PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ"

Transkrypt

1 Luty 2013 (167) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: NR INDEKSU: PREZYDENCI SPOTKALI SIĘ U ŹRÓDEŁ fot. Łukasz Bielski REKLAMA OGŁOSZENIA Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów było okazją do pożegnania prezydenta Klausa, który kończy kadencję. Więcej na str. 2

2 SPOTKANIE PREZYDENTÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Bronisław Komorowski, spotkał się w dniach stycznia w Wiśle z prezydentem Słowacji Ivanem Gašparovičem i ustępującym prezydentem Czech Václavem Klausem. Dwudniowe spotkanie trzech prezydentów u źródeł Królowej Polskich Rzek było okazją do pożegnania prezydenta Václava Klausa, który kończy kadencję. Bronisław Komorowski w wystąpieniu otwierającym spotkanie podkreślił, że Słowacja i Czechy to najbliższe Polsce kraje. Spotykamy się tutaj w Wiśle, aby podkreślić to, że ta bliskość jest wielkim zobowiązaniem i wielką szansą dla nas wszystkich. Chcielibyśmy, aby ten sposób pożegnania stał się dobrym obyczajem w naszym regionie a ponadto dobrą okazją do rozmów na tematy bieżące, ważne w relacjach między najbliższymi sąsiadami powiedział prezydent Polski. Prezydenci naszych południowych sąsiadów podziękowali prezydentowi Komorowskiemu za możliwość takiego spotkania i również podkreślali wagę relacji między Polską, Czechami i Słowacją. (luki) REKLAMA OGŁOSZENIA fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski fot. Łukasz Bielski Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, Wisła, tel. (33) , e mail: Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy. Skład i druk: Eurodruk offset Sp. z o.o., Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, tel. (33) , e mail: Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25 tego dnia każdego miesiąca! 2 echo WISŁY

3 Luty 2013 Z prac Rady Miasta Wisły W styczniu podczas obrad Komisji Rady Miasta zajmowano się m.in.: analizą wniosków dotyczących przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych, opiniowaniem obszarów do realizacji czwartego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła, omówieniem organizacji I Forum Młodzieży Wiślańskiej, przyjęciem informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów (ilość złożonych wniosków, ilość wniosków pozytywnie rozpatrzonych w latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013), omówieniem planowanych inwestycji miasta na 2013 rok oraz bieżącymi sprawami miasta. Sesja Rady Miasta odbyła się 31 stycznia. Podczas obrad Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta Wisła na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (13 głosów za jednogłośnie). Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za rok 2012 (jednogłośnie) a następnie podjęli uchwałę w sprawie: zmian budżetu miasta na 2013 rok (11 za, 2 przeciw ), zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisły (11 za, 2 przeciw ) oraz zmiany uchwały Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie). Radni omówili także bieżące sprawy miasta a także zapoznali się z odpowiedziami na złożone interpelacje i zapytania. Ważnym punktem obrad był również temat przyszłości basenu w Wiśle. Administrowane przez OS Start kąpielisko od lat niszczeje a doraźne remonty wykonywane przez zarządcę obiektu nie uchroniły go przed zamknięciem. Basen miał być gruntownie zmodernizowany, ale w tej sprawie nic się nie działo. Burmistrz Miasta Jan Poloczek wystąpił do Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start w Warszawie z zapytaniem o plany związane z modernizacją kąpieliska. W związku z tym, iż władze miasta nie otrzymały od władz PZSN żadnej odpowiedzi, Rada Miasta na styczniowej sesji przegłosowała wniosek o wszczęciu procedury wygaszenia wieczystego użytkowania terenów przez PZSN Start, na których leży basen. Janusz Podżorski Przewodniczący Rady Miasta Wisły Spotkania Anonimowych Alkoholików Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet Al Anon. Zapraszamy! K O M U N I K A T W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz wynikającym z niej obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuję, że w dniach r r. zatrudnieni przez Urząd pracownicy dostarczą Państwu deklarację o wysokości opłat. Pracownicy pomogą Państwu prawidłowo wypełnić ww. dokument, a następnie przekażą go do Urzędu Miasta. Opłata miejscowa Burmistrz Miasty Wisła informuje, iż obowiązujące od 1 stycznia br. zmiany w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz. 993, z późn. zm.) nie mają żadnego wpływu na obowiązek zapłaty opłaty miejscowej, uregulowanej w art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 95 poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych (...) za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach. Prowadzona w tym celu przez właściciela obiektu ewidencja osób przebywających dłużej niż dobę w ośrodku/kwaterze czy tzw. książka meldunkowa może być również pomocna przy ewentualnych roszczeniach wobec tych osób, które np. dokonały uszkodzeń mienia, rozbojów bądź innych wykroczeń lub przestępstw. Bezpieczne ferie 2013 Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka w dniu 12 stycznia 2013 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja Bezpieczne ferie 2013, która potrwa do 25 lutego 2013 r. Całodobowa interwencyjna linia telefoniczna: (32) Szczegóły na (luki) Komunikat! Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuje, że w dniach r r. w biurze podawczym UM wydawane będą decyzje oraz nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na rok echo WISŁY 3

4 O g ł o s z e n i e Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Wisły z dnia 11 października 2012r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła, położonych w Wiśle przy ul. Tartacznej i ul. Bielanów. I. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości Z zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy Wisła przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowane nieruchomości stanowiące własność gminy Wisła: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m2 zapisane odpowiednio w księgach wieczystych BB1C/ /6 oraz BB1C/ /2 Sądu Rejonowego w Cieszynie, pgr nr 828/61 o pow. 636 m2 zapisana w księdze wieczystej BB1C/ /3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. II. Opis nieruchomości Nieruchomości przeznaczona do sprzedaży oznaczone są w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym przez Starostę Cieszyńskiego dla obrębu 0002 Wisła jako: pgr 828/43 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej); pgr 828/49 o powierzchni ha użytek Bz (tereny rekreacyjno wypoczynkowe), pgr 828/61 o powierzchni ha użytek B (tereny zabudowy mieszkaniowej). Nowy wóz dla OSP Czarne Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Czarnym otrzymała nieodpłatnie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach średni samochód ratowniczo gaśniczy Renault GBA 2/25 Midliner, rok produkcji Samochód był użytkowany w jednostce Ratowniczo Gaśniczej PSP w Tarnowskich Górach. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach w dniu 4 stycznia oficjalnie po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego przekazał samochód druhowi Andrzejowi Cieślarowi, prezesowi Zarządu OSP Wisła Czarne i naczelnikowi Władysławowi Pilchowi. Samochód pozyskano nieodpłatnie dzięki staraniom burmistrza Jana Poloczka i druhów strażaków z OSP Czarne. (luki) III. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Wisły z dnia r. nr XLVII/397/2006 r. pgr nr: 828/43; 828/61 oraz przeważającą część pgr nr 828/49 znajdują się w terenach ekstensywnej zabudowy mieszkaniowej, pozostała część pgr nr 828/49 położona jest w terenach dróg dojazdowych. Zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. IV. Cena wywoławcza wynosi nieruchomości przeznaczonych do zbycia: pgr nr 828/43 o pow. 867 m2 oraz pgr nr 828/49 o pow. 297 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), pgr nr 828/61 o pow. 636 m ,00 PLN (netto) (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych). V. Termin i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2013 r. o godzinie 9:00 nieruchomości objętych pkt IV.1 o godzinie 11:00 nieruchomość objęta pkt IV.2 w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B.Hoffa 3) Sala Sesyjna VI. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia Wadium (w pieniądzu) w wysokości po ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla nieruchomości objętych pkt IV.1; pkt IV.2 należy wnieść do dnia 11 lutego 2013 r. na konto Gminy Wisła: Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia i nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie do 3 dni roboczych. VII. Warunki uczestnictwa w przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium określonej wysokości w wyznaczonym terminie oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu jego wniesienia. Koszt umowy notarialnej i opłat sądowych związanych z wpisem w księgach wieczystych ponosi nabywca nieruchomości. VIII. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy nabycia Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy nabycia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. IX. Informacje dodatkowe. Burmistrz Miasta Wisły może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wiśle ( Wisła, pl. B. Hoffa 3), w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pok. nr 209. Jan Poloczek Burmistrz Miasta Wisły fot. Tadeusz Chmiel Uwaga Jubilaci! Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2013 będą świętować jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Bronisława Komorowskiego o nadanie medali ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE. Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem telefonu: 33/ do dnia 31 marca 2013 r. Irena Szatan Kierownik USC 4 echo WISŁY

5 fot. Dorota Jamrozińska Koncert Noworoczny 12 stycznia 2013 r. w Kościele Ewangelicko Augsburskim w Wiśle Centrum odbył się uroczysty Koncert Noworoczny. Już od kilku lat koncert ten organizowany jest jako zwieńczenie całorocznej pracy Wiślańskiego Centrum Kultury, a jednocześnie podziękowanie dla wszystkich sponsorów i wolontariuszy wspierających swoją pracą działalność WCK. Zgromadzonych w kościele widzów powitali wikariusz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle ks. Krzysztof Śledziński a także zastępca burmistrza Wisły Lidia Forias oraz dyrektor WCK Maria Bujok, które dziękując wszystkim za przybycie, złożyły serdeczne życzenia noworoczne. Następnie koncert poprowadził dyrygent Kameralnej Orkiestry Symfonicznej Klaudiusz Jania. Miłośnicy muzyki mieli możliwość poczuć się jak na Wiedeńskim Koncercie Noworocznym, bowiem orkiestra zagrała najpiękniejsze utwory Straussów. Można było także usłyszeć kilka przebojów muzyki współczesnej w orkiestrowych aranżacjach. Po koncercie dyrektor WCK zaprosiła wszystkich na poczęstunek z lampką szampana do holu Domu Zdrojowego, gdzie można było także obejrzeć wystawę zdjęć z działalności WCK w roku Wiślańskie Centrum Kultury raz jeszcze serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom i wolontariuszom, którzy swoim zaangażowaniem i dobrym sercem wspierają wszelkie inicjatywy w dziedzinie kultury, jednocześnie prosząc o dalszą współpracę w roku Dziękujemy SPONSOROM: Adam Pierzchała i Adam Pinczura Pub Sofa, Andrzej Mrózek Zapiecek u Jędrysa, Agata i Dariusz Podżorscy Hurtownia Rekin, Andrzej i Rudolf Madzia Tartak Malinka, Arkadiusz Lazar Pizzeria Colorata, Arkadiusz Nowicki Naleśnikarnia Buba, Bartosz Boćko Firma Toorank, Barbara Kędzior Wyciąg Pasieki, Daniel Czyż i Władysław Pilch Piekarnia Wiślanka, Damian Kłęski Pizzeria Lusia, Dariusz Witold Jankowski Firma Widar, D.W. Storczyk, Ewa Pytel Mini Markt Stodoła, Firma Coca Cola, Franciszek Juroszek Firma JurGast, Grażyna i Zenon Zembol Hurtownia Małgorzata, Grupa Żywiec, Iwona Juroszek Stara Karczma, Janina Białas. Karolina Szeja Cukiernia U Janeczki, Justyna Kędzior Hurtownia Warzyw i Owoców, Karol Troszok Piekarnia U Troszoka, Karolina Wantulok Hotel Gołębiewski, Karol Nogowczyk GS Samopomoc Chłopska, Katarzyna Szalbot Hotel Pod Jedlami, Konrad Bednarczyk Bar W Harapuciu, Krystyna Szturc Piekarnia nr 1, Krzysztof Bujwid Hotel Stok, Totalizator Sportowy LOTTO, Marek Legierski Hurtownia mięsa, wędlin i drobiu Marko, Maria Pietruszka Restauracja Klub Olimpijczyka, Mariusz Krebs Firma EMKA, Michał i Zygmunt Konderla PHU Wyrobów Pie- karniczych S.C., Mirosław Gazurek Firma Mirotrans, Mirosław Ligocki Pajda Chleba, Leszek Cieślar Tartak Handel Usługi Drew Lech, Paweł Cienciała Bar Pietrówka, Paweł Matuszka Centrum Wypoczynkowo Konferencyjne Cisówka, Rita Wild Pensjonat Rowita, Roman Pilch Firma Wyczarowane z drewna, Sebastian Strządała Hurtownia Strumyk, Sławomir Zdrowak Zakład Cukierniczy Delicje, Szymon Brodacki Foto Studio, Tadeusz Bagiński Ciufcia Martusia, Tadeusz Krakowski Cukiernia Jutrzenka, Zbigniew Twardowski Firma Poly Sport, Zdzisław Szlaur Cukiernia Na Blejchu... oraz wszystkim innym, którzy wsparli finansowo lub rzeczowo organizację imprez w 2012 roku. Dziękujemy wszystkim, którzy POMOGLI w organizacji imprez: Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Czarnem, Chór Kościelny Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Głębcach, Chór Parafii Ewangelicko_Augsburskiej w Wiśle Jaworniku, Chór Mieszany Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Malince, Dziecięcy Zespół Wisełka, Ewa Balewska Pilch Warsztaty Robótki na drutach, Eko Groń, Franciszek Legierski Restauracja Dom Zdrojowy, Grażyna Niewiadomska Koło Kochających Kurne Chaty, Grupa Dziecięca Mali Tkocze, Grupa Śpiewacza Czernianie, Grupa Śpiewacza Grónie, Grupa Śpiewacza Stejizbianki, Grupa Śpiewacza Tkocze, Grupa Śpiewacza Uścieńkowianie, Grupa Śpiewacza Wańcy, Grupa Taneczna Country z Ciernego na Słowacji, Grupa Taneczno Akrobatyczna Activo z Sosnowca, Grupa Teatralna Półmrok, Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie, Grupa Wokalna Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, ks. Waldemar Szajthauer Proboszcz Parafii Ewangelicko Augsburskiej w Wiśle Centrum, ks. Wiesław Bajger Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wiśle Centrum, Jan Kliś, Joanna i Andrzej Babscy Villa Japonica, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Głębce, Koło Gospodyń Wiejskich Wisła Czarne, Krystyna Pilch, Łukasz Bugaj, Marcin Power Peła, Misyjna Orkiestra Dęta, Muzeum Beskidzkie, Nadleśnictwo Wisła, Nikki Setnik, Ochotnicze Straże Pożarne w Wiśle, Patroni medialni, Piloci zespołów występujących podczas TKB, Komisariat Policji w Wiśle, Referat Gospodarki Komunalnej UM Wisła, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku Białej, Ranczo Rowienki, Stanisław Cieślar, Straż Miejska w Wiśle, Teresa i Joachim Ciasto, Uczestnicy korowodów TKB i Pikniku Country i Dożynek, Wiślańska Kapela Góralska, Wolontariusze TKB i WOŚP, WZK Wiślański Zespół Kameralny, Zarządy Osiedli w Wiśle, Zespół Wisła, Zofia Gała Warsztaty Heklowania... oraz wszystkim innym, którzy bezinteresownie wsparli WCK w organizacji imprez w 2012 roku. Iwona Cieślar Bury fot. Iwona Cieślar Bury echo WISŁY 5

6 fot. Przedszkole nr 2 w Wiśle CO NOWEGO W PROJEKCIE COMENIUS ZDROWY STYL ŻYCIA? Flaga Bułgarii jest biało zielono pomarańczowa. Sofia nie kojarzy nam się już tylko z kobiecym imieniem czy słynną zabawką Sophie la girafe. Wiemy, iż odwiedzając ten kraj, nie musimy obawiać się bułgarskich lwów niczym dzikich kotów na safari. Bez problemu wskażemy także Widin na mapie. Możemy więc ruszyć naprzód w naszych polsko bułgarskich podróżach. W dniach 8 19 maja odwiedziliśmy Widin. Bułgarzy powitali nas bardzo gościnnie. Pokazali swoje miasto i okoliczne zabytki. Nie obyło oczywiście bez nauki. Pobyt w Widin upłynął pod znakiem Zasad zdrowego odżywiania. Teraz pora na naszych zagranicznych przyjaciół, którzy odwiedzą Wisłę już w lutym. Pokażemy im okolicę, nauczymy jazdy na nartach i łyżwach, zwiedzimy Kraków. Ich pobyt to także czas realizacji kolejnych działań projektowych tym razem skupimy się na profilaktyce uzależnień. Odliczamy dni do odwiedzin. Nie możemy się doczekać Ewa Śmiałkowska Co nowego na Wodnej? 23 stycznia Przedszkole nr 2 na ulicy Wodnej zorganizowało Dzień Babci i Dziadka. Na tę okazję Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle Centrum udostępniła salę reprezentacyjną, która została udekorowana stosownie do okazji banerem Kochamy Babcię i Dziadka. Na spotkanie przybyli licznie goście: babcie, prababcie, dziadkowie, pradziadkowie. Na uroczystości grupy przedszkolne zaprezentowały program artystyczny: tańce, wiersze i piosenki przygotowane pod kierunkiem nauczycieli. Maluchy życzyły wszystkim gościom dwieście lat, dzieci pięcioletnie przedstawiły portret nowoczesnej babci i nowoczesnego dziadka, a dzieci grupy sześciolatków złożyły życzenia noworoczne. Na spotkanie rodzice przygotowali słodki poczęstunek i aktywnie pomagali przy organizacji. Jak co roku w przedszkolu zaplanowano długo oczekiwany przez dzieci bal karnawałowy. Tradycyjnie odbył się w Hotelu Gołębiewskim. Dzieci pięknie i interesująco przebrane bawiły się przy muzyce z DJ em a szampańska zabawa wciągnęła na parkiet rodziców, dyrekcję, nauczycieli i pracowników przedszkola. (IW) Okiem gimnazjalnym na nowy (a trochę jeszcze stary) rok Wkroczyliśmy w nowy rok tak trochę z marszu, jako że do końca nauki w starym roku prężnie działaliśmy odbył się pierwszy etap konkursów przedmiotowych i z prawie każdego przedmiotu do drugiego etapu zakwalifikowali się nasi uczniowie. Paulina Laskowska (1d) i Radosław Sobczyk (2b) reprezentowali naszą szkołę w wojewódzkim konkursie polskiej poezji wolnościowej w Katowicach zorganizowanym z wielką pompą przez Śląski Instytut Wolności i Solidarności. W nowym roku odbyły się już w większości kolejne edycje konkursów przedmiotowych. Trzymamy kciuki za naszych uczniów. Grudzień to czas prezentów. Także w ubiegłym roku nasi uczniowie takowe otrzymali, ale byli też darczyńcami. Rozpoczęła klasa 2c (sportowa), która pod kierunkiem Ewy Śmiałkowskiej i Małgorzaty Borowskiej odwiedziła 18 grudnia naszych najmłodszych w wiślańskich przedszkolach. Tym razem to sam Kubuś Puchatek wraz z gromadką przyjaciół ze Stumilowego Lasu bawił dzieci razem śpiewali, opowiadali, a nawet gimnastykowali się. Rozbrykany Tygrysek podbił serca wszystkich uczestników, a młodzi aktorzy mieli okazję wrócić wspomnieniami do czasów, gdy sami występowali w roli widzów. Każdego roku dwukrotnie, w grudniu i czerwcu, przemieszczamy się różnymi środkami transportu, docierając do naszych najmłodszych. Mamy nadzieję, że przedszkolacy bawią się tak dobrze jak my. Najczęściej klasy ustawiają się w kolejce, aby móc wystąpić. Przedszkola to naprawdę magiczne miejsca, do których chętnie powraca na pewno większość z nas. Dwa dni później najstarsza z klas artystycznych doprowadziła do urzeczywistnienia projektu, który trwał pół roku i obejmował warsztaty (przeprowadzane w katowickim teatrze i w szkole). 20 grudnia przed zaproszonymi gośćmi, rodzicami i przyjaciółmi, wystawiona została współczesna wersja Opowieści wigilijnej. Uczniowie 3b pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej i Joanny Leszczyńskiej w sposób profesjonalny podeszli do zadania i zobaczyliśmy naprawdę dobre przedstawienie o tym, co tak naprawdę jest w życiu ważne i jak dochodzi do tego, że człowiek w pewnym momencie swojego życia gubi się. Przed klasowymi wigilijkami, 21 grudnia, wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, aby wysłuchać życzeń dyrektor szkoły Jolanty Grucy i wziąć udział w poranku świątecznym, przygotowanym przez Małgorzatę Borowską, Ewę Śmiałkowską i Joannę Leszczyńską. Działające w gimnazjum grupy teatralne Trzy kropek, Bibliotecus, Liberum artis i W tonacji C oraz grupa wokalna Areo zaprezentowały programy może nie zawsze wiążące się ściśle ze świętami, ale za to skrzące się humorem i radością, a to przecież jest chyba jednym z ważniejszych elementów bożonarodzeniowego okresu. Nowy rok rozpoczęliśmy od śródrocznej klasyfikacji i chorób. Planów jednakże i dobrego humoru nam nie brakuje. Z optymizmem patrzymy w rozpoczynający się rok, czego wszystkim również życzymy. Ewa Śmiałkowska fot. Gimnazjum nr 1 w Wiśle 6 echo WISŁY

7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle fot. Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu Integracyjnym 28 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Dzieci zaśpiewały piosenkę o Babci i Dziadku, zaprezentowały inscenizację Cztery babcie oraz zabawę integracyjną Praczki, wyrecytowały krótkie wiersze. Uroczystość podobała się bardzo wszystkim przybyłym gościom. Rada Pedagogiczna serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację Dnia Babci i Dnia Dziadka. Marzena Popek O zdrowym żywieniu 18 stycznia w Przedszkolu Integracyjnym w ramach realizacji programu Żywienie na wagę zdrowia zajęcia dla dzieci przygotowała i przeprowadziła Iwona Madzia, intendentka. Dzieci, za pomocą ilustrowanej piramidy żywieniowej mogły zobaczyć, jakie produkty należy często spożywać, a jakie ograniczać, żeby być zdrowym i mieć dużo siły na zabawę. W drugiej części zajęć, pani Iwona, wspólnie z dziećmi, przygotowała pyszną sałatkę owocową, którą przedszkolaki skonsumowały na drugie śniadanie. (ML) Jasełka w Jedynce 22 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle odbył się Koncert Kolęd. Impreza ta przybrała już charakter cykliczny. Jak co roku w sali gimnastycznej zgromadziło się bardzo wielu zaproszonych gości, których przywitała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Jolanta Gruca. Jako pierwsze wystąpiły klasy IV i V, które w formie krótkich scenek teatralnych zaprezentowały przygotowania do narodzin Jezusa, jakie odbywały się w niebie i na ziemi. Po formach teatralnych przyszła kolej na występy wokalno instrumentalne. Dzieci z klasy II zaśpiewały pastorałkę Przylecieli aniołkowie i została zagrana kolęda Anioł mówił pasterzom. Następnie klasa III zaprezentowała Pastorałkę dla aniołka. Klasa II B przedstawiła w scence Szewc Ignacy współczesną postawę człowieka, który nie wpuścił do domu Jezusa, gdy pojawił się On pod postaciami przypadkowych wędrowców i kobiety z dzieckiem. Kolejne klasy i kolejni uczniowie prezentowali pastorałki oraz kolędy: Bosy pastuszek klasa I, Gdy śliczna panna klasa VI, Największy gazda klasa II b, czy Choinek blask klasa VI. Na zakończenie uczennice klasy I zatańczyły Mikołajkowy taniec. Wszystkie występy zostały nagrodzone oklaskami publiczności. Na zakończenie dyrektor Jolanta Gruca podziękowała wszystkim za przybycie i złożyła babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta. Po występie goście udali się na słodki poczęstunek. Fundusze zebrane podczas Koncertu Kolęd zostały przekazane Radzie Rodziców. Monika Cieślar Projekt Angielscy muzykanci W Przedszkolu Integracyjnym przez kolejny miesiąc roku szkolnego wszyscy wychowankowie korzystają z bezpłatnych zajęć języka angielskiego realizowanych w ramach projektu,,angielscy Muzykanci współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program oparty jest na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim z pomocą pacynki. Nauczyciel języka angielskiego wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne. Zajęcia mają na celu osłuchanie się z językiem, muzyką klasyczną z wykorzystaniem zabaw z rytmem i ruchem. Poszczególne etapy zaznajamiania się z językiem angielskim przez dzieci to: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek, wykonywanie ćwiczeń kształcących poczucie rytmu, zabawy ruchowe, taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu po 30 minut. W ciągu miesiąca wychowankowie będą uczestniczyć średnio w sześciu zajęciach. Każdy wychowanek wyposażony został w materiały dydaktyczne, odpowiednie do programu nauczania opartego na zabawach muzyczno ruchowych w języku angielskim (książeczka, płyta CD, karty pracy). Elżbieta Mołodyńska, lektor języka angielskiego, wykorzystuje pomoce wizualne oraz dydaktyczne w trakcie zajęć. W ramach prowadzonego projektu nauki języka angielskiego zakupiono projektor oraz ekran, który służy do prezentacji słówek obrazkowo wyrazowych oraz bajek. Dzieci z wielką uciechą i zaangażowaniem uczestniczą w grach edukacyjnych z języka angielskiego. Realizacja projektu oparta jest również na współpracy z rodzicami, którzy otrzymują na bieżąco materiały oraz pomoce do utrwalenia z dzieckiem jego wiedzy w domu. Odbywające się w przedszkolu bezpłatne zajęcia języka angielskiego są zasługą zaangażowania dyrektora MZEAS w Wiśle Sylwestra Foltyna w realizację projektu oraz środków finansowych z EFS. Prowadzone zajęcia języka angielskiego wzmacniają atrakcyjność przedszkola poprzez dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich rodziców. Marzena Popek ANGIELSCY MUZYKANCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REKLAMA OGŁOSZENIA BIURO DORADZTWA PRAWNEGO Mgr Bartłomiej Mucha Istebna 1442 Adres korespondencyjny: Jaworzynka 17 Tel Porady i opinie prawne: od 20 zł, Pisma procesowe, umowy i inne: od 30 zł, Dochodzenie należności od dłużników; koszt: od 5% wartości należności, Obsługa prawna firm, Wszelkie sprawy z zakresu prawa. Możliwość dojazdu do klienta. Zapewniam wysoki poziom świadczonych usług, oraz najlepsze ceny na rynku. echo WISŁY 7 fot. Przedszkole Integracyjne w Wiśle

8 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Dzień Babci i Dziadka z konkursem gwarowym 23 stycznia gościliśmy w Szkole Podstawowej nr 2 szczególnie drogich sercom naszych uczniów gości babcie i dziadków. W tym dniu obchodziliśmy bowiem Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość jak co roku została połączona z gwarowym konkursem recytatorskim Latosi pogwarki w Białce, który odbywał się już po raz trzynasty. Aby umilić naszym wspaniałym gościom czas i pokazać im, jak bardzo są dla nas ważni, każda klasa, począwszy od zeróweczki, a na szóstoklasistach kończąc, przygotowała program artystyczny. Nasi uczniowie wraz z wychowawcami wykazali się ogromną inwencją, bo oprócz wierszyków zebrani mogli usłyszeć także piosenki, utwory muzyczne, obejrzeć scenki oraz wziąć udział we wspólnych zabawach. Na koniec wnuki podarowały swoim dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i wspólnie mogli delektować się słodkim poczęstunkiem. W tegorocznym konkursie gwarowym wzięło udział dziewięciu uczestników, którzy deklamowali wiersze wiślańskich poetów, a także utwory prozatorskie napisane specjalnie na tę okazję przez swoich dziadków lub rodziców. W tym roku miejsce pierwsze zajął Piotr Wantulok z klasy III, który zdobył również nagrodę publiczności, drugie miejsce Rachela Kocima z klasy V, natomiast miejsce trzecie Magdalena Stefańska z klasy II. Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Kingi Cieślar z klasy II oraz dla Szymona Puszyńskiego z klasy IV. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle. Alicja Pieszka X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny REKLAMA OGŁOSZENIA Wisła, ul. 1 Maja 23a (OAZA) kom echo WISŁY 14 stycznia odbył się w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębce, w Szkole Podstawowej nr 4, jubileuszowy X Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV VI. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz przewodniczącą komisji sprawdzającej była nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny Tomiczek. Test sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów. Nie brakowało w tekście wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewają kłopoty. Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Bardzo miłym zaskoczeniem dla nauczycieli był wysoki poziom poprawności prac. Jury przyznało następujące miejsca: I miejsce Marek Wrzecionko z SP 4, II miejsce Maria Sitkiewicz z SP 5, III miejsce Maciej Śmiałkowski z SP 4. Wyróżnienia otrzymali: Marek Goryczka z SP 5 i Aleksander Guzik z SP 2. Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami książkowymi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zostali poczęstowani ciastem oraz rozgrzali się gorącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy znów za rok. Dziękuję uczniom oraz ich nauczycielom. Renata Broda Organizatorka Konkursu Wieczór Kolęd w czerniańskiej podstawówce 20 stycznia odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 XX Wieczór Kolęd ekumeniczna impreza środowiskowa. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy IV, którzy wykonali na dzwonkach kolędę Wśród nocnej ciszy. Następnie w wykonaniu uczniów klasy V usłyszeliśmy kolędę Cicha noc zagraną na dzwonkach chromatycznych oraz kołysankę, w której solo zaśpiewał uczeń klasy pierwszej Mikołaj Giza. Pięknym akcentem był występ najmłodszych uczniów z klas 0 III, którzy pod opieką ks. Marka Michalika przygotowali dwie pieśni. Jak co roku zaprosiliśmy gości, którzy uświetnili naszą uroczystość. Były to dwa chóry: Chór Parafii Ewangelicko Augsburskiej z Wisły Czarnego pod kierunkiem Elżbiety Bujok oraz Chór Zboru Adwentystów Dnia Siódmego śpiewający pod kierunkiem Andrzeja Troszoka. Dużą niespodzianką był występ pracowników szkoły, którzy na tę jubileuszową uroczystość przygotowali kolędę. Bardzo miłym elementem programu był również wiersz Danuty Cieślar, przedstawi ający historię naszych wieczorów kolęd. Ten bogaty program przeplatany był dodatkowo wspólnym śpiewaniem kolęd. Wreszcie nastała długo oczekiwana chwila, kiedy uczniowie naszej szkoły po wielu, wielu próbach mogli przedstawić scenkę regionalną pt.: Rady i móndrości na rozmaite boleści. Należy wspomnieć, że na każdy Wieczór Kolęd przygotowywana jest inna scenka regionalna. Chcemy tą drogą podziękować emerytowanym nauczycielom Julii Troszok oraz Wandzie Szotkowskiej za pomoc nauczycielom i pracownikom naszej szkoły w opracowaniu kolejnego scenariusza. Na zakończenie programu w imieniu władz miasta głos zabrał Janusz Podżorski, przewodniczący Rady Miasta Wisły, zaś po koncercie mieliśmy możliwość spotkać się przy poczęstunku zorganizowanym przez Radę Rodziców i przy luźnej rozmowie wspominać, ale też myśleć o przyszłości. Przed XX laty Rada Rodziców pod kierunkiem Marii Wituckiej wspólnie z ówczesną dyrektor szkoły Elżbietą Śliż postanowiły zorganizować I ekumeniczny Wieczór Kolęd, w czasie którego nasi uczniowie mieli przedstawić scenkę regionalną. Mijały lata, zmieniał się skład Rady Rodziców, zmieniali się dyrektorzy szkoły, nauczyciele oraz uczniowie, a ta piękna impreza ekumeniczna jak trwała, tak trwa. I tego właśnie życzymy tej szkole, byśmy zawsze mimo wielu naszych codziennych spraw i prac starali się pamiętać o pielęgnowaniu tradycji, szacunku do naszej historii oraz trwaniu w jedności mimo wielkiej różnorodności wyznaniowej. Elżbieta Szajtauer Dyrektor SP2 fot. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA

Kalendarz imprez na sezon ZIMA 2009/2010. MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA MIESIĄC DZIEŃ IMPREZA MIEJSCE i GODZINA ORGANIZATOR UWAGI ORGANIZATORA GRUDZIEŃ 2009 27 30 Koncert Kolęd Kościół Ewangelicko Augsburski Wisła Centrum Parafia Ewangelicko Augsburska Wisła Centrum 29 Bieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie

UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU. Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie UROCZYSTE PODSUMOWANIE PROJEKTU Radosny Start Malucha utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie 26 lipca 2012 r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. mjra Ludwika Marszałka "Zbroi"

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka.

Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. POZNAŃ 2015 Drogi Rodzicu, popatrz, przemyśl i zdecyduj dlaczego, warto wybrać nasze przedszkole na pierwszy poziom edukacji dla swojego dziecka. Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty.

Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. OFERTA ZAJĘĆ GOK Gminny Ośrodek Kultury przedstawia ofertę zajęć zapraszając jednocześnie do korzystania z przygotowanej oferty. Gminna Biblioteka Publiczna i kawiarenka internetowa czynna od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA

MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA MIKOŁAJKOWA PAKA DLA DZIECIAKA Nasz wolontariat od 3.12.2014r. do 11.12.2014r. prowadził akcję pt.: "Mikołajkowa paka dla Dzieciaka".Polegała ona na pomocy dla niepełnosprawnych dzieci z Jaszkotla. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku

Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Harmonogram wydarzeń dla seniorów na styczeń 2016 roku Lp. Termin Godzina Miejsce Nazwa wydarzenia Uwagi 1. 12.01.2016 14.30-17.00 Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, ul. Nałkowskich 114 Bal Karnawałowy

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00

RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 RSM PRAGA OSIEDLE TARGÓWEK SPRAWOZDANIE ZIMA W MIEŚCIE KLUBU KOŁATKA 19.01.2015-30.01.2015 KLUB CZYNNY W GODZINACH 08.00-16.00 Małgorzata Kryszyłowicz Jadwiga Krawczyk Klub Kołatka, w bieżącym roku przeprowadził

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE. CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE CHOCHOŁÓW 16 23 stycznia 2016 PROGRAM WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury- Dom Harcerza 30-059 Kraków, ul. Reymonta 18 Miejsce: Ośrodek szkolno- wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI

REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI UROCZYSTOŚCI TRZECH KRÓLI Organizowanego przez Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. bł. Jana Pawła II i Gimnazjum SPSK w Modzerowie DATA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie. Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Kuraszkowie Kuraszków nasze miejsce na Ziemi! KURASZKÓW GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE 1 Gdzie ten Kuraszków? 2 Realizowane projekty z Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2007 Zakup strojów ludowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ

FERIE ZIMOWE 2014. Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem PIERWSZY TYDZIEŃ FERIE ZIMOWE 2014 Ferie z uśmiechem, sportem, muzyką i filmem Miejski Dom Kultury Data Zajęcia Godziny Sala Warsztat teatralny scena dziecięca 12 14 48 Taneczne zajęcia zespołowe Blask i Switch 13 14 11

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH MOK NA ROK 2006 TERMIN NAZWA IMPREZY MIEJSCE IMPREZY STYCZEŃ ZASIĘG IMPREZY 08.01.2006 1 XIV WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄ TECZNEJ POMOCY -Koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół?

Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? POZNAŃ 2014 Dlaczego Drogi Rodzicu Twoje dziecko powinno bawić się i uczyć w Przedszkolu nr 129 Małych Przyjaciół? Przedszkole jest jednostką publiczną, której organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta

Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta REGULAMIN KONKURSU Bitwa Szkół o Klucz do Bram Miasta ORGANIZATOR: LUBLINIECKA RADA MŁODYCH URZĄD MIEJSKI W LUBLIŃCU TERMIN: 12 czerwca 2015 r. (piątek), godz. 9.00 13.00 Rejestracja drużyn od godz. 8.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK

KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK KALENDARZ IMPREZ MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA 2013 ROK Miesiąc Nazwa imprezy/konkursu/warsztatu Miejsce Organizator styczeń Warsztaty gry na skrzypcach uczniów szkół muzycznych województwa łódzkiego

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Plan pracy Przedszkola nr 129 im. Małych Przyjaciół 2013/2014 Zatwierdzony uchwałą nr 2 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 13.06.2013r. Cele ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Rodzaj imprezy (święta, apele, spotkania okolicznościowe, konkursy, rozgrywki sportowe i inne ) Data wrzesień

Bardziej szczegółowo

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r.

Tydzień Promocji Zdrowia. W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Tydzień Promocji Zdrowia W Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie 24 28.03.2014r. Inicjatywa Akcja Tydzień Promocji Zdrowia jest inicjatywą Rady Rodziców przy ZSS, nie mniej jednak

Bardziej szczegółowo

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM

X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM X PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ RAZEM Z prawdziwą satysfakcją przedstawiamy Państwu informację o X Przeglądzie Twórczości Dziecięcej RAZEM 2014. Nasza impreza jest wpisana do kalendarza imprez ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r.

Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Protokół Nr XXII/2008 obrad XXII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 29 maja 2008 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 17 10. Na ogólną liczbę 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy

Rok szkolny 2013/2014. Pożegnanie kierownika świetlicy Rok szkolny 2013/2014 Pożegnanie kierownika świetlicy 27 września 2013 r. w świetlicy,,pod Pajęczynką odbyła się uroczystość pożegnania kierownika świetlicy Pani mgr Balbiny Wawrzyniak w związku z przejściem

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły?

Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Temat:Jak władze lokalne dbają o rozwój kulturalny dzieci i młodzieży naszej szkoły? Projekt edukacyjny realizowany w Publicznym Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego w Jedlińsku w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1

Gazetka Szkolna. ZSOiT. Studniówka. Mamy nowe certyfikaty W T Y M N U M E R Z E. Studniówka 1 Gazetka Szkolna Tel.: (85) 653 00 73; Faks: 85 653 32 15 e-mail: zsoitbialystok@wp.pl; www.zsoit.bialystok.pl W T Y M N U M E R Z E Studniówka 1 Mamy nowe 1-2 certyfikaty Wiosenne 2 kolędowanie Poezja

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury

Plan imprez na 2011 rok. Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Plan imprez na 2011 rok Miejski Ośrodek Kultury Dział Upowszechniania Kultury Nazwa imprezy: Termin: STYCZEŃ 11 stycznia Zabawa noworoczna dla dzieci 15 stycznia Koncert kolęd (kościół) 16 stycznia Dzień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW

REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW REGULAMIN XXXV BIEG GWARKÓW 1.Termin: 8 lutego 2015 roku 2. Miejsce: Andrzejówka Rybnica Leśna koło Wałbrzycha 3. Organizatorzy: Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne AQUA ZDRÓJ Spółka

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku.

Konkurs Recytatorski Człowiek, człowieczeństwo w poezji 19 marca 2013 roku. Być sobą, autentyzm to po prostu szczerość. To prawda wcielona w człowieka.. Jestem jaki jestem. Znam swoje miejsce wśród ludzi i ani się nie poniżam, ani nie wywyższam. Nie wchodzi się do nieba w cudzym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE

XXXII KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO ELIMINACJE GMINNE Piknik rodzinny Dnia 14 czerwca 2015 roku na terenie naszej szkoły został zorganizowany piknik rodzinny. Początek imprezy przewidziano na godz. 14:30. Do przygotowań zabrali się zarówno rodzice, nauczyciele,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2014 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się 3 lutego. Chętne dzieci spotykały

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania zadania 10

Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Sprawozdanie z wykonania zadania 10 Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącą kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeostwa uczniów W ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Festiwal muzyki Roztocza

Festiwal muzyki Roztocza Festiwal muzyki Roztocza estiwal "Pieśni spod Niebieskiej Niedziela 1 XII godz 18.30 Sobota 14 XII godz 18.00 Biłgoraj F- Muzyka Roztocza" to spotkanie Tomaszów Lubelski "Muzyka Roztocza.pl" wykład z autentyczną

Bardziej szczegółowo

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy:

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Chłopcy Malowani. Organizatorzy: I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Chłopcy Malowani Organizatorzy: Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych Zamość Przy współpracy z Zamojskim Domem Kultury i Klubem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zespół Szkół Społecznych nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Społeczne Gimnazjum nr 3 Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

W gabinecie lekarskim Zajęcia otwarte

W gabinecie lekarskim Zajęcia otwarte STYCZEŃ 2015 W gabinecie lekarskim Na początku stycznia grupa 3-4 latków odwiedziła szkolny gabinet lekarski. Pani pielęgniarka zapoznała dzieci z podstawowym wyposażeniem gabinetu oraz podkreśliła znaczenie

Bardziej szczegółowo

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju

Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci. Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Meble, stoliki i krzesła dostosowane są do wzrostu i wieku dzieci Pomoce dydaktyczne systematycznie uzupełniane pomagają w aktywnym rozwoju Higieny i zdrowia Rekreacyjno-zabawowy Kącik przyrodniczy Miejsce

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. Z a r z ą d z e n i e Nr 164/2015 Wójta Gminy Dębno z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych Kalendarz imprez przedszkolnych 28.09.2014 11:24 Kalendarz imprez przedszkolnych 2015/2016 Przedszkole Nr 7 w Koszalinie Lp. Temat plan działań termin 1 Dzień Przedszkolaka 2 Wykopki 3 Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL.

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY PUDEŁKO ZWANE WYOBRAŹNIĄ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 kwietnia 2008 r. Nawiązując do kilkuletniej tradycji, zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE

Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Funkcjonowanie Oświaty w Gminie Miedzichowo DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEDZICHOWIE Witamy w Zespole Szkół w Miedzichowie Rok szkolny 2014/2015 Dzień przedszkolaka 19.09.2014 Początek roku szkolnego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI

FERIE W MIEŚCIE 2013 ZŁOTORYJSKI OŚRODEK KULTURY I REKREACJI FERIE W MIEŚCIE 2013 Poniżej propozycje spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych 2013 dla dzieci i młodzieży, przygotowane przez złotoryjskie szkoły, instytucje i organizacje: ZŁOTORYJSKI OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ ZAMIERZEŃ I REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ARKUSZ ZAMIERZEŃ I REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ARKUSZ ZAMIERZEŃ I REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP. OBSZAR DZIAŁANIA ZAMIERZENIE DO REALIZACJI TERMIN 1 Dzień Przedszkolaka Pasowanie na przedszkolaka Święto plonów Wigilia Przedszkolna I Uroczystości

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r.

KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY. w MILANOWIE w 2015 r. KALENDARZ WAŻNIEJSZYCH IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODK KULTURY w MILANOWIE w 2015 r. Lp. Nazwa Planowanych działań Opis Organizator Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. Współorganizator GBP w

Bardziej szczegółowo

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu

Do życzeń dołączył się także Wojtek Urban, który z kolei ukołysał publiczność kolędą Lulajże Jezuniu Zaczarowane Radio Kraków wyśpiewało magię świąt! O 11.00, w Studiu im. Romany Bobrowskiej Radia Kraków, odbył się wyjątkowy koncert Dzieciątko, ach to Ty!, który dźwiękami najpiękniejszych polskich kołysanek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Świetlica środowiskowa w Łężycy

Świetlica środowiskowa w Łężycy Świetlica środowiskowa w Łężycy będzie funkcjonować w roku kalendarzowym 2014 dzięki zaangażowaniu między innym Pani Agnieszki Kozakiewicz, która napisała projekt o pozyskanie środków na ten cel do Gminy

Bardziej szczegółowo

Cerkiew w Nowym Bruśnie odzyska blask

Cerkiew w Nowym Bruśnie odzyska blask Zostań przewodnikiem po Roztoczu i Zamościu D o 17 listopada trwa nabór na kurs na przewodnika PTTK po Zamościu i Roztoczu. Kurs obejmuje łącznie ok. 250 godz. zajęć, na które składają się wykłady teoretyczne,

Bardziej szczegółowo