KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG. dla kierowców KRÊ EL & KRÊ EL. NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu"

Transkrypt

1 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ R E K L A M A MTM szczegó³y strona 8 ISSN wyd.a nr 10 (180) PA DZIERNIK 2007 KRAKÓW - WIELICZKA NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu KRÊ EL & KRÊ EL Kraków Al. Jana Paw³a II 142, 160 tel. (012) tel. (012) tel. fax (012) POMOC DROGOWA: tel. kom. (0601) , (0601) Œrednia emisja CO2 dla Hondy CRV: gkm, LEGEND: 282 gkm. Œrednie zu ycie paliwa w cyklu mieszanym dla Hondy CRV: 6,5-8,2 l, LEGEND: 11,9 l na 100 km. Dane uzale nione s¹ od wersji silnika i wyposa enia.

2 Regeneracja g³owic samochodowych Spawanie aluminium F.H.U. Kazimierz Papie ul. Kosocicka 23, Kraków tel.fax: , tel. kom.: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: T UMIKI AUTO - WYDECH - Kraków, ul. Bieñczycka 2 a Hurtownia: tel. (012) , tel.fax Serwis: (012) , zapraszamy: poniedzia³ek - sobota od T³umiki - Katalizatory. Mechanika Pojazdowa Kraków, ul. ó³kiewskiego 28 (Rondo Grzegórzeckie) tel. (012) , P ONKA Blacharstwo - Lakiernictwo - Mechanika Kraków, os. Szkolne 26 ( teren Zespo³u Szkó³ Mech. ) tel. (012) , tel.kom BLACHARSTWO POJAZDOWE Ryszard Witanowski Kraków, ul. Ks. Józefa 134 a tel. (012) PE NY ASORTYMENT CZÊŒCI ZAMIENNYCH CRACOW BUSINESS CORPORATION nowy adres: Kraków, ul. G³owackiego 56 tel. (012) tel. (012) CBC Sprzeda - Monta t³umików i akcesoriów - wymiana t³umików Mechanika samochodowa - wymiana klocków hamulcowych - plecionki Blacharstwo i Lakiernictwo CITROEN PEUGEOT RENAULT Chorzów, ul. Bo ogrobców 15, tel. (032) , telfax Tychy, ul. Miko³owska 270, tel. (032) , sklep i serwis RECORD PURFLUX VALEO SASIC PÓ OSIE, CH ODNICE I INNE CBC Viamot S.A. ORÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OSKP 008 zaprasza na Okresowe badania techniczne: - Samochodów osobowych - Samochodów ciê arowych - Autobusów - Ci¹gników siod³owych i balastowych - Samochodów specjalnych - Pojazdów marki SAM - Pojazdów zabytkowych - Przyczep, naczep, ci¹gników rolniczych i motocykli. Czekamy na Pañstwa od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.00 do oraz w soboty od godz

3 Kraków, ul. Wielicka 250 tel , ZAPRASZAMY: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: BEZP ATNA WYMIANA OLEJU Mobil BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO: - kompleksowe bezgotówkowe naprawy blacharsko - lakierniczne - ca³odobowa pomoc drogowa SERWIS: - komputerowa diagnostyka samochodów - pe³ny serwis pogwarancyjny - klimatyzacja (monta - obs³uga) - serwis ogumienia SKLEP: - czêœci zamienne do samochodów: oryginalne i tañsze zamienniki UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: - korzystne pakiety KREDYTY: - samochodowe - gotówkowe (expresowo) PRZERABIAMY SAMOCHODY CIÊ AROWE NA OSOBOWE ZAPEWNIAMY KOMPLET NIEZBÊDNYCH DOKUMENTÓW

4 S A M O C H O D Y N O W E MODEL pojemnoœæ skokowa moc silnika (KM) prêdkoœæ maksymalna przyspieszenie 0-100km airbagi kpb kurtyny powietrzne wspomaganie kierownicy WYPOSA ENIE ABS centralny zamek elektr. otwierane szyby przód ty³ elekt. regulowane lusterka podgrz. klimatyzacja radioodtwarzacz CENA aktualna na dzieñ zamkniêcia numeru L E G E N D A - nowoœæ - pe³ny odpis - podatku VAT - standard - opcja - niedostêpne - klimatyzacja elektroniczna CD - radioodtwarzacz z CD k - airbag kierowcy p - airbag pasa era b - airbagi boczne b.d. - brak danych ALFA ROMEO P O L E C A M Y > > > 159 Business Business SW AR 147 Business GT Spider LANOS 1,4 S LANOS 1,6 S LANOS 1,6 SE MATIZ FRIEND MATIZ LIFE GETZ i30 COUPE SONATA TUCSON SANTA FE SORENTO K 2500 TCI RIO CEE'D SPORTAGE PICANTO PODWOZIE PODWOZIE BRYGADOWE SKRZYNIOWY FURGON IZOTERMA WYWROTKA HONDA JAZZ CITY CIVIC 5d ACCORD 4d ACCORD TOURER CR-V * ceny netto P O L E C A M Y > > > 9,4 CD ,4 CD ,3 CD ,6 CD ,8 CD FSO P O L E C A M Y > > > 15,0 11,5 11,5 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 12,9 13,4 11,9 9,2 9,5 10,0 15,6 12,6 9,3 10,5 11,3 11,6 14,6 b.d. 12,3 11,6 13,8 15,7 CD CD CD CD CD CD CD CD GAZELA ANDORIA P O L E C A M Y > > > HYUNDAI KIA LEXUS IS 250 classic IS 220d classic RX 400h classic GS 300 classic LS 460 elegeance LS 600h elegance * ceny netto * ceny netto 8,1 8,9 7,6 7,2 5,7 6, * * * * * * P O L E C A M Y > > > P O L E C A M Y > > > od od od od od od P O L E C A M Y > > > Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci AUTO-ROBOT-SYSTEM Autoryzowany dealer Kraków, ul. Ma³a Góra 55 tel. (012) , , serwis blacharsko-lakierniczy serwis mechaniczny kredyty czêœci KRÊ EL & KRÊ EL salon - serwis - ubezpieczenia blacharstwo - lakiernictwo Kraków, Al. Jana Paw³a II 142, 160 salon tel. (012) serwis tel. (012) NOWY SALON - NOWA JAKOŒÆ "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 tel. (012) od od * od SALON SERWIS CD od SKLEP CZÊŒCI BLACHARSTWO LAKIERNICTWO od Kraków I.M.PATECKI od Al. 29 Listopada 180 tel.fax (012) P O L E C A M Y > > > CD CD CD CD CD CD BWR Podolscy Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Alfa Romeo Al. 29 Listopada 170, Kraków tel.: AUTO-ROBOT-SYSTEM KRAKÓW AUTORYZOWANY DEALER UL. OPOLSKA 12A TEL. (012)

5 NOWY SALON, NOWA JAKOSC "MTM" Hyundai Autoryzowany Dealer Kraków, ul. Radzikowskiego 4 ( wjazd od stacji paliw BP, vis-a-vis MAKRO ) tel. (012)

6 [ ] TESTY Raport z jazdy Po 12 latach przerwy do oferty Audi powraca luksusowe coupé klasyczne w³oskie Gran Turismo, ale w opisywanym przypadku z potê nym silnikiem i sta³ym napêdem na cztery ko³a. Zaprojektowane przez Waltera de'silva nadwozie prezentuje siê znakomicie, a dÿwiêk 8-cylindrowego silnika dzia³a na innych prawie jak magnes. Linia nadwozia nowego S5 sprawia wra enie, jakby auto by³o w ruchu nawet wtedy, gdy stoi. Z przodu charakterystyczna os³ona ch³odnicy Singleframe srebrna w odró nieniu od A5 oraz w¹skie reflektory pochylone lekko ku œrodkowi razem z du ymi wlotami powietrza wzmacniaj¹ wra enie szerokoœci przodu. Z ty³u, usytuowane niemal e po bokach lampy i wyraÿne poziome linie nadaj¹ autu sportowy wygl¹d, podobnie jak pokrywa baga nika ze spojlerem oraz dyfuzor Audi S5 - sportowe Gran Turismo Robert I. Bielecki Fot. Robert I. Bielecki w 17-calowe tarcze i charakterystyczne zaciski z nadrukiem S5. Na pok³adzie jest ABS, ASR, ESP, ³¹cznie z elektroniczn¹ blokada hamulcow¹ mechanizmu ró nicowego EDS. ESP mo e byæ dwustopniowo wy³¹czany, jeœli kierowca zechce wypróbowaæ ca³y potencja³ S5 na torze wyœcigowym. Uk³ad kierowniczy jest precyzyjny, a czu³oœci¹ bardziej zbli ony do limuzyn ni aut wyczynowych w sam raz dla biznesmena. 8-cylindrowy silnik typu FSI o pojemnoœci skokowej 4163 cm3 jest bardzo bliskim krewnym wysokoobrotowego motoru w Audi R8. Oba nale ¹ do rodziny nowoczesnych silników widlastych Audi, w sk³ad której wchodz¹ jednostki napêdowe o szeœciu, oœmiu i dziesiêciu cylindrach. Wszystkie charakteryzuj¹ siê 90-stopniowym k¹tem 10 pod zderzakiem. Podniesiona linia barkowa i mocno podkreœlone nadkola stylistycznie nawi¹zuj¹ do modelu R8. Sportowy styl podkreœlaj¹ seryjnie montowane s¹ 18-calowe obrêcze kó³ z oponami w rozmiarze R18. Konstrukcyjnie S5, podobnie jak A5, zosta³o zbudowane na p³ycie pod³ogowej B8, która bêdzie platform¹ nowego Audi A4, jakie pojawi siê w sprzeda y jesieni¹ tego roku. Charakterystyczn¹ cech¹ s¹ tutaj krótkie zwisy nadwozia, zw³aszcza z przodu, umo liwiaj¹ce uzyskanie lepszego rozk³adu masy pojazdu, a w ten sposób poprawê w³aœciwoœci jezdnych. Wnêtrze urzeka jakoœci¹ materia³ów i wykonania. Pod tym wzglêdem Audi wci¹ wyprzedza pozosta³ych niemieckich konkurentów w gronie marek premium. Przycisków i pokrête³ jest wprawdzie sporo, ale podstawowe funkcje s¹ zawsze pod rêk¹. Dostêp do pozosta³ych uzyskujemy przez MMI. Z przodu mamy du o miejsca, a fotele s¹ bardzo wygodne i zapewniaj¹ œwietne trzymanie boczne. Nawet silne dodawanie gazu w czasie przeje d ania zakrêtów nie powodowa³o wypadania z nich kierownicy ani pasa era. Gorzej z ty³u. Osoby wzrostu 175 cm dotykaj¹ praktycznie dachu, a aby by³o miejsce na nogi, z przodu musi siedzieæ ktoœ podobnego wzrostu. Wsiadanie i wysiadanie do przyjemnych tak e nie nale y i wymaga trochê gimnastyki. S5 zapewnia œwietny kontakt z jezdni¹. Piêciowahaczowa oœ przednia oraz oœ tylna z wahaczami trapezowymi œwietnie radz¹ sobie z nierównoœciami naszych dróg, chocia lepiej unikaæ jest dziur i du ych garbów. Jak na rasowe sportowe auto podró uje siê wygodnie, ale nie ma tu mowy o komforcie limuzyn reprezentacyjnych. W S5 wa niejsze s¹ jednak w³aœciwoœci jezdne. Permanentny napêd na cztery ko³a (quattro) ze zmiennym rozdzia³em momentu napêdowego i z podstawowym rozdzia³em w stosunku 40 do 60 procent na korzyœæ osi tylnej znakomicie spisywa³ siê na krêtych górskich drogach Karkonoszy i zapewnia³ œwietn¹ trakcjê. Radzi³ sobie nawet z wchodzeniem w zakrêty z (czêœciowo) wciœniêtym peda³em hamulca i b³yskawicznie dopasowywa³ siê do nowych warunków po mocnym wciœniêciu peda³u przyspieszenia jeszcze w czasie przeje d ania zakrêtu. Auto prowadzi³o siê przy tym bardzo wygodnie, przeje d aj¹c zakrêty jak po sznurku. atwo zapomina siê wówczas o prêdkoœci jazdy, a prawa fizyki niestety nie znaj¹ wyj¹tków. Uk³ad hamulcowy wyposa ono fragment artyku³u pochodzi z: codzienne newsy, wiele pasjonuj¹cych artyku³ów, testy samochodów, oceny kierowców, galerie zdjêæ oraz najwiêkszy internetowy salon samochodowy rozwidlenia cylindrów i 90-milimetrowym odstêpem osi cylindrów. Silnik S5 osi¹ga moc maksymaln¹ 354 KM (260 kw) przy 7 tys. obr.min. Maksymalny moment obrotowy wynosi 440 Nm i wystêpuje ju od 3,5 tys. obr.min., ale a 85 procent tej dostêpne jest od 2 tys. obr.min. W praktyce w prawie ca³ym zakresie obrotów auto mocno ci¹gnie po wciœniêciu peda³u przyspieszenia i szybko wchodzi na obroty. Za przeniesienie napêdu odpowiada 6-biegowa przek³adnia manualna. W testowanym egzemplarzu spisywa³a siê wyœmienicie, a zmiana biegów by³a niemal przyjemnoœci¹. Dziêki ogromnemu zapasowi mocy, mo na by³o jechaæ prawie ca³y czas na pi¹tce i szóstce. Na szóstym biegu, w p³askim terenie, mo na by³o bez jechaæ nawet 50 kmh. S5 wyposa ono w dwa t³umiki koñcowe i cztery rury wydechowe. Brzmienie silnika i uk³adu wydechowego, jest godne osi¹gów samochodu. agodny dÿwiêk zmienia siê w mocne brzmienie tylko przy mocnym wciskaniu peda³u przyspieszenia, a przy normalnej jeÿdzie motor przyjemnie mruczy. W³aœciwoœæ ta przyci¹ga uwagê mê czyzn, a na kobietach, nawet interesuj¹cych siê samochodami, na ogó³ nie robi wiêkszego wra enia. Rozpêdzanie od 0 do 100 kmh zajmuje wed³ug producenta tylko 5,1 sekundy, a po 19,1 sekundy auto ma jechaæ z szybkoœci¹ 200 kmh. Z przyczyn formalnych prêdkoœæ maksymalna jest ograniczana elektronicznie do 250 kmh. Na mokrej nawierzchni lokalnych krajowych dróg (po nocnej ulewie) i w czasie przedpo³udniowej m awki, setkê osi¹galiœmy po 5,3-5,8 sekundy, a wystarcza³y do tego 2 biegi. Prêdkoœciomierz okaza³ siê precyzyjny, a jego b³¹d wskazania przy 60 i 90 kmh wynosi³ tylko 2 kmh (zazwyczaj 3-6%). Próby hamowania ze 100 kmh na mokrej nawierzchni lokalnych dróg koñczy³y siê wynikami od 40,5 do 44 metrów. Warto tu nadmieniæ, e pomiary wykonujemy w warunkach zbli onych do rzeczywistych, kiedy zatrzymanie nastêpuje po dynamicznym rozpêdzaniu i sygnale dÿwiêkowym wydanym przez miernik po przekroczeniu 100 kmh, a wiêc uwzglêdnia czas reakcji cz³owieka oraz prze³o enia nogi. Spalanie? Wed³ug producenta œrednio 12,4 l Pb98100 km. W praktyce bêdzie to raczej 15 litrów, a przy bardzo dynamicznej jeÿdzie w górach nawet l100 km. W p³askim terenie, na trasie, mo na zejœæ poni ej 10 l100 km i okazuje siê, e jazda z prêdkoœciami dopuszczalnymi przez przepisy mo e dawaæ du ¹ satysfakcjê... www. pl wiêcej na katalogdlakierowcow. SERWIS CZÊŒCI ZAMIENNE - oryginalne czêœci - du y wybór akcesoriów - sprzeda opon zimowych i letnich tel ASO Jan Kosmowski - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - samochody zastêpcze - monta akcesoriów i zabezpieczeñ antykradzie owych - naprawa samochodów ciê arowych i autokarów tel , Jesienna akcja serwisowa SERWIS 24h tel BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO - kompleksowe naprawy powypadkowe - rozliczenia bezgotówkowe - gwarancja jakoœci tel ul. Ofiar D¹ bia 2, Kraków tel. (012) , , fax (012) zapraszamy w godzinach: poniedzia³ ek - pi¹ tek od 7.00 do 20.00, sobota od 7.00 do KOMIS - bezp³ atna ekspozycja - sprzeda za gotówkêi na raty Rondo Mogilskie Rondo Kotlarskie ASO Jan Kosmowski ALEJA JANA PAW A II OFIAR D BIA Tama na D¹ biu ALEJA POKOJU NOWOHUCKA WIS A

7 12 [ ] PREZENTACJA VW Garbus Po wojnie Garbus zmotoryzowa³ RFN, a przy okazji - ca³y œwiat. W epoce festiwalu w Woodstock by³ œrodkiem lokomocji amerykañskich hippies, wymalowanym w psychodeliczne kwiatki o zapachu marihuany. W przednionapêdowych latach 70. sta³ siê niechcianym dzieckiem koncernu z Wolfsburga. Na emigracji w Meksyku i Brazylii do y³ z³otej staroœci. Prezentujemy VW 1303 i ostatnie 30 lat z ycia legendy. Maraton limitowanych serii. Po debiucie VW 1302 w 1970 roku, wiele osób odczuwa³o niedosyt i rozczarowanie. Mimo wprowadzenia wielu powa - nych modyfikacji m.in. kolumn MacPherson w przednim zawieszeniu, podwójnych wahaczy z ty³u pojazdu czy silnika 1584 ccm, dla mniej wprawnego obserwatora ró nice w zewnêtrznym wygl¹dzie nie by³y zbyt widoczne jest szerszy i d³u szy od poprzednich roczników. O 20 milimetrów wyd³u ono rozstaw osi. By³ to model pomostowy, czyli gra producenta na zw³okê, do czasu a powstanie nastêpca. Jak podnieœæ sprzeda opatrzonego, choæ œwie o odnowionego ju auta? Amerykanie znali odpowiedÿ ju przed wojn¹, produkuj¹c tzw. limited editions popularnych modeli. Prekursorem limitowanych serii VW w fragment artyku³u pochodzi z: MIESIÊCZNIK MI OŒNIKÓW STAREJ MOTORYZACJI Miesiêcznik dostêpny 15 ka dego miesi¹ca w punktach kolporta u prasy. Cena: 8,9 z³ Europie by³ belgijski dealer D'Ieteren i jego 1200 Mach 1 z roku Wystarczy³a sportowa dÿwignia zmiany biegów, ozdobne pasy na karoserii oraz wzmocnione sprzêg³o z Transportera by zwyk³e sprzedaæ jako niezwyk³e. Serie limitowane to gra na sportowych emocjach lub roztaczanie wizji luksusu w umys³ach klientów, znudzonych bana³em z salonów. Gdy nie wystarczy³ ju pakiet A (uboga wersja czarne zderzaki bez chromu), S (silnik 50 KM i tarczowe hamulce z przodu), L (m.in. zapalniczka, zegar, dwustopniowa dmuchawa) lub ³¹czony pakiet LS, do klientów trafi³y limitowane serie. Dok³adny ich opis przekroczy³by objêtoœæ rocznika Automobilisty. Przedstawimy tylko wybrane odmiany sprzed 1980 roku. Okazj¹ do ich prezentacji by³y ró ne wydarzenia i jubileusze. Okazj¹ móg³ byæ chwilowy spadek sprzeda y, kaprys lokalnego dealera lub ca³kowity brak okazji. Serie limitowane by³y dedykowane na jeden, wybrany rynek lub sprzedawane w ca³ej Europie czy USA. Po premierze Golfa (1974) i Polo (1975) Volkswagen nasili³ dzia³ania marketingowe. Kolejne serie limitowane sta³y siê warunkiem przetrwania Garbusa w trudnych czasach panowania przedniego napêdu, choæ stanowi³y zaledwie 10 produkcji. W 1971 roku z taœmy monta owej w Wolfsburgu zjecha³ dwudziestomilionowy Volkswagen. Jubilee to kompletnie wyposa ony 1300 lub 1302 S w kolorze Saturn Gelb w iloœci sztuk. Dealerzy w USA sprzedaj¹ usportowiony Super Vee, w Belgii Gemini. W 1972 roku pojawia Trzy garbate dekady Tekst: Maciej Replewicz Zdjêcia: Jerzy Kossowski, Volkswagen, archiwum Wilhelm Karmann GmbH i Volkswagen Mexico siê Marathon (5000 egz.) w kolorze Marathon Blau i sportowymi obrêczami Lemmerz Baja. Sukcesy w meksykañskim rajdzie Baja s¹ pretekstem do prezentacji i sprzeda y serii Baja Champion SE w USA. W maju do salonów trafia bogato wyposa ony Maikafer produkowano 2 lata. Dok³adnie tyle czasu in ynierowie z Wolfsburga potrzebowali na opracowanie nastêpcy. Warto dodaæ, e g³ówne dzia³ania projektantów skierowano na konstrukcjê i rozwój przednionapêdowych modeli Passat i Golf. W sierpniu 1972 Volkswagen prezentuje model To ewolucja zamiast rewolucji Silnik 1285 ccm i mocy 44 KM przy 4100 obrmin oraz mocniejsz¹ o ca³e szeœæ KM jednostkê 1584 ccm ywcem przeniesiono z S. Wykorzystano tak e inne elementy poprzednika. W przednim zawieszeniu zamontowano kolumny McPherson ze stabilizatorem. Z ty³u - podwójne wahacze. Najbardziej charakterystycznymi elementami nadwozia 1303 s¹: panoramiczna szyba czo³owa oraz trójdzielne klosze tylnych lamp. Zmodyfikowano kszta³t b³otników i liniê dachu. Kokpit pokryto czarnym, matowym tworzywem. Szybkoœciomierz przesuniêto ku górze pod daszek. Czteroramienne ko³o kierownicy pochodzi³o z VW Bezpieczn¹, ³aman¹ kolumnê kierownicz¹ zastosowano ju wczeœniej w modelu 411. Poprawiono regulacjê foteli, sterowanie nawiewem i wentylacj¹ wnêtrza. W pokrywie silnika znalaz³y siê dodatkowe otwory wentylacyjne. Skrzynkê bezpieczników przeniesiono pod œrodkow¹ partiê kokpitu. Wersja S posiada dwuobwodowy uk³ad hamulcowy i przednie hamulce tarczowe Ate o œrednicy 278 mm. W autach z silnikiem 44 KM s¹ dostêpne za dop³at¹. W jednej z reklam prasowych producent deklarowa³, e dla rocznika 1969 i 1973 wspólne s¹ tylko ko³a, reflektory i przednie kierunkowskazy. Samochód by³ dostêpny w trzech pakietach wyposa enia: L, S oraz LS. Limitowane serie pobudzi³y apetyty klientów. Lista opcji wyd³u y³a siê znacznie do kilkudziesiêciu pozycji. Mo na zamówiæ pó³automatyczn¹ skrzynie biegów (585 DM), niezale ne ogrzewanie Eberspacher (469DM), spryskiwacze reflektorów (160DM), otwierany dach (340 DM) a nawet klimatyzacjê w cenie 1695DM. Niemal równie d³uga jest lista lakierów i tapicerki. VW wprowadza lepsze jakoœciowo materia³y i tworzywa jest najbardziej dojrza³¹ technicznie odmian¹ Garbusa, jaka powsta³a. Dziœ mo na us³yszeæ opiniê, e jest to lukrowany Garbus, który obrós³ t³uszczem, trac¹c sw¹ pierwotn¹ prostotê i surowy charakter. Trudno siê z ni¹ zgodziæ by³ kolejnym etapem naturalnej i nieuchronnej ewolucji garbatego gatunku, co pozwoli³o mu przetrwaæ a do XXI wieku. Kto w 1972 roku kupi³by nowy samochód z trudem osi¹gaj¹cy 90 kmh, ze s³abymi hamulcami uruchamianymi linkami oraz innymi rozwi¹zaniami pamiêtaj¹cymi czasy, gdy Lale Andersen œpiewa³a Lili Marleen o³nierzom Wehrmachtu?... wiêcej na www. katalogdlakierowcow. pl POLMOZBYT KRAKÓW Sp. z o.o. AUTORYZOWANA STACJA OBS UGI SPRZEDA SAMOCHODÓW KRAKÓW, ul. Wielicka 119 tel. (12) ,

8 fragment artyku³u pochodzi z regionalnego portalu motoryzacyjnego moto.bydgoszcz.pl Ford of Europe odkrywa szczegó³y dotycz¹ce Forda Kuga - nowego modelu, który wejdzie do produkcji na pocz¹tku 2008 roku. Ford Kuga zostanie zaprezentowany 11 wrzeœnia br. podczas Salonu Samochodowego we Frankfurcie wraz z koncepcyjnym samochodem Ford Verve i innymi nowoœciami koncernu. Europejska oferta Forda wzbogaca siê ponownie, tym razem to nowy Ford Kuga - fascynuj¹cy pojazd z napêdem na cztery ko³a typu crossover, ³¹cz¹cy w sobie wyj¹tkowy styl z nowoczesn¹ technologi¹ i zapowiadaj¹cy po³¹czenie dynamiki jazdy miejskiej z dobrymi w³aœciwoœciami jezdnymi w terenie. Sprzeda nowego Forda Kuga rozpocznie siê w ca³ej Europie w pierwszej po³owie 2008 roku. Gdy przedstawialiœmy samochód koncepcyjny iosis X na paryskim Salonie Samochodowym w 2006 r. obieca³em, e przed up³ywem dwóch lat wkroczymy w ten segment z ca³kowicie nowym pojazdem, zaprojektowanym i wyprodukowanym tylko przez nas powiedzia³ John Fleming, President and CEO, Ford of Europe. Spe³niaj¹c tê obietnicê, zrealizowaliœmy tak e z³o one w Pary u rok temu zobowi¹zanie, e uzupe³nimy nasz¹ aktualn¹ europejsk¹ ofertê o nowe, atrakcyjne pojazdy. Stephen Odell, wiceprezes ds. marketingu, sprzeda y i us³ug, Ford of Europe: Ford Kuga to rzadkie po³¹czenie zalet limuzyny i samochodu typu SUV z cechami sportowego coupé. G³ównym elementem naszej strategii przywrócenia sta³ej dochodowoœci europejskiej filii Forda jest wprowadzenie cie- Wiêcej informacji na temat zespo³u napêdowego Forda Kuga zostanie podane przed jego wprowadzeniem na rynek na pocz¹tku 2008 r. Wyró niaj¹ca siê stylistyka Forda Kuga Nasz nowy styl, kinetic design, nadaje fascynuj¹cy wygl¹d wszystkim naszym samochodom - powiedzia³ Martin Smith, dyrektor ds. projektowania, Ford of Europe. Koncepcja iosis X zademonstrowa³a, jak styl kinetyczny mo e zostaæ zaadoptowany w pojazdach crossover segmentu C. Wszystkie pe³ne ekspresji elementy stylu iosis X s¹ wyraÿnie widoczne w nowym modelu. Ford Kuga to efektowne uzupe³nienie oferty Forda, stanowi¹cy dowód znacz¹cego rozwoju naszej marki. Proporcje i podstawowe, dynamiczne kszta³ty Forda Kuga wzorowane s¹ œciœle na pojeÿdzie koncepcyjnym iosis X. Wra enie to potêguje lakier nadwozia w tym samym, wyj¹tkowym kolorze ice white; pod wyraÿnymi nadkolami znajduj¹ siê takie same obrêcze kó³ ze stopów lekkich, jak w iosis X, dostêpne dla klientów jako opcja w rozmiarze 19 cali. Si³a i moc wyra one przez wygl¹d to kluczowe atrybuty koncepcji Forda kinetic design. Dynamiczne linie, pe³ne powierzchnie i solidna sylwetka Forda Kuga s¹ tego szczególnym przyk³adem. Sportowy styl podkreœlaj¹ wyraÿne elementy, takie jak przednie kraty wlotu powietrza w kszta³cie trapezu, unosz¹ca siê linia boczna i wysoko zarysowana szyba tylna oraz efektowne kszta³ty reflektorów zachodz¹cych na boki. Profil dachu, w samochodzie koncepcyjnym iosis X przypominaj¹cy coupé, zosta³ w Fordzie Kuga nieco zmieniony, by uzyskaæ nieco wy ej przebiegaj¹cy dach i zapewniæ wygodn¹ przestrzeñ dla piêciu osób. Samochody dostawcze z polskim silnikiem kawych, nowych produktów takich jak Ford Kuga przyci¹gaj¹cych nowych klientów do naszej marki. Ford S-MAX udowodni³ nam, e jest popyt na samochody uniwersalne, wykorzystywane do pracy, w czasie wolnym i jako samochód rodzinny, w których bardzo wa na jest te przyjemnoœæ p³yn¹ca z jazdy doda³ S.Odell. Niew¹tpliwie Ford Jednym z wyzwañ, jakie musieli pokonaæ konstruktorzy Forda Kuga by³o zapewnienie jednoczeœnie wysokiej jakoœci jazdy typowej dla samochodów Ford i dobrych w³aœciwoœci terenowych. Z tej przyczyny Ford Kuga bêdzie dostêpny z inteligentnym napêdem na cztery ko³a, wp³ywaj¹cym pozytywnie na normaln¹ jazdê po drogach i nadaj¹cym samochodowi niemal sportowe, dynamiczne w³asnoœci jezdne. Fakt, e Ford Kuga bêdzie tak e dostêpny z napêdem na przednie ko³a po prostu podkreœla przynale noœæ tego pojazdu do klasy crossover. W zespole napêdowym Forda Kuga znajdzie siê ceniony i zu ywaj¹cy bardzo niewiele paliwa silnik diesla Duratorq TDCi o pojemnoœci 2,0 l i mocy 136 KM w zestawieniu z szeœciobiegow¹ mechaniczn¹ skrzyni¹ biegów Durashift. Do przestrzeni baga owej prowadz¹ dzielone drzwi; wraz z dzielonymi tylnymi œwiat³ami zapewnia to maksymaln¹ szerokoœæ do wygodnego za³adowywania i roz³adowywania baga u. W tylnej czêœci Forda Kuga tak e widoczne s¹ wyraÿne elementy stylu kinetic design, takie jak wysoko zamontowane tylne œwiat³a, fasetowana tylna szyba i profilowany tylny zderzak. W tylnym zderzaku schludnie wygl¹daj¹ rury wydechowe zintegrowane z dyfuzorem. Wnêtrze Forda Kuga - przestrzeñ i wygoda Wnêtrze nowego Forda Kuga daje poczucie przestrzeni nie tylko ze wzglêdu na du e panoramiczne okno dachowe, w które wyposa ony jest model przedpremierowy i dostêpne jako opcja w samochodach seryjnych. Przejrzyœcie, ergonomicznie zaprojektowana tablica rozdzielcza i konsola œrodkowa ³¹cz¹ siê ze sob¹, tworz¹c pojemny schowek.....pl Zapraszamy: pn. - pt.: , w soboty

9 16 [ ] PORADNIK Sekrety kupna u ywanych samochodów Ka dy z nas z pewnoœci¹, zastanawia³ siê nad kryteriami, którymi nale y kierowaæ siê przy wyborze marki i modelu samochodu. Dla jednych jest to cena, dla drugich wygl¹d lub wyposa enie. Jednak czynników wp³ywaj¹cych na ocenê jest nieco wiêcej, a wybór auta jedynie na podstawie wygl¹du i ceny mo e okazaæ siê op³akan¹, w skutkach decyzj¹. Konieczna jest równie analiza kosztów eksploatacji pojazdu. Nale y do nich spalanie, czêstotliwoœæ i ceny przegl¹dów a tak e koszty czêœci zamiennych, autoryzowanych us³ug serwisowych i wreszcie ubezpieczenia. Ponadto wa n¹ spraw¹, jest ocena awaryjnoœci danej marki lub modelu. Okreœlenie, co najczêœciej siê psuje i zu ywa w trakcie eksploatacji pojazdu pozwoli stworzyæ dok³adniejszy kosztorys a tak- e pozwoli przewidzieæ, jakie dodatkowe nak³ady finansowe bêdziemy musieli ponieœæ po zakupie lub w trakcie u ytkowania. W uzyskaniu odpowiedzi na powy sze pytania bardzo pomocny jest internet. Ka da marka posiada internetowy Fan Klub, gdzie najczêœciej z licznych wypowiedzi u ytkowników na forum mo emy dowiedzieæ siê wszystkiego na temat wybranego modelu. Ponadto istniej¹ strony autoryzowanych dilerow i serwisy og³oszeniowe zajmuj¹ce siê poœrednio ocen¹ i porównywaniem wybranych modeli, a tak e marek aut. Wartoœciowe informacje niesie równie corocznie publikowany w Niemczech raport usterkowoœci pojazdów TUV. Raport TUV to niemieckie stowarzyszenie nadzoru technicznego, które kontroluje obowi¹zkowe badania techniczne pojazdów w tymi kraju. Opracowane wyniki publikowane s¹ w piêciu grupach wiekowych: 1-3 lat, 4-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat, lat. Raport TUV ocenia: - Odpornoœæ nadwozia na korozjê, fragment pochodzi z ksi¹ ki "Sekrety kupna samochodów" dostêpnej na: motoryzacyjna.pl [ ] PREZENTACJA Accord Tourer Concept Podczas tegorocznego Salonu Samochodowego we Frankfurcie Honda zaprezentowa³a emocjonuj¹cy model Accord Tourer Concept, który w du ym stopniu przybli a kierunek stylistyczny, jaki obior¹ projektanci ca³kowicie nowej generacji Hondy Accord. Model zadebiutuje w po³owie 2008 roku. Samochód jest szerszy oraz ni szy od obecnej generacji i charakteryzuje siê bardziej sportowym i emocjonalnym designem. W zupe³nie nowym modelu po³o ono du y nacisk na mo liwoœci transportowe samochodu, nie zapominaj¹c jednak o eleganckiej i wszechstronnej stylistyce Accorda. D³u sze nadwozie konceptu pozwala na wygospodarowanie wiêkszej przestrzeni w kabinie pasa erskiej, a wiêkszy rozstaw kó³ zapewnia doskona³e w³aœciwoœci jezdne. W ca³kowicie nowej gamie modelu Accord dostêpne bêd¹ jedne z pierwszych silników na œwiecie, spe³niaj¹ce normê emisji spalin Euro 5. Podobnie jak w obecnej generacji modelu, pod mask¹ nowego Accorda bêd¹ mog³y pracowaæ dwa silniki benzynowe o pojemnoœci 2.0 i 2.4- litra oraz diesel o pojemnoœci 2.2-litra. Jednostki napêdowe zastosowane w nowej gene- Jak wybraæ odpowiedni samochód? Nowy kierunek stylistyczny poleca cykl: - Sprawnoœæ uk³adu kierowniczego, - Usterki tylnego zawieszenia, - Usterki przedniego zawieszenia, - Dzia³anie hamulców, - Awaryjnoœæ uk³adu wydechowego, - Awaryjnoœæ instalacji elektrycznej. Iloœæ usterek okreœlana jest w procentach i decyduje o zajmowanej pozycji w okreœlonej grupie wiekowej. Raport TUV to opiniotwórcza i ceniona publikacja pozwalaj¹ca oceniæ awaryjnoœæ lub bezawaryjnoœæ wybranej marki, samochodu a tak e konkretnego modelu. Nale y jednak pamiêtaæ, ze rynek aut u ywanych w Polsce, w przeciwieñstwie do Niemiec, jest o wiele bardziej z³o ony pod wzglêdem chocia by skomplikowanej historii pojazdów (wypadki, brak napraw w autoryzowanych serwisach, fatalny stan dróg, najtañszy sposób eksploatacji), dlatego niestety na wnioski p³yn¹ce z raportu nale y patrzeæ przez pryzmat polskiej rzeczywistoœci. Osoby nieprzekonane rezultatami testów wykonanych przez jedn¹ organizacjê mog¹ porównaæ je z wynikami innej. Koniecznie nale y tu wspomnieæ o koncernie DEKRA, który przeprowadza w ca³ej Europie ogromna liczbê badañ rejestracyjnych na podstawie których opracowuje coroczny raport awaryjnoœci Dekra. Dla zainteresowanych kwesti¹ bezpieczeñstwa w samochodzie, przydatne oka ¹ siê testy a w³aœciwie,,crashtesty'' wykonane przez Euro NCAP na popularnych modelach. Producenci aut zobowi¹zani s¹, przez przepisy homologacyjne, do zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeñstwa. Dziêki przeprowadzonym testom przysz³y posiadacz samochodu mo e otrzymaæ sprawdzone informacje o poziomie bezpieczeñstwa, jaki dana marka a w szczególnoœci model zapewnia. Coroczne wyniki wszystkich raportów dostêpne s¹ na wielu polskich stronach internetowych, dlatego szczegó³owa ich prezentacja w tym poradniku jest zbyteczna. Ÿród³o i foto: Honda racji bêd¹ jednak mocniejsze, oszczêdniejsze i bardziej przyjazne œrodowisku. Nowy model dostêpny bêdzie równie z nowym podwoziem zapewniaj¹cym wyj¹tkowe w³aœciwoœci jezdne, wiêksz¹ stabilnoœæ kierunkow¹ oraz wiêksz¹ przyjemnoœæ z prowadzenia auta bez pogorszenia komfortu jazdy. Nowy Accord w nadwoziu typu Sedan i Tourer zadebiutuje podczas Salonu Samochodowego w Genewie w 2008 roku.

10 Mercedes czêœci SPRZEDA HURTOWA i DETALICZNA CZÊŒCI DO MERCEDESA : 230, 221, 220,219, 215, 211, 210, CLK, 204, 203, 202, 201 CZÊŒCI NOWE FELGI BAGA NIKI NARCIARSKIE SNOWBOARD BOXY BAGA OWE do aut osobowych i dostawczych - uk³ady hamulcowe - elementy zawieszenia, amortyzatory - sprzêg³a - uszczelki - filtry, oleje - paski AKUMULATORY Promocyjne ceny Rabaty dla Taxi i warsztatów Kraków, ul. Bora Komorowskiego 15b, tel zapraszamy: pon.-pt. 9-17, soboty i 171 SLK, 124, A 169, A168 SPRINTER ANCUCHY VITO 638, 639 ML 163, 164 i inne Mercedes czêœci H PR Kraków, Pl. Serkowskiego 5 tel.fax (012) , tel. (012) monta i wywa anie kó³ - wywa anie kó³ z testem drogowym - pompowanie kó³ azotem - naprawa opon - prostowanie felg - depozyt opon i obrêczy FELGI OGUMIENIE - DIAGNOSTYKA - ELEKTRONIKA - NAPRAWY SAMOCHODÓW WYSOKIE RABATY - WYSY KA NA CA Y KRAJ - FAKTURY VAT Cecylia i Waldemar Gos³awscy ul. Jadwigi 47, Czêstochowa tel. (034) od 9 do 17 tel. (0603) , (0601) , (0049) mercedesczesci.com.pl 19

11 CZÊŒCIDO SAMOCHODÓW FRANCUSKICH Kraków Al. T. Bora-Komorowskiego 9 tel. (012) , fax (012) , tel. kom zapraszamy: pn.-pt , sob CZÊŒCI EKSPLOATACYJNE DO SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH marki JEEP, Chrysler, Dodge, Plymouth z lat oraz do Chevrolet Lumina APV Venture, Pontiac Trans Sport Montana, Oldsmobile Silhouette, Ford Windstar, Ford Explorer, Opel Sintra - Elementy zawieszenia (wahacze, sworznie, tuleje wahaczy, tuleje resorów, ³¹czniki stabilizatora, gumy stabilizatora) - Elementy uk³adu kierowniczego (koñcówki dr¹ ków, dr¹ ki kierownicze itp.) - Elementy uk³adu hamulcowego (tarcze, bêbny, klocki, szczêki, cylinderki, zestawy naprawcze zacisków oraz szczêk) -F iltry paliwa, oleju, powietrza, przeciwpy³kowe, skrzynie biegów - o yska kó³, piasty -P rzewody zap³onowe, œwiece -P oduszki silnika, pompy wody, uszczelki silnika -P aski i napinacze pasków -P rzeguby, os³ony przegubów, krzy aki wa³ów oraz pó³osi -A mortyzatory, górne mocowania amortyzatorów Firma M&R ul. D³uga 2a, Olkusz tel tel. kom.: tel. kom.: zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WYSY KOW ZAOPATRZENIE LAKIERNI DORABIANIE KOLORU Kraków, ul. Powstañców 1 tel.: Najlepsze opony - Solidny serwis Najlepsze opony - Solidny serwis OFERUJEMY: wszelkie naprawy opon i dêtek profesjonalne wywa anie kó³ prostowanie felg aluminiowych i stalowych pompowanie kó³ azotem unikalne wywa anie kó³ z prób¹ drogow¹ naprawa opon z systemem PAX (autoryzacja Michelin) opony ró nych marek krajowe i zagraniczne przechowalnia opon HONORUJEMY KARTY P ATNICZE HONORUJEMY KARTY P ATNICZE 20 Kraków - Nowa Huta, ul. Cienista 3 (róg Kocmyrzowskiej) tel.fax: (012) , KRAWAL www. driver-polska.pl zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota:

12 S K L E P FIAT FORD czynne: VW OPEL pon.-pt KRAKÓW, UL. DAUNA 36, TEL zapraszamy pon. - pt. od 8 do 18 Kraków, Podskale 9 (Rondo Mateczny- boczna od ulicy Zamoyskiego) (012) , interia.pl SQAD SKLEP P. H. I SERWIS.. CITROEN PEUGEOT RENAULT WULKANIZACJA SKLEP MOTORYZACYJNY Kraków. ul. W³. Beliny-Pra mowskiego 30 tel. (0-12) zapr zapraszamy w godz.9-18 PROMOCJA OPON ZIMOWYCH PROSTOWANIE SPAWANIE ŒRUTOWANIE MALOWANIE SPRZEDA FELG ALU I STALOWYCH Kraków MARGO s.c. in. M. ZAMIAR tel. (012) WIELOKLINOWE KLINOWE PASYw szerokim asortymencie ul. Andricia 19, czynne w godz AUTO ALARMY BLOKADY MECHANICZNE CENTRALNE ZAMKI CERTYFIKATY dla PZU KRAKÓW - BIEÑCZYCE ul. Cienista 12, tel rok za³o enia 1989 CZÊŒCI i AKCESORIA do wszystkich modeli samochodów Kraków ul. Kalwaryjska 72 tel. (012) tel. kom czynny : pon.-pt sobota 8-14 GALICJA - ELTAL s.c. Kraków, ul. Balicka 41, tel ELTAL AUTOALAMY- AUTORYZACJA PZU RADIA CB - CAR AUDIO NAWIGACJA GPS MONTA - SERWIS - SPRZEDA Kraków ul. Nad D³ubni¹ 2 F.H. MOTOMAX tel. (012) NOWE I U YWANE CZÊŒCI DO SAMOCHODÓW ZACHODNICH I JAPOÑSKICH elementy karoserii, oœwietlenia i inne WULKANIZACJA MYJNIA KLIMATYZACJA Kraków ul. Christo Botewa 2 (ko³o gie³dy) zapraszamy pon.-pt.: 9-18, sob.-nd.: 9-14 M. Graczkowski Kraków ul. Ga³czyñskiego 33 tel. (012) tel. kom rêczna tel SERWIS OGUMIENIA - KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ - SPRZEDA OPON NOWYCH ORAZ U YWANYCH - WYWA ANIE KÓ MOTOCYKLOWYCH 22 JAPAN CARS KRAKÓW, UL. MOGILSKA 49 tel CZÊŒCI DO AUT JAPOÑSKICH I KOREAÑSKICH Józef Œlusarczyk Józef Œlusarczyk SPECJALIZACJA SAMOCHODY FRANCUSKIE I NIEMIECKIE Kraków, ul. Centralna 75 tel. (012) AUTO SERVICE NAPRAWA FELG MAREK CZAJA SPECJALIZACJA ZAK ADU: - naprawa felg stalowych i aluminiowych do pojazdów samochodowych - lakierowanie proszkowe Wieliczka, ul. Podleœna 3, tel. (012) , GREEN GAZ SAMOCHODOWE INSTALACJE GAZOWE specjalizacja BMW, NISSAN (012) ALFA ul. Powstañców Wlkp. 7a Kraków, ul. Zbo owa 2 AUTORYZOWANY MONTA i SERWIS GAZ AUTO RATY samochodowych instalacji gazowych tel. (012) tel. kom , SKLEP SERWIS Stêpniowski Krzysztof - czêœci do samochodów krajowych i zagranicznych - akcesoria - oleje, p³yny (olej Shell luzem) - elementy blacharskie - obs³uga i naprawa uk³adów: kierowniczego, zawieszenia, hamulcowego - wymiana: olejów, p³ynów eksploatacyjnych, filtrów, œwiec, sprzêg³a, rozrz¹du, pomp wody i termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika JESTEŒMY W SIECI - wymiana opon - kompleksowe wywa anie kó³ - geometria kó³ PERFECT SERVICE Niepo³omice, ul. Sosnowa 10 tel , tel. kom Castrol Castrol Authorised Dealer opony zakupione w naszej firmie wymieniamy i wywa amy GRATIS ~ KOMPUTEROWY POMIAR GEOMETRII KÓ ~ KOMPUTEROWE WYWA ANIE KÓ ~ BEZSTYKOWA WYMIANA OPON ~ POMPOWANIE KÓ AZOTEM p³atnik VAT AUTO CZÊŒCI Wieliczka, ul. Krakowska 11, tel. (012) , fax (012) AUTO SERVICE s.c. B. Fija³kowski, P. Dudek KRAKÓW OS. S ONECZNE 8A TEL CZYNNE: OLEJE SILNIKOWE oraz zapraszamy: pon.-pt. 8-17, sob czêœci do samochodów zachodnich specjalizacja MERCEDES Castrol zakupione w naszej firmie FILTRY OLEJOWE wymieniamy GRATIS ~ MYCIE PODWOZIA, NADWOZIA I SILNIKA ~ PNEUMATYCZNE SMAROWANIE ~ PODCIŒNIENIOWA WYMIANA OLEJÓW ~ ODGRZYBIANIE UK ADÓW KLIMATYZACJI 23

13 UK ADY WYDECHOWE osobowe - dostawcze - ciê arowe HURT DETAL SERWIS Mys³owice ul.1000-lecia P.P. 32 ( k.salonu"zawada") tel kom pn.-pt sob Us³ugi w zakresie : - wymiana i naprawa uk³adów wydechowych - strumienice - katalizatory - t³umiki sportowe NISKIE CENY Oferta materia³ów marki 4CR - hurt i detal Doskona³e promocje na ka dy miesi¹c System wodny AWX - atwe i ekonomiczne zastosowanie - Doskona³e pokrycie, wiêkszoœæ kolorów nak³adanych x1.5 - nie jest wymagane intensywne suszenie Kraków, ul. Powstañców 1 tel.: SHERWIN-WILLIAMS 24 Kraków, Walewskiego 19 (przecznica z Bronowickiej) OPONTEX U YWANE OPONY FIRM ZACHODNICH NOWE I BIE NIKOWANE WULKANIZACJA MONTA KÓ WYWA ANIE KOMPUTEROWE (9-18) OPONY ZIMOWE

14 AUTO-MYJNIA - mycie samochodów (wosk na gor¹co - gratis) - polerowanie lakieru - pranie tapicerki - mycie podwozia - mycie silnika WULKANIZACJA - wymiana opon - wywa anie kó³ - naprawa defektów - sprzeda opon - produkcja wyrobów z gumy,,,, EMPE s.c. Micha³ Czernecki, Pawe³ Brzykcy ul. Jerzmanowskiego 44, Kraków tel , Jeœli chcesz, aby Twój samochód wygl¹da³ niepowtarzalnie WST PDONAS Kraków, ul. Witosa 16 rezerwacja telefoniczna: tel.fax: czynne: , sobota CHROBAK Kraków, ul. Wieniawskiego 61, tel , fax SERWIS SAMOCHODÓW Naprawy samochodów - osobowych, dostawczych, terenowych, ciê arowych - diagnostyka i naprawa silników (benzyna i diesel) AUTO MYJNIA mycie nadwozia i podwozia, mycie silników wraz z komor¹, czyszczenie wnêtrza pranie tapicerki, odnawianie elementów plastikowych i gumowych polerowanie nadwozia i woskowanie PROFESJONALNE PRZYGOTOWANIE AUTA DO SPRZEDA Y KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA, ELEKTRONIKA - diagnostyka elektroniki silników - usuwanie istniej¹cego problemu - kompleksowa obs³uga PRZEGL DY REJESTRACYJNE - pojazdów zasilanych paliwem jak równie gazem - badania pokolizyjne - badania samochodu sprowadzanego z zagranicy - badania motocykli,skutery, motorowery - badania pojazdów typu: taxi, nauka jazdy PRZY PRZEGL DZIE REJESTRACYJNYM MYCIE GRATIS Oferujemy miêdzy innymi: SAMOCHODY OSOBOWE: - felgi, opony zimowe - akcesoria i ubrania rajdowe - zawieszenia sportowe, stylizacja wnêtrza - t³umiki sportowe SAMOCHODY 4x4: - specjalistyczne opony i felgi - oœwietlenie (hella, wesem) - wyci¹garki, hilifty, podnoœniki - taœmy, liny holownicze, haki, szekle - zawieszenia i hamulce - fotele, pasy, kaski i kombinezony - systemy gaœnicze, dodatkowe wskaÿniki Oferujemy szeroki wybór akcesoriów do tuningu i sportu oraz samochodów 4x4 SKLEP ORAZ SERWIS Wieliczka, ul. Bogucka 15 tel.: (012) fax: (012) czynne: poniedzia³ek - pi¹tek: 9-18 sobota: Kraków, ul. Wybiciego 3a (na przeciw dawnego DH "Gigant") tel.: (012) czynne: poniedzia³ek - pi¹tek: sobota: 9-13, BEZPOSREDNI IMPORTER zestawy xenonowe do samodzielnego montazu PRZETWORNICE I PALNIKI W PELNYM ASORTYMENCIE, NASI PRACOWNICY SLUZA DOSWIADCZENIEM I FACHOWA POMOCA,, 26, Krakow, ul. Pasternik 110 tel.fax , tel. kom.: Profesjonalne przygotowanie samochodów terenowych do rajdów, przepraw, turystyki. Wst¹p do nas do nowo otwartego serwisu ZAPRASZAMY

15 WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi K-ów, os. Kombatantów 20, tel Pb-95, Pb-98, ON S, M, O, K, N Kraków, Al. Pokoju 91, tel Pb-95, Pb-98, ON FF,K,M,O,S,R WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi DYNA Komputerowy dobór LAKIERÓW SAMOCHODOWYCH materia³y przygotowawcze,dodatki,akcesoria i narzêdzia lakiernicze, kosmetyki samochodowe,spraye, nape³nianie lakierów w spraye lakiery akrylowe - DO DREWNA I PRZEMYS OWE KRAKÓW, ul. REJTANA 6, tel K-ów, ul. G. Libertowska 2, tel Pb-95, Pb-98, ON Kraków, ul. Opolska 9, tel Pb-95, Pb-98, ON PKN FF,K,S S, M, O, K WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Gdów, ul. Rynek, tel K-ów, ul. Jasnogórska, tel K-ów, ul. Mogilska 116, tel K-ów, ul. Pilotów, tel K-ów, ul. Podgórska, tel K-ów, ul. Powstañców Wlk., tel K-ów, os. Strusia, tel K-ów, ul. Wielicka, tel K-ów, ul. W³óczków, tel K-ów, ul. Zakopiañska, tel Wieliczka, ul. Krakowska, tel Pb-95, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, Pb-98, ON Pb-95, ON Pb-95, Pb-98, ON, gaz Pb-95, Pb-98, ON S S, O, K S, O, K, N S, O, K S,M,O,K,R S,M,O,K,N O, K K, N S, O, K S, O, K S, O, K SERWIS SAMOCHODÓW AMERYKAÑSKICH Kraków, ul. Koœciuszkowców 16 tel. (012) naprawy, regulacje, przegl¹dy -czêœci zamienne -naprawy automatycznych skrzyñ biegów zapraszamy: pn. - pt WYKAZ PRYWATNYCH STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi DANEX Kraków, ul. Myœliwska 5 Pb-95, ON WYKAZ STACJI BENZYNOWYCH Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Bratys³awska 1, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, K Kraków, ul. J. Conrada 36, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, K, G Kraków, ul. J. Conrada 33, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, K Kraków, ul. Kapelanka 37, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, O, K Kraków, ul. Marii Konopnickiej 78 Pb-95, Pb-98, ON, VP, VPR S, K Kraków, Al. Pokoju 65 Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, O, K Kraków, ul. Stoja³owskiego 1, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, O, K Kraków, ul. Wielicka 77, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, O, K, G Kraków, ul. Witosa 20, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP S, M, O, K Kraków, ul. Zakopiañska 48, tel Pb-95, Pb-98, ON, VP, LPG S, M, O, K, G tel. GSM Adres, telefon Asortyment paliw Us³ugi Kraków, ul. Armii Krajowej 10, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,W,P,FF Kraków, os. Dywizjonu a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,R,W,P,FF Kraków, Al. Jana Paw³a II 200, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,FF Kraków, ul. Lublañska 16a, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Mogilska 81, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Powstañców Wlkp.17,tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,P,FF Kraków, ul. Wielicka 183, tel Pb-95, SP-95, Pb-98, ON, LPG S,M,O,K,G,W,FF AUTO-CZÊŒCI KRAJOWE - ZAGRANICZNE reflektory blacharka zderzaki atrapy i inne NOWE i U YWANE GRANICA KRAKÓW-WIELICZKA Kraków, ul. Wielicka 254 tel. (012) tel. kom PALIWA: U-95 : benzyna uniwersalna, Pb-95: benzyna bezo³owiowa Eurosuper 95 Pb-98: benzyna bezo³owiowa 98, LPG - gaz, ON: olej napêdowy SP-95 - suprema, VP - benzyna V-Power, VPR - benzyna V-Power 99 oktanowy LEGENDA US UGI: FF: fast food, G: sprzeda butli turystycznych z gazem p³ynnym, K: pompowanie opon (kompresor), M: myjnia, N: najazd samochodowy, O: odkurzacz, S: sklep 24h, P: prysznic, R: restauracja, W: wypo yczalnia przyczep SERWIS, MONTA, WTRYSK GAZU SGI AUTO-GAZ "ART - GAS" HOMOLOGACJA - AUTORYZACJA KOMPUTEROWA ANALIZA SPALIN RATY Kraków - Bie anów, ul. Gardowskiego 30 tel. (012) , kom Zapraszamy: pn.-pt , sob

16 PLAC TARGOWY BIEÑCZYCE Auto Serwis Tomasz Gadzina wszystkie marki - specjalnoœæ samochody francuskie Kraków, Al. 29-go Listopada 166, tel Auto Gazmonta - serwis Auto Elektronika Elektromechanika Xenony - tanio - monta Auto alarmy SEKWENCJA od 2400 PLN. Kraków, ul. mujdzka 23, tel TOMEX OS. SPÓ DZIELCZE Al. Gen. Andersa OS. PRZY ARCE OS. TEATRALNE CENTRUM N. HUTY OBROÑCÓW KRZY A Kraków, ul. Fatimska 2 tel.: (012) tel. kom.: tel. kom.: CZÊŒCI NOWE I U YWANE DO SAMOCHODÓW JAPOÑSKICH ORAZ KOREAÑSKICH KOCMYRZOWSKA OS. KRAKOWIAKÓW KOMPLEKSOWE CZYSZCZENIE WNÊTRZA SAMOCHODU FATIMSKA 2 CIENISTA BULWAROWA A.T.M-Car Serwis Niepo³omice ul. St. Batorego 18b tel. serwis (012) tel. sklep (012) SERVICE MECHANIKA POJAZDOWA DIAGNOSTYKA KTS MYJNIA OPONY KLIMATYZACJA CZÊŒCI SAMOCHODOWE MYJNIA MYJNIA MYJNIA RÊCZNA RÊCZNA RÊCZNA PARKING PARKING PARKING 24h 24h SERWIS SERWIS SERWIS OPON OPON MECHANIKA MECHANIKA MECHANIKA MOTO-GARA, ul. Jerzmanowskiego 33d, Kraków tel.: , MECHANIKA POJAZDOWA Wies³aw Banachowicz naprawy bie ¹ce wymiana oleju wymiana opon klimatyzacja serwis Kraków, ul. Dzielskiego 6a, tel zapraszamy: pn. - pt MECHANIKA POJAZDOWA RALLY Kraków, ul. Orzechowa (Centrum Handlowe BOREK FA ÊCKI) tel.kom.: tel.: CZÊŒCI DO AUT Z USA - akumulatory - naprawa uk³adów wydechowych - wymiana pasków rozrz¹du - wymiana amortyzatorów, naprawa zawieszeñ - naprawa i ustawianie laserowe geometrii zawieszeñ - naprawa uk³adów hamulcowych - wymiana olejów i filtrów komputerowa diagnostyka silniki, wtrysk, ABS, AIR BAG NOWE - U YWANE SPRZEDA WYSY KOWA SERWIS Kraków, ul. Wo³odyjowskiego 23 ( firma przeniesiona z ul. So³tysowskiej 37a ) przygotowujemy i obs³ugujemy samochody rajdowe zespo³u Kulig Junior Rally Team POLISS f.p. ul. Klonowica 15c tel.fax (012) HURT DETAL SERVICE "MERKS" tel. fax (012) tel. (012) tel. (012) tel. kom. (0601) CENTRUM CZÊŒCI KAROSERYJNYCH Kraków ul. Wielicka 44b tel.fax (012) , tel.kom czynne: elementy reperacyjne - ch³odnice - zderzaki - nagrzewnice - elementy karoserii - oœwietlenie - atrapy - lusterka 31

17 TEST KOMPUTEREM REMA TIP TOP INTERNATIONAL TIP-TOP SPRZEDA URZ DZEÑ i MATERIA ÓW do naprawy opon i dêtek WULKANIZACJA SPRZEDA OPON KLIMATYZACJA samochodowa Kraków, ul. Królowej Jadwigi 105a tel , tel.fax tel MODU GSM - BLACK BOX Lokalizacja pojazdu Rejestracja zdarzeñ Historia trasy Historia pracy silnika Powiadomienie o alarmie AUTOALARMY SYSTEMY ALARMOWE SKORPION SER R BEAR - LOCK HOMOLOGACJA AUTORYZOWANY MONTA INSTALACJI GAZOWYCH DO SAMOCHODÓW: - gaÿnikowych - z wtryskiem - katalizatorem Serwis, regulacje Sprzeda zbiorników gazowych Raty Kraków, ul. Geodetów 18b, os. Grêba³ów tel.fax (012) , tel. kom POMOC DROGOWA TEL KOM Samochody zastêpcze Naprawy na drodze Auto - Serwis Bezgotówkowe naprawy blacharsko - lakiernicze PARKING AUTO - SERWIS 24h SERWIS SAMOCHODOWY Kraków, ul. Reduta 7 ( przecznica z ul. Strzelców ) tel. (012) Komputerowy test amortyzatorów Diagnostyka, naprawa zawieszeñ, mechanika... sprê yny, klocki, szczêki, tarcze hamulcowe, t³umiki, elementy zawieszeñ, rozrz¹dy, przeguby napêdowe, sprzêg³a, ³o yska, p³yny i oleje... amortyzatory SACHS zapraszamy: 8-17, soboty 8-12 zapraszamy: poniedzia³ek - pi¹tek: , sobota: i inne MotoPunkt Serwis skuterów i motocykli - mechanika pojazdowa - wulkanizacja Kraków, ul. Klasztorna 31A tel. kom.: , tel.: AXPOL KOMPLEKSOWA NAPRAWA POWYPADKOWA SAMOCHODÓW Plac oglêdzin - wycena szkody Kraków, ul. Kokotowska 12 tel.: Kraków, ul. Zakopiañska 149 tel. (0-12) , tel.fax (0-12) tel. kom SERWIS i WYMIANA NA MIEJSCU BLOKADY ELEKTRONICZNE I MECHANICZNE PODNOŒNIKI SZYB ZAMKI CENTRALNE, AKCESORIA SERWIS ALARMÓW, PILOTÓW, OBUDOWY Firma DX Kraków, ul. Che³moñskiego 11, tel.: (012) autoalarmy.krakow.pl POMOC DROGOWA DLA SAMOCHODÓW: OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CIÊ AROWYCH WÓZKÓW WID OWYCH I MASZYN MOTOCYKLI do samochodów osobowych i ciê arowych - Sprzêg³a - Ok³adziny tarcz sprzêg³a - Regeneracja tarcz sprzêg³owych, przek³adni kierowniczych (równie ze wspomaganiem) NAJLEPSZE CENY! do samochodów osobowych i dostawczych - Klocki hamulcowe - Szczêki hamulcowe - Tarcze hamulcowe 32 FPHU Strefa Serwisowa Piotr Ziarko Mechanika pojazdowa Geometria Klimatyzacje Wulkanizacja Szybkie wymiany oleju Sprzeda czêœci zamiennych Diagnostyka komputerowa silnika Kraków, ul. Cechowa 100 b, tel.fax: AUTO CZÊŒCI - SKLEP MOTORYZACYJNY Stary Bie anów, ul. Sucharskiego 27 tel.: zapraszamy: od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach w soboty AUTO SERWICE Kraków, ul. Robotnicza 9 tel.: , tel.kom.: M BAGA NIKI BOXY ALKOMATY Kraków, ul. Mogilska 121, tel.: uchwyty: narciarskie snowboardowe rowerowe ³añcuchy œniegowe Najwiêksza oferta w mieœcie MONTA GRATIS kupon rabatowy: -12% wa ny do

18 NOWOŒÆ 2007 ROKU naprawy bezgotówkowe pe³ny serwis mechaniczny ZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW JEST NASZYM PRIORYTETEM. NIE MA NIC WA NIEJSZEGO NI PEWNE I SPRAWDZONE INFORMACJE, DLATEGO ZAMÓW INTERNETOWEWYDANIE wejdÿ na i zamów bezp³atne internetowe wydanie gazety z regionu, który ciê interesuje SERWIS SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH WSZYSTKICH MAREK PROFESJONALNY ZAK AD BLACHARSTWA I LAKIERNICTWA SAMOCHODY FRANCUSKIE - SPECJALIZACJA CITROEN komora lakiernicza, bezpy³owa komputerowe dobieranie lakieru farby wodne PPG samochody zastêpcze pomoc drogowa SPONSOR: MEGA TAXI tel , Cyfry umieszczone w prawym dolnym rogu utworz¹ rozwi¹zanie. Prawid³owe rozwi¹zania z kuponem KRZY ÓWKA nr 180 nale y przes³aæ na adres: Firma Us³ug Reklamowych ", Kraków Al. S³owackiego 17A, lub zg³osiæ telefonicznie pod numerem tel , lub em: do 15 listopada 2007 r. Wœród prawid³owych rozwi¹zañ rozlosowane zostan¹ cztery darmowe przejazdy taksówk¹ sieci MEGA TAXI do kwoty 15 PLN ka dy. KRZY ÓWKA nr HAS O: Auto Serwis Magdalena i Wies³aw Banasik Kraków, os. Piastów 61, tel.fax: czynne: poniedzia³ek - pi¹tek: 8-17, sobota: POZIOMO 1. imiê Jakubowicz lub Wojciechowskiej 5. ó³todziób, m³okos 8. puls 9. wynik odejmowania 10. gafa 11. sanna 12. tytu³ powieœci F. Dostojewskiego 15. amerykañski myœliwy 17. deser z sch³odzonych soków owocowych 19. afisz 22. k¹pielisko nad Ba³tykiem w pobli u S³upska 25. skrzyniec, element dekoracyjny stropów, sklepieñ 26. sprzêt do gry w tenisa, badmintona 27. przedostatnia litera alfabetu ³aciñskiego 28. spójnik 29. pojazd mechaniczny mog¹cy poruszaæ siê po l¹dzie oraz w wodzie PIONOWO 1. podwarszawska miejscowoœæ 2. taniec towarzyski pochodzenia argentyñskiego 3. najlepsza obrona 4. wyspa koralowa otaczaj¹ca lagunê 5. instrument perkusyjny pochodzenia wschodniego 6. gatunek pszenicy 7. Faun, Pan 13. spód 14. niski g³os eñski lub ch³opiêcy 15. szczyt, wierzcho³ek masztu 16. terrorystyczna organizacja separatystów baskijskich 17. jeden z polskich okrêtów podwodnych z czasów II wojny œwiatowej miasto nad Rop¹ (dawne woj. kroœnieñskie) 20. potrzebne podejrzanemu 21. uroczyste, bogato zdobione nakrycie g³owy 22. uchylenie siê przed ciosem 23. piêcioksi¹g 24. korab KUPON NR 180 TAXI OSOBOWE i BAGA OWE SZYBKO, TANIO I SOLIDNIE przez ca³¹ dobê 34 BEZP ATNE ZAMAWIANIE TAKSÓWEK:

19 NAPRAWY - DIAGNOSTYKA - SPRZEDA CZÊŒCI NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH - WTRYSKIWACZY Transbud Nowa Huta S.A Kraków, ul. Ujastek 11 tel , fax AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW - Leszek Sowiñski Kraków, ul. Malborska 93a - Leszek Rakowski Kraków, ul. Prandoty 6 ZAMKI SAMOCHODOWE STACYJKI - NOWE I U YWANE DORABIANIE KLUCZY Z IMMOBILAZEREM KODOWANIE AWARYJNE OTWIERANIE SAMOCHODÓW [ ] REMONTY SprawdŸ, gdzie mo esz utkn¹æ i jak omin¹æ korki Wiemy doskonale jak potrafi zburzyæ nasze plany niespodziewane zamkniêcie drogi lub po prostu jej remont. Wiemy, jak gwa³townie wyd³u a siê wtedy nasz czas spêdzony za kó³kiem. Poni szy wykaz zosta³ sporz¹dzony po to, aby takie sytuacje nie zaskakiwa³y nas ju na drodze. [ ] MIASTO KRAKÓW - objazd od ulicy Beliny Pra mowskiego do ulicy Lubicz prowadzony bêdzie ulicami: Prandoty, alej¹ 29 Listopada, Wita Stwosza, ulic¹ Rakowick¹; natomiast do Cmentarza Rakowickiego od ulicy Wita Stwosza ulicami: Rakowick¹, Topolow¹, Ariañsk¹, Lubicz i Rakowick¹; - na alei 29 Listopada jad¹c od Nowego Kleparza zostanie umieszczona informacja o dojeÿdzie do ulicy Rakowickiej ulic¹ Wita Stwosza. 36 AUTORYZOWANY SERWIS POWYPADKOWY Radziszów, ul. Modrzewiowa 15 tel.fax (012) , , tel.kom VW - AUDI - SEAT NAPRAWY WSZYSTKICH MAREK Udzielamy 5-letniej gwarancji na naprawy blacharsko-lakiernicze - PRZYJMOWANIE SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH - rozliczenia bezgotówkowe - samochody zastêpcze - blacharstwo "CAR-O-LINER" - lakiernictwo bezpy³owe - pomiar nadwozia "CAR-O-TRONIC" - geometria zawieszeñ Beissbarth - diagnostyka elektroniki samochodowej - nape³nianie klimatyzacji - dobór i sprzeda lakierów SIKKENS - monta blokad skrzyni biegów - auto-handel - sklep czêœci zamiennych - obs³uga eksploatacyjna pojazdów - monta i wywa anie opon POMOC DROGOWA 24h - tel.kom , KOMPLEKSOWA NAPRAWA POWYPADKOWA SAMOCHODY ZASTÊPCZE GRATIS!!! CAR-O-TRONIC KRAKÓW ul. NIEPO OMSKA 55 NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIÊ AROWYCH REGENERACJA WTRYSKIWACZY ORAZ POMP WYSOKIEGO CIŒNIENIA NAPRAWA SILNIKÓW WYSOKOPRÊ NYCH NAPRAWA WTRYSKIWACZY DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA REGENERACJA POMP PLD I POMPOWTRYSKÓW SPRZEDA POMP VP44, 29 tel , kom lakiernictwo bezpy³owe Aleja Powstania Warszawskiego Zarz¹d Dróg i Transportu informuje o zmianie ruchu w ci¹gu alei Powstania Warszawskiego. Od dnia roku od godziny nast¹pi wy³¹czenie z ruchu jezdni wschodniej alei Powstania Warszawskiego na odcinku od Ronda Grzegórzeckiego do ulicy S¹dowej oraz drogi zastêpczej ci¹gu tramwajowo - autobusowego na odcinku od ulicy S¹dowej do ulicy Mogilskiej. Ruch ko³owy ogólny odbywa³ siê bêdzie jezdni¹ zachodni¹ w obydwu kierunkach na odcinku od ulicy Grzegórzeckiej do ulicy S¹dowej. Od ulicy S¹dowej do ulicy Beliny Pra mowskiego bêdzie odbywa³ siê ruch dla pojazdów komunikacji zbiorowej oraz pojazdów z przepustk¹ ZDiT. Rondo Mogilskie Informujemy, e od 15 paÿdziernika 2006 roku nast¹pi³o ca³kowite zamkniêcie dla ruchu Ronda Mogilskiego. W zwi¹zku z zamkniêciem ronda zosta³y wyznaczone objazdy od ulicy Kotlarskiej i Grzegórzeckiej przez aleje Pokoju, ulice Fabryczn¹, Cystersów, Mogilsk¹, Grunwaldzk¹, Wilka Wyrwiñskiego, Olszyny, ukaszewicza, B. Chrobrego, Prandoty do alei 29 Listopada. Zosta³y wydzielone pasy wy³¹cznie dla autobusów MPK, na które wjazd maj¹ pojazdy MPK oraz pojazdy posiadaj¹ce przepustkê KZD. Na czêœci ulic w rejonie ronda zosta³ wprowadzony ruch jednokierunkowy oraz obowi¹zuj¹ zakazy zatrzymywania. W zwi¹zku z wprowadzon¹ organizacj¹ ruchu prosimy kierowców o korzystanie z zalecanych objazdów i alternatywnych tras komunikacyjnych oraz stosowanie siê do istniej¹cej organizacji ruchu. Zmiany organizacji ruchu na czas zamkniêcia ulicy Mogilskiej na odcinku od ulicy Beliny Pra mowskiego do ulicy Lubomirskiego od dnia roku. W porozumieniu z Sekcj¹ Ruchu Drogowego Krakowskiej Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, Krakowski Zarz¹d Dróg wprowadza z dniem roku nastêpuj¹ce zmiany na czas zamkniêcia ulicy Mogilskiej na odcinku od ulicy Beliny Pra mowskiego do ulicy Lubomirskiego: - ulica Olszañska na odcinku od ulicy Beliny Pra mowskiego do ulicy Rakowickiej bêdzie drog¹ bez przejazdu (zamkniêcie sta³e ulicy Olszañskiej przy ulicy Rakowickiej); - wjazd w ulicê Rakowick¹ od ulicy Grochowskiej bêdzie tylko dla MPK i pojazdów posiadaj¹cych przepustki KZD; Stanis³aw Grzybek Dawid AUTORYZOWANY SERWIS obs³uga i naprawa uk³adów kierowniczych, zawieszenia hamulcowych wymiana p³ynów, sprzêg³a rozrz¹du, pomp wody oraz termostatów, ³o ysk, przegubów, uszczelek silnika geometria kó³ obs³uga i naprawa klimatyzacji remonty silników oraz skrzyñ biegów wulkanizacja, sprzeda opon i felg blacharstwo i lakiernictwo wymiana t³umików monta haków holowniczych elektryka i elektronika Kraków ul. Przewóz 34a tel.: tel. kom.: www-grzybek.com.pl PERFECT SERVICE Ul. Armii Krajowej W dniu 27 lipca 2007r. w godzinach wieczornych zosta³y wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na ulicy Armii Krajowej w rejonie ³¹cznicy stanowi¹cej zjazd z ulicy Bronowickiej obejmuj¹ce równie przedmiotow¹ ³¹cznicê. Na zjeÿdzie z ³¹cznicy zosta³ ustawiony znak STOP oraz wymalowana linia bezwzglêdnego zatrzymania w miejsce znaku - ust¹p pierwszeñstwa przejazdu i linii warunkowego zatrzymania. Ponadto na d³ugoœci 24 m w osi jezdni ulicy Armii Krajowej zosta³a ustawiona bariera betonowa rozdzielaj¹ca kierunki ruchu uniemo liwiaj¹ca przejazd na jezdniê dla kierunku przeciwnego. W dniu wprowadzenia zmian Krakowski Zarz¹d Dróg wykona³ badania polegaj¹ce na liczeniu pojazdów stosuj¹cych i nie stosuj¹cych siê do wprowadzonej organizacji ruchu. Pomiary wykonywane by³y przez dwie godziny. Tylko 8,7 % kieruj¹cych zatrzyma³o siê w miejscu koniecznego zatrzymania, 20,7 % zatrzyma³o siê, bo zosta³o to na nich wymuszone ruchem na ulicy Armii Krajowej, a a 70,6 % kieruj¹cych nie zastosowa³o siê do istniej¹cego oznakowania i nie zatrzyma³o siê (wykroczenie podlegaj¹ce karze). Ponadto za pomoc¹ radaru zosta³y wykonane pomiary prêdkoœci poruszaj¹cych siê pojazdów. Znaczna grupa pojazdów 33,1 % nie zastosowa³a siê do obowi¹zuj¹cej na ul. Armii Krajowej prêdkoœci. Wszystkie podane daty zakoñczenia robót lub dopuszczenia do ruchu s¹ terminami przewidywanymi z mo liwoœci¹ prolongaty. Na bie ¹co wykonywane s¹ remonty cz¹stkowe nawierzchni. W zwi¹zku z powy szym wystêpuj¹ jednodniowe utrudnienia w ruchu. PEUGEOT CITROEN RENAULT SERWIS MECHANIKA DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓ POMOC DROGOWA CZÊŒCI SERWIS: ul. Orawska 12a, tel.: CZÊŒCI: ul. Orawska 12a, tel.: Firma NATALII Oddzia³ Kraków ul. Kolejarzy 7, Kraków tel.: , kom.: BOXER-DUCATO-JUMPER SKLEP I SERWIS CZÊŒCI NOWE I U YWANE czynne: poniedzia³ek - pi¹tek , sobota

20 KOMPLEKSOWE NAPRAWY SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH WSZYSTKICH TYPÓW BLACHARSTWO POMOC DROGOWA 24h AUTOBLACHEN Dla Twojego Samochodu Gdów, ul. apanowska 497 Marek Kurzydym tel. (012) , tel. kom tel.fax (012) , , tel. (012) LAKIERNIA AUTORYZOWANY DEALER FIRMY System DNA pojazdu - - znakowanie samochodu mikrocz¹steczkami dna PROFESJONALNY ELEKTRONICZNY SYSTEM POMIAROWY DO POMIARU PUNKTÓW BAZOWYCH NADWOZI I PODWOZI SAMOCHODOWYCH DNA AUTO AUTO CENTRUM CZY YNY mechanika pojazdowa wulkanizacja chip tuning - elektronika Kraków, ul. Bieñczycka 7 tel ASTRO AUTO SERWIS ul. Cechowa 36 ( Kurdwanów ), tel.: konkurencyjne ceny konkurencyjne ceny - sprzeda, monta, przerabianie i dorabianie uk³adów wydechowych i akcesorii - t³umiki, katalizatory, strumiennice - sprzeda, monta haków holowniczych - kompleksowe naprawy powypadkowe - naprawy mechaniczne: hamulce, zawieszenia, amortyzatory, naprawy elektromechaniczne SERWIS SAMOCHODOWY CYGANIK Diagnostyka komputerowa samochody europejskie i amerykañskie testy silników i automatycznych skrzyñ biegów dzwoniæ: pn.-pt. 9:00-17:00 sob. 9:00-12: Kraków ul. Bardosa 15 czêœci do samochodów dostawczych nowe i u ywane tel tel MASTER MOVANO [ ] SKRÓTEM PREZENTACJA FIRM AMB - amortyzatory, Kraków, ul. Pu³askiego 12, tel t³umiki, sprzêg³a, hamulce - sprzeda AUTO RADIO SERWIS Komis - Skup - Sprzeda - Naprawa - Zamiana - Monta K-ów, ul. obzowska 45,tel , tel. kom AUTO-WIRNIK Kraków, ul. Wieniawskiego 63, tel , alternatory, rozruszniki - SREWIS, CZÊŒCI ZAMIENNE BLACHARSTWO - LAKIERNICTWO SAMOCHODOWE Kraków, ul. Na Do³ach 4 (baza Transbudu), tel , CZÊŒCI U YWANE DO FORDÓW, VW-ów i AUDI-ków Kraków, ul. Koœciuszkowców 6, tel , tel. kom FORD - czêœci nowe i u ywane, samochody osobowe i dostawcze Kraków, ul. Zakopiañska 2C, tel , FORD SERWIS Kraków, ul. Zbo owa 2, tel przegl¹dy ogólne i okresowe, kontrola, regulacja, naprawy HURTOWNIA MOTORYZACYJNA RZEPKA K-ów, ul. Centralna 55 tel , czêœci do samochodów osobowych i dostawczych HYUNDAI LIPOWSKI SERWIS : Kraków, ul. Che³moñskiego 264, tel LARK CAR-AUDIO Kraków, ul. Ks. Machaya 1, tel profesjonalne nag³aœnianie i zabezpieczanie samochodów MARBOIL Kraków, ul. mujdzka 23, tel mechanika, pranie tapicerek REGENERACJA WA KÓW Kraków, ul. Grzegórzecka 43, tel rozrz¹du, sportowe wa³ki rozrz¹du WESTCAR Kraków, ul. Zakopiañska 2c, tel czêœci zamienne do FORDów oraz Transita - nowe Kraków, ul. Nad Drwin¹ 7, tel.: , ZAK AD ELEKTROMECHANIKI I ELEKTRONIKI POJAZDOWEJ Ryszard Stupka i synowie K-ów, ul. Centralna 77, tel Racing Budowa samochodów rajdowych Mechanika samochodowa Kraków, ul. mujdzka 4, tel. kom.: TUNING - MOTOSPORT - SERWIS PRODUKCJA HAMOWNI PODWOZIOWYCH PRODUKCJA POWERBOXÓW DO TURBODIESLI PROFESJONALNY CHIPTUNING I TUNING MECHANICZNY V-TECH TUNING KRAKÓW UL. BIE ANOWSKA 71 TEL FAX TEL TEL ZAK AD MECHANIKI POJAZDOWEJ czynne: pon.-pt soboty Janusz Makówka Kraków - Kurdwanów, ul. Myœlenicka 50A tel. zak³ad (012) ( ) tel. kom drobne naprawy wykonujemy na poczekaniu POMOC DROGOWA LAKIERNIA BLACHARNIA zak³ad œwiadczy us³ugi od 1980 roku Polecamy us³ugi w zakresie: - naprawa samochodów z materia³ów powierzonych i w³asnych po konkurencyjnych cenach - na yczenie Klienta przyje d amy po samochód i odwozimy po naprawie - zapewniamy terminowoœæ i solidnoœæ 39

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz.

CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. CENNIK USŁUG: Każda usługa nieujęta w niniejszym cenniku jest liczona według stawki za jedną roboczogodzinę 20 zł/godz. Cennik nie uwzględnia rabatów dla stałych klientów ELEKTROMECHANIKA Wymiana świec

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-4/2016_EL803U Numer szkody / sprawy SM-4/2016_EL803U Nr kalkulacji 1825 DANE WYKONUJĄCEGO Użytkownik Walewski Andrzej Nr licencji 68236 DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN

100 PLN 100 PLN 100 PLN 120 PLN 120 PLN 120 PLN Stacja obsługi pojazdów w Starachowicach CENNIK USŁUG: Usługa: Osobowe: Dostawcze: Ciężarowe i autobusy: Roboczogodzina mechanika 40 40 40 Roboczogodzina elektryka 50 50 50 Roboczogodzina blacharza / lakiernika

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy

T-03 r. Dzia³ 1. Samochody osobowe (sztuki) Dzia³ 2. Autobusy i trolejbusy G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON T-03 r Sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od

Samochody Użytkowe. Crafter Podwozie. Rok modelowy Ważny od Crafter Podwozie Rok modelowy 016 Ważny od 1.05.015 Samochody Użytkowe 1 Modele bazowe rozstaw osi [mm] rodzaj kabiny silnik moc [kw/km] norma emisji spalin* układ siedzeń cena PLN bez VAT cena PLN z VAT

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH

MECHANIKA LAKIERNIA. SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS MECHANIKA LAKIERNIA SERWIS 4x4 KLIMATYZACJA OBSŁUGA FLOT SAMOCHODOWYCH SERWIS Firma PATYRA SERWIS rozpoczęła działalność w branży motoryzacyjnej w 2004 r. Solidność wykonywanych usług i ciągłe dążenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.

Dostawa pojazdu specjalnego wyposażonego w podnośnik koszowoteleskopowy na potrzeby Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin PROWADZĄC PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY na realizację

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

Katalog wybranych produktów

Katalog wybranych produktów Skwierzyna 02-04-2014 Katalog wybranych produktów Termin ważności oferty: 14-04-2014 1 1. Wyważarka SICAM SBM 55s (samochody osobowe) cena targowa netto: 7 100,- Elektroniczna wyważarka z wyświetlaczem

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej. T-03 r G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON T-03 r Zestawienie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ci¹gnikach

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy

NLR85 - L 35 Série Bleu. Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 Série Bleu - 3,5 t NLR85 - L 35 Série Bleu Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy L 35 F L 35 H Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2750 3350 D min. 650 Długość całkowita K 5295 6015 Zwis przedni A

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT

PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, CZÊŒCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT PROPOZYCJE US UG SERWISOWYCH, ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW MARKI PEUGEOT Oferta ograniczona w czasie od 23 wrzeœnia do 30 listopada. 2013 r. -20% OFERTA DOTYCZY WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO NA OLEJ TOTAL ORAZ

Bardziej szczegółowo

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY

SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY SEAT - CERTYFIKAT ZAUFANIA PRZEGLĄD AUTA PRZY ZAKUPIE/SPRZEDAŻY TECHNOLOGY TO ENJOY LISTA KONTROLNA WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH Marka Model Silnik Nr VIN Data przeglądu JAZDA TESTOWA Sprawdzono OK Nie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business

Oferta. Cena: 66900 PLN brutto. Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Oferta Poznań - Komorniki / Volkswagen Jetta 2014 SalonPL TDI CR 110KM ASO 1 rej. 02.2015 Pakiet Business Cena: 66900 PLN brutto Vin: WVWZZZ16ZFM008172 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2)

NLR85A - Ls 35. długość podana z uwzględnieniem pojazdu równomiernie załadowanego oraz obciążonego zgodnie z dopuszczalnym naciskiem na oś (2) LS 35 3,5 t NLR85A - Ls 35 Wymiary oraz zalecane rozmiary tylnej zabudowy Ls 35 E Wymiary (mm) Rozstaw osi X 2490 D min. 650 Długość całkowita K 4735 Zwis przedni A 1100 Długość zabudowy (min/max) (1)

Bardziej szczegółowo

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk

*poniższa oferta dotyczy wyłącznie 2 sztuk d e a l e r Informacja techniczna wraz z ofertą handlową dla 2sztuk autobusów miejskich marki KAPENA / IVECO typ Iveco 65 C Urby dostępnych w terminie 7 dni od uzyskania pierwszego zamówienia. *poniższa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA)

Informacja prasowa. Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento. Paryż, DANE TECHNICZNE (EUROPA) Informacja prasowa Paryż, 27.09.2012 Istotne zmiany odświeżonej Kia Sorento DANE TECHNICZNE (EUROPA) Nadwozie i napęd Pięciodrzwiowe, siedmiomiejscowe typu SUV klasy średniej, konstrukcja stalowa, samonośna.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640.

Oferta. Cena: 70900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja. Vin: WVWZZZAUZEP597640. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Volkswagen Golf 2014 1.4 TSI 140KM SalonPL VAT23% Gwarancja Cena: 70900 PLN brutto Vin: WVWZZZAUZEP597640 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 140

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS Strzegomska 42b Wrocław

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS Strzegomska 42b Wrocław OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/10/27 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Dotyczy szkody komunikacyjnej: Sygnatura akt: Zadanie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci

Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci Kupujac samochód na gie³dzie wykonaj wymienione czynno ci 1. Sprawdzenie dokumentã³w pojazdu -Â kupiony w Polsce, w salonie, czy importowany? -Â kiedy sprowadzony i czy posiada dokumenty odprawy celne

Bardziej szczegółowo

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r.

NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. NZ-NTZ/I/PN/04/08 Gdynia, 27. 05.2008 r. Dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę dwóch samochodów dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2. Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. Lp. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części 2 Samochody ciężarowe do 3,5 t kabina pięcioosobowa, nadwozie typu Pickup z napędem na 4 koła (szt. 4) 1. Rok produkcji 2015 2. Homologacja, karta pojazdu 3. Nadwozie

Bardziej szczegółowo

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja

Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Pilarki przenośne budowa i eksploatacja Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Część l BUDOWA PILAREK - autorzy: Jerzy Więsik, Krzysztof Wójcik 1. Wstęp 1.1. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie

Specjalne zabezpieczenie antykradzieżowe nie Numer wyceny 791 Data wyceny 2014-08-08 Wycena na dzień 2014-08-08 Numer licencji / użytkownik 19206 / EurotaxGlass's Polska Sp. z o.o. DANE POJAZDU - kod EC 0066490 Numer rejestracyjny / numer VIN / Data

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³.

KATALOG. dla kierowców. TOTALNA WYPRZEDA rocznika 2007. Civic Type S, 4D, 5D. Accord Sedan Rabat 7000 z³. Accord Tourer Rabat 10000 z³. 2 PREZENTACJA AUT TUNING PRZEGL D P ATNEJ PRASY MOTORYZACYJNEJ Radia CB - szczegó³y strona 16 R E K L A M A ISSN 1429-7078 wyd.a nr 2 (184) LUTY 2008 MTM szczegó³y strona 5 KRAKÓW - WIELICZKA TOTALNA WYPRZEDA

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon Nadwozie: hatchback. Vin: vsszzz5fzfr Drzwi: 5 Oferta Poznań - Przeźmierowo / Seat Leon 2015 Cena: 62 500 PLN brutto Nadwozie: hatchback Vin: vsszzz5fzfr102894 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 125 KM Rocznik: 2015 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

Biznes bez przestojów.

Biznes bez przestojów. A Daimler Brand Samochód zastępczy 2-letnia gwarancja na części Całodobowa pomoc w trasie Biznes bez przestojów. OFERTA 2017 Wybierz Pakiety Serwisowe Mercedes-Benz dla samochodów dostawczych i spraw,

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł

Samochód osobowy. Wymiana płynu chłodzącego 30-60 zł 30-60 zł 30-60 zł. Wymiana płynu hamulcowego 40-60 zł 40-60 zł 50-80 zł Rodzaj usługi osobowy terenowy dostawczy Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi stalowe) Kompleksowa wymiana ogumienia (felgi aluminiowe) 50 zł 50 zł 60 zł 60 zł 60 zł 70 zł Wymiana płynu chłodzącego 30-60

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive. 10/2016 strona 1 Dane techniczne. 530i, 530i xdrive. BMW 530i Limuzyna BMW 530i xdrive Limuzyna Karoseria Liczba drzwi / miejsc 4 / 5 4 / 5 Dł. / szer. / wys. (pusty) mm 4936 / 1868 / 1479 4936 / 1868

Bardziej szczegółowo

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹

Centa. Wartość obiektu brutto (sprzedaż)¹ Nr zlecenia DEKRA: BZLeasingC/CENTA/48418/14/08/27 Nr zlecenia/szkody: SA9/00022/2014 - Mateusz Przeplasko Data zlecenia: 27-08-2014 Zleceniodawca: Arkadiusz Cenkier Centa DEKRA Polska - Centrala tel.

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

RAPORT Premium nr /2016

RAPORT Premium nr /2016 RAPORT Premium nr /2016 INFORMACJE PODSTAWOWE AUTA Marka Nadwozie Przebieg Model Rocznik Pojemność Moc KM/kW Rodzaj paliwa Skrzynia biegów INFORMACJE DODATKOWE AUTA Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r.

Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. Regulamin Dynamic Motors Club BMW Bydgoszcz ważny od 18.03.2013 r. 1 Warunki członkostwa w Dynamic Motors Club. Dynamic Motors Club jest programem przygotowanym dla użytkowników samochodów BMW. o Dynamic

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232

Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 OCENA TECHNICZNA nr: z dnia: 2015/09/21 Rzeczoznawca : mgr inż. Marek BĄK RS 001232 Zleceniodawca: Idea Leasing SA Adres: Strzegomska 42b 53-611 Wrocław Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: 31500 PLN brutto Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Škoda Citigo 2014 1.0 benzyna 75 KM - Salon Polska - Serwi Cena: 31500 PLN brutto Vin: TMBZZZAAZED637415 Drzwi: 3 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: benzyna Moc: 75 Rocznik: 2014 Przebieg:

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 59622/10/11-9505 z dnia 20-10-2011

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 59622/10/11-9505 z dnia 20-10-2011 UWAGA: DEKRA Polska - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

WERYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU Zleceniodawca: BMTI Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków Data oględzin: 17.06.2016 Miejsce oględzin: Strzałkowo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ul. 17 Stycznia 56 02-146 Warszawa 1. Dane pojazdu

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo