PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ"

Transkrypt

1 Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów było okazją do pożegnania prezydenta Klausa, który kończy kadencję. Więcej na str. 2

2 SPOTKANIE PREZYDENTÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów u źródeł Królowej Polskich Rzek było okazją do pożegnania prezydenta Václava Klausa, który kończy kadencję. Bronisław Komorowski w wystąpieniu otwierającym spotkanie podkreślił, że Słowacja i Czechy to najbliższe Polsce kraje. Spotykamy się tutaj w Wiśle, aby podkreślić to, że ta bliskość jest wielkim zobowiązaniem i wielką szansą dla nas wszystkich. Chcielibyśmy, aby ten sposób pożegnania stał się dobrym obyczajem w naszym regionie a ponadto dobrą okazją do rozmów na tematy bieżące, ważne w relacjach między najbliższymi sąsiadami powiedział prezydent Polski. Prezydenci naszych południowych sąsiadów podziękowali prezydentowi Komorowskiemu za możliwość takiego spotkania i również podkreślali wagę relacji między Polską, Czechami i Słowacją. (luki) REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Luty 2013 Z prac Rady Miasta Wisły W styczniu podczas obrad Komisji Rady Miasta zajmowano się m.in.: analizą wniosków dotyczących przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych, opiniowaniem obszarów do realizacji czwartego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła, omówieniem organizacji I Forum Młodzieży Wiślańskiej, przyjęciem informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów (ilość złożonych wniosków, ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013), omówieniem planowanych inwestycji miasta na 2013 rok oraz bieżącymi sprawami miasta. Sesja Rady Miasta odbyła się 31 stycznia. Podczas obrad Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta Wisła na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (13 głosów za jednogłośnie). Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2012 (jednogłośnie) a następnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian budżetu miasta na 2013 rok (11 za, 2 przeciw ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły (11 za, 2 przeciw ) oraz zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Radni omówili także bieżące sprawy miasta a także zapoznali się z odpowiedziami na złożone interpelacje i zapytania. Ważnym punktem obrad był również temat przyszłości basenu w Wiśle. Administrowane przez OS Start kąpielisko od lat niszczeje a doraźne remonty wykonywane przez zarządcę obiektu nie uchroniły go przed zamknięciem. Basen miał być gruntownie zmodernizowany, ale w tej sprawie nic się nie działo. Burmistrz Miasta Jan Poloczek wystąpił do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start w Warszawie z zapytaniem o plany związane z modernizacją kąpieliska. W związku z tym, iż władze miasta nie otrzymały od władz PZSN żadnej odpowiedzi, Rada Miasta na styczniowej sesji przegłosowała wniosek o wszczęciu procedury wygaszenia wieczystego użytkowania terenów przez PZSN Start, na których leży basen. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! K O M U N I K A T W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuję, że w dniach r r. zatrudnieni przez Urząd pracownicy dostarczą Państwu deklarację o wysokości opłat. Pracownicy pomogą Państwu prawidłowo wypełnić ww. dokument, a następnie przekażą go do Urzędu Miasta. Opłata miejscowa Burmistrz Miasty Wisła informuje, iż obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993, z późn. zm.) nie mają żadnego wpływu na obowiązek zapłaty opłaty miejscowej, uregulowanej w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (...) za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Prowadzona w tym celu przez właściciela obiektu ewidencja osób przebywających dłużej niż dobę w ośrodku/kwaterze czy tzw. książka meldunkowa może być również pomocna przy ewentualnych roszczeniach wobec tych osób, które np. dokonały uszkodzeń mienia, rozbojów bądź innych wykroczeń lub przestępstw. Bezpieczne ferie 2013 Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w dniu 12 stycznia 2013 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja Bezpieczne ferie 2013, która potrwa do 25 lutego 2013 r. Całodobowa interwencyjna linia telefoniczna: (32) Szczegóły na (luki) Komunikat! Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuje, że w dniach r r. w biurze podawczym UM wydawane będą decyzje oraz nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na rok echo WISŁY 3

4 O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 października 2012r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła, położonych w Wiśle przy ul. Tartacznej i ul. Bielanów. I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości Z zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Wisła przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowane nieruchomości stanowiące własność gminy Wisła: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m2 zapisane odpowiednio w księgach wieczystych BB1C/ /6 oraz BB1C/ /2 Sądu Rejonowego w Cieszynie, pgr nr 828/61 o pow. 636 m2 zapisana w księdze wieczystej BB1C/ /3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. II. Opis nieruchomości Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży oznaczone są w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego dla obrębu 0002 Wisła jako: pgr 828/43 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej); pgr 828/49 o powierzchni ha użytek Bz (tereny rekreacyjno wypoczynkowe), pgr 828/61 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej). Nowy wóz dla OSP Czarne Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnym otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach średni samochód ratowniczo gaśniczy Renault GBA 2/25 Midliner, rok produkcji Samochód był użytkowany w jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w dniu 4 stycznia oficjalnie po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego przekazał samochód druhowi Andrzejowi Cieślarowi, prezesowi Zarządu OSP Wisła Czarne i naczelnikowi Władysławowi Pilchowi. Samochód pozyskano nieodpłatnie dzięki staraniom burmistrza Jana Poloczka i druhów strażaków z OSP Czarne. (luki) III. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Wisły z dnia r. nr XLVII/397/2006 r. pgr nr: 828/43; 828/61 oraz przeważającą część pgr nr 828/49 znajdują się w terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, pozostała część pgr nr 828/49 położona jest w terenach dróg dojazdowych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. IV. Cena wywoławcza wynosi nieruchomości przeznaczonych do zbycia: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), pgr nr 828/61 o pow. 636 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). V. Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2013 r. o godzinie 9:00 nieruchomości objętych pkt IV.1 o godzinie 11:00 nieruchomość objęta pkt IV.2 w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B.Hoffa 3) Sala Sesyjna VI. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia Wadium (w pieniądzu) w wysokości po ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla nieruchomości objętych pkt IV.1; pkt IV.2 należy wnieść do dnia 11 lutego 2013 r. na konto Gminy Wisła: Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni roboczych. VII. Warunki uczestnictwa w przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium określonej wysokości w wyznaczonym terminie oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. Koszt umowy notarialnej i opłat sądowych związanych z wpisem w księgach wieczystych ponosi nabywca nieruchomości. VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy nabycia Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IX. Informacje dodatkowe. Burmistrz Miasta Wisły może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B. Hoffa 3), w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pok. nr 209. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły fot. Tadeusz Chmiel Uwaga Jubilaci! Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2013 będą świętować jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Bronisława Komorowskiego o nadanie medali ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem telefonu: 33/ do dnia 31 marca 2013 r. Irena Szatan Kierownik USC 4 echo WISŁY

5 fot. Dorota Jamrozińska Koncert Noworoczny 12 stycznia 2013 r. w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Wiśle Centrum odbył się uroczysty Koncert Noworoczny. Już od kilku lat koncert ten organizowany jest jako zwieńczenie całorocznej pracy Wiślańskiego Centrum Kultury, a jednocześnie podziękowanie dla wszystkich sponsorów i wolontariuszy wspierających swoją pracą działalność WCK. Zgromadzonych w kościele widzów powitali wikariusz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle ks. Krzysztof Śledziński a także zastępca burmistrza Wisły Lidia Forias oraz dyrektor WCK Maria Bujok, które dziękując wszystkim za przybycie, złożyły serdeczne życzenia noworoczne. Następnie koncert poprowadził dyrygent Kameralnej Orkiestry Symfonicznej Klaudiusz Jania. Miłośnicy muzyki mieli możliwość poczuć się jak na Wiedeńskim Koncercie Noworocznym, bowiem orkiestra zagrała najpiękniejsze utwory Straussów. Można było także usłyszeć kilka przebojów muzyki współczesnej w orkiestrowych aranżacjach. Po koncercie dyrektor WCK zaprosiła wszystkich na poczęstunek z lampką szampana do holu Domu Zdrojowego, gdzie można było także obejrzeć wystawę zdjęć z działalności WCK w roku Wiślańskie Centrum Kultury raz jeszcze serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i wolontariuszom, którzy swoim zaangażowaniem i dobrym sercem wspierają wszelkie inicjatywy w dziedzinie kultury, jednocześnie prosząc o dalszą współpracę w roku Dziękujemy SPONSOROM: Adam Pierzchała i Adam Pinczura Pub Sofa, Andrzej Mrózek Zapiecek u Jędrysa, Agata i Dariusz Podżorscy Hurtownia Rekin, Andrzej i Rudolf Madzia Tartak Malinka, Arkadiusz Lazar Pizzeria Colorata, Arkadiusz Nowicki Naleśnikarnia Buba, Bartosz Boćko Firma Toorank, Barbara Kędzior Wyciąg Pasieki, Daniel Czyż i Władysław Pilch Piekarnia Wiślanka, Damian Kłęski Pizzeria Lusia, Dariusz Witold Jankowski Firma Widar, D.W. Storczyk, Ewa Pytel Mini Markt Stodoła, Firma Coca Cola, Franciszek Juroszek Firma JurGast, Grażyna i Zenon Zembol Hurtownia Małgorzata, Grupa Żywiec, Iwona Juroszek Stara Karczma, Janina Białas. Karolina Szeja Cukiernia U Janeczki, Justyna Kędzior Hurtownia Warzyw i Owoców, Karol Troszok Piekarnia U Troszoka, Karolina Wantulok Hotel Gołębiewski, Karol Nogowczyk GS Samopomoc Chłopska, Katarzyna Szalbot Hotel Pod Jedlami, Konrad Bednarczyk Bar W Harapuciu, Krystyna Szturc Piekarnia nr 1, Krzysztof Bujwid Hotel Stok, Totalizator Sportowy LOTTO, Marek Legierski Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu Marko, Maria Pietruszka Restauracja Klub Olimpijczyka, Mariusz Krebs Firma EMKA, Michał i Zygmunt Konderla PHU Wyrobów Pie- karniczych S.C., Mirosław Gazurek Firma Mirotrans, Mirosław Ligocki Pajda Chleba, Leszek Cieślar Tartak Handel Usługi Drew Lech, Paweł Cienciała Bar Pietrówka, Paweł Matuszka Centrum Wypoczynkowo Konferencyjne Cisówka, Rita Wild Pensjonat Rowita, Roman Pilch Firma Wyczarowane z drewna, Sebastian Strządała Hurtownia Strumyk, Sławomir Zdrowak Zakład Cukierniczy Delicje, Szymon Brodacki Foto Studio, Tadeusz Bagiński Ciufcia Martusia, Tadeusz Krakowski Cukiernia Jutrzenka, Zbigniew Twardowski Firma Poly Sport, Zdzisław Szlaur Cukiernia Na Blejchu... oraz wszystkim innym, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację imprez w 2012 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy POMOGLI w organizacji imprez: Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Czarnem, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Głębcach, Chór Parafii Ewangelicko_Augsburskiej w Wiśle Jaworniku, Chór Mieszany Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Malince, Dziecięcy Zespół Wisełka, Ewa Balewska Pilch Warsztaty Robótki na drutach, Eko Groń, Franciszek Legierski Restauracja Dom Zdrojowy, Grażyna Niewiadomska Koło Kochających Kurne Chaty, Grupa Dziecięca Mali Tkocze, Grupa Śpiewacza Czernianie, Grupa Śpiewacza Grónie, Grupa Śpiewacza Stejizbianki, Grupa Śpiewacza Tkocze, Grupa Śpiewacza Uścieńkowianie, Grupa Śpiewacza Wańcy, Grupa Taneczna Country z Ciernego na Słowacji, Grupa Taneczno Akrobatyczna Activo z Sosnowca, Grupa Teatralna Półmrok, Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie, Grupa Wokalna Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ks. Waldemar Szajthauer Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, ks. Wiesław Bajger Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle Centrum, Jan Kliś, Joanna i Andrzej Babscy Villa Japonica, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Głębce, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Czarne, Krystyna Pilch, Łukasz Bugaj, Marcin Power Peła, Misyjna Orkiestra Dęta, Muzeum Beskidzkie, Nadleśnictwo Wisła, Nikki Setnik, Ochotnicze Straże Pożarne w Wiśle, Patroni medialni, Piloci zespołów występujących podczas TKB, Komisariat Policji w Wiśle, Referat Gospodarki Komunalnej UM Wisła, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, Ranczo Rowienki, Stanisław Cieślar, Straż Miejska w Wiśle, Teresa i Joachim Ciasto, Uczestnicy korowodów TKB i Pikniku Country i Dożynek, Wiślańska Kapela Góralska, Wolontariusze TKB i WOŚP, WZK Wiślański Zespół Kameralny, Zarządy Osiedli w Wiśle, Zespół Wisła, Zofia Gała Warsztaty Heklowania... oraz wszystkim innym, którzy bezinteresownie wsparli WCK w organizacji imprez w 2012 roku. Iwona Cieślar Bury fot. Iwona Cieślar Bury echo WISŁY 5

6 fot. Przedszkole nr 2 w Wiśle CO NOWEGO W PROJEKCIE COMENIUS ZDROWY STYL ŻYCIA? Flaga Bułgarii jest biało zielono pomarańczowa. Sofia nie kojarzy nam się już tylko z kobiecym imieniem czy słynną zabawką Sophie la girafe. Wiemy, iż odwiedzając ten kraj, nie musimy obawiać się bułgarskich lwów niczym dzikich kotów na safari. Bez problemu wskażemy także Widin na mapie. Możemy więc ruszyć naprzód w naszych polsko bułgarskich podróżach. W dniach 8 19 maja odwiedziliśmy Widin. Bułgarzy powitali nas bardzo gościnnie. Pokazali swoje miasto i okoliczne zabytki. Nie obyło oczywiście bez nauki. Pobyt w Widin upłynął pod znakiem Zasad zdrowego odżywiania. Teraz pora na naszych zagranicznych przyjaciół, którzy odwiedzą Wisłę już w lutym. Pokażemy im okolicę, nauczymy jazdy na nartach i łyżwach, zwiedzimy Kraków. Ich pobyt to także czas realizacji kolejnych działań projektowych tym razem skupimy się na profilaktyce uzależnień. Odliczamy dni do odwiedzin. Nie możemy się doczekać Ewa Śmiałkowska Co nowego na Wodnej? 23 stycznia Przedszkole nr 2 na ulicy Wodnej zorganizowało Dzień Babci i Dziadka. Na tę okazję Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum udostępniła salę reprezentacyjną, która została udekorowana stosownie do okazji banerem Kochamy Babcię i Dziadka. Na spotkanie przybyli licznie goście: babcie, prababcie, dziadkowie, pradziadkowie. Na uroczystości grupy przedszkolne zaprezentowały program artystyczny: tańce, wiersze i piosenki przygotowane pod kierunkiem nauczycieli. Maluchy życzyły wszystkim gościom dwieście lat, dzieci pięcioletnie przedstawiły portret nowoczesnej babci i nowoczesnego dziadka, a dzieci grupy sześciolatków złożyły życzenia noworoczne. Na spotkanie rodzice przygotowali słodki poczęstunek i aktywnie pomagali przy organizacji. Jak co roku w przedszkolu zaplanowano długo oczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Tradycyjnie odbył się w Hotelu Gołębiewskim. Dzieci pięknie i interesująco przebrane bawiły się przy muzyce z DJ em a szampańska zabawa wciągnęła na parkiet rodziców, dyrekcję, nauczycieli i pracowników przedszkola. (IW) Okiem gimnazjalnym na nowy (a trochę jeszcze stary) rok Wkroczyliśmy w nowy rok tak trochę z marszu, jako że do końca nauki w starym roku prężnie działaliśmy odbył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych i z prawie każdego przedmiotu do drugiego etapu zakwalifikowali się nasi uczniowie. Paulina Laskowska (1d) i Radosław Sobczyk (2b) reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim konkursie polskiej poezji wolnościowej w Katowicach zorganizowanym z wielką pompą przez Śląski Instytut Wolności i Solidarności. W nowym roku odbyły się już w większości kolejne edycje konkursów przedmiotowych. Trzymamy kciuki za naszych uczniów. Grudzień to czas prezentów. Także w ubiegłym roku nasi uczniowie takowe otrzymali, ale byli też darczyńcami. Rozpoczęła klasa 2c (sportowa), która pod kierunkiem Ewy Śmiałkowskiej i Małgorzaty Borowskiej odwiedziła 18 grudnia naszych najmłodszych w wiślańskich przedszkolach. Tym razem to sam Kubuś Puchatek wraz z gromadką przyjaciół ze Stumilowego Lasu bawił dzieci razem śpiewali, opowiadali, a nawet gimnastykowali się. Rozbrykany Tygrysek podbił serca wszystkich uczestników, a młodzi aktorzy mieli okazję wrócić wspomnieniami do czasów, gdy sami występowali w roli widzów. Każdego roku dwukrotnie, w grudniu i czerwcu, przemieszczamy się różnymi środkami transportu, docierając do naszych najmłodszych. Mamy nadzieję, że przedszkolacy bawią się tak dobrze jak my. Najczęściej klasy ustawiają się w kolejce, aby móc wystąpić. Przedszkola to naprawdę magiczne miejsca, do których chętnie powraca na pewno większość z nas. Dwa dni później najstarsza z klas artystycznych doprowadziła do urzeczywistnienia projektu, który trwał pół roku i obejmował warsztaty (przeprowadzane w katowickim teatrze i w szkole). 20 grudnia przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i przyjaciółmi, wystawiona została współczesna wersja Opowieści wigilijnej. Uczniowie 3b pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej i Joanny Leszczyńskiej w sposób profesjonalny podeszli do zadania i zobaczyliśmy naprawdę dobre przedstawienie o tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne i jak dochodzi do tego, że człowiek w pewnym momencie swojego życia gubi się. Przed klasowymi wigilijkami, 21 grudnia, wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać życzeń dyrektor szkoły Jolanty Grucy i wziąć udział w poranku świątecznym, przygotowanym przez Małgorzatę Borowską, Ewę Śmiałkowską i Joannę Leszczyńską. Działające w gimnazjum grupy teatralne Trzy kropek, Bibliotecus, Liberum artis i W tonacji C oraz grupa wokalna Areo zaprezentowały programy może nie zawsze wiążące się ściśle ze świętami, ale za to skrzące się humorem i radością, a to przecież jest chyba jednym z ważniejszych elementów bożonarodzeniowego okresu. Nowy rok rozpoczęliśmy od śródrocznej klasyfikacji i chorób. Planów jednakże i dobrego humoru nam nie brakuje. Z optymizmem patrzymy w rozpoczynający się rok, czego wszystkim również życzymy. Ewa Śmiałkowska fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle 6 echo WISŁY

7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Integracyjnym 28 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci zaśpiewały piosenkę o Babci i Dziadku, zaprezentowały inscenizację Cztery babcie oraz zabawę integracyjną Praczki, wyrecytowały krótkie wiersze. Uroczystość podobała się bardzo wszystkim przybyłym gościom. Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dnia Babci i Dnia Dziadka. Marzena Popek O zdrowym żywieniu 18 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym w ramach realizacji programu Żywienie na wagę zdrowia zajęcia dla dzieci przygotowała i przeprowadziła Iwona Madzia, intendentka. Dzieci, za pomocą ilustrowanej piramidy żywieniowej mogły zobaczyć, jakie produkty należy często spożywać, a jakie ograniczać, żeby być zdrowym i mieć dużo siły na zabawę. W drugiej części zajęć, pani Iwona, wspólnie z dziećmi, przygotowała pyszną sałatkę owocową, którą przedszkolaki skonsumowały na drugie śniadanie. (ML) Jasełka w Jedynce 22 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle odbył się Koncert Kolęd. Impreza ta przybrała już charakter cykliczny. Jak co roku w sali gimnastycznej zgromadziło się bardzo wielu zaproszonych gości, których przywitała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca. Jako pierwsze wystąpiły klasy IV i V, które w formie krótkich scenek teatralnych zaprezentowały przygotowania do narodzin Jezusa, jakie odbywały się w niebie i na ziemi. Po formach teatralnych przyszła kolej na występy wokalno instrumentalne. Dzieci z klasy II zaśpiewały pastorałkę Przylecieli aniołkowie i została zagrana kolęda Anioł mówił pasterzom. Następnie klasa III zaprezentowała Pastorałkę dla aniołka. Klasa II B przedstawiła w scence Szewc Ignacy współczesną postawę człowieka, który nie wpuścił do domu Jezusa, gdy pojawił się On pod postaciami przypadkowych wędrowców i kobiety z dzieckiem. Kolejne klasy i kolejni uczniowie prezentowali pastorałki oraz kolędy: Bosy pastuszek klasa I, Gdy śliczna panna klasa VI, Największy gazda klasa II b, czy Choinek blask klasa VI. Na zakończenie uczennice klasy I zatańczyły Mikołajkowy taniec. Wszystkie występy zostały nagrodzone oklaskami publiczności. Na zakończenie dyrektor Jolanta Gruca podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta. Po występie goście udali się na słodki poczęstunek. Fundusze zebrane podczas Koncertu Kolęd zostały przekazane Radzie Rodziców. Monika Cieślar Projekt Angielscy muzykanci W Przedszkolu Integracyjnym przez kolejny miesiąc roku szkolnego wszyscy wychowankowie korzystają z bezpłatnych zajęć języka angielskiego realizowanych w ramach projektu,,angielscy Muzykanci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program oparty jest na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim z pomocą pacynki. Nauczyciel języka angielskiego wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne. Zajęcia mają na celu osłuchanie się z językiem, muzyką klasyczną z wykorzystaniem zabaw z rytmem i ruchem. Poszczególne etapy zaznajamiania się z językiem angielskim przez dzieci to: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek, wykonywanie ćwiczeń kształcących poczucie rytmu, zabawy ruchowe, taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu po 30 minut. W ciągu miesiąca wychowankowie będą uczestniczyć średnio w sześciu zajęciach. Każdy wychowanek wyposażony został w materiały dydaktyczne, odpowiednie do programu nauczania opartego na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim (książeczka, płyta CD, karty pracy). Elżbieta Mołodyńska, lektor języka angielskiego, wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne w trakcie zajęć. W ramach prowadzonego projektu nauki języka angielskiego zakupiono projektor oraz ekran, który służy do prezentacji słówek obrazkowo wyrazowych oraz bajek. Dzieci z wielką uciechą i zaangażowaniem uczestniczą w grach edukacyjnych z języka angielskiego. Realizacja projektu oparta jest również na współpracy z rodzicami, którzy otrzymują na bieżąco materiały oraz pomoce do utrwalenia z dzieckiem jego wiedzy w domu. Odbywające się w przedszkolu bezpłatne zajęcia języka angielskiego są zasługą zaangażowania dyrektora MZEAS w Wiśle Sylwestra Foltyna w realizację projektu oraz środków finansowych z EFS. Prowadzone zajęcia języka angielskiego wzmacniają atrakcyjność przedszkola poprzez dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców. Marzena Popek ANGIELSCY MUZYKANCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO DORADZTWA PRAWNEGO Mgr Bartłomiej Mucha Istebna 1442 Adres korespondencyjny: Jaworzynka 17 Tel Porady i opinie prawne: od 20 zł, Pisma procesowe, umowy i inne: od 30 zł, Dochodzenie należności od dłużników; koszt: od 5% wartości należności, Obsługa prawna firm, Wszelkie sprawy z zakresu prawa. Możliwość dojazdu do klienta. Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług, oraz najlepsze ceny na rynku. echo WISŁY 7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle

8 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka z konkursem gwarowym 23 stycznia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 szczególnie drogich sercom naszych uczniów gości babcie i dziadków. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość jak co roku została połączona z gwarowym konkursem recytatorskim Latosi pogwarki w Białce, który odbywał się już po raz trzynasty. Aby umilić naszym wspaniałym gościom czas i pokazać im, jak bardzo są dla nas ważni, każda klasa, począwszy od zeróweczki, a na szóstoklasistach kończąc, przygotowała program artystyczny. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami wykazali się ogromną inwencją, bo oprócz wierszyków zebrani mogli usłyszeć także piosenki, utwory muzyczne, obejrzeć scenki oraz wziąć udział we wspólnych zabawach. Na koniec wnuki podarowały swoim dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i wspólnie mogli delektować się słodkim poczęstunkiem. W tegorocznym konkursie gwarowym wzięło udział dziewięciu uczestników, którzy deklamowali wiersze wiślańskich poetów, a także utwory prozatorskie napisane specjalnie na tę okazję przez swoich dziadków lub rodziców. W tym roku miejsce pierwsze zajął Piotr Wantulok z klasy III, który zdobył również nagrodę publiczności, drugie miejsce Rachela Kocima z klasy V, natomiast miejsce trzecie Magdalena Stefańska z klasy II. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Kingi Cieślar z klasy II oraz dla Szymona Puszyńskiego z klasy IV. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle. Alicja Pieszka X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny REKLAMA OGŁOSZENIA Wisła, ul. 1 Maja 23a (OAZA) kom echo WISŁY 14 stycznia odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębce, w Szkole Podstawowej nr 4, jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV VI. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz przewodniczącą komisji sprawdzającej była nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny Tomiczek. Test sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów. Nie brakowało w tekście wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewają kłopoty. Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nauczycieli był wysoki poziom poprawności prac. Jury przyznało następujące miejsca: I miejsce Marek Wrzecionko z SP 4, II miejsce Maria Sitkiewicz z SP 5, III miejsce Maciej Śmiałkowski z SP 4. Wyróżnienia otrzymali: Marek Goryczka z SP 5 i Aleksander Guzik z SP 2. Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zostali poczęstowani ciastem oraz rozgrzali się gorącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy znów za rok. Dziękuję uczniom oraz ich nauczycielom. Renata Broda Organizatorka Konkursu Wieczór Kolęd w czerniańskiej podstawówce 20 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 XX Wieczór Kolęd ekumeniczna impreza środowiskowa. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy IV, którzy wykonali na dzwonkach kolędę Wśród nocnej ciszy. Następnie w wykonaniu uczniów klasy V usłyszeliśmy kolędę Cicha noc zagraną na dzwonkach chromatycznych oraz kołysankę, w której solo zaśpiewał uczeń klasy pierwszej Mikołaj Giza. Pięknym akcentem był występ najmłodszych uczniów z klas 0 III, którzy pod opieką ks. Marka Michalika przygotowali dwie pieśni. Jak co roku zaprosiliśmy gości, którzy uświetnili naszą uroczystość. Były to dwa chóry: Chór Parafii Ewangelicko Augsburskiej z Wisły Czarnego pod kierunkiem Elżbiety Bujok oraz Chór Zboru Adwentystów Dnia Siódmego śpiewający pod kierunkiem Andrzeja Troszoka. Dużą niespodzianką był występ pracowników szkoły, którzy na tę jubileuszową uroczystość przygotowali kolędę. Bardzo miłym elementem programu był również wiersz Danuty Cieślar, przedstawi ający historię naszych wieczorów kolęd. Ten bogaty program przeplatany był dodatkowo wspólnym śpiewaniem kolęd. Wreszcie nastała długo oczekiwana chwila, kiedy uczniowie naszej szkoły po wielu, wielu próbach mogli przedstawić scenkę regionalną pt.: Rady i móndrości na rozmaite boleści. Należy wspomnieć, że na każdy Wieczór Kolęd przygotowywana jest inna scenka regionalna. Chcemy tą drogą podziękować emerytowanym nauczycielom Julii Troszok oraz Wandzie Szotkowskiej za pomoc nauczycielom i pracownikom naszej szkoły w opracowaniu kolejnego scenariusza. Na zakończenie programu w imieniu władz miasta głos zabrał Janusz Podżorski, przewodniczący Rady Miasta Wisły, zaś po koncercie mieliśmy możliwość spotkać się przy poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców i przy luźnej rozmowie wspominać, ale też myśleć o przyszłości. Przed XX laty Rada Rodziców pod kierunkiem Marii Wituckiej wspólnie z ówczesną dyrektor szkoły Elżbietą Śliż postanowiły zorganizować I ekumeniczny Wieczór Kolęd, w czasie którego nasi uczniowie mieli przedstawić scenkę regionalną. Mijały lata, zmieniał się skład Rady Rodziców, zmieniali się dyrektorzy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie, a ta piękna impreza ekumeniczna jak trwała, tak trwa. I tego właśnie życzymy tej szkole, byśmy zawsze mimo wielu naszych codziennych spraw i prac starali się pamiętać o pielęgnowaniu tradycji, szacunku do naszej historii oraz trwaniu w jedności mimo wielkiej różnorodności wyznaniowej. Elżbieta Szajtauer Dyrektor SP2 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ

PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ Lipiec 2013 (172) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 PILCHOWIE OPANOWALI WISŁĘ fot. Katarzyna Koczwara Tak witali się przed meczem Pilchowie kontra Gwiazdy TVN

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI

WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI Lipiec 2011 (148) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WISŁA PODZIĘKOWAŁA ADAMOWI W dniach 18 19 czerwca odbyła się impreza Wisła Adamowi Małyszowi, która zamknęła

Bardziej szczegółowo

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim

Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Maj 2014 (182) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Wisła nagrodzona Dyplomem Europejskim Miasto Wisła otrzymało Dyplom Europejski. Stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu

Bardziej szczegółowo

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU:

2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: fot. Krzysztof Kaczorowski Listopad 2009 (128) NAKŁAD 1200 EGZ. CENA 1,80 ZŁ ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 Na szkle malowane Maria Gatnar Guzy urodziła się 17 sierpnia 1923 roku w Pielgrzymowicach.

Bardziej szczegółowo

Wieści Mirska. Cena 1,00 zł

Wieści Mirska. Cena 1,00 zł Nr 217 Cena 1,00 zł STYCZEŃ 2015 ISSN 1506-4697 Wieści Mirska W numerze Wieści z ratusza II/14 sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk Ogłoszenia wyników postępowania Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

Bardziej szczegółowo

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący

Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący LIPIEC 2008 Nasza Trójwieœ 1 NR 7 (180) ROK XVI Lipiec 2008 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 z VAT W Szczególny Jubileusz - 25 lat Kapłaństwa - obchodzi pełniący od 22 lat posługę duszpasterską

Bardziej szczegółowo

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny

issn 1731-7959 / 2(240)/2014 opolelubelskie.pl miesięcznik informacyjno - publicystyczny issn 1731-7959 / miesięcznik informacyjno - publicystyczny Ruszyła rewitalizacja osiedla przy ulicy Fabrycznej / str. 4 Opolska Karta Rodzinna / str. 5 Akcja Szybki PIT / str. 5 Po dwóch latach powrócił

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

Piękny gest dla maluchów i seniorów

Piękny gest dla maluchów i seniorów cena 1 zł (w tym 8% VAT) 23 stycznia 2015 Nr 210 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Piękny gest dla maluchów i seniorów Iznowu możemy mówić o rekordzie, i to w wielu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 bogaty w inwestycje

Rok 2014 bogaty w inwestycje Nr 1 (67)/2014 Magazyn samorządowy STYCZEŃ-LUTY Rok 2014 bogaty w inwestycje Planowane inwestycje: - adaptacja biurowca przy ul. Łączańskiej 11 na mieszkania socjalne, - budowa kanalizacji sanitarnej w

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

3 Urzędnicy. 5 Nagrody. 8W klimatach. 12 Spotkanie. Odwiedź Targi. Targów Przedsiębiorczości. Zapraszamy na 3. edycję Świebodzickich

3 Urzędnicy. 5 Nagrody. 8W klimatach. 12 Spotkanie. Odwiedź Targi. Targów Przedsiębiorczości. Zapraszamy na 3. edycję Świebodzickich cena 1 zł (w tym 8% VAT) 3 kwietnia 2015 Nr 215 ISNN 1897 2586 nakład 1400 egz. e mail: gazeta.swiebodzicka@swiebodzice.pl Wiosenne harce z Zajączkiem Maluchy z naszych przedszkoli na tydzień przed Wielkanocą

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2300 egz. Nr 93 / 01 / 2015 styczeń 2015 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWE 2015 w gminie siewierz 12 stycznia br. odbyło się Noworoczne

Bardziej szczegółowo

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Sezon kolędowy Zespołu Istebna z sukcesami! Zimowy Puchar Radia Zet. Jubileuszowy XX Bal Góralski w Koniakowie

Trójwieœ. Nasza. www.istebna.eu. Sezon kolędowy Zespołu Istebna z sukcesami! Zimowy Puchar Radia Zet. Jubileuszowy XX Bal Góralski w Koniakowie Nasza INFORMATOR RADY I URZĘDU GMINY Trójwieœ www.istebna.eu NR 2 (235) ROK XXI Luty 2013 r. ISSN 1506-0470 Nakład 1200 egz. cena 1,50 zł Od stycznia 2013 roku udała się na zasłużoną emeryturę Kierowniczka

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. "Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem

Szept. Gmina Postomino zrealizowała w terminie luty 2011 r. luty 2013 r. projekt pn. Rozbudowa gimnazjum w Postominie wraz z zakupem Miesięcznik Gminy Postomino Egzemplarz bezpłatny W Y D A R Z E N I Szept A I N F O R M A C J E H I S T O R I A K U L T U R A T U R Y S T Y K A S P O R T R O Z R Y W K A Postomina www.postomino.pl szept.postomino.pl

Bardziej szczegółowo

Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3

Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3 Spotkanie integracyjne w Simoradzu s. 10 70. Rocznica Pierwszego Zrzutu Cichociemnych s. 3 Kiermasz Wielkanocny już za nami! s. 3 Noc z Andersenem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu s. 12 70. rocznica

Bardziej szczegółowo

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2

Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 KWIECIEŃ Photo Péter Komka Nr 3 (69)/2014 Magazyn samorządowy Dni przyjaźni polsko węgierskiej w Egerze, str.2 Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, wszystkim Mieszkańcom Gminy Namysłów składam najserdeczniejsze

Bardziej szczegółowo

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19

Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 PUSZCZYKOWO ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Styczeń 2014 nr 1 (260) www.puszczykowo.pl Puszczykowska Gala Sportu str. 2 Powstanie nowa hala sportowa str. 3, 10-11 Udany rok wędkarzy str. 19 Sportowcy

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI

GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA. F.p.H.u.AlMEr SKUP ZŁOMU I METALI KOLOROWYCH PIKNIK EUROPEJSKI GAZETA=P IISTRONSKA DACH NAD AMFITEATREM SIATKÓWKA NOWE OSIEDLA Nr 21 (612) 22 maja 2003 r. 1,70 zł (w tym 0% Vat) nakład: 1500 egzemplarzy ISSN 1231 9651 DRUGI DOM Rozmowa z Markiem Cieślarem, prezesem

Bardziej szczegółowo

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29

Radło. Gabriela Tuzimek. 12-letnia bohaterka z Biskupic Radłowskich. Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Radło cena 6 zł rok VIII nr 1 (35) listopad-marzec issn 1897-8339 Burmistrz Zbigniew Mączka w Pałacu Prezydenckim» 28-29 Franciszek Hajduk z Glowa Zwykli niezwykli ludzie» 44-46 Co dalej z radłowskim parkiem?

Bardziej szczegółowo

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Urząd Miejski ul. Kościuszki 55 tel. (0~74) 811-77-11 fax. (0~74) 811-77-32 www.stronie.pl e-mail: gmina@stronie.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY Nakład

Bardziej szczegółowo

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE

W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE W SAMORZĄDZIE I O SAMORZĄDZIE 1 ROK XIII Nr 1/48 I Kwartał 2015 r. Egzemplarz bezpłatny VIII Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych 28 marca 2015 Koło Gospodyń Wiejskich z Siniarzewa w składzie:

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo