Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL /08-00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Henryk Budzisz. materiały przygotowane w ramach projektu ZPORR nr POKL.04.01.01-00-449/08-00"

Transkrypt

1 Henryk Budzisz ZPORR nr POKL /08-00 Koszalin 2009

2 Technologia COM Wprowadzenie COM Interfejsy Technologia COM w Visual C++ Globally Unique Identifiers (GUIDs) Biblioteka COM Tworzenie obiektu COM Inteface IUnknown Definiowanie komponentu nr POKL /

3 COM co to jest? COM (Component Object Model) jest opracowaną przez Microsoft technologią umożliwiającą efektywną komunikację między aplikacjami Component Object Model definiuje: binarny standard wywoływania funkcji między komponentami, struktury interfejsów udostępnianych przez poszczególne obiekty, mechanizmy jednoznacznej identyfikacji komponentów i ich interfejsów. nr POKL /

4 Diagram binarnego standard Klient Obiekt komponentowy (instancja komponentu) wskaźnik na VTBL (pole prywatne) wywoływania funkcji VTBL jest wspólna dla wszystkich klientów korzystających z danego komponentu COM Serwer wskaźnik na funkcję1 wskaźnik na funkcję2 wskaźnik na funkcję3 VTBL (tablica funkcji wirtualnych) funkcja1(pobj,arg1,arg2,...) {... } Implementacja komponentu COM zawarta zwykle w bibliotece DLL nr POKL /

5 Komponenty COM w jednym procesie Technologia COM definiuje sposób współpracy pomiędzy komponentem a jego klientem. W pojedynczym procesie, klient łączy się z komponentem bez pośrednich komponentów. nr POKL /

6 Komponenty COM w różnych procesach Klient, który chce się skomunikować z komponentem musi skorzystać z pośrednictwa tzw. RPC stubs oraz obiektów Proxy, istniejących po obu stronach połączenia. nr POKL /

7 Komponenty COM na różnych komputerach Jeżeli klient i komponent rezydują na różnych komputerach, w technologii DCOM (Distributed COM) komunikację międzyprocesorową zastępuje się protokołem sieciowym. nr POKL /

8 COM Interfejsy Obiekty COM udostępniają swoje funkcje obiektom zewnętrznym za pośrednictwem interfejsów. Interfejs jest zestawem prototypów funkcji składowych komponentu COM (metod). Nazwy interfejsów przyjęło się poprzedzać przedrostkiem I, np.: ILookup Interfejs można zdefiniować na bazie innego interfejsu, czyli zastosować dziedziczenie (ale wyłącznie jednobazowe) Interfejs nie posiada własnej implementacji. Każdy komponent może implementować wiele interfejsów - oferować wiele zestawów usług. Klienty (aplikacje lub inne komponenty) odwołują się do interfejsów za pośrednictwem wskaźników. Każdy interfejs posiada własny, unikalny identyfikator - Globally Unique Identifier (GUID). nr POKL /

9 Interfejsy Schemat implementacji interfejsu Każdy komponent może implementować wiele interfejsów - oferować wiele zestawów usług. IA IB Komponent COM (coclass) IC Komponent lub coclass (skrót od component object class) zawiera kod wszystkich funkcji udostępnianych przez interfejsy, funkcje pomocnicze i dane. Komponent jest umieszczony w serwerze COM - pliku binarnym (DLL lub EXE). nr POKL /

10 Implementacja interfejsu Implementacja interfejsu (definicja komponentu) może być zrealizowana w różnych językach programowania. Komponenty mogą być używane przez inne komponenty lub aplikacje realizowane w różnych językach programowania. Technologia COM definiuje standardy komunikowania się na poziomie binarnym. Na poziomie źródłowym ta sama funkcja będzie kodowana zgodnie ze składnią danego języka, np.: Visual Basic object.add( Time As Double, Name As String ) As Variant C++ HRESULT Add( double Time, BSTR Name, VARIANT* pval ); Java public com.ms.com.variant Add( double Time, String Name ); Trzeba ponadto zapewnić konwersję typów danych. Szczegóły w dokumentacji MSDN (COM Language Translation). nr POKL /

11 Technologia COM w Visual C++ Preferowanym językiem implementacji jest C++. Interfejs jest definiowany jako klasa abstrakcyjna z czystymi funkcjami wirtualnymi. Do tworzonych obiektów automatycznie dołączana jest Vtable (tablica wywołań funkcji wirtualnych). W C trzeba taką tablicę samemu zdefiniować. Każda metoda musi mieć wskaźnik zwrotny na obiekt. W C++ automatycznie dodawany jest wskaźnik this. W C trzeba dodać do każdej funkcji dodatkowy parametr. Definicja klasy stanowi też automatycznie przestrzeń nazw dla składowych. nr POKL /

12 Globally Unique Identifiers (GUIDs) Do identyfikacji każdego interfejsu i każdego komponentu, używany jest unikalny identyfikator (128-bitowa struktura; long + uint + uint + 8*char = 16 bajtów). Plik guiddef.h zawiera definicję struktury opisującej GUID i pomocnicze makrodefinicje, np.: DEFINE_GUID. Programista zamiast tego identyfikatora używa związanej z nim stałej symbolicznej IID_<nazwa interfejsu> lub CLSID_<nazwa komponentu>. Przykład definicji stałej IID_ILOOKUP: DEFINE_GUID(IID_ILOOKUP, 0xc4910d71, 0xba7d, 0x11cd, 0x94, 0xe8, 0x08, 0x00, 0x17, 0x01, 0xa8, 0xa3); Do generowania GUID udostępnione są programy narzędziowe (w Visual C++ Tools/Create GUID) oraz funkcja CoCreateGuid z COM API. nr POKL /

13 Obsługa błędów Wszystkie funkcje COM w Visual C++ (z wyjątkiem AddRef i Release z interfejsu IUnknown) zwracają jako wynik wartość typu HRESULT zawierającą informacje o błędach (plik winerror.h wiersz ). Typowy schemat obsługi błędów: HRESULT hr; hr = funkcja_com(parametry); if (hr == S_OK) { } // dalsze operacje... else cerr << Wywołanie funkcja_com nie powiodło się ; nr POKL /

14 Makrodefinicje do obsługi błędów Powszechną praktyką jest wykorzystywanie do obsługi błędów makrodefinicji SUCCEEDED i FAILED, którym przekazuje się wynik wywołania funkcji typu HRESULT. Przykład: if ( FAILED( CoInitialize(NULL) )) { cerr << "Inicjacja nie powiodła się"; return 1; } Kod błędu można odczytać z HRESULT stosując makrodefinicję HRESULT_CODE. Opis tekstowy błędu (na podstawie jego kodu, np.: 0x800401F0) można uzyskać przy użyciu narzędzia Tools/Error Lookup w VC++. Opis jest widoczny również w debuggerze. nr POKL /

15 Biblioteka COM COM library API udostępnia funkcje i makra do obsługi zadań związanych z definiowaniem i używaniem obiektów COM. Bibliotekę trzeba przed użyciem zainicjować przy użyciu funkcji HRESULT CoInitialize(LPVOID pvreserved); Schemat inicjacji: // Inicjacja biblioteki COM - załadowanie plików DLL. if ( FAILED( CoInitialize(NULL) )) { cerr << "Inicjacja biblioteki COM nie powiodła się" << endl; return 1; }... // Zwolnij zasoby przydzielone bibliotece COM. CoUninitialize(); nr POKL /

16 Tworzenie obiektu COM Aby otworzyć obiekt COM i uzyskać wskaźnik na interfejs stosuje się funkcję CoCreateInstance() z COM API HRESULT CoCreateInstance( REFCLSID rclsid, LPUNKNOWN punkouter, DWORD dwclscontext, REFIID riid, LPVOID* ppv); Parametry: rclsid identyfikator komponentu, np.: CLSID_ShellLink. punkouter używany przy agregacji obiektu COM (NULL gdy nie jest stosowana agregacja) dwclscontext rodzaj serwera; dla serwera DLL w tym samym procesie stosuje się stałą CLSCTX_INPROC_SERVER. riid - identyfikator interfejsu, np.: IID_IShelLink. ppv - wskaźnik na interfejs; parametr zwrotny funkcji. Zwracane wartości: S_OK, REGDB_E_CLASSNOTREG, CLASS_E_NOAGGREGATION lub E_NOINTERFACE. nr POKL /

17 Interfejs IUnknown Podstawowym interfejsem implementowanym przez każdy obiekt COM jest interfejs IUnknown, udostępniający trzy funkcje: QueryInterface, AddRef, Release. IUnknown Komponent COM QueryInterface AddRef Release implementacja implementacja implementacja nr POKL /

18 IUnknown funkcje AddRef i Release Funkcje AddRef i Release zarządzają licznikiem referencji do interfejsów. AddRef jest wywoływana, gdy klient używa danego interfejsu i zwiększa licznik o 1. Release jest wywoływana, gdy klient nie potrzebuje już interfejsu i zmniejsza licznik. Obie zwracają nową wartość licznika referencji. Funkcja QueryInterface zostanie omówiona w dalszej części wykładu. nr POKL /

19 Schemat tworzenia i użycia obiektu COM HRESULT hr; // zmienna przechowująca wynik wywołania IShellLink* pisl; // wskaźnik na interfejs hr = CoCreateInstance ( CLSID_ShellLink, NULL, // CLSID komponentu // nie używa się agregacji CLSCTX_INPROC_SERVER, // typ serwera IID_IShellLink, (void**) &pisl ); if ( SUCCEEDED ( hr ) ) { } // IID interfejsu // zwracany wskaźnik // Wywołania metod komponentu z użyciem pisl... else { } pisl->release(); // powiadom obiekt COM o zakończeniu // Nie utworzono obiektu COM; hr zawiera kod błędu nr POKL /

20 Przykład użycia komponentu Active Desktop Active Desktop jest usługą Internet Explorera pozwalającą na wyświetlanie stron www, dokumentów HTML, apletów Javy i komponentów ActiveX na tapecie (bez użycia przeglądarki; Uwaga! Spowalnia system). Działania zrealizowane w przykładzie: 1. Inicjalizacja biblioteki COM (funkcja CoInitialize). 2. Utworzenie obiektu COM typu ActiveDesktop i pobranie wskaźnika do interfejsu IActiveDesktop. 3. Wywołanie metody GetWallpaper() komponentu ActiveDesktop. 4. Jeżeli wywołanie zakończyło się powodzeniem wydrukowanie nazwy pliku przechowującego tapetę widoczną na pulpicie. 5. Pobranie przy użyciu metody GetDesktopItemCount() liczby elementów (stron www dodanych do listy) wydruk informacji. 6. Pobranie (w pętli) informacji o elementach (funkcja GetDesktopItem) do struktury COMPONENT i wydruk nazw elementów (stron www). 7. Zwolnienie interfejsu (funkcja Release) 8. Zwolnienie zasobów przydzielonych bibliotece COM (funkcja CoUninitialize). Przykład: solution: Pulpit, project: Pulpit1 nr POKL /

21 Łaocuchy w technologii COM uzupełnienie przykładu Łańcuchy zwracane przez funkcje COM kodowane są w Unikodzie (2 bajty na znak). Znak w Unikodzie definiowany jest w VC++ przez typ WCHAR, np.: char tekst1[80]; // zwykła tablica znakowa WCHAR tekst2[80]; // tablica znaków w Unikodzie Do przekształcenia tekstu Unikod na tekst ASCII służy funkcja WideCharToMultiByte(). Prostszym sposobem jest użycie klasy CString z biblioteki MFC, której konstruktor akceptuje zarówno łańcuchy ASCII jak i Unikod (konwersja polskich znaków jest poprawna), np.: CString str1(unicode_text); Strumień standardowy wcout akceptuje teksty wyłącznie w Unikodzie. Zwykły tekst musi być przekształcony w Unikod (prefiks L, np.: L Nazwa: ). Uwaga: nie radzi sobie z polskimi znakami przerywa wyprowadzanie. nr POKL /

22 IUnknown funkcja QueryInferface Funkcja QueryInterface dostępna w każdym komponencie (ponieważ zdefiniowana jest w interfejsie IUnknown) pozwala na uzyskanie dostępu do innych interfejsów danego obiektu. Jej składnia jest następująca: HRESULT QueryInterface (REFIID iid, void** ppvobject); Parametry: iid - identyfikator GUID żądanego interfejsu ppvobject - wskaźnik do żądanego interfejsu; parametr zwrotny. Gdy interfejs jest dostępny, funkcja zwraca wartość S_OK. W przypadku, gdy interfejs nie jest zaimplementowany zwracana jest wartość E_NOINTERFACE. nr POKL /

23 Przykład użycia komponentu z wieloma interfejsami Zadaniem programu (project: Pulpit2) jest dodanie na pulpicie skrótu do własnego pliku exe. Etapy realizacji zadania: 1. Pobranie ścieżki do własnego pliku exe (GetModuleFileName). 2. Pobranie ścieżki do foldera pulpitu (SHGetSpecialFolderPath). 3. Uzupełnienie ścieżki o nazwę pliku typu.lnk zawierającego link. 4. Sprawdzenie czy plik już istnieje (CFile::GetStatus). 5. Przekształcenie ścieżki z nazwą pliku na łańcuch w Unikodzie (MultiByteToWideChar). 6. Inicjacja biblioteki COM (CoInitialize). 7. Utworzenie obiektu COM typu Shell Link (CoCreateInstance) i uzyskanie wskaźnika na interfejs IShellLink. 8. Ustawienie ścieżki do pliku, dla którego tworzony jest skrót (IShellLink::SetPath) 9. Uzyskanie wskaźnika na kolejny interfejs IPersistFile obiektu Shell Link (IShellLink::QueryInterface) 10. Zapisanie pliku skrótu do foldera pulpitu (IPersistFile::Save) 11. Zwolnienie interfejsów IPersistFile i IShellLink (Release) oraz CoUninitialize nr POKL /

24 Definiowanie komponentu COM Definiowanie interfejsu Makra i typy danych stosowane w definicjach Implementacja interfejsu nr POKL /

25 Definiowanie interfejsu Każdy interfejs komponentu COM musi być bezpośrednio lub pośrednio wyprowadzony z interfejsu IUnknown. Interfejs jest definiowany w języku IDL (Microsoft Interface Definition Language). Przykład: import "unknwn.idl"; // definicja interfejsu IUnknown [ object, uuid(4411b7fe-ee28-11ce f12502) ] interface ISome : IUnknown { HRESULT SomeMethod(void); }; [ object, uuid(4411b7fd-ee28-11ce f12502) ] interface ISomeOther : ISome { HRESULT SomeOtherMethod([in]long l); }; Definicja interfejsu zapisywana jest w pliku.idl nr POKL /

26 Definiowanie interfejsu w VC++ W SDK VC++ dostępna jest klasa IUnknown (plik nagłówkowy unknown.h) reprezentująca interfejs IUnknown. Z klasy tej można wyprowadzić własny interfejs stosując składnię C++, np.: // {15038B10-3D3E-11ce-9EE5-00AA004231BF} DEFINE_GUID(IID_IPrintInterface, 0x15038b10, 0x3d3e, 0x11ce, 0x9e, 0xe5, 0x0, 0xaa, 0x0, 0x42, 0x31, 0xbf); class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG AddRef(void) = 0; virtual ULONG Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

27 Makra i typy danych stosowane w definicjach typedef struct _GUID { unsigned long Data1; // 32 bity unsigned short Data2; // 16 bitów unsigned short Data3; // 16 bitów byte Data4[ 8 ]; // 8*8 = 64 bity } GUID; // definicja Globally Unique Identifier, 128 bitów typedef GUID IID - identyfikator interfejsu; synonim GUID typedef IID* LPIID; - wskaźnik daleki na ID interfejsu #define REFIID const IID& - referencja na identyfikator interfejsu typedef GUID CLSID - identyfikator co-klasy; synonim GUID typedef CLSID* LPCLSID; - wskaźnik daleki na ID co-klasy typedef long HRESULT; - typ wyniku funkcji COM; synonim long nr POKL /

28 Konwencja wywoływania metod interfejsu W Microsoft C++ wprowadzono kilkanaście dodatkowych słów kluczowych (rozpoczynających się od ), które służą do sterowania kompilacją. Słowo kluczowe stdcall określa sposób wywołania wymagany przez funkcje Win32 API. class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT stdcall QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG stdcall AddRef(void) = 0; virtual ULONG stdcall Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT stdcall PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

29 Makrodefinicja STDMETHODCALLTYPE Definicja: #ifdef _WIN32 // Win32 doesn't support export #define STDMETHODCALLTYPE stdcall #else #define STDMETHODCALLTYPE export stdcall #endif class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE AddRef(void) = 0; virtual ULONG STDMETHODCALLTYPE Release(void) = 0; // This interface virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

30 Makra STDMETHODIMP_ oraz STDMETHODIMP #define STDMETHODIMP HRESULT STDMETHODCALLTYPE #define STDMETHODIMP_(type) type STDMETHODCALLTYPE Pierwsze makro definiuje konwencję i wynik wywołania HRESULT, drugie podany typ wyniku. Przykład: class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions virtual STDMETHODIMP QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; virtual STDMETHODIMP_(ULONG) AddRef(void) = 0; virtual STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void) = 0; // This interface virtual STDMETHODIMP PrintObject(void) = 0; }; nr POKL /

31 Makra STDMETHOD_ i STDMETHOD #define STDMETHOD(method) virtual HRESULT STDMETHODCALLTYPE method #define STDMETHOD_(type,method) virtual type STDMETHODCALLTYPE method Pierwsza wersja definiuje funkcję wirtualną interfejsu, która zwraca wynik typu HRESULT. Druga definiuje funkcję, która zwraca wynik wskazanego typu. class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions STDMETHOD(QueryInterface)(REFIID riid, LPVOID ppvobj)=0; STDMETHOD_(ULONG, AddRef)(void) = 0; STDMETHOD_(ULONG, Release)(void) = 0; // This interface STDMETHOD(PrintObject)(void) = 0; }; nr POKL /

32 Makrodefinicja PURE Definiuje czystą funkcję wirtualną: #define PURE = 0 class IPrintInterface : public IUnknown { public: // Standard IUnknown interface functions STDMETHOD(QueryInterface)(REFIID riid, LPVOID ppvobj) PURE; STDMETHOD_(ULONG, AddRef)(void) PURE; STDMETHOD_(ULONG, Release)(void) PURE; // This interface STDMETHOD(PrintObject)(void) PURE; }; nr POKL /

33 Implementacja interfejsu W C++ interfejs jest implementowany przez klasę. Przykład: class CPrintObject : public IPrintInterface { public: CPrintObject() : refcount(0) {} // konstruktor virtual ~CPrintObject() {} // destruktor // Standardowe funkcje interfejsu IUnknown virtual STDMETHODIMP QueryInterface(REFIID riid, LPVOID ppvobj); virtual STDMETHODIMP_(ULONG) AddRef(void); virtual STDMETHODIMP_(ULONG) Release(void); // Funkcje interfejsu IPrintInterface virtual STDMETHODIMP PrintObject(void); protected: CPrintObject(); ULONG refcount; // licznik referencji }; Metody już nie są czystymi funkcjami wirtualnymi i muszą zostać zdefiniowane. nr POKL /

34 Definicja funkcji AddRef i Release Funkcje AddRef i Release zarządzają licznikiem referencji. Każde użycie interfejsu powoduje zwiększenie stanu licznika (wywołanie AddRef), a kiedy już nie jest potrzebny aplikacja klienta ma obowiązek wywołać funkcję Release. STDMETHODIMP_(ULONG) CPrintObject::AddRef(void) { return ++refcount; // zwiększa licznik referencji } STDMETHODIMP_(ULONG) CPrintObject:: Release(void) { if (--refcount == 0) delete this; // usunięcie obiektu!!! return refcount; } nr POKL /

35 Funkcja QueryInterface Zadaniem funkcji jest zwrócenie wskaźnika na interfejs o podanym identyfikatorze GUID. Przykład użycia funkcji (założenie: punk jest wskaźnikiem na obiekt IUnknown): IPrintInterface* pprint = NULL; if (punk->queryinterface(iid_iprintinterface, { } (void**)&pprint) == NOERROR) pprint->printobject(); pprint->release(); // release pointer obtained via QueryInterface! nr POKL /

36 Definicja QueryInterface STDMETHODIMP CPrintObject::QueryInterface(REFIID iid, void FAR* FAR* ppvobj) { } if (iid == IID_IUnknown iid == IID_IPrintInterface) { } *ppvobj = this; AddRef(); // zwiększenie licznika referencji return NOERROR; return E_NOINTERFACE; // zgłoszenie błędu nr POKL /

Droga do DCOM DCOM (1996) Windows clipboard (1987) OLE 1 DDE (1992) OLE 2 (1993) COM (1995) Distributed computing (1980s)

Droga do DCOM DCOM (1996) Windows clipboard (1987) OLE 1 DDE (1992) OLE 2 (1993) COM (1995) Distributed computing (1980s) COM jako standard Droga do DCOM Windows clipboard (1987) OLE 1 DDE (1992) OLE 2 (1993) COM (1995) Distributed computing (1980s) Open Software Foundation Distributed Computing Environment Remote Procedure

Bardziej szczegółowo

4 bity zarezerwowane dla przyszłych zastosowań 11 bitów określających źródło błędu 16 bitów określających rodzaj błędu.

4 bity zarezerwowane dla przyszłych zastosowań 11 bitów określających źródło błędu 16 bitów określających rodzaj błędu. Zgłaszanie błędów HRESULT Każda metoda interfejsu COM zwraca informację o błędzie w postaci typu HRESULT (long int). Struktura reprezentacji bitowej HRESULT podzielona jest na 4 sekcje: 1 bit błędu 4 bity

Bardziej szczegółowo

Technologie COM i ActiveX COM - Component Object Model

Technologie COM i ActiveX COM - Component Object Model Technologie COM i COM - Component Object Model Jarosław Francik COM - Common Object Model Program - monolit Program składnikowy Składnik A Składnik B Składnik C Składnik D Składnik E Architektura składnikowa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Programowanie komponentowe

Programowanie komponentowe Programowanie komponentowe Henryk Budzisz wersja 1.0 Koszalin 2006 Wprowadzenie Beans COM NET XML CORBA H.Budzisz Program wykładów Wprowadzenie Technologia JavaBeans Technologia CORBA Technologie COM/DCOM/COM+

Bardziej szczegółowo

Interfejs IUnknown. Każdy obiekt COM musi implementować interfejs IUnknown, który zawiera trzy metody:

Interfejs IUnknown. Każdy obiekt COM musi implementować interfejs IUnknown, który zawiera trzy metody: Plan wykładu 1. Technologia COM (DCOM) wprowadzenie, korzystanie z obiektu COM, program klienta, schemat programu serwera. 2. Porównanie DCOM, CORBA i RMI. Wprowadzenie Opracowana przez Microsoft technologia

Bardziej szczegółowo

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami.

UML a kod w C++ i Javie. Przypadki użycia. Diagramy klas. Klasy użytkowników i wykorzystywane funkcje. Związki pomiędzy przypadkami. UML a kod w C++ i Javie Projektowanie oprogramowania Dokumentowanie oprogramowania Diagramy przypadków użycia Przewoznik Zarzadzanie pojazdami Optymalizacja Uzytkownik Wydawanie opinii Zarzadzanie uzytkownikami

Bardziej szczegółowo

Structured storage, Monikers, Running Object Table

Structured storage, Monikers, Running Object Table Structured storage, Monikers, Running Object Table Structured storage Structured storage jest sposobem zorganizowanego zapisywania danych w pliku. Struktura danych ma postać drzewa i obiektów danych podobną

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 4 Metody wirtualne i polimorfizm Metoda wirualna - metoda używana w identyczny sposób w całej hierarchii klas. Wybór funkcji, którą należy wykonać po wywołaniu metody wirtualnej

Bardziej szczegółowo

RPC. Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls )

RPC. Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls ) III RPC Zdalne wywoływanie procedur (ang. Remote Procedure Calls ) 1. Koncepcja Aplikacja wywołanie procedury parametry wyniki wykonanie procedury wynik komputer klienta komputer serwera Zaletą takiego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC

Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Tworzenie aplikacji rozproszonej w Sun RPC Budowa aplikacji realizowana jest w następujących krokach: Tworzenie interfejsu serwera w języku opisu interfejsu RPCGEN Tworzenie: namiastki serwera namiastki

Bardziej szczegółowo

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java. język programowania obiektowego. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java język programowania obiektowego Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak 1 Język Java Język Java powstał w roku 1995 w firmie SUN Microsystems Java jest językiem: wysokiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Język programowania prosty bezpieczny zorientowany obiektowo wielowątkowy rozproszony przenaszalny interpretowany dynamiczny wydajny Platforma

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE

TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE TEMAT : KLASY DZIEDZICZENIE Wprowadzenie do dziedziczenia w języku C++ Język C++ możliwa tworzenie nowej klasy (nazywanej klasą pochodną) w oparciu o pewną wcześniej zdefiniowaną klasę (nazywaną klasą

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Multimedia JAVA. Historia

Multimedia JAVA. Historia Multimedia JAVA mgr inż. Piotr Odya piotrod@sound.eti.pg.gda.pl Historia 1990 rozpoczęcie prac nad nowym systemem operacyjnym w firmie SUN, do jego tworzenia postanowiono wykorzystać nowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych model systemu Wywoływanie metod zdalnych aplikacja kliencka interfejs obiekt serwer Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe

Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Zaawansowane programowanie w języku C++ Programowanie obiektowe Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie

Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Wykład 5 Okna MDI i SDI, dziedziczenie Autor: Zofia Kruczkiewicz Zagadnienia 1. Aplikacja wielookienkowa. Zakładanie projektu typu CLR Windows Forms 1.1. Aplikacja typu MDI 1.2. Aplikacja typu SDI 2. Dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static),

Obszar statyczny dane dostępne w dowolnym momencie podczas pracy programu (wprowadzone słowem kluczowym static), Tworzenie obiektów Dostęp do obiektów jest realizowany przez referencje. Obiekty w języku Java są tworzone poprzez użycie słowa kluczowego new. String lan = new String( Lancuch ); Obszary pamięci w których

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012

PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE. Struktury w C. Przykład struktury PN.06. c Dr inż. Ignacy Pardyka. Rok akad. 2011/2012 PROGRAMOWANIE NISKOPOZIOMOWE PN.06 c Dr inż. Ignacy Pardyka UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w Kielcach Rok akad. 2011/2012 1 2 Ćwiczenia laboratoryjne c Dr inż. Ignacy Pardyka (Inf.UJK) PN.06 Rok akad.

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura

Typy zmiennych proste i złożone. Programowanie komputerów. Tablica. Złożone typy zmiennych. Klasa. Struktura Programowanie komputerów Programowanie obiektowe. Typy zmiennych proste i złożone Typy zmiennych "wbudowane", tj. identyfikowane przez słowa kluczowe, są określane jako proste: int short long float double

Bardziej szczegółowo

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć

Java RMI. Dariusz Wawrzyniak 1. Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych. obiekt. interfejs. kliencka. sieć Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych interfejs (w języku Java), wywiedziony z Remote obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer stub szkielet sieć Mechanizm RMI umożliwia tworzenie obiektów

Bardziej szczegółowo

Wywoływanie metod zdalnych

Wywoływanie metod zdalnych Wywoływanie metod zdalnych Podejście obiektowe do budowy systemów rozproszonych Wywoływanie metod zdalnych model systemu obiekt aplikacja kliencka interfejs serwer proxy szkielet sieć Istota podejścia

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. wykład 2, część 1. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy wykład 2, część 1 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Rodzaje programów w Javie 2. Tworzenie aplikacji 3. Tworzenie apletów 4. Obsługa archiwów 5. Wyjątki 6. Klasa w klasie! 2 Język

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 4 - wzorce projektowe. dr inż. Robert Nowak - p. 1/18 Powtórzenie klasy autonomiczne tworzenie nowych typów: dziedziczenie i agregacja dziedziczenie: przedefiniowywanie

Bardziej szczegółowo

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C

Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C Praca w środowisku Visual Studio 2008, Visual C++ 2008 mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Tworzenie aplikacji konsolowych 2 3 Tworzenie nowego projektu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 3 - polimorfizm. dr inż. Robert Nowak - p. 1/14 Powtórzenie Powtórzenie: klasy autonomiczne: konstruktor, konstruktor kopiujacy, operator przypisania, destruktor

Bardziej szczegółowo

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig.

Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. Rodzina protokołów TCP/IP. Aplikacja: ipconfig. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Specyfikacja struktury FIXED_INFO Nazwa struktury:

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE

Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Programowanie obiektowe zastosowanie języka Java SE Wstęp do programowania obiektowego w Javie Autor: dr inŝ. 1 Java? Java język programowania obiektowo zorientowany wysokiego poziomu platforma Javy z

Bardziej szczegółowo

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja

Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Java - tablice, konstruktory, dziedziczenie i hermetyzacja Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU zmienne tablicowe konstruktory klas dziedziczenie hermetyzacja

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/

Kurs WWW. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://pawel.ii.uni.wroc.pl/ Spis treści Wprowadzenie Automatyczne ładowanie klas Składowe klasy, widoczność składowych Konstruktory i tworzenie obiektów Destruktory i

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 6 - szablony. dr inż. Robert Nowak - p. 1/15 Kolekcje i algorytmy» Deklaracja szablonu y Pojęcia niezależne od typu: kolekcje (np. listy) algorytmy (np. znajdowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektu QualitySpy

Wprowadzenie do projektu QualitySpy Wprowadzenie do projektu QualitySpy Na podstawie instrukcji implementacji prostej funkcjonalności. 1. Wstęp Celem tego poradnika jest wprowadzić programistę do projektu QualitySpy. Będziemy implementować

Bardziej szczegółowo

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3

PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 PARADYGMATY PROGRAMOWANIA Wykład 3 Definiowanie operatorów i ich przeciążanie Przykłady zastosowania operatorów: a) operator podstawienia ( = ) obiektów o złożonej strukturze, b) operatory działania na

Bardziej szczegółowo

Java Język programowania

Java Język programowania Java Język programowania Język Java Bazuje i jest zbliżony do C/C++ Porosty zbiór typów danych (podział na typy prymitywne i obiektowe) Zarządzanie pamięcią i Garbage Collection Zintegrowana synchronizacja

Bardziej szczegółowo

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody

Obiektowy PHP. Czym jest obiekt? Definicja klasy. Składowe klasy pola i metody Obiektowy PHP Czym jest obiekt? W programowaniu obiektem można nazwać każdy abstrakcyjny byt, który programista utworzy w pamięci komputera. Jeszcze bardziej upraszczając to zagadnienie, można powiedzieć,

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski

Dziedziczenie. Tomasz Borzyszkowski Dziedziczenie Tomasz Borzyszkowski Podstawy Zobacz: Dziedzictwo1.java Dziedzictwo2.java Dziedziczenie jest jedną z podstawowych cech OOP ponieważ umożliwia łatwe implementowanie klasyfikacji hierarchicznych.

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch

Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 60 04-12-2002 Podstawy wykorzystania bibliotek DLL w skryptach oprogramowania InTouch Wstęp PoniŜsza dokumentacja oparta na przykładach stworzonych

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Środowisko Keil. Spis treści. Krzysztof Świentek. Systemy wbudowane. 1 Trochę teorii. 2 Keil

Środowisko Keil. Spis treści. Krzysztof Świentek. Systemy wbudowane. 1 Trochę teorii. 2 Keil Środowisko Krzysztof Świentek Systemy wbudowane Spis treści 1 2 Źródła 1 http://infocenter.arm.com 2 http://www.keil.com/arm/mdk.asp 3 http://pl.wikipedia.org Spis treści 1 2 Co to jest toolchain? Zbiór

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

Wykład 1. Program przedmiotu. Programowanie Obiektowe (język C++) Literatura. Program przedmiotu c.d.:

Wykład 1. Program przedmiotu. Programowanie Obiektowe (język C++) Literatura. Program przedmiotu c.d.: Program przedmiotu Programowanie Obiektowe (język C++) Wykład 1. Definiowanie prostych klas. Przykłady. Przypomnienie: typy referencyjne, domyślne wartości argumentów, przeciąŝanie funkcji. Konstruktory,

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik

Wykład VII. Programowanie. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2014. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej. c Copyright 2014 Janusz Słupik Wykład VII Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Kompilacja Kompilator C program do tłumaczenia kodu źródłowego na język maszynowy. Preprocesor

Bardziej szczegółowo

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C#

Programowanie w środowiskach graficznych. Wykład 3 Język C# Programowanie w środowiskach graficznych Wykład 3 Język C# 1 Zagadnienia 1. Wprowadzenie 2. Przestrzenie nazw 3. Typy, parametry, konwersje 4. Klasy 5. Instrukcje sterujące 6. Właściwości 7. Interfejsy,

Bardziej szczegółowo

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Component Object Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Component Model laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp COM jest standardem tworzenia komponentów w systemie Windows. Standard ten jest binarny dotyczy skompilowanego kodu (a nie języka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY

Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Rozdział 4 KLASY, OBIEKTY, METODY Java jest językiem w pełni zorientowanym obiektowo. Wszystkie elementy opisujące dane, za wyjątkiem zmiennych prostych są obiektami. Sam program też jest obiektem pewnej

Bardziej szczegółowo

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak

Java: otwórz okienko. Programowanie w językach wysokiego poziomu. mgr inż. Anna Wawszczak Java: otwórz okienko Programowanie w językach wysokiego poziomu mgr inż. Anna Wawszczak PLAN WYKŁADU klasy wewnętrzne, lokalne i anonimowe biblioteka AWT zestaw Swing JFrame JPanel komponenty obsługa zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 02 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów z wykorzystaniem dziedziczenia.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++

Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Wprowadzenie do programowanie obiektowego w języku C++ Część czwarta Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.us.edu.pl/~siminski Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie

Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Programowanie strukturalne język C - wprowadzenie Dr inż. Sławomir Samolej D102 C, tel: 865 1766, email: ssamolej@prz-rzeszow.pl WWW: ssamolej.prz-rzeszow.pl Cechy programowania strukturalnego Możliwość

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis.

Język C++ wykład VII. uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski. Programowanie C/C++ Język C++ wykład VII. dr Jarosław Mederski. Spis. Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki

Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Wykład 6 Dziedziczenie cd., pliki Autor: Zofia Kruczkiewicz 1. Dziedziczenie cd. 2. Pliki - serializacja Zagadnienia 1. Dziedziczenie aplikacja Kalkultory_2 typu Windows Forms prezentująca dziedziczenie

Bardziej szczegółowo

Abstrakcyjny typ danych

Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny typ danych Abstrakcyjny Typ Danych (abstract data type-adt): zbiór wartości wraz z powiązanymi z nimi operacjami; operacje są zdefiniowane w sposób niezależny od implementacji; operacje są

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty

Programowanie obiektowe, wykład nr 6. Klasy i obiekty Dr hab. inż. Lucyna Leniowska, prof. UR, Zakład Mechatroniki, Automatyki i Optoelektroniki, IT Programowanie obiektowe, wykład nr 6 Klasy i obiekty W programowaniu strukturalnym rozwój oprogramowania oparto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia aplikacji EE na bazie aplikacji prezentowanej na zajęciach lab.4 z PIO umożliwiająca przez sieć dostęp wielu użytkownikom.

Instrukcja tworzenia aplikacji EE na bazie aplikacji prezentowanej na zajęciach lab.4 z PIO umożliwiająca przez sieć dostęp wielu użytkownikom. Instrukcja tworzenia aplikacji EE na bazie aplikacji prezentowanej na zajęciach lab.4 z PIO umożliwiająca przez sieć dostęp wielu użytkownikom. Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski

Typy danych, zmienne i tablice. Tomasz Borzyszkowski Typy danych, zmienne i tablice Tomasz Borzyszkowski Silne typy Javy Java jest językiem wyposażonym w silny system typów. Wywodzi się stąd siła i bezpieczeństwo tego języka. Co to znaczy silny system typów?

Bardziej szczegółowo

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com

Diagramy klas. dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com Diagramy klas dr Jarosław Skaruz http://ii3.uph.edu.pl/~jareks jaroslaw@skaruz.com O czym będzie? Notacja Ujęcie w różnych perspektywach Prezentacja atrybutów Operacje i metody Zależności Klasy aktywne,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone

Plan wykładu CORBA. Cechy aplikacji rozproszonych. Aplikacje rozproszone Plan wykładu CORBA Wprowadzenie Architektura CORBA IDL język definicji interfejsów ORB Object Request Broker Usługi i POA Aplikacje CORBA tworzenie serwera tworzenie klienta Aplikacje rozproszone Cechy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

Projektowanie obiektowe. Roman Simiński Wzorce projektowe Wybrane wzorce strukturalne

Projektowanie obiektowe. Roman Simiński  Wzorce projektowe Wybrane wzorce strukturalne Projektowanie obiektowe Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.siminskionline.pl Wzorce projektowe Wybrane wzorce strukturalne Fasada Facade Pattern 2 Wzorzec Fasada Facade Pattern koncepcja 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać)

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) Języki i Paradygmaty Programowania Laboratorium 1 Obiekty i klasy C++ Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) UWAGA! Umiejętność tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Zaawansowane programowanie w języku C++ Klasy w C++ Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np

Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika. Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np Klasy Klasa jest nowym typem danych zdefiniowanym przez użytkownika Wartości takiego typu nazywamy obiektami Najprostsza klasa jest po prostu strukturą, np struct Zespolona { Klasy jako struktury z operacjami

Bardziej szczegółowo

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne

2. Klasy cz. 2 - Konstruktor kopiujący. Pola tworzone statycznie i dynamicznie - Funkcje zaprzyjaźnione - Składowe statyczne Tematyka wykładów 1. Wprowadzenie. Klasy cz. 1 - Język C++. Programowanie obiektowe - Klasy i obiekty - Budowa i deklaracja klasy. Prawa dostępu - Pola i funkcje składowe - Konstruktor i destruktor - Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe - 1.

Programowanie obiektowe - 1. Programowanie obiektowe - 1 Mariusz.Masewicz@cs.put.poznan.pl Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe (ang. object-oriented programming) to metodologia tworzenia programów komputerowych, która

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc

Programowanie obiektowe w języku C++ dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki 2016/2017, Wykład nr 4 2/45 Plan wykładu nr 4 Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017

Kurs programowania. Wykład 13. Wojciech Macyna. 14 czerwiec 2017 Wykład 13 14 czerwiec 2017 Java vs cpp - podobieństwa Podobny sposób definiowania klas. Występowanie typów podstawowych: boolean, char, byte, short, int, long, float, double. Podobna zasada definiowania

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio

Programowanie. Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Programowanie Ćwiczenie Język C. Środowisko programowania Visual Studio Tematy ćwiczenia praca ze środowiskiem, tworzenie i uruchomienie programu, struktura programu, deklaracje i definicje typy standardowe,

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 3 klasa string, przeciążanie funkcji, operatory dr inż. Jacek Naruniec Przypomnienie z ostatnich wykładów Konstruktory/destruktory i kolejność ich wywołania w złożonej klasie. Referencja Obiekty

Bardziej szczegółowo

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM

TEMAT : KLASY POLIMORFIZM TEMAT : KLASY POLIMORFIZM 1. Wprowadzenie do polimorfizmu i funkcji wirtualnych w języku C++ Język C++ zakłada, że w pewnych przypadkach uzasadnione jest tworzenie klas, których reprezentanci w programie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe WebAPI

Programowanie Komponentowe WebAPI Programowanie Komponentowe WebAPI dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku WebAPI - interfejs webowy WebAPI to interfejs aplikacji (usługi, komponentu, serwisu) dostępnej najczęściej przez Internet,

Bardziej szczegółowo

Klasy abstrakcyjne i interfejsy

Klasy abstrakcyjne i interfejsy Klasy abstrakcyjne i interfejsy Streszczenie Celem wykładu jest omówienie klas abstrakcyjnych i interfejsów w Javie. Czas wykładu 45 minut. Rozwiązanie w miarę standardowego zadania matematycznego (i nie

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016

Kurs programowania. Wykład 2. Wojciech Macyna. 17 marca 2016 Wykład 2 17 marca 2016 Dziedziczenie Klasy bazowe i potomne Dziedziczenie jest łatwym sposobem rozwijania oprogramowania. Majac klasę bazowa możemy ja uszczegółowić (dodać nowe pola i metody) nie przepisujac

Bardziej szczegółowo

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu.

Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Sposoby tworzenia projektu zawierającego aplet w środowisku NetBeans. Metody zabezpieczenia komputera użytkownika przed działaniem apletu. Dr inż. Zofia Kruczkiewicz Dwa sposoby tworzenia apletów Dwa sposoby

Bardziej szczegółowo

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak

Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki. wykład 12 - sem.iii. M. Czyżak Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki wykład 12 - sem.iii M. Czyżak Język C - preprocesor Preprocesor C i C++ (cpp) jest programem, który przetwarza tekst programu przed przekazaniem go kompilatorowi.

Bardziej szczegółowo

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1

Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI. Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Obiektowe programowanie rozproszone Java RMI Krzysztof Banaś Systemy rozproszone 1 Java RMI Mechanizm zdalnego wywołania metod Javy (RMI Remote Method Invocation) posiada kilka charakterystycznych cech,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ z użyciem Windows API

Programowanie w języku C++ z użyciem Windows API Programowanie w języku C++ z użyciem Windows API Autor: Mateusz Ferenc Data opracowania: 30 maja 2012 r. Windows API jest jedną z bibliotek programistycznych przeznaczonych do pisania programów na platformę

Bardziej szczegółowo

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski

Pakiety i interfejsy. Tomasz Borzyszkowski Pakiety i interfejsy Tomasz Borzyszkowski Pakiety podstawy W dotychczasowych przykładach nazwy klas musiały pochodzić z jednej przestrzeni nazw, tj. być niepowtarzalne tak, by nie doprowadzić do kolizji

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl

Narzędzia i aplikacje Java EE. Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Narzędzia i aplikacje Java EE Usługi sieciowe Paweł Czarnul pczarnul@eti.pg.gda.pl Niniejsze opracowanie wprowadza w technologię usług sieciowych i implementację usługi na platformie Java EE (JAX-WS) z

Bardziej szczegółowo