Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL /09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, Katowice tel. (032) fax. (032) osoba do kontaktów roboczych: Grażyna Sekścińska Okres realizacji projektu 01/03/ /05/2012

2 Opis projektu Grupę docelowa projektu stanowi 800 dorosłych osób (440K i 360M) pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prac, umowy zlec. lub o dzieło, zamieszkujących teren woj. śl. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gosp., posiadających min. wykszt. średnie, chcących z własnej inicjatywy uczestniczyć szkol. poza godz. pracy. Celem ogólnym projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji 800 pracowników woj. śl. (440K i 360M) w zakresie SZJ w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności z uwzględnieniem specyfiki placówek ochrony zdrowia, plac. oświatowych oraz jedn. administracyjnych. Rekrutacja będzie prowadzona przez Lidera projektu w zakresie paneli tematycznych dot. SZJ oraz przez Partnera w zakresie wybranych paneli specjalistycznych i doskonalących SZJ. Zasady dot. kwalifikowalności do udziału w proj. zostaną opisane w regulaminie naboru. Kryteria rekrutacji będą dot.: poziomu wykształcenia potencjalnych UP (min. średnie z uwagi na specyfikę szkoleń w projekcie), kompletności wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej (karta zgłoszenia uczestnictwa wraz z uzasadnieniem udziału w projekcie, zaświadcz. o zatrudnieniu, kopia dowodu osobistego, deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie).. Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą dokonywać oceny formalnej wraz z analizą uzasadnienia udziału w projekcie w celu określenia prawidłowości wyboru danego modułu temat. pod kątem posiadanego doświad., wykonywanej pracy, planów rozwoju zawodowego danej osoby. Będzie to istotne przy rekrutacji UP do paneli specjalist. SZJ wymagających podstawowej wiedzy z danego obszaru. Dokumenty będzie można dostarczyć mailem, faxem lub osobiście. Dzięki zakupionemu sprzętowi do sekretariatu Lidera i Partnera (ksero, drukarka, komputer) potencjalni UP będą mieli możliwość przygotowania dok. zgłoszeniowej na miejscu. Kryterium kwalif. będzie także kolejność zgłoszeń. Tworzone będą listy rezerwowe na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika. Formy wsparcia: - szkolenie System Zarządzania Jakością branży motoryzacyjnej - szkolenie Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością - szkolenie Systemy Zarządzania Środowiskowego - szkolenie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością w laboratoriach - szkolenie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością Placówkach Ochrony Zdrowia - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych - szkolenie System Zarządzania Jakością w administracji - szkolenie Zintegrowany System Zarządzania

3 Śląska Akademia IT WND-POKL /10 bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, Warszawa biuro projektu: ul. Moniuszki 7, Katowice tel: (032) ; fax: (032) osoba do kontaktu: Zbigniew Koza Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012

4 Celem głównym projektu jest podniesienie i aktualizacja specjalistów IT do poziomu odpowiadającego światowym standardom w zakresie Technologii Microsoft, poprzez objęcie ich autoryzowanymi szkoleniami.. Grupę docelową projektu stanowi 240 osób z 80 firm z woj. śląskiego wydelegowanych przez swoich pracodawców, wykonujących obowiązki informatyka, administratora systemu, administratora baz danych lub pracownika HelpDesk oraz innych osób pracujących zainteresowanych podwyższeniem lub nabyciem wiedzy z zakresu technologii IT oddelegowanych przez swoich pracodawców, zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego. Ponadto warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy weryfikowanej na podstawie testu kompetencyjnego. Opis projektu Rekrutacja do projektu, będzie ściśle połączona z promocją i obejmie następujące etapy: -ogłoszenia w prasie specjalistycznej i branżowej, zamieszczenie informacji o projekcie w Internecie w szczególności w portalach branżowych i specjalistycznych, -dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki), - rekrutacja bezpośrednia (call center), -infolinia. Kandydaci zgłaszać się będą do projektu za pomocą elektronicznego systemu rejestracji uczestników (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online uczestnik zostanie poinformowany przez Biuro Projektu o terminie testu badającego poziom kompetencji informatycznych oraz o konieczności dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu) lub ankiety zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Projektu (bezpośrednio, faxem lub pocztą) zawierającą dane do PEFS i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, również poprzez usługę call center tzn. kolejne szkolenia będą uruchamiane w momencie zebrania pełnej grupy, do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników (+ 15% kandydatów na liście rezerwowej). Formy wsparcia: szkolenia zawodowe z zakresu obsługi technologii Microsoft zajęcia praktyczno-wdrożeniowe po szkoleniu

5 Nowe umiejętności - szkolenia IT WND-POKL /10 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel: (032) fax: (032) osoba do kontaktu: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/05/ /09/2012

6 Opis projektu Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śląskiego i/lub osoby pracujące w woj. śl., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT. W szkoleniach weźmie udział 110 os., w tym min 60% z wykszt. co najwyżej średnim, co najmniej 55K. W Projekcie uczestniczyć będą osoby o zróżnicowanym poziomie wiedzy, z przewagą osób znających obsługę komputera, ale chcących podwyższyć swoje kwalifikacje o nowe umiejętności (kursy na poziomie podst., ale w programach specjalist.). Szkolenia z MS Office będą przeznaczone dla wszystkich którzy korzystają lub zamierzają pracować z wykorzystaniem komputera, dla osób pracujących w biurze, administracji, sekretariacie, punktach obsługi klientów, urzędników, pracowników technicznych. Szkolenia specjalist. będą przeznaczone m.in. dla zainteresowanych zagadnieniami marketingu, reklamy, promocji, dla administratorów serwisów www, programistów, statystyków, kosztorysantów, pracowników biurowych, architektów, budowniczych, technologów). Strategia dotarcia do uczestników opiera się na intensywnej akcji promocyjnej poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej, dystrybucję plakatów i ulotek. GARR posiada bazę uczestników (benef. projektów EFS), którzy zadeklarowali chęć kontynuacji szkoleń komputerowych, ponadto dysponujemy bazą ok adresów (osoby pracujące, mieszkańcy woj. śl, klienci GARR). Rekrutacja będzie otwarta (baza ma charakter pomocniczy, klienci GARR nie będą traktowani priorytetowo). Formularz zgłoszeniowy będzie można przesłać elektronicznie, pocztą, faksem lub wypełnić osobiście w Biurze Projektu (w godz ). Będzie również dostępny w punkcie ROEFS i Punkcie Konsultacyjnym przy GARR. 1. Rekrutacja rozpocznie się po przygotowaniu narzędzi (formularza zgłoszeniowego, listy kontaktów oraz regulaminu rekrutacji). 2. Selekcja uczestników przeprowadzana będzie w oparciu o wymogi: 1. formalne, 2. dostępność danego kursu, 3.ocenę potrzeb kandydata. Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi poprzez analizę formularzy zgł. a następnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (wywiad bezpośredni przeprowadzony przez doradcę zawodowego, analiza dokumentów potwierdzających zatrudnienie: zaświadczenie z pracy, poziom wykształcenia: oświadczenie). Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się w godz. ustalanych indywidualnie z uczestnikami. W celu doboru grup o jednolitym poziomie wiedzy przeprowadzimy test kompetencyjny (dla grup zaawansowanych). W czasie rozmowy doradca zawodowy oceni ścieżkę zawodową kandydata. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu skompletowania 11 grup, wliczając w to utworzenie list rezerwowych. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans. Najważniejsze kryteria przyjęcia do projektu to 1. ocena ścieżki zawodowej dokonana przez doradcę zawodowego (pisemna opinia na kwestionariuszu), wykazanie związku szkolenia z planami zawodowymi (np. zmiana miejsca pracy, stanowiska, planowane założenie własnej działalności lub podjęcie pracy dodatkowe) lub/i z obowiązkami wykonywanymi w miejscu pracy-podniesienie kwalifikacji) 2. przynależność do grupy strategicznej. 3. kolejność zgłoszeń (brane pod uwagę, jeśli liczba osób na dane szkolenie przekroczy liczbę miejsc). Ostateczną decyzję o przyjęciu do projektu podejmuje Kierownik na podst. opinii doradcy. Osoby zakwalifikowane podpiszą deklarację udziału w projekcie. Formy wsparcia: szkolenia komputerowe (MS Office 2 ed; Bazy danych 1 ed; AutoCad 2 ed., Corel 2ed.; Tworzenie stron www 2 ed., Animacje 3D1 ed, Linux 1 ed.)

7 Śląska Akademia Audytorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania WND-POKL /10 Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. ul. Syrokomli 11/8, Kraków Tel./Fax Osoba do kontaktu: Adam Matyaszek Okres realizacji projektu 01/03/ /10/2012 Opis projektu Projekt koncentruje się na podniesieniu kompetencji pracowników powyżej 45r.ż z woj. śląskiego w zakresie tworzenia i audytowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ) jakością, ochroną środowiska oraz BHP. Projekt skierowany jest do 84 osób pracujących, powyżej 45r.ż. (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie woj. śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W celu przeciwdziałania negatywnej sytuacji osobom 50+ na rynku pracy opisanej powyżej grupę docelową w co najmniej 60% będą stanowić pracujące kobiety i mężczyźni powyżej 45r.ż. posiadający co najmniej wykształcenie średnie. Szkolenia będą się odbywać w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach lub w okolicy tych miast. Miejsce realizacji działań szkoleniowych będzie uzależnione od struktury zamieszkania BO. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest realizacja działań w lokalizacji możliwie jak najbliższego miejsca zamieszkania BO. Pomoc udzielona w ramach projektu przyczyni się do przezwyciężenia/złagodzenia barier, na jakie napotykają potencjalni beneficjenci, zwłaszcza dotyczących braku kompetencji pracowników w zakresie pełnienia funkcji audytora lub pełnomocnika ZSZ. W ramach rekrutacji, w pierwszej kolejności zaplanowano aktywną promocję projektu na terenie całego Śląska (reklamy w prasie lokalnej i internecie, foldery i plakaty informujące o kursie oraz mailing). Rekrutacja uczestników kursów prowadzona będzie w sposób ciągły do zamknięcia list szkoleniowych. Wybór uczestników nastąpi w oparciu o złożone formularze zgłoszeniowe (możliwości dostarczenia: poczta lub osobiście) wraz z załącznikami dokumentującymi wiek, wykształcenie i miejsce zatrudnienia bądź zamieszkania. Formularze

8 zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektodawcy. O przyjęciu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Działaniem zapobiegawczym będzie utworzenie listy rezerwowej. Formy wsparcia: - kursy dla Audytorów Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Kursy dla Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

9 Sprawy zawodowe w Twoich rękach POKL /10 TechMaster Monika Stasica ul. Kabaty 2, Żywiec Tel/fax. 033/ Osoba do kontaktu: Włodzimierz Stasica Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012 Opis projektu Grupą docelową jest 180 osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy) z powiatów bielskiego, żywieckiego i m. Bielsko-Biała. Ogólnym celem projektu jest stworzenie możliwości do bezpłatnego i dobrowolnego podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych pracującym osobom dorosłym, z obszaru powiatu bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała. Uczestnicy zostaną przyjęci na podstawie następujących kryteriów: ukończone 18 lat, nie mniej niż 106 K (z uwagi na ich dominację wśród grupy, a także niższy wskaźnik zatrudnienia), nie mniej niż 110 os. w wieku 45+, w tym co najmniej 64 K, nie mniej niż 110 os. z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym co najmniej 64 K, w celu zakwalifikowania uczestników na kurs komputerowy. wraz z egzaminem ECDL Start oraz kurs z zakresu języka angielskiego przeprowadzane będą testy weryfikujące wiedzę, warunkiem uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. C oraz C+E+ADR, kursie autokreacji oraz szkoleniu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz programem do obsługi hurtowni będzie przejście badań lekarskich i psychologicznych. O uczestnictwie decydować będą: kryteria dostępu, odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, motywacja do uczestnictwa, sytuacja zawodowa. Jedna osoba, będzie mogła wziąć udział tylko w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym, za

10 wyjątkiem zajęć z rozwoju kariery zawodowej, którymi zostaną objęci wszyscy uczestnicy. Formy wsparcia: 1. kierowca kat. C 2. kierowca kat. C+E+ADR 3. autokreacja 4. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 5. kursu komputerowego przygotowującego do zdania egzaminu ECDL Start 6. AutoCad 7. język angielski 8. bukieciarz (florystyka) 9. branżowy język migowy 10. magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz programem do obsługi hurtowni 11. rozwój kariery zawodowej

11 Lider sprzedaży POKL /10 PROSPERO BUSINESS TRAINING S.C. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, Katowice Tel. 032/ Fax. 032/ Osoba do kontaktu: Tomasz Gardian Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012 Opis projektu Grupą docelową są osoby pracujące powyżej 18 roku życia, zamieszkałe (w rozumieniu KC) i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, chcące podważyć kwalifikacje z własnej inicjatywy poprzez uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany do osób spełniających powyższe kryteria, które: a) znajdują się od niedawna na rynku pracy i mają niewielkie doświadczenie w sprzedaży oraz nie znają języka angielskiego lub znają na poziomie podstawowym; b) chcą powrócić do pracy (po urlopie wychowawczym) i planują zdobyć stanowisko, które wymaga umiejętności sprzedażowych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim. c) obecni na rynku pracy od dawna, ale nie posiadający doświadczenia w sprzedaży oraz nie znający języka angielskiego lub znający na poziomie podstawowym. Cel główny: 1. Podwyższenie kwalifikacji w zakresie kompetencji sprzedażowych przez 96 dorosłych, pracujących osób z województwa śląskiego (zamieszkałych i pracujących na terenie woj. śląskiego), które z własnej inicjatywy chcą nabyć i podwyższać kwalifikacje zawodowe. 2. Podniesienie i potwierdzenie umiejętności językowych.

12 Rekrutacja oraz promocja zapewni możliwość powzięcia pełnej informacji o korzyściach i wymaganiach projektu oraz udział wszystkim zainteresowanym, którzy spełnią ww. kryteria wg kolejności zgłoszeń. Informacje na temat rekrutacji będą udzielne osobiście, tel. i owo, zamieszczone zostaną na stronie WWW. Formy wsparcia: I. Kursy sprzedażowe obejmujące następujące moduły tematyczne: II. III. komunikacja i obsługa klienta, savoir vivre w sprzedaży, sprzedaż i obsługa klienta przez telefon, negocjacje handlowe, prezentacja handlowa i Techniki sprzedaży, zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Kursy językowe Doradztwo

13 Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /10 Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel wew. 321 fax k osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń-Korbutt Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013

14 Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry medycznej z województwa śląskiego celem wzmocnienia adaptacyjności, konkurencyjności oraz zwiększenia dostępności i jakości usług świadczonych w sektorze służby zdrowia. Grupę docelową stanowią lekarze (240 osób) zatrudnieni w placówkach SZ na podst. umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok. 500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Opis projektu Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do placówek SZ wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w Regionie ok.115) -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 10/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok;) oraz na stronie internetowej. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia), poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący lekarz zamieszkały na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów), zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja, wpisanie na listę uczestników. Formy wsparcia: - szkolenie pn. Zdrowie Publiczne, w tym następujące tematy: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski, Ochrona zdrowia w UE, Promocja zdrowia, Opiniowanie sądowo-lekarskie, Farmakoekonomika.

15 Akademia trenerów języków obcych WND-POKL /10 LANDER S education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy tel. (032) fax. (032) osoba do kontaktów roboczych: Wojciech Kostecki Okres realizacji projektu 01/04/ /04/2012

16 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału szkoleniowego woj. śląskiego poprzez nabycie / podniesienie umiejętności trenerskich u 72 osób (58 K, 14 M) ze znajomością j. angielskiego. Odbiorcą projektu będzie grupa 72 pracujących osób dorosłych (58 K / 14 M, w tym min. 44 osoby w wieku 45+), zamieszkałych w woj. śląskim, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub udoskonalić warsztat trenerski w zakresie prowadzenia szkoleń z j. angielskiego. Planuje się objąć wsparciem osoby z wykszt. wyższym (minimum licencjat) oraz udokumentowanym poziomem językowym (min. B1 - wymóg do egzaminu TKT), czyli przede wszystkim: - filologów ang. o krótkim stażu pracy lub o specjalnościach innych niż nauczycielska, - pracowników innych branż z udokumentowaną znajomością j. angielskiego na poziomie B2 (jest to związane z koniecznością posługiwania się językiem specjalistycznym). Działania rekrutacyjne będą bezpośrednio powiązane z działaniami informacyjnymi. Nabór będzie prowadzony w biurze projektu w siedzibie wnioskodawcy w Tychach, w miejscu dobrze skomunikowanym z aglomeracją śląską. Każda osoba będzie zobowiązana do złożenia: - dokumentu potwierdzającego stosunek pracy lub wykonywanie zleceń/dzieł; - dokumentu potwierdzającego znajomość j. ang. na poziomie B1 lub B2; - ankiety rekrutacyjnej przedstawiającej doświadczenie zawodowe, - danych na potrzeby załącznika do wniosku o płatność (wskaźniki) i PEFS. Działania rekrutacyjne będą prowadzone w okresie II i VI miesiąca realizacji projektu (2 tury), co umożliwi pozyskanie odpowiedniej liczby uczestników. Podczas rekrutacji każdy zainteresowany będzie musiał spełnić wymóg kryterium formalnego (tj. pracująca osoba dorosła zamieszkała w woj. śląskim, z ww. poziomem językowym i wykształceniem), natomiast preferowane będą osoby ze stażem pracy poniżej 2 lat. Kryterium końcowym będzie kolejności zgłoszeń. Podczas naboru zostanie utworzona lista rezerwowa. Formy wsparcia: - szkolenia trenerskie, w tym: szkolenie z umiejętności interpersonalnych jako podstawy komunikacji z grupą szkoleniową (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, asertywność w pracy trenera, praca z grupami), szkolenia z przygotowania egzaminu TKT, szkolenia z nowoczesnych narzędzi pracy lektora/trenera językowego oraz etiudy lektorskie (praktycznych zagadnień pracy trenera).

17 "Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy" WND-POKL /10 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Sokolska 3, Katowice, Tel. (032) , fax (032) osoba do kontaktu: Marianna Ulfik Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012

18 Opis projektu Wsparciem zostanie objętych 200 dorosłych os zamieszkałych na terenie woj. śląskiego i/lub pracujących w woj. śląskim, które chcą z własnej inicjatywy nabyć nowe kwalifikacje lub podwyższyć już posiadane kwalifikacje. Wśród nich będzie 120 osób w wieku 45+. (60% ogółu) i 120 os. ze średnim i niższym wykszt. Struktura grupy według płci będzie następująca 160 Kobiet (80%) i 40 Mężczyzn (20%). Okres rekrutacji: 3 miesiące na początku realizacji oraz 2 m-c przed kolejnymi edycjami. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w Katowicach i Rybniku. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna odzwierciedlająca strukturę grupy docelowej (2K 1M), opracowany będzie regulamin określający war. formalne udziału w projektu: status pracy (zaśw. lub umowa); zameld. w woj. śląskim (stałe, czasowe); W pierwszej kolejności przyjmowane będą os. 45+ i ze średnim i niż.wykszt., przy uwzględnieniu 80% K. Po zamknięciu rekrutacji zostaną przeprowadzone ankiety oceniające wiedzę i predyspozycje osobiste, na podstawie których BO będą proponowane odpowiednie formy wsparcia. Zostanie utworzona lista rezerwowa- 20os.Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie polityką równych szans, w tym równości płci. Formy wsparcia: Moduł I (64h): Rachunkowość od podstaw - wykłady i ćwiczenia(24h); Podstawy rachunkowość informatycznej zajęcia praktyczne z komputerem ( nauka obsługi komputera i programu symphonia (40h).3 edycje szkoleniowe łącznie 60 BO ( 3 grupy) Moduł II : Rachunkowość w MSP- wykłady i ćwiczenia (24 h); Prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem technik kom.( 40h); 3 edycje szkoleniowe łącznie 60 BO ( 3 grupy)

19 Śląska Akademia Budowlana WND-POKL /10 WYG International Sp. z o.o. ul. Al. Korfantego 2/4A, Katowice tel fax osoba do kontaktu: Jarosław Motyka Okres realizacji projektu 01/03/ /06/2012

20 Opis projektu CEL OGÓLNY PROJEKTU to wsparcie 320 osób w poprawie ich zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce poprzez rozwój ich kwalifikacji oraz zapewnienie im możliwości uzyskania uprawnień zawodowych (które zwiększą ich szanse na rynku pracy oraz możliwości utrzymania aktywności zawodowej). Grupę docelową stanowi 320 dorosłych osób pracujących, które: - z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), - mieszkają lub pracują w woj. śląskim - nie prowadzą działalności gosp. - ukończyły 18 rok życia - nie posiadają kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń drogowych. Złożenie formularza zgłoszeniowego będzie mogło nastąpić faksem, pocztą lub osobiście (w biurze projektu lub PIR). Ponadto będzie możliwość telefonicznej rezerwacji udziału w szkoleniu. Przy większej liczbie chętnych niż miejsc będziemy stosować kryterium selekcji preferujące grupę, która według naszego doświadczenia ma najbardziej utrudniony dostęp do szkoleń, tj. w pierwszej kolejności przyjmować będziemy osoby z mniejszych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców). Formy wsparcia: 1. Operatorzy ciężkich maszyn (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki) klasa III osób, czas szkolenia 176h; 2. Ręczne urządzenia drogowe (przecinarki, ubijaki, zagęszczarki), 120 osób, czas szkolenia 132h;

21 Kwalifikacje kluczem do rozwoju WND-POKL /10 Fundacja Dla Dobra Publicznego ul. Grunwaldzka 27, Kędzierzyn - Koźle tel fax osoba do kontaktu: Łukasz Saska Okres realizacji projektu 01/03/ /06/2012

22 Zapotrzebowanie rynku i silne ruchy kadrowe przedmiotowych zawodów świadczą więc o potrzebie realizacji projektu, którego celem głównym jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 48 pracowników i 72 pracowniczek, zatrudnionych na terenie woj. śląskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy do końca trwania proj. Opis projektu Cele szczegółowe: -zwiększenie świadomości nt. konieczności podnoszenia kwalifikacji u 72 uczestniczek -podwyższenie wśród 120 pracowników/czek woj. śląskiego umiej. niezbędnych do funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy zawodowej i umiejętnościom językowym -podniesienie kwalifikacji 120 uczestników/czek w zakresie sprzedaży, pozyskiwania źródeł finansowania działalności, księgowości oraz języków obcych -ułatwienie 120 pracownikom/czkom woj. śląskiego dostępu do oferty szkoleniowej, dzięki bezpłatnym szkoleniom Formy wsparcia: Przeprowadzenie 3 edycji szkoleń z zakresu: 1. Specjalista ds. marketingu i handlu 2. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych źródeł finansowania zewnętrznego 3. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac Dodatkowo organizacja szkolenia z języka angielskiego zakończonego egzaminem.

23 NA ZDROWIE Kwalifikacje służby zdrowia najlepszą inwestycją regionu WND-POKL /10 Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel. (32) fax (32) , Osoba do kontaktu: Marcin Jakubowski Okres realizacji projektu 01/05/ /05/2012

24 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest dostarczenie pielęgniarkom i położnym zamieszkałym i/lub pracującym na terenie woj. śląskiego specjalistycznych kwalifikacji, poprzez organizację kursów pozwalających na wykonywanie zawodu oraz awans zawodowy. Projekt jest skierowany do 300 pielęgniarek i położnych, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, chcą podwyższać kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja realizowana będzie we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie w ośrodkach ZDZ na terenie województwa śląskiego. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 25 roku życia, w przypadku pozostałych BO, o zakwalifikowaniu do projektu decydowała będzie kolejność złożenia dokumentów. Formy wsparcia: 1. Kursy: - Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek - Leczenie ran dla pielęgniarek - Leczenie ran dla położnych - Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych dla pielęgniarek i położnych - Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

25 Przepustka do sukcesu WND-POKL /10 Klinika Szkoleń i Biznesu ERAZMUS Dom Technika, ul. Podgórna 4, Katowice, pokój 13, I piętro Tel Fax Osoba do kontaktów: Gregor Skorupa Okres realizacji projektu 01/05/ /06/2012 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie umiejętności osób pracujących z terenu województwa śląskiego do potrzeb rynku pracy przez naukę języka angielskiego techniką wykorzystującą nowoczesne narzędzia i metody oraz zwiększenie świadomości dalszej edukacji pracowników. Projekt skierowany jest do 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć podwyższenia i dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do aktualnych wymaga rynku poza godzinami pracy. Rekrutacja zostanie przeprowadzona od 9 maja 2011 do 8 lipca 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu, w Katowicach w godz Formy wsparcia: 1. Szkolenie - Język angielski (poziom początkujący, ponadpodstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) 2. Warsztaty Skuteczna komunikacja, Tworzenie własnego wizerunku, Siła głosu, Komunikacja niewerbalna.

26 Efektywna firma uczenie oszczędności w procesach wytwórczych i stałe doskonalenie kadr zarządczych drogą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. WND-POKL /10 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktów: Iwona Czaplkowska Okres realizacji projektu 01/07/ /11/2012

27 Opis projektu Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw woj. śląskiego przez przekazanie przedsiębiorcom oraz pracownikom / pracownicom wiedzy z zakresu Lean Manufacturing, tj. nowoczesnych technik zarządzania procesami wytwórczymi (LM). Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. śląskiego oraz pracownicy / pracownice przedsiębiorstw pracujący na terenie woj. śląskiego, w liczbie 240 osób (min.108 kobiet). Wsparcie kierowane będzie do kadry firm małych, średnich oraz dużych. Liczba poszczególnych kategorii przedsiębiorstw (3 małe, 9 średnich, 4 duże przedsiębiorstwa), które będą objęte wsparciem odpowiada proporcji tych kategorii wśród wszystkich przedsiębiorstw z sektora produkcji. W projekcie uczestniczyć będzie kadra zarządzająca szczebla operacyjnego i personel wykonawczy przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy na co dzień są bezpośrednio zaangażowani w procesy wytwarzania i od których zależy skuteczność zarządzania produkcją oraz poprawa organizacji pracy. To osoby, których bezpośrednio dotyczą techniki zarządzania planowane do omówienia w trakcie realizacji projektu. Wśród przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem nie przewidziano mikroprzedsiębiorstw, gdyż planowane szkolenia nie są adekwatne do potrzeb tych przedsiębiorstw. Proces rekrutacji uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zapewnienia równego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną w pierwszej kolejności uczestnicy zorganizowanych w 2009 r. seminariów informacyjnych nt. Koncepcja odchudzonej firmy jako narzędzia rozwoju i przetrwania przedsiębiorstwa. Planuje się również prezentację projektu na spotkaniach promocyjnych oraz podczas bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami. Promocja projektu odbywać się będzie także drogą elektroniczną, przez stronę www, newsletter GARR S.A. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców, nadsyłanych pocztą lub droga mailową. O przyjęciu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych (wskazanych w ogłoszeniu o konkursie) i merytorycznych (ocena potrzeb w formularzu zgłoszeniowym zostaną zamieszczone pytania dot. wykonywanej przez kandydatów pracy. Udział w projekcie rozpocznie się od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły z przyporządkowaniem kandydatów do poszczególnych edycji szkolenia. Formy wsparcia: Moduł Lean Manufacturing i gra symulacyjna Lean Manufacturing w praktyce (2 dni). Moduł Praktyki 5S (1 dzień). Moduł TPM (technika produktywnego utrzymania ruchu) i SMED (redukcja czasów przezbrojeń) 1 dzień. Techniki rozwiązywania problemów (2 dni). Warsztaty Kaizen (japońskie określenie ciągłego doskonalenia) 1 dzień Efektywny lider zespołu w procesach wytwórczych (1 dzień).

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL.08.01.01-24-519/11 Beneficjent Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. International House Integra Bielsko Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych WND-POKL.09.06.02-24-046/12 International House Integra Bielsko ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. WYG International Sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Vademecum Menedżera - Nowoczesne zarządzanie w MŚP WND-POKL.08.01.01-24-202/10 Dane teleadresowe biura projektu

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Koniec roku w firmie. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 18 grudzień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 18 grudzień 2013 Koniec roku w firmie Czas podsumowań w przedsiębiorstwie O czym pracodawca musi pamiętać na przełomie roku?

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo