Oracle9i Lite: rozwi¹zanie dla mobilnych baz danych?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oracle9i Lite: rozwi¹zanie dla mobilnych baz danych?"

Transkrypt

1 VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 Oracle9i Lite: rozwi¹zanie dla mobilnych baz danych? Juliusz Jezierski, Robert Wrembel Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki {Juliusz.Jezierski, Abstrakt Od kilku lat obserwuje siê ogromny wzrost wykorzystania urz¹dzeñ mobilnych typu notes mened erski, czy komputer przenoœny. Powszechnoœæ tych urz¹dzeñ i ich wykorzystywanie do gromadzenia i przetwarzania danych zmusza producentów oprogramowania baz danych do rozwoju oprogramowania dla urz¹dzeñ mobilnych. Wychodz¹c na przeciw zapotrzebowaniu firma Oracle Corp. zaimplementowa³a oprogramowanie Oracle9i Lite. Lite to mikrosystem zarz¹dzania baz¹ danych wraz z uproszczonym serwerem www i œrodowiskiem projektowania aplikacji.

2 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? Wprowadzenie Obecnie powszechnie wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia mobilne służące do gromadzenia danych, np. notesy menedżerskie, palmtop y, komputery przenośne (laptop y, notebook i). Umożliwiają one nie tylko przetwarzanie zgromadzonych danych ale również ich wymianę z komputerami stacjonarnymi. Typowym jest wykorzystywanie przez przedstawicieli handlowych notebook ów. Przedstawiciele ci często podróżują, nie mają więc dostępu do firmowych zasobów danych. Taka charakterystyka pracy wymaga, aby dane niezbędne dla pracy reprezentanta znajdowały się na jego urządzeniu mobilnym w bazie danych. Dane z takich baz mobilnych zasilają system centralny gdy notebook zostaje podłączony do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Ponieważ jednak notebook i najczęściej pracują w trybie bez połączenia z siecią, powstaje więc problem wymiany i synchronizacji danych między urządzeniem mobilnym, a systemem centralnym. Synchronizacja taka najczęściej odbywa się jedynie okresowo, gdy notebook uzyskuje dostęp do sieci. Jednym z rozwiązań proponowanych przez Oracle w dziedzinie zarządzania mobilnymi systemami jest oprogramowanie Oracle9i Lite przeznaczone właśnie dla małych baz danych działających zarówno na notebook ach, laptop ach, jak i palmtop ach. Jedną z ważniejszych funkcji tego oprogramowania jest zaimplementowany w nim mechanizm automatycznej synchronizacji danych między mobilną, a centralną bazą danych, w obu kierunkach. Oracle9i Lite zawiera w sobie mikrosystem zarządzania bazą danych, środowisko deweloperskie aplikacji Lite9i i środowisko uruchomieniowe tych aplikacji. Aplikacje Lite można implementować w językach C, C++, Visual Basic, Java. Aplikacje mogą pracować z lokalną bazą danych, tj. bez podłączenia do sieci, jak również z centralną bazą danych, w przypadku podłączenia do sieci. W niniejszym referacie zostaną omówione podstawowe cechy oprogramowania Oracle Lite oraz zostanie przedstawiona jego ocena pod względem funkcjonalności i niezawodności. 2. Cechy i architektura systemu Oracle9i Lite Architektura oprogramowania Oracle9i Lite została przedstawiona na rysunku 1. Dwa jej podstawowe komponenty to część centralna i część mobilna (por [OL9DG1, YSP02]). W skład pierwszej z nich wchodzą serwer mobilny Mobile Server, jego repozytorium Mobile Server Repository i centralna baza danych. Drugi komponent składa się z serwera www mobilnego klienta Mobile Client Web Server i mobilnej bazy danych Lite Klient i serwer Lite Mobile Server jest modułem programowym odpowiedzialnym za synchronizację danych między centralną bazą danych, a bazami mobilnymi. Ponadto, umożliwia centralne zarządzanie aplikacjami mobilnymi i użytkownikami oraz automatyczne instalowanie najnowszych wersji aplikacji na urządzeniach mobilnych. Serwer ten komunikuje się z centralną bazą danych Oracle8i lub 9i za pomocą oprogramowania sieciowego Net8. Aplikacje klienta mobilnego uruchamiane w przeglądarce www komunikują się z modułem serwera mobilnego i za jego pomocą realizują dostęp do centralnej bazy danych. Serwer mobilny może współpracować w czterech różnych konfiguracjach, tj. z oprogramowaniem (1) Oracle9i Application Server, (2) Oracle HTTP Server, (3) Apache Server oraz (4) jako niezależny moduł programowy serwera mobilnego (webtogo.exe). Rysunek 2 podsumowuje wspomniane konfiguracje.

3 76 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel serwer klient serwer www klienta mobilnego HTTP serwer mobilny Net8 JDBC baza danych Lite HTTP repozytorium serwera mobilnego środowisko deweloperskie centralna baza danych Oracle8i/9i serwer www klienta mobilnego JDBC baza danych Lite Rys. 1. Architektura systemu Oracle9i Lite Centralna baza danych Oracle8i/9i służy do przechowywania zintegrowanych danych wczytywanych z urządzeń mobilnych oraz przenośnych aplikacji. Dodatkowo, jest w niej instalowane repozytorium serwera mobilnego, niezbędne do prawidłowej pracy Oracle9i Lite. Urządzenie mobilne (notebook) posiada zainstalowany serwer www klienta mobilnego, który jest uproszczoną (ang. lightweight) wersją serwera www. Dzięki temu serwerowi użytkownik mobilny może korzystać z aplikacji uruchamianych w przeglądarce zarówno pracujących na mobilnej bazie danych, jak i centralnej. Dodatkowo, serwer ten umożliwia przezroczyste przełączanie się z trybu pracy bez połączenia sieciowego (offline) na tryb sieciowy (online), tj. podłączenie do centralnej bazy danych. Komunikacja między serwerem www klienta mobilnego, a serwerem mobilnym jest realizowana za pomocą protokołu HTTP. Natomiast komunikacja między aplikacjami lokalnymi, a bazą Lite jest realizowana za pomocą sterownika JDBC. Baza danych Lite jest mikrosystemem zarządzania bazą danych. Służy ona do przechowywania danych dla aplikacji lokalnych. Funkcjonalność bazy Lite jest bardzo ograniczona w stosunku do chociażby Personal Oracle. Ograniczenia te dotyczą m.in.: zbioru poleceń języka SQL i PL/SQL, dostępnych struktur danych, słownika bazy danych, zarządzania użytkownikami. Poza tym, inna jest struktura fizyczna i logiczna samej bazy danych Branch Office Branch Office (por. [OL9BO]) jest architekturą pracy Lite, w której wielu użytkowników korzysta z tej samej bazy Lite zainstalowanej w filii firmy. Baza ta zawiera podzbiór informacji pochodzących z centralnej bazy danych. Informacje wprowadzane przez użytkowników w filii są replikowane do centralnej bazy danych Oracle8i/9i. Architektura Branch Office została przedstawiona na rysunku 2. Baza Lite jest administrowana całkowicie zdalnie przez administratora systemu centralnego.

4 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? 77 filia Windows NT system centralny Lite HTTP, Net8 serwer mobilny klient 1 klient 2 klient 3 Oracle8i/9i Rys. 2. Architektura Branch Office Serwer bazy Lite aktualnie dostępny jest wyłącznie dla systemu Windows NT, natomiast klienci mogą być instalowani w systemie Windows 95/98/NT/2000. Wersje i Oracle9i Lite wspierają do 16 równocześnie pracujących użytkowników w filii.. 3. Mobile Development Kit projektowanie aplikacji dla Lite Środowisko deweloperskie Mobile Development Kit [OL9DG1, OL9DG2] zawiera zestaw narzędzi programowych, m.in. środowisko uruchomieniowe aplikacji Lite, biblioteki API, zestaw przykładowych aplikacji i oprogramowanie Packaging Wizard umożliwiające publikowanie aplikacji w serwerze mobilnym. Aplikacje Lite można implementować w językach C, C++, Visual Basic, Java. W ostatnim przypadku dostęp do bazy danych odbywa się za pośrednictwem sterownika JDBC, natomiast dla pozostałych języków za pomocą ODBC lub OKAPI. Budując przenośne aplikacje internetowe można również wykorzystywać technologie serwletów i Java Server Pages. Zbiór dostępnych języków programowania i interfejsów programowych jest ograniczony dla poszczególnych platform sprzętowych i systemów operacyjnych. Tabela 1 przedstawia te ograniczenia. Platforma sprzętowa/ system operacyjny Język programowania Interfejs programowy dostępu do bazy danych Zalecane środowisko rozwojowe IDE Win32 MS Windows 95/98/NT/2000 C/C++, Java, Visual Basic ODBC , OKAPI, JDBC 2.0 Microsoft Visual C++ wersja 5.0 lub wyższa, Microsoft Visual Basic wersja 4.0 lub wyższa, Oracle JDeveloper wersja 3.1 lub wyższa Palm/ PalmOS ver C/C++ Podzbiór ODBC 3.0, OKAPI CodeWarrior for the Palm Computing Platform

5 78 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel EPOC/EPOC 5 C/C++, Java ODBC 2.0, OKAPI, JDBC 2.0 Symbian EPOC Release 5 C++ SDK, Microsoft Visual C++ Version 5.0 lub wyższy, Symbian EPOC Release 5 SDK for Java Windows CE (Pocket PC 3.0, PocketPC 2000, PocketPC 2002,,HandheldPC Pro (HPC Pro)/HandheldPC 2000). C/C++, Java, Visual Basic ODBC 2.0, OKAPI, JDBC 2.0 Visual C++ wersja 6.0 dla Windows CE, Visual Basic version 6.0, Microsoft Embedded Visual Tools version 3.0. Standardy interfejsów programowych dostępu do bazy danych ODBC i JDBC są powszechnie znane i używane do budowa aplikacji bazodanowych, zainteresowany Czytelnik szczegółowe informacje może znaleźć w [JDBC] i [ODBC]. Szczegółowego wyjaśnienia wymaga interfejs OKAPI Object Kernel API. Jest to interfejs programowy dostępu do mikrosystemu Oracle Lite dedykowany dla aplikacji uruchamianych na małych urządzeniach. Interfejs ten uwzględnia ograniczenia w mocy i dostępnej pamięci operacyjnej tych urządzeń. Funkcje OKAPI odwołują się bezpośrednio do jądra mikrosystemu Lite z pominięciem modułu translatora SQL. Dzięki takiemu podejściu zwiększa wydajność mikroaplikacji kosztem zrezygnowania z walorów uniwersalnego dostępu do danych z poziomu języka SQL. Ze względu na ograniczoną objętość pracy nie będziemy opisywać budowy aplikacji dla urządzeń przenośnych, specyficznego dla platformy sprzętowej, systemu operacyjnego i wykorzystywanego środowiska uruchomieniowego Po przygotowaniu, skompilowaniu i uruchomieniu aplikacji można ją opublikować w centralnym repozytorium Oracle Lite. Publikacja taka umożliwia łatwą i wygodną instalację przez użytkowników aplikacji na przenośnych urządzeniach przez Internet lub przez narzędzia dostarczane przez producentów urządzeń (np. HotSync). Do publikacji aplikacji przenośnych wykorzystuje się narzędzie Packaging Wizard z pakietu Mobile Development Kit. Jako przykład użycia narzędzia Packaging Wizard zademonstrujemy opublikowanie przenośnej aplikacji internetowej wykonanej w technologii serwletów i JSP. Aplikacje takie w nomenklaturze Oracle Lite nazywają Web-to-Go. Do uruchomienia Packaging Wizard używa się polecenia wtgpack. Program Packaging Wizard działa w trybie kreatora, w kolejnych krokach definiuje się poszczególne parametry publikacji aplikacji w repozytorium.

6 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? 79 W pierwszym kroku określa się zbiór platform, dla których mają być opublikowane aplikacje pod ta samą nazwą (posiadające tą samą funkcjonalność dla różnych platform) rysunek 3. Rys. 3. Okno wyboru platform implementacyjnych W drugim kroku (rysunek 4) definiuje się podstawowe parametry aplikacji: nazwę aplikacji, wirtualną ścieżkę pod którą aplikacja jest dostępna, opis aplikacji, domyślną (startowa) stronę aplikacji może to być strona html lub jsp, katalog zawierający pliki aplikacji oraz plik graficzny będący ikoną aplikacji Rys. 4. Okno definicji własności aplikacji W trzecim kroku (rysunek 5) można dokonać przeglądu plików znalezionych przez narzędzie Packaging Wizard w katalogu aplikacji. W kroku tym należy skompilować wszystkie strony JSP przez wybranie przycisku Compile JSP. Nowowygenerowane pliki zastaną zaznaczone podświetleniem. Rys. 5. Okno podglądu plików aplikacji

7 80 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel Czwarty krok (rysunek 6) umożliwia odwzorowanie nazw serwletów zawartych w aplikacji na nazwy implementujących ich klas Java. Rys. 6. Okno odwzorowania nazw serwletów Rys. 7. Okno wyboru właściciela obiektów bazy danych Rys. 8. Okno wyboru danych do replikacji W piątym kroku (rysunek 7) definiuje się nazwę właściciela obiektów bazy danych wchodzących w skład aplikacji w repozytorium Oracle Lite. Istnieje możliwość ograniczenia liczby równoczesnych sesji użytkowników oraz zadeklarowania, że wszystkie elementy aplikacji (strony JSP, serwlety) uruchomione przez jednego użytkownika w wielu oknach przeglądarki będą współdzieliły połączenie do bazy danych i tym samym kontekst wspólnej transakcji. Wymaga się zdefiniowania w tym kroku nazwy bazy danych Lite na urządzeniu przenośnym użytkownika Krok szósty (rysunek 8) umożliwia zdefiniowania zbioru replikowanych danych z repozytorium Oracle Lite do lokalnych systemów na urządzeniach przenośnych w postaci migawek. Migawkę taka można utworzyć od podstaw lub zaimportować utworzyć automatycznie na podstawie definicji tabeli w bazie danych (zalecana opcja). Po naciśnięciu przycisku Import pojawia się okienko umożliwiające przyłączenie się do bazy danych. Istnieje możliwość przyłączenia się do mikrosystemu Oracle Lite (na rysunku) lub RDBMS Oracle przez odpowiednie podanie deskryptora połączenia URL.

8 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? 81 Po poprawnym przyłączeniu wyświetla się okno zawierające tabele zdefiniowane w schemacie danego użytkownika rysunek 9. Po zaznaczeniu tabeli można ją dodać do zbioru importowanych definicji migawek. Rys. 9. Lista tabel użytkownika Rys. 10. Okno własności migawki Po zaimportowaniu migawek można zmienić ich własności przez wywołanie okna edycji w wyniku naciśnięcia przycisku Edit - rysunek 10. Okno edycji umożliwia określenie: wskazania konieczności utworzenia migawki w bazie Lite na urządzeniu przenośnym, wskazania możliwości modyfikacji, sposób rozwiązywania niespójności wynikłych przy równoczesnej modyfikacji tych samych danych na różnych urządzeniach przenośnych w trybie offline, sposoby odświeżania, zapytania definiującego migawkę, indeksów wspomagających wyszukiwanie danych.

9 82 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel W kroku siódmym definiuje się sekwencje (ang. sequences) - rysunek 11. Podobnie jak w przypadku migawek istnieje możliwość zaimportowania definicji sekwencji z bazy danych. Rys. 11. Okno definicji sekwencji Rys. 12. Okno własności sekwencji Po zaimportowaniu definicji sekwencji można ją zmienić uruchamiając okno edycji. W ramach tej edycji można określić parametry sekwencji po stronie repozytorium (serwera) i bazy danych Lite po stronie urządzenia przenośnego (klienta). Po stronie serwera można określić wartość startową, wartość maksymalną i minimalną sekwencji oraz wielkość przyrostu wartości sekwencji. W celu zagwarantowania unikalności wartości generowanych przez sekwencje lokalnie pracujące na bazie Lite na urządzeniu przenośnym stosuje się technikę okna. W technice tej każda baza Lite pracująca na urządzeniu przenośnym przy pierwszej synchronizacji z repozytorium otrzymuje rozłączny przedział wartości sekwencji, tzw. okno wartości. Szerokość tego okna, czyli względny przedział wartości dostępny każdej lokalnej sekwencji, jest określana za pomocą parametru Window Size. Przedział ten jest sukcesywnie wykorzystywany przez lokalną sekwencję w celu przydzielania unikalnych wartość od wartości początkowej przydzielonej danej wartości z przyrostem określonym za pomocą parametru Increment. Jeżeli liczba dostępnych wartości wewnątrz okna dla danej sekwencji lokalnej spadnie poniżej wartości określonej parametrem Threshhold, to przy następnej synchronizacji bazy danych Lite z repozytorium, zostanie pobrane kolejne okno wartości. W celu uniknięcia nakładania się wartości generowanych przez lokalne sekwencje i sekwencję z repozytorium, można zdefiniować punkt startowy i wielkość przyrostu wartości sekwencji w taki sposób, aby sekwencja z repozytorium generowała wartości parzyste, a sekwencje lokalne generowały wartości parzyste.

10 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? 83 Po zakończeniu definicji parametrów publikacji aplikacji przenośnej pojawia się okno (rysunek 13) umożliwiające określenie sposobu zapisania wyników pracy. Przez wybór opcji Create files może zostać utworzony plik JAR zawierający spakowane pliki aplikacji wraz z plikiem manifestu oraz skrypty SQL tworzące wszystkie wcześniej zdefiniowane obiekty bazy danych (migawki, indeksy, sekwencje). Rys. 13. Okno zapisu aplikacji Wybór pozycji Publish the current application powoduje wyświetlenie okna do ustalenia parametrów połączenia z repozytorium: adresy URL, nazwy i hasła administratora oraz katalogu repozytorium - rysunek 14. Rys. 14. Okno parametrów połączenia z repozytorium Następnie pojawia się okno z paskiem postępu raportujące postęp i poprawność instalacji publikacji wskazanej aplikacji w repozytorium centralnej bazy danych (rysunek 15). Rys. 15. Okno postępu instalacji aplikacji Po nadaniu uprawnień, przez administratora repozytorium, uprawnieni użytkownicy za pośrednictwem przeglądarki internetowej mogą sobie tę aplikację zainstalować na swoich urządzeniach przenośnych. W tym momencie jest również instalowana lokalna baza danych Lite oraz jej zawartość jest inicjowana przez pierwszą synchronizację z repozytorium centralnej bazy danych. 4. Synchronizacja danych i aplikacji Ponieważ urządzenia mobilne najczęściej pracują w trybie bez połączenia z siecią, powstaje problem wymiany i synchronizacji danych między urządzeniem mobilnym, a systemem centralnym. Synchronizacja taka najczęściej odbywa się jedynie okresowo, gdy urządzenie uzyskuje do-

11 84 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel stęp do sieci. Oprogramowanie Lite zapewnia synchronizację zarówno danych, jak i aplikacji pomiędzy systemem centralnym i mobilnym. Synchronizacja taka odbywa się w następujących momentach: (1) gdy użytkownik przechodzi z trybu online w offline, (2) gdy użytkownik przechodzi z trybu offline w online i (3) na żądanie użytkownika. Synchronizacja danych pomiędzy mobilną bazą Lite, a bazą centralną jest realizowana za pomocą mechanizmu migawek (ang. snapshots) (por. [Dye99, O9iRep]) definiowanych dla każdej aplikacji. Dane są replikowane pomiędzy bazami danych w sposób przyrostowy (por. [Mat96, JLVV00, O9iRep]). Oznacza to, że przesyłane są wyłącznie zmiany wprowadzone w bazie danych od momentu ostatniej replikacji. Zmiany te będą dalej nazywane deltami. Baza Lite automatycznie rejestruje te zmiany. Synchronizacja danych jest realizowana w sześciu krokach [YSP02], por. rysunek 16. W kroku pierwszym m.in. (1) jest nawiązywane połączenie klient serwer mobilny (Mobile Server), (2) dokonywana jest autentykacja użytkownika, (3) przygotowywana jest delta zmian w bazie mobilnej. W kroku drugim delta jest przesyłana do serwera mobilnego i wczytywana do kolejki wejściowej klienta, znajdującej się w serwerze mobilnym. W kroku trzecim delta z kolejki wejściowej jest aplikowana do bazy centralnej. W kroku czwartym jest przygotowywana delta z bazy centralnej dla danego użytkownika. Jest ona umieszczana w tzw. kolejce wyjściowej serwera. W kroku piątym delta jest wysyłana do klienta, a w szóstym aplikowana do jego bazy Lite. 1. nawiązanie połączenia 2. aplikowanie delty kolejka wejściowa klienta serwer mobilny 3. aplikowanie delty Lite Oracle8i/9i 6. aplikowanie delty 5. wysłanie delty kolejka wyjściowa serwera 4. przygotowanie delty Rys. 16. Synchronizacja danych między bazą mobilną i centralną W kroku pierwszym przygotowanie delty, nawiązywane jest połączenie klienta mobilnego z serwerem mobilnym (Mobile Server). W kroku drugim Aplikacje również podlegają synchronizacji. Jeżeli urządzenie mobilne posiada starszą wersję aplikacji od tej, która została opublikowana na serwerze centralnym (Mobile Server), wówczas nowsza wersja jest automatycznie instalowana na tym urządzeniu. 5. Wstępna ocena Oracle9i Lite W ramach przeprowadzonych testów ocenie poddano Oracle9i Lite, rel zainstalowanego w następującej konfiguracji: Mobile Server Windows 2000, Mobile Development Kit Windows NT, aplikacje i baza klienta Windows 98. Wstępna ocena oprogramowania jest następująca.

12 Oracle9i Lite: rozwiązanie dla mobilnych baz danych? Mobile Server i Mobile Development Kit nie wspierają bibliotek znaczników (ang. tag libraries). Niedawno na rynku pojawiła się wersja Oracle9i Lite, która jak podaje Metalink wspiera biblioteki znaczników. Własności ta nie została jednak sprawdzona za pomocą testów. 2. Współpraca Tomcat z bazą danych Lite w środowisku deweloperskim Mobile Development Kit jest możliwa i przebiega bezbłędnie. Natomiast autorom nie udało się skonfigurować Tomcat tak, aby mógł realizować dostęp do klienckiej bazy danych. Metalink również nie zawiera żadnych informacji na ten temat. 3. Środowisko Mobile Development Kit jest niestabilne. Najczęstsze problemy eksploatacyjne to: Przypadkowe znikanie przycisków z okien oprogramowania w czasie kolejnych wywołań. Rozwiązaniem tego problemu jest jak zwykle wywołanie okna ponownie; Niemożliwość ponownego definiowania parametrów replikacji. Jeżeli aplikacja posiadała takie parametry, a następnie parametry te usunięto, to niemożliwym stawało się ponowne utworzenie innych bądź tych samych parametrów replikacji w tej samej aplikacji. 4. Uruchomienie Mobile Server w ramach serwera Apache z modułem szyfrowania SSL uniemożliwiało instalację przenośnych aplikacji dla nowoutworzonych użytkowników. 5. Komponent Branch Office nie zapewnia współdzielenia bazy danych przez wielu użytkowników tego samego komputera. Branch Office nie nadaje się do zastosowań, w których kilku użytkowników systemu chciałoby współdzielić tę samą bazę danych. W Branch Office każdy użytkownik posiada swoją niezależną bazę danych, a więc występuje redundancja danych. 6. Podsumowanie W artykule przedstawiono podstawowe własności, architekturę i środowisko deweloperskie oprogramowania Oracle9i Lite, przeznaczonego do projektowania systemów mobilnych opartych o bazę danych. Za pomocą Lite można projektować aplikacje dla Windows 95/98/NT/2000/CE, Pocket PC, Palm Computing Platform i Symbian EPOC. Poddano również ocenie eksperymentalnej wersję Oracle9i Lite. Autorzy artykułu oceniają testowane oprogramowanie jako niestabilne, o ograniczonej funkcjonalności. Wydaje się, że ww. oprogramowanie można by zastosować do projektowania prostych aplikacji internetowych, współpracujących z bazą danych o niewielkim stopniu złożoności kilka, lub kilkanaście tabel. Bibliografia [Dye99] Dye C.: Oracle Distributed Systems. O Reilly & Associates, Inc, 1999, ISBN: [JDBC] [JLVV00] Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P.: Fundamentals of Data Warehouses. Springer Verlag, 2000, ISBN

13 86 Juliusz Jezierski, Robert Wrembel [Mat96] [ODBC] [OL9AG] [OL9BO] [OL9DG1] [OL9DG2] Mattison R.: Data Warehousing: Strategies, Technologies, and Techniques. McGraw Hill, 1996, ISBN Oracle9i Lite electronic documentation, rel Administration Guide. Oracle9i Lite electronic documentation, rel User's Guide for Branch Office. Oracle9i Lite electronic documentation, rel Developer s Guide for Web to Go. Oracle9i Lite electronic documentation, rel Developer s Guide for Windows32. [O9iRep] Oracle9i electronic documentation. Oracle9i Replication, rel [YSP02] Yeung A., Stephenson P., Pang N.: Oracle9i Mobile: Build Wireless, Offline, Push, and Voice Applications. McGraww Hill, 2002, ISBN X

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET

BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH PRZEZ INTERNET INTERNET W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM Paweł KASPROWSKI, Stanisław KOZIELSKI, Piotr KUŹNIACKI, Tadeusz PIETRASZEK Politechnika Śląska, Instytut Informatyki BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW BAZODANOWYCH DOSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika

DB2 Connect - Podręcznik użytkownika IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01 IBM DB2 Connect 10.5 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Aktualizacja: październik 2014 SC85-0508-01

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01

IBM DB2 Universal Database. Co nowego. Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 IBM DB2 Universal Database Co nowego Wersja 7.2 SC85-0039-01 Przed skorzystaniem z tych informacji i opisywanych przez nie produktów należy

Bardziej szczegółowo

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Backup expert for QNAP Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Instrukcja aplikacji Data aktualizacji 19.09.2014r. Spis treści Aplikacja desktop...2 Wymagania...2 Proces instalacji...4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu,

rozwiązania thin client dla różnych platform (PC, lokalny operator panelu, Poznaj Simatic WinCC od strony praktycznej Część 4 WinCC firmy Siemens to oprogramowanie SCADA, którego możliwości funkcjonalne i sposoby wykorzystania przedstawiamy w publikowanym od kilku miesięcy w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Rational Application Developer

Rational Application Developer Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Rational Application Developer Wersja 7.0 Podręcznik instalowania GI10-6758-04 Uwaga Przed wykorzystaniem podanych tu informacji

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/

COMPUTERWORLDGUiDE. Platforma Microsoft Azure. www.microsoft.com/poland/windowsazure/ COMPUTERWORLDGUiDE Platforma Microsoft Azure Platforma Microsoft Azure Computerworld Guide Cloud usuwa bariery Dotychczas tworzenie oprogramowania dla dużych instytucji wymagało solidnych nakładów finansowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM

SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI INŻYNIERSKA PRACA DYPLOMOWA SYSTEM DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA KART ELEKTRONICZNYCH SMART CARD MANAGEMENT SYSTEM Paweł Brzeziński Kamil Czyżnielewski

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo