Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL /09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska 15, Katowice tel. (032) fax. (032) osoba do kontaktów roboczych: Grażyna Sekścińska Okres realizacji projektu 01/03/ /05/2012

2 Opis projektu Grupę docelowa projektu stanowi 800 dorosłych osób (440K i 360M) pracujących, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o prac, umowy zlec. lub o dzieło, zamieszkujących teren woj. śl. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gosp., posiadających min. wykszt. średnie, chcących z własnej inicjatywy uczestniczyć szkol. poza godz. pracy. Celem ogólnym projektu jest podniesienie i rozwój kompetencji 800 pracowników woj. śl. (440K i 360M) w zakresie SZJ w obszarze bezpieczeństwa informacji, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa zdrowotnego żywności z uwzględnieniem specyfiki placówek ochrony zdrowia, plac. oświatowych oraz jedn. administracyjnych. Rekrutacja będzie prowadzona przez Lidera projektu w zakresie paneli tematycznych dot. SZJ oraz przez Partnera w zakresie wybranych paneli specjalistycznych i doskonalących SZJ. Zasady dot. kwalifikowalności do udziału w proj. zostaną opisane w regulaminie naboru. Kryteria rekrutacji będą dot.: poziomu wykształcenia potencjalnych UP (min. średnie z uwagi na specyfikę szkoleń w projekcie), kompletności wymaganej dokumentacji zgłoszeniowej (karta zgłoszenia uczestnictwa wraz z uzasadnieniem udziału w projekcie, zaświadcz. o zatrudnieniu, kopia dowodu osobistego, deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie).. Osoby odpowiedzialne za rekrutację będą dokonywać oceny formalnej wraz z analizą uzasadnienia udziału w projekcie w celu określenia prawidłowości wyboru danego modułu temat. pod kątem posiadanego doświad., wykonywanej pracy, planów rozwoju zawodowego danej osoby. Będzie to istotne przy rekrutacji UP do paneli specjalist. SZJ wymagających podstawowej wiedzy z danego obszaru. Dokumenty będzie można dostarczyć mailem, faxem lub osobiście. Dzięki zakupionemu sprzętowi do sekretariatu Lidera i Partnera (ksero, drukarka, komputer) potencjalni UP będą mieli możliwość przygotowania dok. zgłoszeniowej na miejscu. Kryterium kwalif. będzie także kolejność zgłoszeń. Tworzone będą listy rezerwowe na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego uczestnika. Formy wsparcia: - szkolenie System Zarządzania Jakością branży motoryzacyjnej - szkolenie Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością - szkolenie Systemy Zarządzania Środowiskowego - szkolenie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością w laboratoriach - szkolenie Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Zdrowotnym Żywności - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością Placówkach Ochrony Zdrowia - szkolenie Systemy Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych - szkolenie System Zarządzania Jakością w administracji - szkolenie Zintegrowany System Zarządzania

3 Śląska Akademia IT WND-POKL /10 bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, Warszawa biuro projektu: ul. Moniuszki 7, Katowice tel: (032) ; fax: (032) osoba do kontaktu: Zbigniew Koza Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012

4 Celem głównym projektu jest podniesienie i aktualizacja specjalistów IT do poziomu odpowiadającego światowym standardom w zakresie Technologii Microsoft, poprzez objęcie ich autoryzowanymi szkoleniami.. Grupę docelową projektu stanowi 240 osób z 80 firm z woj. śląskiego wydelegowanych przez swoich pracodawców, wykonujących obowiązki informatyka, administratora systemu, administratora baz danych lub pracownika HelpDesk oraz innych osób pracujących zainteresowanych podwyższeniem lub nabyciem wiedzy z zakresu technologii IT oddelegowanych przez swoich pracodawców, zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego. Ponadto warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie odpowiedniego poziomu wiedzy weryfikowanej na podstawie testu kompetencyjnego. Opis projektu Rekrutacja do projektu, będzie ściśle połączona z promocją i obejmie następujące etapy: -ogłoszenia w prasie specjalistycznej i branżowej, zamieszczenie informacji o projekcie w Internecie w szczególności w portalach branżowych i specjalistycznych, -dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki), - rekrutacja bezpośrednia (call center), -infolinia. Kandydaci zgłaszać się będą do projektu za pomocą elektronicznego systemu rejestracji uczestników (po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online uczestnik zostanie poinformowany przez Biuro Projektu o terminie testu badającego poziom kompetencji informatycznych oraz o konieczności dostarczenia zaświadczenia o zatrudnieniu) lub ankiety zgłoszeniowej dostarczonej do Biura Projektu (bezpośrednio, faxem lub pocztą) zawierającą dane do PEFS i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły, również poprzez usługę call center tzn. kolejne szkolenia będą uruchamiane w momencie zebrania pełnej grupy, do momentu osiągnięcia zakładanej liczby uczestników (+ 15% kandydatów na liście rezerwowej). Formy wsparcia: szkolenia zawodowe z zakresu obsługi technologii Microsoft zajęcia praktyczno-wdrożeniowe po szkoleniu

5 Nowe umiejętności - szkolenia IT WND-POKL /10 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel: (032) fax: (032) osoba do kontaktu: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/05/ /09/2012

6 Opis projektu Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu KC) na terenie woj. śląskiego i/lub osoby pracujące w woj. śl., zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT. W szkoleniach weźmie udział 110 os., w tym min 60% z wykszt. co najwyżej średnim, co najmniej 55K. W Projekcie uczestniczyć będą osoby o zróżnicowanym poziomie wiedzy, z przewagą osób znających obsługę komputera, ale chcących podwyższyć swoje kwalifikacje o nowe umiejętności (kursy na poziomie podst., ale w programach specjalist.). Szkolenia z MS Office będą przeznaczone dla wszystkich którzy korzystają lub zamierzają pracować z wykorzystaniem komputera, dla osób pracujących w biurze, administracji, sekretariacie, punktach obsługi klientów, urzędników, pracowników technicznych. Szkolenia specjalist. będą przeznaczone m.in. dla zainteresowanych zagadnieniami marketingu, reklamy, promocji, dla administratorów serwisów www, programistów, statystyków, kosztorysantów, pracowników biurowych, architektów, budowniczych, technologów). Strategia dotarcia do uczestników opiera się na intensywnej akcji promocyjnej poprzez ogłoszenia w prasie regionalnej, dystrybucję plakatów i ulotek. GARR posiada bazę uczestników (benef. projektów EFS), którzy zadeklarowali chęć kontynuacji szkoleń komputerowych, ponadto dysponujemy bazą ok adresów (osoby pracujące, mieszkańcy woj. śl, klienci GARR). Rekrutacja będzie otwarta (baza ma charakter pomocniczy, klienci GARR nie będą traktowani priorytetowo). Formularz zgłoszeniowy będzie można przesłać elektronicznie, pocztą, faksem lub wypełnić osobiście w Biurze Projektu (w godz ). Będzie również dostępny w punkcie ROEFS i Punkcie Konsultacyjnym przy GARR. 1. Rekrutacja rozpocznie się po przygotowaniu narzędzi (formularza zgłoszeniowego, listy kontaktów oraz regulaminu rekrutacji). 2. Selekcja uczestników przeprowadzana będzie w oparciu o wymogi: 1. formalne, 2. dostępność danego kursu, 3.ocenę potrzeb kandydata. Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi poprzez analizę formularzy zgł. a następnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (wywiad bezpośredni przeprowadzony przez doradcę zawodowego, analiza dokumentów potwierdzających zatrudnienie: zaświadczenie z pracy, poziom wykształcenia: oświadczenie). Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się w godz. ustalanych indywidualnie z uczestnikami. W celu doboru grup o jednolitym poziomie wiedzy przeprowadzimy test kompetencyjny (dla grup zaawansowanych). W czasie rozmowy doradca zawodowy oceni ścieżkę zawodową kandydata. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły do momentu skompletowania 11 grup, wliczając w to utworzenie list rezerwowych. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans. Najważniejsze kryteria przyjęcia do projektu to 1. ocena ścieżki zawodowej dokonana przez doradcę zawodowego (pisemna opinia na kwestionariuszu), wykazanie związku szkolenia z planami zawodowymi (np. zmiana miejsca pracy, stanowiska, planowane założenie własnej działalności lub podjęcie pracy dodatkowe) lub/i z obowiązkami wykonywanymi w miejscu pracy-podniesienie kwalifikacji) 2. przynależność do grupy strategicznej. 3. kolejność zgłoszeń (brane pod uwagę, jeśli liczba osób na dane szkolenie przekroczy liczbę miejsc). Ostateczną decyzję o przyjęciu do projektu podejmuje Kierownik na podst. opinii doradcy. Osoby zakwalifikowane podpiszą deklarację udziału w projekcie. Formy wsparcia: szkolenia komputerowe (MS Office 2 ed; Bazy danych 1 ed; AutoCad 2 ed., Corel 2ed.; Tworzenie stron www 2 ed., Animacje 3D1 ed, Linux 1 ed.)

7 Śląska Akademia Audytorów i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania WND-POKL /10 Heuresis Certyfikowani Trenerzy i Konsultanci Zarządzania Sp. z o.o. ul. Syrokomli 11/8, Kraków Tel./Fax Osoba do kontaktu: Adam Matyaszek Okres realizacji projektu 01/03/ /10/2012 Opis projektu Projekt koncentruje się na podniesieniu kompetencji pracowników powyżej 45r.ż z woj. śląskiego w zakresie tworzenia i audytowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania (ZSZ) jakością, ochroną środowiska oraz BHP. Projekt skierowany jest do 84 osób pracujących, powyżej 45r.ż. (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) lub pracujących na terenie woj. śląskiego, którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W celu przeciwdziałania negatywnej sytuacji osobom 50+ na rynku pracy opisanej powyżej grupę docelową w co najmniej 60% będą stanowić pracujące kobiety i mężczyźni powyżej 45r.ż. posiadający co najmniej wykształcenie średnie. Szkolenia będą się odbywać w Katowicach, Częstochowie, Gliwicach lub w okolicy tych miast. Miejsce realizacji działań szkoleniowych będzie uzależnione od struktury zamieszkania BO. Zamierzeniem Wnioskodawcy jest realizacja działań w lokalizacji możliwie jak najbliższego miejsca zamieszkania BO. Pomoc udzielona w ramach projektu przyczyni się do przezwyciężenia/złagodzenia barier, na jakie napotykają potencjalni beneficjenci, zwłaszcza dotyczących braku kompetencji pracowników w zakresie pełnienia funkcji audytora lub pełnomocnika ZSZ. W ramach rekrutacji, w pierwszej kolejności zaplanowano aktywną promocję projektu na terenie całego Śląska (reklamy w prasie lokalnej i internecie, foldery i plakaty informujące o kursie oraz mailing). Rekrutacja uczestników kursów prowadzona będzie w sposób ciągły do zamknięcia list szkoleniowych. Wybór uczestników nastąpi w oparciu o złożone formularze zgłoszeniowe (możliwości dostarczenia: poczta lub osobiście) wraz z załącznikami dokumentującymi wiek, wykształcenie i miejsce zatrudnienia bądź zamieszkania. Formularze

8 zgłoszeniowe dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektodawcy. O przyjęciu decydować będzie spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń. Działaniem zapobiegawczym będzie utworzenie listy rezerwowej. Formy wsparcia: - kursy dla Audytorów Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Kursy dla Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania.

9 Sprawy zawodowe w Twoich rękach POKL /10 TechMaster Monika Stasica ul. Kabaty 2, Żywiec Tel/fax. 033/ Osoba do kontaktu: Włodzimierz Stasica Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012 Opis projektu Grupą docelową jest 180 osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy) z powiatów bielskiego, żywieckiego i m. Bielsko-Biała. Ogólnym celem projektu jest stworzenie możliwości do bezpłatnego i dobrowolnego podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych pracującym osobom dorosłym, z obszaru powiatu bielskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała. Uczestnicy zostaną przyjęci na podstawie następujących kryteriów: ukończone 18 lat, nie mniej niż 106 K (z uwagi na ich dominację wśród grupy, a także niższy wskaźnik zatrudnienia), nie mniej niż 110 os. w wieku 45+, w tym co najmniej 64 K, nie mniej niż 110 os. z wykształceniem co najwyżej średnim, w tym co najmniej 64 K, w celu zakwalifikowania uczestników na kurs komputerowy. wraz z egzaminem ECDL Start oraz kurs z zakresu języka angielskiego przeprowadzane będą testy weryfikujące wiedzę, warunkiem uczestnictwa w kursie na prawo jazdy kat. C oraz C+E+ADR, kursie autokreacji oraz szkoleniu Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz programem do obsługi hurtowni będzie przejście badań lekarskich i psychologicznych. O uczestnictwie decydować będą: kryteria dostępu, odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie, motywacja do uczestnictwa, sytuacja zawodowa. Jedna osoba, będzie mogła wziąć udział tylko w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym, za

10 wyjątkiem zajęć z rozwoju kariery zawodowej, którymi zostaną objęci wszyscy uczestnicy. Formy wsparcia: 1. kierowca kat. C 2. kierowca kat. C+E+ADR 3. autokreacja 4. przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 5. kursu komputerowego przygotowującego do zdania egzaminu ECDL Start 6. AutoCad 7. język angielski 8. bukieciarz (florystyka) 9. branżowy język migowy 10. magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz programem do obsługi hurtowni 11. rozwój kariery zawodowej

11 Lider sprzedaży POKL /10 PROSPERO BUSINESS TRAINING S.C. Ewa Polańska, Prospero Business Training Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, Katowice Tel. 032/ Fax. 032/ Osoba do kontaktu: Tomasz Gardian Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012 Opis projektu Grupą docelową są osoby pracujące powyżej 18 roku życia, zamieszkałe (w rozumieniu KC) i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, chcące podważyć kwalifikacje z własnej inicjatywy poprzez uczestnictwo w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany do osób spełniających powyższe kryteria, które: a) znajdują się od niedawna na rynku pracy i mają niewielkie doświadczenie w sprzedaży oraz nie znają języka angielskiego lub znają na poziomie podstawowym; b) chcą powrócić do pracy (po urlopie wychowawczym) i planują zdobyć stanowisko, które wymaga umiejętności sprzedażowych i umiejętności posługiwania się językiem angielskim. c) obecni na rynku pracy od dawna, ale nie posiadający doświadczenia w sprzedaży oraz nie znający języka angielskiego lub znający na poziomie podstawowym. Cel główny: 1. Podwyższenie kwalifikacji w zakresie kompetencji sprzedażowych przez 96 dorosłych, pracujących osób z województwa śląskiego (zamieszkałych i pracujących na terenie woj. śląskiego), które z własnej inicjatywy chcą nabyć i podwyższać kwalifikacje zawodowe. 2. Podniesienie i potwierdzenie umiejętności językowych.

12 Rekrutacja oraz promocja zapewni możliwość powzięcia pełnej informacji o korzyściach i wymaganiach projektu oraz udział wszystkim zainteresowanym, którzy spełnią ww. kryteria wg kolejności zgłoszeń. Informacje na temat rekrutacji będą udzielne osobiście, tel. i owo, zamieszczone zostaną na stronie WWW. Formy wsparcia: I. Kursy sprzedażowe obejmujące następujące moduły tematyczne: II. III. komunikacja i obsługa klienta, savoir vivre w sprzedaży, sprzedaż i obsługa klienta przez telefon, negocjacje handlowe, prezentacja handlowa i Techniki sprzedaży, zarządzanie czasem i radzenie sobie ze stresem. Kursy językowe Doradztwo

13 Pro Doctore 2 Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych w Województwie Śląskim WND-POKL /10 Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, Katowice tel wew. 321 fax k osoba do kontaktów roboczych: Justyna Cichoń-Korbutt Okres realizacji projektu 01/04/ /03/2013

14 Celem ogólnym projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry medycznej z województwa śląskiego celem wzmocnienia adaptacyjności, konkurencyjności oraz zwiększenia dostępności i jakości usług świadczonych w sektorze służby zdrowia. Grupę docelową stanowią lekarze (240 osób) zatrudnieni w placówkach SZ na podst. umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, z własnej inicjatywy zgłaszający chęć udziału w projekcie. Grupę potencjalnych uczestników stanowi rocznie ok. 500 lekarzy rozpoczynających specjalizację w województwie śląskim. Opis projektu Proces rekrutacji przeprowadzi Specjalista ds. rekrutacji oraz informacji i promocji. Etapy naboru: 1.Dotarcie do potencjalnego uczestnika poprzez: -rozesłanie materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty) do placówek SZ wg listy MZ jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje (obecnie w Regionie ok.115) -ogłoszenia w prasie (Biuletyn ŚIL Pro Medico liczba edycji 10/rok; Biuletyn Beskidzkiej Izby Lekarskiej 5/rok; Częstochowska Gazeta Lekarska 3/rok;) oraz na stronie internetowej. Wzór formularza zgłoszeniowego będzie dostępny na stronie www. 2.Rejestracja zgłoszeń przyjmowanych drogą listowną (wg daty dostarczenia), poprzez i fax lub osobiście w Biurze Projektu. 3.Weryfikację wymogów formalnych (pracujący lekarz zamieszkały na terenie województwa śląskiego podpisanie oświadczenia o spełnianiu kryteriów), zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w szkoleniu (z naciskiem na liczbę dopuszczalnych absencji),podpisanie deklaracji udziału w projekcie. 4.Kwalifikacja, wpisanie na listę uczestników. Formy wsparcia: - szkolenie pn. Zdrowie Publiczne, w tym następujące tematy: Współczesne problemy zdrowotne ludności Polski, Ochrona zdrowia w UE, Promocja zdrowia, Opiniowanie sądowo-lekarskie, Farmakoekonomika.

15 Akademia trenerów języków obcych WND-POKL /10 LANDER S education & services Wojciech Kostecki ul. Sienkiewicza 7, Tychy tel. (032) fax. (032) osoba do kontaktów roboczych: Wojciech Kostecki Okres realizacji projektu 01/04/ /04/2012

16 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału szkoleniowego woj. śląskiego poprzez nabycie / podniesienie umiejętności trenerskich u 72 osób (58 K, 14 M) ze znajomością j. angielskiego. Odbiorcą projektu będzie grupa 72 pracujących osób dorosłych (58 K / 14 M, w tym min. 44 osoby w wieku 45+), zamieszkałych w woj. śląskim, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, które z własnej inicjatywy chcą zdobyć lub udoskonalić warsztat trenerski w zakresie prowadzenia szkoleń z j. angielskiego. Planuje się objąć wsparciem osoby z wykszt. wyższym (minimum licencjat) oraz udokumentowanym poziomem językowym (min. B1 - wymóg do egzaminu TKT), czyli przede wszystkim: - filologów ang. o krótkim stażu pracy lub o specjalnościach innych niż nauczycielska, - pracowników innych branż z udokumentowaną znajomością j. angielskiego na poziomie B2 (jest to związane z koniecznością posługiwania się językiem specjalistycznym). Działania rekrutacyjne będą bezpośrednio powiązane z działaniami informacyjnymi. Nabór będzie prowadzony w biurze projektu w siedzibie wnioskodawcy w Tychach, w miejscu dobrze skomunikowanym z aglomeracją śląską. Każda osoba będzie zobowiązana do złożenia: - dokumentu potwierdzającego stosunek pracy lub wykonywanie zleceń/dzieł; - dokumentu potwierdzającego znajomość j. ang. na poziomie B1 lub B2; - ankiety rekrutacyjnej przedstawiającej doświadczenie zawodowe, - danych na potrzeby załącznika do wniosku o płatność (wskaźniki) i PEFS. Działania rekrutacyjne będą prowadzone w okresie II i VI miesiąca realizacji projektu (2 tury), co umożliwi pozyskanie odpowiedniej liczby uczestników. Podczas rekrutacji każdy zainteresowany będzie musiał spełnić wymóg kryterium formalnego (tj. pracująca osoba dorosła zamieszkała w woj. śląskim, z ww. poziomem językowym i wykształceniem), natomiast preferowane będą osoby ze stażem pracy poniżej 2 lat. Kryterium końcowym będzie kolejności zgłoszeń. Podczas naboru zostanie utworzona lista rezerwowa. Formy wsparcia: - szkolenia trenerskie, w tym: szkolenie z umiejętności interpersonalnych jako podstawy komunikacji z grupą szkoleniową (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja, asertywność w pracy trenera, praca z grupami), szkolenia z przygotowania egzaminu TKT, szkolenia z nowoczesnych narzędzi pracy lektora/trenera językowego oraz etiudy lektorskie (praktycznych zagadnień pracy trenera).

17 "Kwalifikacje księgowo-informatyczne Twoją szansą na rynku pracy" WND-POKL /10 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Sokolska 3, Katowice, Tel. (032) , fax (032) osoba do kontaktu: Marianna Ulfik Okres realizacji projektu 01/04/ /09/2012

18 Opis projektu Wsparciem zostanie objętych 200 dorosłych os zamieszkałych na terenie woj. śląskiego i/lub pracujących w woj. śląskim, które chcą z własnej inicjatywy nabyć nowe kwalifikacje lub podwyższyć już posiadane kwalifikacje. Wśród nich będzie 120 osób w wieku 45+. (60% ogółu) i 120 os. ze średnim i niższym wykszt. Struktura grupy według płci będzie następująca 160 Kobiet (80%) i 40 Mężczyzn (20%). Okres rekrutacji: 3 miesiące na początku realizacji oraz 2 m-c przed kolejnymi edycjami. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w Katowicach i Rybniku. Zostanie powołana komisja rekrutacyjna odzwierciedlająca strukturę grupy docelowej (2K 1M), opracowany będzie regulamin określający war. formalne udziału w projektu: status pracy (zaśw. lub umowa); zameld. w woj. śląskim (stałe, czasowe); W pierwszej kolejności przyjmowane będą os. 45+ i ze średnim i niż.wykszt., przy uwzględnieniu 80% K. Po zamknięciu rekrutacji zostaną przeprowadzone ankiety oceniające wiedzę i predyspozycje osobiste, na podstawie których BO będą proponowane odpowiednie formy wsparcia. Zostanie utworzona lista rezerwowa- 20os.Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie polityką równych szans, w tym równości płci. Formy wsparcia: Moduł I (64h): Rachunkowość od podstaw - wykłady i ćwiczenia(24h); Podstawy rachunkowość informatycznej zajęcia praktyczne z komputerem ( nauka obsługi komputera i programu symphonia (40h).3 edycje szkoleniowe łącznie 60 BO ( 3 grupy) Moduł II : Rachunkowość w MSP- wykłady i ćwiczenia (24 h); Prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem technik kom.( 40h); 3 edycje szkoleniowe łącznie 60 BO ( 3 grupy)

19 Śląska Akademia Budowlana WND-POKL /10 WYG International Sp. z o.o. ul. Al. Korfantego 2/4A, Katowice tel fax osoba do kontaktu: Jarosław Motyka Okres realizacji projektu 01/03/ /06/2012

20 Opis projektu CEL OGÓLNY PROJEKTU to wsparcie 320 osób w poprawie ich zdolności adaptacyjnych do zmian zachodzących w gospodarce poprzez rozwój ich kwalifikacji oraz zapewnienie im możliwości uzyskania uprawnień zawodowych (które zwiększą ich szanse na rynku pracy oraz możliwości utrzymania aktywności zawodowej). Grupę docelową stanowi 320 dorosłych osób pracujących, które: - z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy), - mieszkają lub pracują w woj. śląskim - nie prowadzą działalności gosp. - ukończyły 18 rok życia - nie posiadają kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń drogowych. Złożenie formularza zgłoszeniowego będzie mogło nastąpić faksem, pocztą lub osobiście (w biurze projektu lub PIR). Ponadto będzie możliwość telefonicznej rezerwacji udziału w szkoleniu. Przy większej liczbie chętnych niż miejsc będziemy stosować kryterium selekcji preferujące grupę, która według naszego doświadczenia ma najbardziej utrudniony dostęp do szkoleń, tj. w pierwszej kolejności przyjmować będziemy osoby z mniejszych miejscowości (do 25 tys. mieszkańców). Formy wsparcia: 1. Operatorzy ciężkich maszyn (koparki, ładowarki, koparko-ładowarki) klasa III osób, czas szkolenia 176h; 2. Ręczne urządzenia drogowe (przecinarki, ubijaki, zagęszczarki), 120 osób, czas szkolenia 132h;

21 Kwalifikacje kluczem do rozwoju WND-POKL /10 Fundacja Dla Dobra Publicznego ul. Grunwaldzka 27, Kędzierzyn - Koźle tel fax osoba do kontaktu: Łukasz Saska Okres realizacji projektu 01/03/ /06/2012

22 Zapotrzebowanie rynku i silne ruchy kadrowe przedmiotowych zawodów świadczą więc o potrzebie realizacji projektu, którego celem głównym jest dostosowanie kwalifikacji i umiejętności 48 pracowników i 72 pracowniczek, zatrudnionych na terenie woj. śląskiego do potrzeb regionalnego rynku pracy do końca trwania proj. Opis projektu Cele szczegółowe: -zwiększenie świadomości nt. konieczności podnoszenia kwalifikacji u 72 uczestniczek -podwyższenie wśród 120 pracowników/czek woj. śląskiego umiej. niezbędnych do funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy zawodowej i umiejętnościom językowym -podniesienie kwalifikacji 120 uczestników/czek w zakresie sprzedaży, pozyskiwania źródeł finansowania działalności, księgowości oraz języków obcych -ułatwienie 120 pracownikom/czkom woj. śląskiego dostępu do oferty szkoleniowej, dzięki bezpłatnym szkoleniom Formy wsparcia: Przeprowadzenie 3 edycji szkoleń z zakresu: 1. Specjalista ds. marketingu i handlu 2. Specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich i innych źródeł finansowania zewnętrznego 3. Specjalista ds. księgowości, kadr i płac Dodatkowo organizacja szkolenia z języka angielskiego zakończonego egzaminem.

23 NA ZDROWIE Kwalifikacje służby zdrowia najlepszą inwestycją regionu WND-POKL /10 Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Krasińskiego 2, Katowice, tel. (32) fax (32) , Osoba do kontaktu: Marcin Jakubowski Okres realizacji projektu 01/05/ /05/2012

24 Opis projektu Celem ogólnym projektu jest dostarczenie pielęgniarkom i położnym zamieszkałym i/lub pracującym na terenie woj. śląskiego specjalistycznych kwalifikacji, poprzez organizację kursów pozwalających na wykonywanie zawodu oraz awans zawodowy. Projekt jest skierowany do 300 pielęgniarek i położnych, które z własnej inicjatywy, poza godzinami pracy, chcą podwyższać kwalifikacje zawodowe. Rekrutacja realizowana będzie we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie w ośrodkach ZDZ na terenie województwa śląskiego. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby do 25 roku życia, w przypadku pozostałych BO, o zakwalifikowaniu do projektu decydowała będzie kolejność złożenia dokumentów. Formy wsparcia: 1. Kursy: - Podstawy opieki paliatywnej dla pielęgniarek - Leczenie ran dla pielęgniarek - Leczenie ran dla położnych - Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych dla pielęgniarek i położnych - Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

25 Przepustka do sukcesu WND-POKL /10 Klinika Szkoleń i Biznesu ERAZMUS Dom Technika, ul. Podgórna 4, Katowice, pokój 13, I piętro Tel Fax Osoba do kontaktów: Gregor Skorupa Okres realizacji projektu 01/05/ /06/2012 Opis projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie umiejętności osób pracujących z terenu województwa śląskiego do potrzeb rynku pracy przez naukę języka angielskiego techniką wykorzystującą nowoczesne narzędzia i metody oraz zwiększenie świadomości dalszej edukacji pracowników. Projekt skierowany jest do 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy zgłoszą chęć podwyższenia i dostosowania swoich kwalifikacji zawodowych do aktualnych wymaga rynku poza godzinami pracy. Rekrutacja zostanie przeprowadzona od 9 maja 2011 do 8 lipca 2011 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze projektu, w Katowicach w godz Formy wsparcia: 1. Szkolenie - Język angielski (poziom początkujący, ponadpodstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany) 2. Warsztaty Skuteczna komunikacja, Tworzenie własnego wizerunku, Siła głosu, Komunikacja niewerbalna.

26 Efektywna firma uczenie oszczędności w procesach wytwórczych i stałe doskonalenie kadr zarządczych drogą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. WND-POKL /10 Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice Tel Fax Osoba do kontaktów: Iwona Czaplkowska Okres realizacji projektu 01/07/ /11/2012

27 Opis projektu Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i zwiększenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw woj. śląskiego przez przekazanie przedsiębiorcom oraz pracownikom / pracownicom wiedzy z zakresu Lean Manufacturing, tj. nowoczesnych technik zarządzania procesami wytwórczymi (LM). Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie woj. śląskiego oraz pracownicy / pracownice przedsiębiorstw pracujący na terenie woj. śląskiego, w liczbie 240 osób (min.108 kobiet). Wsparcie kierowane będzie do kadry firm małych, średnich oraz dużych. Liczba poszczególnych kategorii przedsiębiorstw (3 małe, 9 średnich, 4 duże przedsiębiorstwa), które będą objęte wsparciem odpowiada proporcji tych kategorii wśród wszystkich przedsiębiorstw z sektora produkcji. W projekcie uczestniczyć będzie kadra zarządzająca szczebla operacyjnego i personel wykonawczy przedsiębiorstw produkcyjnych, którzy na co dzień są bezpośrednio zaangażowani w procesy wytwarzania i od których zależy skuteczność zarządzania produkcją oraz poprawa organizacji pracy. To osoby, których bezpośrednio dotyczą techniki zarządzania planowane do omówienia w trakcie realizacji projektu. Wśród przedsiębiorstw planowanych do objęcia wsparciem nie przewidziano mikroprzedsiębiorstw, gdyż planowane szkolenia nie są adekwatne do potrzeb tych przedsiębiorstw. Proces rekrutacji uczestników do projektu odbywać się będzie zgodnie z zasadą zapewnienia równego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną w pierwszej kolejności uczestnicy zorganizowanych w 2009 r. seminariów informacyjnych nt. Koncepcja odchudzonej firmy jako narzędzia rozwoju i przetrwania przedsiębiorstwa. Planuje się również prezentację projektu na spotkaniach promocyjnych oraz podczas bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami. Promocja projektu odbywać się będzie także drogą elektroniczną, przez stronę www, newsletter GARR S.A. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń przedsiębiorców, nadsyłanych pocztą lub droga mailową. O przyjęciu do projektu decydować będzie spełnienie kryteriów formalnych (wskazanych w ogłoszeniu o konkursie) i merytorycznych (ocena potrzeb w formularzu zgłoszeniowym zostaną zamieszczone pytania dot. wykonywanej przez kandydatów pracy. Udział w projekcie rozpocznie się od dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły z przyporządkowaniem kandydatów do poszczególnych edycji szkolenia. Formy wsparcia: Moduł Lean Manufacturing i gra symulacyjna Lean Manufacturing w praktyce (2 dni). Moduł Praktyki 5S (1 dzień). Moduł TPM (technika produktywnego utrzymania ruchu) i SMED (redukcja czasów przezbrojeń) 1 dzień. Techniki rozwiązywania problemów (2 dni). Warsztaty Kaizen (japońskie określenie ciągłego doskonalenia) 1 dzień Efektywny lider zespołu w procesach wytwórczych (1 dzień).

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II WND-POKL.08.01.01-24-283/09 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach ul. Opolska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH. Rozdział I 1. Informacja ogólna o projekcie REGULAMIN PROJEKTU RACHUNKOWOŚĆ DLA KSIĘGOWYCH Projektodawca: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gliwice ul. Zwycięstwa 47, 44-100 Gliwice Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-24-392/10 Rozdział I 1 Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Era handlowca najbardziej poszukiwany zawód w woj. podlaskim jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Projekt KOMPETENCJE NA MIARĘ POTRZEB współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Śląska Akademia IT WND-POKL.08.01.01-24-112/10 bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A,04-041 Warszawa biuro

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Klucz do sukcesu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Klucz do sukcesu (nr WND-POKL.09.06.02-14-297/14) Instytucja pośrednicząca: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych Projektodawca/realizator: Cityschool s. c. Paweł Kędzierski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Firma z energią WND-POKL.08.01.01-24-135/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW W projekcie: Akademia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Jednostkach Ochrony Zdrowia. Zarządzanie Zasobami 1 Informacje o projekcie Projekt Akademia Zarządzania Zasobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI KLUCZEM DO SUKCESU NR POKL.08.01.01-10-007/14 NOWA SZKOŁA SP. Z O.O. W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W TERMINIE:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku.

Postanowienia ogólne. 2. Projekt realizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego w terminie od 01.07.2010 roku do 30.12.2011 roku. Regulamin rekrutacji dla osób chcących uczestniczyć w projekcie Kierowca wykwalifikowany dobra LOKata na przyszłość!, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Rekrutacji Regulamin Rekrutacji Łódź, 01.02.2012 r. na szkolenie w ramach projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie

PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje o projekcie PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I. Informacje o projekcie 1 Projekt o numerze WND-POKL.08.01.01-04-058/12 pn. PRZESZKOLONA KADRA ZADOWOLONY KURACJUSZ jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji:

Łącznie: 120h. Każdy z 12 powyższych tematów składa się z 4 sekcji: Regulamin projektu Angielski z polotem! Podnoszenie kompetencji językowych dla spełnienia wymogów Level 4 ICAO przez osoby pracujące ze Śląska. WND-POKL.08.01.01-24-053/09 1. Informacje o projekcie 1.

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA HR MANAGER

PROFESJONALNA HR MANAGER PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NA ROK 2013/2014 PROFESJONALNA HR MANAGER Brainstorm szkolenia@brainstorm.biz.pl ul. Laryska 54 41 404 Mysłowice Tel. / fax: (32) 202 31 38, (32) 202 06 82 NIP: 954 227

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI projekt nr WND-POKL.09.06.02-12-284/13 1. Informacje o projekcie 1. Projekt KOMPETENCJE TWORZĄ MOŻLIWOŚCI realizowany jest przez Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Śląska Akademia IT WND-POKL.08.01.01-24-112/10 bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A,04-041 Warszawa biuro

Bardziej szczegółowo

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT PROJEKT ŚLĄSKA SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU BRANŻY IT Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Z komputerem na 50+ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin wyznacza warunki rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu Z komputerem na 50+ przez

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Uniwersytet Śląski w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Tytuł Projektu Programowanie kariery - wsparcie młodych osób na rynku pracy WND-POKL.06.01.01-24-229/13 Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny REGULAMIN PROJEKTU Kompetencje językowe i ICT dla Lubelszczyzny nr projektu RPLU.12.03.00-06-0104/15 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego

Dolnośląska Akademia Języka Angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. nr POKL.09.06.02-02-135/13 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa procedury rekrutacji, kryteria uczestnictwa, zakres i cel wsparcia oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego. Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu systemowego województwa małopolskiego Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12

AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską AKTUALIZACJA REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr WND-POKL.09.06.02-26-079/12 realizowanego przez Koneckie Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. 1. Definicje i skróty Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Ona i On - otwarci na wiedzę, gotowi do zmian realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitała Ludzki, Priorytet VIII, Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, projektu pt. Profesjonalny nauczyciel WND-POKL.08.01.01-20-214/11 realizowanego przez Łomżyńską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU:

I. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: REGULAMIN PROJEKTU Autostrada szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw województwa małopolskiego nr WND-POKL.08.01.01-12-083/07 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju zawodowych i doradztwo dla

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY

PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY PROJEKT NOWA JAKOŚĆ PRACY Folder informacyjny projektu Nowa jakość pracy realizowanego przez Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY"

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA WIEDZY" Numer projektu WND-POKL.08.01.01-20-112/10, realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej 1 Informacja o projekcie 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Tytuł projektu : Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji do projektu realizowanego przez Rafał

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Kształcenie specjalne i nowoczesne środki dydaktyczne wyzwaniem dla nauczyciela projekt nr POKL.09.04.00-14-028/12, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II. 1 Informacje o projekcie Szkoła Kaskaderów 13 Marek Sołek, ul. Podgórki 18, 30-616 Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: SZKOŁA KASKADERÓW FILMOWYCH II 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szkoła Kaskaderów Filmowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie: Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POKL.08.01.01 24-363/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "BUDUJEMY SIŁĘ MMŚP WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO" POKL.08.01.01 24-363/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Budujemy siłę MMŚP województwa śląskiego nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski.

REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski. REGULAMIN REKRUTACJI do Projektu Podniesienie kompetencji TIK oraz językowych osób niepełnosprawnych z Wielkopolski 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru do Projektu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL Tytuł Projektu 40 tysięcy nowych możliwości WND-POKL.06.02.00-24-099/11-00 Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o. ul. Wolności 6,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata

Regulamin Rekrutacji. Klucz do Cyfrowego Świata Regulamin Rekrutacji uczestników projektu Klucz do Cyfrowego Świata realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez TECHPAL Sp. z o.o. Opracował Kamil Skóra

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu Preambuła Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Rozwój kompetencji zawodowych w dobie kryzysu, Nr

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. Nauczyciel kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego gotowy na zmiany projekt nr POKL.09.04.00-14-105/11, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL. Centrum Edukacji Zawodowej CARGO Sp. z o.o. Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Tytuł Projektu ICT dla kobiet WND-POKL.09.06.02-24-083/12 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Centrum Edukacji Zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo