Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Visual C++ 2008. Praktyczne przyk³ady"

Transkrypt

1 Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady Autor: Mariusz Owczarek ISBN: Format: , stron: 360 Poznaj w praktyce œrodowisko Visual C Dowiedz siê, jak korzystaæ z gotowych komponentów programistycznych Naucz siê pisaæ w C++ aplikacje przeznaczone dla systemu Windows Wiele osób s³ysza³o o jêzyku C++, lecz ogromna wiêkszoœæ z nich na sam¹ myœl o bli szym poznaniu go reaguje z podobn¹ rezerw¹, jak na pomys³ wybrania siê na wakacyjny kurs jêzyka mandaryñskiego. Osoby te pope³niaj¹ jednak niewybaczalny b³¹d i skutecznie odcinaj¹ siê od niezwykle interesuj¹cego œwiata nowoczesnego programowania. Na ludzi biegle znaj¹cych C++ czeka bardzo wiele atrakcyjnych ofert pracy, a niemalej¹ca popularnoœæ systemów Windows sprawia, e najbardziej poszukiwani w tej grupie s¹ specjaliœci znaj¹cy Visual C++, czyli wygodne w u yciu i bardzo rozbudowane œrodowisko programistyczne firmy Microsoft. Nie trzeba chyba dodawaæ, e zarabiaj¹ oni zwykle znacznie wiêcej ni najlepsi nawet t³umacze z jêzyka mandaryñskiego Jeœli chcesz do³¹czyæ do tej programistycznej elity, ju dziœ siêgnij po odpowiednie Ÿród³o wiedzy. Ksi¹ ka Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady umo liwi Ci g³adkie rozpoczêcie przygody z Visual C++, prezentuj¹c podstawowe informacje na temat jêzyka, opisuj¹c œrodowisko programistyczne, sposób tworzenia aplikacji oraz technikê zarz¹dzania danymi i korzystania z plików. Nauczysz siê z niej równie w³aœciwego stosowania elementów kontrolnych i komponentów programistycznych. Poznasz metody przetwarzania wielow¹tkowego, zagadnienia zwi¹zane z grafik¹ i ³¹czeniem siê z sieci¹, a ponadto dowiesz siê, jak skonstruowany jest kod programu. Na tym jednak nie koniec, bowiem na kilku rozbudowanych i bardzo zró nicowanych przyk³adach poznasz te praktyczne zastosowanie ca³ej tej teorii, a wszystko przy u yciu bezp³atnej wersji œrodowiska programistycznego firmy Microsoft. Podstawowe informacje na temat Visual C Instalacja œrodowiska programistycznego Elementy sk³adowe aplikacji i sposoby u ywania kontrolek Zarz¹dzanie danymi i u ywanie plików U ywanie najwa niejszych komponentów programistycznych Wykorzystanie elementów graficznych Podstawy korzystania z w¹tków Korzystanie z komponentów sieciowych Opis jêzyka C++ i C++/CLI oraz struktury napisanych w nich programów Praktyczne projekty aplikacji opracowanych za pomoc¹ Visual C Nie zwlekaj ju dziœ wkrocz w magiczny œwiat programowania z wykorzystaniem Visual C !

2 Spis tre ci Co znajdziesz w tej ksi ce?... 9 Rozdzia 1. Podstawy rodowiska Visual C J zyk C++ a.net Framework Opis rodowiska Pobieranie i instalacja rodowiska G ówne okno VC Tworzenie nowej aplikacji w VC Wygl d rodowiska w trybie budowy aplikacji Struktura projektu Klasa okna g ównego Rozdzia 2. Podstawowe elementy aplikacji G ówne okno Przyciski Etykiety Pola tekstowe...29 Wprowadzanie danych do aplikacji za pomoc pól tekstowych Wprowadzanie danych z konwersj typu Wy wietlanie warto ci zmiennych Pole tekstowe z mask formatu danych Pola wyboru, przyciski opcji, kontenery grupuj ce Rozdzia 3. Menu i paski narz dzi Rodzaje menu Komponent MenuStrip Menu podr czne Skróty klawiaturowe w menu Paski narz dzi...51 Rozdzia 4. Tablice, uchwyty i dynamiczne tworzenie obiektów Tablice Uchwyty Dynamiczne tworzenie obiektów operator gcnew Dynamiczna deklaracja tablic... 61

3 4 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Rozdzia 5. Komunikacja aplikacji z plikami Pliki jako ród o danych Wyszukiwanie plików Odczyt w asno ci plików i folderów Odczyt danych z plików tekstowych Zapisywanie tekstu do pliku Zapis danych do plików binarnych Odczyt z plików binarnych Rozdzia 6. Okna dialogowe Okno typu MessageBox Okno dialogowe otwarcia pliku Okno zapisu pliku Okno wyboru koloru Wybór czcionki Rozdzia 7. Mo liwo ci edycji tekstu w komponencie TextBox W a ciwo ci pola TextBox Kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka Wyszukiwanie znaków w tek cie Wstawianie tekstu mi dzy istniej ce linie Wprowadzanie danych do aplikacji Prosta konwersja typów klasa Convert Konwersja ze zmian formatu danych Konwersja liczby na a cuch znakowy Rozdzia 8. Komponent tabeli DataGridView Podstawowe w a ciwo ci komponentu DataGridView Zmiana wygl du tabeli Dopasowanie wymiarów komórek tabeli do wy wietlanego tekstu Odczytywanie danych z komórek tabeli Zmiana liczby komórek podczas dzia ania aplikacji Tabela DataGridView z komórkami ró nych typów Przyciski w komórkach DataGridViewButtonCell Komórki z polami wyboru DataGridViewCheckBoxCell Grafika w tabeli komórka DataGridViewImageCell Komórka z list rozwijan DataGridViewComboBoxCell Odno niki internetowe w komórkach DataGridViewLinkCell Rozdzia 9. Metody zwi zane z czasem komponent Timer Czas systemowy Komponent Timer Rozdzia 10. Grafika w aplikacjach Visual C Obiekt Graphics kartka do rysowania Pióro Pen P dzle zwyk e i teksturowane Rysowanie pojedynczych punktów obiekt Bitmap Rysowanie trwa e od wie anie rysunku Rozdzia 11. Podstawy aplikacji wielow tkowych W tki Komunikacja z komponentami z innych w tków przekazywanie parametrów Przekazywanie parametrów do metody w tku Klasa w tku przekazywanie parametrów z kontrol typu Komponent BackgroundWorker

4 Spis tre ci 5 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet Komponent WebBrowser Przetwarzanie stron WWW obiekt HtmlDocument Protokó FTP Pobieranie zawarto ci katalogu z serwera FTP Pobieranie plików przez FTP Wysy anie pliku na serwer FTP Rozdzia 13. Dynamiczne tworzenie okien i komponentów Wy wietlanie okien klasa Form Komponenty w oknie tworzonym dynamicznie Przesy anie danych z okien dialogowych Okno tytu owe aplikacji Obs uga zdarze dla komponentów tworzonych dynamicznie Aplikacja zabezpieczona has em Rozdzia 14. Struktura programów C++ i C++/CLI Programy korzystaj ce z konsoli w VC Ogólna posta programu pisanego w C Dyrektywy Dyrektywa #include Dyrektywa #define Dyrektywa #if kompilacja warunkowa Typy zmiennych Zmienne typu int Zmienne typu float Typ double Typ char Modyfikatory typów Rzutowanie (konwersja) typów Typ wyliczeniowy Operatory Zapis danych do plików i odczyt z nich za pomoc operatorów << i >> Wska niki Tablice Operatory new i delete Instrukcje Instrukcje warunkowe Instrukcje iteracji Funkcje Przeci anie funkcji Niejednoznaczno Przekazywanie argumentów przez warto i adres Wska niki do funkcji Funkcja main() Przekazywanie parametrów do funkcji main() Struktury i unie Struktury Klasy Konstruktory i destruktory Przeci anie konstruktorów Przeci anie operatorów Statyczne metody i pola klasy Wska nik zwrotny this Dziedziczenie

5 6 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady W asne kontrolki dziedzicz ce po standardowych Przestrzenie nazw Wyj tki Aplikacje, aplikacje Rozdzia 15. Prosty edytor tekstu Opis G ówne okno Budowa interfejsu u ytkownika Otwieranie pliku z dysku Zapisanie pliku tekstowego Obs uga schowka Cofanie komend (Undo) Wyci cie tekstu do umieszczenia w schowku Aby skopiowa tekst do schowka Aby wklei tekst ze schowka Test Rozdzia 16. Program do rysowania Opis Budowa interfejsu u ytkownika Wczytywanie pliku graficznego z dysku Wy wietlanie grafiki w oknie Rysowanie w oknie za pomoc myszy Zmiana koloru linii Zapis pliku graficznego na dysku Test Rozdzia 17. Figury Voronoi Opis Interfejs u ytkownika Struktura projektu C++/CLI Wyznaczanie odleg o ci mi dzy punktami Rysowanie figur Obs uga programu Test Rozdzia 18. Automat komórkowy Opis Interfejs u ytkownika Inicjalizacja planszy Zaznaczanie pól w siatce Krok w trybie Gra w ycie Krok w trybie Seeds Kroki w trybie automatycznym Obs uga programu Inne ciekawe uk ady do Gry w ycie Oscylatory Obiekty lataj ce Test Rozdzia 19. Wie e Hanoi Opis Interfejs u ytkownika Deklaracja zmiennych klasy Form

6 Spis tre ci 7 Obs uga menu Funkcja rysuj ca kr ki Przek adanie kr ków Ró ne ko cowe metody Test Rozdzia 20. Aplikacja bazy danych Opis Instalacja PostgreSQL Wy czenie us ugi bazy Inicjalizacja bazy Organizacja i typy danych w bazach PostgreSQL J zyk SQL Utworzenie bazy danych Interfejs u ytkownika W czenie sterowników bazy PostgreSQL do projektu czenie z baz i odczyt danych Dodawanie danych do bazy Zmiana danych w bazie Kasowanie danych Obs uga bazy Test Rozdzia 21. Aplikacja do nauki s ówek Opis Interfejs u ytkownika Deklaracja pól klasy Odczyt danych z pliku tekstowego Odpytywanie ze s ówek Zapis listy wyrazów do pliku tekstowego Obs uga Test Rozdzia 22. Aplikacja do monitorowania systemu Opis Interfejs u ytkownika Ustawienie parametrów kontrolek performancecounter Odczyt parametrów z kontrolek performancecounter Uruchamianie timera ikona w pasku zada Rysowanie wykresów Opis Test Rozdzia 23. Klient FTP Opis Interfejs u ytkownika Klasa do obs ugi FTP Pobieranie katalogu Pobieranie plików Wysy anie plików Poruszanie si po folderach Rozbudowa Test

7 8 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Rozdzia 24. Aplikacja do drukowania grafiki Opis Interfejs u ytkownika Otwieranie rysunku Obracanie rysunku Drukowanie Opis dzia ania Test Odpowiedzi do testów Skorowidz

8 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet Komponent WebBrowser Czasami istnieje potrzeba wy wietlania w oknie aplikacji danych pobranych bezpo- rednio ze stron WWW. W VC mamy komponent, który jest w a ciwie kompletn przegl dark stron opart na Internet Explorerze. Za pomoc tego komponentu w prosty sposób mo na wy wietla zawarto ca ych stron WWW w oknie aplikacji. Mo e by on u yty nie tylko do przegl dania stron w sieci, ale tak e do wy wietlania dokumentów HTML z komputera lokalnego (na przyk ad plików pomocy aplikacji). Podstawowe w a ciwo ci komponentu WebBrowser przedstawia tabela Tabela Wybrane w a ciwo ci kontrolki WebBrowser W a ciwo AllowNavigation Url CanGoBack CanGoForward Document DocumentText DocumentTitle Znaczenie W a ciwo umo liwiaj ca zablokowanie przegl darki tak, e nie mo na przej na inne strony ni aktualna. Warto false oznacza zablokowanie. Adres strony do wy wietlenia w przegl darce. Ta w a ciwo jest typu Uri^. Warto true oznacza, e odwiedzana strona nie jest pierwsz (istnieje historia). Warto true oznacza, e u ytkownik cofa si w historii odwiedzanych stron i wy wietlana strona nie jest ostatni odwiedzon. W a ciwo typu HtmlDocument zawieraj ca aktualnie wy wietlan w kontrolce stron. Mo e by u yta do pobrania danych ze strony. Zawiera ród o HTML strony aktualnie wy wietlonej w przegl darce. Tytu aktualnie wy wietlanej strony. Najprostszy sposób wy wietlenia strony WWW pokazuje przyk ad.

9 154 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Przyk ad 12.1 Po naci ni ciu przycisku wy wietl w oknie aplikacji stron helion.pl. Rozwi zanie Do okna aplikacji wstaw kontrolk WebBrowser (zak adka okna narz dziowego, ostatnia kontrolka w dziale Common Controls) oraz przycisk Button. Powi ksz rozmiary okna aplikacji i kontrolki WebBrowser tak, aby zwi kszy komfort ogl dania stron. Do zdarzenia Click przycisku przypisz nast puj c metod : private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres= gcnew Uri("http://helion.pl"); webbrowser1->url=adres; Uruchom aplikacj, po naci ni ciu przycisku w oknie kontrolki pojawi si odpowiednia strona WWW (rysunek 12.1). Rysunek Wy wietlanie stron WWW w komponencie WebBrowser Adres przekazywany do w a ciwo ci Url nale y zawsze poprzedza prefiksem. W przypadku stron WWW jest to W podobny sposób mo na wy wietli plik lokalny. Przyk ad 12.2 Utwórz w katalogu na dysku C: folder Aplikacja, a nast pnie w tym folderze plik pomoc.html o dowolnej tre ci.

10 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 155 Wy wietl w oknie kontrolki WebBrowser plik pomoc.html znajduj cy si w folderze C:\Aplikacja lub inny plik HTML. Rozwi zanie Zbuduj program identyczny jak w poprzednim przyk adzie, zmie jedynie adres dokumentu. Uri^ adres= gcnew Uri("c:\\aplikacja\\pomoc.html"); Program b dzie teraz wy wietla plik lokalny. Klasa kontrolki WebBrowser posiada te wiele metod, które umo liwiaj nawigacj po stronach WWW. Przedstawia je tabela Tabela Wybrane metody obiektu WebBrowser Metoda GoBack() GoForward() GoHome() GoSearch() Navigate(System::String adres) Navigate(Uri adres) Stop() Dzia anie Przenosi u ytkownika do poprzedniej strony w historii. Dzia a tylko, je eli w a ciwo CanGoBack==true. Przenosi do nast pnej strony w historii, je eli u ytkownik cofa si wcze niej. Przenosi do strony domowej. Strona domowa jest t sam, jaka zosta a okre lona w Internet Explorerze. Przenosi do strony domy lnej wyszukiwarki. Równie lokalizacja tej strony jest pobierana z Internet Explorera. Wy wietla w kontrolce stron o adresie adres. Zatrzymuje wczytywanie aktualnej strony. Bez problemu mo na doda mo liwo przechodzenia do stron wcze niej odwiedzonych, tak jak w przegl darce. Chocia pisanie kolejnej przegl darki internetowej mija si w a ciwie z celem, to nawigacj mo na wykorzysta do opracowania na przyk ad plików pomocy czy prezentacji, któr b dzie mo na ogl da wewn trz aplikacji. Przyk ad 12.3 Napisz przegl dark stron WWW z mo liwo ci poruszania si po historii odwiedzanych stron. Rozwi zanie Utwórz aplikacj i dodaj do jej okna komponent WebBrowser, dwa przyciski i pole tekstowe. We w a ciwo ci Text pierwszego przycisku wpisz Wstecz, a drugiego Naprzód. W polu tekstowym b dziemy wpisywa stron do odwiedzenia, jej wczytanie powinno nast pi, kiedy u ytkownik naci nie klawisz Enter. Aby tak si sta o, trzeba obs u- y zdarzenie KeyDown dla pola tekstowego. Zaznacz pole tekstowe mysz w widoku

11 156 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady projektowania aplikacji, odnajd to zdarzenie w panelu zdarze, a nast pnie kliknij je dwukrotnie. Utworzy si metoda obs ugi tego zdarzenia, jednym z parametrów tej metody b dzie rodzaj naci ni tego klawisza. Oto kod tej metody, w którym przej cie do strony nast puje przy wykryciu naci ni cia klawisza Enter. private: System::Void textbox1_keydown(system::object^ sender, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e) { if (e->keydata==system::windows::forms::keys::enter) webbrowser1->navigate("http://"+textbox1->text); Teraz wystarczy ju tylko zaprogramowa metody przycisków odpowiednio: cofaj ce lub przenosz ce do przodu w historii. private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { webbrowser1->goback(); private: System::Void button2_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { webbrowser1->goforward(); Po wypróbowaniu zapisz projekt na dysku, poniewa b dziemy jeszcze z niego korzysta. Przetwarzanie stron WWW obiekt HtmlDocument Do lepszego zrozumienia tej cz ci rozdzia u konieczna jest znajomo podstaw sk adni j zyka HTML. Celem u ycia kontrolki WebBrowser nie b dzie raczej napisanie kolejnej przegl darki WWW, bo takich jest ju du o. Zamiast tego za pomoc tej kontrolki mo na wykonywa operacje na dokumentach pisanych w j zyku HTML. rodowisko.net Framework zawiera klas HtmlDocument, która reprezentuje dokument tego typu. Za pomoc tego obiektu uzyskujemy dost p do poszczególnych cz ci sk adowych pliku HTML. Te cz ci sk adowe s zawarte w obiektach HtmlElement. Obiekt typu HtmlDocument grupuje wi c kilka obiektów HtmlElement. W a ciwo ci obiektu HtmlDocument przedstawia tabela Obiekt HtmlElement posiada w a ciwo ci ogólne odnosz ce si do wszystkich rodzajów sekcji kodu HTML. Najbardziej interesuj ce s zwykle w a ciwo ci szczególne, odnosz ce si do konkretnych cz ci kodu, na przyk ad znacznik SRC w kodzie wstawiania obrazka oznacza cie k do pliku graficznego. Dost p do tych szczególnych w a ciwo ci uzyskujemy za pomoc metod GetAttribute() lub SetAttribute(). Argumentami tych metod jest znacznik w kodzie, do którego chcemy uzyska dost p (na przyk ad SRC dla odczytania cie ki dost pu do obrazka).

12 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 157 Tabela Niektóre w a ciwo ci obiektu HtmlDocument W a ciwo All Body Cookie Encoding Forms Images Links Title Znaczenie Tabela obiektów HtmlElement zawieraj ca wszystkie cz ci sk adowe dokumentu. Element zawieraj cy cz dokumentu po znaczniku BODY. Zawiera wszystkie znaczniki kontekstu (ang. cookies) powi zane z danym dokumentem. Kodowanie u ywane przez aktualny dokument. Tabela obiektów HtmlElement zawieraj ca wszystkie cz ci po znacznikach FORM. Obiekty HtmlElement reprezentuj ce cz ci dokumentu po znacznikach IMG (obrazy). Zbiór odno ników do innych stron zawartych w aktualnym dokumencie. Tytu dokumentu. Przyk ad 12.4 Wypisz w polu tekstowym cie ki do wszystkich plików graficznych na stronie WWW wy wietlonej w kontrolce WebBrowser. Rozwi zanie Otwórz projekt z przyk adu Zmniejsz troch obszar kontrolki WebBrowser i dodaj do okna aplikacji kolejny przycisk Button oraz pole tekstowe TextBox; ca o niech wygl da jak na rysunku Rysunek Aplikacja pokazuj ca obiekty graficzne na stronie

13 158 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Po naci ni ciu trzeciego przycisku w polu tekstowym powinny si pojawi odno niki do wszystkich obrazków zawartych na wy wietlanej stronie WWW. Aby to zrobi, skorzystamy z w a ciwo ci Image obiektu HtmlDocument. W a ciwo Image jest typu tablicowego, do odczytu jej elementów u yjemy enumeratora (porównaj przyk ad 4.2). Do zdarzenia Click przycisku przypisz metod : private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::Collections::IEnumerator^ element= webbrowser1->document->images->getenumerator(); element->movenext(); while ((element->movenext())&&(element!=nullptr)) { textbox2->appendtext(((htmlelement^)(element->current))-> GetAttribute("SRC")->ToString()); textbox2->appendtext(system::environment::newline); Dzia anie programu dla strony helion.pl pokazuje rysunek W atwy sposób mo na te napisa program, który b dzie sprawdza, czy dana strona WWW pos uguje si jakimi znacznikami kontekstu. Wykorzystamy do tego odpowiedni w a ciwo obiektu HtmlDocument. Przyk ad 12.5 Wyposa przegl dark w mo liwo podgl du znaczników kontekstu na danej stronie. Rozwi zanie Utwórz aplikacj identyczn jak w przyk adzie Tym razem metoda wywo ywana przy naci ni ciu trzeciego przycisku jest nast puj ca: private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::String^ cookie; cookie=webbrowser1->document->cookie; textbox2->clear(); if (cookie!=nullptr) textbox2->appendtext(cookie); else textbox2->appendtext("nie znaleziono znaczników kontekstu!"); Przyk ad 12.6 Po naci ni ciu przycisku wy wietl w polu tekstowym wszystkie odno niki znajduj ce si na danej stronie.

14 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 159 Rozwi zanie Utwórz aplikacj jak w przyk adzie Po naci ni ciu trzeciego przycisku odczytamy zawarto w a ciwo ci Links dla danej strony. Podobnie jak to by o we w a ciwo ci Image, jest to tablica obiektów HtmlElement, któr b dziemy odczytywa za pomoc enumeratora. Oto odpowiednia metoda trzeciego przycisku. W a ciwo InnerText obiektu HtmlElement pozwala na odczytanie tekstu zwi zanego z odno nikiem. private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::Collections::IEnumerator^ odnosnik= webbrowser1->document->links->getenumerator(); odnosnik->movenext(); while ((odnosnik->movenext())&&(odnosnik!=nullptr)) { textbox2->appendtext(((htmlelement^)(odnosnik->current))-> InnerText->ToString()+" "); textbox2->appendtext(((htmlelement^)(odnosnik->current))-> GetAttribute("href")->ToString()); textbox2->appendtext(system::environment::newline); Rysunek 12.3 pokazuje aplikacj w dzia aniu. Rysunek Wy wietlanie odno ników ze strony WWW

15 160 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Protokó FTP Protokó FTP s u y do przesy ania plików przez internet. Mo na go u y we wn trzu aplikacji na przyk ad do automatycznego pobrania uaktualnienia lub potrzebnych plików z danymi. Implementacja FTP w.net Framework jest na poziomie, który nazwa bym pó niskim, co oznacza, e nie trzeba mie wiedzy o FTP, aby si nim pos ugiwa, ale nie jest to te kwestia u ycia jednej metody pobieraj cej lub wysy aj cej pliki. Po czenia FTP umo liwiaj obiekty dwóch klas: FtpWebRequest i FtpWebResponse. Pierwszy z nich reprezentuje zapytanie do serwera FTP, a drugi odpowied serwera. Do poprawnej pracy b d potrzebne dwie w a ciwo ci obiektu FtpWebRequest, które przedstawia tabela Tabela Wybrane w a ciwo ci obiektu FtpWebRequest W a ciwo Credentials Method Znaczenie Zawiera login i has o stosowane przy logowaniu do serwera FTP. Okre la rodzaj operacji do wykonania na serwerze. Mo liwe warto ci to: WebRequestMethods::Ftp::DownloadFile pobranie pliku, WebRequestMethods::Ftp::UploadFile wys anie pliku, WebRequestMethods::Ftp::ListDirectoryDetails pobranie szczegó owych informacji o plikach znajduj cych si na serwerze. Oprócz tych w a ciwo ci b dziemy u ywa dwóch metod opisanych w tabeli Tabela Metody obiektu FtpWebRequest s u ce do pobierania lub wysy ania danych Metoda GetResponse() GetRequestStream() Dzia anie Zwraca obiekt typu FtpWebResponse, z którego mo emy czyta dane wysy ane przez serwer. Zwraca strumie, do którego mo na pisa dane, jakie maj by wys ane na serwer FTP. Ogólnie zaprogramowanie pobierania danych z FTP wymaga nast puj cych czynno ci: a) Utworzenie obiektu FtpWebRequest parametrem dla konstruktora obiektu jest adres serwera; w przypadku pobrania lub wys ania pliku parametrem jest pe na cie ka wraz z nazw pliku. b) Zapisanie we w a ciwo ci Credentials loginu i has a do serwera. c) Wybranie czynno ci (wys anie b d pobranie pliku, pobranie zawarto ci katalogu) i odpowiednie ustawienie w a ciwo ci Method. d) Wys anie zapytania do serwera i pobranie odpowiedzi (czyli obiektu FtpWebResponse) za pomoc metody GetResponse(). e) Pobranie strumienia odpowiedzi z obiektu FtpWebResponse i pobieranie z niego danych (zawarto ci pliku lub katalogu).

16 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 161 W przypadku wys ania pliku na serwer czynno ci od a) do c) s takie same, a dalej mamy: d) Otwarcie strumienia do pisania na serwer metod GetRequestStream() obiektu FtpWebRequest. e) Zapisanie danych (zawarto ci pliku lokalnego) do tego strumienia. Pobieranie zawarto ci katalogu z serwera FTP Teraz zobaczmy, jak praca z FTP wygl da w praktyce. Przyk ad 12.7 Pobierz zawarto podanego katalogu z podanego serwera FTP. Rozwi zanie Do nowego okna aplikacji wstaw dwa pola tekstowe TextBox oraz przycisk Button. Aby program dzia a, dodaj do niego mo liwo korzystania z przestrzeni nazw System: :Net i System::IO, które zawieraj potrzebne klasy. using namespace System::Net; using namespace System::IO; Ustaw w a ciwo Multiline pola tekstowego textbox2 na true i powi ksz je tak, aby mog o wy wietli kilka linii tekstu. Metod obs uguj c zdarzenie Click napisz jak ni ej: private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::listdirectorydetails; FtpWebResponse^ resp; resp=dynamic_cast<ftpwebresponse^>(req->getresponse()); Stream^ resp_stream = resp->getresponsestream(); StreamReader^ reader = gcnew StreamReader(resp_stream); String^ linia; textbox2->clear(); while (!reader->endofstream) { linia=reader->readline(); textbox2->appendtext(linia+system::environment::newline);

17 162 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Po uruchomieniu programu wpisz adres dowolnego publicznego serwera FTP i naci nij przycisk. W polu tekstowym otrzymasz zawarto g ównego katalogu. Dzia anie aplikacji przedstawia rysunek Zapisz aplikacj na dysku. Rysunek Aplikacja pobieraj ca zawarto folderu z serwera FTP Pobieranie plików przez FTP Po znalezieniu potrzebnego pliku mo na go pobra na dysk. Rozszerzymy aplikacj o tak mo liwo. Przyk ad 12.8 Dodaj do aplikacji z przyk adu 12.7 mo liwo pobrania pliku. Rozwi zanie Otwórz aplikacj z poprzedniego przyk adu i umie trzeci przycisk Button oraz jeszcze jedno pole tekstowe do wpisywania nazwy pliku do pobrania. Metoda zdarzenia Click dla drugiego przycisku b dzie mia a posta : private: System::Void button2_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text+"/"+textBox3->Text); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::downloadfile; FtpWebResponse^ resp=dynamic_cast<ftpwebresponse^>(req->getresponse()); Stream^ resp_stream = resp->getresponsestream();

18 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 163 FileStream^ stru_plik = gcnew FileStream("./"+textBox3->Text,FileMode::Create); // czytaj plik z serwera i zapisuj do strumienia int ile_bajtow; array<byte> ^ bufor = gcnew array<byte>(1024); do { ile_bajtow=resp_stream->read(bufor,0,bufor->length); stru_plik->write(bufor,0,ile_bajtow); while(ile_bajtow!=0); stru_plik->flush(); stru_plik->close(); resp_stream->close(); resp->close(); Powy sza metoda dzia a przy za o eniu, e pole tekstowe textbox1 s u y do wpisywania adresu FTP, textbox2 do wy wietlania zawarto ci katalogu, a textbox3 do wpisywania nazwy pliku do pobrania. Po uruchomieniu aplikacji najpierw nale y wpisa adres serwera wraz z folderem, w którym znajduje si plik, a nast pnie nacisn przycisk Katalog. Po wy wietleniu listy plików sprawd, czy plik znajduje si na tej li cie, a nast pnie wpisz w polu tekstowym jego pe n nazw i naci nij przycisk Pobierz plik. Po pobraniu plik b dzie si znajdowa w folderze roboczym aplikacji. Wygl d aplikacji przedstawia rysunek Rysunek Aplikacja do pobierania plików W przypadku pobierania d u szych plików metoda pobierania powinna uruchamia si w osobnym w tku. W cz ci z przyk adami znajduje si klient korzystaj cy z oddzielnych w tków.

19 164 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Wysy anie pliku na serwer FTP Czas na zaprogramowanie mo liwo ci przesy ania pliku na serwer. Przyk ad 12.9 Do cz do aplikacji z poprzedniego przyk adu mo liwo przesy ania plików z dysku lokalnego na serwer. Rozwi zanie Otwórz aplikacj z poprzedniego przyk adu i umie trzeci przycisk Button oraz komponent systemowego okna otwarcia pliku OpenFileDialog. We w a ciwo ci Text trzeciego przycisku wpisz Wy lij plik. Po naci ni ciu przycisku powinno si pojawi standardowe okno wyboru pliku, w którym b dzie mo na wskaza plik do wys ania. Wysy anie pliku zrealizujemy w metodzie obs uguj cej zdarzenie Click przycisku. private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { if (openfiledialog1->showdialog()== System::Windows::Forms::DialogResult::OK) { if (openfiledialog1->filename=="") return; Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text+"/"+ Path::GetFileName(openFileDialog1->FileName)); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::uploadfile; FileStream^ stru_plik = gcnew FileStream(openFileDialog1->FileName,FileMode::Open); Stream^ req_stream = req->getrequeststream(); int ile_bajtow; array<byte> ^ bufor = gcnew array<byte>(1024); do { ile_bajtow=stru_plik->read(bufor,0,1024); req_stream->write(bufor,0,ile_bajtow); while(ile_bajtow!=0); req_stream->close(); MessageBox::Show( "Plik wys any", "Potwierdzenie",MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); Po uruchomieniu programu nale y wpisa adres serwera wraz z katalogiem, w którym chcemy umie ci plik (na przyk ad ftp.mojftp.net/upload), a nast pnie najlepiej dla sprawdzenia pobra spis plików za pomoc przycisku Katalog. Teraz naci nij przycisk

20 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 165 Wy lij plik, wybierz plik w oknie dialogowym i kliknij OK plik zostanie wys any na serwer. Po wys aniu mo esz znowu pobra zawarto katalogu, aby sprawdzi, czy plik zosta wys any. Aby program dzia a, serwer musi zezwala na przyjmowanie plików. Je eli chcesz si zalogowa na prywatny serwer, musisz poda swój login i has o we w a ciwo ci Credentials. Wpisywanie swojego loginu i has a na sta e do programu jest niebezpieczne raczej nale y doda mo liwo wpisywania tych danych do pól tekstowych, sk d b d za ka dym razem pobierane.

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści

Microsoft Visual C : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop Spis treści Microsoft Visual C++ 2008 : praktyczne przykłady / Mariusz Owczarek. Gliwice, cop. 2010 Spis treści Co znajdziesz w tej książce? 9 Rozdział 1. Podstawy środowiska Visual C++ 2008 11 Język C++ a.net Framework

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące.

Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Programowanie II prowadzący: Adam Dudek Lista nr 8 Dziedziczenie : Dziedziczenie to nic innego jak definiowanie nowych klas w oparciu o już istniejące. Jest to najważniejsza cecha świadcząca o sile programowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium

Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Aplikacje internetowe i rozproszone - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Visual Studio 2005 jest

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński

Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW. Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze. Opracował: Maciej Chyliński Przedmiot: Projektowanie dokumentów WWW Laboratorium 3: Strona domowa cz. III Formularze Opracował: Maciej Chyliński Wstęp W naszym Ŝyciu wypełniamy dziesiątki, a nawet tysiące formularzy. Wynika to z

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18

Spring MVC Andrzej Klusiewicz 1/18 Spring MVC pierwsza aplikacja Kod źródłowy aplikacji którą tworzę w niniejszym kursie jest do pobrania z adresu: http://www.jsystems.pl/storage/spring/springmvc1.zip Aplikacja jest tworzona w NetBeans,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/04_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Ustawianie praw dost pu do zasobów zgodnie ze specyfikacj MENiS 2004 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.33, 3.32, 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.43, 3.42, 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Geodezyjne referencyjne bazy danych: Ewidencja Gruntów i Budynków Instrukcja użytkownika Historia zmian Wersja Data Kto Opis

Bardziej szczegółowo

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1)

Praca na wielu bazach danych część 2. (Wersja 8.1) Praca na wielu bazach danych część 2 (Wersja 8.1) 1 Spis treści 1 Analizy baz danych... 3 1.1 Lista analityczna i okno szczegółów podstawowe informacje dla każdej bazy... 3 1.2 Raporty wykonywane jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

InsERT GT Własne COM 1.0

InsERT GT Własne COM 1.0 InsERT GT Własne COM 1.0 Autor: Jarosław Kolasa, InsERT Wstęp... 2 Dołączanie zestawień własnych do systemu InsERT GT... 2 Sposób współpracy rozszerzeń z systemem InsERT GT... 2 Rozszerzenia standardowe

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Kryteria ocen klasa IV 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym dba o porządek na stanowisku komputerowym posługuje się myszą i klawiaturą; z pomocą

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl

Instalacja programu. Omówienie programu. Jesteś tu: Bossa.pl Jesteś tu: Bossa.pl Program Quotes Update to niewielkie narzędzie ułatwiające pracę inwestora. Jego celem jest szybka i łatwa aktualizacja plików lokalnych z historycznymi notowaniami spółek giełdowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V

Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V Ćwiczenie 6.5. Otwory i śruby. Skrzynia V W tym ćwiczeniu wykonamy otwory w wieku i w pudle skrzyni, w które będą wstawione śruby mocujące zawiasy do skrzyni. Następnie wstawimy osiem śrub i spróbujemy

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA A X E S S INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści 1. Logowanie 2. Ekran główny 3. Rejestracja/meldowanie gości 4. Pracownicy/personel 4.1 Zobacz pełną listę personelu 4.2 Wprowadź nowego pracownika 5. Drzwi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO

Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO Wersja 1.0 Instrukcja użytkownika systemu MOBEVO PANEL PODATNIKA Spis treści Instrukcja Użytkownika Spis treści... 2 1 Opis systemu... 4 2 Logowanie do systemu:... 4 3 Panel podatnika... 6 4 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Jak spersonalizować wygląd bloga?

Jak spersonalizować wygląd bloga? Jak spersonalizować wygląd bloga? Czy wiesz, że każdy bloger ma możliwość dopasowania bloga do własnych preferencji? Wszystkie blogi posiadają tzw. skórkę czyli układ graficzny, który możesz dowolnie zmieniać.

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator

Opis instalacji systemu Intranet Komunikator mkomp Systemy Informatyczne Małgorzata Hyla 41-914 Bytom, Plac Żeromskiego 11/7 tel. +48 793-59-59-49 NIP 645-160-80-37 REGON 241529060 Opis instalacji systemu Intranet Komunikator Wersja 2.0 Systemy firmy

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna banerów Flash

Specyfikacja techniczna banerów Flash Specyfikacja techniczna banerów Flash Po stworzeniu własnego banera reklamowego należy dodać kilka elementów umożliwiających integrację z systemem wyświetlającym i śledzącym reklamy na stronie www. Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu

2. Program USOS. 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych. 2.2 Uruchomienie programu 2. Program USOS 2.1 Bezpiecze stwo i ochrona danych osobowych Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z pó niejszymi zmianami okre la, e za dane osobowe uwa a si wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo