Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00"

Transkrypt

1 Henryk Budzisz ZPORR nr POKL /08-00 Koszalin 2009

2 Technologia COM Wprowadzenie COM Interfejsy Technologia COM w Visual C++ Globally Unique Identifiers (GUIDs) Biblioteka COM Tworzenie obiektu COM Inteface IUnknown Definiowanie komponentu nr POKL /

3 COM co to jest? COM (Component Object Model) jest opracowaną przez Microsoft technologią umożliwiającą efektywną komunikację między aplikacjami Component Object Model definiuje: binarny standard wywoływania funkcji między komponentami, struktury interfejsów udostępnianych przez poszczególne obiekty, mechanizmy jednoznacznej identyfikacji komponentów i ich interfejsów. nr POKL /

4 Diagram binarnego standard Klient Obiekt komponentowy (instancja komponentu) wskaźnik na VTBL (pole prywatne) wywoływania funkcji VTBL jest wspólna dla wszystkich klientów korzystających z danego komponentu COM Serwer wskaźnik na funkcję1 wskaźnik na funkcję2 wskaźnik na funkcję3 VTBL (tablica funkcji wirtualnych) funkcja1(pobj,arg1,arg2,...) {... } Implementacja komponentu COM zawarta zwykle w bibliotece DLL nr POKL /

5 Komponenty COM w jednym procesie Technologia COM definiuje sposób współpracy pomiędzy komponentem a jego klientem. W pojedynczym procesie, klient łączy się z komponentem bez pośrednich komponentów. nr POKL /

6 Komponenty COM w różnych procesach Klient, który chce się skomunikować z komponentem musi skorzystać z pośrednictwa tzw. RPC stubs oraz obiektów Proxy, istniejących po obu stronach połączenia. nr POKL /

7 Komponenty COM na różnych komputerach Jeżeli klient i komponent rezydują na różnych komputerach, w technologii DCOM (Distributed COM) komunikację międzyprocesorową zastępuje się protokołem sieciowym. nr POKL /

8 COM Interfejsy Obiekty COM udostępniają swoje funkcje obiektom zewnętrznym za pośrednictwem interfejsów. Interfejs jest zestawem prototypów funkcji składowych komponentu COM (metod). Nazwy interfejsów przyjęło się poprzedzać przedrostkiem I, np.: ILookup Interfejs można zdefiniować na bazie innego interfejsu, czyli zastosować dziedziczenie (ale wyłącznie jednobazowe) Interfejs nie posiada własnej implementacji. Każdy komponent może implementować wiele interfejsów - oferować wiele zestawów usług. Klienty (aplikacje lub inne komponenty) odwołują się do interfejsów za pośrednictwem wskaźników. Każdy interfejs posiada własny, unikalny identyfikator - Globally Unique Identifier (GUID). nr POKL /

9 Interfejsy Schemat implementacji interfejsu Każdy komponent może implementować wiele interfejsów - oferować wiele zestawów usług. IA IB Komponent COM (coclass) IC Komponent lub coclass (skrót od component object class) zawiera kod wszystkich funkcji udostępnianych przez interfejsy, funkcje pomocnicze i dane. Komponent jest umieszczony w serwerze COM - pliku binarnym (DLL lub EXE). nr POKL /

10 Implementacja interfejsu Implementacja interfejsu (definicja komponentu) może być zrealizowana w różnych językach programowania. Komponenty mogą być używane przez inne komponenty lub aplikacje realizowane w różnych językach programowania. Technologia COM definiuje standardy komunikowania się na poziomie binarnym. Na poziomie źródłowym ta sama funkcja będzie kodowana zgodnie ze składnią danego języka, np.: Visual Basic object.add( Time As Double, Name As String ) As Variant C++ HRESULT Add( double Time, BSTR Name, VARIANT* pval ); Java public com.ms.com.variant Add( double Time, String Name ); Trzeba ponadto zapewnić konwersję typów danych. Szczegóły w dokumentacji MSDN (COM Language Translation). nr POKL /

11 Technologia COM w Visual C++ Preferowanym językiem implementacji jest C++. Interfejs jest definiowany jako klasa abstrakcyjna z czystymi funkcjami wirtualnymi. Do tworzonych obiektów automatycznie dołączana jest Vtable (tablica wywołań funkcji wirtualnych). W C trzeba taką tablicę samemu zdefiniować. Każda metoda musi mieć wskaźnik zwrotny na obiekt. W C++ automatycznie dodawany jest wskaźnik this. W C trzeba dodać do każdej funkcji dodatkowy parametr. Definicja klasy stanowi też automatycznie przestrzeń nazw dla składowych. nr POKL /

12 Globally Unique Identifiers (GUIDs) Do identyfikacji każdego interfejsu i każdego komponentu, używany jest unikalny identyfikator (128-bitowa struktura; long + uint + uint + 8*char = 16 bajtów). Plik guiddef.h zawiera definicję struktury opisującej GUID i pomocnicze makrodefinicje, np.: DEFINE_GUID. Programista zamiast tego identyfikatora używa związanej z nim stałej symbolicznej IID_<nazwa interfejsu> lub CLSID_<nazwa komponentu>. Przykład definicji stałej IID_ILOOKUP: DEFINE_GUID(IID_ILOOKUP, 0xc4910d71, 0xba7d, 0x11cd, 0x94, 0xe8, 0x08, 0x00, 0x17, 0x01, 0xa8, 0xa3); Do generowania GUID udostępnione są programy narzędziowe (w Visual C++ Tools/Create GUID) oraz funkcja CoCreateGuid z COM API. nr POKL /

13 Obsługa błędów Wszystkie funkcje COM w Visual C++ (z wyjątkiem AddRef i Release z interfejsu IUnknown) zwracają jako wynik wartość typu HRESULT zawierającą informacje o błędach (plik winerror.h wiersz ). Typowy schemat obsługi błędów: HRESULT hr; hr = funkcja_com(parametry); if (hr == S_OK) { } // dalsze operacje... else cerr << Wywołanie funkcja_com nie powiodło się ; nr POKL /

14 Makrodefinicje do obsługi błędów Powszechną praktyką jest wykorzystywanie do obsługi błędów makrodefinicji SUCCEEDED i FAILED, którym przekazuje się wynik wywołania funkcji typu HRESULT. Przykład: if ( FAILED( CoInitialize(NULL) )) { cerr << "Inicjacja nie powiodła się"; return 1; } Kod błędu można odczytać z HRESULT stosując makrodefinicję HRESULT_CODE. Opis tekstowy błędu (na podstawie jego kodu, np.: 0x800401F0) można uzyskać przy użyciu narzędzia Tools/Error Lookup w VC++. Opis jest widoczny również w debuggerze. nr POKL /

15 Biblioteka COM COM library API udostępnia funkcje i makra do obsługi zadań związanych z definiowaniem i używaniem obiektów COM. Bibliotekę trzeba przed użyciem zainicjować przy użyciu funkcji HRESULT CoInitialize(LPVOID pvreserved); Schemat inicjacji: // Inicjacja biblioteki COM - załadowanie plików DLL. if ( FAILED( CoInitialize(NULL) )) { cerr << "Inicjacja biblioteki COM nie powiodła się" << endl; return 1; }... // Zwolnij zasoby przydzielone bibliotece COM. CoUninitialize(); nr POKL /

16 Tworzenie obiektu COM Aby otworzyć obiekt COM i uzyskać wskaźnik na interfejs stosuje się funkcję CoCreateInstance() z COM API HRESULT CoCreateInstance( REFCLSID rclsid, LPUNKNOWN punkouter, DWORD dwclscontext, REFIID riid, LPVOID* ppv); Parametry: rclsid identyfikator komponentu, np.: CLSID_ShellLink. punkouter używany przy agregacji obiektu COM (NULL gdy nie jest stosowana agregacja) dwclscontext rodzaj serwera; dla serwera DLL w tym samym procesie stosuje się stałą CLSCTX_INPROC_SERVER. riid - identyfikator interfejsu, np.: IID_IShelLink. ppv - wskaźnik na interfejs; parametr zwrotny funkcji. Zwracane wartości: S_OK, REGDB_E_CLASSNOTREG, CLASS_E_NOAGGREGATION lub E_NOINTERFACE. nr POKL /

17 Interfejs IUnknown Podstawowym interfejsem implementowanym przez każdy obiekt COM jest interfejs IUnknown, udostępniający trzy funkcje: QueryInterface, AddRef, Release. IUnknown Komponent COM QueryInterface AddRef Release implementacja implementacja implementacja nr POKL /

18 IUnknown funkcje AddRef i Release Funkcje AddRef i Release zarządzają licznikiem referencji do interfejsów. AddRef jest wywoływana, gdy klient używa danego interfejsu i zwiększa licznik o 1. Release jest wywoływana, gdy klient nie potrzebuje już interfejsu i zmniejsza licznik. Obie zwracają nową wartość licznika referencji. Funkcja QueryInterface zostanie omówiona w dalszej części wykładu. nr POKL /

19 Schemat tworzenia i użycia obiektu COM HRESULT hr; // zmienna przechowująca wynik wywołania IShellLink* pisl; // wskaźnik na interfejs hr = CoCreateInstance ( CLSID_ShellLink, NULL, // CLSID komponentu // nie używa się agregacji CLSCTX_INPROC_SERVER, // typ serwera IID_IShellLink, (void**) &pisl ); if ( SUCCEEDED ( hr ) ) { } // IID interfejsu // zwracany wskaźnik // Wywołania metod komponentu z użyciem pisl... else { } pisl->release(); // powiadom obiekt COM o zakończeniu // Nie utworzono obiektu COM; hr zawiera kod błędu nr POKL /

20 Przykład użycia komponentu Active Desktop Active Desktop jest usługą Internet Explorera pozwalającą na wyświetlanie stron www, dokumentów HTML, apletów Javy i komponentów ActiveX na tapecie (bez użycia przeglądarki; Uwaga! Spowalnia system). Działania zrealizowane w przykładzie: 1. Inicjalizacja biblioteki COM (funkcja CoInitialize). 2. Utworzenie obiektu COM typu ActiveDesktop i pobranie wskaźnika do interfejsu IActiveDesktop. 3. Wywołanie metody GetWallpaper() komponentu ActiveDesktop. 4. Jeżeli wywołanie zakończyło się powodzeniem wydrukowanie nazwy pliku przechowującego tapetę widoczną na pulpicie. 5. Pobranie przy użyciu metody GetDesktopItemCount() liczby elementów (stron www dodanych do listy) wydruk informacji. 6. Pobranie (w pętli) informacji o elementach (funkcja GetDesktopItem) do struktury COMPONENT i wydruk nazw elementów (stron www). 7. Zwolnienie interfejsu (funkcja Release) 8. Zwolnienie zasobów przydzielonych bibliotece COM (funkcja CoUninitialize). Przykład: solution: Pulpit, project: Pulpit1 nr POKL /

21 Łaocuchy w technologii COM uzupełnienie przykładu Łańcuchy zwracane przez funkcje COM kodowane są w Unikodzie (2 bajty na znak). Znak w Unikodzie definiowany jest w VC++ przez typ WCHAR, np.: char tekst1[80]; // zwykła tablica znakowa WCHAR tekst2[80]; // tablica znaków w Unikodzie Do przekształcenia tekstu Unikod na tekst ASCII służy funkcja WideCharToMultiByte(). Prostszym sposobem jest użycie klasy CString z biblioteki MFC, której konstruktor akceptuje zarówno łańcuchy ASCII jak i Unikod (konwersja polskich znaków jest poprawna), np.: CString str1(unicode_text); Strumień standardowy wcout akceptuje teksty wyłącznie w Unikodzie. Zwykły tekst musi być przekształcony w Unikod (prefiks L, np.: L Nazwa: ). Uwaga: nie radzi sobie z polskimi znakami przerywa wyprowadzanie. nr POKL /

22 IUnknown funkcja QueryInferface Funkcja QueryInterface dostępna w każdym komponencie (ponieważ zdefiniowana jest w interfejsie IUnknown) pozwala na uzyskanie dostępu do innych interfejsów danego obiektu. Jej składnia jest następująca: HRESULT QueryInterface (REFIID iid, void** ppvobject); Parametry: iid - identyfikator GUID żądanego interfejsu ppvobject - wskaźnik do żądanego interfejsu; parametr zwrotny. Gdy interfejs jest dostępny, funkcja zwraca wartość S_OK. W przypadku, gdy interfejs nie jest zaimplementowany zwracana jest wartość E_NOINTERFACE. nr POKL /

23 Przykład użycia komponentu z wieloma interfejsami Zadaniem programu (project: Pulpit2) jest dodanie na pulpicie skrótu do własnego pliku exe. Etapy realizacji zadania: 1. Pobranie ścieżki do własnego pliku exe (GetModuleFileName). 2. Pobranie ścieżki do foldera pulpitu (SHGetSpecialFolderPath). 3. Uzupełnienie ścieżki o nazwę pliku typu.lnk zawierającego link. 4. Sprawdzenie czy plik już istnieje (CFile::GetStatus). 5. Przekształcenie ścieżki z nazwą pliku na łańcuch w Unikodzie (MultiByteToWideChar). 6. Inicjacja biblioteki COM (CoInitialize). 7. Utworzenie obiektu COM typu Shell Link (CoCreateInstance) i uzyskanie wskaźnika na interfejs IShellLink. 8. Ustawienie ścieżki do pliku, dla którego tworzony jest skrót (IShellLink::SetPath) 9. Uzyskanie wskaźnika na kolejny interfejs IPersistFile obiektu Shell Link (IShellLink::QueryInterface) 10. Zapisanie pliku skrótu do foldera pulpitu (IPersistFile::Save) 11. Zwolnienie interfejsów IPersistFile i IShellLink (Release) oraz CoUninitialize nr POKL /

24 Definiowanie komponentu COM Definiowanie interfejsu Makra i typy danych stosowane w definicjach Implementacja interfejsu nr POKL /

25 Definiowanie interfejsu Każdy interfejs komponentu COM musi być bezpośrednio lub pośrednio wyprowadzony z interfejsu IUnknown. Interfejs jest definiowany w języku IDL (Microsoft Interface Definition Language). Przykład: import "unknwn.idl"; // definicja interfejsu IUnknown [ object, uuid(4411b7fe-ee28-11ce f12502) ] interface ISome : IUnknown { HRESULT SomeMethod(void); }; [ object, uuid(4411b7fd-ee28-11ce f12502) ] interface ISomeOther : ISome { HRESULT SomeOtherMethod([in]long l); }; Definicja interfejsu zapisywana jest w pliku.idl nr POKL /

26 Definiowanie interfejsu w VC++ W SDK VC++ dostępna jest klasa IUnknown (plik nagłówkowy unknown.h) reprezentująca interfejs IUnknown. Z klasy tej można wyprowadzić własny interfejs stosując składnię C++, np.: // {15038B10-3D3E-11ce-9EE5-00AA004231BF} DEFINE_GUID(IID_IPrintInterface, 0x15038b10, 0x3d3e, 0x11ce, 0x9e, 0xe5, 0x0, 0xaa, 0x0, 0x42, 0x31, 0xbf); class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG AddRef(void) = 0; virtual ULONG Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

27 Makra i typy danych stosowane w definicjach typedef struct _GUID { unsigned long Data1; // 32 bity unsigned short Data2; // 16 bitów unsigned short Data3; // 16 bitów byte Data4[ 8 ]; // 8*8 = 64 bity } GUID; // definicja Globally Unique Identifier, 128 bitów typedef GUID IID - identyfikator interfejsu; synonim GUID typedef IID* LPIID; - wskaźnik daleki na ID interfejsu #define REFIID const IID& - referencja na identyfikator interfejsu typedef GUID CLSID - identyfikator co-klasy; synonim GUID typedef CLSID* LPCLSID; - wskaźnik daleki na ID co-klasy typedef long HRESULT; - typ wyniku funkcji COM; synonim long nr POKL /

28 Konwencja wywoływania metod interfejsu W Microsoft C++ wprowadzono kilkanaście dodatkowych słów kluczowych (rozpoczynających się od ), które służą do sterowania kompilacją. Słowo kluczowe stdcall określa sposób wywołania wymagany przez funkcje Win32 API. class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT stdcall QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG stdcall AddRef(void) = 0; virtual ULONG stdcall Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT stdcall PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

29 Makrodefinicja STDMETHODCALLTYPE Definicja: #ifdef _WIN32 // Win32 doesn't support export #define STDMETHODCALLTYPE stdcall #else #define STDMETHODCALLTYPE export stdcall #endif class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRef(void) = 0; virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

30 Makra STDMETHODIMP_ oraz STDMETHODIMP #define STDMETHODIMP HRESULT STDMETHODCALLTYPE #define STDMETHODIMP_(type) type STDMETHODCALLTYPE Pierwsze makro definiuje konwencję i wynik wywołania HRESULT, drugie podany typ wyniku. Przykład: class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual STDMETHODIMP QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual STDMETHODIMP_(ULONG) AddRef(void) = 0; virtual STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void) = 0; // This interface virtual STDMETHODIMP PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

31 Makra STDMETHOD_ i STDMETHOD #define STDMETHOD(method) virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE method #define STDMETHOD_(type,method) virtual type STDMETHODCALLTYPE method Pierwsza wersja definiuje funkcję wirtualną interfejsu, która zwraca wynik typu HRESULT. Druga definiuje funkcję, która zwraca wynik wskazanego typu. class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions STDMETHOD(QueryInterface)(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; STDMETHOD_(ULONG, AddRef)(void) = 0; STDMETHOD_(ULONG, Release)(void) = 0; // This interface STDMETHOD(PrintObject)(void) = 0; }; nr POKL /

32 Makrodefinicja PURE Definiuje czystą funkcję wirtualną: #define PURE = 0 class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions STDMETHOD(QueryInterface)(REFIID riid, LPVOID ppvobj) PURE; STDMETHOD_(ULONG, AddRef)(void) PURE; STDMETHOD_(ULONG, Release)(void) PURE; // This interface STDMETHOD(PrintObject)(void) PURE; }; nr POKL /

33 Implementacja interfejsu W C++ interfejs jest implementowany przez klasę. Przykład: class CPrintObject : public IPrintInterface { public: CPrintObject() : refcount(0) {} // konstruktor virtual ~CPrintObject() {} // destruktor // Standardowe funkcje interfejsu IUnknown virtual STDMETHODIMP QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj); virtual STDMETHODIMP_(ULONG) AddRef(void); virtual STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); // Funkcje interfejsu IPrintInterface virtual STDMETHODIMP PrintObject(void); protected: CPrintObject(); ULONG refcount; // licznik referencji }; Metody już nie są czystymi funkcjami wirtualnymi i muszą zostać zdefiniowane. nr POKL /

34 Definicja funkcji AddRef i Release Funkcje AddRef i Release zarządzają licznikiem referencji. Każde użycie interfejsu powoduje zwiększenie stanu licznika (wywołanie AddRef), a kiedy już nie jest potrzebny aplikacja klienta ma obowiązek wywołać funkcję Release. STDMETHODIMP_(ULONG) CPrintObject::AddRef(void) { return ++refcount; // zwiększa licznik referencji } STDMETHODIMP_(ULONG) CPrintObject:: Release(void) { if (--refcount == 0) delete this; // usunięcie obiektu!!! return refcount; } nr POKL /

35 Funkcja QueryInterface Zadaniem funkcji jest zwrócenie wskaźnika na interfejs o podanym identyfikatorze GUID. Przykład użycia funkcji (założenie: punk jest wskaźnikiem na obiekt IUnknown): IPrintInterface* pprint = NULL; if (punk->queryinterface(iid_iprintinterface, { } (void**)&pprint) == NOERROR) pprint->printobject(); pprint->release(); // release pointer obtained via QueryInterface! nr POKL /

36 Definicja QueryInterface STDMETHODIMP CPrintObject::QueryInterface(REFIID iid, void FAR* FAR* ppvobj) { } if (iid == IID_IUnknown iid == IID_IPrintInterface) { } *ppvobj = this; AddRef(); // zwiększenie licznika referencji return NOERROR; return E_NOINTERFACE; // zgłoszenie błędu nr POKL /

4 bity zarezerwowane dla przyszłych zastosowań 11 bitów określających źródło błędu 16 bitów określających rodzaj błędu.

4 bity zarezerwowane dla przyszłych zastosowań 11 bitów określających źródło błędu 16 bitów określających rodzaj błędu. Zgłaszanie błędów HRESULT Każda metoda interfejsu COM zwraca informację o błędzie w postaci typu HRESULT (long int). Struktura reprezentacji bitowej HRESULT podzielona jest na 4 sekcje: 1 bit błędu 4 bity

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7

AsixConnect. Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix. Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 Pomoc dla użytkowników systemu Asix 7 www.asix.com.pl AsixConnect - Pakiet serwerów OPC, Automation,.NET, DDE, OLE DB rozszerzający możliwości zastosowań systemu asix Dok. Nr PLP7072 Wersja: 2012-11-09

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii OPC

Wprowadzenie do technologii OPC Wprowadzenie do technologii OPC Łódź styczeń 2008 Copyright CAS 2008. The information contained here in is confidential and proprietary to CAS. It may not be disclosed or transferred, directly or indirectly,

Bardziej szczegółowo

Język C++ podstawy programowania

Język C++ podstawy programowania Język C++ podstawy programowania Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Język C++ podstawy programowania Paweł Mikołajczak Lublin 2011 Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1

Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Wykład Java 07-01-31 ver3.0 1 Java jest językiem stosowanym w Internecie. Aby zrozumieć jego ważność, można przyjąć, że ma on tak samo duże znaczenie dla programowania w Internecie, jak C++ dla programowania

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone. oparte na obiektach

Systemy rozproszone. oparte na obiektach Systemy rozproszone oparte na obiektach Marek Libuda Jerzy Brzeziński Cezary Sobaniec Treścią wykładu są systemy rozproszone oparte na obiektach na przykładzie platform CORBA oraz Java RMI. Paradygmat

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek

Podstawy programowania. dr inż. Krzysztof Białek Podstawy programowania dr inż. Krzysztof Białek 1 Cele i zakres przedmiotu Zapoznanie z istotą i metodyką programowania Opanowanie podstawowych technik programowania strukturalnego Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

O autorach...9. Wprowadzenie... 11

O autorach...9. Wprowadzenie... 11 O autorach...9 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Czym jest Ajax?... 17 Narodziny Ajax... 18 Ewolucja sieci WWW... 18 JavaScript... 19 Ramki... 19 Technika ukrytej ramki... 19 Dynamiczny HTML i model DOM...

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula

Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula Mechanizmy komunikacyjne w systemach Windows i Windows XP. Przemysław Musiał, Artur Zezula 14 grudnia 2002 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Mechanizmy systemów Windows............................. 4 2 Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Laboratorium

Systemy operacyjne Laboratorium Katedra Informatyki i Automatyki Systemy operacyjne Laboratorium Kierunek: Informatyka (EF-DI) Rok: 2 Rzeszów 2009 Systemy operacyjne Laboratorium Ćwiczenie 1 Architektura systemów Windows NT(2000,XP)

Bardziej szczegółowo

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb

C#. Praktyczny kurs. Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb C#. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-0818-8 Format: B5, stron: 376 Przyk³ady na ftp: 199 kb Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Visual Basic.Net

Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wykłady z informa t yki Janusz Górczyński Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 20012 Zeszyt ten jest ósmą pozycją w serii materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Powłoka Windows (Windows Shell)

Powłoka Windows (Windows Shell) Wykład 13-1 Powłoka Windows (Windows Shell) Hierarchiczna przestrzeń nazw obiektów wykonujących operacje na plikach i folderach Wybrane możliwości: uruchamianie aplikacji drag & drop definicja rozszerzenia

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.

Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole. Sieci Komputerowe Budowa aplikacji sieciowych. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Obiektowe technologie programowania

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie

2. Składnia, środowisko i konwencje w Javie Gdańsk, 2014 Ogólnie o Javie Środowisko Java jest językiem programowania, którego podstawowym celem jest realizacja zasady write once, run anywhere. Oznacza to możliwość wykonania tego samego programu,

Bardziej szczegółowo

Thinking in C++. Edycja polska

Thinking in C++. Edycja polska IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TRECI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG

IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ajax. Zaawansowane programowanie

Ajax. Zaawansowane programowanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.

UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com. UNION SYSTEMS 2000 Sp. z o. o. 00-324 Warszawa ul. Karowa 18a/20 NIP: 525-20-78-955 tel. +48-prefix-22-8283137 e-mail: union@union.com.pl Warszawa, 2009-08-21 Dokumentacja techniczna modułu dostępu do

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie Rozproszone

Przetwarzanie Rozproszone Katedra Architektury Systemów Komputerowych Laboratorium Przetwarzanie Rozproszone Instrukcje wprowadzające do ćwiczeń laboratoryjnych 1. Dynamiczne struktury danych 2. Biblioteki statyczne i dynamiczne

Bardziej szczegółowo