Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Visual C++ 2008. Praktyczne przyk³ady"

Transkrypt

1 Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady Autor: Mariusz Owczarek ISBN: Format: , stron: 360 Poznaj w praktyce œrodowisko Visual C Dowiedz siê, jak korzystaæ z gotowych komponentów programistycznych Naucz siê pisaæ w C++ aplikacje przeznaczone dla systemu Windows Wiele osób s³ysza³o o jêzyku C++, lecz ogromna wiêkszoœæ z nich na sam¹ myœl o bli szym poznaniu go reaguje z podobn¹ rezerw¹, jak na pomys³ wybrania siê na wakacyjny kurs jêzyka mandaryñskiego. Osoby te pope³niaj¹ jednak niewybaczalny b³¹d i skutecznie odcinaj¹ siê od niezwykle interesuj¹cego œwiata nowoczesnego programowania. Na ludzi biegle znaj¹cych C++ czeka bardzo wiele atrakcyjnych ofert pracy, a niemalej¹ca popularnoœæ systemów Windows sprawia, e najbardziej poszukiwani w tej grupie s¹ specjaliœci znaj¹cy Visual C++, czyli wygodne w u yciu i bardzo rozbudowane œrodowisko programistyczne firmy Microsoft. Nie trzeba chyba dodawaæ, e zarabiaj¹ oni zwykle znacznie wiêcej ni najlepsi nawet t³umacze z jêzyka mandaryñskiego Jeœli chcesz do³¹czyæ do tej programistycznej elity, ju dziœ siêgnij po odpowiednie Ÿród³o wiedzy. Ksi¹ ka Microsoft Visual C Praktyczne przyk³ady umo liwi Ci g³adkie rozpoczêcie przygody z Visual C++, prezentuj¹c podstawowe informacje na temat jêzyka, opisuj¹c œrodowisko programistyczne, sposób tworzenia aplikacji oraz technikê zarz¹dzania danymi i korzystania z plików. Nauczysz siê z niej równie w³aœciwego stosowania elementów kontrolnych i komponentów programistycznych. Poznasz metody przetwarzania wielow¹tkowego, zagadnienia zwi¹zane z grafik¹ i ³¹czeniem siê z sieci¹, a ponadto dowiesz siê, jak skonstruowany jest kod programu. Na tym jednak nie koniec, bowiem na kilku rozbudowanych i bardzo zró nicowanych przyk³adach poznasz te praktyczne zastosowanie ca³ej tej teorii, a wszystko przy u yciu bezp³atnej wersji œrodowiska programistycznego firmy Microsoft. Podstawowe informacje na temat Visual C Instalacja œrodowiska programistycznego Elementy sk³adowe aplikacji i sposoby u ywania kontrolek Zarz¹dzanie danymi i u ywanie plików U ywanie najwa niejszych komponentów programistycznych Wykorzystanie elementów graficznych Podstawy korzystania z w¹tków Korzystanie z komponentów sieciowych Opis jêzyka C++ i C++/CLI oraz struktury napisanych w nich programów Praktyczne projekty aplikacji opracowanych za pomoc¹ Visual C Nie zwlekaj ju dziœ wkrocz w magiczny œwiat programowania z wykorzystaniem Visual C !

2 Spis tre ci Co znajdziesz w tej ksi ce?... 9 Rozdzia 1. Podstawy rodowiska Visual C J zyk C++ a.net Framework Opis rodowiska Pobieranie i instalacja rodowiska G ówne okno VC Tworzenie nowej aplikacji w VC Wygl d rodowiska w trybie budowy aplikacji Struktura projektu Klasa okna g ównego Rozdzia 2. Podstawowe elementy aplikacji G ówne okno Przyciski Etykiety Pola tekstowe...29 Wprowadzanie danych do aplikacji za pomoc pól tekstowych Wprowadzanie danych z konwersj typu Wy wietlanie warto ci zmiennych Pole tekstowe z mask formatu danych Pola wyboru, przyciski opcji, kontenery grupuj ce Rozdzia 3. Menu i paski narz dzi Rodzaje menu Komponent MenuStrip Menu podr czne Skróty klawiaturowe w menu Paski narz dzi...51 Rozdzia 4. Tablice, uchwyty i dynamiczne tworzenie obiektów Tablice Uchwyty Dynamiczne tworzenie obiektów operator gcnew Dynamiczna deklaracja tablic... 61

3 4 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Rozdzia 5. Komunikacja aplikacji z plikami Pliki jako ród o danych Wyszukiwanie plików Odczyt w asno ci plików i folderów Odczyt danych z plików tekstowych Zapisywanie tekstu do pliku Zapis danych do plików binarnych Odczyt z plików binarnych Rozdzia 6. Okna dialogowe Okno typu MessageBox Okno dialogowe otwarcia pliku Okno zapisu pliku Okno wyboru koloru Wybór czcionki Rozdzia 7. Mo liwo ci edycji tekstu w komponencie TextBox W a ciwo ci pola TextBox Kopiowanie i wklejanie tekstu ze schowka Wyszukiwanie znaków w tek cie Wstawianie tekstu mi dzy istniej ce linie Wprowadzanie danych do aplikacji Prosta konwersja typów klasa Convert Konwersja ze zmian formatu danych Konwersja liczby na a cuch znakowy Rozdzia 8. Komponent tabeli DataGridView Podstawowe w a ciwo ci komponentu DataGridView Zmiana wygl du tabeli Dopasowanie wymiarów komórek tabeli do wy wietlanego tekstu Odczytywanie danych z komórek tabeli Zmiana liczby komórek podczas dzia ania aplikacji Tabela DataGridView z komórkami ró nych typów Przyciski w komórkach DataGridViewButtonCell Komórki z polami wyboru DataGridViewCheckBoxCell Grafika w tabeli komórka DataGridViewImageCell Komórka z list rozwijan DataGridViewComboBoxCell Odno niki internetowe w komórkach DataGridViewLinkCell Rozdzia 9. Metody zwi zane z czasem komponent Timer Czas systemowy Komponent Timer Rozdzia 10. Grafika w aplikacjach Visual C Obiekt Graphics kartka do rysowania Pióro Pen P dzle zwyk e i teksturowane Rysowanie pojedynczych punktów obiekt Bitmap Rysowanie trwa e od wie anie rysunku Rozdzia 11. Podstawy aplikacji wielow tkowych W tki Komunikacja z komponentami z innych w tków przekazywanie parametrów Przekazywanie parametrów do metody w tku Klasa w tku przekazywanie parametrów z kontrol typu Komponent BackgroundWorker

4 Spis tre ci 5 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet Komponent WebBrowser Przetwarzanie stron WWW obiekt HtmlDocument Protokó FTP Pobieranie zawarto ci katalogu z serwera FTP Pobieranie plików przez FTP Wysy anie pliku na serwer FTP Rozdzia 13. Dynamiczne tworzenie okien i komponentów Wy wietlanie okien klasa Form Komponenty w oknie tworzonym dynamicznie Przesy anie danych z okien dialogowych Okno tytu owe aplikacji Obs uga zdarze dla komponentów tworzonych dynamicznie Aplikacja zabezpieczona has em Rozdzia 14. Struktura programów C++ i C++/CLI Programy korzystaj ce z konsoli w VC Ogólna posta programu pisanego w C Dyrektywy Dyrektywa #include Dyrektywa #define Dyrektywa #if kompilacja warunkowa Typy zmiennych Zmienne typu int Zmienne typu float Typ double Typ char Modyfikatory typów Rzutowanie (konwersja) typów Typ wyliczeniowy Operatory Zapis danych do plików i odczyt z nich za pomoc operatorów << i >> Wska niki Tablice Operatory new i delete Instrukcje Instrukcje warunkowe Instrukcje iteracji Funkcje Przeci anie funkcji Niejednoznaczno Przekazywanie argumentów przez warto i adres Wska niki do funkcji Funkcja main() Przekazywanie parametrów do funkcji main() Struktury i unie Struktury Klasy Konstruktory i destruktory Przeci anie konstruktorów Przeci anie operatorów Statyczne metody i pola klasy Wska nik zwrotny this Dziedziczenie

5 6 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady W asne kontrolki dziedzicz ce po standardowych Przestrzenie nazw Wyj tki Aplikacje, aplikacje Rozdzia 15. Prosty edytor tekstu Opis G ówne okno Budowa interfejsu u ytkownika Otwieranie pliku z dysku Zapisanie pliku tekstowego Obs uga schowka Cofanie komend (Undo) Wyci cie tekstu do umieszczenia w schowku Aby skopiowa tekst do schowka Aby wklei tekst ze schowka Test Rozdzia 16. Program do rysowania Opis Budowa interfejsu u ytkownika Wczytywanie pliku graficznego z dysku Wy wietlanie grafiki w oknie Rysowanie w oknie za pomoc myszy Zmiana koloru linii Zapis pliku graficznego na dysku Test Rozdzia 17. Figury Voronoi Opis Interfejs u ytkownika Struktura projektu C++/CLI Wyznaczanie odleg o ci mi dzy punktami Rysowanie figur Obs uga programu Test Rozdzia 18. Automat komórkowy Opis Interfejs u ytkownika Inicjalizacja planszy Zaznaczanie pól w siatce Krok w trybie Gra w ycie Krok w trybie Seeds Kroki w trybie automatycznym Obs uga programu Inne ciekawe uk ady do Gry w ycie Oscylatory Obiekty lataj ce Test Rozdzia 19. Wie e Hanoi Opis Interfejs u ytkownika Deklaracja zmiennych klasy Form

6 Spis tre ci 7 Obs uga menu Funkcja rysuj ca kr ki Przek adanie kr ków Ró ne ko cowe metody Test Rozdzia 20. Aplikacja bazy danych Opis Instalacja PostgreSQL Wy czenie us ugi bazy Inicjalizacja bazy Organizacja i typy danych w bazach PostgreSQL J zyk SQL Utworzenie bazy danych Interfejs u ytkownika W czenie sterowników bazy PostgreSQL do projektu czenie z baz i odczyt danych Dodawanie danych do bazy Zmiana danych w bazie Kasowanie danych Obs uga bazy Test Rozdzia 21. Aplikacja do nauki s ówek Opis Interfejs u ytkownika Deklaracja pól klasy Odczyt danych z pliku tekstowego Odpytywanie ze s ówek Zapis listy wyrazów do pliku tekstowego Obs uga Test Rozdzia 22. Aplikacja do monitorowania systemu Opis Interfejs u ytkownika Ustawienie parametrów kontrolek performancecounter Odczyt parametrów z kontrolek performancecounter Uruchamianie timera ikona w pasku zada Rysowanie wykresów Opis Test Rozdzia 23. Klient FTP Opis Interfejs u ytkownika Klasa do obs ugi FTP Pobieranie katalogu Pobieranie plików Wysy anie plików Poruszanie si po folderach Rozbudowa Test

7 8 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Rozdzia 24. Aplikacja do drukowania grafiki Opis Interfejs u ytkownika Otwieranie rysunku Obracanie rysunku Drukowanie Opis dzia ania Test Odpowiedzi do testów Skorowidz

8 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet Komponent WebBrowser Czasami istnieje potrzeba wy wietlania w oknie aplikacji danych pobranych bezpo- rednio ze stron WWW. W VC mamy komponent, który jest w a ciwie kompletn przegl dark stron opart na Internet Explorerze. Za pomoc tego komponentu w prosty sposób mo na wy wietla zawarto ca ych stron WWW w oknie aplikacji. Mo e by on u yty nie tylko do przegl dania stron w sieci, ale tak e do wy wietlania dokumentów HTML z komputera lokalnego (na przyk ad plików pomocy aplikacji). Podstawowe w a ciwo ci komponentu WebBrowser przedstawia tabela Tabela Wybrane w a ciwo ci kontrolki WebBrowser W a ciwo AllowNavigation Url CanGoBack CanGoForward Document DocumentText DocumentTitle Znaczenie W a ciwo umo liwiaj ca zablokowanie przegl darki tak, e nie mo na przej na inne strony ni aktualna. Warto false oznacza zablokowanie. Adres strony do wy wietlenia w przegl darce. Ta w a ciwo jest typu Uri^. Warto true oznacza, e odwiedzana strona nie jest pierwsz (istnieje historia). Warto true oznacza, e u ytkownik cofa si w historii odwiedzanych stron i wy wietlana strona nie jest ostatni odwiedzon. W a ciwo typu HtmlDocument zawieraj ca aktualnie wy wietlan w kontrolce stron. Mo e by u yta do pobrania danych ze strony. Zawiera ród o HTML strony aktualnie wy wietlonej w przegl darce. Tytu aktualnie wy wietlanej strony. Najprostszy sposób wy wietlenia strony WWW pokazuje przyk ad.

9 154 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Przyk ad 12.1 Po naci ni ciu przycisku wy wietl w oknie aplikacji stron helion.pl. Rozwi zanie Do okna aplikacji wstaw kontrolk WebBrowser (zak adka okna narz dziowego, ostatnia kontrolka w dziale Common Controls) oraz przycisk Button. Powi ksz rozmiary okna aplikacji i kontrolki WebBrowser tak, aby zwi kszy komfort ogl dania stron. Do zdarzenia Click przycisku przypisz nast puj c metod : private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres= gcnew Uri("http://helion.pl"); webbrowser1->url=adres; Uruchom aplikacj, po naci ni ciu przycisku w oknie kontrolki pojawi si odpowiednia strona WWW (rysunek 12.1). Rysunek Wy wietlanie stron WWW w komponencie WebBrowser Adres przekazywany do w a ciwo ci Url nale y zawsze poprzedza prefiksem. W przypadku stron WWW jest to W podobny sposób mo na wy wietli plik lokalny. Przyk ad 12.2 Utwórz w katalogu na dysku C: folder Aplikacja, a nast pnie w tym folderze plik pomoc.html o dowolnej tre ci.

10 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 155 Wy wietl w oknie kontrolki WebBrowser plik pomoc.html znajduj cy si w folderze C:\Aplikacja lub inny plik HTML. Rozwi zanie Zbuduj program identyczny jak w poprzednim przyk adzie, zmie jedynie adres dokumentu. Uri^ adres= gcnew Uri("c:\\aplikacja\\pomoc.html"); Program b dzie teraz wy wietla plik lokalny. Klasa kontrolki WebBrowser posiada te wiele metod, które umo liwiaj nawigacj po stronach WWW. Przedstawia je tabela Tabela Wybrane metody obiektu WebBrowser Metoda GoBack() GoForward() GoHome() GoSearch() Navigate(System::String adres) Navigate(Uri adres) Stop() Dzia anie Przenosi u ytkownika do poprzedniej strony w historii. Dzia a tylko, je eli w a ciwo CanGoBack==true. Przenosi do nast pnej strony w historii, je eli u ytkownik cofa si wcze niej. Przenosi do strony domowej. Strona domowa jest t sam, jaka zosta a okre lona w Internet Explorerze. Przenosi do strony domy lnej wyszukiwarki. Równie lokalizacja tej strony jest pobierana z Internet Explorera. Wy wietla w kontrolce stron o adresie adres. Zatrzymuje wczytywanie aktualnej strony. Bez problemu mo na doda mo liwo przechodzenia do stron wcze niej odwiedzonych, tak jak w przegl darce. Chocia pisanie kolejnej przegl darki internetowej mija si w a ciwie z celem, to nawigacj mo na wykorzysta do opracowania na przyk ad plików pomocy czy prezentacji, któr b dzie mo na ogl da wewn trz aplikacji. Przyk ad 12.3 Napisz przegl dark stron WWW z mo liwo ci poruszania si po historii odwiedzanych stron. Rozwi zanie Utwórz aplikacj i dodaj do jej okna komponent WebBrowser, dwa przyciski i pole tekstowe. We w a ciwo ci Text pierwszego przycisku wpisz Wstecz, a drugiego Naprzód. W polu tekstowym b dziemy wpisywa stron do odwiedzenia, jej wczytanie powinno nast pi, kiedy u ytkownik naci nie klawisz Enter. Aby tak si sta o, trzeba obs u- y zdarzenie KeyDown dla pola tekstowego. Zaznacz pole tekstowe mysz w widoku

11 156 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady projektowania aplikacji, odnajd to zdarzenie w panelu zdarze, a nast pnie kliknij je dwukrotnie. Utworzy si metoda obs ugi tego zdarzenia, jednym z parametrów tej metody b dzie rodzaj naci ni tego klawisza. Oto kod tej metody, w którym przej cie do strony nast puje przy wykryciu naci ni cia klawisza Enter. private: System::Void textbox1_keydown(system::object^ sender, System::Windows::Forms::KeyEventArgs^ e) { if (e->keydata==system::windows::forms::keys::enter) webbrowser1->navigate("http://"+textbox1->text); Teraz wystarczy ju tylko zaprogramowa metody przycisków odpowiednio: cofaj ce lub przenosz ce do przodu w historii. private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { webbrowser1->goback(); private: System::Void button2_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { webbrowser1->goforward(); Po wypróbowaniu zapisz projekt na dysku, poniewa b dziemy jeszcze z niego korzysta. Przetwarzanie stron WWW obiekt HtmlDocument Do lepszego zrozumienia tej cz ci rozdzia u konieczna jest znajomo podstaw sk adni j zyka HTML. Celem u ycia kontrolki WebBrowser nie b dzie raczej napisanie kolejnej przegl darki WWW, bo takich jest ju du o. Zamiast tego za pomoc tej kontrolki mo na wykonywa operacje na dokumentach pisanych w j zyku HTML. rodowisko.net Framework zawiera klas HtmlDocument, która reprezentuje dokument tego typu. Za pomoc tego obiektu uzyskujemy dost p do poszczególnych cz ci sk adowych pliku HTML. Te cz ci sk adowe s zawarte w obiektach HtmlElement. Obiekt typu HtmlDocument grupuje wi c kilka obiektów HtmlElement. W a ciwo ci obiektu HtmlDocument przedstawia tabela Obiekt HtmlElement posiada w a ciwo ci ogólne odnosz ce si do wszystkich rodzajów sekcji kodu HTML. Najbardziej interesuj ce s zwykle w a ciwo ci szczególne, odnosz ce si do konkretnych cz ci kodu, na przyk ad znacznik SRC w kodzie wstawiania obrazka oznacza cie k do pliku graficznego. Dost p do tych szczególnych w a ciwo ci uzyskujemy za pomoc metod GetAttribute() lub SetAttribute(). Argumentami tych metod jest znacznik w kodzie, do którego chcemy uzyska dost p (na przyk ad SRC dla odczytania cie ki dost pu do obrazka).

12 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 157 Tabela Niektóre w a ciwo ci obiektu HtmlDocument W a ciwo All Body Cookie Encoding Forms Images Links Title Znaczenie Tabela obiektów HtmlElement zawieraj ca wszystkie cz ci sk adowe dokumentu. Element zawieraj cy cz dokumentu po znaczniku BODY. Zawiera wszystkie znaczniki kontekstu (ang. cookies) powi zane z danym dokumentem. Kodowanie u ywane przez aktualny dokument. Tabela obiektów HtmlElement zawieraj ca wszystkie cz ci po znacznikach FORM. Obiekty HtmlElement reprezentuj ce cz ci dokumentu po znacznikach IMG (obrazy). Zbiór odno ników do innych stron zawartych w aktualnym dokumencie. Tytu dokumentu. Przyk ad 12.4 Wypisz w polu tekstowym cie ki do wszystkich plików graficznych na stronie WWW wy wietlonej w kontrolce WebBrowser. Rozwi zanie Otwórz projekt z przyk adu Zmniejsz troch obszar kontrolki WebBrowser i dodaj do okna aplikacji kolejny przycisk Button oraz pole tekstowe TextBox; ca o niech wygl da jak na rysunku Rysunek Aplikacja pokazuj ca obiekty graficzne na stronie

13 158 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Po naci ni ciu trzeciego przycisku w polu tekstowym powinny si pojawi odno niki do wszystkich obrazków zawartych na wy wietlanej stronie WWW. Aby to zrobi, skorzystamy z w a ciwo ci Image obiektu HtmlDocument. W a ciwo Image jest typu tablicowego, do odczytu jej elementów u yjemy enumeratora (porównaj przyk ad 4.2). Do zdarzenia Click przycisku przypisz metod : private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::Collections::IEnumerator^ element= webbrowser1->document->images->getenumerator(); element->movenext(); while ((element->movenext())&&(element!=nullptr)) { textbox2->appendtext(((htmlelement^)(element->current))-> GetAttribute("SRC")->ToString()); textbox2->appendtext(system::environment::newline); Dzia anie programu dla strony helion.pl pokazuje rysunek W atwy sposób mo na te napisa program, który b dzie sprawdza, czy dana strona WWW pos uguje si jakimi znacznikami kontekstu. Wykorzystamy do tego odpowiedni w a ciwo obiektu HtmlDocument. Przyk ad 12.5 Wyposa przegl dark w mo liwo podgl du znaczników kontekstu na danej stronie. Rozwi zanie Utwórz aplikacj identyczn jak w przyk adzie Tym razem metoda wywo ywana przy naci ni ciu trzeciego przycisku jest nast puj ca: private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::String^ cookie; cookie=webbrowser1->document->cookie; textbox2->clear(); if (cookie!=nullptr) textbox2->appendtext(cookie); else textbox2->appendtext("nie znaleziono znaczników kontekstu!"); Przyk ad 12.6 Po naci ni ciu przycisku wy wietl w polu tekstowym wszystkie odno niki znajduj ce si na danej stronie.

14 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 159 Rozwi zanie Utwórz aplikacj jak w przyk adzie Po naci ni ciu trzeciego przycisku odczytamy zawarto w a ciwo ci Links dla danej strony. Podobnie jak to by o we w a ciwo ci Image, jest to tablica obiektów HtmlElement, któr b dziemy odczytywa za pomoc enumeratora. Oto odpowiednia metoda trzeciego przycisku. W a ciwo InnerText obiektu HtmlElement pozwala na odczytanie tekstu zwi zanego z odno nikiem. private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { System::Collections::IEnumerator^ odnosnik= webbrowser1->document->links->getenumerator(); odnosnik->movenext(); while ((odnosnik->movenext())&&(odnosnik!=nullptr)) { textbox2->appendtext(((htmlelement^)(odnosnik->current))-> InnerText->ToString()+" "); textbox2->appendtext(((htmlelement^)(odnosnik->current))-> GetAttribute("href")->ToString()); textbox2->appendtext(system::environment::newline); Rysunek 12.3 pokazuje aplikacj w dzia aniu. Rysunek Wy wietlanie odno ników ze strony WWW

15 160 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Protokó FTP Protokó FTP s u y do przesy ania plików przez internet. Mo na go u y we wn trzu aplikacji na przyk ad do automatycznego pobrania uaktualnienia lub potrzebnych plików z danymi. Implementacja FTP w.net Framework jest na poziomie, który nazwa bym pó niskim, co oznacza, e nie trzeba mie wiedzy o FTP, aby si nim pos ugiwa, ale nie jest to te kwestia u ycia jednej metody pobieraj cej lub wysy aj cej pliki. Po czenia FTP umo liwiaj obiekty dwóch klas: FtpWebRequest i FtpWebResponse. Pierwszy z nich reprezentuje zapytanie do serwera FTP, a drugi odpowied serwera. Do poprawnej pracy b d potrzebne dwie w a ciwo ci obiektu FtpWebRequest, które przedstawia tabela Tabela Wybrane w a ciwo ci obiektu FtpWebRequest W a ciwo Credentials Method Znaczenie Zawiera login i has o stosowane przy logowaniu do serwera FTP. Okre la rodzaj operacji do wykonania na serwerze. Mo liwe warto ci to: WebRequestMethods::Ftp::DownloadFile pobranie pliku, WebRequestMethods::Ftp::UploadFile wys anie pliku, WebRequestMethods::Ftp::ListDirectoryDetails pobranie szczegó owych informacji o plikach znajduj cych si na serwerze. Oprócz tych w a ciwo ci b dziemy u ywa dwóch metod opisanych w tabeli Tabela Metody obiektu FtpWebRequest s u ce do pobierania lub wysy ania danych Metoda GetResponse() GetRequestStream() Dzia anie Zwraca obiekt typu FtpWebResponse, z którego mo emy czyta dane wysy ane przez serwer. Zwraca strumie, do którego mo na pisa dane, jakie maj by wys ane na serwer FTP. Ogólnie zaprogramowanie pobierania danych z FTP wymaga nast puj cych czynno ci: a) Utworzenie obiektu FtpWebRequest parametrem dla konstruktora obiektu jest adres serwera; w przypadku pobrania lub wys ania pliku parametrem jest pe na cie ka wraz z nazw pliku. b) Zapisanie we w a ciwo ci Credentials loginu i has a do serwera. c) Wybranie czynno ci (wys anie b d pobranie pliku, pobranie zawarto ci katalogu) i odpowiednie ustawienie w a ciwo ci Method. d) Wys anie zapytania do serwera i pobranie odpowiedzi (czyli obiektu FtpWebResponse) za pomoc metody GetResponse(). e) Pobranie strumienia odpowiedzi z obiektu FtpWebResponse i pobieranie z niego danych (zawarto ci pliku lub katalogu).

16 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 161 W przypadku wys ania pliku na serwer czynno ci od a) do c) s takie same, a dalej mamy: d) Otwarcie strumienia do pisania na serwer metod GetRequestStream() obiektu FtpWebRequest. e) Zapisanie danych (zawarto ci pliku lokalnego) do tego strumienia. Pobieranie zawarto ci katalogu z serwera FTP Teraz zobaczmy, jak praca z FTP wygl da w praktyce. Przyk ad 12.7 Pobierz zawarto podanego katalogu z podanego serwera FTP. Rozwi zanie Do nowego okna aplikacji wstaw dwa pola tekstowe TextBox oraz przycisk Button. Aby program dzia a, dodaj do niego mo liwo korzystania z przestrzeni nazw System: :Net i System::IO, które zawieraj potrzebne klasy. using namespace System::Net; using namespace System::IO; Ustaw w a ciwo Multiline pola tekstowego textbox2 na true i powi ksz je tak, aby mog o wy wietli kilka linii tekstu. Metod obs uguj c zdarzenie Click napisz jak ni ej: private: System::Void button1_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::listdirectorydetails; FtpWebResponse^ resp; resp=dynamic_cast<ftpwebresponse^>(req->getresponse()); Stream^ resp_stream = resp->getresponsestream(); StreamReader^ reader = gcnew StreamReader(resp_stream); String^ linia; textbox2->clear(); while (!reader->endofstream) { linia=reader->readline(); textbox2->appendtext(linia+system::environment::newline);

17 162 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Po uruchomieniu programu wpisz adres dowolnego publicznego serwera FTP i naci nij przycisk. W polu tekstowym otrzymasz zawarto g ównego katalogu. Dzia anie aplikacji przedstawia rysunek Zapisz aplikacj na dysku. Rysunek Aplikacja pobieraj ca zawarto folderu z serwera FTP Pobieranie plików przez FTP Po znalezieniu potrzebnego pliku mo na go pobra na dysk. Rozszerzymy aplikacj o tak mo liwo. Przyk ad 12.8 Dodaj do aplikacji z przyk adu 12.7 mo liwo pobrania pliku. Rozwi zanie Otwórz aplikacj z poprzedniego przyk adu i umie trzeci przycisk Button oraz jeszcze jedno pole tekstowe do wpisywania nazwy pliku do pobrania. Metoda zdarzenia Click dla drugiego przycisku b dzie mia a posta : private: System::Void button2_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text+"/"+textBox3->Text); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::downloadfile; FtpWebResponse^ resp=dynamic_cast<ftpwebresponse^>(req->getresponse()); Stream^ resp_stream = resp->getresponsestream();

18 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 163 FileStream^ stru_plik = gcnew FileStream("./"+textBox3->Text,FileMode::Create); // czytaj plik z serwera i zapisuj do strumienia int ile_bajtow; array<byte> ^ bufor = gcnew array<byte>(1024); do { ile_bajtow=resp_stream->read(bufor,0,bufor->length); stru_plik->write(bufor,0,ile_bajtow); while(ile_bajtow!=0); stru_plik->flush(); stru_plik->close(); resp_stream->close(); resp->close(); Powy sza metoda dzia a przy za o eniu, e pole tekstowe textbox1 s u y do wpisywania adresu FTP, textbox2 do wy wietlania zawarto ci katalogu, a textbox3 do wpisywania nazwy pliku do pobrania. Po uruchomieniu aplikacji najpierw nale y wpisa adres serwera wraz z folderem, w którym znajduje si plik, a nast pnie nacisn przycisk Katalog. Po wy wietleniu listy plików sprawd, czy plik znajduje si na tej li cie, a nast pnie wpisz w polu tekstowym jego pe n nazw i naci nij przycisk Pobierz plik. Po pobraniu plik b dzie si znajdowa w folderze roboczym aplikacji. Wygl d aplikacji przedstawia rysunek Rysunek Aplikacja do pobierania plików W przypadku pobierania d u szych plików metoda pobierania powinna uruchamia si w osobnym w tku. W cz ci z przyk adami znajduje si klient korzystaj cy z oddzielnych w tków.

19 164 Microsoft Visual C Praktyczne przyk ady Wysy anie pliku na serwer FTP Czas na zaprogramowanie mo liwo ci przesy ania pliku na serwer. Przyk ad 12.9 Do cz do aplikacji z poprzedniego przyk adu mo liwo przesy ania plików z dysku lokalnego na serwer. Rozwi zanie Otwórz aplikacj z poprzedniego przyk adu i umie trzeci przycisk Button oraz komponent systemowego okna otwarcia pliku OpenFileDialog. We w a ciwo ci Text trzeciego przycisku wpisz Wy lij plik. Po naci ni ciu przycisku powinno si pojawi standardowe okno wyboru pliku, w którym b dzie mo na wskaza plik do wys ania. Wysy anie pliku zrealizujemy w metodzie obs uguj cej zdarzenie Click przycisku. private: System::Void button3_click(system::object^ sender, System::EventArgs^ e) { if (openfiledialog1->showdialog()== System::Windows::Forms::DialogResult::OK) { if (openfiledialog1->filename=="") return; Uri^ adres = gcnew Uri("ftp://"+textBox1->Text+"/"+ Path::GetFileName(openFileDialog1->FileName)); FtpWebRequest^ req = dynamic_cast<ftpwebrequest^>(webrequest::create(adres)); req->credentials=gcnew req->method=webrequestmethods::ftp::uploadfile; FileStream^ stru_plik = gcnew FileStream(openFileDialog1->FileName,FileMode::Open); Stream^ req_stream = req->getrequeststream(); int ile_bajtow; array<byte> ^ bufor = gcnew array<byte>(1024); do { ile_bajtow=stru_plik->read(bufor,0,1024); req_stream->write(bufor,0,ile_bajtow); while(ile_bajtow!=0); req_stream->close(); MessageBox::Show( "Plik wys any", "Potwierdzenie",MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Information); Po uruchomieniu programu nale y wpisa adres serwera wraz z katalogiem, w którym chcemy umie ci plik (na przyk ad ftp.mojftp.net/upload), a nast pnie najlepiej dla sprawdzenia pobra spis plików za pomoc przycisku Katalog. Teraz naci nij przycisk

20 Rozdzia 12. Po czenie aplikacji z sieci internet 165 Wy lij plik, wybierz plik w oknie dialogowym i kliknij OK plik zostanie wys any na serwer. Po wys aniu mo esz znowu pobra zawarto katalogu, aby sprawdzi, czy plik zosta wys any. Aby program dzia a, serwer musi zezwala na przyjmowanie plików. Je eli chcesz si zalogowa na prywatny serwer, musisz poda swój login i has o we w a ciwo ci Credentials. Wpisywanie swojego loginu i has a na sta e do programu jest niebezpieczne raczej nale y doda mo liwo wpisywania tych danych do pól tekstowych, sk d b d za ka dym razem pobierane.

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych

Ksi¹ ka PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych PHP, Microsoft IIS i SQL Server. Projektowanie i programowanie baz danych Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-1513-1 Format: 158x235, stron: 368 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel.

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1

Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Interaktywna tablica SMART Board w praktyce Spis tre ci Tablica SMART Board Wprowadzenie...1 Podstawowe elementy interaktywnej tablicy SMART Board do projekcji przedniej...1 Pó ka na pisaki...1 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95

PHP i tekst HTML 51 Tworzenie klocków kodu 55. 5. Funkcje...95 Spis tre ci Wprowadzenie... 7 1. Tre generowana dynamicznie i Internet...11 Protokó HTTP i Internet 11 Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym 12 Zalety u ywania PHP oraz MySQL 13 Warto wolnego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW

PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych stron WWW /Jacek Ross Rozpocznij naukę tworzenia serwisów WWW już dziś Poznaj najpopularniejsze rozwiązania stosowane w sieci Dołącz do grupy osób najczęściej poszukiwanych na rynku pracy PHP i HTML. Tworzenie dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce

Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce Autor: ukasz Piecuch ISBN: 83-246-1740-X Format: 158 235, stron: 272 Po³¹cz znane technologie i stwórz absolutnie wyj¹tkow¹ witrynê e-commerce! Jak przygotowaæ

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami

Ksi¹ ka MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie. projektami MS Project 2007 i MS Project Server 2007. Efektywne zarz¹dzanie projektami Autor: Sebastian Wilczewski ISBN: 978-83-246-1212-3 Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej

Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Andrzej Burewicz Nikodem Miranowicz Ma gorzata Miranowicz Strukturyzacja i wizualizacja tre ci dydaktycznych za pomoc narz dzi technologii informacyjnej Zak ad Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie V Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorstwo: Zbigniew Fryźlewicz (wstęp, rozdziały 1 7, dodatki), Daniel Nikończuk (wstęp, rozdziały 1 7, dodatki). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk.

Po prostu Windows 7. Idź do. Spis treści Przykładowy rozdział. Katalog książek. Katalog online Zamów drukowany katalog. Twój koszyk. Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo