R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N K O N K U R S U Mamy radzą Organizowany przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1 Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom wskazanym poniżej nadaje się następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy Regulamin, wiążący dla Organizatora, Operatora Technicznego, Uczestników Konkursu, osób korzystających z aplikacji Konkursu oraz osób głosujących w ramach Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu w związku ich z udziałem w Konkursie. 2. Konkurs konkurs organizowany przez Organizatora we współpracy z HYVE Innovation Community GmbH pod nazwą Mamy radzą, którego zasady i warunki uczestnictwa określa Regulamin. 3. Organizator NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: , posiadająca NIP , wysokośd kapitału zakładowego: ZŁ. 4. Operator techniczny HYVE Innovation Community GmbH z siedzibą w Monachium przy ulicy Schellingstrasse 45, München Deutschland 5. Serwis zamieszczony w Internecie pod domeną serwis internetowy Organizatora, za pośrednictwem którego organizowany jest Konkurs. 6. Uczestnik użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgodnie, z Regulaminem, zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do takiego uczestnictwa, określone w 5 Regulaminu. 7. Praca Konkursowa opis pomysłów/porad wraz ze zdjęciem ilustrującym porady/pomysły, mieszczących się w tematyce konkursu: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka utworzonych przez Uczestnika na cele Konkursu, przy użyciu narzędzi dostępnych do tego celu w aplikacji Konkursu dostępnej w Serwisie, opisanych w 6 ust. 5 Regulaminu, oraz spełniających opisane w 6 Regulaminu kryteria kwalifikacji do udziału w Konkursie. Dodatkowo, Uczestnik może załączyd ilustrację, film lub link do video, ilustrujące porady/pomysły. 8. Komisja Konkursowa (Jury) Powołana przez Organizatora komisja w składzie 3 (trzech) osób, z czego osoby te wywodzid się będą z osób wskazanych przez Organizatora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, dokonująca wyboru zwycięskich Prac Konkursowych w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu, w związku z organizacją Konkursu. 9. Gospodarstwo domowe zespół osób wzajemnie spokrewnionych lub spowinowaconych, zamieszkujących, chodby czasowo, pod tym samym adresem. 10. Nagrody wszystkie przewidziane w Konkursie nagrody, tj. opisane w 8 Regulaminu Nagrody Główne oraz Wyróżnienia.

2 2 Postanowienia ogólne 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, w Serwisie, w okresie wskazanym w 4 Regulaminu. 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w 5 oraz 6 Regulaminu. 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem. 4. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także publikowane przez Organizatora w Serwisie komunikaty i informacje dotyczące Konkursu. 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w 7-9 Regulaminu. 3 Przedmiot Konkursu, zasady ogólne, obszar 1. Zadaniem będącym przedmiotem Konkursu jest przesłanie opisu pomysłów/porad wraz ze zdjęciem ilustrującym porady/pomysły z zakresu minimum 1 (jednej) z 3 (trzech) kategorii tematycznych: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu, w Serwisie, w okresie czasu wskazanym w 4 Regulaminu i prowadzi do wyłonienia Laureatów. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu, na zasadach opisanych w 5 i 6 Regulaminu. 4. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem 5. Każdy z Uczestników może przesład na Konkurs dowolną liczbę pomysłów i porad do każdej z trzech kategorii (przy czym każdy z Uczestników może otrzymad nie więcej niż jedną Nagrodę, co oznacza, że Organizator wyłącza możliwośd kumulacji Nagród przez danego Uczestnika). 6. Postanowienia ustępu poprzedzającego znajdują zastosowanie odpowiednio do kumulacji Nagród w ramach Gospodarstwa domowego co oznacza, na dane Gospodarstwo domowe może przypaśd łącznie nie więcej niż jedna Nagroda w całym Konkursie. 7. Przez cały czas trwania Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszad swoje indywidualne uwagi i komentarze do zgłoszonych Prac konkursowych, przedstawiad swoje indywidualne poglądy i stanowisko co do porad/pomysłów zamieszczonych w Pracach Konkursowych, oceniad według własnego uznania, przyznając Pracy konkursowej od 1 do 5 gwiazdek ( System 5 gwiazdek ). Oceny i komentarze innych Uczestników do Prac konkursowych nie są wiążące dla Jury. 4 Czas trwania Konkursu 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 08 marca 2012 roku, prace konkursowe można zgłaszad do 22 kwietnia 2012 do godz W okresie wskazanym w punkcie poprzedzającym internauci zainteresowani uczestnictwem w Konkursie mogą dokonad zgłoszenia Pracy Konkursowej w sposób, o którym mowa w 6 Regulaminu.

3 3. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowane przez Organizatora jedynie Prace Konkursowe zgłoszone w terminie wskazanym w punkcie 1 i spełniające warunki określone Regulaminem. 4. W dniach 23 kwietnia 15 maja 2012 roku odbywad się będzie sesja Jury. 5. Laureaci Nagród w Konkursie (szczegółowo opisanych w 8 Regulaminu), tj. Nagród Głównych oraz Wyróżnieo, zostaną wyłonieni w terminie do 17 maja 2012 r., na zasadach określonych w 7 punkt 3-4 Regulaminu. 6. Publikacja wyników Konkursu nastąpi do 17 maja 2012 r. w sposób opisany w 7 punkt 7 Regulaminu. 5 Zasady udziału w Konkursie 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny, przy czym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest skuteczne zgłoszenie się do Konkursu, na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie. 2. W Konkursie może uczestniczyd osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki: a) posiada obywatelstwo polskie, zamieszkuje i posiada adres dla doręczeo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym zamieszkiwanie danej osoby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdza jaj adres zameldowania na tym terenie, b) ukooczyła w dacie zgłoszenia swego uczestnictwa na Konkurs lat 18 (osiemnaście), c) nie jest osobą ubezwłasnowolnioną częściowo ani całkowicie, d) dokonała zgłoszenia swego uczestniczenia w Konkursie zgodnie z postanowieniami punktu 4 niniejszego paragrafu e) nie podlega wykluczeniu z uczestnictwa w Konkursie 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyd: a) Pracownicy Organizatora oraz pracownicy następujących podmiotów: NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. Z o.o. z siedzibą w Opolu, NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. w Krotoszynie, HYVE Innovation Community GmbH, b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) tj. osoby i jednostki organizacyjne współdziałające na podstawie umów cywilnoprawnych, ani też członkowie organów podmiotów wskazanych pod lit. a) c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej, przez które rozumie się małżonków, dzieci, rodziców, teściów oraz rodzeostwo. 4. Aby wziąd udział w Konkursie należy: a) Wypełnid w całości formularz zamieszczony w Serwisie zwany dalej Formularzem Rejestracyjnym, z zastrzeżeniem, iż podanie wieku dziecka przez zgłaszającego uczestnictwo jest fakultatywne i nie jest warunkiem skutecznego dokonania zgłoszenia uczestnictwa, a następnie wysład prawidłowo wypełniony Formularz Rejestracyjny, b) Potwierdzid w Formularzu Rejestracyjnym zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację oraz złożyd oświadczenia dotyczące (I) zapoznania się i akceptacji Regulaminu, (II) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (III) oświadczenia, że Uczestnikowi Konkursu przysługują prawa autorskie do Pracy konkursowej, (IV) oświadczenia, że Uczestnik posiada pisemną zgodę osób, których wizerunek przedstawiony został na zdjęciach, ilustracjach, filmach użytych w Pracy konkursowej. c) Po zalogowaniu się przy użyciu swojego adresu i hasła podanego w Formularzu Rejestracyjnym, wysład Pracę konkursową oraz ewentualnie, dobrowolnie załączyd ilustrację, film lub link do video. 5. Formularz Rejestracyjny zawiera oświadczenia, o których mowa w punkcie poprzednim, zgodnie z formułą: a) Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin Konkursu, w tym: (I) postanowienia dotyczące praw autorskich do Prac Konkursowych (w szczególności, że wyrażam zgodę na udzielenie

4 licencji na Prace Konkursowe w zakresie wskazanym w Regulaminie), (II) postanowienia dotyczące praw do wizerunków zgłoszonych w Konkursie (w szczególności, że posiadam pisemną zgodę osób, których wizerunek przedstawiony został na zdjęciach, ilustracjach i filmach użytych przeze mnie do stworzenia Pracy Konkursowej, na zgłoszenie ich do udziału w Konkursie i publikację) oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. b) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 6, oraz podmioty działające na zlecenie NUTRICIA Polska Sp. z o.o., zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), w tym na publikację danych w ramach Listy Laureatów oraz w celu ich wykorzystania do przyznania Nagrody Głównej, bądź Wyróżnienia. c) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, telefoniczną oraz tradycyjną korespondencję dotyczącą żywienia niemowląt i dzieci, w tym Biuletynu Informacyjnego, zawierającego informacje związane z zakresem prowadzonej przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. działalności oraz informacji dotyczących żywienia niemowląt i dzieci, bezpłatnych próbek i informacji, w tym za pośrednictwem wiadomości . d) Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, prawo ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a podanie danych jest dobrowolne. 6. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie nie rodzi żadnych roszczeo pod adresem Organizatora ani HYVE Innovation Community GmbH o jakiekolwiek profity czy wynagrodzenie, nie wynikające z postanowieo Regulaminu. Organizator jest zobowiązany wyłącznie do wydania Nagród laureatom Konkursu. Wydanie Nagród wyczerpuje wszelkie zobowiązania Organizatora o charakterze cywilnoprawnym. 6 Tworzenie i zgłoszenie Pracy Konkursowej 1. Zadaniem Uczestnika będącym przedmiotem Konkursu jest opisanie własnego pomysłu/porady i przesłanie go wraz ze zdjęciem ilustrującym ten pomysł/poradę w minimum jednym z następujących zakresów tematycznym: 1) Moje porady na wprowadzanie pierwszych posiłków 2) Moje porady, by posiłek był prawdziwą przyjemnością 3) Moje przepisy na danie dla maluszka 2. Uczestnik tworzy swój pomysł/poradę na bazie własnych doświadczeo i praktyki, przy użyciu Serwisu oraz narzędzi dostępnych w Serwisie w aplikacji Konkursu. 3. W Konkursie (poza obowiązkowym zamieszczeniem zdjęcia wizualizującego pomysł), mogą byd wykorzystywane ilustracje i filmy ilustrujące porady/pomysły, które stają się automatycznie elementem Pracy konkursowej. 4. Każdy z Uczestników może zgłosid dowolną ilośd Prac konkursowych z dowolnych zakresów tematycznych. 5. Uczestnik może tworzyd Pracę konkursową jedynie po zalogowaniu się do Serwisu przy użyciu adresu i hasła podanych w Formularzu Rejestracyjnym i przy wykorzystaniu narzędzi znajdujących się w Serwisie Konkursu. 6. Uczestnik posiada możliwośd modyfikacji Pracy Konkursowej również po jej zgłoszeniu. Możliwośd modyfikacji Pracy Konkursowej oznacza możliwośd edytowania, usuwania poszczególnych zdjęd i filmów oraz dodawania nowych. 7. Organizator ma prawo do weryfikacji wszystkich Prac konkursowych i dodatkowo załączonych ilustracji i filmów ilustrujących porady/pomysły pod kątem zgodności z postanowieniami Regulaminu. Prace konkursowe oraz dodatkowo załączone ilustracje i filmy ilustrujące porady/pomysły nie spełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niezgodne z Regulaminem, lub jeśli porady rażąco naruszają standardy żywieniowe i regulacje prawne dotyczące posiłków dla niemowląt i małych dzieci nie biorą udziału w Konkursie.

5 8. Naruszenie postanowieo Regulaminu będzie stanowid podstawę do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia Pracy konkursowej oraz dodatkowo załączonych ilustracji i filmów ilustrujących porady/pomysły. 9. W Konkursie mogą byd wykorzystywane jedynie następujące zdjęcia i filmy: a) co do których Uczestnik posiada nieograniczone autorskie prawa majątkowe, b) przedstawiające wizerunek osób, w stosunku do którego Uczestnikowi przysługuje prawo jego rozpowszechniania poprzez wykorzystanie zdjęd i filmów w Konkursie i ich publikację w internecie, w szczególności w Serwisie, c) związanych z tematyką kategorii konkursowych. 10. Kategorycznie zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej zdjęd i filmów według oceny Organizatora: a) zawierających treści o charakterze bezprawnym lub naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa osób trzecich; b) zawierających treści reklamujące konkurentów Organizatora lub produkty konkurentów Organizatora. Praca Konkursowa z wykorzystaniem zdjęd i filmów wskazanych w pkt a) oraz b) zostanie wykluczona z udziału w Konkursie. 7 Laureaci 1. W konkursie przyznane zostaną 3 (trzy) Nagrody Główne i 60 (sześddziesiąt) Wyróżnieo. Osoby, którym przyznane zostaną Nagrody Główne, bądź Wyróżnienia zostają Laureatami Konkursu. Obrady Jury odbędą się w okresie od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 15 maja 2012 r. 2. Jury będzie się składało z 3 osób, powołanych przez Organizatora, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezstronności i przejrzystości Konkursu. Na każdego członka Jury przypada jeden głos, przy czym decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów. 3. Spośród wszystkich Prac Konkursowych, Jury wybierze 3 najlepsze, zdaniem Jury, Prace Konkursowe, a tym samym dokona wyboru 3 Laureatów Nagród Głównych, zgodnie z kryteriami wskazanymi poniżej: I. zgodnośd z tematyką Konkursu, II. praktycznośd pomysłów i ich możliwośd zaimplementowania, III. walory artystyczne (filmy, zdjęcia), IV. walory stylistyczne wypowiedzi, V. ocena przez innych Uczestników (System 5 gwiazdek) 4. Spośród wszystkich Prac Konkursowych, Jury wybierze kolejnych 60 najlepszych zdaniem Jury, zgodnie z kryteriami wskazanymi w punkcie 3 Prac Konkursowych, którym przyzna Wyróżnienia, tym samym dokona wyboru 60 Laureatów Wyróżnieo ). Jury, przyznając Wyróżnienia, nie jest związane ocenami i komentarzami do Prac konkursowych, dokonanymi przez innych Uczestników. 5. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury. 6. Oceny dokonane przez Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników Konkursu. 7. Publikacja informacji o nagrodzonych Laureatach Nagrody Głównej, nazwisko) ( Lista Laureatów ) zostanie zamieszczona na stronie internetowej, za pośrednictwem której prowadzony jest Konkurs tj. dnia 17 maja 2012 r.

6 8 Nagrody 1. Nagrodami w Konkursie są Nagrody Główne i Wyróżnienia ( Nagrody ). 2. Nagrodą Główną jest Wydrukowanie zwycięskiego pomysłu w jednym z magazynów dla rodziców o wartości 5670,00 zł (pięd tysięcy sześdset siedemdziesiąt złotych) brutto oraz umieszczenie tego pomysłu w Poradniku rozszerzania diety dziecka. Organizator poda informację o tym, jaki to będzie magazyn i kiedy pomysły zostaną wydrukowane najpóźniej do daty zakooczenia Konkursu na stronie w boksie Najnowsze informacje. Dodatkowo każdy Laureat otrzymuje jeden z dwóch zaproponowanych poniżej, oznaczonych lit. a) i b), wybrany przez siebie zestaw Pomocnik Bobovita do rozszerzania diety dziecka ( Pomocnik BoboVita ) oraz dodatkową nagrodę gotówkową, o której jest mowa poniżej, oznaczoną lit. c): a) Zestaw 1 - dla młodszego dziecka, o wartości łącznej 76,92 zł (siedemdziesiąt sześd złotych 92/100) brutto, w skład którego wchodzi: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaście złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 4,00 zł (cztery złote) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla młodszego dziecka (po 1 szt) o łącznej wartości 30,92 zł (trzydzieści złotych 92/100) brutto, na który składają się: delikatna marchewka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; zupka jarzynowa z kurczakiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; ziemniaczki ze szpinakiem 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; deserek złociste jabłka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; banany z winogronami i morelami 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; warzywa w łagodnej potrawce z królikiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kleik ryżowy 230g o wartości 4,49 zł (cztery złote 49/100) brutto. b) Zestaw 2 - dla starszego dziecka, o wartości łącznej 80,14 zł (osiemdziesiąt złotych 14/100) brutto, w skład którego wchodzą: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaści złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla starszego dziecka (po 1 szt )o łącznej wartości 34,14 zł (trzydzieści cztery złote 14/100) brutto, na który składają się: rosołek z kurczakiem i ryżem 190 g o wartości 4,99 zł (cztery złote 99/100) brutto; warzywa z delikatną rybą 190g o wartości 5,29 zł (pięd złotych 29/100) brutto; kaszka mleczno ryżowa z sokiem wieloowocowym 230g o wartości 8,19 zł (osiem złotych 19/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; jabłka i morele z twarożkiem 190 g o wartości 4,59 zł (cztery złote 59/100) brutto; truskawki w delikatnym jogurcie 190 g o wartości 4,79zł (cztery złote 79/100) brutto c) dodatkową nagrodę gotówkową w wysokości 638,54 zł (sześdset trzydzieści osiem złotych 54/100) 3. Wyróżnieniem jest wybrany przez Laureata jeden z dwóch zaproponowanych poniżej, oznaczonych lit. a) i b) wybrany Pomocnik BoboVita do rozszerzania diety dziecka oraz dodatkowa nagroda gotówkowa, o której jest mowa poniżej, oznaczona lit. c): a) Zestaw 1 - dla młodszego dziecka, o wartości łącznej 76,92 zł (siedemdziesiąt sześd złotych 92/100) brutto w skład którego wchodzi: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaście złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla młodszego dziecka (po 1 szt) o łącznej wartości 30,92 zł (trzydzieści złotych 92/100) brutto, na który składają się: delikatna marchewka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; zupka jarzynowa z kurczakiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100) brutto; ziemniaczki ze szpinakiem 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto;

7 deserek złociste jabłka 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; banany z winogronami i morelami 125g o wartości 3,19 zł (trzy złote 19/100) brutto; warzywa w łagodnej potrawce z królikiem 125g o wartości 3,69 zł (trzy złote 69/100) brutto; kleik ryżowy 230g o wartości 4,49 zł (cztery złote 49/100) brutto. b) Zestaw 2 - dla starszego dziecka, o wartości łącznej 80,14 zł (osiemdziesiąt złotych 14/100) brutto w skład którego wchodzą: - śliniaczek o wartości 11,00 zł (jedenaści złotych) brutto - zestaw 5 łyżeczek BoboVita o łącznej wartości 10,00 zł (dziesięd złotych) brutto - kuferek BoboVita o wartości 23,00 zł (dwadzieścia trzy złote) brutto - miseczka BoboVita o wartości 8,00 zł (osiem złotych) brutto - zestaw produktów dla starszego dziecka (po 1 szt )o łącznej wartości 34,14 zł (trzydzieści cztery złote 14/100) brutto, na który składają się: rosołek z kurczakiem i ryżem 190 g o wartości 4,99 zł (cztery złote 99/100) brutto; warzywa z delikatną rybą 190g o wartości 5,29 zł (pięd złotych 29/100) brutto; kaszka mleczno ryżowa z sokiem wieloowocowym 230g o wartości 8,19 zł (osiem złotych 19/100) brutto; kaszka bezmleczna ryżowa z bananami 180g o wartości 6,29 zł (sześd złotych 29/100)brutto; jabłka i morele z twarożkiem 190 g o wartości 4,59 zł (cztery złote 59/100) brutto; truskawki w delikatnym jogurcie 190 g o wartości 4,79zł (cztery złote 79/100) brutto. c) dodatkowa nagroda gotówkowa w wysokości 8,90 zł (osiem złotych 90/100). 5. Spośród 60 Prac Konkursowych, którym zostały przyznane Wyróżnienia, Jury wybierze Prace Konkursowe, które zostaną umieszczone w Poradniku Bobovita. 6. Fundatorem Nagród Głównych i Wyróżnieo jest Organizator. 7. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartośd przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. 8. Dodatkowe nagrody gotówkowe przewidziane przez Organizatora, o których mowa odpowiednio w 8 pkt 2, 8 pkt 3 lit.c) oraz 8 pkt 4 lit. c) powyżej, nie będą wypłacone Laureatom lecz pobrane, jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości nagród (rzeczowej i dodatkowej nagrody gotówkowej) wygranych w Konkursie przez Laureata. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody Głównej, bądź Wyróżnienia obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu, do wartości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia). Laureat zgadza się, że kwota nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie, obciążającego laureata. 9 Wydanie Nagród 1. Po opublikowaniu Listy Laureatów zgodnie z zasadami określonymi w 7 punkt 8 Regulaminu, nastąpi weryfikacja ich danych adresowych Laureatów, w sposób wskazany poniżej. 2. Do Laureatów zostanie wysłany zwrotny z o podanie adresu pocztowego dla doręczeo - roboczych od dnia publikacji Listy Laureatów i wyników Konkursu na stronie Niezależnie od określonego w zdaniu poprzednim, powiadomienia drogą elektroniczną, Organizator może powiadomid Laureata Konkursu o wygranej telefonicznie, na numer telefonu podany w Formularzu Rejestracyjnym. 3. Laureat Konkursu jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, wskazad dane adresowe dla dostarczenia Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, jak również wskazad Zestaw Pomocnik BoboVita spośród wymienionych w powiadomieniu o wygranej, pod

8 rygorem utraty do nich prawa. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w zdaniu poprzednim, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 4. Po otrzymaniu w zwrotnym mailu danych adresowych w ciągu 20 dni 5. Dodatkowo Prace Konkursowe nagrodzone Wyróżnieniami, mogą zostad opublikowane w Poradniku rozszerzania diety dziecka. 6. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody Głównej lub Wyróżnienia, ani też prawo do ich zamiany na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki wysłanej na wskazany przez niego adres. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 8. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 10 Wykluczenie Uczestnika 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie, jeżeli Uczestnik lub jego Praca Konkursowa nie spełniają warunków Uczestnictwa w Konkursie, w tym określonych w 5 oraz 6 Regulaminu. W szczególności Organizator jest uprawniony do wykluczania Uczestników, gdy w ocenie Organizatora zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa narusza, bądź sugeruje naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich lub gdy Organizator poweźmie podejrzenie, iż prawa do przesłanej Pracy Konkursowej nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotową Pracę Konkursową do Konkursu, a także w przypadku, gdy Praca Konkursowa została zgłoszona do Konkursu przez kilku Uczestników lub zawierad będzie znaki towarowe lub inne treści, do których prawa przysługują osobom trzecim, w szczególności produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe i firmowe, inne niż znak BoboVita, loga przedsiębiorstw, inne niż znak Organizatora, lub organizacji, symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi lub treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa czy dobre obyczaje a także treści sprzeczne z wizerunkiem marki BoboVita i filozofią marki oraz treści odwołujące się do produktów konkurencyjnych. 2. Organizator jest uprawniony do wykluczenia dopuszczonej uprzednio Pracy Konkursowej w przypadku zgłoszenia pod jej adresem roszczeo osób trzecich, w szczególności z przyczyn jak wyżej. 11 Weryfikacja przebiegu Konkursu 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie na każdym etapie jego trwania oraz po jego zakooczeniu Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności, którzy podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną, między innymi przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik głosowania internautów, ingerując w szczególności w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich itp., przy czym podstawą wykluczenia może byd wiarygodna informacja o podjęciu takich działao. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestników w Konkursie Organizator może kontaktowad się z nimi w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez nie sposobów komunikacji (np. prowadzid korespondencję ową); podczas takiego kontaktu Organizator może zażądad podania szczegółowych informacji dotyczących ich udziału w Konkursie. 4. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia głosów oddanych na Pracę Konkursową, które oddane zostały przy użyciu nieuczciwych metod, w szczególności z wykorzystaniem technik i narzędzi opisanych w ust. 2.

9 12 Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą byd zgłaszane listownie pod adres: Serwis Konsumencki NUTRICIA Polska, Opole, ul. Marka z Jemielnicy 1, lub em na adres e-mali z dopiskiem: Konkurs: Mamy radzą. Reklamacje mogą byd zgłaszane nie później niż w terminie 60 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty . Reklamacje nadane pocztą lub wysłane em po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie będą rozpatrywane. 2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone listownie lub wysłane drogą ową w terminie wskazanym w punkcie powyżej, zawierające dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko oraz adres), a także zwięzły opis przedmiotu reklamacji. Inne reklamacje nie podlegają rozpoznaniu i nie będzie udzielana na nie odpowiedź. 3. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. O zachowaniu terminu odpowiedzi na reklamację decyduje data stempla pocztowego na kopercie zawierającej odpowiedź na reklamację, a w przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłaną data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeo w sądzie powszechnym właściwym zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego. 5. Postępowaniem reklamacyjnym zajmuje się Komisja konkursowa, którj zadaniem jest również nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. 13 Dane osobowe i adres 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności dostarczenia nagrody. 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bobrowieckiej Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie, w tym do otrzymania nagrody. 4. Uczestnik Konkursu, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z Konkursem. Uczestnik może wyrazid zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną. Oświadczenie o wyrażeniu zgody mają formę określoną w 5 pkt 5 lit b-d) Regulaminu. 5. Uczestnik, poprzez zaakceptowanie oświadczenia zawartego w Formularzu Rejestracyjnym, potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację postanowieo Regulaminu, zgodnie z formułą określoną w 5 pkt 5 lit. a) Regulaminu. 6. Organizator jest jednocześnie administratorem usług świadczonych drogą elektroniczną, co nie wyłącza możliwości powierzenia wykonywania administrowania innemu podmiotowi w imieniu i na rzecz Organizatora. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami). 7. Uczestnik, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaakceptowanie oświadczenia, o którym mowa w 5 pkt 5 lit.c) Regulaminu oraz poprzez udostępnienie adresu podanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może byd w każdej chwili cofnięta. Na wniosek Uczestnika złożony za pośrednictwem adresu podanego przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, Organizator usuwa konto owe Uczestnika.

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Prędkość w mieście to Obciach 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Prędkość w mieście to obciach! oraz zasady przebiegu i nadzoru nad przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę

Aneks do regulamin konkursu. Mamo, Tato, Pij Wodę Aneks do regulamin konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę Z dniem 07.02.2014 r. w regulaminie konkursu Mamo, Tato, Pij Wodę wprowadza się następujące zmiany: 1. 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: 3 Zasady i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015!

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ WYJAZD NA WIELKI SZLEM- LONDYN 2015! I. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj wyjazd na Wielki Szlem- Londyn 2015! (dalej: Konkurs ) jest H2O Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo