PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ"

Transkrypt

1 Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów było okazją do pożegnania prezydenta Klausa, który kończy kadencję. Więcej na str. 2

2 SPOTKANIE PREZYDENTÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów u źródeł Królowej Polskich Rzek było okazją do pożegnania prezydenta Václava Klausa, który kończy kadencję. Bronisław Komorowski w wystąpieniu otwierającym spotkanie podkreślił, że Słowacja i Czechy to najbliższe Polsce kraje. Spotykamy się tutaj w Wiśle, aby podkreślić to, że ta bliskość jest wielkim zobowiązaniem i wielką szansą dla nas wszystkich. Chcielibyśmy, aby ten sposób pożegnania stał się dobrym obyczajem w naszym regionie a ponadto dobrą okazją do rozmów na tematy bieżące, ważne w relacjach między najbliższymi sąsiadami powiedział prezydent Polski. Prezydenci naszych południowych sąsiadów podziękowali prezydentowi Komorowskiemu za możliwość takiego spotkania i również podkreślali wagę relacji między Polską, Czechami i Słowacją. (luki) REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Luty 2013 Z prac Rady Miasta Wisły W styczniu podczas obrad Komisji Rady Miasta zajmowano się m.in.: analizą wniosków dotyczących przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych, opiniowaniem obszarów do realizacji czwartego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła, omówieniem organizacji I Forum Młodzieży Wiślańskiej, przyjęciem informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów (ilość złożonych wniosków, ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013), omówieniem planowanych inwestycji miasta na 2013 rok oraz bieżącymi sprawami miasta. Sesja Rady Miasta odbyła się 31 stycznia. Podczas obrad Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta Wisła na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (13 głosów za jednogłośnie). Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2012 (jednogłośnie) a następnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian budżetu miasta na 2013 rok (11 za, 2 przeciw ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły (11 za, 2 przeciw ) oraz zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Radni omówili także bieżące sprawy miasta a także zapoznali się z odpowiedziami na złożone interpelacje i zapytania. Ważnym punktem obrad był również temat przyszłości basenu w Wiśle. Administrowane przez OS Start kąpielisko od lat niszczeje a doraźne remonty wykonywane przez zarządcę obiektu nie uchroniły go przed zamknięciem. Basen miał być gruntownie zmodernizowany, ale w tej sprawie nic się nie działo. Burmistrz Miasta Jan Poloczek wystąpił do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start w Warszawie z zapytaniem o plany związane z modernizacją kąpieliska. W związku z tym, iż władze miasta nie otrzymały od władz PZSN żadnej odpowiedzi, Rada Miasta na styczniowej sesji przegłosowała wniosek o wszczęciu procedury wygaszenia wieczystego użytkowania terenów przez PZSN Start, na których leży basen. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! K O M U N I K A T W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuję, że w dniach r r. zatrudnieni przez Urząd pracownicy dostarczą Państwu deklarację o wysokości opłat. Pracownicy pomogą Państwu prawidłowo wypełnić ww. dokument, a następnie przekażą go do Urzędu Miasta. Opłata miejscowa Burmistrz Miasty Wisła informuje, iż obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993, z późn. zm.) nie mają żadnego wpływu na obowiązek zapłaty opłaty miejscowej, uregulowanej w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (...) za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Prowadzona w tym celu przez właściciela obiektu ewidencja osób przebywających dłużej niż dobę w ośrodku/kwaterze czy tzw. książka meldunkowa może być również pomocna przy ewentualnych roszczeniach wobec tych osób, które np. dokonały uszkodzeń mienia, rozbojów bądź innych wykroczeń lub przestępstw. Bezpieczne ferie 2013 Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w dniu 12 stycznia 2013 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja Bezpieczne ferie 2013, która potrwa do 25 lutego 2013 r. Całodobowa interwencyjna linia telefoniczna: (32) Szczegóły na (luki) Komunikat! Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuje, że w dniach r r. w biurze podawczym UM wydawane będą decyzje oraz nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na rok echo WISŁY 3

4 O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 października 2012r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła, położonych w Wiśle przy ul. Tartacznej i ul. Bielanów. I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości Z zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Wisła przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowane nieruchomości stanowiące własność gminy Wisła: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m2 zapisane odpowiednio w księgach wieczystych BB1C/ /6 oraz BB1C/ /2 Sądu Rejonowego w Cieszynie, pgr nr 828/61 o pow. 636 m2 zapisana w księdze wieczystej BB1C/ /3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. II. Opis nieruchomości Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży oznaczone są w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego dla obrębu 0002 Wisła jako: pgr 828/43 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej); pgr 828/49 o powierzchni ha użytek Bz (tereny rekreacyjno wypoczynkowe), pgr 828/61 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej). Nowy wóz dla OSP Czarne Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnym otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach średni samochód ratowniczo gaśniczy Renault GBA 2/25 Midliner, rok produkcji Samochód był użytkowany w jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w dniu 4 stycznia oficjalnie po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego przekazał samochód druhowi Andrzejowi Cieślarowi, prezesowi Zarządu OSP Wisła Czarne i naczelnikowi Władysławowi Pilchowi. Samochód pozyskano nieodpłatnie dzięki staraniom burmistrza Jana Poloczka i druhów strażaków z OSP Czarne. (luki) III. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Wisły z dnia r. nr XLVII/397/2006 r. pgr nr: 828/43; 828/61 oraz przeważającą część pgr nr 828/49 znajdują się w terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, pozostała część pgr nr 828/49 położona jest w terenach dróg dojazdowych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. IV. Cena wywoławcza wynosi nieruchomości przeznaczonych do zbycia: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), pgr nr 828/61 o pow. 636 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). V. Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2013 r. o godzinie 9:00 nieruchomości objętych pkt IV.1 o godzinie 11:00 nieruchomość objęta pkt IV.2 w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B.Hoffa 3) Sala Sesyjna VI. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia Wadium (w pieniądzu) w wysokości po ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla nieruchomości objętych pkt IV.1; pkt IV.2 należy wnieść do dnia 11 lutego 2013 r. na konto Gminy Wisła: Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni roboczych. VII. Warunki uczestnictwa w przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium określonej wysokości w wyznaczonym terminie oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. Koszt umowy notarialnej i opłat sądowych związanych z wpisem w księgach wieczystych ponosi nabywca nieruchomości. VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy nabycia Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IX. Informacje dodatkowe. Burmistrz Miasta Wisły może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B. Hoffa 3), w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pok. nr 209. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły fot. Tadeusz Chmiel Uwaga Jubilaci! Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2013 będą świętować jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Bronisława Komorowskiego o nadanie medali ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem telefonu: 33/ do dnia 31 marca 2013 r. Irena Szatan Kierownik USC 4 echo WISŁY

5 fot. Dorota Jamrozińska Koncert Noworoczny 12 stycznia 2013 r. w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Wiśle Centrum odbył się uroczysty Koncert Noworoczny. Już od kilku lat koncert ten organizowany jest jako zwieńczenie całorocznej pracy Wiślańskiego Centrum Kultury, a jednocześnie podziękowanie dla wszystkich sponsorów i wolontariuszy wspierających swoją pracą działalność WCK. Zgromadzonych w kościele widzów powitali wikariusz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle ks. Krzysztof Śledziński a także zastępca burmistrza Wisły Lidia Forias oraz dyrektor WCK Maria Bujok, które dziękując wszystkim za przybycie, złożyły serdeczne życzenia noworoczne. Następnie koncert poprowadził dyrygent Kameralnej Orkiestry Symfonicznej Klaudiusz Jania. Miłośnicy muzyki mieli możliwość poczuć się jak na Wiedeńskim Koncercie Noworocznym, bowiem orkiestra zagrała najpiękniejsze utwory Straussów. Można było także usłyszeć kilka przebojów muzyki współczesnej w orkiestrowych aranżacjach. Po koncercie dyrektor WCK zaprosiła wszystkich na poczęstunek z lampką szampana do holu Domu Zdrojowego, gdzie można było także obejrzeć wystawę zdjęć z działalności WCK w roku Wiślańskie Centrum Kultury raz jeszcze serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i wolontariuszom, którzy swoim zaangażowaniem i dobrym sercem wspierają wszelkie inicjatywy w dziedzinie kultury, jednocześnie prosząc o dalszą współpracę w roku Dziękujemy SPONSOROM: Adam Pierzchała i Adam Pinczura Pub Sofa, Andrzej Mrózek Zapiecek u Jędrysa, Agata i Dariusz Podżorscy Hurtownia Rekin, Andrzej i Rudolf Madzia Tartak Malinka, Arkadiusz Lazar Pizzeria Colorata, Arkadiusz Nowicki Naleśnikarnia Buba, Bartosz Boćko Firma Toorank, Barbara Kędzior Wyciąg Pasieki, Daniel Czyż i Władysław Pilch Piekarnia Wiślanka, Damian Kłęski Pizzeria Lusia, Dariusz Witold Jankowski Firma Widar, D.W. Storczyk, Ewa Pytel Mini Markt Stodoła, Firma Coca Cola, Franciszek Juroszek Firma JurGast, Grażyna i Zenon Zembol Hurtownia Małgorzata, Grupa Żywiec, Iwona Juroszek Stara Karczma, Janina Białas. Karolina Szeja Cukiernia U Janeczki, Justyna Kędzior Hurtownia Warzyw i Owoców, Karol Troszok Piekarnia U Troszoka, Karolina Wantulok Hotel Gołębiewski, Karol Nogowczyk GS Samopomoc Chłopska, Katarzyna Szalbot Hotel Pod Jedlami, Konrad Bednarczyk Bar W Harapuciu, Krystyna Szturc Piekarnia nr 1, Krzysztof Bujwid Hotel Stok, Totalizator Sportowy LOTTO, Marek Legierski Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu Marko, Maria Pietruszka Restauracja Klub Olimpijczyka, Mariusz Krebs Firma EMKA, Michał i Zygmunt Konderla PHU Wyrobów Pie- karniczych S.C., Mirosław Gazurek Firma Mirotrans, Mirosław Ligocki Pajda Chleba, Leszek Cieślar Tartak Handel Usługi Drew Lech, Paweł Cienciała Bar Pietrówka, Paweł Matuszka Centrum Wypoczynkowo Konferencyjne Cisówka, Rita Wild Pensjonat Rowita, Roman Pilch Firma Wyczarowane z drewna, Sebastian Strządała Hurtownia Strumyk, Sławomir Zdrowak Zakład Cukierniczy Delicje, Szymon Brodacki Foto Studio, Tadeusz Bagiński Ciufcia Martusia, Tadeusz Krakowski Cukiernia Jutrzenka, Zbigniew Twardowski Firma Poly Sport, Zdzisław Szlaur Cukiernia Na Blejchu... oraz wszystkim innym, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację imprez w 2012 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy POMOGLI w organizacji imprez: Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Czarnem, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Głębcach, Chór Parafii Ewangelicko_Augsburskiej w Wiśle Jaworniku, Chór Mieszany Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Malince, Dziecięcy Zespół Wisełka, Ewa Balewska Pilch Warsztaty Robótki na drutach, Eko Groń, Franciszek Legierski Restauracja Dom Zdrojowy, Grażyna Niewiadomska Koło Kochających Kurne Chaty, Grupa Dziecięca Mali Tkocze, Grupa Śpiewacza Czernianie, Grupa Śpiewacza Grónie, Grupa Śpiewacza Stejizbianki, Grupa Śpiewacza Tkocze, Grupa Śpiewacza Uścieńkowianie, Grupa Śpiewacza Wańcy, Grupa Taneczna Country z Ciernego na Słowacji, Grupa Taneczno Akrobatyczna Activo z Sosnowca, Grupa Teatralna Półmrok, Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie, Grupa Wokalna Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ks. Waldemar Szajthauer Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, ks. Wiesław Bajger Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle Centrum, Jan Kliś, Joanna i Andrzej Babscy Villa Japonica, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Głębce, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Czarne, Krystyna Pilch, Łukasz Bugaj, Marcin Power Peła, Misyjna Orkiestra Dęta, Muzeum Beskidzkie, Nadleśnictwo Wisła, Nikki Setnik, Ochotnicze Straże Pożarne w Wiśle, Patroni medialni, Piloci zespołów występujących podczas TKB, Komisariat Policji w Wiśle, Referat Gospodarki Komunalnej UM Wisła, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, Ranczo Rowienki, Stanisław Cieślar, Straż Miejska w Wiśle, Teresa i Joachim Ciasto, Uczestnicy korowodów TKB i Pikniku Country i Dożynek, Wiślańska Kapela Góralska, Wolontariusze TKB i WOŚP, WZK Wiślański Zespół Kameralny, Zarządy Osiedli w Wiśle, Zespół Wisła, Zofia Gała Warsztaty Heklowania... oraz wszystkim innym, którzy bezinteresownie wsparli WCK w organizacji imprez w 2012 roku. Iwona Cieślar Bury fot. Iwona Cieślar Bury echo WISŁY 5

6 fot. Przedszkole nr 2 w Wiśle CO NOWEGO W PROJEKCIE COMENIUS ZDROWY STYL ŻYCIA? Flaga Bułgarii jest biało zielono pomarańczowa. Sofia nie kojarzy nam się już tylko z kobiecym imieniem czy słynną zabawką Sophie la girafe. Wiemy, iż odwiedzając ten kraj, nie musimy obawiać się bułgarskich lwów niczym dzikich kotów na safari. Bez problemu wskażemy także Widin na mapie. Możemy więc ruszyć naprzód w naszych polsko bułgarskich podróżach. W dniach 8 19 maja odwiedziliśmy Widin. Bułgarzy powitali nas bardzo gościnnie. Pokazali swoje miasto i okoliczne zabytki. Nie obyło oczywiście bez nauki. Pobyt w Widin upłynął pod znakiem Zasad zdrowego odżywiania. Teraz pora na naszych zagranicznych przyjaciół, którzy odwiedzą Wisłę już w lutym. Pokażemy im okolicę, nauczymy jazdy na nartach i łyżwach, zwiedzimy Kraków. Ich pobyt to także czas realizacji kolejnych działań projektowych tym razem skupimy się na profilaktyce uzależnień. Odliczamy dni do odwiedzin. Nie możemy się doczekać Ewa Śmiałkowska Co nowego na Wodnej? 23 stycznia Przedszkole nr 2 na ulicy Wodnej zorganizowało Dzień Babci i Dziadka. Na tę okazję Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum udostępniła salę reprezentacyjną, która została udekorowana stosownie do okazji banerem Kochamy Babcię i Dziadka. Na spotkanie przybyli licznie goście: babcie, prababcie, dziadkowie, pradziadkowie. Na uroczystości grupy przedszkolne zaprezentowały program artystyczny: tańce, wiersze i piosenki przygotowane pod kierunkiem nauczycieli. Maluchy życzyły wszystkim gościom dwieście lat, dzieci pięcioletnie przedstawiły portret nowoczesnej babci i nowoczesnego dziadka, a dzieci grupy sześciolatków złożyły życzenia noworoczne. Na spotkanie rodzice przygotowali słodki poczęstunek i aktywnie pomagali przy organizacji. Jak co roku w przedszkolu zaplanowano długo oczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Tradycyjnie odbył się w Hotelu Gołębiewskim. Dzieci pięknie i interesująco przebrane bawiły się przy muzyce z DJ em a szampańska zabawa wciągnęła na parkiet rodziców, dyrekcję, nauczycieli i pracowników przedszkola. (IW) Okiem gimnazjalnym na nowy (a trochę jeszcze stary) rok Wkroczyliśmy w nowy rok tak trochę z marszu, jako że do końca nauki w starym roku prężnie działaliśmy odbył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych i z prawie każdego przedmiotu do drugiego etapu zakwalifikowali się nasi uczniowie. Paulina Laskowska (1d) i Radosław Sobczyk (2b) reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim konkursie polskiej poezji wolnościowej w Katowicach zorganizowanym z wielką pompą przez Śląski Instytut Wolności i Solidarności. W nowym roku odbyły się już w większości kolejne edycje konkursów przedmiotowych. Trzymamy kciuki za naszych uczniów. Grudzień to czas prezentów. Także w ubiegłym roku nasi uczniowie takowe otrzymali, ale byli też darczyńcami. Rozpoczęła klasa 2c (sportowa), która pod kierunkiem Ewy Śmiałkowskiej i Małgorzaty Borowskiej odwiedziła 18 grudnia naszych najmłodszych w wiślańskich przedszkolach. Tym razem to sam Kubuś Puchatek wraz z gromadką przyjaciół ze Stumilowego Lasu bawił dzieci razem śpiewali, opowiadali, a nawet gimnastykowali się. Rozbrykany Tygrysek podbił serca wszystkich uczestników, a młodzi aktorzy mieli okazję wrócić wspomnieniami do czasów, gdy sami występowali w roli widzów. Każdego roku dwukrotnie, w grudniu i czerwcu, przemieszczamy się różnymi środkami transportu, docierając do naszych najmłodszych. Mamy nadzieję, że przedszkolacy bawią się tak dobrze jak my. Najczęściej klasy ustawiają się w kolejce, aby móc wystąpić. Przedszkola to naprawdę magiczne miejsca, do których chętnie powraca na pewno większość z nas. Dwa dni później najstarsza z klas artystycznych doprowadziła do urzeczywistnienia projektu, który trwał pół roku i obejmował warsztaty (przeprowadzane w katowickim teatrze i w szkole). 20 grudnia przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i przyjaciółmi, wystawiona została współczesna wersja Opowieści wigilijnej. Uczniowie 3b pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej i Joanny Leszczyńskiej w sposób profesjonalny podeszli do zadania i zobaczyliśmy naprawdę dobre przedstawienie o tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne i jak dochodzi do tego, że człowiek w pewnym momencie swojego życia gubi się. Przed klasowymi wigilijkami, 21 grudnia, wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać życzeń dyrektor szkoły Jolanty Grucy i wziąć udział w poranku świątecznym, przygotowanym przez Małgorzatę Borowską, Ewę Śmiałkowską i Joannę Leszczyńską. Działające w gimnazjum grupy teatralne Trzy kropek, Bibliotecus, Liberum artis i W tonacji C oraz grupa wokalna Areo zaprezentowały programy może nie zawsze wiążące się ściśle ze świętami, ale za to skrzące się humorem i radością, a to przecież jest chyba jednym z ważniejszych elementów bożonarodzeniowego okresu. Nowy rok rozpoczęliśmy od śródrocznej klasyfikacji i chorób. Planów jednakże i dobrego humoru nam nie brakuje. Z optymizmem patrzymy w rozpoczynający się rok, czego wszystkim również życzymy. Ewa Śmiałkowska fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle 6 echo WISŁY

7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Integracyjnym 28 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci zaśpiewały piosenkę o Babci i Dziadku, zaprezentowały inscenizację Cztery babcie oraz zabawę integracyjną Praczki, wyrecytowały krótkie wiersze. Uroczystość podobała się bardzo wszystkim przybyłym gościom. Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dnia Babci i Dnia Dziadka. Marzena Popek O zdrowym żywieniu 18 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym w ramach realizacji programu Żywienie na wagę zdrowia zajęcia dla dzieci przygotowała i przeprowadziła Iwona Madzia, intendentka. Dzieci, za pomocą ilustrowanej piramidy żywieniowej mogły zobaczyć, jakie produkty należy często spożywać, a jakie ograniczać, żeby być zdrowym i mieć dużo siły na zabawę. W drugiej części zajęć, pani Iwona, wspólnie z dziećmi, przygotowała pyszną sałatkę owocową, którą przedszkolaki skonsumowały na drugie śniadanie. (ML) Jasełka w Jedynce 22 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle odbył się Koncert Kolęd. Impreza ta przybrała już charakter cykliczny. Jak co roku w sali gimnastycznej zgromadziło się bardzo wielu zaproszonych gości, których przywitała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca. Jako pierwsze wystąpiły klasy IV i V, które w formie krótkich scenek teatralnych zaprezentowały przygotowania do narodzin Jezusa, jakie odbywały się w niebie i na ziemi. Po formach teatralnych przyszła kolej na występy wokalno instrumentalne. Dzieci z klasy II zaśpiewały pastorałkę Przylecieli aniołkowie i została zagrana kolęda Anioł mówił pasterzom. Następnie klasa III zaprezentowała Pastorałkę dla aniołka. Klasa II B przedstawiła w scence Szewc Ignacy współczesną postawę człowieka, który nie wpuścił do domu Jezusa, gdy pojawił się On pod postaciami przypadkowych wędrowców i kobiety z dzieckiem. Kolejne klasy i kolejni uczniowie prezentowali pastorałki oraz kolędy: Bosy pastuszek klasa I, Gdy śliczna panna klasa VI, Największy gazda klasa II b, czy Choinek blask klasa VI. Na zakończenie uczennice klasy I zatańczyły Mikołajkowy taniec. Wszystkie występy zostały nagrodzone oklaskami publiczności. Na zakończenie dyrektor Jolanta Gruca podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta. Po występie goście udali się na słodki poczęstunek. Fundusze zebrane podczas Koncertu Kolęd zostały przekazane Radzie Rodziców. Monika Cieślar Projekt Angielscy muzykanci W Przedszkolu Integracyjnym przez kolejny miesiąc roku szkolnego wszyscy wychowankowie korzystają z bezpłatnych zajęć języka angielskiego realizowanych w ramach projektu,,angielscy Muzykanci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program oparty jest na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim z pomocą pacynki. Nauczyciel języka angielskiego wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne. Zajęcia mają na celu osłuchanie się z językiem, muzyką klasyczną z wykorzystaniem zabaw z rytmem i ruchem. Poszczególne etapy zaznajamiania się z językiem angielskim przez dzieci to: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek, wykonywanie ćwiczeń kształcących poczucie rytmu, zabawy ruchowe, taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu po 30 minut. W ciągu miesiąca wychowankowie będą uczestniczyć średnio w sześciu zajęciach. Każdy wychowanek wyposażony został w materiały dydaktyczne, odpowiednie do programu nauczania opartego na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim (książeczka, płyta CD, karty pracy). Elżbieta Mołodyńska, lektor języka angielskiego, wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne w trakcie zajęć. W ramach prowadzonego projektu nauki języka angielskiego zakupiono projektor oraz ekran, który służy do prezentacji słówek obrazkowo wyrazowych oraz bajek. Dzieci z wielką uciechą i zaangażowaniem uczestniczą w grach edukacyjnych z języka angielskiego. Realizacja projektu oparta jest również na współpracy z rodzicami, którzy otrzymują na bieżąco materiały oraz pomoce do utrwalenia z dzieckiem jego wiedzy w domu. Odbywające się w przedszkolu bezpłatne zajęcia języka angielskiego są zasługą zaangażowania dyrektora MZEAS w Wiśle Sylwestra Foltyna w realizację projektu oraz środków finansowych z EFS. Prowadzone zajęcia języka angielskiego wzmacniają atrakcyjność przedszkola poprzez dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców. Marzena Popek ANGIELSCY MUZYKANCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO DORADZTWA PRAWNEGO Mgr Bartłomiej Mucha Istebna 1442 Adres korespondencyjny: Jaworzynka 17 Tel Porady i opinie prawne: od 20 zł, Pisma procesowe, umowy i inne: od 30 zł, Dochodzenie należności od dłużników; koszt: od 5% wartości należności, Obsługa prawna firm, Wszelkie sprawy z zakresu prawa. Możliwość dojazdu do klienta. Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług, oraz najlepsze ceny na rynku. echo WISŁY 7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle

8 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka z konkursem gwarowym 23 stycznia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 szczególnie drogich sercom naszych uczniów gości babcie i dziadków. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość jak co roku została połączona z gwarowym konkursem recytatorskim Latosi pogwarki w Białce, który odbywał się już po raz trzynasty. Aby umilić naszym wspaniałym gościom czas i pokazać im, jak bardzo są dla nas ważni, każda klasa, począwszy od zeróweczki, a na szóstoklasistach kończąc, przygotowała program artystyczny. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami wykazali się ogromną inwencją, bo oprócz wierszyków zebrani mogli usłyszeć także piosenki, utwory muzyczne, obejrzeć scenki oraz wziąć udział we wspólnych zabawach. Na koniec wnuki podarowały swoim dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i wspólnie mogli delektować się słodkim poczęstunkiem. W tegorocznym konkursie gwarowym wzięło udział dziewięciu uczestników, którzy deklamowali wiersze wiślańskich poetów, a także utwory prozatorskie napisane specjalnie na tę okazję przez swoich dziadków lub rodziców. W tym roku miejsce pierwsze zajął Piotr Wantulok z klasy III, który zdobył również nagrodę publiczności, drugie miejsce Rachela Kocima z klasy V, natomiast miejsce trzecie Magdalena Stefańska z klasy II. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Kingi Cieślar z klasy II oraz dla Szymona Puszyńskiego z klasy IV. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle. Alicja Pieszka X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny REKLAMA OGŁOSZENIA Wisła, ul. 1 Maja 23a (OAZA) kom echo WISŁY 14 stycznia odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębce, w Szkole Podstawowej nr 4, jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV VI. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz przewodniczącą komisji sprawdzającej była nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny Tomiczek. Test sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów. Nie brakowało w tekście wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewają kłopoty. Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nauczycieli był wysoki poziom poprawności prac. Jury przyznało następujące miejsca: I miejsce Marek Wrzecionko z SP 4, II miejsce Maria Sitkiewicz z SP 5, III miejsce Maciej Śmiałkowski z SP 4. Wyróżnienia otrzymali: Marek Goryczka z SP 5 i Aleksander Guzik z SP 2. Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zostali poczęstowani ciastem oraz rozgrzali się gorącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy znów za rok. Dziękuję uczniom oraz ich nauczycielom. Renata Broda Organizatorka Konkursu Wieczór Kolęd w czerniańskiej podstawówce 20 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 XX Wieczór Kolęd ekumeniczna impreza środowiskowa. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy IV, którzy wykonali na dzwonkach kolędę Wśród nocnej ciszy. Następnie w wykonaniu uczniów klasy V usłyszeliśmy kolędę Cicha noc zagraną na dzwonkach chromatycznych oraz kołysankę, w której solo zaśpiewał uczeń klasy pierwszej Mikołaj Giza. Pięknym akcentem był występ najmłodszych uczniów z klas 0 III, którzy pod opieką ks. Marka Michalika przygotowali dwie pieśni. Jak co roku zaprosiliśmy gości, którzy uświetnili naszą uroczystość. Były to dwa chóry: Chór Parafii Ewangelicko Augsburskiej z Wisły Czarnego pod kierunkiem Elżbiety Bujok oraz Chór Zboru Adwentystów Dnia Siódmego śpiewający pod kierunkiem Andrzeja Troszoka. Dużą niespodzianką był występ pracowników szkoły, którzy na tę jubileuszową uroczystość przygotowali kolędę. Bardzo miłym elementem programu był również wiersz Danuty Cieślar, przedstawi ający historię naszych wieczorów kolęd. Ten bogaty program przeplatany był dodatkowo wspólnym śpiewaniem kolęd. Wreszcie nastała długo oczekiwana chwila, kiedy uczniowie naszej szkoły po wielu, wielu próbach mogli przedstawić scenkę regionalną pt.: Rady i móndrości na rozmaite boleści. Należy wspomnieć, że na każdy Wieczór Kolęd przygotowywana jest inna scenka regionalna. Chcemy tą drogą podziękować emerytowanym nauczycielom Julii Troszok oraz Wandzie Szotkowskiej za pomoc nauczycielom i pracownikom naszej szkoły w opracowaniu kolejnego scenariusza. Na zakończenie programu w imieniu władz miasta głos zabrał Janusz Podżorski, przewodniczący Rady Miasta Wisły, zaś po koncercie mieliśmy możliwość spotkać się przy poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców i przy luźnej rozmowie wspominać, ale też myśleć o przyszłości. Przed XX laty Rada Rodziców pod kierunkiem Marii Wituckiej wspólnie z ówczesną dyrektor szkoły Elżbietą Śliż postanowiły zorganizować I ekumeniczny Wieczór Kolęd, w czasie którego nasi uczniowie mieli przedstawić scenkę regionalną. Mijały lata, zmieniał się skład Rady Rodziców, zmieniali się dyrektorzy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie, a ta piękna impreza ekumeniczna jak trwała, tak trwa. I tego właśnie życzymy tej szkole, byśmy zawsze mimo wielu naszych codziennych spraw i prac starali się pamiętać o pielęgnowaniu tradycji, szacunku do naszej historii oraz trwaniu w jedności mimo wielkiej różnorodności wyznaniowej. Elżbieta Szajtauer Dyrektor SP2 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN

Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN Burmistrz Miasta Limanowa REGULAMIN DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA Limanowa 2017 ORGANIZATOR: Limanowski Dom Kultury, ul. Bronisława Czecha 4, 34-600 Limanowa, tel. 18/337 16 03 www.ldk.limanowa.pl, www.fb.com/limanowskidomkultury

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

A tymczasem w miesiącu maju

A tymczasem w miesiącu maju A tymczasem w miesiącu maju Jak zwykle w naszym przedszkolu dni mijały nam szybko i przyjemnie. Zapachniało wiosną, wszędzie się pięknie zazieleniło, dookoła mogliśmy podziwiać piękne kolorowe kwiaty.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 61 Grudzień 2011 Nie płacz Jezu my Ci zaśpiewamy Podtrzymując tradycje bożonarodzeniowe wszyscy przedszkolacy od kilku dni przygotowywali się do spotkań wigilijnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu

Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu Pod Leśną Jagódką - Przedszkole w Strzegomiu POD LEŚNĄ JAGÓDKĄ PRZEDSZKOLE W STRZEGOMIU W dniu 10 grudnia 2009 roku w budynku PSP Strzegom odbyła się niecodzienna uroczystość oficjalne otwarcie przedszkola.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU

KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU KOLONIE I PUNKTY DZIENNEGO POBYTU Lp. Nazwa jednostki i miejsce zajęć (nr telefonu) Program (rodzaj proponowanych zajęć) Daty i godziny zajęć Grupy wiekowe uczestników UKS Świetlica Społeczna (wyjazdowe

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE

MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE MIESIĄC GRUDZIEŃ 2016r. W GRUPIE POZIOMKI W PRZEDSZKOLU OMNIBUSEK W REDZIE Grudzień to zawsze miesiąc obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń w naszym przedszkolu. My rozpoczęliśmy go od intensywnych przygotowań

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Lp. Termin Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Uwagi 1. 12.01.2016 14.30-17.00 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114 Bal Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi.

Protokół. Osoba odpowiedzialna za prawidłowy przebieg konkursu mgr Barbara Cygan wiceprezes TPŁ i dyrektor SP nr 46 w Łodzi. Protokół z przebiegu XIII Regionalnego Konkursu Literackiego Moje ulubione miejsce w Łodzi i regionie 2017 organizowanego przez: Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Szkołę Podstawową nr 46 w Łodzi pod patronatem

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ROK SZKOLNY 2011/2012 I SEMESTR Zadzwonił pierwszy dzwonek. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przed nami dużo nauki, ale nie tylko. Zobaczcie co ciekawego dzieje się w klasach 1-3

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1

Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Dzień Otwarty w Gimnazjum nr 1 Strona 1/6 Tradycją Gimnazjum nr 1 jest organizowanie w kwietniu Dnia Otwartego dla uczniów klas szóstych mławskich szkół podstawowych. W tym roku w progach naszej szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Koordynatorzy i realizatorzy projektu: Nauczycielki prowadzące zajęcia dodatkowe w przedszkolu : Kółko taneczne Tańczące Promyczki (Agnieszka Witek,

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej,

We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Narodowej Dzień Edukacji We wtorek 13 października odbył się V Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Poradnię Psychologiczno Kształcenia Praktycznego.

Bardziej szczegółowo

(fotogaleria) MUZYKOWANIE!

(fotogaleria) MUZYKOWANIE! Świąteczne (fotogaleria) Zapraszamy na MUZYKOWANIE! Muzykowanie ŚWIĄTECZNE Serdecznie zapraszamy na Świąteczne Muzykowanie, które odbędzie się 16 grudnia 2016r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Małomicach.

Bardziej szczegółowo

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 Małgorzata Kryszyłowicz Jadwiga Krawczyk Klub Kołatka, w bieżącym roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2015/2016 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta REGULAMIN KONKURSU Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta ORGANIZATOR: LUBLINIECKA RADA MŁODYCH URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU TERMIN: 12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 9.00 13.00 Rejestracja drużyn od godz. 8.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LISTOPADA LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 19-20 LISTOPADA 2014 21 LISTOPADA 2014 GALA FINAŁOWA Od środy do piątku byliśmy świadkami barwnego i porywającego Przeglądu Twórczości Artystycznej

Bardziej szczegółowo

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r.

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Tydzień Promocji Zdrowia W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Inicjatywa Akcja Tydzień Promocji Zdrowia jest inicjatywą Rady Rodziców przy ZSS, nie mniej jednak

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 GRUDNIA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Po raz kolejny 3 grudnia 2015 roku w Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą obchodziliśmy Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE ZEBRANIA GRUPOWE i 2. INDYWIDUALNE PEDAGOGIZACJA RODZICÓW I POMOC 3. PSYCHOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO

PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO Dzieci nie są aktorami, one tylko bawią się w teatr PROJEKT TEATRALNY ZA KURTYNĄ DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO ZSM 2 - PSP 15 K-Koźle Projekt realizowany jest w ramach Programu indywidualizacji procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 60 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-171 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28

Kalendarz imprez 2017 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 NAZWA IMPREZY I JEJ ZASIĘG CHARAKTER IMPREZY DATA I MIEJSCE IMPREZY ORGANIZATOR IMPREZY 1 / 28 WSPÓŁORG. IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA IMPREZY Koncert Kolęd i pastorałek Orszak Trzech

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ FERIE ZIMOWE 2014 Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem Miejski Dom Kultury Data Zajęcia Godziny Sala Warsztat teatralny scena dziecięca 12 14 48 Taneczne zajęcia zespołowe Blask i Switch 13 14 11

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Rodzaj imprezy (święta, apele, spotkania okolicznościowe, konkursy, rozgrywki sportowe i inne ) Data wrzesień

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 69 PATRON TADEUSZ KOŚCIUSZKO Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi. 100 lecie powstania szkoły Sportowe

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE

KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 1 1. Łagodny start dziecka w przedszkolu 2.Nowoczesne formy i metody pracy 3.Dbamy o bezpieczeństwo dzieci 4.Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój 12.Posiadamy nowoczesną bazę przedszkolną MOTTO 5.Naszą

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje I - II 2015 KONKURS RECYTATORSKI Nasze recytacje Uwaga Koncert 04.02.2015r. w bibliotece Zespołu Szkół w Postominie odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas I III i IV VI Szkoły Podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha

Wieczór Seniora wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha 06.02.2017 Wieczór Seniora 2017 - wspomnień czar... Młodość nie jest etapem życia, lecz stanem ducha Oto motto kolejnego WIECZORU SENIORA 2017 organizowanego już po raz szósty w Gminnym Ośrodku Kultury

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego Bezpieczna Droga

Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego Bezpieczna Droga Sprawozdanie z Festynu Rodzinnego Bezpieczna Droga W dniu 13 czerwca 2010 w Tyliczu odbył się pierwszy Festyn Rodzinny Bezpieczna droga. Głównym celem imprezy było propagowanie bezpieczeństwa na drogach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo