System 5000 Nowe mo liwoêci obróbki dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System 5000 Nowe mo liwoêci obróbki dokumentów"

Transkrypt

1 System 5000 Nowe mo liwoêci obróbki dokumentów w pe ni zautomatyzowany system tworzenia broszur podciênieniowy system podawania niezrównana wszechstronnoêç 5000 broszur na godzin zebranych zestawów na godzin

2 System 5000 Nowe mo liwoêci obróbki dokumentów Wprowadzanie ustawieƒ i prze àczanie poprzez naciêni cie przycisku sprawia, e System 5000 do tworzenia broszur jest bardzo prostym w obs udze rozwiàzaniem do zbierania, falcowania, zszywania i obcinania. Obs uguje formaty od 350mm x 500mm do rozmiaru ksià eczki do p yty CD. G owice zszywajàce, boczne prowadnice, tylne równiarki, ograniczniki zszywania i falcowania, a nawet przeêwit rolek falcujàcych - wszystkie te elementy ustawiane sà automatycznie w ciàgu zaledwie 25 sekund Panel dotykowy LCD urzàdzenia do tworzenia broszur pozwala na sterowanie wszystkimi funkcjami obcinarki z g ównego urzàdzenia. Wygodne prze àczanie uzyskano dzi ki kierowaniu zadaƒ naro nego i bocznego zszywania do oddzielnej tacy odbierajàcej, podczas gdy pozosta e zadania nadal przechodzà przez obcinark na pasie uk adarki (belt-stacker). W pami ci mo na zapisaç do 12 cz sto u ywanych zadaƒ, co u atwia prze àczanie pomi dzy poszczególnymi pracami. WszechstronnoÊç Doskona y, zaawansowany system zbierania zestawów zapewnia du à wszechstronnoêç, gdy obs uguje zarówno tradycyjne odbieranie arkusz-po-arkuszu charakterystyczne dla offsetu - jak równie wst pnie zebrany wydruk zestaw-po-zestawie, jaki wychodzi z cyfrowych drukarek. G ówny panel sterowania automatycznie dostosowuje wszystkie funkcje obcinarki. Opracowane, by spe niç normy UP3I, ustanowione jako standard j zyka dla urzàdzeƒ w przemyêle poligraficznym, urzàdzenie do tworzenia broszur DBM-500 mo na pod àczyç in-line do cyfrowych drukarek kompatybilnych z UP3I. Zadania ze zszywaniem naro nym oraz bocznym sà kierowane do oddzielnej tacy odbiorczej dla przyspieszenia produkcji. Taca na odrzuty zbiera podwójne oraz êle podane arkusze zapewniajàc sta e dzia anie urzàdzenia.

3 Duplo prezentuje pierwsze w pe ni automatyczne urzàdzenie do tworzenia broszur, które zapewnia wysokà wydajnoêç pracujàc z pr dkoêcià do 5000 broszur lub zebranych zestawów na godzin. System 5000 umo liwia podawanie ok adek o gramaturze do 300 g/m 2, oraz arkuszy o rozmaitych formatach. Ten elastyczny i modu owy system zapewnia uzyskanie gotowego produktu w krótkim czasie, bez zb dnych przestojów i koniecznoêci dalszej obróbki. Podawanie i zbieranie Szybkie zbieraczki Systemu 5000 z mo liwoêcià pod àczenia do 60 pó ek zapewniajà doskona à jakoêç dzia ania przy zachowaniu pe nej precyzji Ka da z pó ek posiada dwa regulowane wiatraczki dostarczajàce zmiennà iloêç powietrza oraz zapewniajàce stosowne podciênienie, by w aêciwie obs u yç ró ne rodzaje materia ów. PodciÊnieniowy pas podajàcy systemu o powierzchni stykowej 260 cm 2 zapewnia dok adne i spójne podawanie. Szybkie i dok adne wykrywanie podwójnych arkuszy oraz b dów w podawaniu. ProduktywnoÊç Ka da wie a zosta a odpowiednio wyposa ona do niezale nego dzia ania, co pozwala na równoczesne przetwarzanie dwóch zadaƒ, które wychodzà w dwóch ró nych kierunkach, np. broszury oraz uk adane zestawy. System wyró nia si najwy szà pojemnoêcià pó ek w swojej klasie dzi ki czemu zwi ksza si czas dzia ania urzàdzenia pomi dzy umieszczaniem materia u. Nie tylko zbieraczka inteligentny podajnik Dzi ki opcjonalnemu kontrolerowi PC z ekranem dotykowym oraz specjalnie przystosowanemu oprogramowaniu Duplo, zbieraczki mo na przekszta ciç w IMBF (ang. Intelligent Multi-bin Feeder), co pozwala operatorowi na wybranie pó ki, z której odbywa si podawanie, jak równie kolejnoêç podawania. Tak dzia ajàcy IMBF spe nia wiele zadaƒ w Êrodowisku cyfrowego drukowania. Materia y marketingowe w oparciu o uprzednio zaprogramowanà baz danych. Wykorzystanie przy obs udze mailingu. Wstawianie wst pnie zadrukowanych materia ów do czarno-bia ych oraz kolorowych àczonych zadaƒ. Specjalna funkcja trybu bloku pozwala na dok adnie materia ów bez przerywania pracy zbieraczek. Czas przestojów zosta skrócony do minimum, gdy podwójne oraz nieprawid owo podane arkusze sà kierowane do specjalnej tacy na odrzuty, bez zatrzymywania bàdê przerywania w aêciwej produkcji.

4 System duetto Rozwiàzanie do tworzenia broszur oraz zbierania zestawów Duetto sk ada si z wie zbierajàcych DC-10/60, podajnika arkuszy DSF-2000, modu u szyjàco-falcujàcego DBM-500 oraz obcinarki DBM-2KT. System Duetto to pierwsze tego typu rozwiàzanie adresowane do wykaƒczania wydruków, które zosta y wyprodukowane w offsecie i cyfrowo. Mo liwoêç obs ugi wydruków zestaw-pozestawie oraz arkusz-po-arkuszu sprawia, e system jest idealny dla drukarni pracujàcych w obydwu technologiach druku, a ponadto pozwala na w àczanie do wykaƒczanego dokumentu kolorowych wstawek oraz zmiennych danych. KiedyÊ drukarnie musia y kupowaç dwie oddzielne linie wykoƒczeniowe dla offsetu oraz dla druku cyfrowego. Duetto jest pierwszym systemem oferujàcym wspólne rozwiàzanie wykaƒczania prac dla offsetu oraz druku cyfrowego. Duplo projektuje systemy wykaƒczania wydruków sk adajàce si z modu owych komponentów. Prze àczanie pomi dzy zadaniami, nawet pomi dzy wprowadzaniem zestaw-pozestawie oraz arkusz-po-arkuszu, nast puje po naciêni ciu odpowiedniego przycisku. DC-10/60 zbieraczka czo owa o pojemnoêci pó ek do 60 mm Prosty w u yciu ekran dotykowy, klawisze oraz wskaêniki LED dla prostej nawigacji oraz programowania zadaƒ. Modu owa budowa systemu oznacza, e drukarnia mo e zainwestowaç w sprz t spe niajàcy bie àce potrzeby oraz rozbudowywaç system, gdy b dzie nast powa a zmiana wymagaƒ.

5 Duplo prezentuje pierwsze w pe ni automatyczne urzàdzenie do tworzenia broszur, które zapewnia wysokà wydajnoêç pracujàc z pr dkoêcià do 5000 broszur lub zebranych zestawów na godzin. System 5000 umo liwia podawanie ok adek o gramaturze do 300 g/m 2, oraz arkuszy o rozmaitych formatach. Ten elastyczny i modu owy system zapewnia uzyskanie gotowego produktu w krótkim czasie, bez zb dnych przestojów i koniecznoêci dalszej obróbki. Duplo zaprojektowa o system obróbki dokumentów stosujàc modu owe komponenty. Prze àczanie pomi dzy zadaniami, nawet jeêli materia wejêciowy zmienia si z arkuszy na ca e zestawy, odbywa si po naciêni ciu przycisku. Modu owa konstrukcja systemu oznacza, e drukarnia mo e zainwestowaç w ten sprz t, który jest na bie àco potrzebny oraz rozbudowywaç system wraz ze zmianà wymagaƒ. Duplo DC-10/60 zbieraczka Wszechstronna linia do broszurowania - System mo e przyjmowaç wydruki z jednostek drukujàcych dzia ajàcych niezale nie (off-line), bàdê bezpoêrednio pod àczonych do niego (in-line). Duplo DSF-2000 arkuszowy podajnik dokumentów Modu obcinajàcy DBM-2KT Dzia ajàca w linii drukarka cyfrowa System 5000 nowe mo liwoêci obróbki dokumentów

6 System 5000 Specyfikacja techniczna DC-10/60 Zbieraczka Liczba pó ek 10, 20, 30, 40, 50, 60 Format papieru (min./maks.) 120 mm x 148 mm do 350 mm x 500 mm Gramatura papieru g/m 2 PojemnoÊç pó ki 60 mm Automatyczne wykrycie Podwójnego podawania, niew aêciwego podawania, zaci cia papieru, obecnoêci papieru, blokady transportu, pustej pó ki broszurowania do 5000 zestawów na godzin * zbierania do zestawów na godzin * System podawania Pas podciênieniowy z separacjà arkuszy strumieniem powietrza Inne cechy 5-cyfrowy wyêwietlacz; podwójny pas transmisyjny pionowego transportu papieru; wybór wyjêcia z lewej lub z prawej strony; automatyczny wybór pó ki; realizowana w 4 krokach kontrola zachodzenia na siebie; wielokrokowa regulacja ustawieƒ; tryb bloku; wstawianie arkuszy przek adek; taca odrzutów; jednostka hand-marry Pod àczone urzàdzenia DBM-500 Urzàdzenie do broszurowania DC-12JR Tylna równiarka do arkuszy DBM-300 Urzàdzenie do broszurowania DBM-400 STR Prawa uk adarka DBM-400 STL Lewa uk adarka Opcje System zapewniania integralnoêç dokumentu (skaner kodów kreskowych), inteligentny system wielopa kowego podawania 740 mm x 750 mm x 1972 mm przy pod àczonej jednostce podnoszàcej Pràd zasilajàcy 230 V; 50 Hz; 4,5 A 320 kg DSF-2000 Podajnik arkuszy PojemnoÊç: G ówna (górna) taca 2000 arkuszy x 80 g/m 2 Pomocnicza (dolna) taca 600 arkuszy x 80 g/m 2 Gramatura papieru: G ówna (górna) taca g/m 2 Pomocnicza (dolna) taca g/m 2 (160 g/m 2 dla papieru kredowego i powlekanego) Rozmiary arkuszy 210 mm x 297 mm to 457 mm x 320 mm * (A4) Maks. 150 arkuszy/min Maks. 60 ksià ek/min (A3) Maks. 52 ksià ek/min *GruboÊç zestawu Maks. 25 arkuszy (80 g/m 2 ) Detekcja Nieprawid owego podawania; podwójnego podawania; rozpoznawanie znaków optycznych (Standard) górna i dolna strona arkusza; funkcja liczenia i sprawdzania; funkcja wyszukiwania ostatniego arkusza Opcje: Odczytywanie kodów kreskowych Górna strona arkusza; sprawdzanie poprawnej kolejnoêci; kompletnoêci zestawu; braku powtórzeƒ; wstawionych arkuszy z tacy B Âledzenie zadaƒ Automatyczne ustawianie z etykiety zadania; raport o zakoƒczeniu zadania, DCM Kit Rozdzielajàce no e powietrzne dla górnej oraz pomocniczej tacy, aktywna antystatyczna belka 1100 mm x 750 mm x 1020 mm Pràd zasilania 230 V; 50 Hz; 0,9 A 136 kg DBM-500 Urzàdzenie do tworzenia broszur Zszywanie grzbietowe oraz falcowanie Rozmiar arkusza (min./maks.) 120 mm x 170 mm to 350 mm x 500 mm PojemnoÊç papieru Do 25 arkuszy** do 5000 zestawów na godzin * Detekcja Detekcja przeciàgni cia drutu Liczba g owic zszywajàcych 1-4 (2 standardowo) g owice Hohner Pozycje zszywania grzbietowe, naro ne, boczne, brak Pami ç programowalnych ustawieƒ 12 Naro ne / boczne / górne zszywanie Format arkusza (min./maks.) 170 mm x 250 mm do 250 mm x 350 mm PojemnoÊç papieru Do 30 arkuszy** Pozosta e cechy Dotykowy panel LCD oraz 10-przyciskowa klawiatura; DBM-500T Regulacja ustawieƒ z panela sterowania DBM-500; akceptuje podawanie zestawu po zestawie oraz arkusz po arkuszu; dost pne przeêwity dla usuwania zaci ç papieru; taca odbiorcza dla bocznego i naro nego zszywania; modu do wstawiania luênych arkuszy do broszury; zewn trzna regulacja przekoszenia przy falcowaniu Pod àczane urzàdzenia DC-10/60 Zbieraczka, DBM-500T Obcinarka, DSF-2000 Sheet Feeder, DSF-2000 Podajnik arkuszy 1610 mm x 700 mm x 1005 mm Pràd zasilania 230 V; 50 Hz; 3,8 A 412 kg DBM-500T Obcinarka Mechanizm obcinania Rozmiary broszury Rozmiary przyci tej broszury Margines ci cia Inne cechy Pod àczane urzàdzenia Pràd zasilania DBM-2KT Modu obcinajàcy Górne i dolne Êcinanie 85 mm x 120 mm to 250 mm x 350 mm 75 mm x 120 mm to 250 mm x 350 mm 1 do 25 mm Do 5000 zestawów na godzin * Detektor zaci ç; zamykane pokrywy bezpieczeƒstwa; automatycznie ustawiane rolki wysuwu; podajnik r czny dla dokumentów, które nie potrzebujà przycinania (face trim); obcinanie / brak obcinania; sensor zape nienia pojemnika na Êcinki; Êciskanie grzbietu Wyd u ony pas transmisyjny; element wypychania pakietów, krótka uk adarka 584 mm x 700 mm x 1094 mm 230 V; 50 Hz; 3,3 A 241 kg do 4000 broszur A5/godz.** Obcinanie maksymalne 25 mm z ka dego boku Obcinanie minimalne 2 mm z ka dego boku Maksymalna gruboêç 50 arkuszy (80 g/m 2 ) Rozmiar broszury: Maksymalny rozmiar z DBM x 250 mm Minimalny rozmiar z DBM x 75 mm Maksymalny rozmiar bez obcinania 356 x 250 mm Minimalny rozmiar bez obcinania 120 x 75 mm Obcinanie nie jest mo liwe przy broszurach krótszych ni 124 mm 2540 x 750 x 1100 mm Zasilanie 200 V; 5.4 A 365 kg DBM-400 Uk adarka STR/L PojemnoÊç arkuszy PojemnoÊç papieru Inne cechy Pràd zasilajàcy System 5000 Zestaw do kalendarzy 140 mm x 210 mm to 350 mm x 500 mm 430 mm Do zestawów na godzin * Automatyczna zmiana formatu; 12 programowalnych ustawieƒ pami ci; uk adanie proste lub z przesuni ciem; detektory zaci ç oraz otwartych drzwiczek 750 mm x 880 mm x 890 mm Zasilanie ze zbieraczki 148 kg Format A4 / ok adka A3, A5 / ok adka A4 Gramatura arkuszy 105 g/m g/m 2 ; 157 g/m g/m 2 Liczba arkuszy w zestawie 3-12 arkuszy Ok adka 1 arkusz Duplo Polska sp. z o.o Warszawa, ul. owicka 19/U2 tel.: do 26 fax: website: Ref: E-S5000BR/04 *W zale noêci od pod àczonych urzàdzeƒ oraz liczby wykorzystywanych pó ek. **W zale noêci od gramatury oraz formatu papieru WydajnoÊç produkcji podana w oparciu o optymalne warunki dzia ania, mo e zmieniaç si zale nie od u ytego materia u oraz innych czynników wp ywajàcych na dzia anie systemu. W zwiàzku z naszym programem sta ego doskonalenia produktów, specyfikacja mo e ulec zmianie bez uprzedzenia. Duplo jest znakiem handlowym Duplo Corporation Duplo prowadzi polityk sta ego udoskonalania swoich produktów, w zwiàzku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w powy szej specyfikacji.

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH

WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH Kolorowe urzàdzenia wielofunkcyjne WIELOFUNKCYJNE URZÑDZENIA SHARP KOLOR I BEZPIECZE STWO DANYCH PRINT COPY CZARNO-BIA E CZY KOLOROWE Nowe urzàdzenia wielofunkcyjne firmy Sharp MX-2700N i MX-2300N sprostajà

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty

Océ TDS600. Océ TDS600. Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie. Konfiguracja podstawowa. Certyfikaty Specyfikacja techniczna Océ TDS600 Drukuj, kopiuj i skanuj w du ym formacie Konfiguracja podstawowa Drukarka Océ TDS600 Technologia Elektrofotograficzna (g owica LED), b ben z organicznym fotoprzewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4

ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 ibook G4 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i usuwania problemów dla komputera ibook G4 K Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze one. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video

Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Nowa koncepcja domowej rozrywki audio-video Systemy DD Network Media prezentujà rewolucyjne podejêcie JVC do nowej koncepcji domowej rozrywki audio-video. Niezwykle smuk e i eleganckie systemy po àczà

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja

OPTIMOD-FM 2300 W aêciwoêci Przyjazny dla u ytkownika interfejs Bezwzgl dna kontrola modulacji szczytowej Elastyczna konfiguracja OPTIMOD-FM 2300 Nowy OPTIMOD-FM 2300 udost pnia brzmienie modelu 2200, z poszerzaniem bazy stereo, jeszcze bardziej skutecznà korekcjà, obcinaniem szczytów sygna u z antyaliasingiem, ograniczaniem sygna

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo