SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Dostawa przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej Zatwierdził:... dnia r.

2 Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców Rozdział II: Formularz Oferty oraz załączniki: Załącznik Nr 1: Załącznik Nr 2: Załącznik Nr 3: Załącznik Nr 4: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu; Wykaz wykonanych zamówień; Parametry techniczne; Załącznik Nr 5: Informacja o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp. Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV: Istotne dla stron postanowienia umowy. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zwana w dalszej części Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją. -2-

3 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Zamawiający. Nazwa: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Adres: Warszawa, ul. Instytutowa 1 telefon: (0 22) , fax (0 22) Oznaczenie postępowania. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ jest oznaczone znakiem: IBDiM/ZP/2/2013 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Ilekroć w niniejszej SIWZ zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej (zwanym dalej Przenośnym mikroskopem skaningowym lub PMS ) Zamówienie jest realizowane w ramach Decyzji Nr 6303/IA/610/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2013 roku kosztów realizacji inwestycyjnej w zakresie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, pn.: Przenośny mikroskop skaningowy z osprzętem do badań procesów korozyjnych infrastrukturze komunikacyjnej finansowane ze środków na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia jest zawarte w Rozdziałach: II (Załącznik Nr 4), III i IV niniejszej SIWZ Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia będzie Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie przy ul. Instytutowej Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi transportem Wykonawcy oraz na jego koszt i ryzyko Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Skanujące mikroskopy elektronowe Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. -3-

4 4.10. Tam, gdzie w SIWZ zostały wskazane normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie występują podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia o treści określonej Formularzem znajdującym się w Załączniku Nr 2 do Rozdziału II niniejszej SIWZ; aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, -4-

5 administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem; aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, o treści określonej Formularzem znajdującym się w Załączniku nr 5 do Rozdziału II W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie mikroskopu skaningowego, których wartość była nie mniejsza niż zł brutto każde. W przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej, niż złoty polski Zamawiający przeliczy ją na zł wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Dla oceny spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią formularza zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ (Załącznik nr 1) Wykaz wykonanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (poświadczeń) lub innych dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać informacje pozwalające zweryfikować spełnianie warunku, o którym mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. -5-

6 6.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Informacja dla Wykonawców mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: w pkt i pkt składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; w pkt składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a i c oraz w pkt 7.1.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Punkt 7.2. stosuje się odpowiednio. 8. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz podmiotów trzecich W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.1. lub odpowiadające im, wymienione w pkt 7 powinien złożyć każdy z podmiotów występujących wspólnie. Oświadczenie, o którym mowa w pkt jest składane w imieniu Wykonawców składających wspólnie ofertę Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku opisanego w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami tych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów: a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, -6-

7 b) pisemnego zobowiązania tych podmiotów (lub innych dokumentów z których zobowiązanie będzie wynikać), do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, c) dokumentów dotyczących zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów tych podmiotów, sposobu wykorzystania przez Wykonawcę zasobów tych podmiotów przy wykonywania zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z tymi podmiotami, zakresu i okresu udziału tych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia, Powołanie się przez Wykonawcę na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmioty, o których mowa w pkt 8.2, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w języku polskim pisemnie lub faksem Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami: - w zakresie przedmiotu zamówienia: mgr inż. Leszek Komorowski tel od poniedziałku do piątku w godzinach od do , - w zakresie procedury przetargowej: mgr Józef Sielski tel od poniedziałku do piątku w godzinach od do Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców. 10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta powinna być sporządzona zgodnie z treścią formularza Oferty i zawierać niżej wymienione dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz: Parametry techniczne sporządzony wg Załącznika Nr 4, do Rozdziału II pozwalający na ocenę oferty w kryterium (C2), o którym mowa w pkt 16 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. -7-

8 Specyfikację techniczną systemu pomiarowego wraz z opisami zawierającymi parametry techniczne w celu potwierdzenia spełniania wymagań Zamawiającego, określonych w Rozdziale III SIWZ Wraz z ofertą powinny być złożone: Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 6, 7 i 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, załączając do oferty stosowne pełnomocnictwo Dowód wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Rozdziału II niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem pełnomocnictw i oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1 do Rozdziału II) które powinny być złożone w formie oryginału lub odpisu notarialnego Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść powinny być kolejno ponumerowane oraz ze sobą połączone. W formularzu Oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron oferty wraz z załącznikami Oferta powinna zawierać spis załączników, z podaniem numerów stron W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, kartki powinny być ze sobą połączone, a strony ponumerowane Ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: oraz opisane: Instytut Badawczy Dróg i Mostów ul. Instytutowa Warszawa -8-

9 Dostawa przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej. Nie otwierać przed dniem r., godz Wymagania określone w pkt nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Oświadczenia dotyczące zmiany lub wycofania oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian powinno być opakowane tak, jak oferta a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA, zaś oświadczenie o wycofaniu oferty WYCOFANIE. 12. Miejsce i termin składania ofert Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Instytutowej 1 w budynku LAMB, w sekretariacie, pok. 107 (I piętro), w terminie do r. do godziny W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie złożona po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę Wykonawcy, po upływie terminu do wniesienia odwołania. 13. Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Instytutowej 1, w budynku LAMB, w pokoju 108 (I piętro), w dniu r., godz Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Wykonawca poda cenę oferty na formularzu oferty (Rozdział II do SIWZ) Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SIWZ, powinien w cenie ofertowej ująć wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu umowy Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza. Rozliczenie pomiędzy stronami będzie prowadzone w złotych polskich Cena podana na formularzu oferty jest ostateczna, i może być zmieniona w trakcie realizacji umowy jedynie w przypadkach określonych w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. -9-

10 15. Wymagania dotyczące wadium Oferta powinna być zabezpieczona wadium: - w wysokości PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), Wadium może być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, których wyboru dokonują Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w Pekao S.A. O/W-wa, nr ; b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy powinno wpłynąć na wskazany w pkt a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 16. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria: C1 Cena oferty brutto 90 % C2 Parametry techniczne 10 % Ocena ofert w poszczególnych kryteriach będzie przebiegała wg następujących zasad: C1 Cena oferty brutto 90 % W kryterium cena oferty brutto punkty przyznane poszczególnym ofertom zostaną obliczone wg wzoru: najniższa cena oferty ilość punktów w kryterium cena = x 90 pkt cena ocenianej oferty C2 Parametry techniczne 10 % W kryterium parametry techniczne ocena ofert nastąpi w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w formularzu Parametry techniczne (Załącznik Nr 4 do Rozdziału II). Za zaoferowanie poszczególnych parametrów zostaną ofercie przyznane punkty określone w formularzu Parametry techniczne (Załącznik Nr 4 do Rozdziału II) dla każdego z parametrów. Punkty przyznane poszczególnym ofertom za zaoferowane parametry techniczne zostaną zsumowane, a następnie podstawione do poniższego wzoru w celu obliczenia punktów, jakie dana oferta uzyskała w kryterium parametry techniczne : -10-

11 liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej liczba punktów w kryterium parametry techn. = x 10 pkt najwyższa liczba punktów przyznanych ofercie w tym kryterium Punkty przyznane danej ofercie w każdym z kryteriów zostaną zsumowane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska w ten sposób najwyższą liczbę punktów (tj. najwyższą łączną punktację). Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą sumę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 17. Informacje o trybie oceny ofert W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ustawy Pzp. 18. Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. 19. Udzielenie zamówienia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a. Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym odrzucenia; c. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania z uzasadnieniem faktycznym i prawnym wykluczenia; d. Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta. Informacja, o której mowa w pkt a), zostanie zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. -11-

12 19.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta w danej części zostanie uznana za najkorzystniejszą Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę z najniższą ceną spośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % zaoferowanej ceny w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone w Rozdziale IV niniejszej SIWZ. 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej Wykonawcom i innym osobom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogły ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem, że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ Odwołanie przysługuje od wszystkich, niezgodnych z przepisami ustawy, czynności Zamawiającego podjętych w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechań czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. -12-

13 21.7. Odwołania inne niż określone w pkt i wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której był on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w pkt 21.9, Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołanie powinno: 1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; 2) określać żądanie; 3) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: a) nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp; b) uiszczono wpis Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie. -13-

14 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Krajowa Izba Odwoławcza oddali opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego Odwołujący oraz Wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art ustawy Pzp Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp. -14-

15 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY oraz ZAŁĄCZNIKI -15-

16 OFERTA (pieczęć Wykonawcy) Do: Instytutu Badawczego Dróg i Mostów ul. Instytutowa Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej MY NIŻEJ PODPISANI: działając w imieniu i na rzecz: {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy} 1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak IBDiM/ZP/2/2013 (dalej SIWZ ). 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: zł (słownie złotych ), powiększoną o podatek VAT %, co w wyniku daje cenę brutto zł. (słownie złotych ); 4. OŚWIADCZAMY, że oferowany przez nas przenośny mikroskop skaningowy z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej (PMS) jest fabrycznie nowy, a jego poszczególne elementy składowe są w pełni sprawne pod względem technicznym. 5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w pkt 5 Rozdziału III SIWZ na okres. (min.24 miesięcy) od dnia dostawy; 6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do zapewnienia dostępności serwisu pogwarancyjnego na warunkach określonych w pkt 5 Rozdziału III SIWZ w okresie: (min.10 lat) od dnia dostawy. 7. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy. -16-

17 8. OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców w następujących częściach zamówienia*: (wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców) 9. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze i w sposób określony w SIWZ. 10. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych dla stron postanowieniach umowy. 11. UWAŻAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 12. OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od do - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 13. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na stronach. 15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są: * niepotrzebne skreślić dnia 2013 roku (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) -17-

18 Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych MY NIŻEJ PODPISANI: działając w imieniu i na rzecz: {nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy} składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu...., dnia roku... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) -18-

19 Załącznik Nr 2 (pieczęć Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z udziału w ww. postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...., dnia roku... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także podmioty, o których mowa w pkt. 8.2 Instrukcji dla Wykonawców. -19-

20 Załącznik Nr 3 WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ (pieczęć Wykonawcy) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej, oświadczamy, że zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujące zamówienia: l.p. Nazwa Wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie* Nazwa i adres Zamawiającego (odbiorcy) Wartość (brutto) zamówienia wykonanego przez Wykonawcę Informacje na temat przedmiotu zamówienia, potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt Instrukcji dla Wykonawców Czas realizacji (m,r) Załączamy dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione w wykazie zamówienia zostały wykonane należycie. Oświadczamy, że podmioty wymienione w poz.., na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku określonego w pkt Instrukcji dla Wykonawców, oddadzą nam do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, na potwierdzenie, czego załączamy dokumenty zgodne z wymaganiami pkt Instrukcji dla Wykonawców.* *Wykonawca skreśla lub usuwa, jeżeli w kol. 1 tabeli oświadczy, że wymieniane w tabeli zamówienia zostały przez niego (poszczególnych członków konsorcjum) wykonane...., dnia roku... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) -20-

21 Załącznik Nr 4 PARAMETRY TECHNICZNE (pieczęć Wykonawcy) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej oświadczamy, że zaoferowany przenośny mikroskop skaningowy posiada dodatkowe wyposażenie zgodnie z poniższą tabelą: Lp. 1 2 Parametry techniczne mikroskopu skaningowego z osprzętem podlegające ocenie Wymienna głowica do napylania metalami montowana w napylarce węglowej Możliwość instalacji oprogramowania (EDX i EBSD) na drugim komputerze- druga licencja 3 Śluza powietrzna umożliwiająca szybką wymianę próbki 4 Program do analizy stali- umożliwiający analizę za pomocą przystawek EDX i EBSD. Program ten jest bazą danych o stalach z zakresu pracy przystawek EDX i EBSD. TAK/NIE ** Ocena punktowa TAK 20 pkt NIE 0 pkt TAK 20 pkt NIE 0 pkt TAK 20 pkt NIE 0 pkt TAK 20 pkt NIE 0 pkt 5 Detektor EDX o powierzchni aktywnej 20 mm 2 TAK 20 pkt NIE 0 pkt UWAGA! Wymienione w tabeli powyżej parametry techniczne przenośnego mikroskopu skaningowego nie są parametrami wymaganymi bezwzględnie przez Zamawiającego, tzn. niezaoferowanie któregokolwiek z nich nie spowoduje odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, a jedynie będzie skutkowało przyznaniem 0 pkt za ten parametr...., dnia roku... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) ** Wybrać właściwe przy każdej pozycji. -21-

22 Załącznik Nr 5 INFORMACJA o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (pieczęć Wykonawcy) Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej w imieniu Wykonawcy: informuję, że należymy/nie należymy do grupy kapitałowej*. Lista podmiotów** należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp: 1. (podać nazwę i adres siedziby podmiotu) 2...., dnia roku... (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) * Niepotrzebne skreślić ** Należy wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej -22-

23 ROZDZIAŁ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie jest realizowane w ramach Decyzji Nr 6303/IA/610/2013 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie w 2013 roku kosztów realizacji inwestycyjnej w zakresie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą, pn.: Przenośny mikroskop skaningowy z osprzętem do badań procesów korozyjnych infrastrukturze komunikacyjnej finansowane ze środków na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej. Jest to mobilny skaningowy mikroskop elektronowy wraz ze zintegrowanym systemem analitycznym EDS/EBSD oraz urządzeniem do nanoszenia cienkich powłok przewodzących węgla (napylarka próżniowa). Przedstawione wymagania są bezwzględnie wymagane. 2. Zakres zamówienia 2.1 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do pracy przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej. Jest to przenośny mikroskop skaningowy wraz z wyposażeniem służący do analizy powierzchni i składu chemicznego. Minimalny zakres rzeczowy i ilościowy oraz minimalne wymagania techniczne przenośnego mikroskopu skaningowego z osprzętem do badań procesów korozyjnych w infrastrukturze komunikacyjnej przedstawiono w punkcie 3. Wszelkie koszty związane z dostawą do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca. 2.2 Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób (4) w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania oraz wydanie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia. Wymagania dotyczące przeszkolenia przedstawiono w punkcie 4. Wszelkie koszty związane z szkoleniem pokrywa Wykonawca. 2.3 Zapewnienie stałego, autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na warunkach określonych w punkcie 5. Wszelkie koszty związane z serwisem gwarancyjnym pokrywa Wykonawca. -23-

24 3. Wymagania techniczne 3.1 Wymagania dotyczące przenośnego mikroskopu skaningowego PMS. Mikroskop (PMS) powinien być instrumentem najnowszej generacji, sterowanym całkowicie cyfrowo. Mikroskop powinien bezwzględnie spełniać następujące wymagania: Mobilna, kompaktowa kolumna mikroskopu z chassis na kółkach, o wymiarach nie większych niż 80 cm (szer.) i 80 cm (głęb.) i masie nie przekraczającej 275 kg Działo elektronowe z pre-centrowaną katodą wolframową oraz zespołem cylindra Wehnelta o kształcie stożkowym Możliwość prowadzenia obserwacji w warunkach wysokiej i niskiej próżni Wartość ciśnienia w komorze preparatu w trybie niskiej próżni regulowana w zakresie od 10 Pa, do co najmniej 100 Pa Napięcie przyspieszające regulowane w zakresie od 500 V do 20 kv, z krokiem nie większym niż 1 kv Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie wysokiej próżni: nie gorsza niż 4,0 nm przy napięciu przyspieszającym 20 kv, nie gorsza niż 8,0 nm przy napięciu przyspieszającym 3 kv, nie gorsza niż 15,0 nm przy napięciu przyspieszającym 1 kv Zdolność rozdzielcza mikroskopu w trybie niskiej próżni: nie gorsza niż 5,0 nm przy napięciu przyspieszającym 20 kv Powiększenie obrazów mikroskopowych (dla próbki umieszczonej w eucentrycznej odległości roboczej, dla obrazu w referencyjnym formacie A6): Minimalne powiększenie: co najwyżej 5 x, Maksymalne powiększenie: co najmniej x Mikroskop wyposażony w następujące detektory obrazów elektronowych: Detektor elektronów wtórnych (SE), Półprzewodnikowy detektor elektronów wstecznie rozproszonych (BSE) Komora preparatu, umożliwiająca montowanie próbek o maksymalnej średnicy nie mniejszej niż 150 mm Stolik próbek z eucentrycznym pochyłem dla wszystkich odległości roboczych (WD) i przemieszczaniem próbki w osiach X, Y, Z, R i T Zakresy przesuwów stolika: X: co najmniej 80 mm (zmotoryzowany), Y: co najmniej 40 mm (zmotoryzowany), Z: co najmniej 40 mm (zmotoryzowany lub manualny). Obrót (R): 360 bez ograniczeń (zmotoryzowany lub manualny), Pochył (T): minimalny zakres od do +90 (zmotoryzowany lub manualny) Sterowanie zmotoryzowanymi przesuwami stolika próbek powinno odbywać się bezpośrednio z graficznego interfejsu użytkownika mikroskopu SEM, za pomocą ekranu dotykowego, myszy oraz dżojsticka. -24-

25 Mikroskop wyposażony w układ nawigacji stolika preparatu, przeznaczony do precyzyjnej kontroli położenia i sterowania zmotoryzowanymi przesuwami stolika preparatu. Układ nawigacji powinien zawierać kolorową kamerę CCD do instalacji na górnej płycie komory preparatowej, dedykowaną do podglądu wnętrza komory preparatowej mikroskopu od góry i umożliwiać: wstępną rejestrację obrazu całego stolika z zamontowanymi próbkami w powiększeniu 1x, przed przejściem do normalnych trybów obrazowania SEM w wysokich powiększeniach. wykorzystanie obrazu zarejestrowanego przez kamerę CCD jako referencyjnego obrazu dla sterowania ruchami stolika preparatowego, łatwej lokalizacji próbek, szybkiego przemieszczenie stolika zmotoryzowanego przez wskazanie miejsca (dotykiem ekranu, myszką i dżojstickiem) Automatyczny układ pompowania mikroskopu z pompą turbomolekularną System komputerowy, zapewniający sterowanie mikroskopem, obserwację obrazów mikroskopowych, ich obróbkę oraz zapisywanie w formatach TIFF, BMP i JPEG z rozdzielczością maksymalną powyżej 18 megapikseli w 16-to bitowej skali szarości, w tym: Komputer PC ze zintegrowanym monitorem dotykowym LCD (co najmniej 21"), System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional OEM 64 bit PL z licencją i nośnikiem instalacyjnym lub równoważny. Za produkt równoważny Zamawiający uważa system operacyjny w 100% kompatybilny, w szczególności realizujący następujące funkcje: - zlokalizowanie w języku polskim, co najmniej następujące elementy: pomoc techniczna i komunikaty systemowe, - wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, FireWire, - możliwość przywracania plików systemowych, Microsoft Office 2010 Standard PL z MOLP lub równoważny pakiet biurowy zawierający, co najmniej: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, program do obsługi poczty elektronicznej oraz kalendarza) charakteryzujący się następującymi cechami: 1. możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego), 2. całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie, 3. możliwość prowadzenia dyskusji i subskrypcji dokumentów w sieci z automatycznym powiadomieniem o zmianach w dokumentach, 4. w systemach pocztowych możliwość delegacji uprawnień do otwierania, drukowania, modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 5. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych, 6. możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony, 7. możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku odcięcia dopływu prądu, -25-

26 8. prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: DOC, DOCX, XLS, XLSX, w tym obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2007, MS Office Kolorowa drukarka laserowa. Komputer lub komputery powinny mieć parametry pozwalające na płynną prace w trakcie pracy z mikroskopem oraz analizą danych pochodzących z analizy EDS i EBSD. System powinien mieć zabezpieczenie, aby w przypadku zawieszenia oprogramowania do analizy danych EDS i EBSD nie przerywać obsługi mikroskopu Konsola do manualnego sterowania nastawami mikroskopu i parametrami obrazu, takimi jak: nastawa ostrości, powiększenie, kontrast, jasność, korekcja astygmatyzmu, przesuwy próbki w kierunkach X i Y za pomocą dżojsticka Oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne występujące w oferowanym instrumencie (w szczególności oprogramowanie EDS i EBSD) uruchamiane w systemie operacyjnym MS Windows 7 i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows ( typu arkusze kalkulacyjne oraz edytory tekstowe) Oprogramowanie dodatkowe do systemu EDS do automatycznej analizy i zliczania obiektów na podstawie ich oceny cech morfologicznych i składu chemicznego Sterowanie układem mikroskopu za pomocą monitora dotykowego i za pomocą myszy Możliwość zastosowania bezprzewodowego sterowania układem mikroskopu (WiFi) Oprogramowanie do trójwymiarowej rekonstrukcji i wizualizacji powierzchni próbki oraz precyzyjnego pomiaru wysokości, tworzenia map wysokościowych lub profili rozkładu wysokościowego wzdłuż wybranych kierunków. Oprogramowanie powinno umożliwić pomiar grubości ultra cienkich powłok organicznych oraz składanie pojedynczych pól widzenia w jeden duży obraz Wymagane funkcje automatyczne: nasycanie prądu żarzenia włókna katody, justowanie ustawienia włókna, ustawianie jasności i kontrastu, ustawianie ostrości, korekcja astygmatyzmu Wymagane funkcje wyświetlania obrazów żywych: Możliwość pełnoekranowego wyświetlania obrazu. Możliwość jednoczesnego wyświetlania, co najmniej dwóch obrazów, pochodzących z różnych detektorów (w szczególności detektorów SE i BSE) na ekranie jednego monitora. Możliwość wyświetlania dowolnego obszaru z sygnałem pochodzącym z detektora BSE na tle obrazu z detektora SE. 3.2 Układ rentgenowskiego spektrometru z dyspersją energii (EDS). -26-

Skaningowy mikroskop elektronowy - Ilość: 1 kpl.

Skaningowy mikroskop elektronowy - Ilość: 1 kpl. Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/15/2014 Przedmiot postępowania: Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ Wszystkie parametry podane

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:257355-2012:text:pl:html PL-Kraków: Skanery do tomografii komputerowej 2012/S 154-257355 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221447-2012:text:pl:html PL-Gniezno: Protezy ortopedyczne 2012/S 133-221447 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gdynia.pl/bip/bipinfo/7523_.html. Gdynia: Usługa całodobowej, fizycznej ochrony mienia na terenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312301-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 172-312301 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Załącznik Nr 2 WYMAGANIA BEZWZGLĘDNE: FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja fabrycznie nowego skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) ze zintegrowanym

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa tonerów do drukarki Canon I Sensys 7660 cdn Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354556-2017:text:pl:html -Łódź: Usługi ubezpieczeniowe 2017/S 173-354556 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2014/24/UE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214980-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Gaz ziemny 2014/S 121-214980 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wrocław: Szkolenia informatyczne Numer ogłoszenia: 196790-2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 2015-08-03 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.dco.com.pl/; www.it-med.eu Wrocław: Szkolenia informatyczne

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgpn.pl/przetargi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1. Zamawiający: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Usługi z :13

Usługi z :13 Usługi - 27860-2017 25/01/2017 S17 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. Polska-Toruń: Usługi telekomunikacyjne 2017/S 017-027860 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ.

ZAMAWIAJĄCY: w przetargu nieograniczonym pn: Wydruk materiałów informacyjnych BO-ZP.2610.75.2015.IZ.G2. Nr referencyjny: BO-ZP.2610.75.2015.IZ. ZAMAWIAJĄCY: Główny Urząd Geodezji i Kartografii SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo