WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODRĘCZNIK WPROWADZAJĄCY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. KRAKÓW

2 SPIS TREŚCI CELE SYSTEMU. 3 MODEL UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.. 4 PROCEDURA I. DOSKONALENIE PROGRAMU STUDIÓW OPARTEGO O EFEKTY KSZTAŁCENIA... 7 PROCEDURA II. PROCES KSZTAŁCENIA ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA 13 PROCEDURA III. POLITYKA OCENIANIA I NARZĘDZIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. 17 PROCEDURA IV. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH.. 26 ZAŁĄCZNIKI 35 ZAŁĄCZNIK 1 PSYCHOLOGIA W BIZNESIE- PRZYKŁADOWA MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK 2 PROJEKT PROMOCJI POSTAW 37 ZAŁĄCZNIK 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSÓW.. 41 ZAŁĄCZNIK 4 ANONIMOWA ANKIETA ZAJĘĆ 46 ZAŁĄCZNIK 5 KWESTIONARIUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ ZAŁĄCZNIK 6 INSTRUKCJA POWIERZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. 50 2

3 Cele systemu Prezentowana wersja Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w WyŜszej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie stanowi rozwinięcie i udoskonalenie systemu przyjętego przez Senat w 2006 roku (uchwała nr 9/S/2006 z dnia 2 marca 2006r.). W szczególności zmiany te dotyczą elementów związanych ściśle z procesem kształcenia i uwzględniają wymogi wynikające z Procesu Bolońskiego i w pewnym zakresie stanowią antycypację regulacji, które będą zawarte w dokumentach konstytuujących Krajowe Ramy Kwalifikacji. Mają one głównie formę procedur obejmujących cele i narzędzia realizacji. Celem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) jest ciągłe doskonalenie procesów odpowiadających za tworzenie oraz realizację oferty edukacyjnej tak, aby spełniała kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy, kryteria wynikające z Procesu Bolońskiego oraz kryteria innych zewnętrznych jednostek akredytujących uczelnię. Cele SZJK będą realizowane poprzez monitoring procesów związanych z opracowywaniem i zmianami programów studiów, w szczególności realizacją zakładanych efektów kształcenia, monitoringiem kadry dydaktycznej, jak równieŝ doskonalenie samego systemu zapewniania jakości kształcenia. Fundamentem polityki jakości jest misja ucze lni i wynikające z niej priorytety w procesie kształcenia. T o one implikują stosowane procesy, metody i narzędzia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Uczelnia, będąc otwarta na potrzeby lokalnego rynku pracy wpisuje w swoje działania konsultacje programów nauczania oraz analizę zakładanych i osiąganych efektów kształcenia z zewnętrznymi interesariuszami. M I S J A U C Z E L N I Misja Szkoły została zdefiniowana jako: Kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Na taki kształt misji wpłynęły głównie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. W szczególności wzięte zostały pod uwagę następujące okoliczności: -tendencje w y s tępujące na regionalnym rynku pracy, odpowiadające zmianom strukturalnym w gospodarce w kierunku małej i średniej przedsiębiorczości. Oznacza to, Ŝe w coraz większym stopniu obecność na rynku pracy będzie się wiązać z samozatrudnieniem - aby być zatrudnionym trzeba być przedsiębiorczym, -zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na specjalistów, mogących spełniać pewną 3

4 wiązkę funkcji w sferze zarządzania. Mała firma ma ograniczone moŝliwości na zatrudnienie oddzielnie specjalistów do marketingu, finansów, rachunkowości itp., -zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną, w przeciwieństwie do specyfiki kształcenia w uczelniach akademickich, w których dominuje kształcenie faktograficzne i pamięciowe. Wynika to w duŝej mierze z rozmiarów tych uczelni, determinujących kombinatowy model kształcenia, niepozwalający na głębszą indywidualizację. Taki model nie przygotowuje w wystarczającym stopniu pod kątem przedsiębiorczości, -tendencje demograficzne sprawiające, Ŝe w coraz większym stopniu przewaŝać będzie liczba miejsc, nad liczbą kandydatów na studia. Zaostrzy to konkurencję wśród uczelni w tzw. zdobywaniu studentów. Powstaje problem pogodzenia tych tendencji, z utrzymaniem odpowiedniego progu jakości zwłaszcza, Ŝe wybory dokonywane przez kandydatów na studia mają jeszcze w duŝej mierze charakter negatywny, im uczelnia łatwiejsza, tym lepsza. W ramach nakreślonej misji szkoły sformułowane zostały główne priorytety w procesie kształcenia, oparte nie o ciągły wzrost rozmiarów uczelni, mierzony liczbą często odległych od siebie kierunków studiów, lecz specjalizowanie się w określonym obszarze wiedzy ekonomicznej i informatycznej. Priorytet 1 - połoŝenie nacisku na wiedzę ogólną i kierunkową, odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej, a takŝe późniejszej permanentnej edukacji. Sposób realizacji: stabilna kadra naukowo-dydaktyczna, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczno- naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów. Priorytet 2- tworzenie programów kształcenia specjalnościowego pod kątem potrzeb rynku pracy i oparcie ich o uczenie rozwiązywania problemów praktycznych oraz umiejętności pracy zespołowej Sposób realizacji: projekty kształcenia specjalnościowego konsultowane są z radą patronacką uczelni, składającą się m.in. z przedstawicieli przedsiębiorstw i urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angaŝowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną. Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umoŝliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnego biznesu. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w załoŝeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są takŝe, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. 4

5 Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów społecznej wraŝliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowanie przez samorząd studencki, warsztaty z umiejętności miękkich. Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staŝe w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Anglii, Austrii, Irlandii, Danii, Słowenii i na Węgrzech, wymiana studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Sokrates Erasmus. Model uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia System zapewniania jakości obejmuje następujące obszary jakości: program i plan studiów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zasobami materialnymi (rys. 1). Rysunek. 1. Obszary jakości Proces kształcenia w ujęciu cyrkularnym jako przedmiot analizy jakości ilustruje poniŝszy rysunek. Rysunek 2. Elementy procesu kształcenia 5

6 Centralnym elementem w procesie kształcenia są efekty kształcenia i program studiów zdefiniowane zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, będące pochodną misji uczelni, wymagań przyszłych Krajowych Ram Kwalifikacji, oczekiwań rynku pracy oraz zainteresowań kandydatów na studia. Proces kształcenia oparty o efekty kształcenia jest głównym obszarem funkcjonowania SZJK. Elementy tego systemu ilustruje rys. 3. Rysunek 3. Elementy systemu zapewniania jakości kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. W procesie kształcenia opartym o efekty kształcenia działaniem zamykającym cykl jest weryfikacja efektów kształcenia. Na system weryfikacji efektów kształcenia składają się dwa elementy. Poza weryfikacją zakładanych efektów kształcenia w postaci zaliczeń przedmiotów oraz otrzymywanych punktów ECTS, weryfikacja efektów kształcenia odbywa się równieŝ niezaleŝnie od kadry dydaktycznej poprzez róŝne narzędzia monitoringu postępów studentów, system autooceny, system promujący postawy wynikające z misji Szkoły oraz indywidualny samodzielny nadzór studenta nad własnym rozwojem poprzez wypełnianie macierzy efektów kształcenia. Te elementy składają się na wewnętrzną politykę oceniania studentów. Elementy te są równieŝ narzędziami wprowadzanego na uczelni projektu kreowania postaw studenckich. Narzędzia te będą opisane w kolejnych punktach SZJK. Drugim obszarem procesu weryfikacji efektów kształcenia są zewnętrzne akredytacje, opinie o absolwentach na rynku pracy oraz monitoring absolwentów. Pełny obraz systemu weryfikacji efektów kształcenia ilustruje rysunek 4. 6

7 Rysunek 4. System weryfikacji efektów kształcenia. Efekty kształcenia, program studiów, proces nauczania, weryfikacja efektów kształcenia są ogniwami wzajemnie powiązanymi, a ich realizacja zaleŝy od wielu czynników. SZJK ma na celu monitorowanie tych elementów i wnioskowanie o zmiany w oparciu o opinie płynące z oceny poszczególnych ogniw tego procesu. W przedstawionych dalej procedurach zawarte są, w ujęciu szczegółowym, podmiotowe i instrumentalne mechanizmy SZJK. 7

8 Procedura I Doskonalenie programu studiów opartego o efekty kształcenia Celem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest wprowadzenie zmian związanych z Procesem Bolońskim co wiąŝe się nie tylko z poprawą jakości zajęć i dostosowaniem ich do wymagań prawnych czy otoczenia. Z punktu widzenia dydaktyki szczególnie istotna jest sylwetka absolwenta i jej składowe, czyli efekty kształcenia (rys 5). Rysunek 5. Składowe sylwetki absolwenta - efekty kształcenia KaŜdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ustalenia efektów kształcenia wspólnie z prowadzącym wykład oraz z kierownikiem zakładu (przykładową macierz efektów kształcenia przedstawia załącznik nr 1). Istotne jest jednak nie tylko jakie efekty ma osiągnąć wykładowca, ale dobór metod ich osiągania oraz ewaluacji. 8

9 Zasada podstawowa Nie naleŝy zakładać efektów, których nie da się realizować czy ostatecznie ocenić! Zakładamy, Ŝe m i e r n i k i e m s t o pni a o s iągnięcia okr eśloneg o e f e k t u o s t a t e c z n i e j e s t o c e n a, brak określonego efektu oznacza odpowiednią ocenę. W przypadku wiedzy oczywista jest forma wykładu i egzamin pisemny czy ustny, j a k o metoda weryfikacji wiedzy. Choć zaleca się by wykład miał dynamiczną formę - zawierał analizy przypadków, przykłady z praktyki co daje moŝliwość realizacji innych efektów w postaci umiejętności analizy sytuacji czy syntezy wiedzy. W przypadku efektów w postaci kompetencji czy umiejętności formy aktywne zajęć muszą być tak zorganizowane, aby student sam ćwiczył wymagane kompetencje np. umiejętność pisania projektów, przeprowadzenia analizy sytuacji, diagnozy czy przygotowania narzędzia badawczego. Wówczas dobór metod nauczania i oceny jest kluczowy jeŝeli efektami przedmiotu są praktyczne umiejętności, wówczas ocena z ćwiczeń, laboratorium czy konwersatorium powinna być istotnym elementem oceny końcowej (z jaką wagą w ocenie końcowej - ustala prowadzący przedmiot), a forma zaliczenia powinna być dobrana tak, aby sprawdzać zakładane efekty. JeŜeli efektem ma być przykładowo umiejętność budowy kwestionariusza, wówczas student moŝe wykonać jako sprawdzian lub projekt do wykonania budowę lub analizę budowy kwestionariusza czy ankiety wówczas mamy dowód na jego umiejętność poprawnej budowy narzędzia, jak i zastosowania wybranych kryteriów do oceny. Postawy promowane na uczelni są takim efektem kształcenia, którego nie da się zrealizować całkowicie w ramach konkretnych zajęć i nie na kaŝdych zajęciach da się je osiągnąć, a tym bardziej zmierzyć. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien być otwarty na szkolenie i dokształcanie, dbać o jakość posiadanej wiedzy, wykazywać się samokrytycyzmem w podejściu do efektów swojej pracy, umieć ocenić swoje słabe strony i zaplanować swój dalszy rozwój. Absolwent powinien zauwaŝać te słabe strony nie tylko w zakresie swojej wiedzy i umiejętności, ale równieŝ powinien być otwarty na problemy i potrzeby otoczenia. Oznacza to świadomość własnych praw oraz dostrzeganie moŝliwości zmiany, której moŝna dokonywać w otoczeniu w środowisku, społeczności, grupie zawodowej. Oznacza to promocję dbałości o jakość Ŝycia zawodowego, społecznego, ale równieŝ poprzez poszerzanie świadomości osobistego. NaleŜy zwracać uwagę na takie zachowania, które są związane ze stosunkiem do zajęć obecność, punktualność, aktywność na zajęciach, korzystanie z literatury źródłowej (zamiast Internetu), umiejętność oceny własnych kompetencji przez studenta, świadomość poziomu własnego przygotowania, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i zjawisk, umiejętność zarządzania własnym rozwojem, czasem, kulturę osobistą studentów itp. Są to dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę przy zaliczaniu przedmiotów świadczą one bowiem o posiadaniu określonej postawy. Szerzej problem postaw opisany jest w Projekcie promocji postaw - załącznik nr 2 w części Załączniki. 9

10 Istotnym elementem jakości jest równieŝ dbałość o: 1. Dokładne ustalenie celu zajęć i kryteriów zaliczenia przedmiotu i podanie ich do wiadomości na pierwszym wykładzie/zajęciach, 2. Punktualność prowadzącego która ma być przykładem dla studenta, 3. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu zajęć studenci rozpoznają osoby słabo przygotowane do zajęć!, 4. Aktualizację literatury przedmiotu, 5. Stosowanie przykładów, case studies, odwoływanie się do doświadczenia, 6. Bycie dostępnym dla studentów komunikacja owa, obecność na platformie edukacyjnej. Program studiów Program studiów oparty o efekty kształcenia jest pochodną szeregu uwarunkowań i czynników wpływających na proces kształcenia. Czynniki i organy wpływające na kształtowanie programu studiów przedstawia rysunek nr 6. Rysunek 6. Podmiotowe i narzędziowe determinanty programu studiów. Program studiów jest oparty o: A. Misję uczelni oraz sylwetki absolwenta (efekty kształcenia), stworzone dla poszczególnych kierunków oraz specjalności, B. Zewnętrzne regulacje prawne, C. Wytyczne pochodzące z badań Biura Karier oraz Biura Promocji, D. Wnioski z konsultacji z Radą Patronacką, E. Konsultacje z Samorządem Studenckim. 10

11 A) Sylwetka absolwenta jest opisana dwoma rodzajami dokumentów. Są to Uchwała nr 9/S/2006 z dnia 2 marca 2006 r., dotycząca Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz macierze kompetencji (przykładowy opis sylwetki z macierzą kompetencji w załączniku nr 1) określające ogólne i specyficzne kompetencje w ramach wiedzy, umiejętności i postaw. Macierze te powstają i są weryfikowane przez opiekunów specjalności i powoływane przez nich zespoły robocze oraz zatwierdzane przez Komisję ds. Jakości Dydaktyki oraz Senat Szkoły. Szczegółowe sylwetki dla poszczególnych specjalności są opisane w oddzielnym dokumencie. Sylwetka absolwenta jest jedną z podstaw polityki programowej, macierze kompetencji zaś mają słuŝyć monitoringowi postępów w nabywaniu kompetencji przez studenta, ze szczególnym uwzględnieniem postaw. System analizy oczekiwanych postaw oraz metody ich nabywania i oceny są opisane w dalszej części. Świadomość promowanych przez Szkołę postaw oraz ko mpetencj i, które student moŝe sam monitorować, będąc w posiadaniu dokumentu opisującego macierz kompetencji dla danej specjalności jest elementem programu budowy postaw studentów. B) Standardy kształcenia oraz efekty kształcenia są ujmowane w programie studiów. Ponadto kadra dydaktyczna odpowiedzialna za przygotowywanie sylabusów i ramowych programów studiów jest sukcesywnie szkolona - poprzez spotkania z Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu Jakości Kształcenia, spotkania z ekspertami bolońskimi, dostęp do instrukcji wypełniania sylabusów oraz dyskusje w zakładach dydaktycznych, spotkania ogólnoszkolne dla kadry dydaktycznej. Istotne jest wdraŝanie podejścia opartego na efektach kształcenia, które jest procesem ciągłym, nie tylko z powodu zmian w programie nauczania, ale równieŝ ze względu na zmiany w kadrze dydaktycznej. KaŜdy pracownik dydaktyczny ma równieŝ dostęp i obowiązek zapoznania się z dokumentem opisującym system zapewniania jakości, w którym opisane są systemy obowiązujące w szkole dotyczące wymaganej dokumentacji, przebiegu nauczania, kryteriów oceniania studentów, systemu ocen pracowniczych oraz metod kreowania postaw studenckich. C) Biuro Karier w zakresie tworzenia programu studiów jest odpowiedzialne za prowadzenie badań wśród pracodawców, dotyczących oczekiwanych kompetencji i wymagań oraz za monitoring rynku pracy przy współpracy z Urzędem Pracy i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za monitoring rynku pracy. Biuro Karier ma moŝliwość wnioskowania zmian w programie. Biuro Karier ma zalecenie tworzenia okresowych raportów dotyczących oczekiwań rynku pracy. Dział promocji i PR jest zaangaŝowany w zbieranie informacji i opinii w czasie prowadzenia rekrutacji oraz monitoruje działania konkurencji i opracowania w zakresie oczekiwań kandydatów. D) Rada Patronacka. Program studiów jest prezentowany Radzie Patronackiej, która w ramach przeprowadzanej dyskusji opiniuje program. 11

12 E) Konsultacje. Do prac nad programem zapraszani są studenci, którzy poprzez przedstawicieli Samorządu Studenckiego mają prawo opiniować i wnioskować zmiany w programie studiów. Studenci uczestniczą w posiedze niach Senatu i i n n y c h ko mi sj a c h odpowiedzialnych za jakość kształcenia. F) Program s t u d i ó w a n a l i z o w a n y jest przez k o l e g i u m d z i e k ańsk i e o r a z k o l e g i u m r e k t o r s k i e Zespoły te mają charakter doradczy i są zwoływane przez Dziekana i Rektora w miarę bieŝących potrzeb, przy czym spotkania te odbywają się dość regularnie. Przegląd i aktualizacje programów mogą być przeprowadzane na wniosek i przez uczestników tychŝe zespołów. Projekty zmian w programie studiów opiniowane są przez Komisję ds. jakości dydaktyki, a następnie zatwierdzane przez Senat. Rysunek 7. Procedura tworzenia i zmian w programie studiów 12

13 Działania w zakresie zmian programów WdroŜenie systemu tworzenia programów studiów w oparciu o efekty kształcenia uwzględnia: a) zmiany w programie, tworzone w oparciu o nowe wytyczne płynące z zakładanych efektów kształcenia, b) zmianę dokumentacji opisującej sylwetkę absolwenta, c) wprowadza macierz kompetencji, która przedstawia zestaw szczegółowych kompetencji w postaci wiedzy, umiejętności i postaw, na poziomie ogólnym i specyficznym dla poszczególnych specjalności. W macierzy kompetencji rozróŝnia się równieŝ kompetencje kierunkowe i specjalistyczne. Macierz daje studentowi moŝliwość kontroli własnego rozwoju. d) zmianę dokumentacji opisującej program studiów aktualizacja ramowych programów przedmiotów oraz zmiana w formie sylabusów szczegółowych zajęć. Macierz kompetencji daje studentowi moŝliwość kontroli swojej wiedzy i umiejętności, co jest elementem uczenia postaw świadomości swojej wiedzy oraz samodzielnego kierowania swoim wykształceniem w k ierunku uczenia się przez całe Ŝycie. Jest to element systemu uczenia postaw jako kompetencji generycznych. Student ma moŝliwość kierowania swoją edukacją poprzez uzupełnianie brakujących kompetencji lub wybór przedmiotów, które pozwolą te kompetencje uzyskać. Macierze kompetencji dla poszczególnych specjalności powstają i są weryfikowane przez opiekunów specjalności i powoływane przez nich zespoły robocze oraz zatwierdzane przez Komisję ds. Jakości Dydaktyki i Senat uczelni. SZJK dąŝy do stworzenia narzędzia interaktywnego, słuŝącego do zarządzania własnymi kompetencjami. 13

14 Procedura II. Proces kształcenia-organizacja i dokumentacja Proces kształcenia obejmuje zarówno procesy związane z rekrutacją oraz administrowaniem dokumentacją, jak i sam proces nauczania. Procedury promocji, rekrutacji oraz administrowania dokumentacją są opisane innymi dokumentami i związane są z identyfikacją wymagań kandydatów na studia oraz planowaniem, zatwierdzaniem oraz kontrolą przebiegu rekrutacji, za którą odpowiedzialne są Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Dział Promocji i Reklamy, Biuro Karier i Współpracy Zagranicznej. Przebieg procesu nauczania i kluczowych ogniw istotnych z punktu widzenia jakości kształcenia pokazuje rysunek 8. Rekrutacja Istotnym elementem procesu kształcenia jest pozyskiwanie kandydatów na studia. Kryteria naboru określa uchwała senatu i jej załącznik: Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na I rok studiów w (danym) roku akademickim. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku kandydatów ze stara maturą średnia ocen na świadectwie dojrzałości) oraz odbycie rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Rysunek 8. Istotne ogniwa procesu nauczania. 14

15 Elementy procesu nauczania kluczowe dla jakości to: a) właściwa obsada kadry dydaktycznej i jej monitoring, b) opracowanie programów zajęć w oparciu o program studiów, ramowe programy przedmiotów, w postaci sylabusów szczegółowych zajęć, c) dobór metod kształcenia oraz mierników efektów kształcenia i wynikający z tego spójny system kryteriów ocen studentów, d) opracowany system archiwizacji prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, e) system ocen pracowników i kontroli zajęć w postaci hospitacji i systemu ankiet, f) wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej poprzez szkolenia w zakresie dydaktyki, przeprowadzanie hospitacji, ewaluacji i weryfikacji efektów. PoniŜej opisane zostaną procedury i zakres odpowiedzialności za poszczególne ogniwa tego procesu. Obsada zajęć Obsada zajęć powinna być zgodna z wymaganiami prawnymi, wymaganiami jednostek akredytujących oraz potrzebami wynikającymi z programu i zakładanych efektów kształcenia. Kontrola i monitoring spełniania wymagań określonych w ustawach naleŝy do kilku jednostek administracyjnych, do których naleŝy: Rektor, Dziekan, Dział Planowania Studiów, Kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowych, Dział Kadr. Są to ogniwa procesu zatrudniania, które mają wgląd w dokumentację zatrudnianych osób i mogą zgłaszać braki, naduŝycia czy wątpliwości dotyczące kwalifikacji określonych wymaganiami prawnymi. Kontrola i ocena rozwoju i przydatności kadry dydaktycznej naleŝy do obowiązków Kadr oraz Komisji ds. Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej, powoływanej cyklicznie. Narzędziem kontrolno-oceniającym obsadę i kompetencje kadry jest system ocen pracowniczych, opisany poniŝej w dokumencie. Zatrudnienie pracownika na stanowisko nauczyciela akademickiego poprzedzone jest: a) staŝem dydaktycznym w formie zatrudnienie na podstawie umowę o dzieło, b) postępowaniem konkursowym lub wnioskiem kierownika zakładu lub dziekana wraz z załączoną opinią dorobku dydaktycznego, naukowego i praktycznego, opinią senatu. W przypadku zatrudniania w oparciu o umowę o dzieło wymagany jest wniosek wraz opinią kierownika zakładu lub opiekuna przedmiotu. BliŜej kwestia obsady zajęć opisana jest w załączniku nr 6 instrukcja powierzania zajęć dydaktycznych. Opis programu i harmonogramu zajęć Poszczególne kierunki i specjalności są opisane przy pomocy programów, ramowych kart przedmiotów oraz sylabusów szczegółowych (rysunek 9). Pracownicy mają dostęp do wzorów dokumentów oraz do instrukcji w y p e ł n i a n i a s y l a b u s ó w s z c z e g ó ł o w y c h (załącznik nr 3), w k t ó r e j u s t a l o n y j e s t z a k r e s odpowiedzialności, stosowane nazewnictwo oraz idea efektów kształcenia. 15

16 Rysunek 9. Dokumentacja programu studiów Sylabusy są aktualizowane i składane na początku kaŝdego semestru Kierownikom Zakładów, którzy mają obowiązek złoŝyć pełny zestaw sylabusów prowadzonych przez pracowników danego zakładu na ręce Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w terminie ustalonym przez Dziekana. Sylabusy są weryfikowane (proces przedstawia rysunek 10) pod względem formalnym przez Kierownika Zakładu, w razie konieczności przez Dziekana oraz Komisję ds. Jakości Dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu formułowania efektów kształcenia oraz ich weryfikacji, określenia udziału zaliczeń z róŝnych form zajęć w ocenie ogólnej. Dokumentacja zajęć obejmuje równieŝ przykładowe pytania, tematy prac czy stawiane studentom wymagania weryfikujące zakładane efekty kształcenia 16

17 Rysunek 10. Weryfikacja sylabusów Opracowanie i dokumentacja dokumentacja Zespoły robocze Dziekanat opracowanie Zespoły odpowiedzialne za przedmiot Ocena pod katem formalnym i merytorycznym dokumentacja Poprawia pracownik lub Komisja ds. Jakości Dydaktyki i Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej Dziekanat, Pełnomocnik Rektora ds. jakości 17

18 Istotnym elementem opracowywania programu zajęć jest koordynacja zespołów prowadzących róŝne formy zajęć dla danego przedmiotu. DuŜy nacisk kładzie się na współpracę, konsultacje, spotkania robocze, które powinny być dokumentowane przez Kierowników jednostek dydaktycznych. Metody weryfikacji efektów kształcenia na poziomie przedmiotów Formy zajęć, które są narzędziem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia są określone w programach studiów. Efekty kształcenia zakładane przez poszczególnych prowadzących zajęcia powinny implikować stosowane przez prowadzących metody dydaktyczne. Sposób realizacji zajęć odpowiadający zakładanym efektom moŝe być monitorowany przez Kierowników Zakładów poprzez hospitacje zajęć oraz rozmowy oceniające. System hospitacji jest opisany szczegółowo w systemie oceny kadry. Monitorowanie osiąganych efektów kształcenia jest procesem, na który składają się: 1. Oceny bieŝące, zaliczenia przedmiotów, terminowość zakończenia sesji, 2. Macierz kompetencji, 3. System przechowywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Zasady i tryb archiwizacji są regulowane rozporządzeniem Dziekana, 4. Monitoring ocen prowadzony przez Dziekanat. System ocen studentów jest szczególnie istotną kwestią w procesie dydaktycznym uwzględniającym efekty kształcenia, stąd opisany jest szerzej w procedurze nr 6 - Polityka i narzędzia weryfikacji efektów kształcenia. 18

19 Procedura III Polityka oceniania i narzędzia weryfikacji efektów kształcenia Misja Szkoły Misja Szkoły została zdefiniowana jako kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Przyjęta misja oznacza nastawienie na kształcenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale równieŝ zdolności realizacji podstawowych zadań stawianych przez przełoŝonych w obszarach związanych z kierunkiem studiów. Cele operacyjne Realizacja misji wymaga: 1. Analizy potrzebnej wiedzy i umiejętności, które są konieczne do wykonywania zadań a nawet prowadzenia własnej działalności i przełoŝenia na język efektów kształcenia. 2. Opracowania programu z uwzględnieniem minimum programowego oraz zakładanych efektów kształcenia. 3. WdroŜenia misji poprzez rozpowszechnianie świadomości efektów kształcenia oraz konieczności ich realizacji wśród kadry dydaktycznej oraz monitorowania sposobów weryfikacji zakładanych efektów na poziomie przedmiotu o r a z na p o zi o mi e c a ł yc h s t u d i ó w. RównieŜ promocj a j akości k s zt a ł c e n i a i świadomości zakładanych i realizowanych efektów kształcenia wśród studentów jest waŝnym elementem realizacji misji oraz osiągania zamierzonych efektów kształcenia. PoniŜej opisane będą szczegółowe zadania w ramach poszczególnych celów, które przekładają się na realizację programu i mierzalne efekty kształcenia zgodne z misją Szkoły. 1. Cel 1: analiza rynku pracy pod kątem wiedzy, umiejętności i innych kompetencji wymaganych przez pracodawców. PoniŜej opisane zostaną działania, których wypełnienie warunkuje właściwe opracowanie i weryfikowanie efektów kształcenia. Efekty kształcenia, w uproszczeniu opisane w kategoriach wiedzy i umiejętności, tworzone są na podstawie (rysunek 11): a) wiedzy: minimum programowe (dopóki jest ono obowiązujące, opis zakładanych celów na tychŝe przedmiotach jest formowany przez wykładowców w kategoriach efektów kształcenia, analizy wymagań 19

20 pracodawców prowadzone są zlecane prace licencjackie, wykorzystywane są materiały z konferencji i dostępne publicznie opracowania statystyczne i badawcze (Internet), prowadzone są oceny programu przez Radę Patronacką i pracujących w uczelni praktyków oraz bieŝące oceny programów kierowane do kierowników oraz Dziekana przez prowadzących zajęcia (w przypadku przedmiotów obieralnych i kierunkowych). b) umiejętności: analiza rynku pracy monitoring ogłoszeń, udział w targach pracy zlecane prace licencjackie, publikacje organizacji rządowych i pozarządowych, ankiety wśród pracujących studentów WSEI dotyczące przydatności treści programu w praktyce (wykonywane wśród studentów kończących studia), zalecenia praktyków prowadzących w Szkole dydaktykę. Elastyczność we wprowadzaniu treści i przedmiotów do wyboru pozwala na efektywne zarządzanie pulą miękkich efektów kształcenia, ocena członków Rady Patronackiej. Rysunek 11. Formy analizy rynku pracy pod kątem wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Cel 2 opracowanie programu i wdroŝenie studiów w ujęciu efektów kształcenia Ze względu na brak rozporządzeń określających Krajowe Ramy Kwalifikacji, przy jednoczesnym priorytecie dostosowania programu Szkoły do wymagań Procesu Bolońskiego postanowiono przystosować obecny program do wymagań Procesu Bolońskiego oraz uelastycznić program w moŝliwie największym zakresie. 20

21 Program Szkoły obejmuje więc (rysunek 12): a) Przedmioty opisane w minimum ministerialnym, b) Przedmioty kierunkowe, których efektami kształcenia jest wiedza i w pewnym zakresie umiejętności na poziomie podstawowym dla danego kierunku i specjalności częściowo obowiązkowe, częściowo obieralne, c) Przedmioty, których głównymi efektami są umiejętności i częściowo specjalistyczna juŝ wiedza z puli przedmiotów do wyboru. Rysunek 12. Podział przedmiotów i wynikające z nich efekty kształcenia na 3 poziomach specjalizacji 3. Cel 3 weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. WdroŜenie zmian związanych z wprowadzeniem załoŝeń Procesu Bolońskiego jest podzielone na kilka etapów i rozciągnięte w perspektywie 2-3 letniej. Zakłada się, Ŝe w otoczeniu i przy obecnej strategii Szkoły proces ten będzie miał nawet charakter ciągły. Ogólne zadania i harmonogram przedstawia rysunek nr 13. Zakładając uelastycznienie programu i wynikającą z tego potrzebę ciągłej weryfikacji przydatności kadry dydaktyczno-naukowej, realizacja celu polegająca na rozpowszechnianiu i uświadamianiu załoŝeń tej zmiany będzie procesem ciągłym wymagającym na stałe wprowadzonej procedury. W tym miejscu zwraca się uwagę na konieczność dodatkowej komunikacji w pracownikami, którzy podejmują pracę w Szkole po raz pierwszy. 21

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Raport z badań systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce na przykładzie ewaluacji tego procesu w województwach małopolskim

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI

ZESPÓŁ EKSPERTÓW SPIS TREŚCI ZESPÓŁ EKSPERTÓW: prof. dr hab. Andrzej Rabczenko dr Anna Jeznach dr Tomasz Tomaszewicz dr Konrad Maj Anna Kurowska ElŜbieta Cała Małgorzata Szymaniuk-Kruk Alicja Chróściel SPIS TREŚCI STRONA - 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo