R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej nadaje się następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora, Operatora Technicznego, Uczestników Konkursu, osób korzystających z aplikacji Konkursu oraz osób głosujących w ramach Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku ich z udziałem w Konkursie. 2. Konkurs konkurs organizowany przez Organizatora we współpracy z HYVE Innovation Community GmbH pod nazwą Mamy radzą, którego zasady i warunki uczestnictwa określa Regulamin. 3. Organizator NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: , posiadająca NIP , wysokośd kapitału zakładowego: ZŁ. 4. Operator techniczny HYVE Innovation Community GmbH z siedzibą w Monachium przy ulicy Schellingstrasse 45, München Deutschland 5. Serwis zamieszczony w Internecie pod domeną serwis internetowy Organizatora, za pośrednictwem którego organizowany jest Konkurs. 6. Uczestnik użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgodnie, z Regulaminem, zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do takiego uczestnictwa, określone w 5 Regulaminu. 7. Praca Konkursowa opis pomysłów/porad wraz ze zdjęciem ilustrującym porady/pomysły, mieszczących się w tematyce konkursu: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka utworzonych przez Uczestnika na cele Konkursu, przy użyciu narzędzi dostępnych do tego celu w aplikacji Konkursu dostępnej w Serwisie, opisanych w 6 ust. 5 Regulaminu, oraz spełniających opisane w 6 Regulaminu kryteria kwalifikacji do udziału w Konkursie. Dodatkowo, Uczestnik może załączyd ilustrację, film lub link do video, ilustrujące porady/pomysły. 8. Komisja Konkursowa (Jury) Powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, z czego osoby te wywodzid się będą z osób wskazanych przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, dokonująca wyboru zwycięskich Prac Konkursowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu. 9. Gospodarstwo domowe zespół osób wzajemnie spokrewnionych lub spowinowaconych, zamieszkujących, chodby czasowo, pod tym samym adresem. 10. Nagrody wszystkie przewidziane w Konkursie nagrody, tj. opisane w 8 Regulaminu Nagrody Główne oraz Wyróżnienia.

2 2 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, w Serwisie, w okresie wskazanym w 4 Regulaminu. 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w 5 oraz 6 Regulaminu. 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem. 4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także publikowane przez Organizatora w Serwisie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu. 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w 7-9 Regulaminu. 3 Przedmiot Konkursu, zasady ogólne, obszar 1. Zadaniem będącym przedmiotem Konkursu jest przesłanie opisu pomysłów/porad wraz ze zdjęciem ilustrującym porady/pomysły z zakresu minimum 1 (jednej) z 3 (trzech) kategorii tematycznych: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, w Serwisie, w okresie czasu wskazanym w 4 Regulaminu i prowadzi do wyłonienia Laureatów. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, na zasadach opisanych w 5 i 6 Regulaminu. 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem 5. Każdy z Uczestników może przesład na Konkurs dowolną liczbę pomysłów i porad do każdej z trzech kategorii (przy czym każdy z Uczestników może otrzymad nie więcej niż jedną Nagrodę, co oznacza, że Organizator wyłącza możliwośd kumulacji Nagród przez danego Uczestnika). 6. Postanowienia ustępu poprzedzającego znajdują zastosowanie odpowiednio do kumulacji Nagród w ramach Gospodarstwa domowego co oznacza, na dane Gospodarstwo domowe może przypaśd łącznie nie więcej niż jedna Nagroda w całym Konkursie. 7. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszad swoje indywidualne uwagi i komentarze do zgłoszonych Prac konkursowych, przedstawiad swoje indywidualne poglądy i stanowisko co do porad/pomysłów zamieszczonych w Pracach Konkursowych, oceniad według własnego uznania, przyznając Pracy konkursowej od 1 do 5 gwiazdek ( System 5 gwiazdek ). Oceny i komentarze innych Uczestników do Prac konkursowych nie są wiążące dla Jury. 4 Czas trwania Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08 marca 2012 roku, prace konkursowe można zgłaszad do 22 kwietnia 2012 do godz W okresie wskazanym w punkcie poprzedzającym internauci zainteresowani uczestnictwem w Konkursie mogą dokonad zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób, o którym mowa w 6 Regulaminu.

3 3. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane przez Organizatora jedynie Prace Konkursowe zgłoszone w terminie wskazanym w punkcie 1 i spełniające warunki określone Regulaminem. 4. W dniach 23 kwietnia 15 maja 2012 roku odbywad się będzie sesja Jury. 5. Laureaci Nagród w Konkursie (szczegółowo opisanych w 8 Regulaminu), tj. Nagród Głównych oraz Wyróżnieo, zostaną wyłonieni w terminie do 17 maja 2012 r., na zasadach określonych w 7 punkt 3-4 Regulaminu. 6. Publikacja wyników Konkursu nastąpi do 17 maja 2012 r. w sposób opisany w 7 punkt 7 Regulaminu. 5 Zasady udziału w Konkursie 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, przy czym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest skuteczne zgłoszenie się do Konkursu, na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie. 2. W Konkursie może uczestniczyd osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki: a) posiada obywatelstwo polskie, zamieszkuje i posiada adres dla doręczeo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zamieszkiwanie danej osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdza jaj adres zameldowania na tym terenie, b) ukooczyła w dacie zgłoszenia swego uczestnictwa na Konkurs lat 18 (osiemnaście), c) nie jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo ani całkowicie, d) dokonała zgłoszenia swego uczestniczenia w Konkursie zgodnie z postanowieniami punktu 4 niniejszego paragrafu e) nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyd: a) Pracownicy Organizatora oraz pracownicy następujących podmiotów: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. Z o.o. z siedzibą w Opolu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Krotoszynie, HYVE Innovation Community GmbH, b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów wskazanych pod lit. a) c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeostwo. 4. Aby wziąd udział w Konkursie należy: a) Wypełnid w całości formularz zamieszczony w Serwisie zwany dalej Formularzem Rejestracyjnym, z zastrzeżeniem, iż podanie wieku dziecka przez zgłaszającego uczestnictwo jest fakultatywne i nie jest warunkiem skutecznego dokonania zgłoszenia uczestnictwa, a następnie wysład prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny, b) Potwierdzid w Formularzu Rejestracyjnym zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację oraz złożyd oświadczenia dotyczące (I) zapoznania się i akceptacji Regulaminu, (II) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (III) oświadczenia, że Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa autorskie do Pracy konkursowej, (IV) oświadczenia, że Uczestnik posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek przedstawiony został na zdjęciach, ilustracjach, filmach użytych w Pracy konkursowej. c) Po zalogowaniu się przy użyciu swojego adresu i hasła podanego w Formularzu Rejestracyjnym, wysład Pracę konkursową oraz ewentualnie, dobrowolnie załączyd ilustrację, film lub link do video. 5. Formularz Rejestracyjny zawiera oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzednim, zgodnie z formułą: a) Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu, w tym: (I) postanowienia dotyczące praw autorskich do Prac Konkursowych (w szczególności, że wyrażam zgodę na udzielenie

4 licencji na Prace Konkursowe w zakresie wskazanym w Regulaminie), (II) postanowienia dotyczące praw do wizerunków zgłoszonych w Konkursie (w szczególności, że posiadam pisemną zgodę osób, których wizerunek przedstawiony został na zdjęciach, ilustracjach i filmach użytych przeze mnie do stworzenia Pracy Konkursowej, na zgłoszenie ich do udziału w Konkursie i publikację) oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, oraz podmioty działające na zlecenie NUTRICIA Polska Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w tym na publikację danych w ramach Listy Laureatów oraz w celu ich wykorzystania do przyznania Nagrody Głównej, bądź Wyróżnienia. c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną oraz tradycyjną korespondencję dotyczącą żywienia niemowląt i dzieci, w tym Biuletynu Informacyjnego, zawierającego informacje związane z zakresem prowadzonej przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. działalności oraz informacji dotyczących żywienia niemowląt i dzieci, bezpłatnych próbek i informacji, w tym za pośrednictwem wiadomości . d) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne. 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie nie rodzi żadnych roszczeo pod adresem Organizatora ani HYVE Innovation Community GmbH o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wynikające z postanowieo Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród laureatom Konkursu. Wydanie Nagród wyczerpuje wszelkie zobowiązania Organizatora o charakterze cywilnoprawnym. 6 Tworzenie i zgłoszenie Pracy Konkursowej 1. Zadaniem Uczestnika będącym przedmiotem Konkursu jest opisanie własnego pomysłu/porady i przesłanie go wraz ze zdjęciem ilustrującym ten pomysł/poradę w minimum jednym z następujących zakresów tematycznym: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka 2. Uczestnik tworzy swój pomysł/poradę na bazie własnych doświadczeo i praktyki, przy użyciu Serwisu oraz narzędzi dostępnych w Serwisie w aplikacji Konkursu. 3. W Konkursie (poza obowiązkowym zamieszczeniem zdjęcia wizualizującego pomysł), mogą byd wykorzystywane ilustracje i filmy ilustrujące porady/pomysły, które stają się automatycznie elementem Pracy konkursowej. 4. Każdy z Uczestników może zgłosid dowolną ilośd Prac konkursowych z dowolnych zakresów tematycznych. 5. Uczestnik może tworzyd Pracę konkursową jedynie po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu adresu i hasła podanych w Formularzu Rejestracyjnym i przy wykorzystaniu narzędzi znajdujących się w Serwisie Konkursu. 6. Uczestnik posiada możliwośd modyfikacji Pracy Konkursowej również po jej zgłoszeniu. Możliwośd modyfikacji Pracy Konkursowej oznacza możliwośd edytowania, usuwania poszczególnych zdjęd i filmów oraz dodawania nowych. 7. Organizator ma prawo do weryfikacji wszystkich Prac konkursowych i dodatkowo załączonych ilustracji i filmów ilustrujących porady/pomysły pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Prace konkursowe oraz dodatkowo załączone ilustracje i filmy ilustrujące porady/pomysły nie spełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niezgodne z Regulaminem, lub jeśli porady rażąco naruszają standardy żywieniowe i regulacje prawne dotyczące posiłków dla niemowląt i małych dzieci nie biorą udziału w Konkursie.

5 8. Naruszenie postanowieo Regulaminu będzie stanowid podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia Pracy konkursowej oraz dodatkowo załączonych ilustracji i filmów ilustrujących porady/pomysły. 9. W Konkursie mogą byd wykorzystywane jedynie następujące zdjęcia i filmy: a) co do których Uczestnik posiada nieograniczone autorskie prawa majątkowe, b) przedstawiające wizerunek osób, w stosunku do którego Uczestnikowi przysługuje prawo jego rozpowszechniania poprzez wykorzystanie zdjęd i filmów w Konkursie i ich publikację w internecie, w szczególności w Serwisie, c) związanych z tematyką kategorii konkursowych. 10. Kategorycznie zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej zdjęd i filmów według oceny Organizatora: a) zawierających treści o charakterze bezprawnym lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa osób trzecich; b) zawierających treści reklamujące konkurentów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora. Praca Konkursowa z wykorzystaniem zdjęd i filmów wskazanych w pkt a) oraz b) zostanie wykluczona z udziału w Konkursie. 7 Laureaci 1. W konkursie przyznane zostaną 3 (trzy) Nagrody Główne i 60 (sześddziesiąt) Wyróżnieo. Osoby, którym przyznane zostaną Nagrody Główne, bądź Wyróżnienia zostają Laureatami Konkursu. Obrady Jury odbędą się w okresie od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 15 maja 2012 r. 2. Jury będzie się składało z 3 osób, powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Jury przypada jeden głos, przy czym decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. 3. Spośród wszystkich Prac Konkursowych, Jury wybierze 3 najlepsze, zdaniem Jury, Prace Konkursowe, a tym samym dokona wyboru 3 Laureatów Nagród Głównych, zgodnie z kryteriami wskazanymi poniżej: I. zgodnośd z tematyką Konkursu, II. praktycznośd pomysłów i ich możliwośd zaimplementowania, III. walory artystyczne (filmy, zdjęcia), IV. walory stylistyczne wypowiedzi, V. ocena przez innych Uczestników (System 5 gwiazdek) 4. Spośród wszystkich Prac Konkursowych, Jury wybierze kolejnych 60 najlepszych zdaniem Jury, zgodnie z kryteriami wskazanymi w punkcie 3 Prac Konkursowych, którym przyzna Wyróżnienia, tym samym dokona wyboru 60 Laureatów Wyróżnieo ). Jury, przyznając Wyróżnienia, nie jest związane ocenami i komentarzami do Prac konkursowych, dokonanymi przez innych Uczestników. 5. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury. 6. Oceny dokonane przez Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. 7. Publikacja informacji o nagrodzonych Laureatach Nagrody Głównej, nazwisko) ( Lista Laureatów ) zostanie zamieszczona na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs tj. dnia 17 maja 2012 r.

6 8 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Główne i Wyróżnienia ( Nagrody ). 2. Nagrodą Główną jest Wydrukowanie zwycięskiego pomysłu w jednym z magazynów dla rodziców o wartości 5670,00 zł (pięd tysięcy sześdset siedemdziesiąt złotych) brutto oraz umieszczenie tego pomysłu w Poradniku rozszerzania diety dziecka. Organizator poda informację o tym, jaki to będzie magazyn i kiedy pomysły zostaną wydrukowane najpóźniej do daty zakooczenia Konkursu na stronie w boksie Najnowsze informacje. Dodatkowo każdy Laureat otrzymuje jeden z dwóch zaproponowanych poniżej, oznaczonych lit. a) i b), wybrany przez siebie zestaw Pomocnik Bobovita do rozszerzania diety dziecka ( Pomocnik BoboVita ) oraz dodatkową nagrodę gotówkową, o której jest mowa poniżej, oznaczoną lit. c): a) Zestaw 1 - dla młodszego dziecka, o wartości łącznej 76,92 zł (siedemdziesiąt sześd złotych 92/100) brutto, w skład którego wchodzi: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaście złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 4,00 zł (cztery złote) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla młodszego dziecka (po 1 szt) o łącznej wartości 30,92 zł (trzydzieści złotych 92/100) brutto, na który składają się: delikatna marchewka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; zupka jarzynowa z kurczakiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; ziemniaczki ze szpinakiem 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; deserek złociste jabłka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; banany z winogronami i morelami 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; warzywa w łagodnej potrawce z królikiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kleik ryżowy 230g o wartości 4,49 zł (cztery złote 49/100) brutto. b) Zestaw 2 - dla starszego dziecka, o wartości łącznej 80,14 zł (osiemdziesiąt złotych 14/100) brutto, w skład którego wchodzą: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaści złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla starszego dziecka (po 1 szt )o łącznej wartości 34,14 zł (trzydzieści cztery złote 14/100) brutto, na który składają się: rosołek z kurczakiem i ryżem 190 g o wartości 4,99 zł (cztery złote 99/100) brutto; warzywa z delikatną rybą 190g o wartości 5,29 zł (pięd złotych 29/100) brutto; kaszka mleczno ryżowa z sokiem wieloowocowym 230g o wartości 8,19 zł (osiem złotych 19/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; jabłka i morele z twarożkiem 190 g o wartości 4,59 zł (cztery złote 59/100) brutto; truskawki w delikatnym jogurcie 190 g o wartości 4,79zł (cztery złote 79/100) brutto c) dodatkową nagrodę gotówkową w wysokości 638,54 zł (sześdset trzydzieści osiem złotych 54/100) 3. Wyróżnieniem jest wybrany przez Laureata jeden z dwóch zaproponowanych poniżej, oznaczonych lit. a) i b) wybrany Pomocnik BoboVita do rozszerzania diety dziecka oraz dodatkowa nagroda gotówkowa, o której jest mowa poniżej, oznaczona lit. c): a) Zestaw 1 - dla młodszego dziecka, o wartości łącznej 76,92 zł (siedemdziesiąt sześd złotych 92/100) brutto w skład którego wchodzi: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaście złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla młodszego dziecka (po 1 szt) o łącznej wartości 30,92 zł (trzydzieści złotych 92/100) brutto, na który składają się: delikatna marchewka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; zupka jarzynowa z kurczakiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; ziemniaczki ze szpinakiem 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto;

7 deserek złociste jabłka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; banany z winogronami i morelami 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; warzywa w łagodnej potrawce z królikiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kleik ryżowy 230g o wartości 4,49 zł (cztery złote 49/100) brutto. b) Zestaw 2 - dla starszego dziecka, o wartości łącznej 80,14 zł (osiemdziesiąt złotych 14/100) brutto w skład którego wchodzą: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaści złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla starszego dziecka (po 1 szt )o łącznej wartości 34,14 zł (trzydzieści cztery złote 14/100) brutto, na który składają się: rosołek z kurczakiem i ryżem 190 g o wartości 4,99 zł (cztery złote 99/100) brutto; warzywa z delikatną rybą 190g o wartości 5,29 zł (pięd złotych 29/100) brutto; kaszka mleczno ryżowa z sokiem wieloowocowym 230g o wartości 8,19 zł (osiem złotych 19/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100)brutto; jabłka i morele z twarożkiem 190 g o wartości 4,59 zł (cztery złote 59/100) brutto; truskawki w delikatnym jogurcie 190 g o wartości 4,79zł (cztery złote 79/100) brutto. c) dodatkowa nagroda gotówkowa w wysokości 8,90 zł (osiem złotych 90/100). 5. Spośród 60 Prac Konkursowych, którym zostały przyznane Wyróżnienia, Jury wybierze Prace Konkursowe, które zostaną umieszczone w Poradniku Bobovita. 6. Fundatorem Nagród Głównych i Wyróżnieo jest Organizator. 7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartośd przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. 8. Dodatkowe nagrody gotówkowe przewidziane przez Organizatora, o których mowa odpowiednio w 8 pkt 2, 8 pkt 3 lit.c) oraz 8 pkt 4 lit. c) powyżej, nie będą wypłacone Laureatom lecz pobrane, jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w Konkursie przez Laureata. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody Głównej, bądź Wyróżnienia obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu, do wartości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego laureata. 9 Wydanie Nagród 1. Po opublikowaniu Listy Laureatów zgodnie z zasadami określonymi w 7 punkt 8 Regulaminu, nastąpi weryfikacja ich danych adresowych Laureatów, w sposób wskazany poniżej. 2. Do Laureatów zostanie wysłany zwrotny z o podanie adresu pocztowego dla doręczeo - roboczych od dnia publikacji Listy Laureatów i wyników Konkursu na stronie Niezależnie od określonego w zdaniu poprzednim, powiadomienia drogą elektroniczną, Organizator może powiadomid Laureata Konkursu o wygranej telefonicznie, na numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym. 3. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, wskazad dane adresowe dla dostarczenia Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, jak również wskazad Zestaw Pomocnik BoboVita spośród wymienionych w powiadomieniu o wygranej, pod

8 rygorem utraty do nich prawa. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 4. Po otrzymaniu w zwrotnym mailu danych adresowych w ciągu 20 dni 5. Dodatkowo Prace Konkursowe nagrodzone Wyróżnieniami, mogą zostad opublikowane w Poradniku rozszerzania diety dziecka. 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, ani też prawo do ich zamiany na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 8. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Wykluczenie Uczestnika 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jeżeli Uczestnik lub jego Praca Konkursowa nie spełniają warunków Uczestnictwa w Konkursie, w tym określonych w 5 oraz 6 Regulaminu. W szczególności Organizator jest uprawniony do wykluczania Uczestników, gdy w ocenie Organizatora zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza, bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub gdy Organizator poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową do Konkursu, a także w przypadku, gdy Praca Konkursowa została zgłoszona do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierad będzie znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe, inne niż znak BoboVita, loga przedsiębiorstw, inne niż znak Organizatora, lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje a także treści sprzeczne z wizerunkiem marki BoboVita i filozofią marki oraz treści odwołujące się do produktów konkurencyjnych. 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia dopuszczonej uprzednio Pracy Konkursowej w przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeo osób trzecich, w szczególności z przyczyn jak wyżej. 11 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania oraz po jego zakooczeniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności, którzy podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną, między innymi przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik głosowania internautów, ingerując w szczególności w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich itp., przy czym podstawą wykluczenia może byd wiarygodna informacja o podjęciu takich działao. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestników w Konkursie Organizator może kontaktowad się z nimi w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez nie sposobów komunikacji (np. prowadzid korespondencję ową); podczas takiego kontaktu Organizator może zażądad podania szczegółowych informacji dotyczących ich udziału w Konkursie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia głosów oddanych na Pracę Konkursową, które oddane zostały przy użyciu nieuczciwych metod, w szczególności z wykorzystaniem technik i narzędzi opisanych w ust. 2.

9 12 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą byd zgłaszane listownie pod adres: Serwis Konsumencki NUTRICIA Polska, Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1, lub em na adres e-mali z dopiskiem: Konkurs: Mamy radzą. Reklamacje mogą byd zgłaszane nie później niż w terminie 60 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty . Reklamacje nadane pocztą lub wysłane em po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą ową w terminie wskazanym w punkcie powyżej, zawierające dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko oraz adres), a także zwięzły opis przedmiotu reklamacji. Inne reklamacje nie podlegają rozpoznaniu i nie będzie udzielana na nie odpowiedź. 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. O zachowaniu terminu odpowiedzi na reklamację decyduje data stempla pocztowego na kopercie zawierającej odpowiedź na reklamację, a w przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłaną data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego. 5. Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja konkursowa, którj zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 13 Dane osobowe i adres 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagrody. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. 4. Uczestnik Konkursu, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem. Uczestnik może wyrazid zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną. Oświadczenie o wyrażeniu zgody mają formę określoną w 5 pkt 5 lit b-d) Regulaminu. 5. Uczestnik, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację postanowieo Regulaminu, zgodnie z formułą określoną w 5 pkt 5 lit. a) Regulaminu. 6. Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania administrowania innemu podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami). 7. Uczestnik, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie oświadczenia, o którym mowa w 5 pkt 5 lit.c) Regulaminu oraz poprzez udostępnienie adresu podanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może byd w każdej chwili cofnięta. Na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem adresu podanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, Organizator usuwa konto owe Uczestnika.

10 8. Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator Uczestnik musi dysponowad sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW (Internet Explorer do wersji 7.0, Firefox, Safari, Google Chrome); przeglądarka musi obsługiwad skrypt Java oraz ciasteczka. 9. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie przez Uczestnika z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomid o nich Uczestnika poprzez udostępniony mu adres lub ogólnie na stronie internetowej. Organizator we własnym zakresie decyduje o częstotliwości przesyłania materiałów informacyjnych, w tym informacji handlowych. 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami). 14 Prawa autorskie 1. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do Pracy konkursowej oraz, że przysługują mu prawa do udostępnienia wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach lub filmach dołączonych do Pracy Konkursowej. 2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika Konkursu o posiadaniu pisemnej zgody, o której jest mowa w 5 pkt 5 lit a) Regulaminu, na udostępnienie wizerunku przez osoby znajdujące się na zdjęciach lub filmach dołączonych do Pracy Konkursowej. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami powstałymi wskutek niezgodności powyższych oświadczeo ze stanem rzeczywistym, Uczestnik zobowiązuje się zwolnid Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązao i zaspokoid we własnym zakresie roszczenia osób trzecich. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do niezakwalifikowania do Konkursu Formularzy Rejestracyjnych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż treści zawarte w Pracy konkursowej są niesamodzielne oraz co, do których będzie miał uzasadnione wątpliwości, czy prawa do tych treści przysługują zgłaszającemu się do udziału w Konkursie. 5. Do Konkursu mogą byd zgłaszane jedynie takie Prace Konkursowe, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. W szczególności poprzez zgłoszenie treści do Konkursu Uczestnik oświadcza, że: a) Przysługuje mu prawo do zgłoszenia Pracy konkursowej do Konkursu i udzielenia zezwoleo zgodnie z punktem 6 poniżej; b) Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleo, o których jest mowa w punkcie 6 poniżej; c) Ponosi wszelką odpowiedzialnośd z tytułu zgłoszenia treści Pracy Konkursowej (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) do Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie oraz z tytułu udzielenia zezwoleo, o których mowa w Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich, wykorzystania Pracy konkursowej zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na mocy Regulaminu zezwoleniami jak również za spory wynikłe z tytułu naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku. W szczególności w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich do Pracy konkursowej lub naruszenia dóbr osobistych, w tym prawa do wizerunku, Uczestnik pokryje wszelkie koszty związane z roszczeniami takich osób. 6. Z chwilą wyboru Laureatów Konkursu Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeo czasowych i terytorialnych, na korzystanie i rozporządzanie Pracami konkursowymi według uznania Organizatora, na wszystkich polach eksploatacji,

11 wymienionych poniżej, oraz w zakresie prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Prac Konkursowych (utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), tj. Organizator będzie uprawniony do korzystania i rozporządzania Pracami Konkursowymi według swojego uznania, w tym dla celów komercyjnych i/lub promocyjno-reklamowych, na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Prace Konkursowe, w całości lub w części utrwalono - wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Prac Konkursowych, w całości lub w części, w sposób inny niż określony powyżej w lit. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prac Konkursowych, w taki sposób, aby każdy mógł mied do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie; d) wykorzystywanie Prac Konkursowych do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Organizatora, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, direct mailingu, internecie, prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam; e) wprowadzanie Prac Konkursowych w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Prac konkursowych w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia; f) dokonywanie Prac Konkursowych na różne wersje językowe oraz rozpowszechnianie Prac konkursowych w każdym języku, na dowolnym nośniku. Korzystanie z Prac Konkursowych na polach eksploatacji określonych w pkt lit. a) f), może następowad w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako częśd dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowao, przystosowao, uzupełnieo lub innych modyfikacji itd. 7. Organizatorowi przysługuje prawo do rozpowszechniania Prac Konkursowych bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy. 8. Organizatorowi przysługuje prawo do dokonywania i zezwalanie na dokonywanie wszelkich przeróbek, zmian w Pracach Konkursowych, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowao (prawo wykonywania zależnych praw autorskich do Prac konkursowych). 9. Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleo i upoważnieo na inne podmioty według własnego uznania, bez wynagrodzenia z tego tytułu. 10. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania treści Prac konkursowych, a odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Oznaczanie Prac konkursowych nazwiskiem (pseudonimem) ich twórców zależy od uznania Organizatora, na co Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę. 11. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnieo z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców. 15 Odpowiedzialnośd 1. Odpowiedzialnośd Organizatora i jego partnerów wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekroczy wartości i liczby Nagród określonych w Regulaminie. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody, w tym także za zmianę adresu i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji Uczestnika Konkursu lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi

12 - Laureatowi nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd odbioru lub nieodebranie nagrody przez Uczestnika-Laureata z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem zawinionej przez Organizatora lub osoby, za które Organizator odpowiada. W takich przypadkach nagrodzony Uczestnik-Laureat traci prawo do nagrody. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treśd zgłoszenia do Konkursu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Formularze Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Formularze zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w Formularzach Konkursowych indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu spowodowane działaniami sił wyższych, przerwami w działaniu usług hostingowych, internetowych, awariami serwerów, atakami DoS (denial of service), problemami związanymi z przesyłem danych, w szczególności związanych z zakłóceniami oraz błędami dotyczącymi Serwisu oraz przyczynami leżącymi po stronie osób trzecich. 16 Postanowienia koocowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądad od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeo, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu. 2. Treśd Regulaminu Konkursu jest dostępna w Serwisie oraz w siedzibie Organizatora. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje. 5. Wszelkie spory, jakie mogą powstad w związku z wykonaniem zobowiązao wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Warszawa, r.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą: Nowe butelki AVENT Natural. Preambuła Definicje

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą: Nowe butelki AVENT Natural. Preambuła Definicje R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą: Nowe butelki AVENT Natural Preambuła Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej przyznaje się następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA

REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA REGULAMIN KONKURSU DLA CZYTELNIKÓW BLOGA Organizatorem Konkursu dla Czytelników Bloga (dalej Konkurs ) jest Streetcom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-724) przy ul. Wołodyjowskiego 83, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO MAMZDANIE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: Eurozet - spółka pod firmą Eurozet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Nazwa konkursu] Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Świętokrzyskie - twoje miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa, dnia 31.03.2017 REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ DRUGA ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców

1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Regulamin Konkursu Złap nas na zdjęciu ( Regulamin ) 1. Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Organizatorem konkursu Złap nas na zdjęciu (dalej: Konkurs ) Ośrodek Szkolenia Kierowców Wolski &

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Konkurs Najpiękniejszy list miłosny Regulamin konkursu 1. Postanowienia ogólne 1.0. Konkurs Najpiękniejszy list miłosny jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy.

Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw. 1 Organizatorzy. Regulamin Konkursu na logo Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych w Nordic Walking pod nazwą Wyjść życiu naprzeciw 1 Organizatorzy 1. Konkurs jest organizowany przez Oddział Okręgowy Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji

Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji Regulamin konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji (zwanego dalej Konkursem ), jest Bank Spółdzielczy w Brańsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas

Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas Regulamin promocji dla konsumentów Promocja EcoBubble z Douglas 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu.

posiada konto w sklepie internetowym Organizatora; spełni warunki, o których mowa w 3 Regulaminu. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie, prowadzonym pod nazwą Bukiet na Dzień Kobiet (zwanym dalej: Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI SKODA MOICH MARZEŃ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. Skoda moich marzeń jest CRH Żagiel Auto Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU Mecz roku [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU Mecz roku 2016 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Mecz roku 2016 (określanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia

Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia Regulamin Konkursu na Dzień Mamy 2017 z Ogródka Dziadunia 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest OGRÓDEK DZIADUNIA Czesław Ślusarczyk Spółka Jawna z siedzibą w Wąsosz Dolny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) 1. Konkurs Zdobądź koszulkę Siła Sióstr (zwany dalej Konkursem ) jest

REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) 1. Konkurs Zdobądź koszulkę Siła Sióstr (zwany dalej Konkursem ) jest REGULAMIN KONKURSU (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Zdobądź koszulkę Siła Sióstr (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Dayli Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI

REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI REGULAMIN KONKURSU STRACIŁEM GŁOWĘ DLA NAUKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Straciłem głowę dla nauki zwany dalej Konkursem. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Darmowa nawigacja I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dobrzyckiego 4, 61-692

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

5. NAGRADZANIE WPISÓW 5.1. Wszystkie wpisy nadesłane do konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Regulamin konkursu 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu jest firma epartner.pl sp. z o.o. ul. Gajowicka 95 53-421 Wrocław NIP: 894-282-45-15 VI Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody. REGULAMIN KONKURSU Lubię Rexonę bo (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Lubię Rexonę, bo (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez internet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain

Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain Regulamin konkursu Gold BCAA Train + Sustain 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą Gold BCAA Train + Sustain prowadzony na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu memo na Wielkanoc

Regulamin konkursu memo na Wielkanoc Regulamin konkursu memo na Wielkanoc Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie memo na Wielkanoc zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel

REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel REGULAMIN KONKURSU Wygraj produkty Physiogel 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj produkty Physiogel (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse - Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie

Regulamin Konkursu Fotograficznego. pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie Regulamin Konkursu Fotograficznego pn. Opolskie Odnawialne Źródła Energii w Obiektywie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs fotograficzny pn. Opolskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego dla Dzieci Moja wymarzona naklejka 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu plastycznego Moja wymarzona naklejka (dalej: Konkurs), jest Diagnostyka Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel"

Regulamin konkursu Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel Regulamin konkursu "Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel" Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie Warsztaty gotowania z Kingą Paruzel" zwanego w dalszej części dokumentu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BEBIPRIMA MÓJ PIERWSZY POSIŁEK Z BEBIPRIMĄ!

REGULAMIN KONKURSU BEBIPRIMA MÓJ PIERWSZY POSIŁEK Z BEBIPRIMĄ! REGULAMIN KONKURSU BEBIPRIMA MÓJ PIERWSZY POSIŁEK Z BEBIPRIMĄ! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Mój pierwszy posiłek z Bebiprimą (zwanym dalej Konkursem) jest firma HiPP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color

REGULAMIN TESTU. Matowa Szminka AVON True Color REGULAMIN TESTU Matowa Szminka AVON True Color 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem testu pod nazwą Matowa Szminka AVON True Color (dalej zwanego Testem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Bear Grylls w METRO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Bear Grylls w METRO (dalej: Konkurs ) jest Green Content Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-732), przy ul. Czerskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:

Regulamin Konkurs Fotograficzny. Nowosolna oczami mieszkańców. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która: Regulamin Konkurs Fotograficzny Nowosolna oczami mieszkańców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego Nowosolna oczami mieszkańców jest Stowarzyszenie NOWAsolna z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ ŻYWA KORONA MATKI BOŻEJ CZĘŚĆ PIERWSZA (vel ŻYWA KORONA MARYI CZĘŚĆ PIERWSZA ) ORGANIZOWANEJ PRZEZ KLASZTOR OJCÓW PAULINÓW JASNA GÓRA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka

Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka Zatwierdzam Dyrektor CNMW /-/ Monika Wiśniewska /-/ Regulamin konkursu literackiego dla dzieci Niesamowite przygody Profesora Młynka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska.

REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Promocji UMCS REGULAMIN KONKURSU FILMOWE LABORKI na film pokazujący przebieg i wynik dowolnego eksperymentu, doświadczenia lub zjawiska. Konkurs przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ).

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr (dalej: Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: #campusrecruitmentpwr 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa oraz zasady wyłaniania zwycięzców konkursu o nazwie #campusrecruitmentpwr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Mordki w kubeł I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Mordki w kubeł (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany i przeprowadzany przez Dibaq Polska Sp. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu 58-300,

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na hasło kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie

Regulamin Konkursu na hasło kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie Regulamin Konkursu na hasło kampanii społecznej przeciwko przemocy w rodzinie 1. Postanowienia ogólne 1. Wskazanym poniżej, a wykorzystywanym w dalszej części Regulaminu, określeniom przypisuje się następujące

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst

Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst Regulamin konkursu Digital Youth - konkurs na tekst 1. Cele Konkursu Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem) realizowany jest w celu zachęcenie młodych ludzi do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs nosi nazwę Turniej negocjacyjny dla aplikantów radcowskich ( Turniej ). 2. Niniejszy regulamin, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej.

Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej. Legionowo, 5.04.2012 r. Regulamin Konkursu na hasło powitalne dla drużyny greckiej 1. Postanowienia ogólne 1. Wskazanym poniżej, a wykorzystywanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SPEŁNIAMY MARZENIA NA WIOSNĘ! z 27 marca 2015 roku 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Spełniamy marzenia na wiosnę!, zwanego dalej Konkursem, jest Womak Alfa Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Playboy (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Extremalne foto" 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Extremalne foto 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu 1. Postanowienia ogólne 1. Następującym terminom użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia: a) Organizator oznacza podmiot organizujący Konkurs, którym jest RAYO sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo