SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ UŻYTKOWNIKA Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr GP-Z/ 196 / Cel Dokumentu Niniejsza Specyfikacja Wymagań Użytkownika (zwana dalej SWU) precyzuje wymagania techniczne dla dostawy i montażu systemu nowoczesnego zarządzania obiektem z optymalizacją zużycia mediów wraz z kontrolą dostępu w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznego w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, w ramach projektu pn. Gdański Park Naukowo Technologiczny Etap III. Specyfikacja stanowi techniczną podstawę wyboru Wykonawcy oraz techniczną podstawę podczas realizacji zamówienia. W każdym przypadku przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w SWU oraz w umowie. 2. Informacje ogólne i zakres zamówienia System i jego elementy objęte przedmiotem zamówienia powinny spełniać wymogi niniejszej SWU. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry nie gorsze niż te, które są określone w przedmiotowych dokumentach. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne względem opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiany System ma zostać dostarczony wraz z niezbędnymi komponentami i usługami związanymi z wdrożeniem, w szczególności obejmującymi: Uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, uzgodnień, warunków i decyzji niezbędnych dla podjęcia, przeprowadzenia i przyjęcia do użytkowania Systemu, Opracowanie projektu i dokumentacji wykonawczej, Dostawę i zabudowę dwóch kompletów bramek typu tripod wraz bramkami uchylnymi (dla niepełnosprawnych i dostaw), Dostawę i montaż pięciu kontrolerów dostępu IP dwustronnych wraz czytnikami, Dostawę i montaż jednego stanowiska personalizacji kart i konfiguracji systemu, Dostawę i montaż pięciu zwór elektromagnetycznych, Dostawę i instalację okablowania strukturalnego oraz zasilającego, Dostawę i montaż zasilania awaryjnego dla elementów aktywnych, Połączenie drzwi ewakuacyjnych z systemem SAP, Instalację wszystkich przewidzianych modułów i komponentów Systemu, w tym platformy systemowej, bazodanowej, dostępowej, etc. na platformie serwerowej udostępnionej przez Wykonawcę, Udzielenie nieodpłatnej licencji bezterminowej i niewyłącznej do wykonanego Systemu i wszystkich jego elementów 3. Lokalizacja systemu SWU dotyczy zaznaczonego na rysunkach Systemu objętego przedmiotem zamówienia, które należy dostarczyć i zamontować we wskazanych pomieszczeniach w lokalizacji zgodnej z załączonymi rysunkami budynku A. 4. Granice dostawy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za System i wszystkie jego elementy objęte zakresem dostawy. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia (w szczególności dostawy elementów Systemu) jest zobowiązany do dokonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczeń, w których zamontowane będą elementy Systemu, oraz rozmieszczenia istniejących przyłączy instalacyjnych, które stanowić będą granicę dostawy. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 1 z 20

2 5. Transport i dostawa Dostawa Systemu nastąpi transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko. Wszystkie elementy zostaną zapakowane w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas transportu. Za jakiekolwiek uszkodzenia Systemu podczas transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymagań importowych oraz za zgodność z polskimi przepisami celnymi. W przypadku, gdy władze polskie wymagać będą dodatkowych informacji i zaświadczeń w celu wyrażenia zgody na import wyposażenia do Polski, Wykonawca spełni te wymagania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 6. Montaż/Instalacja Wykonawca dostarczy poszczególne elementy Systemu do odpowiednich pomieszczeń udostępnionych przez Zamawiającego. Montaż, podłączenie do istniejących przyłączy instalacyjnych w pomieszczeniach i uruchomienie Systemu nastąpi staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca przekaże System Zamawiającemu w stanie kompletnym, wyregulowanym, wyczyszczonym i gotowym do pracy bez konieczności dodatkowego doposażenia (za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych), Wykonawca usunie własnym staraniem i na własny koszt opakowania, elementy po montażu, elementy wadliwe, etc. Wykonawca pozostawi po montażu pomieszczenia objęte dostawą w stanie nie gorszym niż zastany, w tym uprzątnie na swój koszt i ryzyko wszelkie odpady, resztki, śmieci etc., Przed przystąpieniem do wdrożenia Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wdrożenie powinno obejmować montaż i instalację poszczególnych komponentów wraz ze szkoleniami użytkowników w wymiarze min. 5 x 4h, W ramach wdrożenia Wykonawca wykona niezbędne okablowanie strukturalne oraz zasilające urządzenia. Wszystkie elementy aktywne mają zostać umieszczone w szafie teleinformatycznej o wysokości przynajmniej 15U wraz z zasilaniem awaryjnym (czas podtrzymania co najmniej 20 min). Dla drzwi (wskazanych na Planie) należy dostarczyć zwory elektromagnetyczne (180 kg). W przypadku wyjść ewakuacyjnych wykonać odpowiednie połączenie do systemu SAP. 7. Gwarancja Wykonawca udziela minimum 5-letniej gwarancji na każdy element Systemu. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w projekcie umowy. 8. Wymagania dotyczące szkolenia Wykonawca będzie odpowiedzialny za nieodpłatne przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji dostarczanego Systemu. W ramach czynności odbiorowych należy przeszkolić wyznaczone osoby w zakresie wykorzystania i prawidłowej obsługi urządzeń, tak, aby upewnić się, że poinstruowany personel posiada odpowiednie kompetencje do obsługi danego urządzenia. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji Systemu będzie warunkiem pozytywnego odbioru końcowego Systemu. Zakres szkolenia powinien obejmować minimum następujące zagadnienia: działanie i obsługa urządzeń, budowa urządzeń oraz jego poszczególnych części/podzespołów uruchamianie urządzeń i ich regulacja postępowanie w przypadku awarii, zabiegi konserwacyjne zagrożenia wynikające z obsługi urządzeń zasady bezpieczeństwa część praktyczna z m.in. wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez wyznaczony personel Wykonawcy w miejscu zainstalowanego Systemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego Systemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami. Szkolenie Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 2 z 20

3 powinno zapoznać personel z zagrożeniami wynikającymi z obsługi urządzeń, na których będzie pracował, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy z danym urządzeniem. Informację na temat szkolenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej przynajmniej 1 tydzień przed planowaną data zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Systemu. Informacja ta musi zawierać: planowany czas trwania szkolenia program szkolenia z podziałem na: - nazwę i zakres szkolenia, - sposób organizacji szkolenia, - cele szkolenia, - plan zajęć z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, - wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych. Na zakończenie szkolenia wymagane będzie sporządzenie przez Wykonawcę protokołu z przeprowadzonego szkolenia. Protokół powinien zawierać rodzaj i program szkolenia, listę uczestników szkolenia wraz z podpisami Wykonawcy oraz uczestników szkolenia (na potwierdzenie odbycia szkolenia). Protokół należy przekazać Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego po zakończeniu szkolenia. Uprawniony przedstawiciel Wykonawcy przygotuje również certyfikaty dla uczestników potwierdzające ich udział w szkoleniu. 9. Budowa i wdrożenie systemu W ramach wdrożenia Wykonawca wykona niezbędne okablowanie strukturalne oraz zasilające urządzenia. Wszystkie elementy aktywne mają zostać umieszczone w szafie teleinformatycznej o wysokości przynajmniej 15 U wraz z zasilaniem awaryjnym (czas podtrzymania co najmniej 20 min). Dla drzwi (wskazanych na Planie) należy dostarczyć zawory elektromagnetyczne (180 kg). W przypadku wyjść ewakuacyjnych wykonać odpowiednie połączenie do systemu SAP Analiza przedwdrożeniowa Wykonawca zrealizuje analizę przedwdrożeniową w oparciu o informacje uzyskane w drodze wywiadów i spotkań z przełożonymi i pracownikami poszczególnych działów Zamawiającego. W wyniku przeprowadzonych rozmów (w wymiarze nie mniej niż 40 godzin) Wykonawca opracuje dokument Analizy przedwdrożeniowej zawierający zestaw niezbędny do prawidłowego wdrożenia i konfiguracji Systemu. Elementem Analizy przedwdrożeniowej będzie również szczegółowy harmonogram wdrożenia określający terminy instalacji, konfiguracji i uruchomienia poszczególnych elementów systemowych i modułów funkcjonalnych oraz proponowany zakres i terminy instruktaży stanowiskowych Wdrożenie Wdrożenie powinno obejmować: montaż i instalację poszczególnych komponentów szkolenie użytkowników w wymiarze min. 5 x 4h on site szkolenie użytkowników on-line w wymiarze 3 x 2h, pakiet godzin programistycznych w wymiarze 100h. Wdrożenie obejmuje całość prac wykonanych przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego i zdalnie, w oparciu o najlepszą wiedzę Wykonawcy oraz dane określone w Analizie przedwdrożeniowej, a w szczególności: 1. Instalację wszystkich przewidzianych modułów i komponentów Systemu, w tym platformy systemowej, bazodanowej, dostępowej, etc. na platformie serwerowej udostępnionej przez Wykonawcę, 2. Konfigurację Systemu do poprawnej pracy w zakresie wszystkich funkcjonalności, w tym w zakresie konfiguracji uprawnień dla poszczególnych ról użytkowników, 3. Uzupełnienie słowników Systemu, 4. Udostępnienie Systemu na serwerach testowych Wykonawcy, Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 3 z 20

4 5. Integracja z kontami udostępnionymi przez Zamawiającego, 6. Integrację z systemami Zamawiającego (Symfonia), 7. Import notatek dotyczących najemców z pliku XLS, 8. Przygotowanie dedykowanej strony logowania platformy, zawierającej logo oraz kolorystykę parku, animowane zdjęcia obiektów oraz możliwość zmiany języków (PL/ENG), 9. Przygotowanie filmu instruktażowo-promocyjnego o długości minimum 3 min pokazujący możliwości platformy, wartości i cele projektu oraz zapewniający niezbędny instruktarz dla najemców. Film umieszczony będzie na stronie logowania do platformy Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnej migracji Systemu z serwerów Wykonawcy na serwery Zamawiającego w okresie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający dostarczy serwer i wykona konfigurację usług serwerowych w oparciu o dokumentację minimalnych wymogów technicznych dostarczonych przez Wykonawcę. Wdrożenie powinno obejmować montaż i instalację poszczególnych komponentów wraz ze szkoleniami użytkowników w wymiarze 5 x 4h on- site, 3 x 2h on-line oraz pakiet 100 godzin programistycznych. 10. Wsparcie techniczne W ramach zadania Wykonawca zaoferuje wsparcie techniczne na poniższych zasadach: Wsparcie techniczne świadczone za pośrednictwem portalu: Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i utrzymywania przez cały okres wsparcia technicznego platformy internetowej umożliwiającej zgłaszanie usterek Systemu, SLA czas reakcji na zgłoszenia według statusu usterki (wyrażone w dniach roboczych od godziny 9.00 do 17.00) wyniesie w przypadku usterki o Krytyczna - reakcja w 1 dzień, o Standardowa reakcja w 1 dzień, o Kosmetyczna reakcja w 2 dni. W ciągu miesiąca możliwe do wykorzystania 4h zdalnych, telefonicznych konsultacji, Utrzymanie środowiska testowego na serwerach Wykonawcy, Możliwe do wykorzystania trzech konsultacji on-site (w miejscu instalacji Systemu budynek A GPNT) w wymiarze łącznym do 12h rocznie, Miesięcznie możliwe do wykorzystania 10h usług programistycznych, polegających na modyfikacji oprogramowania, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego/użytkownika. 11. Model licencjonowania Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencji na moduły Systemu, o których mowa poniżej pozwalające na bezterminowe korzystanie z pełnego zakresu funkcjonalności Systemu określonej w niniejszej specyfikacji przez nieograniczoną liczbę użytkowników Zamawiającego oraz użytkowników, którym Zamawiający udzieli praw dostępu. Udzielona licencja dotyczy wszystkich nieruchomości i budynków Zamawiającego. Wykonawca w ramach realizacji zlecenia zobowiązany jest dostarczyć wszelkich innych licencji i nośników oprogramowania, niezbędnych i wymaganych do poprawnej i zgodnej z przepisami pracy Systemu. Dotyczy to w szczególności wymaganych bezterminowych i nieodpłatnych licencji dla: serwerowych systemów operacyjnych wraz z licencjami na dostęp przez nieograniczoną liczbę użytkowników Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych, systemów bazodanowych oraz systemów aplikacji wraz z licencjami na dostęp przez nieograniczoną liczbę użytkowników Zamawiającego i podmiotów zewnętrznych (baza danych musi kolekcjonować zebrane dane z Systemu i musi być tak skonfigurowana, aby zapewnić sprawny i szybki dostęp do wszystkich zebranych wcześniej informacji przez okres minimum 24 miesięcy wstecz) wykorzystywanych przez komponenty oferowanego Systemu Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 4 z 20

5 12. Szczegółowe wymagania techniczne 12.1 Oprogramowanie dla podsystemu kontroli dostępu Wieloczynnikowe uwierzytelnianie - możliwość wykorzystania różnych czynników uwierzytelniających (PIN, karty zbliżeniowe, biometria), System musi rejestrować wszystkie zdarzenia, które zostały zarejestrowane przez terminal, w tym wejście pracownika do pomieszczenia oraz wyjście pracownika z pomieszczenia (w wypadku Kontroli Dostępu obustronnej), Oprogramowanie musi obsługiwać czytniki z wbudowanym kontrolerem. Kontroler powinien umożliwiać pracę zarówno autonomicznie jak i w połączeniu z serwerem. Komunikacja kontrolera z wykorzystaniem co najmniej protokołu TCP/IP. Możliwość integracji systemu z bazą danych, w tym co najmniej Microsoft SQL Server oraz Oracle. Automatyczna identyfikacja użytkownika - System przeprowadza identyfikację użytkownika bez dodatkowych akcji wykonywanych przez użytkownika. Współpraca z różnymi rodzajami kart zbliżeniowych - system powinien posiadać możliwość współpracy z co najmniej trzema rodzajami kart zbliżeniowych (mifare, unique, HID). Wbudowany interfejs w standardzie Wiegand lub o analogicznych możliwościach. Praca w trybie weryfikacji i identyfikacji. Bieżące monitorowanie systemu - operator systemu powinien mieć możliwość ciągłego podglądu zdarzeń w systemie: rejestracji użytkowników, działań administracyjnych oraz stanów połączeń między elementami systemu. Możliwość eksportu danych do plików o formacie: MDB, XLS, CSV. Możliwość zarządzania terminalami z poziomu serwera co najmniej w następujących obszarach: dodawanie użytkowników, usuwanie użytkowników, przypisywanie użytkowników do wybranych: grup, terminali, stref czasowych Możliwość zaprogramowania przedziału czasowego, w którym użytkownik jest uprawniony do korzystania z terminala (dla każdego użytkownika z osobna), Możliwość ustawienia harmonogramu pracy systemu - programowanie stanu terminala (otwarty, zamknięty) dla odpowiedniego przedziału czasu, dni roboczych i świątecznych, Rejestracja gości - system powinien umożliwiać wprowadzenie użytkownika typu gość (użytkownik z dostępem czasowy i możliwością zapisania go na stałe jako rezydenta i wielokrotnego używania w przyszłości), Filtrowanie dziennika zdarzeń system powinien posiadać możliwość filtrowania dzienników zdarzeń według co najmniej następujących kryteriów: wg grup, wg terminala, wg użytkownika, wg rodzaju zdarzenia, wg odwiedzających, Możliwość podglądu spóźnień, System musi mieć możliwość utworzenia planu sytuacyjnego na podstawie umieszczonych terminali do Kontroli Dostępu Sieciowe kontrolery IP Architektura rozwiązania oparta powinna być oparta o sieciowe kontrolery dostępu, które do transmisji wykorzystują standard IP, szczegółowe parametry podane są w punkcie 13, 12.3 Zakres funkcjonalny systemu Celem platformy jest wsparcie zarządzania Parkiem Naukowo-Technologicznym w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Aplikacja powinna posiadać panel administratora, do którego dostęp mają uprawnieni pracownicy parku oraz interfejsy dla poszczególnych grup użytkowników zewnętrznych najemców i zewnętrznych partnerów. Dostęp do Systemu powinien być możliwy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie przez Internet. Aplikacja powinna być w całości dostępna w dwóch wersjach językowych: polskim oraz angielskim. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 5 z 20

6 Interfejs użytkownika powinien zostać zrealizowany w architekturze aplikacji internetowej (dostępnej dla użytkowników za pośrednictwem przeglądarki internetowej). System powinien wspierać w pełni co najmniej następujące przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox 28 i wyższych Google Chrome 35 i wyższych Safari a) Administracja i bezpieczeństwo Użytkownicy i uprawnienia Aplikacja ma umożliwiać definiowanie użytkowników z możliwością przypisywania ich do poszczególnych typów firm (najemca, serwis zewn., itp.) oraz przypisywania ich do ról. Aplikacja ma zawierać listę uprawnień (operacji w aplikacji podlegających kontroli dostępu). Uprawnienia przypisuje się do ról użytkowników. Uprawnienia można także nadawać/odbierać poszczególnym użytkownikom (ma to priorytet nad przypisywaniem uprawnień do ról). Katalog firm Katalog firm rejestruje podmioty zewnętrzne współpracujące z parkiem z podziałem na typy (Najemcy, Partnerzy, Serwisy zewnętrzne, Administracja, firmy inkubowane, itp.). Każda firma ma mieć pewien zestaw atrybutów dostępnych do wglądu i edycji przez wszystkie osoby mające uprawnienie do katalogu firm: nazwa NIP, uwagi, logo. Dostęp do pozostałych atrybutów i zakładek ma być warunkowany posiadaniem uprawnienia do danego typu firmy tzw. zakładki chronione. W ramach informacji chronionych aplikacja ma umożliwiać przechowywanie następujących informacji: Lista osób pracowników danej firmy z możliwością tworzenia dla nich kont dostępowych do aplikacji, Lista dokumentów powiązanych z firmą umieszczanych w definiowalnych katalogach, z możliwością wyszukiwania i ustawienia przypomnienia dla pliku, Informacje rozliczeniowe, Notatki zakładka umożliwia tworzenie, edycję i usuwanie notatek tekstowych powiązanych z firmą. Użytkownik może mieć dostęp albo tylko do swoich albo do wszystkich notatek (możliwość kontroli poprzez matrycę uprawnień). Notatki można importować z pliku XLS zawierającego następujące kolumny: NIP firmy oraz treść notatki. Każda notatka posiada datę oraz godzinę, użytkownika który dodał notatkę oraz tekstową treść notatki, Zgłoszenia powiązane z daną firmą. Zabezpieczenia serwera Serwer powinien być zabezpieczony przy pomocy szyfrowanych protokołów, Systemowa baza danych nie powinna być udostępniana na zewnątrz serwera, Dostęp do aplikacji z poziomu klienta powinien być możliwy tylko poprzez szyfrowane połączenie SSL. Zabezpieczenia aplikacji i. Hasła dostępu Hasła użytkowników są zabezpieczane metodą szyfrowania jednokierunkowego i nie są przechowywane poza systemem autoryzacji. Hasło musi posiadać przynajmniej 8 znaków w tym co najmniej: jedna duża litera, jedna cyfra, jeden znak specjalny (nie może składać się z cyfr). Hasło nie może także być podobne do loginu, Aplikacja bezwzględnie wymaga zmiany hasła co 30 dni i nie akceptuje żadnego z 10 wcześniej wybieranych haseł tego samego użytkownika, Pięciokrotne podanie błędnego hasła skutkuje zablokowaniem konta. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 6 z 20

7 ii. Pozostałe zabezpieczenia Wszystkie dane przesyłane przez użytkownika powinny być filtrowane a złośliwy kod automatycznie usuwany (ochrona przed atakami typu XSS), Ciasteczko sesji użytkownika powinno być chronione przed odczytem z poziomu Javascript (zabezpieczenie przed atakami typu session hijacking), Maile HTML importowane przez aplikację powinny być automatycznie filtrowane pod kątem złośliwego kodu, Potencjalnym niespójnościom w bazie powinny zapobiegać transakcje bazodanowe stosowane przez system, W każdym odwołaniu do bazy danych powinny być stosowane zmienne związane, które uniemożliwiają ataki typu SQL injection. b) Kontrola dostępu i. Księga gości Księga gości ma składać się z interfejsu recepcji oraz interfejsu samoobsługowego, które umożliwiają rejestrację wejść i wyjść gości z budynku. Rejestracja gościa ma być połączona z wydrukiem etykiety za pomocą zewnętrznej drukarki etykiet. Etykieta powinna zawierać kod kreskowy z unikatowym numerem wizyty i dzięki integracji ze skanerem kodów kreskowych umożliwić odnotowanie rozpoczęcia i zakończenia wizyty. Po wskazaniu opiekuna (hosta) rejestracja wejścia ma wygenerować także powiadomienie /sms do osoby oczekującej gościa. ii. Ewidencja kluczy i kart dostępowych Interfejs recepcji księgi gości umożliwia definiowanie wypożyczanych zasobów (kluczy, projektorów, kart dostępowych, itp.). Po zdefiniowaniu zasobu powinna istnieć możliwość rejestracji ich wypożyczenia poprzez wskazanie osoby wypożyczającej oraz planowanego terminu zwrotu. Aplikacja ma umożliwiać przeglądanie logów wypożyczeń/ zwrotów kart wraz z obrazkami podpisów. c) Obsługa zgłoszeń Elementarną funkcją modułu jest monitorowanie działań zarządcy nieruchomości oraz obsługi technicznej budynku poprzez zarządzanie przebiegiem zgłoszeń (zleceń), tworzonych przez osoby uprawnione (administratora lub najemcę) przypisanych do danego obiektu (budynku). i. Obiekty (budynki) Karta obiektu ma zawierać wymienione dalej informacje podzielone na sekcje. Pierwsza sekcja powinna zawierać informacje ogólne - nazwę, adres, przynależność do grupy obiektów, numer rozliczeniowy, dodatkowe informacje (edytowalne pole). W kolejnej sekcji zawarte mają być lokalizacje wg podziału logicznego obiektu. Dla każdej lokalizacji możliwość przypisywania kodu i nazwy. Sekcja Najemcy to lista najemców przypisanych do obiektu. Zakładka Pliki powinna umożliwiać załączanie dowolnych plików, także kilku jednocześnie, do zbioru katalogów i podkatalogów. Załączniki mają być sortowane po dacie dodania, można również zamieszczać przy nich opisy i słowa kluczowe ułatwiające późniejsze wyszukiwanie. Wybrane przez administratora katalogi powinno dać się udostępnić najemcom. Dwie ostatnie sekcje to Zlecenia oraz Urządzenia. ii. Tworzenie zlecenia Zakładanie zlecenia będzie polegać na określeniu następujących jego parametrów: właściciel - pracownik najemcy, wykonawca za wykonanie zlecenia (system wyświetla domyślne opcje do wyboru), obiekt, lokalizacja na obiekcie, urządzenie (określane przy pomocy wyszukiwarki), tytuł i opis zlecenia, status gwarancji (posiada / nie posiada / nie dotyczy), priorytet, system (określony na podstawie rozbudowanego drzewa systemów), rodzaj działania (wybór z listy), data wprowadzenia zlecenia do systemu, MPK, status zlecenia (w zależności od etapu: Otwarte, Anulowane, Wykonane, Zamknięte). Z poziomu panelu Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 7 z 20

8 administratora powinno być możliwe określenie planowanego terminu wykonania zlecenia. Podczas zakładania zlecenia powinna być możliwość wyboru urządzenia, którego zlecenie dotyczy. Wyszukiwarka urządzeń ma być zintegrowana z modułem urządzeń dostępnym w obiektach. W przypadku wyboru określonego w panelu administracyjnym systemu z drzewa systemów, aplikacja powinna wyświetlić formatkę umożliwiającą wpisanie w ujednolicony sposób danych kart dostępowych, a następnie dodać odpowiednią zakładkę z kartami dostępowymi na ekranie zlecenia. iii. Działania w obrębie zlecenia Przy dodawaniu zlecenia system ma automatycznie wybierać wykonawcę osobę, która aktualnie obsługuje konkretną grupę obiektów i posiada w systemie najwyższy priorytet. Wybrana osoba ma otrzymywać powiadomienie o założeniu zlecenia pocztą elektroniczną. Wykonawca może następnie przekazać zlecenie do wykonania innemu Administratorowi. Poza osobą odpowiedzialną oraz właścicielem zlecenie mogą obserwować również inne osoby, związane z jego przedmiotem. System powinien umożliwiać nadanie statusu obserwatora Administratorom, jak i osobom po stronie Klienta danego zlecenia. Obserwatorami zlecenia przekazanego do wykonania serwisowi zewnętrznemu mogą być wybrani pracownicy serwisu. Poszczególne klasy zleceń powinny posiadać opcję rejestrowania danych dotyczących identyfikatorów dostępu np. nadanie uprawnień dostępu, cofnięcie czy inne zmiany. Struktura zlecenia ma pozwalać na prowadzenie dialogu w jego obrębie oraz wymianę plików poprzez załączanie ich bezpośrednio do zlecenia. Zlecenia serwisowe oraz przeglądy techniczne powinny posiadać osobny moduł zarządzający załącznikami, który ma pozwalać na dodawanie plików powyżej 50MB, załączanie kilku dokumentów jednocześnie oraz umożliwiać monitorowanie postępu ładowania pliku. Dodanie notatki do zlecenia winno być sygnalizowane wszystkim osobom dodanym do zlecenia, poza właścicielem, poprzez automatyczne wysłanie a przez system. System powinien umożliwiać modyfikowanie widoczności notatek poprzez określanie ich statusu jako publicznych widocznych dla wszystkich osób dodanych do zlecenia, wewnętrznych widocznych dla wszystkich pracowników Klienta, bądź prywatnych widocznych jedynie dla osoby dodającej notatkę. Notatki powinny być dodawane do zgłoszenia, tworząc dialog w odpowiedniej zakładce. Dodatkowo przechowywane mają być informacje dotyczące zmian statusów oraz innych parametrów zlecenia. System przechowuje informację o wszystkich osobach które otrzymały powiadomienia związane z dodaniem notatki. Zlecenia mają posiadać także opcję dodawania wizyt serwisantów z podaniem osoby realizującej zlecenie serwisowe, datę oraz godzinę wizyty, przedmiot wizyty oraz ewentualną odpłatność (możliwość wpisania kosztu realizacji). Po zakończeniu wizyty system ma umożliwiać dodanie pod zlecenie (podpięcie) protokołu. Wizyty, podobnie jak zlecenia, mają mieć opcję filtrowania, przeglądania, konwertowania do formatu xls oraz podpinania pod kalendarz. Płatne wizyty powinno się określać na podstawie stawek godzinowych najemcy (dni pracujące, weekendy oraz święta). System automatycznie powinien pobierać informację o aktualnych świętach, sugerując odpowiednio stawkę godzinową i przemnażać przez czas. Dodatkowo powinno możliwe być dodanie kosztów dodatkowych nie wynikających z godzin, określenie zużytych materiałów oraz uzupełnianie opisu wizyty. System powinien umożliwiać przypisywanie do jednej wizyty więcej niż jednego serwisanta. Wizyty powinny być możliwe do określenia jako widoczne w kalendarzu, pojawiają się wtedy w kalendarzach poszczególnych pracowników odbywających wizytę. Każda osoba dodana do zlecenia i posiadająca odpowiednie uprawnienie powinna móc wykonać operację zamknięcia, a także zmiany jego priorytetu. Zamknięcie zlecenia ma być operacją nieodwracalną. Administrator powinien móc ponadto określić ręcznie datę i godzinę rozwiązania zlecenia. Wszelkie zmiany w zleceniu powinny być indeksowane w zakładce Historia. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 8 z 20

9 Dla kosztów związanych z realizacją zlecenia ma powstać osobna sekcja Koszty, która zawiera dane na temat podstawy kosztu wraz z podaniem kwoty w PLN. Suma kosztów widoczna ma być także w części nagłówkowej zlecenia. Dla nowych zleceń związanych z przedmiotem danego zlecenia system powinien posiadać opcję tworzenia zleceń powiązanych. Dane nowego zlecenia częściowo pokrywają się ze zleceniem pierwotnym, co nie wyklucza ich ewentualnej modyfikacji. Numer, status oraz tytuł zlecenia powiązanego ma być uwidoczniony w osobnej sekcji w obrębie zlecenia podstawowego. W oparciu o terminy wykonania zleceń system ma automatycznie oznaczać wpisy przeterminowane. W przypadku, gdy określono pierwszeństwo dla danego urządzenia, system kieruje się w pierwszej kolejności SLA. Jeżeli do zlecenia dodano kilka urządzeń, system określa SLA na najniższym poziomie dla wszystkich urządzeń. W przypadku przekroczenia ram czasowych realizacji, wykonawca oraz koordynator obiektu mają otrzymać pocztą elektroniczną powiadomienie. e mają być wysyłane regularnie, co 24h. System ma umożliwiać przeglądanie zleceń wg wybranych atrybutów oraz konwersję na arkusz kalkulacyjny, co powinno pozwalać na tworzenie raportów zawierających podstawowe informacje takie jak lista zadań i urządzeń. Raport można konwertować także na plik PDF. System powinien umożliwiać delegowanie zlecenia do innej osoby lub do zewnętrznego serwisu, który również może posiadać dostęp do systemu z ograniczonymi uprawnieniami. iv. Powiadomienia Wysyłanie powiadomień Utworzenie zlecenia ma powodować wysłanie powiadomienia do osób zaangażowanych w zgłoszenie, z pominięciem osoby tworzącej zlecenie. Analogicznie powiadomienia mają być wysyłane także w momencie dodania notatki do osób, które mają dostęp do danej notatki. Otrzymywanie i analizowanie odpowiedzi System ma umożliwiać przypisanie dedykowanych kont pocztowych do grupy obiektów. W przypadku otrzymania maila od klienta system automatycznie powinien dokonać konwersji go na notatkę do odpowiedniego zlecenia, jeżeli w temacie maila zostanie umieszczony numer zlecenia np. #5643 adres nadawcy będzie taki sam jak adres zamieszczony w systemie i przyporządkowany do tego zlecenia. Jeżeli nie ma możliwości przekształcenia a, ponieważ nie spełnia on powyższych warunków, system ma zaimportować maila na ekran listy, gdzie można będzie ręcznie przekształcić go w nowe zlecenie, dodać jako notatkę do zlecenia istniejącego, oznaczyć jako spam lub odrzucić (informacja zwrotna do adresata). Przekształcenie a w nowe zlecenie ma spowodować automatyczne uzupełnienie danych w zleceniu: firmy, osoby, tematu oraz opisu i ewentualnie załączników. Pozostałe dane mają być wpisywane ręcznie przez osobę wprowadzającą zlecenie. System powinien umożliwiać dodanie maila także do istniejącego zlecenia poprzez wyszukanie odpowiedniego zlecenia (system podpowiada ostatnio zarejestrowane zlecenia danego klienta/najemcy). Nadawca wiadomości oraz moderator skrzynki pocztowej mają otrzymać wtedy potwierdzenie zarejestrowania a bezpośrednio po wpłynięciu do klienta poczty . Wiadomość ma zawierać treść oraz temat oryginalnej wiadomości, a po przetworzeniu przez moderatora klienta poczty ma być jej nadany unikatowy numer. Przekształcane wiadomości mają być przetwarzane na tekst oraz ewentualne załączniki, pełna wiadomość html oraz nagłówek wiadomości ma być natomiast przechowywana w aplikacji, dostępna z poziomu widoku notatki zgłoszenia. v. Komunikaty Moduł komunikatów służy do ogólnych kontaktów z najemcami. Tą drogą będą przekazywane informacje dotyczące tematów niezwiązanych z konkretnymi zleceniami (przeglądy instalacji, reorganizacja parkingu, audyty itp.). Komunikat można przypisywać do konkretnych najemców, którzy po dodaniu komunikatu otrzymują powiadomienie mailowe. Dla komunikatu powinno być możliwe określenie daty wygaśnięcia. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 9 z 20

10 d) Kalendarz i. Funkcje podstawowe Kalendarz ma umożliwiać wyświetlanie w trybie: dni roboczych, 7-dniowym oraz w skali miesiąca, Moduł ma umożliwiać tworzenie alokacji z opcjonalnym przypisywaniem do poszczególnych zleceń, przeglądów, projektów, czy wydarzeń alokacji czasowych, a także możliwość raportowania czasu pracy wg wielu kryteriów: projekt, najemca, osoba, itp. Alokacje mają mieć możliwość przenoszenia w obrębie widoku kalendarza metodą przeciągnij i upuść., Bezpośrednio poprzez kalendarz ma być możliwość dokonywania rezerwacji (alokacji) na zasoby np. samochody, sale konferencyjne, Użytkownicy o osobnych uprawnieniach mają mieć możliwość podglądu kalendarza innych osób. ii. Synchronizacja i zaproszenia na spotkania Kalendarz ma mieć możliwość synchronizacji z innymi klientami (smartfony Android, ios klient pocztowy Thunderbird, Mac Mail) za pomocą protokołu CalDAV synchronizacja kalendarza danego użytkownika w systemie, Przy włączonej synchronizacji j.w. ma istnieć możliwość wysyłki zaproszeń na spotkania z poziomu klienta aplikacji (telefon, program pocztowy). Informacja o liście zaproszonych osób i ich statusie (Oczekujący, Potwierdzony, Odrzucony) ma być widoczna po stronie aplikacji (bez możliwości zmiany). e) Moduł kontroli wykonania usług zarządzania oraz obsługi technicznej nieruchomości Moduł ma umożliwiać Zamawiającemu kontrolę działań zarządcy nieruchomości i firmy facility management w obszarze monitorowania stanu technicznego budynku. Działania te powinny być realizowane na podstawie schematu przeglądów technicznych oraz stanu urządzeń (instalacji). i. Urządzenia Podstawowe parametry Do każdego urządzenia mają być przyporządkowane określone atrybuty: obiekt, lokalizacja urządzenia w obiekcie, jego typ, system, kod, nazwa, numeracja, MPK, numer UDT wraz z datą wygaśnięcia (system wysyła powiadomienia do odpowiedniej osoby przed datą wygaśnięcia numeru UDT) data wygaśnięcia gwarancji, a także status eksploatacji określenie czy urządzenie nadaje się warunkowo bądź bezwarunkowo do eksploatacji czy też nie, określenie fizycznego statusu urządzenia czy jest w ruchu, czy też nie, czy zostało sprzedane bądź zezłomowane. Dodatkowym atrybutem urządzenia powinien być priorytet SLA (wybór z listy priorytetów z określoną ilością godzin na realizację zlecenia dotyczącego urządzenia z możliwością ręcznego wpisywania ilości godzin w interfejsie dostępnym przy danych zleceniach serwisowych). Panel urządzenia Panel urządzenia powinien zawierać w/w podstawowe parametry urządzenia. Na poziomie panelu urządzenia administrator powinien móc uzupełniać także jego podzespoły. Podzespoły mają posiadać określone parametry, w tym co najmniej: kod, nazwa, numer seryjny, nr inwentarzowy, numer UDT, data UDT, data wygaśnięcia gwarancji, status (analogicznie jak dla urządzenia). Materiały eksploatacyjne przeznaczone dla konkretnego urządzenia powinny być dodawane jako definicje pozycji magazynowych ściśle zintegrowane z modułem magazynowym. Analogicznie jak do zleceń, do panelu urządzenia możliwe powinno być dodawanie plików. Spis urządzeń Spis urządzeń powinien umożliwiać ich filtrowanie m.in. po systemach, kodzie, nazwie, numerze seryjnym czy też słowach kluczowych. Podzespoły mają być możliwe do wyszukiwania także w liście urządzeń pod konkretnym obiektem. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 10 z 20

11 ii. Schematy przeglądów technicznych Moduł ma umożliwiać zarządzanie przeglądami technicznymi na podstawie schematu przeglądów technicznych. Parametry Przeglądy techniczne powinny być opisywane przez podanie nazwy w języku polskim i angielskim, określeniu grupy nieruchomości, jednego bądź większej ilości obiektów oraz opcjonalnie lokalizacji w budynkach, wybór systemu oraz podsystemu z definiowalnej listy, wspólnej dla całej aplikacji oraz różnych typów zleceń. Następnie użytkownik powinien określić właściciela, którym może być osoba spośród Administratorów oraz Wykonawcę, którym może być osoba spośród Administratorów lub wyznaczony pracownik Serwisu Zewnętrznego. Na podstawie płaskiej listy słownikowej, dostępnej dla Administratora, system powinien umożliwiać klasyfikację (np. obchody / przegląd). Moduł powinien umożliwiać także określenie oczekiwanego kosztu całkowitego oraz informacji czy koszt jest płatny przez najemcę oraz czasu trwania przeglądu w dniach. Generowanie przeglądów System powinien generować przeglądy na podstawie określenia schematu cyklu daty startu, daty zakończenia, częstotliwości (liczby) oraz interwału (dzień/dzień roboczy/ tydzień/ miesiąc/ kwartał/ półrocze/rok). Po zapisaniu schematu przeglądów, po uruchomieniu dodatkowej funkcji, automatycznie, powinny zostać utworzone przeglądy wg daty wynikającej z cyklu. Domyślnie przeglądy przypadające na sobotę bądź niedzielę powinny być przesuwane wstecz na piątek poprzedzający tę datę. Pliki Do każdego schematu przeglądów powinno być możliwe dodawanie plików, które wyświetlane są we wszystkich wygenerowanych zleceniach. Zadania Do schematu powinno być możliwe dodawanie dowolnej ilości zadań do wykonania w ramach przeglądu. Ich kolejność powinna być możliwa do zmiany metodą przeciągnij i upuść. Zadania powinny być możliwe do zaimportowania do systemu z arkusza XLS. Zadania winny być automatycznie kopiowane ze schematu do wygenerowanych na jego podstawie przeglądów. Ewentualna zmiana zadań w schemacie powinna skutkować automatyczną aktualizacją w jeszcze nie zamkniętych przeglądach. Zadania powinno dać się pogrupować i zapisać na osobnej liście jako przykładowe objęte określanymi przez użytkownika etykietami. Urządzenia Administrator powinien móc dodawać do schematu dowolną ilość urządzeń serwisowanych w trakcie przeglądu. Urządzenia powinny być automatycznie kopiowane ze schematu do wygenerowanych na jego podstawie przeglądów, a ewentualna zmiana urządzeń w schemacie skutkuje automatyczną aktualizacją w jeszcze nie zamkniętych przeglądach. Duplikowanie System powinien umożliwiać duplikowanie schematu przeglądu. Przedłużanie System powinien umożliwiać przedłużenie schematu przeglądu poprzez zmianę daty końca cyklu. Powoduje to wygenerowanie nowych przeglądów w ramach tego samego schematu. iii. Wygenerowane przeglądy techniczne Przeglądy techniczne mają być w systemie osobnym rodzajem zlecenia tworzonym na podstawie schematu przeglądu. Parametry Przegląd powinien być identyfikowany co najmniej przez następujące parametry: numer, tytuł, przypisanie do schematu przeglądu oraz pobierane z niego dynamicznie parametrów powiązanych: grupy obiektów, Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 11 z 20

12 obiekt/obiekty, system z drzewa systemów i podsystemów. Dalsze opcjonalne parametry to data przeglądu, edytowalny czas trwania w dniach, właściciel, wykonawca (analogiczne jak w zleceniach serwisowych), osoby zaangażowane (analogiczne jak w zleceniach serwisowych), notatki wraz z plikami (analogiczne jak w zleceniach serwisowych), automatycznie tworzona historia (analogiczne jak w zleceniach serwisowych), procent zaawansowania (analogiczne jak w zleceniach serwisowych). Statusy W zależności od postępu przeglądu, przegląd powinien posiadać jeden z co najmniej następujących statusów: Otwarty/Wykonany/Zamknięty. Możliwość oznaczenia przeglądu jako zamkniętego powinna być objęta osobnym uprawnieniem. Podczas zamykania przeglądu powinna się pojawić opcja dodania uwag poprzez określenie tematu, systemu oraz opisu. W konsekwencji tworzone powinno być zlecenie serwisowe połączone z przeglądem. Zadania Zadania w przeglądzie powinny być pobierane ze schematu, z możliwością edycji. Zadanie w ramach przeglądu można zamknąć. Koszty Do przeglądu powinno być możliwe dodawanie kosztów poprzez określenie nazwy oraz wartości. Jeśli odnaleziono koszt o tej samej nazwie we wcześniejszych przeglądach, aplikacja powinna podpowiadać ostatnią wartość kosztu. Magazyn W ramach wygenerowanego przeglądu system powinien umożliwiać rozchodowanie materiałów z magazynów określonych w ramach danego obiektu. Dodanie poszczególnych materiałów powinny powodować ich wydanie z magazynu na rzecz danego zlecenia powiązanego z najemcą. System ma automatycznie tworzyć niezbędne dokumenty magazynowe takie jak dokument PZ. Raport przeglądu oraz przydzielanie osób odpowiedzialnych Dla przeglądu powinno być możliwe wydrukowanie raportu w formie pliku PDF. Raport z przeglądu powinien zawierać wybrane informacje nagłówkowe, listę urządzeń, zadań do wykonania z możliwością oznaczania ich jako wykonanych, listę plików (załączników) oraz miejsce na podpisy. System powinien umożliwiać wydrukowanie gotowego raportu w formie PDF, co powinno być jednoznaczne z odznaczeniem na liście odpowiednią ikoną przeglądów, dla których raport został już wydrukowany. Jeśli do notatek przeglądu zostały załączone pliki, aplikacja powinna przypominać o konieczności ich wydrukowania. System powinien także umożliwiać wydrukowanie zbiorcze dla zaznaczonych przeglądów, bezpośrednio z listy przeglądów. System ma umożliwiać również zbiorczą zmianę osób odpowiedzialnych w grupie uprzednio przefiltrowanych przeglądów. iv. Raport długookresowy Aplikacja ma umożliwiać wygenerowanie podsumowania przeglądów technicznych dla obiektów w ramach wybranej grupy. W podsumowaniu w podziale na poszczególne systemy widoczne mają być przeglądy, a w ich ramach zadania. Raport ma przedstawiać w formie graficznej długookresowy plan przeglądów dla danego obiektu lub grupy obiektów w podziale na systemy i kolejne tygodnie. Czas trwania danego przeglądu powinien być oznaczony różnymi kolorami, w zależności od jego statusu. Przykładowo na zielono oznaczone mają być przeglądy otwarte, których termin zakończenia jeszcze nie minął, na czerwono przeglądy otwarte, których termin zakończenia minął, na szaro przeglądy zamknięte. Podsumowanie powinno być możliwe do filtrowania według kryterium grupy obiektów lub systemu przeglądu, a także powinna istnieć możliwość eksportu do pliku XLS, który zawiera niezmienioną formę graficzną raportu (obejmuje komórki, przeglądy, koszty oraz legendę). Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 12 z 20

13 v. Liczniki Aplikacja powinna umożliwiać dodawanie dowolnej ilości liczników, a dla każdego licznika określanie co najmniej następujących atrybutów: typ (gaz/prąd/woda), jednostka (kwh, m 3 ), najemca (dla liczników przypisanych do konkretnego najemcy) albo obiekt (dla liczników przypisanych do obiektu). System powinien udostępniać możliwość rejestracji stanów liczników poprzez określenie daty pomiaru (należy wybrać ją z kalendarza), licznik (wybór z listy), stan licznika. Aplikacja powinna umożliwiać import stanów liczników z systemu BMS (import pliku w formacie XLS). f) Integracja z programem finansowo-księgowym System ma umożliwiać integrację z systemem finansowo-księgowym Symfonia Handel w zakresie pobierania informacji o fakturach wystawianych dla najemców. Program Symfonia Handel przy każdorazowym wystawieniu dokumentu (faktury) będzie generował plik PDF z pełnym obrazem faktury oraz plik w formacie XML z pełnym opisem faktury. Po wygenerowaniu pliki będą automatycznie przesyłane na wskazany przez Wykonawcę serwer FTP. Aplikacja cyklicznie sprawdzi czy na serwerze FTP pojawiły się nowe (niezaimportowane do tej pory dokumenty). Jeśli istnieje nowy dokument system powinien pobrać plik PDF z obrazem faktury oraz przetworzyć plik XML z opisem. W procesie przetwarzania system ma przypisać fakturę do najemcy na podstawie kodu kontrahenta z programu Symfonia Handel. Kod kontrahenta z programu Symfonia Handel powinien być przechowywany w aplikacji jako osobny atrybut firmy Po przypisaniu faktury do najemcy system ma pobierać informacje o fakturze z pliku XML (kwota brutto, kwota netto, data wystawienia, sposób oraz termin płatności, a także numer dokumentu) i udostępnić te dane odpowiedniemu najemcy. Z ekranu listy zaimportowanych faktur system ma umożliwiać również pobranie pełnego obrazu faktury w formacie PDF. W sytuacji, jeśli ze względu na brak przypisania kontrahenta do najemcy lub błąd w pliku XML przetworzenie faktury jest niemożliwe, system ma powiadomić o tym wskazanego w systemie użytkownika wysyłając do niego informacje o pliku, którego przetworzenie nie było możliwe. Przygotowanie programu Symfonia Handel do integracji w w/w zakresie leży po stronie Zamawiającego. g) Wersja mobilna Elementem systemu powinna być dedykowana aplikacja mobilna, zbudowana z myślą o ergonomicznym użytkowaniu funkcji systemu na urządzeniach typu tablet oraz smartfon, opartych o system operacyjny Android lub ios. Aplikacja mobilna powinna udostępniać co najmniej następujące funkcje: i. Obsługa zgłoszeń Helpdesk Tworzenie nowego zgłoszenia, Listowanie i filtrowanie zgłoszeń, Przeglądanie szczegółów zgłoszenia (notatki, pliki, wizyty, urządzenia), Aktualizacja zgłoszenia tworzenie notatek, dodawanie zdjęć wykonanych aparatem urządzenia, delegowanie, dodawanie obserwatorów, rejestrowanie wizyt, zmiana statusu. ii. Obsługa przeglądów technicznych Listowanie i filtrowanie przeglądów, Przeglądanie szczegółów przeglądów (notatki, urządzenia, checklista), Aktualizacja przeglądu: dodawanie notatek, dodawanie zdjęć wykonanych aparatem urządzenia, delegowanie, dodawanie obserwatorów, rejestrowanie wizyt, uzupełnianie checklisty zmiana statusu Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 13 z 20

14 iii. Obiekty Przeglądanie podstawowych informacji o obiektach, iv. Firmy Przeglądanie i filtrowanie listy firm, Przeglądanie szczegółów firmy, Przeglądanie listy pracowników powiązanych z daną firmą, Przeglądanie dokumentów podpiętych pod kartę firmy. h) Szkolenia i eventy i. Wstęp Moduł wydarzeń (szkoleń i eventów) będzie służył do zarządzania konferencjami, szkoleniami i innymi wydarzeniami marketingowymi. Każde wydarzenie powinno posiadać funkcje podobne do zleceń projektowych czy zleceń serwisowych, tj. tytuł, opis, zlecający, wykonawca, możliwość dodawania osób zaangażowanych, notatek wraz z plikami i ich obserwatorów. Wydarzenie może mieć status: Otwarte, Zakończone, bądź Anulowane. ii. Czas i miejsce wydarzeń Dla każdego miejsca administrator powinien móc określać miejscowość, zakres dat oraz opcjonalnie dokładną lokalizację i opis. Dla konferencji/szkolenia można dodawać dowolną liczbę lokalizacji. iii. Budżetowanie Moduł wydarzeń powinien umożliwiać tworzenie listy kosztów, której pozycje zawierają numer dokumentu, opis kosztu, kwotę, typ (wybierany z listy) oraz procent finansowania z przychodów. Do wydarzenia można także analogicznie dodać listę przychodów. iv. Uczestnicy wydarzenia Do danego wydarzenia powinno być możliwe dodawanie dowolnej liczby osób spośród ogólnej bazy kontaktów, wg kryterium określonej grupy, bądź indywidualnie przy pomocy wyszukiwarki kontaktów, Każdy uczestnik wydarzenia powinien posiadać jeden z następujących statusów uczestnictwa: Oczekujący, Potwierdzony, Obecny (Zakończony) oraz Brak obecności. Domyślnie każdy uczestnik ma status Oczekujący a status można ręcznie zmienić na dowolnie inny, Lista uczestników wydarzeń powinna posiadać opcje przeszukiwania wg różnych kryteriów: nazwy wydarzenia, statusu uczestnika, imienia, nazwiska, daty wydarzenia. W razie konieczności zmiany statusu więcej niż jednego uczestnika naraz, można zaznaczyć na liście danych uczestników, których ma objąć zmiana statusu, Rejestracja na szkolenie typu publicznego powinna być możliwa także za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej (np. strony firmowej) za pomocą iframe z możliwością przekazania odnośnika do własnego arkusza stylów. Rejestracja wymaga wtedy podania imienia, nazwiska i adresu oraz wypełnienia ankiety, jeśli istnieje ankieta przypisana do danego wydarzenia. W przypadku, gdy adres osoby rejestrującej pokrywa się z adresem jakiejś osoby w bazie systemu osoba powinna być podłączana pod to konto, w przeciwnym razie tworzone jest nowe konto w systemie. Rejestracja powoduje wysłanie powiadomienia do osoby będącej właścicielem wydarzenia. v. Integracja z Moduł wydarzeń ma umożliwiać wysyłanie mailingu. Do odbiorców automatycznie powinni być dodawani uczestnicy wydarzenia. Dzięki tej funkcji z poziomu wydarzenia powinno być możliwe wysyłanie np. zaproszenia. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 14 z 20

15 vi. Ankietowanie Do wydarzenia powinno być możliwe dodawanie powiązanej z nim ankiety pobranej z modułu ankiet. Na ekranie wydarzenia powinny się pojawiać linki prowadzące bezpośrednio do przypisanych ankiet. Załadowanie się do strony z ankietą nie powinno wymagać posiadania loginu i hasła do aplikacji. System ma jednoznacznie identyfikować osobę wypełniającą ankietę w przypadku, w którym ankieta nie posiada atrybutu anonimowa. i) Ankiety i. Redagowanie ankiet Redagowanie ankiety ma polegać na określeniu jej tytułu oraz zdefiniowaniu listy pytań przypisywanych do sekcji. Każde pytanie oprócz treści może mieć jedną z kilku możliwych form odpowiedzi: pole tekstowe, wybór jednej opcji z listy albo wybór kilku opcji z listy. Ankieta może mieć status otwarta, bądź zamknięta oraz ewentualnie datę wygaśnięcia. Ankieta może być anonimowa. ii. Integracja z modułem mailingowym W celu wysłania zaproszenia do uzupełnienia ankiety z poziomu modułu ankiet powinno być możliwe przejście do modułu odpowiedzialnego za wysyłanie mailingu. Po wybraniu odbiorców (na podstawie wyników wyszukiwania lub dla całej grupy) przy pomocy znacznika powinno być możliwe dodanie linku do ankiety. Link może być anonimowy tzn. nie zawierać informacji o ankietowanym. iii. Analiza wyników ankiety Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych powinny być możliwe do przeglądania w aplikacji bądź eksportu do formatu XLS. j) Moduł mailingowy Moduł ma umożliwiać wysyłkę maili do osób zarejestrowanych w bazie. Wiadomość może pochodzić z modułu wydarzeń lub modułu ankiet, może także zostać utworzona niezależnie od zleceń. i. Redagowanie i Przy tworzeniu i określa się co najmniej następujące atrybuty: tytuł wewnętrzny, temat, nadawcę (ze słownika). Do wiadomości powinno być możliwe wyszukane osoby lub z grupy (domyślnie tylko spośród osób z uaktywnionym statusem odbiorca mailingu ). Obszar edycji powinien być podzielony na wstęp, wysyłany w treści maila i rozwinięcie, widoczne już na poziomie aplikacji po kliknięciu w link czytaj więcej. ii. Automatyczne tagi Do treści wiadomości powinno być możliwe dodawanie znaczników automatycznie przetwarzanych w momencie wysyłki mailingu. Zawsze mają być obsługiwane: imię i nazwisko odbiorcy oraz nazwa firmy. Dla wiadomości pochodzących z wydarzeń powinno być możliwe używanie dodatkowo znaczników z linkiem, miejscem i adresem wydarzenia. Dla wiadomości pochodzących z ankiet można dodatkowo używać znacznika z linkiem do ankiety. iii. Wiadomości wysłane Aplikacja ma udostępniać listę wysłanych wiadomości, którą można filtrować. Po wejściu w zachowaną wiadomość powinien być możliwy podgląd listy adresatów. Powinna również istnieć opcja tworzenia nowej wiadomości na podstawie wcześniej zachowanej system podpowiada wtedy treść. iv. Analiza poczytności ma zawierać obrazek o rozmiarze 1x1 piksela. Jeśli odbiorca otworzy wiadomość w programie pocztowym, który nie ma zablokowanego pobierania obrazków, to system ma wykryć otwarcie wiadomości. Ponadto system ma logować kliknięcia w link prowadzący do rozwinięcia wiadomości. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 15 z 20

16 k) Projekty i. Słownik projektów Aplikacja ma pozwalać na rejestrowanie nieograniczonej ilości projektów, które można dzielić na podprojekty. Do projektów powinno być możliwe dodawanie kategorii zleceń oraz nieograniczoną liczbę firm/osób zaangażowanych z bazy systemu. Osoby zaangażowane mają otrzymywać powiadomienia o zmianach w obrębie zleceń przyporządkowanych do danego projektu. ii. Kategorie zleceń i macierz wykonawców W aplikacji powinno być możliwe definiowanie drzewa kategorii zleceń, np. Doradztwo -> Doradztwo prawne. Do kategorii zleceń powinno być możliwe dodawanie wykonawców (osób odpowiedzialnych) wraz z określeniem priorytetu (dalsze priorytety oznaczają zastępców osób o wyższych priorytetach). iii. Zlecenia projektowe System ma umożliwiać tworzenie i zarządzanie zleceniami projektowymi. Podstawowe atrybuty Przy tworzeniu zlecenia powinno się określać jego parametry tj. projekt (użytkownik administracyjny widzi wszystkie projekty, użytkownik przypisany do firmy, np. najemcy, widzi jeden projekt ogólny oraz projekty przypisane bezpośrednio do jego firmy), kategoria w ramach projektu, tytuł, opis oraz opcjonalne załączniki. Na podstawie wybranej kategorii system automatycznie powinien wyznaczyć wykonawcę jako osobę obecną o najwyższym priorytecie w strukturze osób odpowiedzialnych. Wykonawcę można w razie potrzeby zmienić na inną osobę z listy.po zapisaniu zlecenia automatycznie nadawany jest mu numer i wysyłane jest powiadomienie .system powinien umożliwiać zmianę wykonawcy na dowolnym etapie przed zamknięciem zlecenia (delegowanie zlecenia). Notatki Do zlecenia powinno być możliwe dodawanie dowolnej liczby notatek. Notatka ma być uaktualnieniem zlecenia. Notatki mają mieć różne statusy widoczności. Notatki publiczne powinny być widoczne dla wszystkich użytkowników mających dostęp do zlecenia, w tym osób z firm zewnętrznych. Notatki wewnętrzne mają być widoczne dla wszystkich pracowników firmy. Natomiast treść notatek prywatnych widzi jedynie ich autor. Podczas dodawania notatki powinna się pojawić opcja określenia kierunku, czyli sprecyzowania kto powinien w dalszej kolejności podjąć aktywność w obrębie zlecenia (zgłaszający/ wykonawca). Powiadomienie o dodaniu notatki ma być wysyłane w formie maila, z numerem zlecenia w temacie, do wszystkich osób do niego dodanych. Odpowiedź na wiadomość jest przesyłana do klienta poczty , skąd trafia, wraz z załącznikami, do zlecenia w formie notatki. Dodawanie plików i kolejnych wersji dokumentów Do notatki powinno być możliwe dodawanie nieograniczonej liczby plików w formie załączników. Dodane pliki mają być widoczne pod notatką oraz w formie listy, w odrębnej zakładce. W momencie wysyłania powiadomienia o dodaniu notatki, pliki automatycznie załączają się do maila. Do zlecenia powinno być możliwe dodawanie kolejnych wersji tych samych plików. System ma śledzić numery wersji oraz rejestrować datę i autora zmiany oraz ewentualny komentarz. Dla plików wersjonowanych aplikacja ma ostrzegać o ewentualnej próbie pobrania nieaktualnej wersji pliku. Dodatkowo system ma udostępniać linki do plików nie wymagających zalogowania się oraz pobranie wszystkich plików z danego zlecenia w formie archiwum skompresowanego. Wszystkie pliki o wielkości powyżej 5MB powinny być dla użytkowników w formie linku umożliwiającego pobranie bezpośrednio z serwera. Osoby zaangażowane Do zlecenia powinno być możliwe dodawanie osób zaangażowanych. Obserwator zlecenia ma być powiadamiany mailowo o wszystkich nowych widocznych dla danej osoby notatkach (poza tymi, które sam dodał). Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 16 z 20

17 Alokacje Do zlecenia powinno być możliwe dodawanie alokacji, które są zamieszczane w kalendarzu. Kalendarz ma być widoczny jako jedna z zakładek zlecenia. Kalendarz powinien być przedstawiony w formie graficznej z możliwością płynnego przełączania się pomiędzy widokiem tygodnia roboczego, pełnego tygodnia oraz miesiąca. Każda z alokacji powinna być możliwa do przesunięcia przy użyciu mechanizmów przeciągnij i upuść. Statusy Stopień zaawansowania prac nad zleceniami obrazują statusy. W momencie zakładania zlecenia status ma zostać domyślnie określony jako Otwarte. W momencie realizacji wykonawca powinien móc zmienić status na Rozwiązane i tym samym przekazać do sprawdzenia i zamknięcia przez właściciela, który po sprawdzeniu może ustawić status na Zamknięte. Ostatnią z opcji, które ma udostępniać system, jest nadanie statusu Anulowane, określanego dla zleceń niezrealizowanych. Zmiany statusu powinny być rejestrowane poprzez zapisywanie osoby dokonującej zmiany, aktualnej daty i ewentualnie treści notatki odpowiadającej zmianie. Zlecenia powiązane Z poziomu zlecenia powinno by możliwe dodawanie powiązania do innego zlecenia lub stworzenie nowego zlecenia powiązanego. W karcie danego zlecenia powinny być widoczne inne zlecenia z nim powiązane wraz z ich numerami, tytułami, statusami i linkami do ich kart. Lista zleceń System powinien umożliwiać filtrowanie listy zleceń wg co najmniej następujących kryteriów:, wykonawca, projekt, partner, czy daty oddania. Często używane zestawienia kryteriów wyszukiwania powinny być możliwe do zachowania w formie filtrów. Domyślnie każdy pracownik powinien widzieć zlecenia, w które jest zaangażowany (jest osobą zgłaszającą, odpowiedzialną albo obserwatorem). Do pełnej listy zleceń mają dostęp jedynie osoby posiadające do tego szczególne uprawnienie. System powinien umożliwiać eksport zleceń do XLS (kolumny takie same jak na liście zgłoszeń). l) Rekrutacja firm Rekrutacja firm powinna być obsługiwana za pośrednictwem osobnego typu zgłoszeń. Każde zgłoszenie ma określać przypisane do kategorii rekrutacji, z której wynika ankieta rekrutacyjna (z modułu ankiet). Dzięki temu powinna być możliwa zbiorcza analiza wybranych danych z wniosków eksport wybranych wyników ankiety do XLS. Wypełnienie wniosku rekrutacyjnego powinno być zainicjowane ze zewnętrznej strony www (np. strony firmowej), poprzez iframe z możliwością przekazania odnośnika do własnego arkusza stylów. Rejestracja ma wymagać wtedy podania imienia, nazwiska, adresu , kategorii rekrutacji oraz wypełnienia ankiety, jeśli istnieje ankieta przypisana do danej kategorii. W przypadku, gdy adres osoby wypełniającej formularz pokrywa się z adresem jakiejś osoby w bazie systemu osoba powinna być podłączana pod to konto, w przeciwnym razie system ma utworzyć nowe konto w systemie. Rejestracja ma powodować wysłanie powiadomienia do osoby przypisanej jako odpowiedzialnej za dane kategorie zgłoszeń. Po utworzeniu wniosku rekrutacyjnego ma istnieć możliwość zmiany danych ankiety, dodawania załączników, zmiany statusu wniosku rekrutacyjnego. m) Rekrutacja pracowników Najemca w osobnej zakładce ma mieć możliwość zgłoszenia rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego, uzupełniając nazwę stanowiska oraz opis wymagań. Niezakończone ogłoszenia rekrutacyjne powinny być zaprezentowane w formie listy na zewnętrznej stronie internetowej poprzez iframe z możliwością przekazania odnośnika do własnego arkusza stylów. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 17 z 20

18 n) Zgłoszenia rezerwacyjne Aplikacja ma umożliwiać tworzenie zgłoszeń dot. rezerwacji zasobów (np. sal konferencyjnych, pokoi hotelowych, itp.). Aplikacja powinna bazować w tym zakresie na liście zasobów, dla których ustawiono flagę Dostępne do rezerwacji. i. Tworzenie zgłoszenia Zgłoszenie powinno być możliwe do utworzenia w imieniu osoby rezerwującej (np. najemcy) lub bezpośrednio przez osobę wymagane utworzenie konta w aplikacji. System powinien wymuszać wybór zasobu oraz określenie terminu rezerwacji od-do. Wprowadzanie danych ma ułatwiać podgląd kalendarza zasobów. ii. Zmiana statusów Zgłoszenie-rezerwacyjne po utworzeniu ma posiadać status Otwarte. Następnie administrator ma mieć możliwość zmiany statusu tego zgłoszenia na Potwierdzone, co powinno spowodować blokadę możliwości zmiany terminu. Zmiana statusu może być dokonana w formie notatki publicznej, co powinno spowodować wysłanie powiadomienia do osoby rezerwującej. iii. Ankietowanie System ma umożliwiać podpięcie ankiety z modułu ankiet, która będzie wysyłana (w formie maila z unikatowym linkiem) do osoby zgłaszającej po zamknięciu każdego zgłoszenia rezerwacyjnego. Po kliknięciu w link użytkownik bez logowania się do systemu powinien zobaczyć ankietę i móc ją uzupełnić. o) Raportowanie i. Dashboard System powinien być wyposażony w zindywidualizowany dla każdego użytkownika wewnętrznego ekran startowy systemu, do którego można dodawać widgety, czyli dedykowane raporty przedstawiające wybrane informacje. Użytkownik powinien móc samodzielnie ustalać rodzaj i położenie widgetów (funkcja przeciągnij i upuść) oraz ich cechy (parametry takie jak np. okres). Aplikacja powinna udostępniać co najmniej następującą listę widgetów: Zapisane filtry wyszukiwania (z listy zleceń), Ilość otwartych zleceń, Ilość zleceń w ostatnich dniach, Ostatnie zlecenia, Przeglądy lista przeglądów najbliższych, przeterminowanych i w trakcie, Zlecenia wykonane poniżej i powyżej SLA, Najbliższe alokacje użytkownika, Ilość zleceń wg najemcy, Ilość zleceń wg klasyfikacji, Lista komunikatów, Sumaryczna pracochłonność w podziale na firmy, Sumaryczna pracochłonność w podziale na projekty. ii. Raporty podręczne System powinien być wyposażony w moduł odpowiedzialny za kreowanie i zarządzanie szybkimi raportami tworzonymi na postawie wszystkich danych z systemu. Raporty powinny być możliwe do przygotowania samodzielnie przez Zamawiającego poprzez konstrukcję odpowiedniego zapytania SQL. System powinien udostępniać możliwość sortowania wyników i ich eksport do formatu XLS. Odpowiednio konstruując zapytanie SQL, administrator powinien mieć możliwość dodania do raportu filtrów wejściowych w postaci pól tekstowych. Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 18 z 20

19 13. Specyfikacje asortymentowe Lp. Opis wymaganego wyposażenia / funkcji Wymagane parametry techniczne 1. Dwa komplety bramek typu tripod Zasilanie prądem: 24 V AC, Max. pobór mocy: 80 VA, Temp. składowania: od -40 C do +50 C Temp. pracy: od -20 C do +50 C Minimalna szerokość przejścia: 518 mm Materiał: stal nierdzewna Możliwość konfiguracji przejść, Pełna programowalność sygnałów sterujących, Mechanizm dwuramienny z funkcją ewakuacji, Pokrywa ograniczająca dostęp osób postronnych do mechanizmu bramki zamykana na kluczyk, Sygnalizacja alarmowa informująca o próbie wejścia przez osobę nieupoważnioną, Automatyczne wspomaganie obrotu ramienia bramki. 2. Dwa komplety bramek uchylnych Wewnętrzna blokada elektromechaniczna, Szerokość: 1200 mm, Materiał: stal nierdzewna, Ramię bramki odblokowywane w obu kierunkach za pomocą sygnałów z pulpitu sterowniczego, W momencie odłączenia napięcia bramka powinna pozostać w stanie odblokowanym, Automatyczne wspomaganie obrotu ramienia bramki. 3. Sieciowe kontrolery IP Zasilanie z sieci: 9-24V AC/DC Zasilanie z akumulatora: 12V 7Ah (czas pracy do 10godzin), Standard czytników: Wiegand lub równoważny, Wejścia/ Klawiatura: 4 wejścia, możliwość zaprogramowania na obsługę przycisków, Wyjścia: 4 wyjścia bezpotencjałowe (przekaźnikowe) do sterowania zamkami i zworami elektromagnetycznymi, Porty komunikacyjne: RS-485 do podłączania ekspanderów, w tym co najmniej: - 4 kontrolery - 16 czytników (RF, SC zbliżeniowych) - 4 wyświetlacze LCD/LED (z dowolnymi komunikatami - kontroler nie posiada wbudowanego wyświetlacza), Komunikacja: za pośrednictwem sieci LAN (TCP/IP), możliwość uruchomienia komunikacji do 2 sek. od podania zasilania, Funkcje sprzętowe: bateryjne podtrzymanie zegara RTC, sygnalizacja pracy kontrolera za pomocą co najmniej 5 diod diagnostycznych, 4 diod sygnalizujących stan wyjść przekaźnikowych, 4 diody sygnalizujące działanie modułu sieciowego, 1 dioda sygnalizująca stan zasilania Funkcje programowe: możliwość mapowania czytników i wyjść przekaźnikowych, praca w trybie jednostronnej i dwustronnej kontroli, dla każdego czytnika i wyjścia osobno,przechowywanie użytkowników i zdarzeń w pamięci FLASH kontrolera; co najmniej użytkowników, co najmniej zdarzeń, możliwość konfiguracji wejść cyfrowych (przyciski, wejścia alarmowe, PPOŻ itp.), możliwość konfiguracji grup dostępu, stref i czasu dostępu, czarnej listy, Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 19 z 20

20 4. Czytnik kart zbliżeniowych 5. Stacja robocza 6. Drukarka 7. Pulpit sterowniczy Pamięć: wymienna pamięć kontrolera powinna umożliwić przenoszenie konfiguracji pomiędzy kontrolerami. Zakres napięcia: 6V DC do 14V DC, Pobór prądu (czuwanie): 75mA Pobór prądu maks.: 120mA Czujnik sabotażowy: akcelerometr Aktywne wejścia: niskonapięciowe, programowalna kontrola LED / kontrola brzęczka, impuls bezprądowy, Wskaźnik LED: LED RGB Format wyjściowy: Wiegand 26bit, Wiegand 32bit, Wiegand 34bit, Clock&data, RS485 (z możliwością dostosowania), USB (opcja), Czytnik kart zbliżeniowych: częstotliwość 13,56MHz, Typy kart: Mifare ISO14443A: MIFARE Mini, MIFARE 1K, MIFARE 4K, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire EV1, MIFARE Plus Dystans odczytu kart: max 60mm, Środowisko pracy: do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, Warunki pracy: Temperatura: -25 C do 40 C, Wilgotność: 0 do 95%,Wodoodporność: co najmniej standard IP65 Obudowa typu Tower, procesor czterordzeniowy o wydajności równoważnej lub lepszej procesorowi Intel Core i5-4670,pamięć RAM: co najmniej 4 GB DDR3-1600, dyski HDD: co najmniej 2 dyski 1 TB 7200 SATA II, karta sieciowa: co najmniej Gbit Ethernet 10/100/1000 Base-T, napęd DVD, system operacyjny Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, peryferia: mysz, klawiatura, monitor 23" o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080, UPS co najmniej 1000 VA Rodzaj druku: termosublimacja, termotransfer Druk: dwustronny, kolorowy, monochromatyczny Rozdzielczość druku [dpi]: co najmniej 300 Obsługa kart: przynajmniej PVC kompozytowe, samoprzylepne, PVC Grubość karty [mils]: co najmniej 30 Pojemność podajnika [karty 30mil]: co najmniej 100 Dostępne interfejsy: USB Temperatura pracy: od 15 C do 30 C Prędkość druku (kolor) [karty/h]: co najmniej 180 Prędkość druku (mono) [karty/h]: co najmniej 75 Sterowanie bramkami: możliwość zwolnienia blokady wybranej bramki Trwała obudowa wykonana ze stal nierdzewnej Min 4 przyciski do obsługi poszczególnych bramek Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Rejestracja Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku KRS Regon: NIP: Strona 20 z 20

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej ErLab Instrukcja konfiguracji i obsługi Spis Treści 1. Wstęp... 2 2. Konfiguracja... 3 2.1. Serwer... 3 2.2. Laboratorium... 3 2.3. Punkt pobrań... 4 3. Wysyłanie skierowania...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEM ZARZĄDZANIA DANYMI OSOBOWYMI - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wstęp System Zarządzania Danymi Osobowymi (dalej SZDO) składa się z: konsoli użytkownika posiadającej funkcjonalności niezbędne m. in. do

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK

Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK Załącznik 1c - Szczegółowy opis III części zamówienia DOSTAWA I WDROŻENIE MODULU PŁATNOŚCI PRZEZ INTERNET W PORTALU INTERESANTA - 5 SZTUK W ramach zamówienia Wykonawca zrealizuje usługę polegającą na dostawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu e-rejestracja Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Do czego służy moduł e-rejestracji?... 3 1.2. Schemat działania systemu e-rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro)

INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM. (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) INSTRUKCJA AKTYWACJI I OBSŁUGI BRAMKI SMS DLA FIRM (Bramka SMS dla małych Firm, Bramka SMS Pro) 1. AKTYWACJA USŁUGI... 2 2. OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNOŚCI BRAMKI SMS... 4 2.1. DEFINIOWANIE GRUPY ODBIORCÓW...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA

INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA INSTRUKCJA ADMINISTRATORA KLIENTA Logowanie do aplikacji... 2 Moje konto... 2 Pracownicy... 2 Grupy (podzakładka Pracownicy)... 5 Oferta dla Ciebie... 7 Kupione książki... 9 Oferta strony głównej (podzakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA

PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Serwis internetowy PLATFORMA GEOLOKALIZACYJNA 1.1 Opis serwisu 1.2 Funkcjonalności 2. Aplikacja mobilna ZGŁOŚ ANOMALIE 2.1 Opis aplikacji 2.2

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2016.0.0.0 Wydanie: 2016-01. Podpis cyfrowy. Spis treści... 1 Spis treści Spis treści... 1 Wstęp... 2 Przygotowanie certyfikatów wewnętrznych... 2 2.1. Przygotowanie karty pracownika... 2 2.2. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 3 2.3. Dodawanie certyfikatu pracownika...

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTÓW Przed rejestracją w module ibok należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Rejestrując się klient potwierdza, że zapoznał się z treścią

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1

Specyfikacja Wymagań. System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 Specyfikacja Wymagań System Obsługi Zgłoszeń Serwisowych Polfa Warszawa S.A. Załącznik nr 1 1. Wymagania sprzętowe i środowiskowe 1.1. Wymagania podstawowe Nowy system ma być dostępny dla wszystkich pracowników

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Część III - Zadanie nr 4.4: Oprogramowanie do zarządzania Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Panel administratora SkyCash dla Firm

Instrukcja. Panel administratora SkyCash dla Firm Instrukcja Panel administratora SkyCash dla Firm Spis treści I. Opis zakładek SkyCash dla Firm... 3 1. Pulpit... 3 2. Lista numerów... 4 3. Lista pojazdów/powiązania... 5 4. Aktywne parkowania... 6 5.

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b do SIWZ Opis Przedmiotu Części II zamówienia

Załącznik nr 9b do SIWZ Opis Przedmiotu Części II zamówienia Załącznik nr 9b do SIWZ Opis Przedmiotu Części II zamówienia Zaprojektowanie, budowa, dostawa, wdrożenie, utrzymanie, serwisowanie systemów i aplikacji tworzących architekturę platform technologicznych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1. Data produkcji wersji: 20 listopad 2013. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 20 listopad 2013 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2014.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex

Import zleceń / Integracja klienta K-Ex Import zleceń / Integracja klienta K-Ex 1 1 Integracja systemów Klient K-Ex jako sposobem zwiększenia wydajności tworzenia wysyłki 1.1 Import przesyłek na podstawie pliku CSV Wprowadzenie danych na temat

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA OBIEGIEM INFORMACJI (SZOI) Wymiana dokumentów elektronicznych pomiędzy Apteką a Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ Strona 1 z 10 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Podpis cyfrowy ISO 9001:2008 Dokument: 2013.1.0.0 Wydanie: 2013-01. Podpis cyfrowy Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Przygotowanie certyfiaktów... 2 2.1. Dodawanie certyfikatu nadrzędnego... 4 2.2. Dodawanie certyfikatu pracownika... 5 2.3. Informacje dodatkowe... 7 3. Podpisywanie dokumnetów...

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.

Wersja 2.0 SERWISOWO. Instrukcja obsługi systemu. Autor: Piotr Koblak. Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak. Instrukcja obsługi systemu SERWISOWO Autor: Piotr Koblak Wersja 2.0 Instrukcja obsługi sytemu SERWIS wersja 2.0 Kontakt do autora: piotr@koblak.pl P.P.U.H. HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. ul. Drobiarska 43, 05-070

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo