WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODRĘCZNIK WPROWADZAJĄCY DLA PRACOWNIKÓW UCZELNI Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. KRAKÓW

2 SPIS TREŚCI CELE SYSTEMU. 3 MODEL UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.. 4 PROCEDURA I. DOSKONALENIE PROGRAMU STUDIÓW OPARTEGO O EFEKTY KSZTAŁCENIA... 7 PROCEDURA II. PROCES KSZTAŁCENIA ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA 13 PROCEDURA III. POLITYKA OCENIANIA I NARZĘDZIA WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. 17 PROCEDURA IV. SYSTEM OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH.. 26 ZAŁĄCZNIKI 35 ZAŁĄCZNIK 1 PSYCHOLOGIA W BIZNESIE- PRZYKŁADOWA MACIERZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK 2 PROJEKT PROMOCJI POSTAW 37 ZAŁĄCZNIK 3 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SYLABUSÓW.. 41 ZAŁĄCZNIK 4 ANONIMOWA ANKIETA ZAJĘĆ 46 ZAŁĄCZNIK 5 KWESTIONARIUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ ZAŁĄCZNIK 6 INSTRUKCJA POWIERZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH. 50 2

3 Cele systemu Prezentowana wersja Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w WyŜszej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie stanowi rozwinięcie i udoskonalenie systemu przyjętego przez Senat w 2006 roku (uchwała nr 9/S/2006 z dnia 2 marca 2006r.). W szczególności zmiany te dotyczą elementów związanych ściśle z procesem kształcenia i uwzględniają wymogi wynikające z Procesu Bolońskiego i w pewnym zakresie stanowią antycypację regulacji, które będą zawarte w dokumentach konstytuujących Krajowe Ramy Kwalifikacji. Mają one głównie formę procedur obejmujących cele i narzędzia realizacji. Celem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (SZJK) jest ciągłe doskonalenie procesów odpowiadających za tworzenie oraz realizację oferty edukacyjnej tak, aby spełniała kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy, kryteria wynikające z Procesu Bolońskiego oraz kryteria innych zewnętrznych jednostek akredytujących uczelnię. Cele SZJK będą realizowane poprzez monitoring procesów związanych z opracowywaniem i zmianami programów studiów, w szczególności realizacją zakładanych efektów kształcenia, monitoringiem kadry dydaktycznej, jak równieŝ doskonalenie samego systemu zapewniania jakości kształcenia. Fundamentem polityki jakości jest misja ucze lni i wynikające z niej priorytety w procesie kształcenia. T o one implikują stosowane procesy, metody i narzędzia Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia. Uczelnia, będąc otwarta na potrzeby lokalnego rynku pracy wpisuje w swoje działania konsultacje programów nauczania oraz analizę zakładanych i osiąganych efektów kształcenia z zewnętrznymi interesariuszami. M I S J A U C Z E L N I Misja Szkoły została zdefiniowana jako: Kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Na taki kształt misji wpłynęły głównie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. W szczególności wzięte zostały pod uwagę następujące okoliczności: -tendencje w y s tępujące na regionalnym rynku pracy, odpowiadające zmianom strukturalnym w gospodarce w kierunku małej i średniej przedsiębiorczości. Oznacza to, Ŝe w coraz większym stopniu obecność na rynku pracy będzie się wiązać z samozatrudnieniem - aby być zatrudnionym trzeba być przedsiębiorczym, -zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na specjalistów, mogących spełniać pewną 3

4 wiązkę funkcji w sferze zarządzania. Mała firma ma ograniczone moŝliwości na zatrudnienie oddzielnie specjalistów do marketingu, finansów, rachunkowości itp., -zapotrzebowanie na wiedzę praktyczną, w przeciwieństwie do specyfiki kształcenia w uczelniach akademickich, w których dominuje kształcenie faktograficzne i pamięciowe. Wynika to w duŝej mierze z rozmiarów tych uczelni, determinujących kombinatowy model kształcenia, niepozwalający na głębszą indywidualizację. Taki model nie przygotowuje w wystarczającym stopniu pod kątem przedsiębiorczości, -tendencje demograficzne sprawiające, Ŝe w coraz większym stopniu przewaŝać będzie liczba miejsc, nad liczbą kandydatów na studia. Zaostrzy to konkurencję wśród uczelni w tzw. zdobywaniu studentów. Powstaje problem pogodzenia tych tendencji, z utrzymaniem odpowiedniego progu jakości zwłaszcza, Ŝe wybory dokonywane przez kandydatów na studia mają jeszcze w duŝej mierze charakter negatywny, im uczelnia łatwiejsza, tym lepsza. W ramach nakreślonej misji szkoły sformułowane zostały główne priorytety w procesie kształcenia, oparte nie o ciągły wzrost rozmiarów uczelni, mierzony liczbą często odległych od siebie kierunków studiów, lecz specjalizowanie się w określonym obszarze wiedzy ekonomicznej i informatycznej. Priorytet 1 - połoŝenie nacisku na wiedzę ogólną i kierunkową, odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej, a takŝe późniejszej permanentnej edukacji. Sposób realizacji: stabilna kadra naukowo-dydaktyczna, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczno- naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów. Priorytet 2- tworzenie programów kształcenia specjalnościowego pod kątem potrzeb rynku pracy i oparcie ich o uczenie rozwiązywania problemów praktycznych oraz umiejętności pracy zespołowej Sposób realizacji: projekty kształcenia specjalnościowego konsultowane są z radą patronacką uczelni, składającą się m.in. z przedstawicieli przedsiębiorstw i urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angaŝowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną. Priorytet 3 - kształtowanie przedsiębiorczych postaw, umoŝliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnego biznesu. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w załoŝeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są takŝe, w ramach biura karier i analiz rynku pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. 4

5 Priorytet 4 - pobudzanie wśród studentów społecznej wraŝliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowanie przez samorząd studencki, warsztaty z umiejętności miękkich. Priorytet 5 - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staŝe w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Anglii, Austrii, Irlandii, Danii, Słowenii i na Węgrzech, wymiana studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach programu Sokrates Erasmus. Model uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia System zapewniania jakości obejmuje następujące obszary jakości: program i plan studiów, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zasobami materialnymi (rys. 1). Rysunek. 1. Obszary jakości Proces kształcenia w ujęciu cyrkularnym jako przedmiot analizy jakości ilustruje poniŝszy rysunek. Rysunek 2. Elementy procesu kształcenia 5

6 Centralnym elementem w procesie kształcenia są efekty kształcenia i program studiów zdefiniowane zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, będące pochodną misji uczelni, wymagań przyszłych Krajowych Ram Kwalifikacji, oczekiwań rynku pracy oraz zainteresowań kandydatów na studia. Proces kształcenia oparty o efekty kształcenia jest głównym obszarem funkcjonowania SZJK. Elementy tego systemu ilustruje rys. 3. Rysunek 3. Elementy systemu zapewniania jakości kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. W procesie kształcenia opartym o efekty kształcenia działaniem zamykającym cykl jest weryfikacja efektów kształcenia. Na system weryfikacji efektów kształcenia składają się dwa elementy. Poza weryfikacją zakładanych efektów kształcenia w postaci zaliczeń przedmiotów oraz otrzymywanych punktów ECTS, weryfikacja efektów kształcenia odbywa się równieŝ niezaleŝnie od kadry dydaktycznej poprzez róŝne narzędzia monitoringu postępów studentów, system autooceny, system promujący postawy wynikające z misji Szkoły oraz indywidualny samodzielny nadzór studenta nad własnym rozwojem poprzez wypełnianie macierzy efektów kształcenia. Te elementy składają się na wewnętrzną politykę oceniania studentów. Elementy te są równieŝ narzędziami wprowadzanego na uczelni projektu kreowania postaw studenckich. Narzędzia te będą opisane w kolejnych punktach SZJK. Drugim obszarem procesu weryfikacji efektów kształcenia są zewnętrzne akredytacje, opinie o absolwentach na rynku pracy oraz monitoring absolwentów. Pełny obraz systemu weryfikacji efektów kształcenia ilustruje rysunek 4. 6

7 Rysunek 4. System weryfikacji efektów kształcenia. Efekty kształcenia, program studiów, proces nauczania, weryfikacja efektów kształcenia są ogniwami wzajemnie powiązanymi, a ich realizacja zaleŝy od wielu czynników. SZJK ma na celu monitorowanie tych elementów i wnioskowanie o zmiany w oparciu o opinie płynące z oceny poszczególnych ogniw tego procesu. W przedstawionych dalej procedurach zawarte są, w ujęciu szczegółowym, podmiotowe i instrumentalne mechanizmy SZJK. 7

8 Procedura I Doskonalenie programu studiów opartego o efekty kształcenia Celem Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest wprowadzenie zmian związanych z Procesem Bolońskim co wiąŝe się nie tylko z poprawą jakości zajęć i dostosowaniem ich do wymagań prawnych czy otoczenia. Z punktu widzenia dydaktyki szczególnie istotna jest sylwetka absolwenta i jej składowe, czyli efekty kształcenia (rys 5). Rysunek 5. Składowe sylwetki absolwenta - efekty kształcenia KaŜdy prowadzący zajęcia jest zobowiązany do ustalenia efektów kształcenia wspólnie z prowadzącym wykład oraz z kierownikiem zakładu (przykładową macierz efektów kształcenia przedstawia załącznik nr 1). Istotne jest jednak nie tylko jakie efekty ma osiągnąć wykładowca, ale dobór metod ich osiągania oraz ewaluacji. 8

9 Zasada podstawowa Nie naleŝy zakładać efektów, których nie da się realizować czy ostatecznie ocenić! Zakładamy, Ŝe m i e r n i k i e m s t o pni a o s iągnięcia okr eśloneg o e f e k t u o s t a t e c z n i e j e s t o c e n a, brak określonego efektu oznacza odpowiednią ocenę. W przypadku wiedzy oczywista jest forma wykładu i egzamin pisemny czy ustny, j a k o metoda weryfikacji wiedzy. Choć zaleca się by wykład miał dynamiczną formę - zawierał analizy przypadków, przykłady z praktyki co daje moŝliwość realizacji innych efektów w postaci umiejętności analizy sytuacji czy syntezy wiedzy. W przypadku efektów w postaci kompetencji czy umiejętności formy aktywne zajęć muszą być tak zorganizowane, aby student sam ćwiczył wymagane kompetencje np. umiejętność pisania projektów, przeprowadzenia analizy sytuacji, diagnozy czy przygotowania narzędzia badawczego. Wówczas dobór metod nauczania i oceny jest kluczowy jeŝeli efektami przedmiotu są praktyczne umiejętności, wówczas ocena z ćwiczeń, laboratorium czy konwersatorium powinna być istotnym elementem oceny końcowej (z jaką wagą w ocenie końcowej - ustala prowadzący przedmiot), a forma zaliczenia powinna być dobrana tak, aby sprawdzać zakładane efekty. JeŜeli efektem ma być przykładowo umiejętność budowy kwestionariusza, wówczas student moŝe wykonać jako sprawdzian lub projekt do wykonania budowę lub analizę budowy kwestionariusza czy ankiety wówczas mamy dowód na jego umiejętność poprawnej budowy narzędzia, jak i zastosowania wybranych kryteriów do oceny. Postawy promowane na uczelni są takim efektem kształcenia, którego nie da się zrealizować całkowicie w ramach konkretnych zajęć i nie na kaŝdych zajęciach da się je osiągnąć, a tym bardziej zmierzyć. Absolwent po ukończeniu Szkoły powinien być otwarty na szkolenie i dokształcanie, dbać o jakość posiadanej wiedzy, wykazywać się samokrytycyzmem w podejściu do efektów swojej pracy, umieć ocenić swoje słabe strony i zaplanować swój dalszy rozwój. Absolwent powinien zauwaŝać te słabe strony nie tylko w zakresie swojej wiedzy i umiejętności, ale równieŝ powinien być otwarty na problemy i potrzeby otoczenia. Oznacza to świadomość własnych praw oraz dostrzeganie moŝliwości zmiany, której moŝna dokonywać w otoczeniu w środowisku, społeczności, grupie zawodowej. Oznacza to promocję dbałości o jakość Ŝycia zawodowego, społecznego, ale równieŝ poprzez poszerzanie świadomości osobistego. NaleŜy zwracać uwagę na takie zachowania, które są związane ze stosunkiem do zajęć obecność, punktualność, aktywność na zajęciach, korzystanie z literatury źródłowej (zamiast Internetu), umiejętność oceny własnych kompetencji przez studenta, świadomość poziomu własnego przygotowania, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i zjawisk, umiejętność zarządzania własnym rozwojem, czasem, kulturę osobistą studentów itp. Są to dodatkowe kryteria, które mogą być brane pod uwagę przy zaliczaniu przedmiotów świadczą one bowiem o posiadaniu określonej postawy. Szerzej problem postaw opisany jest w Projekcie promocji postaw - załącznik nr 2 w części Załączniki. 9

10 Istotnym elementem jakości jest równieŝ dbałość o: 1. Dokładne ustalenie celu zajęć i kryteriów zaliczenia przedmiotu i podanie ich do wiadomości na pierwszym wykładzie/zajęciach, 2. Punktualność prowadzącego która ma być przykładem dla studenta, 3. Sumienność i rzetelność w przygotowaniu zajęć studenci rozpoznają osoby słabo przygotowane do zajęć!, 4. Aktualizację literatury przedmiotu, 5. Stosowanie przykładów, case studies, odwoływanie się do doświadczenia, 6. Bycie dostępnym dla studentów komunikacja owa, obecność na platformie edukacyjnej. Program studiów Program studiów oparty o efekty kształcenia jest pochodną szeregu uwarunkowań i czynników wpływających na proces kształcenia. Czynniki i organy wpływające na kształtowanie programu studiów przedstawia rysunek nr 6. Rysunek 6. Podmiotowe i narzędziowe determinanty programu studiów. Program studiów jest oparty o: A. Misję uczelni oraz sylwetki absolwenta (efekty kształcenia), stworzone dla poszczególnych kierunków oraz specjalności, B. Zewnętrzne regulacje prawne, C. Wytyczne pochodzące z badań Biura Karier oraz Biura Promocji, D. Wnioski z konsultacji z Radą Patronacką, E. Konsultacje z Samorządem Studenckim. 10

11 A) Sylwetka absolwenta jest opisana dwoma rodzajami dokumentów. Są to Uchwała nr 9/S/2006 z dnia 2 marca 2006 r., dotycząca Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz macierze kompetencji (przykładowy opis sylwetki z macierzą kompetencji w załączniku nr 1) określające ogólne i specyficzne kompetencje w ramach wiedzy, umiejętności i postaw. Macierze te powstają i są weryfikowane przez opiekunów specjalności i powoływane przez nich zespoły robocze oraz zatwierdzane przez Komisję ds. Jakości Dydaktyki oraz Senat Szkoły. Szczegółowe sylwetki dla poszczególnych specjalności są opisane w oddzielnym dokumencie. Sylwetka absolwenta jest jedną z podstaw polityki programowej, macierze kompetencji zaś mają słuŝyć monitoringowi postępów w nabywaniu kompetencji przez studenta, ze szczególnym uwzględnieniem postaw. System analizy oczekiwanych postaw oraz metody ich nabywania i oceny są opisane w dalszej części. Świadomość promowanych przez Szkołę postaw oraz ko mpetencj i, które student moŝe sam monitorować, będąc w posiadaniu dokumentu opisującego macierz kompetencji dla danej specjalności jest elementem programu budowy postaw studentów. B) Standardy kształcenia oraz efekty kształcenia są ujmowane w programie studiów. Ponadto kadra dydaktyczna odpowiedzialna za przygotowywanie sylabusów i ramowych programów studiów jest sukcesywnie szkolona - poprzez spotkania z Pełnomocnikiem Rektora ds. Systemu Jakości Kształcenia, spotkania z ekspertami bolońskimi, dostęp do instrukcji wypełniania sylabusów oraz dyskusje w zakładach dydaktycznych, spotkania ogólnoszkolne dla kadry dydaktycznej. Istotne jest wdraŝanie podejścia opartego na efektach kształcenia, które jest procesem ciągłym, nie tylko z powodu zmian w programie nauczania, ale równieŝ ze względu na zmiany w kadrze dydaktycznej. KaŜdy pracownik dydaktyczny ma równieŝ dostęp i obowiązek zapoznania się z dokumentem opisującym system zapewniania jakości, w którym opisane są systemy obowiązujące w szkole dotyczące wymaganej dokumentacji, przebiegu nauczania, kryteriów oceniania studentów, systemu ocen pracowniczych oraz metod kreowania postaw studenckich. C) Biuro Karier w zakresie tworzenia programu studiów jest odpowiedzialne za prowadzenie badań wśród pracodawców, dotyczących oczekiwanych kompetencji i wymagań oraz za monitoring rynku pracy przy współpracy z Urzędem Pracy i innymi jednostkami odpowiedzialnymi za monitoring rynku pracy. Biuro Karier ma moŝliwość wnioskowania zmian w programie. Biuro Karier ma zalecenie tworzenia okresowych raportów dotyczących oczekiwań rynku pracy. Dział promocji i PR jest zaangaŝowany w zbieranie informacji i opinii w czasie prowadzenia rekrutacji oraz monitoruje działania konkurencji i opracowania w zakresie oczekiwań kandydatów. D) Rada Patronacka. Program studiów jest prezentowany Radzie Patronackiej, która w ramach przeprowadzanej dyskusji opiniuje program. 11

12 E) Konsultacje. Do prac nad programem zapraszani są studenci, którzy poprzez przedstawicieli Samorządu Studenckiego mają prawo opiniować i wnioskować zmiany w programie studiów. Studenci uczestniczą w posiedze niach Senatu i i n n y c h ko mi sj a c h odpowiedzialnych za jakość kształcenia. F) Program s t u d i ó w a n a l i z o w a n y jest przez k o l e g i u m d z i e k ańsk i e o r a z k o l e g i u m r e k t o r s k i e Zespoły te mają charakter doradczy i są zwoływane przez Dziekana i Rektora w miarę bieŝących potrzeb, przy czym spotkania te odbywają się dość regularnie. Przegląd i aktualizacje programów mogą być przeprowadzane na wniosek i przez uczestników tychŝe zespołów. Projekty zmian w programie studiów opiniowane są przez Komisję ds. jakości dydaktyki, a następnie zatwierdzane przez Senat. Rysunek 7. Procedura tworzenia i zmian w programie studiów 12

13 Działania w zakresie zmian programów WdroŜenie systemu tworzenia programów studiów w oparciu o efekty kształcenia uwzględnia: a) zmiany w programie, tworzone w oparciu o nowe wytyczne płynące z zakładanych efektów kształcenia, b) zmianę dokumentacji opisującej sylwetkę absolwenta, c) wprowadza macierz kompetencji, która przedstawia zestaw szczegółowych kompetencji w postaci wiedzy, umiejętności i postaw, na poziomie ogólnym i specyficznym dla poszczególnych specjalności. W macierzy kompetencji rozróŝnia się równieŝ kompetencje kierunkowe i specjalistyczne. Macierz daje studentowi moŝliwość kontroli własnego rozwoju. d) zmianę dokumentacji opisującej program studiów aktualizacja ramowych programów przedmiotów oraz zmiana w formie sylabusów szczegółowych zajęć. Macierz kompetencji daje studentowi moŝliwość kontroli swojej wiedzy i umiejętności, co jest elementem uczenia postaw świadomości swojej wiedzy oraz samodzielnego kierowania swoim wykształceniem w k ierunku uczenia się przez całe Ŝycie. Jest to element systemu uczenia postaw jako kompetencji generycznych. Student ma moŝliwość kierowania swoją edukacją poprzez uzupełnianie brakujących kompetencji lub wybór przedmiotów, które pozwolą te kompetencje uzyskać. Macierze kompetencji dla poszczególnych specjalności powstają i są weryfikowane przez opiekunów specjalności i powoływane przez nich zespoły robocze oraz zatwierdzane przez Komisję ds. Jakości Dydaktyki i Senat uczelni. SZJK dąŝy do stworzenia narzędzia interaktywnego, słuŝącego do zarządzania własnymi kompetencjami. 13

14 Procedura II. Proces kształcenia-organizacja i dokumentacja Proces kształcenia obejmuje zarówno procesy związane z rekrutacją oraz administrowaniem dokumentacją, jak i sam proces nauczania. Procedury promocji, rekrutacji oraz administrowania dokumentacją są opisane innymi dokumentami i związane są z identyfikacją wymagań kandydatów na studia oraz planowaniem, zatwierdzaniem oraz kontrolą przebiegu rekrutacji, za którą odpowiedzialne są Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Dział Promocji i Reklamy, Biuro Karier i Współpracy Zagranicznej. Przebieg procesu nauczania i kluczowych ogniw istotnych z punktu widzenia jakości kształcenia pokazuje rysunek 8. Rekrutacja Istotnym elementem procesu kształcenia jest pozyskiwanie kandydatów na studia. Kryteria naboru określa uchwała senatu i jej załącznik: Warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów na I rok studiów w (danym) roku akademickim. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku kandydatów ze stara maturą średnia ocen na świadectwie dojrzałości) oraz odbycie rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną. Rysunek 8. Istotne ogniwa procesu nauczania. 14

15 Elementy procesu nauczania kluczowe dla jakości to: a) właściwa obsada kadry dydaktycznej i jej monitoring, b) opracowanie programów zajęć w oparciu o program studiów, ramowe programy przedmiotów, w postaci sylabusów szczegółowych zajęć, c) dobór metod kształcenia oraz mierników efektów kształcenia i wynikający z tego spójny system kryteriów ocen studentów, d) opracowany system archiwizacji prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych, e) system ocen pracowników i kontroli zajęć w postaci hospitacji i systemu ankiet, f) wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej poprzez szkolenia w zakresie dydaktyki, przeprowadzanie hospitacji, ewaluacji i weryfikacji efektów. PoniŜej opisane zostaną procedury i zakres odpowiedzialności za poszczególne ogniwa tego procesu. Obsada zajęć Obsada zajęć powinna być zgodna z wymaganiami prawnymi, wymaganiami jednostek akredytujących oraz potrzebami wynikającymi z programu i zakładanych efektów kształcenia. Kontrola i monitoring spełniania wymagań określonych w ustawach naleŝy do kilku jednostek administracyjnych, do których naleŝy: Rektor, Dziekan, Dział Planowania Studiów, Kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowych, Dział Kadr. Są to ogniwa procesu zatrudniania, które mają wgląd w dokumentację zatrudnianych osób i mogą zgłaszać braki, naduŝycia czy wątpliwości dotyczące kwalifikacji określonych wymaganiami prawnymi. Kontrola i ocena rozwoju i przydatności kadry dydaktycznej naleŝy do obowiązków Kadr oraz Komisji ds. Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej, powoływanej cyklicznie. Narzędziem kontrolno-oceniającym obsadę i kompetencje kadry jest system ocen pracowniczych, opisany poniŝej w dokumencie. Zatrudnienie pracownika na stanowisko nauczyciela akademickiego poprzedzone jest: a) staŝem dydaktycznym w formie zatrudnienie na podstawie umowę o dzieło, b) postępowaniem konkursowym lub wnioskiem kierownika zakładu lub dziekana wraz z załączoną opinią dorobku dydaktycznego, naukowego i praktycznego, opinią senatu. W przypadku zatrudniania w oparciu o umowę o dzieło wymagany jest wniosek wraz opinią kierownika zakładu lub opiekuna przedmiotu. BliŜej kwestia obsady zajęć opisana jest w załączniku nr 6 instrukcja powierzania zajęć dydaktycznych. Opis programu i harmonogramu zajęć Poszczególne kierunki i specjalności są opisane przy pomocy programów, ramowych kart przedmiotów oraz sylabusów szczegółowych (rysunek 9). Pracownicy mają dostęp do wzorów dokumentów oraz do instrukcji w y p e ł n i a n i a s y l a b u s ó w s z c z e g ó ł o w y c h (załącznik nr 3), w k t ó r e j u s t a l o n y j e s t z a k r e s odpowiedzialności, stosowane nazewnictwo oraz idea efektów kształcenia. 15

16 Rysunek 9. Dokumentacja programu studiów Sylabusy są aktualizowane i składane na początku kaŝdego semestru Kierownikom Zakładów, którzy mają obowiązek złoŝyć pełny zestaw sylabusów prowadzonych przez pracowników danego zakładu na ręce Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w terminie ustalonym przez Dziekana. Sylabusy są weryfikowane (proces przedstawia rysunek 10) pod względem formalnym przez Kierownika Zakładu, w razie konieczności przez Dziekana oraz Komisję ds. Jakości Dydaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu formułowania efektów kształcenia oraz ich weryfikacji, określenia udziału zaliczeń z róŝnych form zajęć w ocenie ogólnej. Dokumentacja zajęć obejmuje równieŝ przykładowe pytania, tematy prac czy stawiane studentom wymagania weryfikujące zakładane efekty kształcenia 16

17 Rysunek 10. Weryfikacja sylabusów Opracowanie i dokumentacja dokumentacja Zespoły robocze Dziekanat opracowanie Zespoły odpowiedzialne za przedmiot Ocena pod katem formalnym i merytorycznym dokumentacja Poprawia pracownik lub Komisja ds. Jakości Dydaktyki i Oceny Kadry Naukowo-Dydaktycznej Dziekanat, Pełnomocnik Rektora ds. jakości 17

18 Istotnym elementem opracowywania programu zajęć jest koordynacja zespołów prowadzących róŝne formy zajęć dla danego przedmiotu. DuŜy nacisk kładzie się na współpracę, konsultacje, spotkania robocze, które powinny być dokumentowane przez Kierowników jednostek dydaktycznych. Metody weryfikacji efektów kształcenia na poziomie przedmiotów Formy zajęć, które są narzędziem osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia są określone w programach studiów. Efekty kształcenia zakładane przez poszczególnych prowadzących zajęcia powinny implikować stosowane przez prowadzących metody dydaktyczne. Sposób realizacji zajęć odpowiadający zakładanym efektom moŝe być monitorowany przez Kierowników Zakładów poprzez hospitacje zajęć oraz rozmowy oceniające. System hospitacji jest opisany szczegółowo w systemie oceny kadry. Monitorowanie osiąganych efektów kształcenia jest procesem, na który składają się: 1. Oceny bieŝące, zaliczenia przedmiotów, terminowość zakończenia sesji, 2. Macierz kompetencji, 3. System przechowywania prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych. Zasady i tryb archiwizacji są regulowane rozporządzeniem Dziekana, 4. Monitoring ocen prowadzony przez Dziekanat. System ocen studentów jest szczególnie istotną kwestią w procesie dydaktycznym uwzględniającym efekty kształcenia, stąd opisany jest szerzej w procedurze nr 6 - Polityka i narzędzia weryfikacji efektów kształcenia. 18

19 Procedura III Polityka oceniania i narzędzia weryfikacji efektów kształcenia Misja Szkoły Misja Szkoły została zdefiniowana jako kształcenie kadr dla potrzeb lokalnej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Przyjęta misja oznacza nastawienie na kształcenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, ale równieŝ zdolności realizacji podstawowych zadań stawianych przez przełoŝonych w obszarach związanych z kierunkiem studiów. Cele operacyjne Realizacja misji wymaga: 1. Analizy potrzebnej wiedzy i umiejętności, które są konieczne do wykonywania zadań a nawet prowadzenia własnej działalności i przełoŝenia na język efektów kształcenia. 2. Opracowania programu z uwzględnieniem minimum programowego oraz zakładanych efektów kształcenia. 3. WdroŜenia misji poprzez rozpowszechnianie świadomości efektów kształcenia oraz konieczności ich realizacji wśród kadry dydaktycznej oraz monitorowania sposobów weryfikacji zakładanych efektów na poziomie przedmiotu o r a z na p o zi o mi e c a ł yc h s t u d i ó w. RównieŜ promocj a j akości k s zt a ł c e n i a i świadomości zakładanych i realizowanych efektów kształcenia wśród studentów jest waŝnym elementem realizacji misji oraz osiągania zamierzonych efektów kształcenia. PoniŜej opisane będą szczegółowe zadania w ramach poszczególnych celów, które przekładają się na realizację programu i mierzalne efekty kształcenia zgodne z misją Szkoły. 1. Cel 1: analiza rynku pracy pod kątem wiedzy, umiejętności i innych kompetencji wymaganych przez pracodawców. PoniŜej opisane zostaną działania, których wypełnienie warunkuje właściwe opracowanie i weryfikowanie efektów kształcenia. Efekty kształcenia, w uproszczeniu opisane w kategoriach wiedzy i umiejętności, tworzone są na podstawie (rysunek 11): a) wiedzy: minimum programowe (dopóki jest ono obowiązujące, opis zakładanych celów na tychŝe przedmiotach jest formowany przez wykładowców w kategoriach efektów kształcenia, analizy wymagań 19

20 pracodawców prowadzone są zlecane prace licencjackie, wykorzystywane są materiały z konferencji i dostępne publicznie opracowania statystyczne i badawcze (Internet), prowadzone są oceny programu przez Radę Patronacką i pracujących w uczelni praktyków oraz bieŝące oceny programów kierowane do kierowników oraz Dziekana przez prowadzących zajęcia (w przypadku przedmiotów obieralnych i kierunkowych). b) umiejętności: analiza rynku pracy monitoring ogłoszeń, udział w targach pracy zlecane prace licencjackie, publikacje organizacji rządowych i pozarządowych, ankiety wśród pracujących studentów WSEI dotyczące przydatności treści programu w praktyce (wykonywane wśród studentów kończących studia), zalecenia praktyków prowadzących w Szkole dydaktykę. Elastyczność we wprowadzaniu treści i przedmiotów do wyboru pozwala na efektywne zarządzanie pulą miękkich efektów kształcenia, ocena członków Rady Patronackiej. Rysunek 11. Formy analizy rynku pracy pod kątem wymaganej wiedzy i umiejętności. 2. Cel 2 opracowanie programu i wdroŝenie studiów w ujęciu efektów kształcenia Ze względu na brak rozporządzeń określających Krajowe Ramy Kwalifikacji, przy jednoczesnym priorytecie dostosowania programu Szkoły do wymagań Procesu Bolońskiego postanowiono przystosować obecny program do wymagań Procesu Bolońskiego oraz uelastycznić program w moŝliwie największym zakresie. 20

21 Program Szkoły obejmuje więc (rysunek 12): a) Przedmioty opisane w minimum ministerialnym, b) Przedmioty kierunkowe, których efektami kształcenia jest wiedza i w pewnym zakresie umiejętności na poziomie podstawowym dla danego kierunku i specjalności częściowo obowiązkowe, częściowo obieralne, c) Przedmioty, których głównymi efektami są umiejętności i częściowo specjalistyczna juŝ wiedza z puli przedmiotów do wyboru. Rysunek 12. Podział przedmiotów i wynikające z nich efekty kształcenia na 3 poziomach specjalizacji 3. Cel 3 weryfikacja zakładanych efektów kształcenia. WdroŜenie zmian związanych z wprowadzeniem załoŝeń Procesu Bolońskiego jest podzielone na kilka etapów i rozciągnięte w perspektywie 2-3 letniej. Zakłada się, Ŝe w otoczeniu i przy obecnej strategii Szkoły proces ten będzie miał nawet charakter ciągły. Ogólne zadania i harmonogram przedstawia rysunek nr 13. Zakładając uelastycznienie programu i wynikającą z tego potrzebę ciągłej weryfikacji przydatności kadry dydaktyczno-naukowej, realizacja celu polegająca na rozpowszechnianiu i uświadamianiu załoŝeń tej zmiany będzie procesem ciągłym wymagającym na stałe wprowadzonej procedury. W tym miejscu zwraca się uwagę na konieczność dodatkowej komunikacji w pracownikami, którzy podejmują pracę w Szkole po raz pierwszy. 21

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. Podstawowym celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest poprawa kształcenia oferowanego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), ogólnoakademicki profil kształcenia. Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze : Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Wydział Nauk o Środowisku Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia Raport za rok akademicki 2013-2014 Ewa Paturej Rada Wydziału 19.09.2014 DZIEKAN WNoŚ KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE RADA WYDZIAŁU WYDZIAŁOWY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14

załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 załącznik nr 1 do uchwały Senatu UG nr 77/14 WYTYCZNE dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa

KSIĘGA JAKOŚCI 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 5.1 ZaangaŜowanie kierownictwa / Obowiązuje od grudnia 2006 r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA. ZaangaŜowanie kierownictwa Kierownictwo Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu jest zaangaŝowane w tworzenie, wdroŝenie, rozwój i ciągłe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 30 września 2010 r. Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI

PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI PROJEKTOWANIE PROGRAMU STUDIÓW W OPARCIU O EFEKTY KSZTAŁCENIA W WARUNKACH ISTNIENIA RAM KWALIFIKACJI Seminarium Bolońskie PWSZ w Lesznie 10.03.2011 Tomasz SARYUSZ-WOLSKI Politechnika Łódzka Ekspert Boloński

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków.

Optymalizacja wykorzystania USOSweba jako narzędzia umożliwiającego składanie podań i wniosków. Ia. Organizacja dydaktyki PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY OCENIAJĄCEJ JAKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 3/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania badań ankietowych oraz hospitacji w Akademii

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo