodzi tylko raz pokaza am Franiowi drog do przyszpitalnej kapliczki. Bardzo mu si tam spodoba o, a pó niej mnie zaskoczy, bo sam bezbdnie mnie tam prowadzi. Od pocz tku podchodzili my do sprawy spokojnie - mówi Ania. fot. arch. prywatne pa stwa Janowskich Liczyli na ód We wrze niu 2013 r. Ania i Marcin dowiedzieli si, e ich synek zosta zakwalifikowany do III etapu korekcji wady serca, który mia odby si w Centrum Zdrowia Matki Polki wodzi. Ucieszyli si bardzo, bo zdaj sobie spraw, jak d ugo trzeba czeka na tego typu operacj w Polsce. - Szczerze mówi c, ju wtedy rozwa ali my operacj w innym miejscu. Profesor zódzkiego instytutu jest starszym cz owiekiem i bali my si, e kiedy przyjdzie ten moment, e przestanie pracowa. Ale w ko cu uznali my, e zostajemy wodzi - opowiada Ania. W styczniu 2014 r. rodzice Franka pojechali do instytutu specjalnie, aby potwierdzi termin III etapu korekcji, który lekarze wyznaczyli na 10 lutego. - Wtedy powiedziano nam, e mo e operacja nast pi 2 tygodnie pó niej. W lutym us yszeli my, e jest 2-3-miesi czne opó nienie ze wzgl du na kolejki. Ale lekarze nie dawali gwarancji, czy przed Wielkanoc uda si Franka zoperowa. Odpu cili my sobie ód, przestali my tam dzwoni i je dzi - wyja nia Ania Janowska. Na pocz tku marca rodzice Franka wybrali si na konsultacje do Krakowa, gdzie przyj ich wiatowej s awy kardiochirurg prof. Edward Malec, obecnie pracuj cy w niemieckiej klinice w Münster. - Po zbadaniu naszego ch opca, powiedzia, e nie ma na co czeka - synek poci si coraz bardziej, cz - ciej wymiotuje, a saturacja powa nie zaczyna spada. Profesor podkre li, e najstarsze dzieci z t wad, które prowadzi od pocz tku, podczas III etapu korekcji maj 2,5 roku, maksiumum 3. A Franek sko czy ju 3 latka - t umaczy Ania Janowska. To nie kaprys Operacja w Niemczech, która ma odby si 22 maja, nie jest wymys em czy kaprysem rodziców Frania. W Polsce - ze wzgl du na to, i bardzo du o dzieci rodzi si z podobn wad - ch opiec nie mia by szans na wykonanie w najbli szym czasie III etapu korekcji serca i móg by wkrótce umrze. Pa stwo Janowscy nie chc zaniedbywa zdrowia ch opca, nie zamierzaj czeka na wyrok i ryzykowa, e kiedy b dzie mia 5, 6 lat us ysz od lekarzy, e nic ju nie mo na zrobi. - U naszego syna t tnica p ucna jest pozwana, a prawa komora serca jest bardzo obciona, bo pompuje krew na ca y organizm. To jest tak, jakby mia jedno ci nienie - wyja nia mama ch opca, zdaj c sobie spraw, e jego serce jest na wyczerpaniu. - Dla Franka operacja b dzie bardzo du zmian, szokiem. Niesie za sob spore ryzyko, ale te gwarantuje synkowi prze ycie - dodaje. Termin operacji za granic jest ju zapewniony. 19 maja pa stwo Janowscy musz stawi si w klinice w Münster. Najpó niej 7 dni przed wykonaniem III etapu korekcji serca fundacja powinna jednak wp aci EURO (ok z ) - to koszt samej operacji. Obecnie pa stwo Janowscy z Boles awowa nie maj takiej kwoty, sami te nie s w stanie uzbiera jej w ci gu miesi ca. - Dotychczas nie prosili my o pomoc finansow dla Franka, nie zg aszali my go do adnej fundacji. Wychodzili my z za o enia, e s dzieci bardziej potrzebuj ce, wodzi widzieli my dzieci z pora eniem mózgowym i innymi wadami, które w porównaniu z naszym synem wygl da y gorzej. Naszemu synkowi nigdy niczego nie brakowa o - mówi Ania Janowska. Sami nie uzbieraj Rodzice Frania nie pracuj zawodowo, prowadz niewielkie gospodarstwo rolne i teraz zdali sobie spraw, e bez pomocy yczliwych osób nie sfinansuj operacji serca ch opca. Zwrócili si do fundacji Mam Serce i Si pomaga. Ch opiec ma za o one konto, a osoby, które zechc mu pomóc, mog wp aca na nie darowizn. Dotychczas uzbierano oko o z. To zdecydowanie za ma o. Dla Franka inna fundacja zbiera te 1% z podatku. - Je li zgromadz odpowiedni kwot, to jest szansa, e przeka e nam te pieni dze na operacj, ale nie mog tego zagwarantowa. Konto na 1% zawsze b dziemy mieli, ale je li te rodki nie b d nam potrzebne, to przekazane zostan dla innych dzieci - zapewnia mama ch opca. - Mo e te by tak, e wrócimy do Niemiec z powrotem, np. na cewnikowanie, bo b dzie konieczne - dodaje. S dobrej my li Ania i Marcin maj nadziej, e operacja si powiedzie. Czego oczekuj? Aby Franek móg swawolnie biega, bawi si z innymi dzie mi w berka, czy podchody. W tej chwili jest to niemo liwe, pozosta a jedynie piaskownica i spacery po trawnikach. Aby syn mia godne ycie, chocia niewykluczone, e w przysz o ci czeka go przeszczep serca. Mama zapisa- a nawet ch opca do przedszkola od wrze nia 2014 r. Chocia przez 2, 3 godziny dziennie b dzie bawi si tam z innymi dzie mi.

12 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 JUTROSIN KRYSTYNA YBACKA W SWOJEJ DAWNEJ SZKOLE CZAS NA DECYZJ DO KO CA LIPCA Od pocz tku kwietnia mo emy decydowa o sposobie przechowywania sk adek emerytalnych. Zgodnie z najnowsz ustaw, przyszli emeryci do ko ca lipca maj czas na wybranie pomi dzy dwoma wariantami - przekazaniem wszystkich pieni dzy do ZUS lub rozdzieleniem ich mi dzy pa stwowego ubezpieczyciela a OFE. Expander radzi, aby swoj deklaracj uzale ni od wysoko ci wynagrodzenia oraz czasu, jaki pozosta do przej cia na emerytur. Przede wszystkim nie nale y jednak bagatelizowa tej decyzji, bowiem nawet pozornie niewielkie kwoty, w d ugim okresie mog przynie wymierne korzy ci. EUROWYBORY kwietnia o godz up ywa termin zg aszania list kandydatów na pos ów do Parlamentu Europejskiego. O dobrej reprezentacji w Europie Z wizyt w Rawiczu - Sarnowie go cili pos owie Rafa Grupi ski i Mariusz Witczak oraz starosta leszczy ski Krzysztof Benedykt Piwo ski, który jest jednym z kandydatów Platformy Obywatelskiej w wyborach do europarlamentu. Podczas konferencji prasowej w okolicach Ronda Sarnowskiego im. Jerzego Zelka mówili o trwaj cej kampanii, apelowali równie o udzia w majowych wyborach, niezale nie od w asnych sympatii politycznych. Miejsce spotkania by o nieprzypadkowe, poniewa pos owie chwalili si budowanymi przez rz d drogami i obwodnicami miast. Podkre lali, e tylko dobra reprezentacja w Europie pozwoli naszemu krajowi wykorzysta w odpowiedni sposób rodki unijne. Wiceminister, pose, marsza ek Na przynajmniej dwa mandaty w majowych wyborach liczy w naszym regionie PO. List dziesi ciu kandydatów otwiera mieszkaj ca w podpozna skich Kozieg owach Agnieszka Koz owska-rajewicz, pe nomocnik rz du ds. równego traktowania. W 2007 r. zosta a wybrana pos em z okr gu pozna skiego, a wcze niej by a radn Rady Powiatu Pozna skiego. Z zawodu jest nauczycielem akademickim. Z drugiego miejsca wystartuje pose Adam Szejnfeld. Pochodzi z Kalisza, ale od wielu lat zwi zany jest z pó nocn Wielkopolsk. By wiceministrem gospodarki, a obecnie szefuje nadzwyczajnej sejmowej komisji ds. ograniczania biurokracji. O mandat w Europarlamencie ma si ubiega tak e marsza ek naszego województwa Marek Wo niak. Funkcj t pe ni od 9 lat. Wcze niej by wicestarost pozna skim. Na li cie PO nie ma obecnych eurodeputowanych tej partii - Sidonii J drzejewskiej i Filipa Kaczmarka.

13 OG OSZENIA 16 (696) 18 kwietnia 2014 YCIE RAWICZA

14 YCIE RAWICZA PAKOS AW RADNI ZGODZILI SI NA... Tadeusz Gospodarek, dyrektor pakos awskiego gimnazjum z o y do urz du gminy wniosek o wyra- enie zgody na utworzenie w szkole klasy sportowej. Jego pro b zaakceptowali wójt Kazimierz Chudy i radni, deklaruj c zabezpieczenie rodków nansowych na realizacj tego zadania. Oznacza to, e od 1 wrze nia w szkole powstanie klasa o pro lach: pi ka siatkowa dla dziewcz t i pi ka no na dla ch opców. - Gimnazjum posiada bardzo dobr infrastruktur sportow : hal, pe nowymiarowe boisko do pi ki no nej, boiska na obiekcie Orlik 2012, boisko do pi ki siatkowej oraz boisko do siatkówki pla owej. Dyrektor przeanalizowa w ród uczniów zainteresowanie nauk w oddzia ach sportowych i wskazuje na potrzeb stworzenia mo liwo ci uprawiania sportu w wi kszym wymiarze godzinowym - t umaczy ukasz Burkiewicz, wicewójt gminy Pakos aw. Tygodniowo m odzie gimnazjalna ma 4 godziny lekcji wychowania zycznego. W klasach sportowych tych godzin jest minimum 10. Jak twierdzi ukasz Burkiewicz, koszt dzia alno ci klasy sportowej w skali ca ego roku szkolnego ma wynie oko o 29 tys. z. - Ze wst pnych oblicze nie tracimy, ani nie zyskamy na subwencji o wiatowej. Utworzenie takiej klasy z pewno ci podwy sza standard placówki. Jednak przede wszystkim b dzie mie bardzo dobry wp yw na m ode osoby, chodz ce do takiej klasy - podkre la wicewójt. Wst pnie ch pój cia do klasy sportowej zadeklarowa o 29 osób. Na nauk w klasie sportowej zgod musz wyrazi rodzice. To na nich spoczywa b dzie, m.in. pokrycie kosztów badania lekarskiego czy zakupu odpowiedniego stroju i obuwia. - By zachowa logik w funkcjonowaniu takiej klasy, b dzie podpisana umowa z miejscowym klubem Awdaniec. Zaj cia prowadzi b d wue - ci z gimnazjum, którzy w tej chwili ko cz ju specjalistyczne kursy. Nie zapominajmy, e nie b d to klasy profesjonalne, a tylko poszerzone o pro l sportowy. Maj one da szans m odzie y ze sportowymi predyspozycjami do dalszego rozwoju - dodaje ukasz Burkiewicz. RAWICZ W Sarnowie powstanie dom modlitw? Stra nica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe z Niemarzyna wyst pi o z wnioskiem do gminy Rawicz o wydanie warunków zabudowy pod budow domu modlitw. Mia by on stan w Sarnowie, mi dzy boiskiem sportowym a zabudowaniami mieszkalnymi pod lasem. - Decyzja w tej sprawie jest ju prawomocna, trwaj podzia y. Prawdopodobnie po dokonaniu podzia ów Towarzystwo wyst pi z wnioskiem o nabycie gruntów - mówi Julita Augustyniak, rzecznik prasowy Urz du Miejskiego Gminy Rawicz. O inwestycj pyta a radna Waleria Andersch (na zdj ciu), podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Trudno na razie mówi o ewentualnym terminie budowy i uruchomienia obiektu. O SYTUACJI NA JUTROSI SKIM RYNKU PRACY Raz jest lepiej, a raz gorzej Bezrobocie w powiecie rawickim i o ciennych powiatach* 10,9% 11,9% 9,7% 18,2% O 7,5 % w stosunku do 2012 roku wzros o w minionym roku bezrobocie na terenie gminy Jutrosin. Takie dane przekaza radnym, so tysom i dyrektorom szkó Kazimierz Maciaszek - dyrektor Powiatowego Urz du Pracy w Rawiczu. - To jest specy czna gmina, gdy analizuj c wska niki bezrobocia, w Jutrosinie jest zawsze troch inaczej ni gdzie indziej. Raz jest lepiej, raz gorzej, raz spadek bezrobocia, raz wzrost i tak w zasadzie na przemian - mówi Maciaszek. - Jednak e analizuj c t sytuacj w d u szym okresie czasu, od 2009 roku to bezrobocie wykazuje tendencj spadkow. 14,6% Zaznacza, e nadal w ród bezrobotnych jutrosinian najwi cej jest kobiet i osób, które posiadaj wykszta cenie zawodowe lub rednie, a tak e ludzi m odych, do 25. roku. Sporo jest równie osób nieposiadaj cych prawa do zasi ku - 81,9% wszystkich bezrobotnych jutrosinian. - W minionym roku 10% skorzysta- o z form aktywno ci zawodowej, g ównie ze sta- ów. Mniej z prac spo ecznie-u ytecznych i szkole - wylicza dyrektor przypominaj c, e na aktywizacj bezrobotnych PUP wyda w minionym roku oko o 4 mln z. NOWA ULICA W PAKOS AWIU ukasz Burkiewicz Antoni S d ak

15 16 (696) 18 kwietnia 2014 YCIE RAWICZA Stanis awa Dworniczak, lat 76, Rawicz Kazimierz Lis, lat 65, Zacze 17 kwietnia W WIELKI CZWARTEK, W GODZINACH OD 9.00 DO ZAPLANOWANO AKCJ ZBIÓRKI KRWI W DOMU KATOLICKIM. (kp) ZATRZYMAJ SI Adwokat Louis Marie de La Révellière- Lépeaux zajmuj cy si lozo i jednocze nie jeden z przywódców rewolucji francuskiej, postanowi stworzy now religi republika sk. Nazwa j teo lantropi i opar si na my li dawnych lozofów, jak te si ga do Ewangelii. S dzi, e uda- o mu si stworzy doskona religi. Jednak nowa religia nie znalaz a wielu zwolenników. Skar y si swym kolegom, e jego religia nie rozwija si tak, jak chrze cija stwo. Dwaj z nich: Barnes i Taleyrand odpowiadali mu: Pisarz Robert Cleath zosta ugruntowany w wierze przez rozwa anie przemiany aposto ów, jaka nast pi a po wielkanocnych spotkaniach z Jezusem. Przed zmartwychwstaniem Jezusa aposto owie byli za amani i pozbawieni wszelkiej nadziei, za po wydarzeniach wielkanocnych nast pi a w nich niebywa a przemiana. Do- wiadczyli oni mocy cudu. Cleath pisze: Za genialny matematyk Blaise Pascal uwierzy pe niej w Chrystusa, medytuj c nad faktem, e aposto owie nara aj c swe ycie, nie przestali g osi wiatu zmartwychwsta ego Chrystusa. Pascal powiedzia, e bez zastrze e wierzy ludziom, którzy gotowi s da swoje gard o za prawd, któr g osz. W zmartwychwstanie mo na nie wierzy, co do zmartwychwstania mo na mie wiele w tpliwo ci - tak, jak je mia y kobiety, które sz y do grobu, tak, jak je mieli aposto owie, ale zmartwychwstania nie da si ju u mierci, bo Chrystus zmartwychwsta y ju wi cej nie umiera, a Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem do ycia wiecznego z Nim, w chwale Boga Ojca, w Duchu wi tym. Gdyby Chrystus nie przyszed na wiat, nie wiedzieliby my, co to mi o. Gdyby Chrystus nie umar na krzy u, nie wiedzieliby my, co to ycie. Gdyby Chrystus nie zmartwychwsta, daremna by aby nasza wiara. Niech tajemnica ycia, mierci i zmartwychwstania Chrystusa przenika nasze ycie, umacnia i pozwala nam coraz mocniej wierzy. Ko ció jest wspólnot, która zawsze gromadzi si wokó Chrystusa i niesie Ewangeli nadziei. Trwajmy wi c mocno w wierze a nadejdzie pe en blasku Dzie Pa ski. B d my uczniami Chrystusa. Jako uczniowie Chrystusa nie my Ewangeli nadziei innym. Nie ogl daj Go nasze oczy, nie dotykaj Go nasze d onie, ale ogl da Go nasza wiara, szuka Go nasza nadzieja i obejmuje Go nasza mi o. O bcowanie z Pismem wi tym jest niezawodnym ród em ugruntowania tej naszej wiary w Chrystusa Zmartwychwsta ego. Do wiadczyli tego je cy w obozie nad rzek Kwai. Winiowie z odkrytymi g owami i boso zmuszani byli do cikiej pracy w promieniach pal cego, tropikalnego s o ca. Dobrze zbudowani mczy ni w ci gu kilku tygodni stawali si chodz cymi szkieletami. Towarzyszy o im za amanie psychiczne i duchowe. W tej sytuacji dwóch winiów zorganizowa o grupy, w których studiowano i rozwa ano Bibli. W czasie tych zaj winiowie odkryli, e Chrystus zmartwychwsta w nich. Tej prawdy do wiadczali bardzo osobi cie. To sta o si ród em ogromnej mocy, która ich wewn trznie przemienia a. Ich ycie uleg o gruntownej przemianie. Wróci optymizm i si a do przetrwania w tych nieludzkich warunkach. Przygotowa : KS. BERNARD TWARDOWSKI Na podstawie ksiki Okruchy m dro ci ks. Ryszarda Kopra OBCHODY CZWARTEJ ROCZNICY KATASTROFY SMOLE SKIEJ Przed pomnikiem Jana Paw a II na rawickich plantach, zebrali si mieszka cy Rawicza, eby upami tni 9. rocznic mierci papie a. Zapalono znicze, odmówiono ró aniec, piewano pie ni religijne oraz wspominano dzie o b ogos awionego Jana Paw a II. O zbli aj cej si kanonizacji papie a przypomnia ks. pra at Józef Podemski, który udzieli b ogos awie stwa wiernym, uczestnicz cym w nabo e stwie. (kp) (WJ) Plan spowiedzi wielkanocnych godz , godz , codziennie w godz oraz w godz , oprócz tego spowiednicy dost pni s na dzwonek, - od Wielkiej rody do Wielkiej Soboty, od godz w ko ciele (nie ma spowiedzi w czasie nabo e stw) OG OSZENIE Krematorium Dom Pogrzebowy Litwinowicz Oferujemy Profesjonalne i Kompleksowe Usługi Pogrzebowe: producent trumien kremacja we własnym krematorium - Garbce organizacja pochówków na cmentarzach parafialnych i komunalnych sprzedaż krzyży, tabliczek, urn pogrzebowych, odzieży żałobnej, ram, wieńcy i wiązanek krajowy i międzynarodowy transport osób Zmarłych odbiór osób Zmarłych z domu i prosektorium szpitala 24/h profesjonalne przygotowanie osób Zmarłych: toaleta, wizaż oraz kosmetyka pośmiertna ekshumacje budowa grobowców, opieka nad grobami Siedziba główna Garbce 47, tel , , kom , Rawicz, tel. kom , Przez z całą dobę jesteśmy do Państwa a dyspozycji. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel JUTROSIN Koncert papieski Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie zaprasza na uroczysty koncert muzyczno-poetycki z okazji kanonizacji Papie a Jana Paw- a II Santo Subito - wi ty Natychmiast. Odb dzie si on 25 kwietnia 2014 roku o godzinie w sali centrum. Wyst pi zespó Artes Ensemble. Wst p wolny. Bezp atne wej- ciówki s do odbioru w sekretariacie GCKiR w Jutrosinie. Ilo miejsc ograniczona. (JM)

16 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 OG OSZENIA LOKALE Rawicz, ul. Rynek 4 52 m² i 70 m² tel OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY

17 OG OSZENIA 16 (696) 18 kwietnia 2014 YCIE RAWICZA PUMA SYNC damska lub m ska 40 ml 54,99 z stara cena: 74,99 z Sukienka Fokus rozmiar z stara cena: 140 z Guess Girl + el pod prysznic 119 z stara cena: 149,99 z Bluzka damska Bemar rozmiar z stara cena: 79 z Bio-Oil 125 ml 55,99 z stara cena: 59,99 z Odkurzacz MPM OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY 149 z stara cena: 199 z chcesz wiedzie wi cej, wejd na lokazje.pl

18 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 SUKCES FIRMY TAD-LEN NA TARGACH W KIELCACH Du y zbiornik, 24-metrowa belka, amortyzowana o i komputer steruj cy - takie nowoczesne rozwi zania zastosowane w opryskiwaczu, produkowanym w Zielonej Wsi przez firm TAD-LEN urzek y jurorów kieleckich targów Agrotech. - Doceniono przede wszystkim estetyk i wykonanie tej maszyny - przyznaje Tadeusz wita a, wspó w a ciciel firmy. Nie mo na sta w miejscu. Trzeba inwestowa i i do przodu, nie patrz c za siebie. Zaczynalismy od dwóch pracowników, a dzi zatrudniamy 130. Najwi cej pracy mamy od lutego do ko ca maja. Potem przychodzi okres, kiedy zamówie mamy znacznie mniej i zdarza si, e musimy zwolni cz za ogi. Ca y czas mamy problem z porz dnymi fachowcami. Potrzebujemy wykwali kowanych spawaczy, lusarzy i tokarzy, ale na maszynach pracuj te magistrowie i in ynierowie. Wiele osób przyjmuj c do pracy musimy do niej najpierw przyuczy. pojemno ci maj opryskiwacze produkowane przez TAD-LEN opryskiwaczy i kosiarek rotacyjnych rocznie sprzedaje zielonowiejska rma rednicy maj wiert a agregatów wiertniczych powierzchni ma mie nowa siedziba TAD-LEN-u kosztuje opryskiwacz America w pe nej wersji uczy si zawodu w rmie braci wita ów w tym 8 ciarowych, jest na stanie TAD-LEN-u Opryskiwacz polowy America doceniono za niezawodno i dok adno wykonywanych oprysków. - Maszyna ma pojemno litrów. Cechuje si amortyzowan osi i hydraulicznie rozk adan 24-metrow belk do stosowania oprysków dolistnych. Mo e ona by rozk adana niesymetrycznie, co pozwala omin na polu wszelkie przeszkody, jak s upy czy drzewa. Opryskiwacz wyposa ony jest w komputer. Uk ad cieczowy mo e by dzielony zarówno na pi razy, jak i na siedem, a pompa ma wydajno 200 litrów - wymienia konstruktor elektronik Marek Cwojdzi ski. Jak zapewnia Tadeusz wita a, maszyna zosta a wykonana z materia ów, które gwarantuj jej trwa- o. - Przekroje kszta towników i k towników s grubo ci odpowiedniej do budowy i funkcji opryskiwacza. Zbudowano go na ko ach 13-6 x 48. Jest on przystosowany do traktorów powy ej 80 km - zaznacza Tadeusz wita a. Przyznaje, e produkowane wrmie urz dzenia stale s udoskonalane i to w a nie potrzeba rynku spowodowa a, e rozpocz to prac nad konstrukcj tego opryskiwacza. - Zanim zosta dopuszczony do eksploatacji, odby wiele jazd próbnych, które trwa y oko o trzech miesi cy. Ca y cykl od projektu i konstrukcji do produkcji trwa dwa lata - dodaje Karol Przewo ny, brygadzista monta u. Opryskiwacz przystosowany jest do obs ugi area u o powierzchni kilkuset hektarów. By go obs u y, rolnik nie musi wychodzi z ci gnika. TAD-LEN jest rm produkcyjno-handlowo-us ugow, istniej c od 1992 roku. Kieruj ni dwaj bracia: Tadeusz i Leon wita a. - Nasz specjalno ci s opryskiwacze polowe i sadownicze, oraz pompy i czci do opryskiwaczy, ale wiadczymy tak e us ugi w zakresie transportu ciarowego - dodaje Tadeusz wita a. Maszyny produkowane w Zielonej Wsi tra aj do rolników na terenie ca ej Polski i wi kszo ci krajów europejskich. Jednostkowe sztuki wysy ane s te do Kazachstanu. - W naszych wyrobach preferujemy podzespo y pochodzenia polskiego. Z zagranicy sprowadzamy tylko niezb dne detale, jak np. elementy elektroniczne. Ka dy opryskiwacz posiada pomp wykonan równie w naszej rmie. Stosujemy technologie malowania proszkowego, które podnosz odporno konstrukcji na korozj. Opryskiwacze posiadaj wa ne badania zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz spe niaj europejskie wymogi bezpiecze stwa. Tak naprawd, to ka d maszyn robimy typowo pod klienta. Te najmniejsze przystosowane s do obs ugi przez ma e japo skie ci gniki - opowiada Marek Cwojdzi ski. W Zielonej Wsi produkowane s te kosiarki rotacyjne i agregaty uprawowe. Ze wzgl du na ograniczenia lokalowe, póki co, rma nie mo e zwi kszy swojego asortymentu. Po przeniesieniu si do nowego budynku, TAD- -LEN chcia by uruchomi platformy sadownicze, u atwiaj ce zbiór owoców. - Zaczynaj c od jednej tokarki i wiertarki, nie my leli my, e tak si rozkr ci nasz interes - wtr ca Leon wita a. W tej chwili zatrudniaj 130 pracowników. Siedziba przedsi biorstwa mie ci si przy rodzinnym domu braci wita ów. Wiele pomieszcze gospodarskich zosta o zaadaptowanych na potrzeby rmy. - Jeszcze troch musimy si tu pom czy, bo ugrzli my w biurokracji. Na obrze ach wioski mamy wybudowan now hal z pomieszczeniami socjalnymi i biurami. B dziemy j jednak jeszcze rozbudowywa o kolejne 100 metrów i dopiero potem si przeprowadzimy. W tej chwili budynek ma powierzchni 1200 m 2. B dzie to chyba jednak nie wcze niej ni w przysz ym roku. Tam b dziemy ju mie warunki na miar nowoczesnego przedsi biorstwa - opowiada Leon wita a. Z oty medal na targach w Kielcach to nie jedyny tegoroczny sukces zielonowiejskiej rmy. - Otrzymali my równie Wielkopolskiego Gospodarczo-Samorz dowego HIT-a 2013 Roku, w kategorii debiuty, za produkcj wysokiej jako ci maszyn i urz dze dla sadownictwa i rolnictwa oraz wyró nienie przez KRUS opryskiwacza sadowniczego 3001 w kategorii Najbezpieczniejsza Maszyna XXII Targów Rolniczych Agrotechnika 2014 w Bratoszewicach - dodaje Tadeusz wita a. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel ; Nie licz na szczęście... Weź sprawy w swoje ręce! BIURO REKLAMY Małgorzata Wieczorek Anna Danek OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY

19 YCIE RAWICZA 25 kwietnia odb dzie si trzeci przetarg na sprzeda ostatnich 3 dzia ek w Góreczkach Wielkich z otrzyma Stowarzyszenie Ko o Gospody Wiejskich Chojnianki z Chojna na realizacj projektu pt. Podró e ladami Pana Tadeusza. MIEJSKA GÓRKA MIEJSCOWO KWOTA WYKORZYSTANA Bia yka - * budowa wietlicy Wa niejsze zadania wykonane w ramach funduszu so eckiego w 2013 roku Chojno z budowa kanalizacji deszczowej, remont dachu muszli koncertowej Kubeczki, D bionka z budowa drogi Golejewko z remont wietlicy Golejewo z utrzymanie dróg wiejskich Góreczki Wielkie z zagospodarowanie otoczenia wietlicy Nied wiadki z zagospodarowanie terenu na spotkania mieszka ców Osiek z modernizacja wietlicy Ostrobudki z instalacja klimatyzacji w wietlicy, piel gnacja zieleni Pakos aw z Podborowo z budowa drogi Pomocno z budowa chodnika Sowy z budowa i remont dróg prace melioracyjne, budowa chodnika przy ul. M y skiej, budowa gara u dla OSP Sworowo z utwardzenie drogi dojazdowej do wietlicy Zaorle z remont fundamentów i zagospodarowanie terenu przy wietlicy RAZEM * pieni dze zostan wykorzystane w tym roku z z z z. BIURO REKLAMY: Ma gorzata Wieczorek - tel W Zaorlu, z funduszu zagospodarowano teren przy wietlicy JUTROSIN Gdzie trafiaj bezdomne zwierz ta? 18 tys. z

20 YCIE RAWICZA 16 (696) 18 kwietnia 2014 OG OSZENIA sprzedam Markowe nowe i u ywane kaloryfery, piece c.o., podgrzewacze wody. Tel. (61) , 500/ (9J14) MATERACE; LODÓWKI; ZMY- WARKI; ZAMRA ALKI; PRALKI; STO Y; KRZES A; OKNA; Ó KA; BETONIARKI; KRAJZEGI u ywane z Niemiec. Tel. 605/ (82K14) Boazeria wierkowa od 14,00 z + VAT, tel. (61) (48J14) DREWNO KOMINKOWE I OPA- OWE d b-150z /mp, sosna-110 z / mp. Tel. 531/ , cennik na (991P14) Sprzedam PRZYSTAWK DO TOCZENIA (drewna) poprzecznego na kopiale- do tokarki. Tel. 509/ (1520B14) SPRZEDAM Z ROZBIÓRKI STY- ROPIAN P YTY. 2x100x150 cm. 500 szt. Tel. 606/ (1259P14) DWA TUNELE FOLIOWE po pieczarkach sprzedam, 30m - uzbrojone (ocieplenie, pó ki, ogrzewanie) oraz PIEC. Tel. 606/ (1260P14) MEBLE z poro a na eu Tel. 531/ (1267P14) DREWNO KOMINKOWE, OPA O- WE (ró ne gatunki drewna). Rozpa ka GRATIS!! Tel. 603/ (1538B14) KROCZEK KARPIA, AMURA, TO PYGI. Henryk Wdowczyk, Nosków. Tel. (62) , 722/ (1539B14) Sprzeda DREWNA opa owego i kominkowego. Tel. 605/ (677K14) Sprzedam DREWNO IGLASTE, LI CIASTE do kominków i pieców. Tel. 600/ (499R14) Sprzedam RURY 2,5 cala, dwuteowniki. Tel. 539/ (516R14) DREWNO OPA OWE - KOMIN- KOWE. Dowóz i roz adunek do piwnic i komórek. Tel. 724/ (742K14) Sprzedam KANAPOTAPCZAN, DWIE PUFY i DWA FOTELE. Tel. (65) (535R14) Sprzedam PRAS mimo rodowa, nacisk ok ton. Tel. 665/ (1577P14) Sprzeda DREWNA KOMIN- KOWEGO i ROZPA KOWEGO z dowozem. PRANIE I CZYSZCZENIE TAPICEREK SAMOCHODOWYCH, DYWANÓW itp - KARCHER. Tel. 603/ , 601/ (547R14) Sprzedam CI GNICZEK DO KO- SZENIA TRAWNIKÓW, cena z. Tel. 507/ (562R14) SPRZEDAM TANIO NOWE PIECE C.O. oraz bojlery. Mo liwo podczenia. Tel. 668/ (1724P14) Sprzedam TANIO nowe piece C.O 2m, 3 m, 4 m oraz z podajniekiem na eko-groszek. Tel. 889/ (1726P14) Wyci gi trocin 1-workowe. tel. 785/ (1746P14) Sprzedam NARYBEK KARPIA, AMURA, LINA. Tel. 501/ (2009B14) SPRZEDAM ROWERY nowe typu Retro i u ywane, markowe, typu Batafus, Sparta, Pegaz. Tel. 609/ (2011B14) Sprzedam TRAK na wózku, silnik 7,5 KW, cena do uzgodnienia. Tel. 608/ (582R14) OKNA NOWE i U YWANE równie INWENTARSKIE, DRZWI, GRZEJNIKI, MOSKITIERY. Miejska Górka, ul. Paderewskiego 21. Tel. 694/ (584R14) Sprzedam LAS 9,5 ha. Tel. 661/ (812K14) kupi SKUP KSIEK i P YT MUZYCZ- NYCH. Dojazd. Gotówka. Tel. 509/ (56R14) Kupuj przedwojenne ksiki religijne, naukowe, inne. Odznaczenia, porcelane, ró no ci. Tel. 880/ (1669P14) Kupi ZIEMNIAKI jadalne; ORZE- CHY w oskie w ca o ci i uskane. Tel. 880/ (1938B14) motoryzacyjne AUTA JAK NOWE Z BELGI. 1-2-latnie, dobre ceny!! Wybór, gwarancja! Równie WYJAZDY. Tel. 601/ (1212B14) MONTA INSTALACJI GAZOWYCH LPG. Mechanika samochodowa, Jarocin ul. Brandowskiego 7a tel (8015B11) USUWANIE WGNIOTÓW BEZ LA- KIEROWANIA po gradobiciach, szkodach parkingowych itp. Tel. 507/ (1943B14) Sprzeda OPON NOWYCH i U Y- WANYCH; FELG stalowych i aluminiowych.monta. Jarocin, ul. Nyska 35. Tel. 606/ (2012B14) motoryzacyjne SPRZEDAM ALUFELGI 14 do Renault, 4 szt. + 3 opony letnie + 4 opony zimowe. 500 z komplet. Tel (830K14) AUDI A r., Sedan; OPEL MERIVA 1,7 D r., op acona. Tel. 781/ (1983B14) AUDI B4 TD - 2 lata w kraju, zadbana, 92 r., z. Tel. 782/ (2058B14) FIAT BRAVA 1997r., 1.6+gaz, 5-drzwi, stan bdb., z. Tel. 603/ (1761P14) FIAT SEICENTO 1100 Sporting rok z gazem. Tel. 608/ (2014B14) FIAT SEICENTO - 99 r., LPG, srebrny, wa ny przegl d i OC, zadbany. Tel. 605/ (1998B14) FORD C-MAX 1.6 TDCI r. Tel. 694/ (1970B14) FORD FOCUS 1.6 benzyna, Kombi, 2007 r., cena z. Jarocin, tel. 793/ (1961B14) FORD MONDEO - 98 r., pe ne wyposa enie, olet metalik, cena do uzgodnienia. Tel. 669/ (2037B14) HONDA CIVIC 1996r., 1.5, benzyna, wi niowy, bezwypadkowy. Stan bdb. Tel. 601/ (802K14) MERCEDES A-klasa r., VW POLO r., CLIO r. Tel. 880/ (2054B14) OPEL ASTRA CLASSIC - 99 r., 1.6, 5 drzwi, stan dobry, cena do negocjacji. Tel. 511/ (1963B14) OPEL ASTRA I 1.6 benzyna, 1994 r., zadbany, st. bdb. Tel. 664/ (1154G14) OPEL ASTRA 1999r., 1.4i+gaz, sedan, stan bdb., z. Tel. 603/ (1760P14) OPEL CORSA C 1.0 benzyna r., automat, z, zarejestrowany. Tel. 608/ (2068B14) OPEL CORSA C V benzyna r., Lift. Tel. 667/ (1993B14) OPEL VECTRA B 1999r., 1.6+gaz, KOMBI, stan bdb., zadbany, z. Tel. 603/ (1762P14) OPEL VECTRA B Lift w Dieslu, stan bardzo dobry. Tel. 783/ (2031B14) OPEL ZAFIRA 2000r., 2.0 DTL, srebrny metalik, bezwypadkowy, gara- owany. Tel. 696/ (805K14) OPEL Corsa D, 1.3 CDTI, 90KM, 6-biegowy, 5-drzwiowy, klimatyzacja. Tel. 609/ (577R14) PEUGEOT HDI, rok prod. 2006, przebieg , II w a ciciel, Salon Polska, auto serwisowane, stan idealny, cena z. Tel. 604/ (649J14) RENAULT KANGOO 1.9DTI, 2000r., zielony, bogato wyposa ony, z. Tel. 603/ (1763P14) RENAULT LAGUNA 1995r., 1.8+gaz, z do uzgodnienia. Tel. 518/ (1766P14) RENAULT SCENIC gaz, 1997 r., bogata wersja, 1700 z. Tel. 721/ (1152G14) SEAT CORDOBA 1.9 SDI r. Tel. 694/ (1971B14) SEAT IBIZA r., 1.4benzyna + nowy gaz sekwencja, klimatronic, cena z. Tel. 604/ (2073B14) SEAT IBIZA 2002r., 1.9 TDI, klimatyzacja, zarejestrowany. Tel. 665/ (817K14) SEAT IBIZA 2004r., 1.9 TDI. Tel. 508/ (1118G14) SIMSON SR2 1958r., MZ r. Tel. 609/ (650J14) Sprzedam CAMPERA 2001r., Stan idealny, 6-osobowy. Fiat Ducato-Hymer. Tel. 506/ (1815B14) SPRZEDAM SKUTERY markowe: YAMAHA, SUZUKI, PIAGGIO, HONDA 125 i wi ksze. Tel. 609/ (2010B14) SUZUKI SWIFT - 97 r., 1.0 benzyna, wspomaganie, szyby w pr dzie, z. Tel. 782/ (2065B14) VW GOLF III 1993r., 1.8+gaz, z. Tel. 518/ (1767P14) VW GOLF IV 1.6 benzyna + gaz, 1999 r., klima, stan bdb. Tel. 667/ (2025B14) VW PASSAT KOMBI 1.6i, 1997r., czerwony, super stan, z. Tel. 603/ (1764P14) VW PASSAT, 1.9 TDI, 2000 r., bogate wyposa enie. Tel. 693/ (564R14) VW T4 skrzyniowy w ca o ci lub na czci, VOLVO V r., TDi, uszkodzone sprz g o. Tel. 507/ (1141G14) VW TOURAN 2.0 TDI, rok prod. 2004, przebieg , I w a ciciel w Polsce - kobieta, cena z. Tel. 604/ (647J14) VW VENTO gaz r., cena do uzgodnienia. Tel. 692/ (2055B14) Sprzedam FIAT Seicento, 2000 r., pomara czowy, alufelgi, radio, ubezpieczenie i przegl d wa ne. tel. 600/ (571R14) Sprzedam ZABYTKOWY MOTO- CYKL K-750 z koszem bocznym. Tel. 605/ (643J14) motoryzacyjne KUPI AUTA DO KASACJI - kupi ka de. Odsprzeda czci samochodowych. Tel. 603/ (1383J13) AUTO SKUP ZA GOTÓWK, LPG/ GAZ, Diesel. Dojazd do klienta. Tel. 793/ (1992B14) AUTO-SKUP za gotówk osobowe-,dostawcze,stan marka oboj tne. Tel. 888/ (1656B13) CHCESZ SZYBKO SPRZEDA AUTO dzwo. Kupi ka de do z, doje d am na miejsce. Tel. 609/ (2023B14) Kasacja wszystkich pojazdów. Doje d amy, p acimy 0,65 z /kg. Gotówka i dokumenty do Wydzia y Komunikacji od r ki. Tel. 661/ (19G14) KUPI KA D AUTO ca e, uszkodzone lub do remontu. Dojad. Tel. 537/ (2049B14) KUPI KA DE AUTO do kasacji lub remontu. P ac gotówk. Dojad. Tel. 609/ (2053B14) Kupi KA DE AUTO do remontu lub kasacji. Tel. 660/ (2048B14) Kupi ka de auto do z omowania odbiór w asnym transportem. Tel. 697/ (991G14) Kupi ka de auto do z omowania. P ac najwi cej. Dojazd do klienta gratis. Tel. 726/ (1480P14) Kupi ka de auto, dojazd do klienta. Tel. 721/ (1785P14) Kupi ka de auto. Tel. 889/ (1463P14) Skup aut za gotówk, mog by do remontu lub z omowania. Tel. 784/ (1778P14) Skup aut, ca e lub rozbite, sprzeda czci, wystawiamy kasacje. Tel. 883/ (956G14) SKUP SAMOCHODÓW za gotówk, osobowe i dostawcze. Tel. 511/ (1657B13) SKUPUJ SAMOCHODY U YWA- NE. Dojad na miejsce. P ac gotówk. Tel. 503/ (2066B14) SKUPUJ WSZYSTKIE SAMO- CHODY, mog by do remontu - dojad. P ac gotówk. Tel. 514/ (2064B14) Tel. 695/ Z omowanie pojazdów, za wiadczenie do wydzia u komunikacji, obdiór w asnym transportem. (990G14) motoryzacyjne SPRZEDAM ALUFELGI ACT R15 7,5J ET 37, rozstaw 4x100, otwór centruj cy 57,1mm. Tel. 669/ (1061G14) Sprzedam lub wydzier awi naczep Wielton Mega 2003 r. Tel. 601/ (1160G14) Sprzedam PRZYCZEPK SAMO- CHODOW plandek bez dokumentów. Tel. 539/ (588R14) AUTO-SKUP, KASACJA SAMOCHODÓW USZKODZONYCH, ZUŻYTYCH, DO WYREJESTROWANIA! Wystawiamy zaświadczenia o kasacji pojazdu. Zapewniamy transport. tel tel nieruchomo ci RÓ NE Sprzedam atrakcyjne dzia ki budowlane uzbrojenie 100 % w Gosty ul. W. Modlibowskiej. Tel. 601/ (631G14) Sprzedam MIESZKANIE, ok. 36 m 2, na I pi trze w centrum Rawicza. Tel. 605/ (398R14) Sprzedam NIERUCHOMO na dzia ce ok m 2 (mieszkanie + hala + gara e + pomieszczenia socjalne) w Sierakowie. Tel. (65) (441R14) Sprzedam MIESZKANIE 54 m 2, Jarocin, os. T. Ko ciuszki z / m 2. Tel. 665/ (485J14) Sprzedam: GRUNTY 54,5 ha w okolicach Sulmierzyc (Go kowa), w 1 roz ogu, w 2 dzia kach, klasy IV i V; DZIA K 15,5 ha w Górach, gmina Cieszków klasy IV i V. Tel. 502/ (636K14) OG OSZENIE W ASNE WYDAWCY

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r.

Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. Protokół Nr 44/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 6 listopada 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Stanisław Dymarczyk - Członek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.koweziu.edu.pl Warszawa: Produkcja 12 odcinków filmu animowanego na potrzeby projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016

Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej 1. Przyjmuje się Regulamin zbiórek publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 156/2012. Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. ... Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wytycznych do projektów organizacyjnych szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo